01.01.2016

15

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.01.2016

zo 7. decembra 2015,

01.01.2016

ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

01.01.2016

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 11 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

(1) Ročná výroba tepla pre zariadenie výrobcu elektriny, ktoré vyrába elektrinu spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou alebo elektrinu z plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy (ďalej len „zariadenie“) sa na účely posúdenia percentuálneho podielu dodávky využiteľného tepla vypočíta podľa vzorca

01.01.2016

01.01.2016

kde

01.01.2016

Q - výroba tepla v megawatthodinách za rok,

01.01.2016

AE - výroba elektriny v megawatthodinách za rok meraná na svorkách generátora inštalovaného v zariadení,

01.01.2016

PQ - projektovaný inštalovaný tepelný výkon zariadenia v megawattoch; pri spaľovacom motore vypočítaný ako súčet využiteľného tepelného výkonu meraného na výstupe chladiacej kvapaliny motora a tepelného výkonu na výstupe výfukových plynov z motora,

01.01.2016

PE - projektovaný inštalovaný elektrický výkon zariadenia v megawattoch.

01.01.2016

(2) Do percentuálneho posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla sa započítava technologická spotreba tepla, najviac však do výšky 25 % z ročnej výroby tepla.

01.01.2016

(3) Ak nie je technologická spotreba tepla meraná, vypočíta sa podľa vzorca QTS = 0,1 x Q,

01.01.2016

kde

01.01.2016

Q - výroba tepla v megawatthodinách za rok,

01.01.2016

QTS - technologická spotreba tepla v megawatthodinách za rok.

01.01.2016

(4) Technologickou spotrebou tepla je teplo vyrobené v zariadení, ktoré sa spotrebuje na

01.01.2016

a) výrobu alebo uskladnenie bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou,

01.01.2016

b) výrobu alebo uskladnenie bioplynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy alebo

01.01.2016

c) úpravu fyzikálnych vlastností biomasy, ktorá vstupuje ako palivo do procesu výroby elektriny v tomto zariadení, bez ohľadu na to, kto túto úpravu vykonáva.

01.01.2016

(5) Do percentuálneho posúdenia podielu dodávky využiteľného tepla z ročnej výroby tepla sa nezapočítava teplo využité pri výrobe elektriny.

01.01.2016

(6) Percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla sa vypočíta podľa vzorca

01.01.2016

01.01.2016

kde

01.01.2016

PP - percentuálny podiel dodávky využiteľného tepla,

01.01.2016

QVT - dodané využiteľné teplo v megawatthodinách za rok vrátane technologickej spotreby tepla v megawatthodinách za rok určenej podľa odsekov 2 a 3,

01.01.2016

Q - výroba tepla v megawatthodinách za rok.

01.01.2016

§ 2

01.01.2016

Technologická spotreba tepla podľa § 1 ods. 3 za roky 2015 a 2016 sa vypočíta podľa vzorca QTS = 0,15 x Q,

01.01.2016

kde

01.01.2016

Q - výroba tepla v megawatthodinách za rok,

01.01.2016

QTS - technologická spotreba tepla v megawatthodinách za rok.


01.01.2016

§ 3

01.01.2016

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou.

01.01.2016

§ 4

01.01.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Vazil Hudák v. r.