01.03.2016

110

01.03.2016

VYHLÁŠKA

01.03.2016

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

01.03.2016

z 18. februára 2016

01.03.2016

o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe

01.03.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. f) až h) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.03.2016

§ 1

01.03.2016

Odborná príprava trénera

01.03.2016

(1) Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov, sú uvedené v prílohe č. 1.

01.03.2016

(2) Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa a tréner III. kvalifikačného stupňa, okrem vzdelávania uskutočňovaného v strednej športovej škole, je uvedený v prílohe č. 2.

01.03.2016

§ 2

01.03.2016

Odborná príprava inštruktora športu

01.03.2016

(1) Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov, sú uvedené v prílohe č. 3.

01.03.2016

(2) Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov, okrem vzdelávania uskutočňovaného v strednej športovej škole, je uvedený v prílohe č. 4.

01.03.2016

§ 3

01.03.2016

Odborná spôsobilosť na zabezpečovanie odbornej prípravy

01.03.2016

(1) Tvorbu obsahu odbornej prípravy na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa a inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa a jej uskutočňovanie odborne spôsobilými osobami podľa odsekov 2 až 6 zabezpečuje osoba, ktorá má

01.03.2016

a) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore šport a

01.03.2016

b) najmenej tri roky praxe pri výkone odbornej činnosti

01.03.2016

1. tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe alebo v príbuznom športe alebo

01.03.2016

2. tréner III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe alebo v príbuznom športe, ak tak určia predpisy športovej organizácie.

01.03.2016

(2) Všeobecnú časť odbornej prípravy, ktorej obsah je zhodný pre všetky športy a je poskytovaná na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa a inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa, zabezpečuje osoba, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore, ktorého obsah sa zhoduje s oblasťou odbornej prípravy, ktorú zabezpečuje.

01.03.2016

(3) Špeciálnu časť odbornej prípravy, ktorá je uskutočňovaná podľa požiadaviek medzinárodnej športovej organizácie, národného športového zväzu alebo športových pravidiel príslušného športu a jej obsah je osobitný podľa príslušného športu, zabezpečuje osoba, ktorá má pre príslušný šport alebo pre príbuzný šport odbornú spôsobilosť

01.03.2016

a) tréner II. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa,

01.03.2016

b) tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa,

01.03.2016

c) tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa alebo odbornej činnosti inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa,

01.03.2016

d) inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa,

01.03.2016

e) inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa, tréner III. kvalifikačného stupňa, tréner IV. kvalifikačného stupňa alebo tréner V. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa.

01.03.2016

(4) Špeciálnu časť odbornej prípravy podľa odseku 3 môže po uplynutí troch rokov od nadobudnutia odbornej spôsobilosti zabezpečovať aj osoba, ktorá má pre príslušný šport alebo pre príbuzný šport odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti

01.03.2016

a) tréner I. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa alebo odbornej činnosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa,

01.03.2016

b) tréner II. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa alebo odbornej činnosti inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa,

01.03.2016

c) tréner III. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa alebo odbornej činnosti inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa,

01.03.2016

d) inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa,

01.03.2016

e) inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa,

01.03.2016

f) inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa.

01.03.2016

(5) Špeciálnu časť odbornej prípravy podľa odseku 3 môže zabezpečovať aj športovec alebo športový odborník, ktorý

01.03.2016

a) dosiahol v príslušnom športe alebo v príbuznom športe

01.03.2016

1. na významnej súťaži alebo na súťaži určenej predpismi športovej organizácie športový výsledok určený predpismi športovej organizácie alebo

01.03.2016

2. výsledok určený predpismi športovej organizácie, alebo

01.03.2016

b) bol určený organizáciou, ktorá poskytuje odbornú prípravu, ak ide o odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu.

01.03.2016

(6) Ak v rámci odbornej prípravy na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa a tréner III. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa, inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa a inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa ide o vzdelávanie v oblasti

01.03.2016

a) práva, zabezpečuje ju osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo; ak osoba získala vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získala vzdelanie v študijnom odbore právo,

01.03.2016

b) všeobecného lekárstva, zabezpečuje ju osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,

01.03.2016

c) psychológie, zabezpečuje ju osoba, ktorá získala vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia; ak osoba získala vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získala vzdelanie v študijnom odbore psychológia,

01.03.2016

d) pedagogiky, zabezpečuje ju osoba, ktorá získala vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, pedagogika alebo andragogika; ak osoba získala vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získala vzdelanie v požadovanom študijnom odbore.

01.03.2016

(7) Vzdelávanie do oblastí podľa odseku 6 zaraďuje organizácia, ktorá poskytuje odbornú prípravu.

01.03.2016

§ 4

01.03.2016

Spoločné ustanovenie

01.03.2016

Príbuzným športom sa rozumie šport, ktorý má s iným športom, ktorý je uznaným športom, obdobné pravidlá súťaže, obdobný systém súťaženia, obdobnú štruktúru športového výkonu a obdobné používané náradie alebo náčinie.

01.03.2016

§ 5

01.03.2016

Prechodné ustanovenia

01.03.2016

(1) Za splnenie podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a) sa považuje aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore telesná výchova a šport podľa predpisov účinných do 31. marca 2002 alebo podľa osobitného predpisu.1)

01.03.2016

(2) Za splnenie podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. b) sa považujú aj najmenej tri roky praxe pri výkone špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry tréner II. triedy, tréner I. triedy alebo diplomovaný tréner v príslušnom športe alebo v príbuznom športe, ak osoba nadobudla túto odbornú spôsobilosť podľa predpisov účinných do 31. augusta 2008.

01.03.2016

(3) Špeciálnu časť odbornej prípravy môže zabezpečovať aj osoba, ktorá pre príslušný šport alebo pre príbuzný šport nadobudla odbornú spôsobilosť tréner II. triedy, tréner I. triedy alebo diplomovaný tréner podľa predpisov účinných do 31. augusta 2008.

01.03.2016

(4) Ak ide o odbornú spôsobilosť na výkon špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry v kategórii tréner nadobudnutú podľa predpisov účinných do 31. augusta 2008, považuje sa

01.03.2016

a) diplomovaný tréner za trénera V. kvalifikačného stupňa,

01.03.2016

b) tréner I. triedy za trénera IV. kvalifikačného stupňa, ak táto odborná spôsobilosť bola nadobudnutá na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore telesná výchova a šport podľa predpisov účinných do 31. marca 2002 alebo podľa osobitného predpisu,1) inak za trénera III. kvalifikačného stupňa,

01.03.2016

c) tréner II. triedy za trénera III. kvalifikačného stupňa a

01.03.2016

d) tréner III. triedy za trénera II. kvalifikačného stupňa.


01.03.2016

§ 6

01.03.2016

Účinnosť

01.03.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2016.


01.03.2016

Juraj Draxler v. r.


01.03.2016

01.03.2016

Príloha č. 1 k vyhláške č. 110/2016 Z. z.

01.03.2016

Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej
spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner

01.03.2016

Tréner I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho kvalifikačného rámca)

01.03.2016

1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

01.03.2016

2. vie vysvetliť teoretické základy športového tréningu

01.03.2016

3. vie opísať základy štruktúry športového výkonu

01.03.2016

4. pozná metódy zaťažovania, štruktúru tréningových podnetov, základy regenerácie

01.03.2016

5. vie opísať zložky športového tréningu

01.03.2016

6. pozná tréningové metódy vedúce k optimalizácii zaťaženia v príslušnom športe

01.03.2016

7. vie opísať osobitosti športovej prípravy mládeže a športovej prípravy v športe pre všetkých

01.03.2016

8. pozná základy psychológie športu a pedagogiky v športe pre všetkých

01.03.2016

9. pozná základné diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti športovcov

01.03.2016

10. pozná základy problematiky výživy športovca

01.03.2016

11. pozná základné princípy rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti

01.03.2016

12. vie opísať systém tréningového zaťaženia, regenerácie a oddychu športovca

01.03.2016

13. vie opísať teoretické východiská výberu športových talentov

01.03.2016

14. vie opísať metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v procese motorického učenia v súlade s individuálnymi osobitosťami neorganizovaných športovcov

01.03.2016

15. je spôsobilý v praxi samostatne vysvetliť, prakticky ukázať a naučiť základné lokomočné zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti

01.03.2016

16. má zodpovedajúce teoretické poznatky, základné praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú asistovať pri vedení športovej prípravy na úrovni športu pre všetkých

01.03.2016

Tréner II. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 4 Európskeho kvalifikačného rámca)

01.03.2016

1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

01.03.2016

2. má odbornú spôsobilosť tréner I. kvalifikačného stupňa s najmenej jednoročnou praxou od získania odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa

01.03.2016

3. vie popísať a zdôvodniť teoretické východiská športového tréningu

01.03.2016

4. vie vysvetliť štruktúru športového výkonu

01.03.2016

5. vie vysvetliť metódy zaťažovania, štruktúru tréningových podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a pozná periodizáciu a zložky športového tréningu

01.03.2016

6. pozná najnovšie tréningové metódy vedúce k optimalizácii zaťaženia mládeže a športovca vykonávajúceho šport pre všetkých v príslušnom športe

01.03.2016

7. vie vysvetliť osobitosti športovej prípravy mládeže, dievčat a žien

01.03.2016

8. vie opísať princípy individualizácie zaťaženia športovca

01.03.2016

9. vie vysvetliť základné diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti športovcov

01.03.2016

10. orientuje sa v problematike výživy športovca

01.03.2016

11. dokáže aplikovať systém tréningového zaťaženia, regenerácie a oddychu športovca

01.03.2016

12. vie vysvetliť teoretické východiská výberu športových talentov

01.03.2016

13. vie pedagogicky a psychologicky pôsobiť na zverencov

01.03.2016

14. vie vysvetliť a aplikovať metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v procese motorického učenia v súlade so senzitívnymi obdobiami, ako aj individuálnymi a vývojovými osobitosťami mládeže

01.03.2016

15. je schopný viesť tréningový proces na základe adekvátneho poznania metód športového tréningu mládeže

01.03.2016

16. dokáže viesť športovca alebo tím v mládežníckych súťažiach

01.03.2016

17. má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu mládeže a športovú prípravu v športe pre všetkých

01.03.2016

Tréner III. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 5 Európskeho kvalifikačného rámca)

01.03.2016

1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

01.03.2016

2. má odbornú spôsobilosť tréner II. kvalifikačného stupňa s najmenej jednoročnou praxou od získania odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa

01.03.2016

3. vie v praxi aplikovať teoretické východiská športového tréningu a pozná základy ich historického vývoja

01.03.2016

4. vie analyzovať štruktúru športového výkonu

01.03.2016

5. vie používať najnovšie tréningové metódy vedúce k optimalizácii zaťaženia v príslušnom športe

01.03.2016

6. vie aplikovať osobitosti športovej prípravy mládeže a žien pri plánovaní športového tréningu

01.03.2016

7. vie sa orientovať v problematike výživy vrcholových športovcov, dopingu, suplementácie

01.03.2016

8. vie vysvetliť systém tréningového zaťaženia, regenerácie a oddychu športovca v tréningovom procese

01.03.2016

9. vie analyzovať a v praxi uplatniť teoretické východiská výberu športových talentov

01.03.2016

10. vie pedagogicky a psychologicky pôsobiť na športovcov

01.03.2016

11. vie uplatňovať metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v procese osvojovania si pohybových zručností

01.03.2016

12. dokáže klasifikovať, administrovať a použiť diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti a športovej výkonnosti športovcov

01.03.2016

13. vie sa orientovať v základných sociologických, etických a právnych otázkach svojho športu

01.03.2016

14. vie aplikovať metódy zaťažovania, štruktúru tréningových podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a pozná periodizáciu a zložky športového tréningu

01.03.2016

15. je schopný viesť tréningový proces na základe zodpovedajúceho poznania metód športového tréningu

01.03.2016

16. dokáže viesť športovca alebo tím v súťaži

01.03.2016

17. má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu talentovaného športovca, a ak tak ustanovujú vnútorné predpisy športového zväzu, aj športovú prípravu vrcholového športovca

01.03.2016

Tréner IV. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 6 Európskeho kvalifikačného rámca)

01.03.2016

1. má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

01.03.2016

2. ovláda najnovšie teoretické východiská športového tréningu

01.03.2016

3. vie analyzovať a aplikovať poznatky o štruktúre športového výkonu pri plánovaní športového tréningu

01.03.2016

4. ovláda princípy tvorby tréningových plánov, diagnostikovania talentovanosti, výkonnosti, zmien trénovanosti

01.03.2016

5. vie aplikovať a diferencovať najnovšie metódy zaťažovania v športovom tréningu

01.03.2016

6. pozná a vie rozčleniť štruktúru podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a dlhodobého plánovania, pozná periodizáciu a zložky športového tréningu

01.03.2016

7. vie použiť poznatky z ďalších aplikovaných odborov v športovom tréningu, najmä z kineziológie a regenerácie

01.03.2016

8. pozná najnovšie tréningové metódy vedúce k inovácii a optimalizácii zaťaženia v príslušnom športe

01.03.2016

9. vie v praxi aplikovať poznatky o osobitostiach športovej prípravy mládeže a žien

01.03.2016

10. vie syntetizovať poznatky z problematiky výživy vrcholových športovcov, dopingu, suplementácie a aplikovať ich do športového tréningu

01.03.2016

11. vie sa orientovať a riešiť sociologické, etické a právne otázky svojho športu

01.03.2016

12. dokáže aplikovať systém tréningového zaťaženia na základe objektivizovaných vstupných a priebežných informácií

01.03.2016

13. vie v praxi uplatniť teoretické východiská výberu športových talentov

01.03.2016

14. je schopný viesť a kontrolovať skupinu trénerov ako hlavný tréner, riadiť a modelovať tréningový proces na základe najnovších metód športového tréningu

01.03.2016

15. vie navrhnúť a modifikovať stratégiu športovej prípravy konkrétneho športu

01.03.2016

16. pozná a vie v športovej praxi aplikovať základné psychoregulačné prostriedky

01.03.2016

17. vie efektívne uplatňovať najnovšie metódy, formy a prostriedky rozvoja pohybových schopností v procese osvojovania a zdokonaľovania si pohybových zručností

01.03.2016

18. dokáže administrovať a navrhovať diagnostické prostriedky na zistenie stavu trénovanosti a športovej výkonnosti športovcov

01.03.2016

19. vie modelovať tréningový proces na základe najnovších metód športového tréningu vo vrcholovom športe

01.03.2016

20. má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu v profesionálnom športe, ako aj viesť športovca alebo tím v súťaži

01.03.2016

Tréner V. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 7 Európskeho kvalifikačného rámca)

01.03.2016

1. má odbornú spôsobilosť tréner IV. kvalifikačného stupňa

01.03.2016

2. vie vytvoriť nové koncepcie pri modelovaní, riadení a diagnostikovaní športovej činnosti

01.03.2016

3. ovláda najnovšie teoretické východiská športového tréningu

01.03.2016

4. dokáže prenášať najmodernejšie vedecké poznatky do trénerskej praxe

01.03.2016

5. vie analyzovať a aplikovať poznatky o štruktúre športového výkonu pri riadení a plánovaní

01.03.2016

6. ovláda teóriu a dokáže navrhnúť optimálne riešenia pre prax rozvoja všeobecných a špeciálnych faktorov štruktúry športového výkonu

01.03.2016

7. vie interpretovať a využiť diagnostické metódy na určenie úrovne trénovanosti, výkonnosti, miery únavy, zaťaženia a miery adaptácie

01.03.2016

8. ovláda metódy a prostriedky modelovania športovej prípravy a predikcie športového výkonu

01.03.2016

9. pozná najnovšie metódy, formy a prostriedky športového tréningu smerujúce k intenzifikácii, individualizácii a invencii tréningového procesu v príslušnom športe

01.03.2016

10. ovláda osobitosti športovej prípravy mládeže a žien

01.03.2016

11. vie prakticky demonštrovať svoje zručnosti v problematike výživy vrcholových športovcov, dopingu, suplementácie

01.03.2016

12. je pripravený na marketingové a manažérske činnosti vo svojom športe

01.03.2016

13. je pripravený pôsobiť ako lektor, aj ako metodický a riadiaci pracovník pri ďalšom vzdelávaní športových odborníkov v príslušnom športe

01.03.2016

14. je pripravený pôsobiť ako hlavný tréner, metodický a riadiaci pracovník pri riadení skupiny trénerov, trénerskej rady v športových kluboch alebo v športovom zväze

01.03.2016

15. má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú riadiť, plánovať a organizovať športovú prípravu na najvyššej úrovni

01.03.2016

01.03.2016

Príloha č. 2 k vyhláške č. 110/2016 Z. z.

01.03.2016

Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner

01.03.2016

Tréner I. kvalifikačného stupňa

01.03.2016

(1) ak nejde o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca,

01.03.2016

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodín výučby v týchto okruhoch

01.03.2016

1. biologicko-lekárske základy v športe

01.03.2016

2. biomechanika

01.03.2016

3. psychológia športu

01.03.2016

4. základy pedagogiky

01.03.2016

5. teória a didaktika športu

01.03.2016

b) špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby

01.03.2016

c) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba pozostávajúca z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci

01.03.2016

d) skúška zo všeobecnej časti

01.03.2016

e) skúška zo špeciálnej časti

01.03.2016

(2) ak ide o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca,

01.03.2016

a) dosiahnutie výkonnostnej úrovne v príslušnom športe určenej národným športovým zväzom

01.03.2016

b) skúška zo všeobecnej časti obsahovo zodpovedajúca všeobecnej časti podľa odseku 1

01.03.2016

c) skúška zo špeciálnej časti obsahovo zodpovedajúca špeciálnej časti podľa odseku 1

01.03.2016

Tréner II. kvalifikačného stupňa

01.03.2016

(1) ak nejde o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca,

01.03.2016

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby v týchto okruhoch

01.03.2016

1. biologicko-lekárske základy v športe

01.03.2016

2. biomechanika

01.03.2016

3. diagnostika trénovanosti

01.03.2016

4. psychológia športu

01.03.2016

5. pedagogika športu

01.03.2016

6. základy etiky športu

01.03.2016

7. základy športu a práva

01.03.2016

8. teória a didaktika športu

01.03.2016

b) špeciálna časť, celkovo najmenej 60 hodín výučby

01.03.2016

c) záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu, a jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky v praxi

01.03.2016

d) skúška zo všeobecnej časti

01.03.2016

e) skúška zo špeciálnej časti

01.03.2016

(2) ak ide o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca,

01.03.2016

a) dosiahnutie výkonnostnej úrovne v príslušnom športe určenej národným športovým zväzom

01.03.2016

b) skúška zo všeobecnej časti obsahovo zodpovedajúca všeobecnej časti podľa odseku 1

01.03.2016

c) skúška zo špeciálnej časti obsahovo zodpovedajúca špeciálnej časti podľa odseku 1

01.03.2016

Tréner III. kvalifikačného stupňa

01.03.2016

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 50 hodín výučby v týchto okruhoch

01.03.2016

1. funkčná anatómia

01.03.2016

2. biochémia v športe

01.03.2016

3. fyziológia telesných cvičení

01.03.2016

4. biomechanika

01.03.2016

5. diagnostika trénovanosti

01.03.2016

6. regenerácia a hygiena

01.03.2016

7. dejiny a organizácia športu

01.03.2016

8. psychológia športu

01.03.2016

9. pedagogika športu

01.03.2016

10. základy sociológie športu

01.03.2016

11. etika športu

01.03.2016

12. didaktika športového tréningu

01.03.2016

13. šport a právo

01.03.2016

14. výživa v športe

01.03.2016

15. základy vedeckej práce v športe

01.03.2016

b) špeciálna časť, celkovo najmenej 100 hodín výučby

01.03.2016

c) záverečná práca v rozsahu 20 až 30 strán, ktorá pozostáva z mezocyklu, metodického postupu, stavby a plánovania tréningu, hodnotenia zmien výkonnosti po aplikácii mezocyklu tréningu, a jej obhajoba

01.03.2016

d) skúška zo všeobecnej časti

01.03.2016

e) skúška zo špeciálnej časti

01.03.2016

01.03.2016

Príloha č. 3 k vyhláške č. 110/2016 Z. z.

01.03.2016

Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu

01.03.2016

Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho kvalifikačného rámca)

01.03.2016

1. má stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

01.03.2016

2. vie definovať základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka

01.03.2016

3. ovláda základné vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie prevencie vybraných civilizačných ochorení

01.03.2016

4. vie rozlíšiť základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu

01.03.2016

5. vie v praxi ukázať zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti

01.03.2016

6. vie definovať základné motivačné činitele účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a starostlivosti o zdravie

01.03.2016

7. má základné poznatky o možnostiach monitorovania efektivity pohybových činností

01.03.2016

8. je spôsobilý odporúčať pohybové programy pre rôzne vekové kategórie

01.03.2016

Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 4 Európskeho kvalifikačného rámca)

01.03.2016

1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

01.03.2016

2. má najmenej jednoročnú prax pri výkone činnosti inštruktor športu od získania odbornej spôsobilosti inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa

01.03.2016

3. vie vysvetliť základné vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka

01.03.2016

4. vie diferencovať vedomosti potrebné na aplikovanie poznatkov pre pochopenie stratégie prevencie vybraných civilizačných ochorení

01.03.2016

5. vie aplikovať základné vedomosti pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu

01.03.2016

6. vie vysvetliť a v praxi preukázať praktické zručnosti v rámci svojej odbornej spôsobilosti

01.03.2016

7. je schopný si rozširovať poznatky a vedomosti, ktoré súvisia s rozvojom špecializovaných zručností vybraných pohybových aktivít

01.03.2016

8. vie plánovať a odporúčať pohybové programy pre rôzne profesie, sociálne skupiny, zdravotné skupiny

01.03.2016

9. je schopný motivovať účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti a starostlivosti o zdravie

01.03.2016

10. vie klasifikovať efektivitu pohybových činností

01.03.2016

11. vie prakticky demonštrovať a analyzovať potrebné zručnosti (metódy, formy a prostriedky) adekvátne pre rôzne cieľové skupiny

01.03.2016

12. je schopný tvoriť, realizovať a hodnotiť pohybové programy pre udržanie zdravia, zvýšenie kondície pre rôzne profesie, vekové kategórie v rámci svojej odbornej spôsobilosti

01.03.2016

13. je schopný viesť jednotlivcov a rôzne tréningové skupiny vo vybraných pohybových aktivitách

01.03.2016

14. vie sa spolupodieľať na organizovaní pohybovej aktivity v príslušnom športe

01.03.2016

Inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 5 Európskeho kvalifikačného rámca)

01.03.2016

1. má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

01.03.2016

2. má najmenej dvojročnú prax pri výkone činnosti inštruktor športu od získania odbornej spôsobilosti inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa

01.03.2016

3. dokáže aplikovať vedomosti o charakteristike pohybovej aktivity v živote človeka

01.03.2016

4. vie navrhnúť stratégiu aplikácie poznatkov pre prevenciu civilizačných ochorení

01.03.2016

5. dokáže vytvoriť a v praxi aplikovať program pre koncipovanie komplexných aktivít podpory zdravého životného štýlu

01.03.2016

6. vie prakticky demonštrovať potrebné zručnosti (metódy, formy a prostriedky) adekvátne pre rôzne cieľové skupiny

01.03.2016

7. je schopný podieľať sa na rozširovaní poznatkov a vedomostí, ktoré súvisia s rozvojom jeho špecializovanej činnosti pri vybranej pohybovej aktivite

01.03.2016

8. vie plánovať a odporúčať pohybové programy pre rôzne profesie, sociálne skupiny, zdravotné skupiny

01.03.2016

9. vie aplikovať poznatky z psychológie pre motivovanie účastníkov pohybovej aktivity k pravidelnej činnosti vedúcej k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o zdravie

01.03.2016

10. vie monitorovať efektivitu pohybových činností pre zdravie a pre úpravu zdravotných oslabení

01.03.2016

11. je schopný tvoriť, realizovať a hodnotiť pohybové programy pre udržanie zdravia, zvýšenie kondície

01.03.2016

12. je schopný viesť jednotlivcov a rôzne tréningové skupiny vo vybraných pohybových aktivitách

01.03.2016

13. vie organizovať rôzne formy pohybovej aktivity v športe

01.03.2016

14. vie riadiť, kontrolovať a hodnotiť telovýchovný proces v športe so zameraním sa na rozvoj zdravého spôsobu života na zlepšenie telesnej kondície a duševnej kondície všetkých skupín obyvateľstva

01.03.2016

01.03.2016

Príloha č. 4 k vyhláške č. 110/2016 Z. z.

01.03.2016

Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu

01.03.2016

Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa

01.03.2016

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodín výučby v týchto okruhoch

01.03.2016

1. biologicko-lekárske základy v športe

01.03.2016

2. biomechanika

01.03.2016

3. regenerácia

01.03.2016

4. psychológia športu

01.03.2016

5. základy pedagogiky

01.03.2016

6. teória a didaktika športu

01.03.2016

b) špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín

01.03.2016

c) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci

01.03.2016

d) skúška zo všeobecnej časti

01.03.2016

e) skúška zo špeciálnej časti

01.03.2016

Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa

01.03.2016

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby v týchto okruhoch

01.03.2016

1. biologicko-lekárske základy v športe

01.03.2016

2. biomechanika

01.03.2016

3. regenerácia a hygiena

01.03.2016

4. psychológia športu

01.03.2016

5. pedagogika

01.03.2016

6. sociológia športu

01.03.2016

7. základy etiky športu

01.03.2016

8. teória a didaktika športu

01.03.2016

b) špeciálna časť, celkovo najmenej 60 hodín

01.03.2016

c) záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu, a jej obhajoba

01.03.2016

d) skúška zo všeobecnej časti

01.03.2016

e) skúška zo špeciálnej časti

01.03.2016

Inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa

01.03.2016

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 50 hodín výučby v týchto okruhoch

01.03.2016

1. funkčná anatómia

01.03.2016

2. biochémia v športe

01.03.2016

3. fyziológia telesných cvičení

01.03.2016

4. biomechanika

01.03.2016

5. diagnostika trénovanosti

01.03.2016

6. regenerácia a hygiena

01.03.2016

7. dejiny a organizácia športu

01.03.2016

8. psychológia športu

01.03.2016

9. pedagogika

01.03.2016

10. sociológia športu

01.03.2016

11. etika športu

01.03.2016

12. didaktika športového tréningu

01.03.2016

13. šport a právo

01.03.2016

14. výživa v športe

01.03.2016

15. základy vedeckej práce v športe

01.03.2016

b) špeciálna časť, celkovo najmenej 100 hodín výučby

01.03.2016

c) záverečná práca v rozsahu 20 až 30 strán, ktorá pozostáva z mezocyklu, aplikácie metodického postupu, hodnotenia zmien výkonnosti a somatických parametrov po aplikácii mezocyklu tréningu, a jej obhajoba

01.03.2016

d) skúška zo všeobecnej časti

01.03.2016

e) skúška zo špeciálnej časti

Poznámky pod čiarou

01.03.2016

1) § 109 ods. 1 až 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z.