Nariadenie vlády č. 90/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty

Čiastka 30/2015
Platnosť od 07.05.2015
Účinnosť od 07.05.2015

OBSAH

07.05.2015

90

07.05.2015

NARIADENIE VLÁDY

07.05.2015

Slovenskej republiky

07.05.2015

z 15. apríla 2015

07.05.2015

o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty

07.05.2015

Vláda Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


07.05.2015

§ 1

07.05.2015

(1) Dňom 1. októbra 2016 zaniká daňový nedoplatok evidovaný k 30. septembru 2016, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z pridanej hodnoty, ktorá bola uložená veriteľovi pohľadávky zistenej v reštrukturalizačnom konaní vedenom voči veriteľovmu dlžníkovi.

07.05.2015

(2) Daňový nedoplatok podľa odseku 1 zaniká, ak daň z pridanej hodnoty, ku ktorej daňový nedoplatok prislúcha, je zaplatená najneskôr do 31. marca 2016.


07.05.2015

§ 2

07.05.2015

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


07.05.2015

Robert Fico v. r.