Vyhláška č. 12/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
01.01.2016

12

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

01.01.2016

z 15. decembra 2015

01.01.2016

o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím

01.01.2016

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 18aa ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 278/2015 Z. z. ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím (ďalej len „titulky“) musia spĺňať tieto technické požiadavky:

01.01.2016

a) text titulku je zarovnaný na stred,

01.01.2016

b) maximálny počet znakov v riadku je 36 vrátane medzier,

01.01.2016

c) titulok pozostáva maximálne z dvoch riadkov,

01.01.2016

d) čas zobrazenia titulku je primeraný na zabezpečenie jeho čitateľnosti,

01.01.2016

e) titulok je zobrazený na tmavom podklade a jeho farba je v kontraste voči farbe podkladu; farba titulku nesmie byť červená, fialová ani sivá.

01.01.2016

§ 2

01.01.2016

(1) Pri zobrazení titulkov zachytávajúcich hovorený prejav viacerých postáv sa použije farebné odlíšenie titulkov. Farebné odlíšenie titulkov sa použije v jednom audiovizuálnom diele alebo v jednom programe najviac v piatich farbách.

01.01.2016

(2) Pri zobrazení titulkov sa pomlčka na začiatku vety použije ako znamienko na oddelenie hovoreného prejavu jednej postavy od predchádzajúceho hovoreného prejavu inej postavy. Počas trvania hovoreného prejavu postavy, ktorý sa pre rozsiahlosť rozdelí do viacerých titulkov, sa pomlčka určujúca zmenu postavy ďalej neumiestňuje.

01.01.2016

(3) Pri zobrazení titulkov zachytávajúcich hovorený prejav postavy, ktorá nie je v danom momente v audiovizuálnom diele alebo v programe zobrazená, sa na začiatku identifikuje táto postava menom alebo iným označením, pričom identifikácia postavy sa uvedie titulkom zobrazeným veľkými písmenami, ktorý je ukončený dvojbodkou.

01.01.2016

(4) Ak je hovorený prejav postavy ovplyvnený emočným prejavom, ktorý nie je zo zrakového vnemu zrejmý, ale má vplyv na priebeh deja, tento emočný prejav sa identifikuje a zobrazí v titulku malými písmenami v zátvorkách, pred uvedením titulkov zachytávajúcich hovorený prejav postavy ovplyvnený emočným prejavom.

01.01.2016

(5) Ak titulky zachytávajú vnútorný monológ postavy alebo jej spomienky, zobrazí sa táto skutočnosť v titulku malými písmenami v zátvorkách, pred uvedením titulkov zachytávajúcich hovorený prejav postavy.

01.01.2016

(6) Ak je súčasťou audiovizuálneho diela alebo programu krátky dialóg alebo monológ v cudzom jazyku, ktorý zámerne nie je preložený do slovenského jazyka a je ponechaný v originálnom znení, tento dialóg alebo monológ sa nezobrazuje v titulkoch, namiesto toho sa veľkými písmenami zobrazí titulok, v ktorom sa uvedie, v akom cudzom jazyku dialóg alebo monológ prebieha. Postup podľa prvej vety sa neuplatní, ak by absencia zachytenia hovoreného prejavu titulkami sťažila chápanie sledovaného audiovizuálneho diela alebo programu. V takom prípade sa pred titulkami zachytávajúcimi hovorený prejav v cudzom jazyku zobrazí v titulku veľkými písmenami informácia, v akom cudzom jazyku dialóg alebo monológ prebieha.

01.01.2016

(7) Ak je nevyhnutné text titulku skrátiť alebo inak upraviť, nesmie skrátený alebo upravený text meniť alebo skresliť zmysel hovoreného prejavu.

01.01.2016

§ 3

01.01.2016

Ak sú v audiovizuálnom diele alebo v programe obsiahnuté zvuky, ktoré majú vplyv na jeho dej alebo trvajú viac ako 15 sekúnd bez hovoreného prejavu a pritom nevyplývajú zo zrakového vnemu, je potrebné oznámiť zvuk zobrazením titulku veľkými písmenami.

01.01.2016

§ 4

01.01.2016

(1) Ustanovenia § 2 a 3 sa nevzťahujú na titulky sprevádzajúce športové programy a spravodajské programy.

01.01.2016

(2) Ustanovenia § 1 písm. d), § 2 a 3 sa nevzťahujú na titulky sprevádzajúce programy vysielané v priamom prenose.


01.01.2016

§ 5

01.01.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Marek Maďarič v. r.