Vyhláška č. 14/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
01.01.2016

14

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.01.2016

zo 7. decembra 2015,

01.01.2016

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

01.01.2016

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

(1) Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok v budovách podľa § 11 ods. 1 zákona pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W. m-1. K-1 pri teplote 0 °C je uvedená v prílohe č. 1.

01.01.2016

(2) Ak sa použijú iné materiály rozvodov tepla a teplej vody ako oceľové rúrky alebo sa zvolí izolačný materiál s inou tepelnou vodivosťou ako 0,035 W. m-1. K-1 pri teplote 0 °C, vypočíta sa minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách podľa § 11 ods. 1 zákona podľa prílohy č. 2.


01.01.2016

§ 2

01.01.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Vazil Hudák v. r.


01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 1 k vyhláške č. 14 /2016 Z. z.

01.01.2016

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W. m-1. K-1 pri teplote 0 °C

01.01.2016

1. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0 °C je uvedená v tabuľke:

01.01.2016
P. č.Vnútorný priemer potrubia alebo armatúryMinimálna hrúbka izolácie
1do 22 mm vrátane20 mm
2nad 22 mm do 35 mm vrátane30 mm
3nad 35 mm do 100 mm vrátanerovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4 nad 100 mm100 mm
01.01.2016

2. Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % hodnoty hrúbky izolácie uvedenej v príslušnom riadku tabuľky.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 2 k vyhláške č. 14 /2016 Z. z.

01.01.2016

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z iných materiálov ako oceľových rúrok alebo pri zvolenom izolačnom materiáli

01.01.2016

1. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z iných materiálov ako oceľových rúrok alebo pri zvolenom izolačnom materiáli sIZ sa vypočíta z rovníc:

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

kde

01.01.2016

a1 je súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky vyjadrený v W.m-2.K-1.

01.01.2016

dRl je vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia vyjadrený v m,

01.01.2016

dRl´ je vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia vyjadrený v m,

01.01.2016

λR je súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky vyjadrený v W.m-1.K-1,

01.01.2016

dI je vonkajší priemer rúrky s izoláciou vyjadrený v m,

01.01.2016

λI je súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu vyjadrený v W.m-1.K-1,

01.01.2016

a2 je súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie vyjadrený v W.m-2.K-1,

01.01.2016

λIZ je súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu vyjadrený v W.m-1.K-1,

01.01.2016

dIZ je vonkajší priemer rúrky so zvoleným izolačným materiálom vyjadrený v m,

01.01.2016

sIZ je minimálna hrúbka izolácie zvoleného izolačného materiálu vyjadrená v m.

01.01.2016

Pri výpočte sa nemusí zohľadniť súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky α1 a pre súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie α2 je možné použiť hodnotu 10 W.m-2.K-1.

01.01.2016

2. Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % vypočítanej hodnoty hrúbky izolácie.