Zákon č. 78/2015 Z. z.Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo), 125/2016 Z. z.)

Čiastka 26/2015
Platnosť od 17.04.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, čl. VII až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015, a čl. II prvého a štvrtého bodu, čl. III, čl. IV tretieho až dvadsiateho druhého bodu, čl. V a VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

17.04.2015

78

17.04.2015

ZÁKON

17.04.2015

z 19. marca 2015

17.04.2015

o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17.04.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2015

Čl. I

01.07.2015

Prvá časť

01.07.2015

Všeobecné ustanovenia

01.07.2015

§ 1

01.07.2015

Predmet úpravy

01.07.2015

(1) Tento zákon upravuje technické prostriedky a podmienky ich použitia pri kontrole výkonu niektorých rozhodnutí.

01.07.2015

(2) Používanie technických prostriedkov Zborom väzenskej a justičnej stráže v mieste výkonu trestu odňatia slobody na účely kontroly odsúdených upravuje osobitný predpis.1) Ustanovenia tohto zákona sa pri používaní technických prostriedkov podľa prechádzajúcej vety použijú primerane.

01.07.2015

§ 2

01.07.2015

Vymedzenie pojmov

01.07.2015

Na účely tohto zákona sa rozumie

01.07.2015

a) kontrolou technickými prostriedkami činnosť, ktorou sa zisťuje dodržiavanie zákazov, povinností alebo obmedzení uložených rozhodnutím prostredníctvom technických prostriedkov a centrálneho monitorovacieho systému,

01.07.2015

b) rozhodnutím vykonateľné rozhodnutie súdu alebo prokurátora, ktorým sa ukladá zákaz, obmedzenie alebo povinnosť alebo vykonateľné rozhodnutie, ktorým sa uložil trest domáceho väzenia,

01.07.2015

c) technickými prostriedkami zariadenie alebo ich súbor umožňujúce za podmienok ustanovených týmto zákonom kontrolu výkonu rozhodnutia,

01.07.2015

d) kontrolovanou osobou fyzická osoba, ktorá je na základe rozhodnutia povinná podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami,

01.07.2015

e) chránenou osobou fyzická osoba, ku ktorej má kontrolovaná osoba rozhodnutím uložený zákaz priblíženia sa na určenú vzdialenosť,

01.07.2015

f) operačným strediskom pracovisko, ktoré zabezpečuje nepretržitú prevádzku a obsluhu centrálneho monitorovacieho systému a vykonáva nepretržitý dohľad nad správnou činnosťou technických prostriedkov,

01.07.2015

g) centrálnym monitorovacím systémom informačný systém, ktorý umožňuje výkon kontroly technickými prostriedkami najmä zaznamenávaním bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov,

01.07.2015

h) bezpečnostným incidentom porušenie zákazu, obmedzenia alebo povinnosti uložených rozhodnutím,

01.07.2015

i) prevádzkovým incidentom skutočnosť ovplyvňujúca nerušený priebeh kontroly technickými prostriedkami, ak nie je bezpečnostným incidentom,

01.07.2015

j) obydlím byt alebo iný priestor slúžiaci na bývanie vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov.

01.07.2015

Druhá časť

01.07.2015

Technické prostriedky a podmienky ich použitia

01.07.2015

Prvá hlava

01.07.2015

Technické prostriedky

01.07.2015

§ 3

01.07.2015

Vymedzenie technických prostriedkov

01.07.2015

(1) Technickými prostriedkami sú:

01.07.2015

a) osobné identifikačné zariadenie,

01.07.2015

b) zariadenie na kontrolu prítomnosti v mieste výkonu rozhodnutia (ďalej len „zariadenie na kontrolu prítomnosti“),

01.07.2015

c) zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby,

01.07.2015

d) zariadenie varovania blízkosti,

01.07.2015

e) zariadenie kontroly požitia alkoholu,

01.07.2015

f) zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby,

01.07.2015

g) zariadenie probačného a mediačného úradníka.

01.07.2015

(2) Technické prostriedky sú vo vlastníctve štátu. Správcom technických prostriedkov je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky2) (ďalej len „ministerstvo“).

01.07.2015

§ 4

01.07.2015

Osobné identifikačné zariadenie

01.07.2015

(1) Osobné identifikačné zariadenie umožňuje jednoznačnú identifikáciu kontrolovanej osoby.

01.07.2015

(2) Kontrolovaná osoba je povinná strpieť upevnenie osobného identifikačného zariadenia na svojom tele počas celého trvania kontroly technickými prostriedkami.

01.07.2015

§ 5

01.07.2015

Zariadenie na kontrolu prítomnosti

01.07.2015

(1) Zariadenie na kontrolu prítomnosti umožňuje kontrolu prítomnosti kontrolovanej osoby v určený čas na určenom mieste.

01.07.2015

(2) Kontrolovaná osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia na kontrolu prítomnosti vo svojom obydlí počas celého trvania kontroly technickými prostriedkami.

01.07.2015

§ 6

01.07.2015

Zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby

01.07.2015

(1) Zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby umožňuje kontrolu pohybu a pobytu kontrolovanej osoby na základe určenia jej aktuálnej geografickej polohy.

01.07.2015

(2) Kontrolovaná osoba je povinná mať pri sebe zariadenie na určenie polohy kontrolovanej osoby počas celého trvania kontroly technickými prostriedkami.

01.07.2015

§ 7

01.07.2015

Zariadenie varovania blízkosti

01.07.2015

(1) Zariadenie varovania blízkosti umožňuje detekciu priblíženia sa kontrolovanej osoby k chránenej osobe a okamžité varovanie chránenej osoby.

01.07.2015

(2) Chránená osoba musí mať pri sebe zariadenie varovania blízkosti počas celého trvania kontroly technickými prostriedkami.

01.07.2015

§ 8

01.07.2015

Zariadenie kontroly požitia alkoholu

01.07.2015

(1) Zariadenie kontroly požitia alkoholu umožňuje kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov kontrolovanou osobou na základe sledovania úrovne alkoholu v dychu za súčasnej biometrickej identifikácie kontrolovanej osoby.

01.07.2015

(2) Kontrolovaná osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia kontroly požitia alkoholu vo svojom obydlí počas celého trvania kontroly technickými prostriedkami.

01.07.2015

§ 9

01.07.2015

Zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby

01.07.2015

Zariadenie hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby umožňuje na základe biometrickej identifikácie kontrolovanej osoby telefonické overenie prítomnosti kontrolovanej osoby na určenom mieste a v určenom čase.

01.07.2015

§ 10

01.07.2015

Zariadenie probačného a mediačného úradníka

01.07.2015

(1) Zariadenie probačného a mediačného úradníka je používané probačným a mediačným úradníkom a umožňuje kontrolu dodržiavania zákazu, obmedzenia alebo povinnosti uloženej rozhodnutím, a to zisťovaním prítomnosti kontrolovanej osoby na určitom mieste bez vedomosti kontrolovanej osoby.

01.07.2015

(2) Probačný a mediačný úradník je oprávnený pri výkone kontroly technickými prostriedkami používať zariadenie podľa odseku 1.

01.07.2015

§ 11

01.07.2015

Použitie technických prostriedkov

01.07.2015

(1) Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe povinnosť zdržiavať sa v určený čas na určenom mieste, kontrola technickými prostriedkami sa vykonáva za súčasného použitia technických prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b); ustanovenie § 10 tým nie je dotknuté.

01.07.2015

(2) Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe zákaz priblížiť sa k chránenej osobe na určenú vzdialenosť, kontrola technickými prostriedkami sa vykonáva za súčasného použitia technických prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) a d); ustanovenie § 10 tým nie je dotknuté.

01.07.2015

(3) Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe zákaz zdržiavať sa na určenom mieste alebo v určenom obvode vrátane zákazu účasti na verejnom podujatí, kontrola technickými prostriedkami sa vykonáva za súčasného použitia technických prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c), v prípade zákazu účasti na verejnom podujatí aj podľa § 3 ods. 1 písm. f); ustanovenie § 10 tým nie je dotknuté.

01.07.2015

(4) Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe zákaz požívať alkoholické nápoje, kontrola technickými prostriedkami sa vykonáva technickým prostriedkom podľa § 3 ods. 1 písm. e).

01.07.2015

(5) Ak sa rozhodnutím ukladá kontrolovanej osobe povinnosť podľa odseku 1 a súčasne zákaz podľa odseku 4, funkciu zariadenia na kontrolu prítomnosti plní technický prostriedok podľa § 3 ods. 1 písm. e).

01.07.2015

Druhá hlava

01.07.2015

Podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami a použitia technických prostriedkov

01.07.2015

Podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami

01.07.2015

§ 12

01.07.2015

(1) Kontrolu technickými prostriedkami možno vykonať, ak sú technické prostriedky k dispozícii a ak sú splnené materiálno-technické podmienky ich použitia. Materiálno-technické podmienky použitia technických prostriedkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.07.2015

(2) Okrem splnenia podmienok podľa odseku 1 možno kontrolu technickými prostriedkami podľa

01.07.2015

a) § 11 ods. 2 vykonať len s písomným súhlasom chránenej osoby, ktorá je plnoletá; ak bol tento súhlas vzatý späť, nemožno ho znovu udeliť,

01.07.2015

b) § 11 ods. 1 a 4 vykonať len s písomným súhlasom plnoletej osoby, ktorá žije s kontrolovanou osobou v spoločnej domácnosti v čase obstarávania tohto súhlasu podľa § 13; udelený súhlas nemožno vziať späť.

01.07.2015

(3) Ak je chránenou osobou maloleté dieťa, písomný súhlas sa nevyžaduje a kontrolu technickými prostriedkami možno vykonať, len ak je to v najlepšom záujme maloletého dieťaťa a ak je maloleté dieťa s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť schopné plniť povinnosti chránenej osoby podľa tohto zákona. Na tento účel súd alebo prokurátor prihliadne na

01.07.2015

a) názor maloletého dieťaťa, ak je schopné formulovať svoj názor,

01.07.2015

b) vyjadrenie zákonného zástupcu alebo osoby, ktorej súd zveril maloleté dieťa do starostlivosti,

01.07.2015

c) vyjadrenie opatrovníka, ak je maloletému dieťaťu ustanovený.

01.07.2015

(4) Súhlasom podľa odseku 2 písm. a) je aj návrh chránenej osoby podľa osobitného predpisu.3)

01.07.2015

§ 13

01.07.2015

(1) Preskúmanie splnenia podmienok podľa § 12 ods. 1 a 3 vykonáva na pokyn sudcu alebo prokurátora v ním určenej lehote probačný a mediačný úradník toho súdu, v ktorého obvode sa má rozhodnutie vykonávať, pohovorom s dotknutými osobami a overením takto získaných informácií, ako aj miestnym zisťovaním, ak je potrebné. Súhlas podľa § 12 ods. 2, názor maloletého dieťaťa podľa § 12 ods. 3 písm. a) a vyjadrenia podľa § 12 ods. 3 písm. b) a c) obstaráva v lehote podľa prechádzajúcej vety probačný a mediačný úradník.

01.07.2015

(2) Dotknutá osoba je povinná poskytnúť probačnému a mediačnému úradníkovi a osobe zabezpečujúcej činnosti podľa odseku 5 potrebnú súčinnosť vrátane umožnenia vstupu do obydlia, v ktorom sa táto osoba zdržiava.

01.07.2015

(3) Probačný a mediačný úradník pri preskúmaní splnenia podmienok podľa § 12 ods. 1 poučí dotknutú osobu o právach a povinnostiach podľa tohto zákona, o prevádzkových pokynoch používania technických prostriedkov a o následkoch porušenia režimu použitia technických prostriedkov, ako aj následkoch porušenia povinností podľa tohto zákona.

01.07.2015

(4) Dotknutou osobou podľa odsekov 1 až 3 je fyzická osoba, ktorá môže byť dotknutá rozhodnutím ako kontrolovaná osoba, fyzická osoba, ktorej súhlas je podmienkou výkonu kontroly technickými prostriedkami, ako aj fyzická osoba podľa § 12 ods. 3.

01.07.2015

(5) Operačné stredisko zabezpečuje probačnému a mediačnému úradníkovi technickú podporu pri preskúmavaní splnenia materiálno-technických podmienok použitia technických prostriedkov.

01.07.2015

(6) O vykonaní úkonov podľa odsekov 1 až 3 vyhotovuje probačný a mediačný úradník správu, ktorú predkladá tomu, kto vydal pokyn podľa odseku 1.

01.07.2015

§ 14

01.07.2015

(1) Ak sa počas kontroly technickými prostriedkami zmenia podmienky podľa § 12 ods. 1, probačný a mediačný úradník preverí v spolupráci s operačným strediskom možnosti ďalšieho trvania kontroly technickými prostriedkami, o čom spracuje písomný záznam, ktorý predloží s návrhom ďalšieho postupu tomu, kto vydal rozhodnutie.

01.07.2015

(2) Ak chránená osoba počas kontroly technickými prostriedkami vezme späť súhlas podľa § 12 ods. 2 písm. a) alebo ak chránená osoba podľa § 12 ods. 3 vyjadrí nesúhlas s kontrolou technickými prostriedkami, probačný a mediačný úradník o tom spracuje písomný záznam, ktorý predloží tomu, kto vydal rozhodnutie. Späťvzatie súhlasu musí byť písomné, inak sa naň neprihliada.

01.07.2015

Podmienky použitia technických prostriedkov

01.07.2015

§ 15

01.07.2015

Technické prostriedky možno použiť len v súlade s týmto zákonom, na základe rozhodnutia a v rozsahu režimu ich použitia.

01.07.2015

§ 16

01.07.2015

Režim použitia technických prostriedkov

01.07.2015

(1) Režim použitia technických prostriedkov určuje na základe rozhodnutia probačný a mediačný úradník tak, aby bol zabezpečený riadny výkon kontroly technickými prostriedkami.

01.07.2015

(2) Režim použitia technických prostriedkov obsahuje označenie technických prostriedkov podľa § 11, ktoré sa majú použiť v rámci kontroly výkonu rozhodnutia, a je podkladom pre operačné stredisko na vykonanie úkonov podľa § 18 ods. 3.

01.07.2015

Tretia časť

01.07.2015

kontrola technickými prostriedkami

01.07.2015

§ 17

01.07.2015

Výkon kontroly technickým prostriedkami

01.07.2015

(1) Kontrolu technickými prostriedkami vykonáva probačný a mediačný úradník príslušného súdu podľa § 13 ods. 1 a spočíva najmä v

01.07.2015

a) inštalácii a deinštalácii technických prostriedkov,

01.07.2015

b) aktivácii a deaktivácii režimu použitia technických prostriedkov,

01.07.2015

c) zaznamenávaní, ohlasovaní a riešení bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov,

01.07.2015

d) overovaní dostupnosti a funkčnosti technických prostriedkov a ich údržbe.

01.07.2015

(2) Operačné stredisko zabezpečuje probačnému a mediačnému úradníkovi technickú podporu pri výkone kontroly technickými prostriedkami.

01.07.2015

§ 18

01.07.2015

Inštalácia technických prostriedkov, aktivácia režimu použitia technických prostriedkov

01.07.2015

(1) Inštalácia technických prostriedkov zahŕňa

01.07.2015

a) aktiváciu technických prostriedkov,

01.07.2015

b) upevnenie osobného identifikačného zariadenia na telo kontrolovanej osoby (§ 4),

01.07.2015

c) umiestnenie technických prostriedkov v obydlí, v ktorom sa kontrolovaná osoba zdržiava alebo má zdržiavať (§ 5 a 8),

01.07.2015

d) odovzdanie zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osobe (§ 6) a zariadenia varovania blízkosti chránenej osobe (§ 7),

01.07.2015

e) vyhotovenie vzorky biometrických údajov (§ 8 a 9).

01.07.2015

(2) Pri inštalácii technických prostriedkov probačný a mediačný úradník vykoná poučenie podľa § 13 ods. 3.

01.07.2015

(3) Aktivácia režimu použitia technických prostriedkov zahŕňa vloženie údajov z režimu použitia technických prostriedkov do centrálneho monitorovacieho systému a vykonáva ju operačné stredisko prostredníctvom centrálneho monitorovacieho systému na pokyn probačného a mediačného úradníka.

01.07.2015

(4) O vykonaní úkonov podľa odsekov 1 až 3 probačný a mediačný úradník vyhotovuje písomný záznam.

01.07.2015

§ 19

01.07.2015

Zaznamenávanie bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov

01.07.2015

(1) Priebeh kontroly výkonu rozhodnutí technickými prostriedkami, bezpečnostné incidenty a prevádzkové incidenty operačné stredisko zaznamenáva prostredníctvom centrálneho monitorovacieho systému.

01.07.2015

(2) Operačné stredisko poskytuje príslušnému probačnému a mediačnému úradníkovi na požiadanie bezodkladne prehľad bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov.

01.07.2015

§ 20

01.07.2015

Ohlasovanie bezpečnostných incidentov

01.07.2015

Operačné stredisko bezodkladne ohlasuje bezpečnostné incidenty zaznamenané centrálnym monitorovacím systémom príslušnému probačnému a mediačnému úradníkovi, a ak je ohrozený život alebo zdravie alebo ak je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, aj Policajnému zboru.

01.07.2015

§ 21

01.07.2015

Riešenie bezpečnostných incidentov a prevádzkových incidentov

01.07.2015

(1) Probačný a mediačný úradník je povinný bezodkladne preveriť ohlásené bezpečnostné incidenty najmä pohovorom s kontrolovanou osobou alebo s chránenou osobou alebo miestnym zisťovaním. O každom preverení bezpečnostného incidentu probačný a mediačný úradník vyhotovuje písomný záznam.

01.07.2015

(2) Probačný a mediačný úradník bezodkladne informuje o preverenom bezpečnostnom incidente toho, kto vydal rozhodnutie; ak je chránenou osobou maloleté dieťa alebo ak bezpečnostný incident ohrozil maloleté dieťa, informuje probačný a mediačný úradník o preverenom bezpečnostnom incidente aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.07.2015

(3) Operačné stredisko preveruje prevádzkové incidenty najmä kontaktovaním kontrolovanej osoby alebo chránenej osoby na účely poskytnutia vysvetlenia, ako aj preverovaním materiálno-technických podmienok podľa § 12 ods. 1 a overovaním funkčnosti technických prostriedkov. Ak prevádzkový incident vykazuje znaky bezpečnostného incidentu, operačné stredisko postupuje podľa § 20. O každom preverení prevádzkového incidentu vyhotovuje operačné stredisko písomný záznam.

01.07.2015

§ 22

01.07.2015

Prerušenie kontroly technickými prostriedkami

01.07.2015

(1) Kontrola technickými prostriedkami sa preruší, ak nastúpi kontrolovaná osoba do výkonu väzby alebo ak sa preruší výkon rozhodnutia. Ak sa zmenia podmienky použitia technických prostriedkov spôsobom, ktorý dočasne znemožňuje výkon kontroly technickými prostriedkami, súd alebo prokurátor na návrh probačného a mediačného úradníka alebo aj bez tohto návrhu preruší kontrolu technickými prostriedkami na nevyhnutný čas. Ak ide o prerušenie kontroly technickým prostriedkom podľa § 3 ods. 1 písm. d), súd alebo prokurátor bezodkladne vyrozumie chránenú osobu a osoby podľa § 12 ods. 3 písm. b) a c).

01.07.2015

(2) Ak odpadne dôvod prerušenia kontroly technickými prostriedkami, súd alebo prokurátor na návrh probačného a mediačného úradníka alebo aj bez tohto návrhu bezodkladne nariadi pokračovať v kontrole technickými prostriedkami.

01.07.2015

§ 23

01.07.2015

Skončenie kontroly technickými prostriedkami

01.07.2015

(1) Kontrola technickými prostriedkami sa skončí

01.07.2015

a) ukončením výkonu rozhodnutia,

01.07.2015

b) rozhodnutím súdu alebo prokurátora, ktorým sa nariadi skončenie kontroly technickými prostriedkami pred ukončením výkonu rozhodnutia, alebo

01.07.2015

c) nastúpením kontrolovanej osoby do výkonu trestu odňatia slobody; to neplatí, ak sa z tohto dôvodu prerušuje výkon trestu domáceho väzenia.

01.07.2015

(2) Súd alebo prokurátor rozhodne o skončení kontroly technickými prostriedkami podľa odseku 1 písm. b), ak sa zmenia podmienky podľa § 12 spôsobom, ktorý neumožňuje kontrolu technickými prostriedkami, a ak sa kontrola technickými prostriedkami nepreruší podľa § 22 ods. 1.

01.07.2015

(3) Ak nejde o výkon trestu domáceho väzenia, súd alebo prokurátor môže na návrh probačného a mediačného úradníka alebo kontrolovanej osoby rozhodnúť o skončení kontroly technickými prostriedkami podľa odseku 1 písm. b), ak kontrolovaná osoba počas kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami spôsobom svojho života preukázala, že kontrola technickými prostriedkami nie je potrebná.

01.07.2015

§ 24

01.07.2015

Deaktivácia režimu použitia technických prostriedkov a deinštalácia technických prostriedkov

01.07.2015

(1) Bezodkladne po prerušení alebo skončení kontroly technickými prostriedkami probačný a mediačný úradník zabezpečí deinštaláciu a deaktiváciu technických prostriedkov odovzdaných kontrolovanej osobe a chránenej osobe a súčasne dá pokyn operačnému stredisku na bezodkladné vykonanie deaktivácie režimu použitia technických prostriedkov.

01.07.2015

(2) O deinštalácii technických prostriedkov a deaktivácii režimu použitia technických prostriedkov probačný a mediačný úradník vyhotovuje písomný záznam.

01.07.2015

§ 25

01.07.2015

Správa o priebehu kontroly technickými prostriedkami

01.07.2015

(1) Probačný a mediačný úradník vyhotovuje bezodkladne po skončení kontroly technickými prostriedkami správu o priebehu kontroly technickými prostriedkami, ktorú predloží tomu, kto vydal rozhodnutie.

01.07.2015

(2) Správu o priebehu kontroly technickými prostriedkami vyhotovuje probačný a mediačný úradník aj pred skončením kontroly technickými prostriedkami, ak o to požiada ten, kto vydal rozhodnutie.

01.07.2015

§ 26

01.07.2015

Náklady výkonu kontroly technickými prostriedkami

01.07.2015

(1) Náklady výkonu kontroly technickými prostriedkami znáša štát.

01.07.2015

(2) Kontrolovaná osoba je povinná podieľať sa na náhrade nákladov štátu podľa odseku 1 za každý začatý deň výkonu kontroly technickými prostriedkami v sume, ktorú ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. Správcom pohľadávky štátu podľa predchádzajúcej vety je ministerstvo.

01.07.2015

(3) Ak sa probačný a mediačný úradník nedohodne s kontrolovanou osobou na mesačnej úhrade sumy podľa odseku 2, kontrolovaná osoba je povinná sumu podľa odseku 2 na základe výzvy probačného a mediačného úradníka

01.07.2015

a) platiť každoročne do 31. januára, ak sa má kontrola technickými prostriedkami vykonávať aspoň v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch,

01.07.2015

b) zaplatiť do 30 dní po skončení kontroly technickými prostriedkami v ostatných prípadoch.

01.07.2015

Práva a povinnosti

01.07.2015

§ 27

01.07.2015

Kontrolovaná osoba, ako aj chránená osoba môžu počas priebehu kontroly žiadať probačného a mediačného úradníka a operačné stredisko o pomoc pri riešení situácií týkajúcich sa kontroly technickými prostriedkami a ovplyvňujúcich priebeh kontroly technickými prostriedkami.

01.07.2015

§ 28

01.07.2015

(1) Kontrolovaná osoba, ako aj chránená osoba sú povinné

01.07.2015

a) dodržiavať prevádzkové pokyny používania technických prostriedkov,

01.07.2015

b) chrániť prevzaté technické prostriedky pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením,

01.07.2015

c) ohlásiť probačnému a mediačnému úradníkovi poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zničenie prevzatých technických prostriedkov,

01.07.2015

d) zdržať sa zásahov do technických prostriedkov,

01.07.2015

e) ohlásiť pred vycestovaním do zahraničia probačnému a mediačnému úradníkovi túto skutočnosť najmenej päť pracovných dní pred vycestovaním; ustanovenie § 435 ods. 6 Trestného poriadku tým nie je dotknuté,

01.07.2015

f) oznámiť probačnému a mediačnému úradníkovi zmeny podmienok podľa § 12, ak sú im tieto zmeny známe,

01.07.2015

g) umožniť inštaláciu, deinštaláciu a údržbu technických prostriedkov a v prípade technických prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. b) a e) na tento účel aj vstup do obydlia,

01.07.2015

h) dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.

01.07.2015

(2) Povinnosť podľa odseku 1 písm. a) až d) a g) sa vzťahuje aj na osoby žijúce s kontrolovanou osobou v spoločnej domácnosti. Ak je chránenou osobou maloleté dieťa, povinnosti podľa odseku 1 písm. e) a f) plní za maloleté dieťa zákonný zástupca alebo osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

01.07.2015

(3) Porušenie povinností podľa odseku 1 alebo odseku 2 je probačný a mediačný úradník povinný bezodkladne oznámiť tomu, kto vydal rozhodnutie. O skutočnostiach podľa odseku 1 písm. b), c) alebo písm. e) probačný a mediačný úradník informuje operačné stredisko.

01.07.2015

(4) V ohlásení podľa odseku 1 písm. e) sa okrem mena a priezviska kontrolovanej osoby alebo chránenej osoby uvedie štát, miesto pobytu a predpokladaná dĺžka pobytu.

01.07.2015

Štvrtá časť

01.07.2015

Spoločné ustanovenia

01.07.2015

§ 29

01.07.2015

Ustanovenia tohto zákona o chránenej osobe, ktorou je maloleté dieťa, sa použijú rovnako aj na osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

01.07.2015

§ 30

01.07.2015

Ministerstvo

01.07.2015

Ministerstvo vykonáva štátnu správu kontroly výkonu rozhodnutia technickými prostriedkami tým, že

01.07.2015

a) prevádzkuje centrálny monitorovací systém,

01.07.2015

b) plní úlohy operačného strediska podľa tohto zákona a zabezpečuje jeho nepretržitú činnosť,

01.07.2015

c) metodicky riadi a usmerňuje probačných a mediačných úradníkov pri plnení úloh podľa tohto zákona,

01.07.2015

d) sleduje a vyhodnocuje výkon kontroly technickými prostriedkami na základe zberu štatistických údajov.

01.07.2015

§ 31

01.07.2015

Centrálny monitorovací systém

01.07.2015

(1) Centrálny monitorovací systém je súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva.4)

01.07.2015

(2) V centrálnom monitorovacom systéme operačné stredisko spracúva osobné údaje kontrolovanej osoby a osobné údaje chránenej osoby v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie účelu kontroly technickými prostriedkami.

01.07.2015

(3) Údaje spracúvané v centrálnom monitorovacom systéme nie sú verejne prístupné a možno ich použiť len na účely podľa tohto zákona.

01.07.2015

§ 32

01.07.2015

Súčinnosť

01.07.2015

(1) Orgány verejnej správy, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné poskytnúť probačnému a mediačnému úradníkovi a operačnému stredisku bezodkladne a bezodplatne súčinnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona.

01.07.2015

(2) Útvar Policajného zboru je povinný probačnému a mediačnému úradníkovi pri plnení úloh podľa tohto zákona na jeho žiadosť poskytnúť ochranu podľa osobitného predpisu.5)

01.07.2015

(3) Probačný a mediačný úradník je povinný bezodkladne ohlásiť operačnému stredisku povolenie výnimky podľa § 435 ods. 6 Trestného poriadku.

01.07.2015

(4) Operačné stredisko je povinné v rozsahu svojej pôsobnosti bezodkladne poskytnúť probačnému a mediačnému úradníkovi súčinnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona.

01.07.2015

§ 33

01.07.2015

Vzťah k procesným predpisom

01.07.2015

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)

01.07.2015

(2) O prerušení kontroly technickými prostriedkami, jej pokračovaní a o skončení kontroly technickými prostriedkami sa rozhoduje uznesením; ak sa kontrola technickými prostriedkami nariadila a ak odsek 3 neustanovuje inak

01.07.2015

a) v trestnom konaní, sa primerane použijú ustanovenia Trestného poriadku o uznesení,

01.07.2016

b) v civilnom procese sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku o uznesení.

01.07.2015

(3) Proti rozhodnutiu o prerušení kontroly technickými prostriedkami, jej pokračovaní a o skončení kontroly technickými prostriedkami nie je prípustný opravný prostriedok.


01.01.2016

Čl. III

01.01.2016

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z. a zákona č. 73/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 50 ods. 2 sa za slová „riadny život“ vkladá čiarka a slová „ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu, môže súd nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.“.

01.01.2016

2. V § 50 ods. 4 písm. b), § 52 ods. 1 písm. a) a § 119 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.

01.01.2016

3. V § 50 ods. 4 písm. c), § 52 ods. 1 písm. b) a § 119 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

01.01.2016

4. V § 50 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2016

d) nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.“.

01.01.2016

5. V § 51 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená; nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu“.

01.01.2016

6. V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2016

c) nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.“.

01.01.2016

7. V § 53 odsek 1 znie:

01.01.2016

(1) Trest domáceho väzenia až na dva roky môže súd uložiť páchateľovi prečinu, ak

01.01.2016

a) vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného prečinu, osobu a pomery páchateľa postačuje uloženie tohto trestu,

01.01.2016

b) páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť,

01.01.2016

c) sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.“.

01.01.2016

8. V § 53 ods. 2 sa slová „podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je táto kontrola nariadená“ nahrádzajú slovami „podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami“.

01.01.2016

9. V § 53 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2016

(3) Súd môže uložiť páchateľovi počas výkonu trestu domáceho väzenia obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4 smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

01.01.2016

10. V § 53 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo orgánu, ktorý spravuje technickú kontrolu nad odsúdeným“.

01.01.2016

11. V § 53 odsek 5 znie:

01.01.2016

(5) Ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia, súd trest premení na nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že nevykonaný deň trestu domáceho väzenia sa rovná jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody, a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu.“.

01.01.2016

12. V § 62 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.01.2016

(4) Odsúdený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

01.01.2016

13. V § 62a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.01.2016

(5) Odsúdený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.

01.01.2016

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

01.01.2016

14. V druhej hlave prvej časti nadpis štvrtého dielu znie:

01.01.2016

„Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, podmienečné prepustenie a podmienečné upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov“.

01.01.2016

15. V druhej hlave prvej časti sa pod nadpis štvrtého dielu vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠65a

01.01.2016

Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia

01.01.2016

(1) Súd môže odsúdenému za prečin premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, ak sú splnené podmienky podľa § 53 ods. 1 a súčasne

01.01.2016

a) odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie,

01.01.2016

b) odsúdený vykonal jednu tretinu uloženého alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného trestu odňatia slobody,

01.01.2016

c) zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje dva roky,

01.01.2016

d) nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,

01.01.2016

e) odsúdenému nebol premenený trest domáceho väzenia na trest odňatia slobody a

01.01.2016

f) odsúdený nebol pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody.

01.01.2016

(2) Súd premení zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia tak, že nevykonaný deň zvyšku trestu odňatia slobody sa rovná jednému dňu trestu domáceho väzenia.“.

01.01.2016

16. V § 68 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Podmienečne prepustený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.

01.01.2016

17. § 77 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2016

(3) Odsúdený, ktorému súd uložil ďalšie obmedzenia alebo povinnosti podľa odseku 2, je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.

01.01.2016

18. V § 109 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

01.01.2016

g) trest domáceho väzenia,“.

01.01.2016

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

01.01.2016

19. V § 116 ods. 1 sa za slová „riadny život“ vkladajú slová „a povinnosť podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená“ a na konci sa pripája táto veta: „Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.

01.01.2016

20. Za § 116 sa vkladá § 116a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠116a

01.01.2016

Trest domáceho väzenia

01.01.2016

(1) Trest domáceho väzenia môže súd uložiť mladistvému pri splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a so súhlasom jeho zákonného zástupcu až na jeden rok.

01.01.2016

(2) Súd môže uložiť mladistvému počas výkonu trestu domáceho väzenia výchovné opatrenia uvedené v § 107 ods. 1, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.“.

01.01.2016

21. V § 119 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Mladistvý je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.

01.01.2016

22. V § 119 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2016

d) nariadiť kontrolu uložených výchovných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu a ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.“.

01.01.2016

23. Za § 438f sa vkladá § 438g, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠438g

01.01.2016

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

Ustanovenia tohto zákona o kontrole technickými prostriedkami účinné od 1. januára 2016 sa na tresty, primerané obmedzenia a povinnosti a výchovné obmedzenia a povinnosti právoplatne uložené pred 1. januárom 2016 nepoužijú.“.

17.04.2015

Čl. IV

17.04.2015

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona č. 353/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

17.04.2015

1. Nadpis pod § 61a znie:

17.04.2015

„Zvukový záznam hlavného pojednávania a verejného zasadnutia“.

17.04.2015

2. V § 61a sa slová „Hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie a neverejné zasadnutie“ nahrádzajú slovami „Hlavné pojednávanie a verejné zasadnutie v rozsahu, v ktorom sa na verejnom zasadnutí vykonáva dokazovanie“.

01.01.2016

3. § 82 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2016

(4) Obvinený, ktorému boli uložené primerané obmedzenia alebo povinnosti podľa odseku 1, je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je takáto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.

01.01.2016

4. V § 142 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vyšetrenie duševného stavu a“.

01.01.2016

5. V § 148 odsek 1 znie:

01.01.2016

(1) Duševný stav obvineného vyšetruje znalec z odboru psychiatrie.“.

01.01.2016

6. V § 149 odsek 2 znie:

01.01.2016

(2) Ak znalec u obvineného zistí príznaky nasvedčujúce jeho nepríčetnosti alebo zmenšenej príčetnosti, musí zaujať stanovisko aj k tomu, či je jeho pobyt na slobode nebezpečný.“.

01.01.2016

7. V § 216 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Obvinený, ktorému boli uložené primerané obmedzenia a povinnosti podľa predchádzajúcej vety, je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je táto kontrola nariadená. Nariadiť kontrolu technickými prostriedkami možno, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.“.

01.01.2016

8. V § 353 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

01.01.2016

(3) Trest povinnej práce možno trestným rozkazom uložiť iba po predchádzajúcom vyžiadaní si správy od probačného a mediačného úradníka o možnostiach uloženia a riadneho výkonu tohto trestu a zdravotnej spôsobilosti obvineného vrátane stanoviska obvineného k uloženiu tohto trestu.

01.01.2016

(4) Trest domáceho väzenia možno trestným rozkazom uložiť iba po predchádzajúcom vyžiadaní si správy od probačného a mediačného úradníka o možnostiach uloženia a riadneho výkonu tohto trestu vrátane stanoviska obvineného k uloženiu tohto trestu a preskúmania podmienok kontroly výkonu tohto trestu technickými prostriedkami.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.

01.01.2016

9. V § 412 ods. 2 sa slová „prerušenie výkonu trestu odvolá“ nahrádzajú slovami „nariadi pokračovať vo výkone trestu“.

01.01.2016

10. Za § 414 sa vkladá § 414a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠414a

01.01.2016

Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia

01.01.2016

(1) O premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia rozhoduje súd na návrh riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva na verejnom zasadnutí; návrh, ak bol zamietnutý, možno podať opakovane.

01.01.2016

(2) O návrhu podľa odseku 1 súd rozhodne najneskôr do 60 dní od jeho doručenia.

01.01.2016

(3) Na rozhodnutie podľa odseku 1 je príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva. Len čo sa rozhodnutie podľa odseku 1 stane právoplatným, predseda senátu bezodkladne zašle jeho rovnopis okresnému súdu, v ktorého obvode má odsúdený trest domáceho väzenia vykonať.

01.01.2016

(4) Pred rozhodnutím súdu o premene zvyšku trestu odňatia slobody podľa odseku 1 musí byť odsúdený vypočutý.

01.01.2016

(5) Odsúdený je povinný dostaviť sa na účel nastúpenia výkonu trestu domáceho väzenia do 24 hodín od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody k probačnému a mediačnému úradníkovi určenému súdom alebo pred miestne príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa trest domáceho väzenia má vykonávať.“.

01.01.2016

11. Nadpis nad § 435 znie:

01.01.2016

„Výkon trestu domáceho väzenia“.

01.01.2016

12. Nadpis pod § 435 sa vypúšťa.

01.01.2016

13. V § 435 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

01.01.2016

(1) Príslušným na výkon rozhodnutia, ktorým sa ukladá trest domáceho väzenia vrátane rozhodnutí a opatrení podľa § 406 je súd, v ktorého obvode sa má trest domáceho väzenia vykonávať. Len čo sa rozhodnutie, ktorým sa uložil trest domáceho väzenia, stane vykonateľným, predseda senátu bezodkladne zašle jeho rovnopis súdu podľa predchádzajúcej vety.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.

01.01.2016

14. V § 435 ods. 2 tretia veta znie: „Kontrolu výkonu trestu domáceho väzenia vykonáva probačný a mediačný úradník.“.

01.01.2016

15. V § 435 ods. 3 sa za slová „trestu domáceho väzenia“ vkladajú slová „alebo uložené obmedzenia alebo povinnosti,“.

01.01.2016

16. V § 435 ods. 5 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 4“.

01.01.2016

17. V § 435 odsek 6 znie:

01.01.2016

(6) Na návrh odsúdeného môže probačný a mediačný úradník povoliť odsúdenému výnimky z trestu na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 48 hodín.“.

01.01.2016

18. Za § 435 sa vkladá § 435a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠435a

01.01.2016

Prerušenie výkonu trestu domáceho väzenia

01.01.2016

(1) Výkon trestu domáceho väzenia sa prerušuje vzatím odsúdeného do väzby alebo nastúpením odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody v inej trestnej veci.

01.01.2016

(2) Predseda senátu môže z dôležitých dôvodov, ktoré bránia riadnemu výkonu trestu, prerušiť výkon trestu domáceho väzenia na potrebný čas.

01.01.2016

(3) Ak pominú dôvody podľa odseku 1 alebo odseku 2, predseda senátu nariadi pokračovať vo výkone trestu domáceho väzenia.

01.01.2016

(4) Doba, po ktorú bol výkon trestu domáceho väzenia prerušený, sa nezapočítava do doby výkonu trestu.

01.01.2016

(5) Proti rozhodnutiu podľa odsekov 2 a 3 je prípustná sťažnosť.“.

01.01.2016

19. V § 460 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

01.01.2016

(2) O uložení ochranného dohľadu odsúdenému, ktorý počas výkonu trestu odňatia slobody svojím správaním nepreukázal, že od neho možno očakávať, že po prepustení z výkonu trestu povedie riadny život, rozhoduje súd na návrh prokurátora, riaditeľa ústavu na výkon väzby alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva.

01.01.2016

(3) O návrhu podľa odseku 1 súd rozhodne najneskôr do 60 dní od jeho doručenia. Pred rozhodnutím o uložení ochranného dohľadu musí byť odsúdený vypočutý.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

01.01.2016

20. V § 460 ods. 5 sa slová „odseku 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1, 2 alebo odseku 4“ a slová „odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „odseku 4“.

01.01.2016

21. V § 460 ods. 6 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 4“.

01.01.2016

22. Za § 567k sa vkladá § 567l, ktorý znie:

01.01.2016

㤠567l

01.01.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

Ustanovenia tohto zákona o kontrole technickými prostriedkami sa na primerané obmedzenia a povinnosti právoplatne uložené pred 1. januárom 2016 nepoužijú.“.

01.01.2016

Čl. V

01.01.2016

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z. a zákona č. 33/2011 Z. z. sa mení takto:

01.01.2016

V § 12 odsek 1 znie:

01.01.2016

(1) Probačný a mediačný úradník je oprávnený vykonávať úkony probácie a mediácie v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom13) a vykonávať kontrolu výkonu rozhodnutí technickými prostriedkami.13a)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

01.01.2016

13a) Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2016

Čl. VI

01.01.2016

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:

01.01.2016

a) probáciou

01.01.2016

1. kontrola, organizovanie a výkon probačných programov u obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, ktorých súčasťou sú uložené povinnosti a obmedzenia (ďalej len „obvinený“),

01.01.2016

2. kontrola uložených trestov alebo obmedzení, ktorých súčasťou je probačný alebo ochranný dohľad,

01.01.2016

3. činnosť súvisiaca so zabezpečením predbežného šetrenia u obvineného,

01.01.2016

4. organizovanie, koordinovanie a výkon trestu povinnej práce a trestu domáceho väzenia,

01.01.2016

5. dohľad nad správaním obvineného, ak sa na dosiahnutie ochrany a posilnenia probácie použijú technické prostriedky,

01.01.2016

6. pomáhanie poškodenému, ak ide o zákaz priblíženia alebo zdržiavania sa v blízkosti obydlia poškodeného,

01.01.2016

7. pomáhanie obvinenému v súvislosti s probáciou, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu sú uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní,“.

01.01.2016

2. V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Probačný a mediačný úradník má na účely poskytovania súčinnosti od Policajného zboru postavenie osoby poverenej výkonom rozhodnutia súdu.4a)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

01.01.2016

4a) § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2015

Čl. VII

01.07.2015

Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z. a zákona č. 370/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2015

1. V § 10 ods. 4 sa slová „§ 25 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 7“.

01.07.2015

2. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.07.2015

d) technické prostriedky podľa osobitného predpisu.10a)“.

01.07.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

01.07.2015

10a) Zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.07.2015

3. § 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.07.2015

(5) Voľný pohyb odsúdených mimo ústavu, ak bol povolený podľa tohto zákona, možno kontrolovať technickými prostriedkami podľa osobitného predpisu.10a)“.

01.07.2015

4. V § 25a ods. 1 písm. b) sa slovo „obvineným“ nahrádza slovom „odsúdeným“.

01.07.2015

5. § 28 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

01.07.2015

(12) Peňažné prostriedky vynaložené povinnou osobou16a) na materiálne náklady za sprístupnenie informácií podľa osobitného predpisu16b) je odsúdený povinný uhradiť z peňažných prostriedkov evidovaných na jeho konte. Ak odsúdený nemá v čase prepustenia z výkonu trestu alebo po rozúčtovaní poslednej pracovnej odmeny peňažné prostriedky, peňažné prostriedky vynaložené ústavom na materiálne náklady za sprístupnenie informácií alebo ich časť sa stanú nenávratnými.“.

01.07.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:

01.07.2015

16a) § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

16b) Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2015

6. § 39 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

01.07.2015

r) podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami podľa osobitného predpisu,10a) ak je nariadená.“.

01.07.2015

7. V § 52 ods. 3 písm. f) a g) sa číslica „20“ nahrádza číslicou „14“.

01.07.2015

8. V § 52a ods. 3 sa vypúšťa slovo „a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a aktuálnemu stavu osobnosti odsúdeného“.

01.07.2015

9. V § 54 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prijať návštevu okrem obhajcu,“.

01.07.2015

10. V § 54 ods. 5 sa číslica „30“ nahrádza číslicou „21“.

01.07.2015

11. Nadpis siedmej hlavy znie:

01.07.2015

„PREMENA TRESTU, PODMIENEČNÉ PREPUSTENIE, PRERUŠENIE VÝKONU TRESTU A UPUSTENIE OD VÝKONU ZVYŠKU TRESTU“.

01.07.2015

12. § 62 vrátane nadpisu znie:

01.07.2015

㤠62

01.07.2015

Hodnotenie

01.07.2015

Ústav spracováva hodnotenie odsúdeného ku konaniu o podmienečnom prepustení, zmene spôsobu výkonu trestu, premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, určeniu spoločného spôsobu výkonu postupne uložených trestov, rozhodovaniu v konaní o milosť a o upustení od výkonu zvyšku trestu.“.

01.07.2015

Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 37.

01.07.2015

13. V § 82 ods. 1 sa za slovo „odsúdení“ vkladajú slová „alebo obvinení“.

01.07.2015

14. V § 82 ods. 2 sa za slovo „odsúdených“ vkladajú slová „alebo výkon väzby obvinených“.

01.07.2015

15. V § 85 ods. 4 sa slová „ustanovenia tohto paragrafu použijú“ nahrádzajú slovami „predchádzajúca veta použije“.

01.07.2015

16. V § 94 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.07.2015

c) súd písomne nariadil, aby bol odsúdený prepustený na výkon trestu domáceho väzenia,“.

01.07.2015

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

01.07.2015

17. V § 97e ods. 2 sa za slová „písm. e)“ vkladajú slová „alebo písm. f)“.

01.07.2015

18. V § 99 ods. 2 sa vypúšťa slovo „odsúdeného“.

01.07.2015

19. V § 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

01.07.2015

v) použití technických prostriedkov podľa § 13 ods. 1 písm. d).“.

01.07.2015

Čl. VIII

01.07.2015

Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 549/2011 Z. z. a zákona č. 371/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2015

1. V § 3 odsek 1 znie:

01.07.2015

(1) Väzba sa vykonáva v ústave na výkon väzby, v samostatnom oddelení výkonu väzby, ktoré môže zriadiť a zrušiť generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „generálny riaditeľ“) pri ústave na výkon väzby alebo pri ústave na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“) alebo v osobitnom oddiele;1a) samostatné oddelenie výkonu väzby je organizačnou súčasťou príslušného ústavu.“.

01.07.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.07.2015

1a) § 82 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2015

2. § 23 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

01.07.2015

(10) Peňažné prostriedky vynaložené povinnou osobou15b) na materiálne náklady za sprístupnenie informácií podľa osobitného predpisu15c) je obvinený povinný uhradiť z peňažných prostriedkov evidovaných na jeho konte. Ak obvinený nemá v čase prepustenia z výkonu väzby alebo po rozúčtovaní poslednej pracovnej odmeny peňažné prostriedky, peňažné prostriedky vynaložené ústavom na materiálne náklady za sprístupnenie informácií alebo ich časť sa stanú nenávratnými.“.

01.07.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 15b a 15c znejú:

01.07.2015

15b) § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

15c) Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2015

3. V § 40a ods. 3 sa vypúšťa slovo „a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a aktuálnemu stavu osobnosti obvineného“.

01.07.2015

4. V § 40c ods. 4 sa vypúšťajú slová „prijímať návštevy okrem obhajcu,“.

01.07.2015

5. V § 60e ods. 2 sa za slová „písm. e)“ vkladajú slová „alebo písm. f)“.

01.07.2015

6. V § 63 ods. 2 sa vypúšťa slovo „obvineného“.

01.07.2015

Čl. IX

01.07.2015

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 322/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.2015

1. V § 1 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.07.2015

(6) Ak sa register trestov vedie elektronickou formou, ochranu údajov a informácií podľa odseku 5 zabezpečuje prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy.2a)“.

01.07.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.07.2015

2a) § 3 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2015

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

01.07.2015

2. V § 10 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

01.07.2015

(11) Podávanie žiadosti o výpis z registra trestov, ako aj zasielanie výpisu z registra trestov sa uskutočňuje aj elektronickou formou.“.

01.07.2015

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.

01.07.2015

3. V § 13 ods. 7 sa slová „§ 10 ods. 2 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 2 až 13“.


17.04.2015

Čl. X

17.04.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I, čl. VII až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015, a čl. II prvého a štvrtého bodu, čl. III, čl. IV tretieho až dvadsiateho druhého bodu, čl. V a VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.


17.04.2015

Andrej Kiska v. r.

17.04.2015

Peter Pellegrini v. r.

17.04.2015

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

17.04.2015

1) Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17.04.2015

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

01.07.2016

3) § 325 ods. 3 Civilného sporového poriadku.

17.04.2015

4) § 79 až 82 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17.04.2015

5) § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

17.04.2015

6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.