Vyhláška č. 155/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu

Platnosť od 08.04.2016
Účinnosť od 18.04.2016

OBSAH

18.04.2016

155

18.04.2016

VYHLÁŠKA

18.04.2016

Úradu pre verejné obstarávanie

18.04.2016

z 23. marca 2016,

18.04.2016

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu

18.04.2016

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 186 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


18.04.2016

§ 1

18.04.2016

(1) Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (ďalej len „jednotný európsky dokument“) je štandardný formulár podľa osobitného predpisu.1)

18.04.2016

(2) Jednotný európsky dokument obsahuje

18.04.2016

a) identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,

18.04.2016

b) informácie o konkrétnom postupe verejného obstarávania,

18.04.2016

c) identifikáciu hospodárskeho subjektu,

18.04.2016

d) informácie o hospodárskom subjekte potrebné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a potvrdenie neexistencie dôvodov na vylúčenie,

18.04.2016

e) informácie potrebné na obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje,

18.04.2016

f) vyhlásenia uchádzača, záujemcu alebo účastníka.

18.04.2016

(3) Podrobné obsahové náležitosti jednotného európskeho dokumentu ustanovuje osobitný predpis.2)

18.04.2016

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvádzajú v jednotnom európskom dokumente informácie podľa odseku 2 písm. a) a b).

18.04.2016

(5) Uchádzač, záujemca a účastník uvádzajú v jednotnom európskom dokumente informácie podľa odseku 2 písm. c) až f).

18.04.2016

(6) Ak uchádzač, záujemca alebo účastník preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie o tejto osobe podľa odseku 2 písm. c) až e).

18.04.2016

(7) Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje informácie o subdodávateľoch podľa § 41 ods. 1 zákona a uchádzač, záujemca alebo účastník navrhuje subdodávateľa, ktorého finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity nevyužíva na preukázanie splnenia podmienok účasti, jednotný európsky dokument obsahuje informácie o týchto subdodávateľoch podľa odseku 2 písm. c) a d).

18.04.2016

§ 2

18.04.2016

(1) Uchádzač, záujemca alebo účastník predkladá jednotný európsky dokument osobitne

18.04.2016

a) za seba,

18.04.2016

b) za osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti,

18.04.2016

c) za subdodávateľa, ktorého finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity nevyužíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.

18.04.2016

(2) Ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, jednotný európsky dokument predkladá každý člen skupiny osobitne.

18.04.2016

(3) Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na časti a podmienky účasti a dôvody na vylúčenie sa v jednotlivých častiach líšia, jednotný európsky dokument sa predkladá osobitne na každú časť alebo skupinu častí s rovnakými podmienkami účasti a dôvodmi na vylúčenie.


18.04.2016

§ 3

18.04.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 18. apríla 2016.


18.04.2016

Zita Táborská v. r.

Poznámky pod čiarou

18.04.2016

1) Príloha 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie (Ú. v. EÚ L 3, 6. 1. 2016).

18.04.2016

2) Príloha 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7.