01.04.2016

134

01.04.2016

VYHLÁŠKA

01.04.2016

Národného bezpečnostného úradu

01.04.2016

z 23. marca 2016

01.04.2016

o personálnej bezpečnosti

01.04.2016

Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.04.2016

§ 1

01.04.2016

Podrobnosti o vykonávaní bezpečnostnej previerky I. stupňa

01.04.2016

(1) Ak majú podkladové materiály podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu zákona nedostatky, navrhovaná osoba na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „navrhovaná osoba“) sa vyzve, aby ich v určenej lehote odstránila.

01.04.2016

(2) Vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa obsahuje najmä

01.04.2016

a) názov a sídlo orgánu verejnej moci alebo názov a sídlo právnickej osoby, alebo meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,

01.04.2016

b) identifikačné údaje navrhovanej osoby v rozsahu

01.04.2016

1. meno a priezvisko,

01.04.2016

2. rodné číslo,

01.04.2016

c) pracovné zaradenie alebo funkciu podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona,

01.04.2016

d) skutočnosti dôležité na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona,

01.04.2016

e) záver o splnení predpokladov alebo nesplnení predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 ods. 1 zákona,

01.04.2016

f) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vyhodnotenie vykonala.

01.04.2016

(3) Vzor osobného dotazníka osoby podľa prílohy č. 2 zákona a písomného súhlasu s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky podľa § 16 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu zákona úrad zverejní na svojom webovom sídle.

01.04.2016

§ 2

01.04.2016

Podrobnosti o postupe pri zabezpečovaní bezpečnostnej previerky II., III. alebo IV. stupňa

01.04.2016

(1) Na postup pri odstraňovaní nedostatkov podkladových materiálov a na vyhodnotenie podkladových materiálov podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého až piateho bodu zákona sa primerane použije § 1 ods. 1 a 2.

01.04.2016

(2) Žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky navrhovanej osoby II., III. alebo IV. stupňa (ďalej len „žiadosť“) nemožno podať, ak žiadateľ, ktorý je podnikateľom podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „podnikateľ“), zároveň nepožiadal o vykonanie bezpečnostnej previerky podnikateľa podľa § 45 ods. 2 zákona alebo nie je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa § 50 ods. 1 zákona.

01.04.2016

(3) Žiadosť nemožno podať, ak úrad už vykonáva bezpečnostnú previerku II., III. alebo IV. stupňa navrhovanej osoby a táto bezpečnostná previerka ešte nebola právoplatne ukončená alebo zastavená.

01.04.2016

(4) Vzor bezpečnostného dotazníka osoby podľa prílohy č. 3 zákona a vzor žiadosti úrad zverejní na svojom webovom sídle.

01.04.2016

§ 3

01.04.2016

Určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a jeho zánik

01.04.2016

(1) Nepodpísanie záznamu o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „záznam o zániku určenia“), vrátane dôvodov, sa uvedie v zázname o zániku určenia alebo sa k nemu pripojí.

01.04.2016

(2) Záznam o zániku určenia sa prikladá k dokumentu, ktorým vznikol alebo sa zmenil pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah vrátane služobného pomeru.

01.04.2016

(3) Vzor záznamu o určení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „záznam o určení“), záznamu o zániku určenia a vyhlásenia o mlčanlivosti úrad zverejní na svojom webovom sídle.

01.04.2016

§ 4

01.04.2016

Osvedčenie

01.04.2016

(1) Osvedčenie úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „osvedčenie“) obsahuje

01.04.2016

a) názov a sídlo úradu,

01.04.2016

b) číslo osvedčenia,

01.04.2016

c) identifikačné údaje navrhovanej osoby v rozsahu

01.04.2016

1. meno a priezvisko,

01.04.2016

2. rodné číslo,

01.04.2016

d) najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa môže držiteľ osvedčenia oboznamovať,

01.04.2016

e) identifikáciu osvedčenia, ktoré sa nahrádza, ak ide o postup podľa odseku 3,

01.04.2016

f) dátum vydania osvedčenia,

01.04.2016

g) dátum začiatku a skončenia platnosti osvedčenia,

01.04.2016

h) podpis oprávneného zástupcu úradu a odtlačok úradnej pečiatky úradu, ak sa osvedčenie nevyhotovuje výlučne elektronickými prostriedkami podľa osobitných predpisov.2)

01.04.2016

(2) Údaje v osvedčení sa uvádzajú v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku.

01.04.2016

(3) Ak dôjde k strate, krádeži, poškodeniu platného osvedčenia alebo k zmene údajov podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, úrad na základe písomnej žiadosti jeho držiteľa vydá nové osvedčenie, ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie, s dobou platnosti, na akú bolo vydané pôvodné osvedčenie. Ak ide o žiadosť o vydanie osvedčenia z dôvodu poškodenia osvedčenia alebo zmeny údajov podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, k žiadosti sa pripojí poškodené osvedčenie alebo osvedčenie s neaktuálnymi údajmi.

01.04.2016

(4) Vydanie osvedčenia podľa odseku 3 sa bezodkladne oznamuje v štátnom orgáne štatutárnemu orgánu, v obci starostovi, vo vyššom územnom celku predsedovi a v inej právnickej osobe štatutárnemu orgánu (ďalej len „vedúci“).

01.04.2016

(5) Na základe žiadosti vedúceho úrad overí platnosť osvedčenia.

01.04.2016

§ 5

01.04.2016

Podrobnosti o vydávaní certifikátu o bezpečnostnej previerke

01.04.2016

(1) Certifikát o bezpečnostnej previerke fyzickej osoby podľa § 60 ods. 7 zákona (ďalej len „certifikát“) obsahuje

01.04.2016

a) označenie úradu,

01.04.2016

b) číslo certifikátu,

01.04.2016

c) identifikačné údaje fyzickej osoby v rozsahu

01.04.2016

1. meno a priezvisko,

01.04.2016

2. dátum narodenia,

01.04.2016

3. miesto narodenia,

01.04.2016

4. štátne občianstvo,

01.04.2016

d) najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností Európskej únie, Organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo cudzej moci, ku ktorým môže mať jeho držiteľ prístup a príslušné ustanovenia právneho predpisu Európskej únie, Organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo cudzej moci, podľa ktorého sa prístup fyzickej osobe k utajovaným skutočnostiam umožňuje,

01.04.2016

e) identifikáciu certifikátu, ktorý sa nahrádza, ak ide o postup podľa odseku 3,

01.04.2016

f) dátum vydania certifikátu,

01.04.2016

g) dátum začiatku a skončenia platnosti certifikátu,

01.04.2016

h) podpis oprávneného zástupcu úradu a odtlačok úradnej pečiatky úradu, ak sa certifikát nevyhotovuje výlučne elektronickými prostriedkami podľa osobitných predpisov,2)

01.04.2016

i) kontaktné údaje úradu v rozsahu telefónne číslo, e-mail, fax.

01.04.2016

(2) Údaje v certifikáte sa uvádzajú v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku.

01.04.2016

(3) Na vydanie nového certifikátu fyzickej osoby pri strate, krádeži alebo poškodení pôvodného certifikátu tejto osoby alebo pri zmene údajov podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4 ods. 3.

01.04.2016

(4) Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,

01.04.2016

a) certifikát sa vydáva najviac na dobu platnosti osvedčenia,

01.04.2016

b) vedúci pred oboznamovaním sa fyzickej osoby s utajovanými skutočnosťami zabezpečí poučenie o povinnostiach na ochranu utajovaných skutočností podľa zákona a podľa predpisov Európskej únie, Organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo cudzej moci.

01.04.2016

(5) Vzor žiadosti o vydanie certifikátu úrad zverejní na svojom webovom sídle.

01.04.2016

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na vydanie certifikátu podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti.

01.04.2016

§ 6

01.04.2016

Oznamovanie zmien oprávnenou osobou

01.04.2016

Pri oznamovaní zmien podľa § 38 písm. d) zákona sa predkladá k nahliadnutiu aj verejná listina osvedčujúca oznamované zmeny.

01.04.2016

§ 7

01.04.2016

Evidencie a zoznamy

01.04.2016

(1) Zoznam funkcií podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona obsahuje najmä

01.04.2016

a) funkciu,

01.04.2016

b) stupeň utajenia.

01.04.2016

(2) Evidencia oprávnených osôb podľa § 42 ods. 2 zákona pre stupeň utajenia Vyhradené a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo obsahuje

01.04.2016

a) podkladové materiály podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu zákona,

01.04.2016

b) vyhodnotenie bezpečnostnej previerky I. stupňa, ak nejde o osobu, ktorá je držiteľom platného osvedčenia,

01.04.2016

c) kópiu záznamu o určení a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti,

01.04.2016

d) kópiu záznamu o zániku určenia,

01.04.2016

e) ďalšie skutočnosti oznámené na základe zákona.

01.04.2016

(3) Zoznam oprávnených osôb podľa § 42 ods. 2 zákona pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo obsahuje

01.04.2016

a) základné identifikačné údaje oprávnenej osoby v rozsahu

01.04.2016

1. meno a priezvisko,

01.04.2016

2. rodné číslo,

01.04.2016

3. štátne občianstvo,

01.04.2016

b) pracovné zaradenie alebo funkciu podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona,

01.04.2016

c) dátum vydania, číslo osvedčenia a stupeň utajenia,

01.04.2016

d) dátum vykonania určenia,

01.04.2016

e) dátum zániku určenia.

01.04.2016

(4) Evidencie a zoznamy podľa odsekov 1 až 3 musia zodpovedať aktuálnemu stavu.


01.04.2016

§ 8

01.04.2016

Spoločné ustanovenie

01.04.2016

Ak sa v § 2 ods. 3, § 4 ods. 1 uvádzacej vete a písm. a) a h), § 4 ods. 3 uvádza úrad, rozumie sa tým Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor vo vzťahu k osobám, u ktorých sa vykonáva bezpečnostná previerka podľa § 18 ods. 1 až 4 zákona.

01.04.2016

§ 9

01.04.2016

Prechodné ustanovenia

01.04.2016

(1) Osvedčenie vydané do 31. marca 2016 je osvedčením podľa tejto vyhlášky.

01.04.2016

(2) Certifikát vydaný do 31. marca 2016 je certifikátom podľa tejto vyhlášky.

01.04.2016

(3) Záznam o určení a vyhlásenie o mlčanlivosti vyhotovené do 31. marca 2016 je záznamom o určení a vyhlásením o mlčanlivosti podľa tejto vyhlášky.

01.04.2016

(4) Záznam o zániku určenia vyhotovený do 31. marca 2016 je záznamom o zániku určenia podľa tejto vyhlášky.

01.04.2016

(5) Vedenie evidencií a zoznamov podľa doterajších predpisov sa musí zosúladiť s podmienkami podľa tejto vyhlášky najneskôr do 31. decembra 2016.

01.04.2016

§ 10

01.04.2016

Zrušovacie ustanovenie

01.04.2016

Zrušuje sa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca.

01.04.2016

§ 11

01.04.2016

Účinnosť

01.04.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.


01.04.2016

Jozef Magala v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2016

1) § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.04.2016

2) Napríklad zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.