Zákon č. 61/2015 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 19/2015
Platnosť od 31.03.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem čl. I § 26 a 27, čl. II prvého bodu až piateho bodu, čl. X, čl. XI deviateho bodu, čl. XII a čl. XIII desiateho bodu až trinásteho bodu a päťdesiateho bodu až sedemdesiateho štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. s...

01.04.2015

61

01.04.2015

ZÁKON

01.04.2015

z 12. marca 2015

01.04.2015

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.04.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2015

Čl. I

01.04.2015

Základné ustanovenia

01.04.2015

§ 1

01.04.2015

Predmet úpravy

01.04.2015

Tento zákon upravuje

01.04.2015

a) odborné vzdelávanie a prípravu žiaka strednej odbornej školy (ďalej len „žiak“),

01.04.2015

b) typy stredných odborných škôl,

01.04.2015

c) praktické vyučovanie,

01.04.2015

d) systém duálneho vzdelávania,

01.04.2015

e) overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „spôsobilosť zamestnávateľa“),

01.04.2015

f) úpravu vzájomných práv a povinností žiaka, strednej odbornej školy a zamestnávateľa pri praktickom vyučovaní,

01.04.2015

g) hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka,

01.04.2015

h) koordináciu odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,

01.04.2015

i) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „fond“).

01.04.2015

§ 2

01.04.2015

Základné pojmy

01.04.2015

Na účely tohto zákona sa rozumie

01.04.2015

a) odborným vzdelávaním a prípravou výchovno-vzdelávací proces, v ktorom sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností; člení sa na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie,

01.04.2015

b) sústavou odborov vzdelávania skupiny odborov vzdelávania,

01.04.2015

c) skupinou odborov vzdelávania skupina študijných odborov a skupina učebných odborov,

01.04.2015

d) skupinou študijných odborov alebo skupinou učebných odborov skupina zahŕňajúca príbuzné študijné odbory alebo príbuzné učebné odbory; súčasťou skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov sú aj študijné odbory alebo učebné odbory experimentálne overované podľa osobitného predpisu,1)

01.04.2015

e) normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti vo forme určenia základných učebných priestorov a základného vybavenia učebných priestorov a vo forme určenia odporúčaných učebných priestorov a odporúčaného vybavenia učebných priestorov pre teoretické vyučovanie a pre praktické vyučovanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore,

01.04.2015

f) prívlastkom nadväznosť príslušného typu strednej odbornej školy so skupinou odborov vzdelávania, jednotlivými študijnými odbormi alebo jednotlivými učebnými odbormi, v ktorých stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu,

01.04.2015

g) praktickým vyučovaním organizovaný proces poskytujúci žiakom praktické zručnosti, schopnosti a návyky nevyhnutné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností,

01.04.2015

h) zamestnávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, iná ako stredná odborná škola, ktorej predmet činnosti zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo obsahu vzdelávania v učebnom odbore, v ktorom žiakovi poskytuje praktické vyučovanie,

01.04.2015

i) systémom duálneho vzdelávania časť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka založenom na

01.04.2015

1. zmluvnom vzťahu,

01.04.2015

2. výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania a

01.04.2015

3. financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom,

01.04.2015

j) zmluvou o poskytovaní praktického vyučovania zmluva uzatvorená medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka podľa § 8,

01.04.2015

k) zmluvou o duálnom vzdelávaní zmluva uzatvorená medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania,

01.04.2015

l) učebnou zmluvou zmluva uzatvorená medzi zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom a zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania,

01.04.2015

m) dielňou súčasť strednej odbornej školy, v ktorej sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka; dielňou sa na účely tohto zákona rozumie aj iná odborná učebňa určená na výkon praktického vyučovania v strednej odbornej škole, ak to charakter príslušného študijného odboru alebo učebného odboru vyžaduje,

01.04.2015

n) pracoviskom praktického vyučovania organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo, ak zamestnávateľovi bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „osvedčenie“),

01.04.2015

o) koordináciou odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce proces plnenia úloh orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, zamestnávateľov a zamestnancov pri podpore, plánovaní, inovácii, zabezpečovaní a uskutočňovaní odborného vzdelávania a prípravy.

01.04.2015

§ 3

01.04.2015

Typy stredných odborných škôl

01.04.2015

(1) Typy stredných odborných škôl sú

01.04.2015

a) stredná odborná škola s prívlastkom,

01.04.2015

b) stredná priemyselná škola s prívlastkom,

01.04.2015

c) stredná umelecká škola s prívlastkom,

01.04.2015

d) stredná zdravotnícka škola,

01.04.2015

e) obchodná akadémia,

01.04.2015

f) hotelová akadémia,

01.04.2015

g) policajná stredná odborná škola,

01.04.2015

h) stredná škola požiarnej ochrany.

01.04.2015

(2) Prívlastok sa určuje podľa charakteristiky skupiny odborov vzdelávania, študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorých stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom alebo stredná umelecká škola s prívlastkom poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu. Prívlastok musí byť vyjadrený stručne.

01.04.2015

Praktické vyučovanie

01.04.2015

§ 4

01.04.2015

Formy praktického vyučovania

01.04.2015

(1) Praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva formou odborného výcviku, odbornej praxe, umeleckej praxe alebo praktického cvičenia.

01.04.2015

(2) Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet učebného odboru. Odborný výcvik sa organizuje aj ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, ak sa vykonáva v rozsahu najmenej 1 400 vyučovacích hodín za celú dĺžku štúdia príslušného študijného odboru. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora.

01.04.2015

(3) Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru. Odborná prax sa vykonáva pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora.

01.04.2015

(4) Umelecká prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, v ktorom sa žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností v oblasti umenia. Umelecká prax sa vykonáva pod vedením učiteľa umeleckej praxe alebo inštruktora.

01.04.2015

(5) Praktické cvičenie sa organizuje ako samostatný odborný vyučovací predmet alebo ako súčasť odborného vyučovacieho predmetu iného ako odborný vyučovací predmet podľa odsekov 2 až 4. Praktické cvičenie sa vykonáva pod vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu.

01.04.2015

§ 5

01.04.2015

Spôsob výkonu praktického vyučovania

01.04.2015

(1) Žiak na odbornom výcviku, odbornej praxi alebo na umeleckej praxi vykonáva cvičnú prácu alebo produktívnu prácu. Žiak na praktickom cvičení vykonáva cvičnú prácu.

01.04.2015

(2) Cvičná práca sa vykonáva nácvikom zhotovovania výrobkov, poskytovania služieb alebo vykonávania pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.

01.04.2015

(3) Produktívna práca sa vykonáva zhotovovaním výrobkov alebo ich častí, poskytovaním služieb alebo vykonávaním pracovných činností, zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.

01.04.2015

§ 6

01.04.2015

Miesto výkonu praktického vyučovania

01.04.2015

(1) Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax vykonáva žiak

01.04.2015

a) v dielni,

01.04.2015

b) na pracovisku zamestnávateľa,

01.04.2015

c) na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.

01.04.2015

(2) Praktické cvičenie vykonáva žiak v strednej odbornej škole. Ak to vyžaduje charakter cvičnej práce, praktické cvičenie sa môže vykonávať aj na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania.

01.04.2015

(3) Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce; povinnosť dodržiavať podmienky výkonu praktického vyučovania podľa tohto zákona tým nie je dotknutá.

01.04.2015

§ 7

01.04.2015

Dielňa

01.04.2015

(1) Dielňa ako súčasť strednej odbornej školy musí spĺňať požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom.

01.04.2015

(2) V dielni sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ak žiak

01.04.2015

a) nevykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a

01.04.2015

b) nepripravuje sa v systéme duálneho vzdelávania, ak tento zákon v § 10 ods. 2 neustanovuje inak.

01.04.2015

(3) V dielni žiak vykonáva

01.04.2015

a) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,

01.04.2015

b) odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo

01.04.2015

c) umeleckú prax pod vedením učiteľa umeleckej praxe.

01.04.2015

§ 8

01.04.2015

Pracovisko zamestnávateľa

01.04.2015

(1) Na pracovisku zamestnávateľa sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ak

01.04.2015

a) žiak nevykonáva praktické vyučovanie v dielni,

01.04.2015

b) žiak sa nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania,

01.04.2015

c) zamestnávateľ spĺňa požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom,

01.04.2015

d) predmet činnosti zamestnávateľa zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje a

01.04.2015

e) stredná odborná škola uzavrela so zamestnávateľom zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.

01.04.2015

(2) Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania obsahuje

01.04.2015

a) identifikačné údaje strednej odbornej školy,

01.04.2015

b) identifikačné údaje zamestnávateľa,

01.04.2015

c) identifikačné údaje pracoviska zamestnávateľa,

01.04.2015

d) formu praktického vyučovania,

01.04.2015

e) časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,

01.04.2015

f) deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania,

01.04.2015

g) počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,

01.04.2015

h) počet inštruktorov a počet majstrov odbornej výchovy, počet učiteľov odbornej praxe alebo počet učiteľov umeleckej praxe podľa odseku 3,

01.04.2015

i) počet majstrov odbornej výchovy, počet učiteľov odbornej praxe alebo počet učiteľov umeleckej praxe podľa odseku 4,

01.04.2015

j) spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,

01.04.2015

k) hmotné zabezpečenie žiaka,

01.04.2015

l) finančné zabezpečenie žiaka,

01.04.2015

m) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,

01.04.2015

n) spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,

01.04.2015

o) dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán.

01.04.2015

(3) Na pracovisku zamestnávateľa žiak vykonáva

01.04.2015

a) odborný výcvik, odbornú prax, alebo umeleckú prax pod vedením inštruktora,

01.04.2015

b) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,

01.04.2015

c) odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo

01.04.2015

d) umeleckú prax pod vedením učiteľa umeleckej praxe.

01.04.2015

(4) Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku zamestnávateľa môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy, učiteľovi odbornej praxe alebo učiteľovi umeleckej praxe, ktorého určí riaditeľ strednej odbornej školy, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával a o správaní žiaka. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe, ktorému inštruktor poskytuje informácie je 40 žiakov.

01.04.2015

(5) Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania sa uzatvára najmenej na obdobie jedného školského roka. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o poskytovaní praktického vyučovania uzatvorená, ju možno ukončiť

01.04.2015

a) vzájomnou dohodou strednej odbornej školy a zamestnávateľa alebo

01.04.2015

b) písomnou výpoveďou strednej odbornej školy alebo zamestnávateľa s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.

01.04.2015

(6) Stredná odborná škola poskytne rovnopis zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania svojmu zriaďovateľovi. Ak došlo k ukončeniu zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania, stredná odborná škola písomne oznámi túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi.

01.04.2015

(7) Zamestnávateľ najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania písomne oznámi jej uzatvorenie príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii. Rovnako postupuje zamestnávateľ aj vtedy, ak došlo k ukončeniu zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania.

01.04.2015

§ 9

01.04.2015

Pracovisko praktického vyučovania

01.04.2015

(1) Na pracovisku praktického vyučovania sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.

01.04.2015

(2) Na pracovisku praktického vyučovania žiak vykonáva

01.04.2015

a) odborný výcvik, odbornú prax, alebo umeleckú prax pod vedením inštruktora,

01.04.2015

b) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,

01.04.2015

c) odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo

01.04.2015

d) umeleckú prax pod vedením učiteľa umeleckej praxe.

01.04.2015

(3) Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku praktického vyučovania môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy, učiteľovi odbornej praxe alebo učiteľovi umeleckej praxe, ktorého určí zamestnávateľ, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával a o správaní žiaka; ak zamestnávateľ nezamestnáva majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe, určí ho riaditeľ strednej odbornej školy. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe, ktorému bude inštruktor poskytovať informácie je 40 žiakov.

01.04.2015

Systém duálneho vzdelávania

01.04.2015

§ 10

01.04.2015

(1) V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.

01.04.2015

(2) V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov. Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni, ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni neprekročí 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.

01.04.2015

(3) V systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe

01.04.2015

a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a

01.04.2015

b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek.

01.04.2015

(4) Zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania výlučne zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka a na ten účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania.

01.04.2015

(5) V systéme duálneho vzdelávania sa strednej odbornej škole znižuje normatívny objem finančných prostriedkov prislúchajúcich na jedného žiaka na bežný kalendárny rok o sumu zodpovedajúcu mzdovému normatívu na praktické vyučovanie žiaka podľa príslušnej kategórie strednej odbornej školy.2)

01.04.2015

§ 11

01.04.2015

Spôsobilosť zamestnávateľa

01.04.2015

(1) Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka komora, Slovenská banská komora a iná právnická osoba, ktorá má pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,3) (ďalej len „stavovská organizácia“) a zástupcovia zamestnávateľov4) (ďalej len „profesijná organizácia“) overuje spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, ku ktorému má vecnú pôsobnosť.

01.04.2015

(2) Príslušná stavovská organizácia a príslušná profesijná organizácia na účely overenia spôsobilosti zamestnávateľa zriaďuje Komisiu pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „komisia“).

01.04.2015

(3) Príslušná stavovská organizácia a príslušná profesijná organizácia pre každý študijný odbor a každý učebný odbor, ku ktorému má vecnú pôsobnosť, vedie zoznam odborne spôsobilých osôb. Zo zoznamu odborne spôsobilých osôb vymenúva členov komisie, ktorí overia spôsobilosť konkrétneho zamestnávateľa.

01.04.2015

(4) Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 3 sa považuje fyzická osoba, ktorá najmenej päť rokov vykonávala povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru.

01.04.2015

(5) Podrobnosti o zložení, spôsobe vymenovania členov a overovacej činnosti komisie upraví štatút komisie, ktorý vydá príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia po prerokovaní Radou vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „rada vlády“).

01.04.2015

§ 12

01.04.2015

Žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa

01.04.2015

(1) Overenie spôsobilosti zamestnávateľa sa vykoná po podaní písomnej žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa (ďalej len „žiadosť“), ktorú zamestnávateľ doručí príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

01.04.2015

(2) Žiadosť obsahuje

01.04.2015

a) identifikačné údaje zamestnávateľa,

01.04.2015

b) predmet činnosti zamestnávateľa,

01.04.2015

c) študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,

01.04.2015

d) počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania,

01.04.2015

e) identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou zamestnávateľ predpokladá uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní,

01.04.2015

f) predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo predpokladaný počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,

01.04.2015

g) predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo predpokladaný počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva

01.04.2015

1. majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe alebo

01.04.2015

2. potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo potrebný počet učiteľov umeleckej praxe,

01.04.2015

h) predpokladaný počet inštruktorov, ak žiak bude vykonávať praktické vyučovanie pod vedením inštruktora,

01.04.2015

i) školský rok, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,

01.04.2015

j) dátum a podpis štatutárneho zástupcu zamestnávateľa.

01.04.2015

(3) Prílohou k žiadosti je

01.04.2015

a) doklad o oprávnení zamestnávateľa vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,

01.04.2015

b) doklad o zabezpečení priestorov a vymedzení priestorov pre príslušnú časť školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,

01.04.2015

c) čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ do vykonania obhliadky podľa § 13 ods. 5 bude mať materiálno-technické zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,

01.04.2015

d) potvrdenie súdu, že zamestnávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii,

01.04.2015

e) potvrdenie súdu, že proti zamestnávateľovi nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

01.04.2015

f) potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako tri mesiace, že zamestnávateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,

01.04.2015

g) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci, že zamestnávateľ, štatutárny zástupca zamestnávateľa alebo člen štatutárneho orgánu zamestnávateľa nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

01.04.2015

(4) Žiadateľ môže preukázať splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. b) a c) predložením písomného súhlasu iného zamestnávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia, ak žiadateľ zabezpečí praktické vyučovanie

01.04.2015

a) v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa, ktorý udelil písomný súhlas,

01.04.2015

b) v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania v dielni a

01.04.2015

c) na inom mieste výkonu produktívnej práce.

01.04.2015

§ 13

01.04.2015

Overenie spôsobilosti zamestnávateľa

01.04.2015

(1) Po doručení žiadosti príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia posúdi náležitosti doručenej žiadosti.

01.04.2015

(2) Ak v žiadosti chýbajú náležitosti podľa § 12 alebo žiadosť má iné nedostatky, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vyzve zamestnávateľa na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote určenej podľa rozsahu zistených nedostatkov. Ak zamestnávateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vráti žiadosť zamestnávateľovi.

01.04.2015

(3) Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa § 12 alebo zamestnávateľ odstránil nedostatky podľa odseku 2, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti alebo do 15 pracovných dní od odstránenia nedostatkov, predloží žiadosť na odborné posúdenie komisii vymenovanej podľa § 11 ods. 3, ktorá overí spôsobilosť zamestnávateľa do 60 dní od predloženia žiadosti.

01.04.2015

(4) Ak na základe odborného posúdenia žiadosti komisia zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov nespĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, predloží príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii záznam s dôvodmi na zamietnutie žiadosti.

01.04.2015

(5) Ak na základe odborného posúdenia žiadosti komisia zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia.

01.04.2015

(6) Na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, komisia vyhotoví záznam o obhliadke, v ktorom uvedie

01.04.2015

a) zistené nedostatky, ktoré odôvodňujú zamietnutie žiadosti,

01.04.2015

b) zistené nedostatky menšieho rozsahu, po odstránení ktorých komisia opätovne vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, alebo

01.04.2015

c) že zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

01.04.2015

(7) Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia na základe záznamu podľa odseku 4 alebo odseku 6 písm. a) zamietne žiadosť písomným oznámením zamestnávateľovi.

01.04.2015

(8) Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia na základe záznamu podľa odseku 6 písm. c) vydá zamestnávateľovi osvedčenie. Rovnako postupuje aj po odstránení nedostatkov podľa odseku 6 písm. b).

01.04.2015

(9) Osvedčenie obsahuje

01.04.2015

a) identifikačné údaje zamestnávateľa,

01.04.2015

b) identifikačné údaje pracoviska praktického vyučovania,

01.04.2015

c) študijný odbor alebo učebný odbor, na ktorý sa spôsobilosť zamestnávateľa vzťahuje,

01.04.2015

d) najvyšší počet žiakov, ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania poskytované praktické vyučovanie,

01.04.2015

e) obdobie platnosti osvedčenia,

01.04.2015

f) dátum vydania osvedčenia,

01.04.2015

g) podpis štatutárneho zástupcu príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.

01.04.2015

(10) Osvedčenie sa vydáva na sedem rokov.

01.04.2015

(11) Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie, viditeľne označí priestory pracoviska praktického vyučovania a na vonkajšom označení uvedie „Pracovisko praktického vyučovania“. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnávateľa podľa § 12 ods. 4.

01.04.2015

§ 14

01.04.2015

Opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa

01.04.2015

(1) Zamestnávateľ najneskôr tri mesiace pred uplynutím obdobia platnosti osvedčenia podľa § 13 ods. 10 alebo § 37 ods. 6 písomne oznámi príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii svoj záujem pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

01.04.2015

(2) Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vymenuje komisiu, ktorá vykoná obhliadku pracoviska praktického vyučovania a jeho materiálno-technického zabezpečenia zameranú na splnenie podmienok podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4.

01.04.2015

(3) Na opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 13 ods. 6 až 10.

01.04.2015

§ 15

01.04.2015

Zánik spôsobilosti zamestnávateľa

01.04.2015

(1) Spôsobilosť zamestnávateľa zaniká

01.04.2015

a) uplynutím obdobia platnosti osvedčenia,

01.04.2015

b) písomným oznámením zamestnávateľa príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii, že ukončil poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania,

01.04.2015

c) zrušením osvedčenia príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou,

01.04.2015

1. ak zamestnávateľ prestal spĺňať podmienky podľa § 12,

01.04.2015

2. ak zamestnávateľ zabezpečuje výkon praktického vyučovania pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu,5) alebo inštruktorom, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 22,

01.04.2015

3. ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní z dôvodu, že zamestnávateľ opakovane porušil povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu alebo

01.04.2015

4. na základe návrhu Štátnej školskej inšpekcie.

01.04.2015

(2) Ak spôsobilosť zamestnávateľa zanikla z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu alebo štvrtého bodu, zamestnávateľ môže opätovne podať žiadosť po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy došlo k zrušeniu osvedčenia.

01.04.2015

§ 16

01.04.2015

Zmluva o duálnom vzdelávaní

01.04.2015

(1) Zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia, prerokuje so strednou odbornou školou spôsob a podmienky uskutočňovania odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a stredná odborná škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní.

01.04.2015

(2) Zmluva o duálnom vzdelávaní obsahuje

01.04.2015

a) identifikačné údaje zamestnávateľa,

01.04.2015

b) identifikačné údaje strednej odbornej školy,

01.04.2015

c) záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť,

01.04.2015

d) záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania,

01.04.2015

e) študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie,

01.04.2015

f) počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie,

01.04.2015

g) formu praktického vyučovania,

01.04.2015

h) miesto výkonu praktického vyučovania,

01.04.2015

i) počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,

01.04.2015

j) počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo počet učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva

01.04.2015

1. majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe alebo

01.04.2015

2. potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo potrebný počet učiteľov umeleckej praxe,

01.04.2015

k) počet inštruktorov, ak žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením inštruktora,

01.04.2015

l) časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,

01.04.2015

m) spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,

01.04.2015

n) spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania, ak sa časť praktického vyučovania vykonáva v dielni,

01.04.2015

o) spôsob finančného zabezpečenia majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,

01.04.2015

p) spôsob finančného zabezpečenia praktického cvičenia, ak sa praktické cvičenie vykonáva na pracovisku praktického vyučovania,

01.04.2015

q) hmotné zabezpečenie žiaka,

01.04.2015

r) finančné zabezpečenie žiaka,

01.04.2015

s) spôsob účasti zamestnávateľa na záverečnej skúške, odbornej zložke maturitnej skúšky alebo absolventskej skúške,

01.04.2015

t) spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,

01.04.2015

u) dobu, na ktorú sa zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvára,

01.04.2015

v) spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,

01.04.2015

w) dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán.

01.04.2015

(3) Súčasťou zmluvy o duálnom vzdelávaní je zoznam

01.04.2015

a) majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia,

01.04.2015

b) majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia,

01.04.2015

c) inštruktorov v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.

01.04.2015

(4) Zmluva o duálnom vzdelávaní musí mať písomnú formu a uzatvára sa najmenej na dobu, ktorá zodpovedá dĺžke štúdia príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvorená, ju možno ukončiť písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 5 alebo odseku 6 s výpovednou lehotou najmenej tri mesiace.

01.04.2015

(5) Zamestnávateľ môže vypovedať zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak

01.04.2015

a) samosprávny kraj neurčí pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, triedu prvého ročníka podľa § 31 ods. 2,

01.04.2015

b) stredná odborná škola prestala spĺňať podmienky určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie,

01.04.2015

c) stredná odborná škola zabezpečuje teoretické vyučovanie odborného vyučovacieho predmetu študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu,5)

01.04.2015

d) stredná odborná škola bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky alebo

01.04.2015

e) stredná odborná škola opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní.

01.04.2015

(6) Stredná odborná škola môže vypovedať zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak

01.04.2015

a) zriaďovateľ rozhodol o zmene typu príslušnej strednej odbornej školy na iný typ strednej odbornej školy,

01.04.2015

b) zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. a) a zamestnávateľ nepožiadal o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14,

01.04.2015

c) zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. c) prvého bodu, druhého bodu alebo štvrtého bodu alebo

01.04.2015

d) zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní.

01.04.2015

(7) Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa odseku 5, teoretické vyučovanie žiakov zabezpečí iná stredná odborná škola,

01.04.2015

a) s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo

01.04.2015

b) ktorú určí príslušný samosprávny kraj po dohode so zamestnávateľom.

01.04.2015

(8) Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa odseku 6, praktické vyučovanie žiakov zabezpečí stredná odborná škola u iného zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo v dielni. Ak stredná odborná škola nemá dielňu spĺňajúcu podmienky podľa § 7 ods. 1, praktické vyučovanie žiakov zabezpečí stredná odborná škola, ktorú určí samosprávny kraj.

01.04.2015

(9) Práva a povinnosti zo zmluvy o duálnom vzdelávaní prechádzajú na právneho nástupcu zmluvnej strany.

01.04.2015

(10) Zamestnávateľ môže uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní s viacerými strednými odbornými školami. Stredná odborná škola môže uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní s viacerými zamestnávateľmi.

01.04.2015

(11) Stredná odborná škola poskytne rovnopis zmluvy o duálnom vzdelávaní svojmu zriaďovateľovi. Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní, stredná odborná škola písomne oznámi túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi.

01.04.2015

(12) Zamestnávateľ najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o duálnom vzdelávaní písomne oznámi jej uzatvorenie príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii. Rovnako postupuje zamestnávateľ aj vtedy, ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.

01.04.2015

§ 17

01.04.2015

(1) Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania. Súčasťou oznámenia sú

01.04.2015

a) základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania,

01.04.2015

b) možnosti pracovného uplatnenia,

01.04.2015

c) hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka,

01.04.2015

d) kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom,

01.04.2015

e) ďalšie informácie určené zamestnávateľom.

01.04.2015

(2) Vybranému uchádzačovi zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „potvrdenie“).

01.04.2015

(3) Potvrdenie obsahuje

01.04.2015

a) identifikačné údaje zamestnávateľa,

01.04.2015

b) meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,

01.04.2015

c) identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,

01.04.2015

d) záväzok zamestnávateľa pripraviť uchádzača na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností v systéme duálneho vzdelávania po jeho prijatí na strednú odbornú školu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

01.04.2015

(4) Potvrdenie uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie podľa osobitného predpisu.6)

01.04.2015

§ 18

01.04.2015

(1) Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.

01.04.2015

(2) Zamestnávateľ písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie učebnej zmluvy. Zamestnávateľ v písomnej výzve uvedie miesto a čas prerokovania náležitostí učebnej zmluvy a podmienok výkonu praktického vyučovania.

01.04.2015

§ 19

01.04.2015

Učebná zmluva

01.04.2015

(1) Zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak prerokujú náležitosti učebnej zmluvy a podmienky výkonu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak dohodnú, uzatvoria učebnú zmluvu.

01.04.2015

(2) Učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 31. augusta príslušného kalendárneho roka pred nástupom žiaka do prvého ročníka; to neplatí, ak ide o uzatvorenie novej učebnej zmluvy podľa odseku 9.

01.04.2015

(3) Učebná zmluva obsahuje

01.04.2015

a) identifikačné údaje zamestnávateľa,

01.04.2015

b) meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu žiaka, ak ide o neplnoletého žiaka,

01.04.2015

c) meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka,

01.04.2015

d) identifikačné údaje strednej odbornej školy žiaka,

01.04.2015

e) záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností v systéme duálneho vzdelávania,

01.04.2015

f) záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek,

01.04.2015

g) študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa bude žiak pripravovať,

01.04.2015

h) formu praktického vyučovania,

01.04.2015

i) miesto výkonu praktického vyučovania,

01.04.2015

j) organizáciu štúdia vrátane časového harmonogramu praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,

01.04.2015

k) hmotné zabezpečenie žiaka,

01.04.2015

l) finančné zabezpečenie žiaka,

01.04.2015

m) spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,

01.04.2015

n) spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,

01.04.2015

o) dátum a podpis zmluvných strán.

01.04.2015

(4) Učebná zmluva musí mať písomnú formu.

01.04.2015

(5) Zmluvný vzťah založený učebnou zmluvou sa končí dňom, keď

01.04.2015

a) žiak prestáva byť žiakom školy,7)

01.04.2015

b) žiak so súhlasom zamestnávateľa prestúpi na inú strednú školu, s ktorou zamestnávateľ nemá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,

01.04.2015

c) žiak so súhlasom zamestnávateľa zmení študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa praktické vyučovanie nevykonáva v systéme duálneho vzdelávania alebo

01.04.2015

d) došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa § 16 ods. 7 písm. a).

01.04.2015

(6) Učebnú zmluvu možno ukončiť aj písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 7 alebo odseku 8 s výpovednou lehotou najmenej tri mesiace.

01.04.2015

(7) Zamestnávateľ môže vypovedať učebnú zmluvu, len ak žiak

01.04.2015

a) stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje,

01.04.2015

b) nastúpil na výkon trestu odňatia slobody,

01.04.2015

c) opakovane porušuje vnútorné predpisy zamestnávateľa alebo

01.04.2015

d) sa najmenej tri vyučovacie dni v priebehu školského roka bez ospravedlnenia nezúčastnil na odbornom vzdelávaní a príprave.

01.04.2015

(8) Žiak môže vypovedať učebnú zmluvu, len ak

01.04.2015

a) stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje alebo

01.04.2015

b) zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy.

01.04.2015

(9) Ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného učebnou zmluvou podľa odseku 5 písm. d) z dôvodov podľa § 16 ods. 6, stredná odborná škola môže zabezpečiť praktické vyučovanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania v tom istom študijnom odbore alebo v tom istom učebnom odbore u iného zamestnávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ak tento zamestnávateľ uzatvorí so žiakmi novú učebnú zmluvu.

01.04.2015

(10) Zamestnávateľ najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia učebnej zmluvy alebo novej učebnej zmluvy podľa odseku 9 zašle jeden rovnopis strednej odbornej škole a písomne oznámi jej uzatvorenie príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii. Ak došlo k ukončeniu učebnej zmluvy, zamestnávateľ bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť strednej odbornej škole a príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii.

01.04.2015

§ 20

01.04.2015

Vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy

01.04.2015

(1) Obsah a rozsah odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania určujú vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy, ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu.

01.04.2015

(2) Vzorový učebný plán pre príslušný študijný odbor, vzorový učebný plán pre príslušný učebný odbor, vzorové učebné osnovy pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného študijného odboru a vzorové učebné osnovy pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného učebného odboru vypracúva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v spolupráci s príslušnou stavovskou organizáciou alebo s príslušnou profesijnou organizáciou, ktorá má vecnú pôsobnosť k študijnému odboru alebo k učebnému odboru.

01.04.2015

(3) Vzorový učebný plán určuje celkový týždenný počet vyučovacích hodín študijného odboru alebo učebného odboru rozpracovaný podľa jednotlivých ročníkov.

01.04.2015

(4) Vzorový učebný plán

01.04.2015

a) učebného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 80 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,

01.04.2015

b) učebného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 60 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,

01.04.2015

c) študijného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 50 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín,

01.04.2015

d) študijného odboru, ktorého absolvovaním žiak získa vyššie odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 50 % vyučovacích hodín praktického vyučovania z celkového počtu vyučovacích hodín.

01.04.2015

(5) Vzorová učebná osnova vymedzuje ciele, obsah a rozsah odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety podľa vzorového učebného plánu príslušného študijného odboru alebo podľa vzorového učebného plánu príslušného učebného odboru.

01.04.2015

Zamestnávateľ v procese praktického vyučovania

01.04.2015

§ 21

01.04.2015

(1) Zamestnávateľ, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 8, sa vyjadruje k školskému vzdelávaciemu programu pre odborné vzdelávanie a prípravu. Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, sa podieľa na tvorbe školského vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu.

01.04.2015

(2) Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, môže predkladať príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii návrhy na zmenu alebo doplnenie vzorového učebného plánu pre príslušný študijný odbor alebo vzorového učebného plánu pre príslušný učebný odbor a vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného študijného odboru alebo vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného učebného odboru.

01.04.2015

(3) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa praktické vyučovanie vykonávalo

01.04.2015

a) v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,

01.04.2015

b) cvičnou prácou a produktívnou prácou, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje a

01.04.2015

c) pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, učiteľa umeleckej praxe alebo inštruktora.

01.04.2015

(4) Zamestnávateľ je povinný pri výkone praktického vyučovania zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci žiakov a plniť povinnosti ustanovené osobitnými predpismi.8)

01.04.2015

(5) Zamestnávateľ je povinný pravidelne informovať strednú odbornú školu žiaka, ktorý u neho vykonáva praktické vyučovanie, o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom praktického vyučovania. Túto informačnú povinnosť plní prostredníctvom pedagogického zamestnanca strednej odbornej školy, ktorého určí riaditeľ strednej odbornej školy po dohode so zamestnávateľom.

01.04.2015

(6) Zamestnávateľ je povinný pedagogickému zamestnancovi podľa odseku 5 umožniť vstup na miesto výkonu praktického vyučovania za účelom dohľadu nad dodržiavaním podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu žiaka.

01.04.2015

(7) Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydá vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania, ktorý zverejní na viditeľnom mieste na pracovisku praktického vyučovania. Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania obsahuje organizáciu praktického vyučovania, prevádzku a vnútorný režim pracoviska praktického vyučovania, opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia a majetku a ďalšie podrobnosti súvisiace s účasťou žiakov na praktickom vyučovaní. Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania môže byť vydaný aj ako súčasť vnútorných predpisov zamestnávateľa.

01.04.2015

(8) Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný uhradiť strednej odbornej škole zodpovedajúcu časť nákladov na praktické vyučovanie podľa § 10 ods. 5, ak

01.04.2015

a) časť praktického vyučovania sa vykonáva v dielni pod vedením majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy alebo

01.04.2015

b) praktické vyučovanie sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania pod vedením majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy.

01.04.2015

(9) Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný bezodkladne oznámiť príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii, ktorá mu vydala osvedčenie, že prestal spĺňať podmienky podľa § 12 alebo, že došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.

01.04.2015

(10) Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, deleguje svojho zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky alebo do skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku.

01.04.2015

§ 22

01.04.2015

Inštruktor

01.04.2015

(1) Inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak

01.04.2015

a) je v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom alebo je zamestnávateľom, ktorý je samostatne zárobkovo činná osoba,

01.04.2015

b) dosiahla najmenej

01.04.2015

1. stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,

01.04.2015

2. úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, alebo

01.04.2015

3. vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,

01.04.2015

c) vykonávala najmenej tri roky povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje,

01.04.2015

d) má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon príslušného povolania takáto odborná spôsobilosť vyžaduje a

01.04.2015

e) má potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou zameranej na

01.04.2015

1. zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní,

01.04.2015

2. organizáciu praktického vyučovania,

01.04.2015

3. opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,

01.04.2015

4. vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,

01.04.2015

5. vzorový učebný plán pre príslušný študijný odbor alebo vzorový učebný plán pre príslušný učebný odbor a vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax príslušného študijného odboru alebo vzorové učebné osnovy pre odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax príslušného učebného odboru, ak bude vykonávať činnosť inštruktora na pracovisku praktického vyučovania a

01.04.2015

6. spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka.

01.04.2015

(2) Fyzická osoba, ktorá prvý krát začne vykonávať činnosť inštruktora a nespĺňa podmienku podľa odseku 1 písm. e), splní ju najneskôr do jedného roka od začiatku výkonu činnosti inštruktora.

01.04.2015

Stredná odborná škola v procese praktického vyučovania

01.04.2015

§ 23

01.04.2015

(1) Stredná odborná škola prerokuje školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu s príslušnou stavovskou organizáciou alebo s príslušnou profesijnou organizáciou, ktorá má vecnú pôsobnosť k študijnému odboru alebo k učebnému odboru, v ktorom stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu, ak žiaci strednej odbornej školy

01.04.2015

a) nevykonávajú praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a

01.04.2015

b) nepripravujú sa v systéme duálneho vzdelávania.

01.04.2015

(2) Stredná odborná škola prerokuje školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu so zamestnávateľom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.

01.04.2015

(3) Stredná odborná škola vypracuje školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu v spolupráci so zamestnávateľom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

01.04.2015

(4) Stredná odborná škola môže predkladať zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, návrhy na zmenu alebo doplnenie vzorového učebného plánu pre príslušný študijný odbor alebo vzorového učebného plánu pre príslušný učebný odbor a vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného študijného odboru alebo vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného učebného odboru.

01.04.2015

(5) Stredná odborná škola je povinná pravidelne informovať zamestnávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom žiaka. Túto informačnú povinnosť plní prostredníctvom pedagogického zamestnanca podľa § 21 ods. 5.

01.04.2015

(6) Stredná odborná škola môže poskytnúť zamestnávateľovi zodpovedajúci počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva

01.04.2015

a) majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe alebo

01.04.2015

b) potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe.

01.04.2015

§ 24

01.04.2015

Centrum odborného vzdelávania a prípravy

01.04.2015

(1) Stredná odborná škola môže popri svojom názve používať aj označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, ak

01.04.2015

a) spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,

01.04.2015

b) zriaďovateľ strednej odbornej školy udelí na to písomný súhlas a

01.04.2015

c) rozhodne o tom príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „krajská rada“) .

01.04.2015

(2) Stredná odborná škola, ktorá má oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy,

01.04.2015

a) spolupracuje so zamestnávateľom v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,

01.04.2015

b) má odporúčané učebné priestory a odporúčané vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,

01.04.2015

c) je vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu,9) pripravujúceho na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností súvisiacich s príslušným študijným odborom alebo s príslušným učebným odborom, v ktorom stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu a

01.04.2015

d) spĺňa ďalšie kritériá určené vnútorným predpisom, ktorý príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vydala na tento účel.

01.04.2015

(3) Stredná odborná škola, ktorá má oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, na vonkajšom označení uvedie „Centrum odborného vzdelávania a prípravy“.

01.04.2015

Žiak v procese praktického vyučovania

01.04.2015

§ 25

01.04.2015

(1) Žiak je povinný zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní

01.04.2015

a) podľa časového harmonogramu praktického vyučovania a

01.04.2015

b) pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, učiteľa umeleckej praxe alebo inštruktora.

01.04.2015

(2) Žiak počas praktického vyučovania vykonáva len cvičnú prácu a produktívnu prácu, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje.

01.04.2015

(3) Žiak, ktorý vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný dodržiavať vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania.

01.04.2015

(4) Ak žiak počas praktického vyučovania preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu, stredná odborná škola alebo zamestnávateľ môže od žiaka požadovať náhradu škody. Náhrada škody nesmie u jednotlivého žiaka presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku minimálnej mzdy.10)

01.04.2015

(5) Žiak má počas praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené podľa osobitného predpisu.11)

01.09.2015

§ 26

01.09.2015

Hmotné zabezpečenie žiaka

01.09.2015

(1) Ak žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, zamestnávateľ zabezpečí na svoje náklady

01.09.2015

a) osobné ochranné pracovné prostriedky pre žiaka a

01.09.2015

b) posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje.

01.09.2015

(2) Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, uhrádza žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na stravovanie žiaka počas praktického vyučovania vo výške ustanovenej osobitným predpisom.12)

01.09.2015

(3) Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, môže uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na

01.09.2015

a) ubytovanie žiaka v školskom internáte,13)

01.09.2015

b) cestovné náhrady14) za dopravu z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy, miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť.

01.09.2015

(4) Zamestnávateľ, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 8, môže uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady podľa odsekov 2 a 3.

01.09.2015

§ 27

01.09.2015

Finančné zabezpečenie žiaka

01.09.2015

(1) Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní vykonáva produktívnu prácu, sa poskytuje odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % z hodinovej minimálnej mzdy;15) pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.

01.09.2015

(2) Ak žiak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyučovaní v dielni, odmena za produktívnu prácu sa uhrádza z prostriedkov strednej odbornej školy; to neplatí, ak žiak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyučovaní v dielni podľa § 10 ods. 2. Ak žiak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyučovaní na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, odmena za produktívnu prácu sa uhrádza z prostriedkov zamestnávateľa.

01.09.2015

(3) Žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, sa poskytuje motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu.

01.09.2015

(4) Motivačné štipendium sa žiakovi poskytuje mesačne v období školského vyučovania vo výške

01.09.2015

a) 65 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu16) pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane,

01.09.2015

b) 45 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane alebo

01.09.2015

c) 25 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane.

01.09.2015

(5) Priemerný prospech žiaka na účely poskytovania motivačného štipendia sa určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov uvedených na vysvedčení žiaka za predchádzajúci polrok školského vyučovania; priemerný prospech žiaka nezahŕňa klasifikáciu z nepovinných vyučovacích predmetov. Priemerný prospech žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa určí podľa vysvedčenia za druhý polrok zo školy, ktorú naposledy navštevoval.

01.09.2015

(6) Žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, môže zamestnávateľ zo svojich prostriedkov poskytovať podnikové štipendium.

01.09.2015

(7) Podnikové štipendium sa poskytuje mesačne v období školského vyučovania najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima. Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní.

01.04.2015

Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce

01.04.2015

§ 28

01.04.2015

(1) Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce sa uskutočňuje na

01.04.2015

a) celoštátnej úrovni a

01.04.2015

b) úrovni samosprávneho kraja.

01.04.2015

(2) Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni sa zúčastňujú

01.04.2015

a) ústredné orgány štátnej správy

01.04.2015

1. ministerstvo školstva,

01.04.2015

2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“),

01.04.2015

3. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),

01.04.2015

4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

01.04.2015

5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

01.04.2015

6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

01.04.2015

7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

01.04.2015

8. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

01.04.2015

b) samosprávne kraje,

01.04.2015

c) stavovské organizácie a profesijné organizácie,

01.04.2015

d) združenia odborových zväzov.17)

01.04.2015

(3) Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na úrovni samosprávneho kraja sa zúčastňujú

01.04.2015

a) samosprávny kraj,

01.04.2015

b) okresný úrad v sídle kraja,

01.04.2015

c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja,

01.04.2015

d) regionálne komory stavovských organizácií, profesijné organizácie a zamestnávatelia, ktorí prispievajú k rozvoju regionálnej zamestnanosti,

01.04.2015

e) zástupcovia zamestnancov,18)

01.04.2015

f) zriaďovatelia19) stredných škôl v samosprávnom kraji.

01.04.2015

§ 29

01.04.2015

Ministerstvo školstva

01.04.2015

(1) Ministerstvo školstva

01.04.2015

a) určuje sústavu odborov vzdelávania a obsah odborného vzdelávania a prípravy v súčinnosti so samosprávnymi krajmi, stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a ministerstvami podľa § 28 ods. 2 písm. a) tretieho až ôsmeho bodu,

01.04.2015

b) vypracúva v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle,

01.04.2015

c) vypracúva v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy a

01.04.2015

d) tvorí strategické, koncepčné a metodické dokumenty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

01.04.2015

(2) Ministerstvo školstva v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 2 každoročne vypracúva

01.04.2015

a) zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,

01.04.2015

b) zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a

01.04.2015

c) zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky, ktorý ku každému v ňom určenému študijnému odboru a učebnému odboru obsahuje aj príslušnú strednú odbornú školu s uvedením počtu tried prvého ročníka pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok.

01.04.2015

(3) Ministerstvo školstva pri tvorbe zoznamov podľa odseku 2 postupuje podľa

01.04.2015

a) analýz a prognóz vývoja na trhu práce,

01.04.2015

b) informácie o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov,

01.04.2015

c) odvetvových koncepcií odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností a

01.04.2015

d) regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania v stredných školách.

01.04.2015

(4) Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, ministerstvo školstva po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 31. januára.

01.04.2015

(5) Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky, ministerstvo školstva po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 15. septembra.

01.04.2015

(6) Ministerstvo školstva môže na návrh zriaďovateľa strednej školy, príslušnej stavovskej organizácie, príslušnej profesijnej organizácie alebo príslušného ministerstva podľa § 28 ods. 2 písm. a) štvrtého až ôsmeho bodu rozhodnúť o zvýšení počtu tried prvého ročníka stredných škôl určeného podľa § 31 ods. 2.

01.04.2015

(7) Ministerstvo školstva vykonáva overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 37.

01.04.2015

§ 30

01.04.2015

Ďalšie ústredné orgány štátnej správy

01.01.2016

(1) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s ministerstvom školstva raz ročne zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce v rámci pravidelných prognóz vývoja na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov a vykonávaného zamestnania.

01.04.2015

(2) Ministerstvo zdravotníctva v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa § 29 ods. 1 písm. b) a d) a § 32 ods. 2 písm. k).

01.04.2015

(3) Príslušné ministerstvo podľa § 28 ods. 2 písm. a) štvrtého až ôsmeho bodu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy najmenej raz za štyri roky vypracúva a predkladá rade vlády odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností vo svojej pôsobnosti.

01.04.2015

§ 31

01.04.2015

Samosprávny kraj

01.04.2015

(1) Samosprávny kraj v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 3 písm. b) až f) každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 30. septembra.

01.04.2015

(2) Samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade určuje do 31. októbra všeobecne záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu20) pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok.

01.04.2015

(3) Samosprávny kraj podľa odseku 2 určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl podľa

01.04.2015

a) regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách,

01.04.2015

b) analýz a prognóz o vývoji trhu práce vo svojej územnej pôsobnosti,

01.04.2015

c) násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl určeného ministerstvom školstva každoročne do 30. júna pre každý samosprávny kraj,

01.04.2015

d) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní,

01.04.2015

e) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania,

01.04.2015

f) oprávnenia strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy,

01.04.2015

g) percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom študijnom odbore alebo v danom učebnom odbore,

01.04.2015

h) výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou,

01.04.2015

i) výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,

01.04.2015

j) výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,

01.04.2015

k) výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,

01.04.2015

l) účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch,

01.04.2015

m) ďalších kritérií určených samosprávnym krajom.

01.04.2015

(4) Samosprávny kraj v oblasti odborného vzdelávania a prípravy zabezpečuje informovanosť žiakov a ich zákonných zástupcov o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti.

01.04.2015

(5) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na policajné stredné odborné školy, stredné školy požiarnej ochrany, gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, študijné odbory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody a študijné odbory a učebné odbory uvedené v zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky.

01.04.2015

§ 32

01.04.2015

Stavovská organizácia a profesijná organizácia

01.04.2015

(1) Stavovská organizácia a profesijná organizácia poskytuje podklady a súčinnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce.

01.04.2015

(2) Stavovská organizácia a profesijná organizácia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

01.04.2015

a) prerokúva školský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu so strednou odbornou školou, ak sa neuplatňuje postup podľa § 21 ods. 1,

01.04.2015

b) podieľa sa na tvorbe normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,

01.04.2015

c) podieľa sa na tvorbe profilov absolventov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,

01.04.2015

d) zabezpečuje prípravu inštruktorov a vydáva potvrdenia o absolvovaní prípravy inštruktora,

01.04.2015

e) podieľa sa na posudzovaní obsahu učebníc a učebných textov,

01.04.2015

f) vyjadruje sa k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky,

01.04.2015

g) môže delegovať zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku,

01.04.2015

h) rozhoduje o oprávnení strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy,

01.04.2015

i) vedie evidenciu a archivuje rozhodnutia podľa písmena h),

01.04.2015

j) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam stredných odborných škôl podľa písmena h) a

01.04.2015

k) predkladá ministerstvu školstva návrhy na určenie vecnej pôsobnosti príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom.

01.04.2015

(3) Stavovská organizácia a profesijná organizácia v systéme duálneho vzdelávania

01.04.2015

a) vykonáva overenie spôsobilosti zamestnávateľa k študijnému odboru alebo k učebnému odboru podľa svojej vecnej pôsobnosti,

01.04.2015

b) vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam odborne spôsobilých osôb na overenie spôsobilosti zamestnávateľa,

01.04.2015

c) vedie evidenciu vydaných osvedčení,

01.04.2015

d) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam pracovísk praktického vyučovania,

01.04.2015

e) podieľa sa na tvorbe vzorového učebného plánu pre príslušný študijný odbor, vzorového učebného plánu pre príslušný učebný odbor, vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného študijného odboru a vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety príslušného učebného odboru,

01.04.2015

f) poskytuje súčinnosť Štátnej školskej inšpekcii pri výkone kontrolnej činnosti na pracovisku praktického vyučovania.

01.04.2015

(4) Postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v systéme duálneho vzdelávania koordinuje Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (ďalej len „rada zamestnávateľov“).

01.04.2015

(5) Rada zamestnávateľov je dobrovoľné odborné združenie zástupcov každej stavovskej organizácie a profesijnej organizácie.

01.04.2015

(6) Spôsob vymenúvania členov, dôvody zániku členstva, spôsob rokovania a podrobnosti o činnosti upraví štatút rady zamestnávateľov, ktorý vydá rada zamestnávateľov po prerokovaní v rade vlády.

01.04.2015

§ 33

01.04.2015

Združenia odborových zväzov a zástupcovia zamestnancov

01.04.2015

(1) Združenia odborových zväzov sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podieľajú na vypracovaní

01.04.2015

a) zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,

01.04.2015

b) zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a

01.04.2015

c) zoznamu študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky.

01.04.2015

(2) Zástupcovia zamestnancov sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy vyjadrujú k

01.04.2015

a) hmotnému zabezpečeniu žiakov,

01.04.2015

b) finančnému zabezpečeniu žiakov,

01.04.2015

c) organizácii praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania a

01.04.2015

d) opatreniam na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania.

01.04.2015

§ 34

01.04.2015

Rada vlády

01.04.2015

(1) Radu vlády zriaďuje vláda Slovenskej republiky ako svoj poradný orgán pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy a schvaľuje jej štatút.

01.04.2015

(2) Členovia rady vlády sú vymenovaní zástupcovia inštitúcií koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 28 ods. 2.

01.04.2015

§ 35

01.04.2015

Krajská rada

01.04.2015

(1) Krajskú radu zriaďuje predseda samosprávneho kraja ako svoj poradný orgán a schvaľuje jej štatút.

01.04.2015

(2) Členovia krajskej rady sú vymenovaní zástupcovia inštitúcií koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 28 ods. 3.

01.04.2015

Obmedzenie výkonu pôsobnosti stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie

01.04.2015

§ 36

01.04.2015

(1) Ak je niektoré opatrenie stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rozpore s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi odborné vzdelávanie a prípravu, ministerstvo školstva vyzve stavovskú organizáciu alebo profesijnú organizáciu, aby zabezpečila nápravu a určí jej na to primeranú lehotu.

01.04.2015

(2) Po márnom uplynutí lehoty, ministerstvo školstva môže po prerokovaní v rade vlády obmedziť pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorej sa opatrenie podľa odseku 1 týka, a dočasne poveriť jej výkonom inú stavovskú organizáciu alebo inú profesijnú organizáciu.

01.04.2015

(3) Ak pominú dôvody, pre ktoré bola obmedzená pôsobnosť stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie, ministerstvo školstva prijaté obmedzenie bezodkladne zruší.

01.04.2015

§ 37

01.04.2015

(1) Zamestnávateľ, ktorému príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia zamietla žiadosť podľa § 13 ods. 7, môže podať ministerstvu školstva návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti.

01.04.2015

(2) Návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 a 3.

01.04.2015

(3) Po doručení návrhu na overenie spôsobilosti zamestnávateľa ministerstvo školstva vykoná jeho odborné posúdenie.

01.04.2015

(4) Na základe odborného posúdenia ministerstvo školstva návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa písomným oznámením zamietne alebo zabezpečí vykonanie obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia.

01.04.2015

(5) Ak na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, ministerstvo školstva zistí, že zamestnávateľ nespĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa písomným oznámením zamietne.

01.04.2015

(6) Ak na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, ministerstvo školstva zistí, že zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vydá zamestnávateľovi osvedčenie. Osvedčenie obsahuje náležitosti podľa § 13 ods. 9 písm. a) až f) a vydáva sa na sedem rokov.

01.04.2015

(7) Zamestnávateľ, ktorému príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia zamietla pokračovanie v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania po opakovanom overení spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14, môže podať ministerstvu školstva návrh na opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o zamietnutí.

01.04.2015

(8) Pri opakovanom overení spôsobilosti zamestnávateľa ministerstvo školstva vykoná obhliadku pracoviska praktického vyučovania a jeho materiálno-technického zabezpečenia zameranú na splnenie podmienok podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4.

01.04.2015

(9) Pri opakovanom overení spôsobilosti zamestnávateľa ministerstvo školstva postupuje podľa odseku 5 a 6.

01.04.2015

(10) Na zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie podľa odseku 6, sa vzťahuje povinnosť podľa § 13 ods. 11.

01.04.2015

Fond

01.04.2015

§ 38

01.04.2015

(1) Fond je neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy.

01.04.2015

(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá je zapísaná v obchodnom registri.

01.04.2015

(3) Podrobnosti o činnosti fondu a jeho organizácii upravuje štatút fondu.

01.04.2015

§ 39

01.04.2015

Orgány fondu

01.04.2015

(1) Orgány fondu sú

01.04.2015

a) rada fondu,

01.04.2015

b) riaditeľ fondu,

01.04.2015

c) dozorná rada fondu.

01.04.2015

(2) Funkcie člena rady fondu, riaditeľa fondu a člena dozornej rady fondu sú nezlučiteľné.

01.04.2015

§ 40

01.04.2015

Rada fondu

01.04.2015

(1) Najvyšším orgánom fondu je rada fondu. Vykonáva správu fondu a riadi jeho činnosť.

01.04.2015

(2) Členmi rady fondu sú členovia rady vlády podľa § 34. Predsedom rady fondu je minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

01.04.2015

(3) Do pôsobnosti rady fondu patrí najmä

01.04.2015

a) rozhodovanie o poskytnutí prostriedkov z fondu a ich výške,

01.04.2015

b) vymenúvanie a odvolávanie členov dozornej rady fondu,

01.04.2015

c) vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa fondu,

01.04.2015

d) schvaľovanie štatútu fondu a rokovacieho poriadku rady fondu,

01.04.2015

e) schvaľovanie rozpočtu fondu,

01.04.2015

f) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky fondu a výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu za predchádzajúci kalendárny rok,

01.04.2015

g) schvaľovanie plánu činnosti fondu na nasledujúci kalendárny rok.

01.04.2015

(4) Členstvo v rade fondu je čestné a nezastupiteľné.

01.04.2015

§ 41

01.04.2015

Riaditeľ fondu

01.04.2015

(1) Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach okrem tých vecí, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom fondu vyhradené rade fondu alebo dozornej rade fondu. Za svoju činnosť zodpovedá rade fondu.

01.04.2015

(2) Riaditeľ fondu sa môže zúčastňovať na zasadnutiach rady fondu s poradným hlasom.

01.04.2015

(3) Riaditeľ fondu zodpovedá za

01.04.2015

a) plnenie rozhodnutí rady fondu,

01.04.2015

b) riadne vedenie účtovníctva fondu,

01.04.2015

c) zostavenie návrhu rozpočtu fondu,

01.04.2015

d) vypracúvanie ročnej účtovnej závierky fondu a výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu a ich predloženie rade fondu a dozornej rade,

01.04.2015

e) vypracúvanie návrhov štatútu fondu a rokovacieho poriadku rady fondu a ich predloženie rade fondu,

01.04.2015

f) vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu,

01.04.2015

g) predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov rade fondu,

01.04.2015

h) uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov fondu so žiadateľmi o poskytnutie prostriedkov fondu v súlade s rozhodnutiami rady fondu,

01.04.2015

i) kontrolu dodržiavania podmienok zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov fondu,

01.04.2015

j) vymáhanie zmluvných pokút alebo iných sankcií za porušenie zmluvných podmienok,

01.04.2015

k) plnenie ostatných úloh uložených radou fondu.

01.04.2015

§ 42

01.04.2015

Dozorná rada

01.04.2015

(1) Dozorná rada je kontrolný a dozorný orgán fondu, ktorý kontroluje činnosť fondu a hospodárenie s prostriedkami fondu.

01.04.2015

(2) Dozorná rada má päť členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné a do funkcie môžu byť zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

01.04.2015

(3) Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady.

01.04.2015

(4) Dozorná rada najmä

01.04.2015

a) dohliada na hospodárne a účelné nakladanie s prostriedkami fondu,

01.04.2015

b) preskúmava návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a činnosti fondu a stanoviská k nim predkladá rade fondu,

01.04.2015

c) kontroluje činnosť riaditeľa fondu pri plnení rozhodnutí rady fondu a vo veciach súvisiacich s činnosťou fondu,

01.04.2015

d) schvaľuje svoj rokovací poriadok,

01.04.2015

e) predkladá rade fondu návrh na odvolanie riaditeľa fondu,

01.04.2015

f) informuje radu fondu o výsledku vykonaných kontrol.

01.04.2015

(5) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti a hospodárenia fondu.

01.04.2015

(6) Členstvo v dozornej rade je čestné a nezastupiteľné.

01.04.2015

§ 43

01.04.2015

Zdroje fondu

01.04.2015

Zdrojmi fondu sú

01.04.2015

a) dary a príspevky od tuzemských fyzických osôb a právnických osôb okrem orgánov štátnej správy a dary a príspevky zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,

01.04.2015

b) dobrovoľné príspevky od zamestnávateľov, stavovských organizácií a profesijných organizácií,

01.04.2015

c) úroky z prostriedkov fondu,

01.04.2015

d) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

01.04.2015

e) iné zdroje podľa osobitného predpisu.21)

01.04.2015

§ 44

01.04.2015

Použitie prostriedkov fondu

01.04.2015

(1) Prostriedky fondu možno použiť na financovanie

01.04.2015

a) modernizácie materiálno-technického vybavenia strednej odbornej školy, pracoviska zamestnávateľa a pracoviska praktického vyučovania nad rámec normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,

01.04.2015

b) kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe alebo učiteľov umeleckej praxe a prípravy inštruktorov,

01.04.2015

c) správy fondu.

01.04.2015

(2) Prostriedky fondu použité na financovanie správy fondu, okrem nákladov na vedenie účtov a bankové služby, nesmú za rok prekročiť 2% ročného príjmu fondu.

01.04.2015

§ 45

01.04.2015

Poskytovanie prostriedkov fondu

01.04.2015

(1) Prostriedky fondu možno poskytnúť len strednej odbornej škole alebo zamestnávateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie prostriedkov z fondu.

01.04.2015

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

01.04.2015

a) základné údaje o strednej odbornej škole alebo zamestnávateľovi,

01.04.2015

b) výšku požadovaných prostriedkov,

01.04.2015

c) navrhovaný účel a spôsob ich použitia,

01.04.2015

d) odôvodnenie žiadosti.

01.04.2015

(3) Rada fondu rozhodne o poskytnutí prostriedkov z fondu do 90 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa odseku 2 alebo má iné nedostatky, riaditeľ fondu vyzve, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, rada fondu žiadosť zamietne.

01.04.2015

(4) Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je právny nárok.

01.04.2015

(5) Ak rada fondu rozhodne o poskytnutí prostriedkov z fondu žiadateľovi, riaditeľ fondu do 15 dní odo dňa rozhodnutia rady fondu vyzve žiadateľa na uzavretie zmluvy. Ak rada fondu žiadosti nevyhovie, oznámi to riaditeľ fondu písomne žiadateľovi do desiatich dní odo dňa rozhodnutia rady fondu.

01.04.2015

(6) Zmluva o poskytnutí prostriedkov fondu obsahuje najmä

01.04.2015

a) identifikačné údaje zmluvných strán,

01.04.2015

b) účel a výšku poskytnutých prostriedkov,

01.04.2015

c) podmienky použitia poskytnutých prostriedkov,

01.04.2015

d) zmluvnú pokutu alebo iné sankcie za porušenie zmluvných podmienok.

01.04.2015

e) dátum a podpisy zmluvných strán.

01.04.2015

(7) Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté podľa rozhodnutia rady fondu a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí prostriedkov fondu. Nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný bezodkladne vrátiť fondu.

01.04.2015

(8) Žiadatelia, ktorým sa poskytli prostriedky z fondu, sú povinní podávať fondu písomné informácie o spôsobe ich použitia najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

01.04.2015

(9) Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný vrátiť ich fondu a zaplatiť zmluvnú pokutu alebo iné sankcie za porušenie zmluvných podmienok.

01.04.2015

§ 46

01.04.2015

Hospodárenie fondu

01.04.2015

(1) Hospodárenie fondu sa riadi rozpočtom fondu na príslušný kalendárny rok.

01.04.2015

(2) Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v peňažnom ústave na území Slovenskej republiky.

01.04.2015

(3) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá rada fondu.

01.04.2015

(4) Fond je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu.22) Hospodárenie s prostriedkami fondu, účtovná závierka a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musia byť overené audítorom.

01.04.2015

(5) Zostatok prostriedkov fondu prechádza do nasledujúceho roka.

01.04.2015

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

01.04.2015

§ 47

01.04.2015

Splnomocňovacie ustanovenia

01.04.2015

Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

01.04.2015

a) sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe a

01.04.2015

b) vecnú pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom.

01.04.2015

Spoločné ustanovenia

01.04.2015

§ 48

01.04.2015

(1) Praktické vyučovanie sa môže vykonávať aj v období školských prázdnin. Ak sa praktické vyučovanie vykonáva v období školských prázdnin, obdobie školského vyučovania sa skráti o taký počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu dní praktického vyučovania v období školských prázdnin.

01.04.2015

(2) Praktické vyučovanie sa organizuje tak, aby súčet týždenného počtu vyučovacích dní teoretického vyučovania a týždenného počtu vyučovacích dní praktického vyučovania nepresiahol päť dní; v dňoch pracovného pokoja sa vyučovanie nevykonáva.

01.04.2015

§ 49

01.04.2015

(1) Teoretické vyučovanie žiaka sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.23)

01.04.2015

(2) Pri náležitostiach odborného vzdelávania a prípravy v strednej odbornej škole neupravených týmto zákonom sa postupuje podľa osobitných predpisov.24)

01.04.2015

(3) Pri spracovaní osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.25)

01.04.2015

§ 50

01.04.2015

Praktické vyučovanie žiaka odborného učilišťa

01.04.2015

Praktické vyučovanie žiaka odborného učilišťa sa môže vykonávať na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania za splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom pre praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo pre praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

01.04.2015

§ 51

01.04.2015

Stredné odborné školy v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy

01.04.2015

(1) V stredných zdravotníckych školách sa neposkytuje odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania.

01.04.2015

(2) Praktické vyučovanie v strednej zdravotníckej škole sa vykonáva v odbornej učebni, ktorá je súčasťou strednej zdravotníckej školy, alebo v zdravotníckom zariadení po splnení podmienok podľa § 8.

01.04.2015

(3) Odborný výcvik v zdravotníckom učebnom odbore a odborná prax v zdravotníckom študijnom odbore sa vykonáva pod vedením osoby s odbornou spôsobilosťou.26)

01.04.2015

(4) Prípravu inštruktora, pod vedením ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka strednej zdravotníckej školy, podľa § 22 ods. 1 písm. e) a vydávanie potvrdenia o absolvovaní prípravy inštruktora zabezpečuje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

01.04.2015

(5) Tento zákon sa nevzťahuje na praktické vyučovanie žiaka policajnej strednej odbornej školy a žiaka strednej školy požiarnej ochrany.

01.04.2015

§ 52

01.04.2015

Vzťah k správnemu poriadku

01.04.2015

(1) Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania podľa § 29 ods. 6.

01.04.2015

(2) Návrh na začatie konania podľa § 29 ods. 6 možno podať do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia podľa § 31 ods. 2.

01.04.2015

(3) Účastníkom konania podľa § 29 ods. 6 je aj samosprávny kraj, ak ide o návrh, ktorý nepodal samosprávny kraj ako zriaďovateľ strednej školy.

01.04.2015

Prechodné ustanovenia

01.04.2015

§ 53

01.04.2015

(1) Typ strednej odbornej školy podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, ktorým je stredná odborná škola, stredná priemyselná škola a stredná umelecká škola, sa stane typom strednej odbornej školy podľa tohto zákona, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom a stredná umelecká škola s prívlastkom, najneskôr do 31. augusta 2018.

01.04.2015

(2) Stredná pedagogická škola, škola úžitkového výtvarníctva, dopravná akadémia, pedagogická a kultúrna akadémia, pedagogická a sociálna akadémia a technická akadémia, ktorá je typom strednej odbornej školy podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, sa stane typom strednej odbornej školy podľa tohto zákona, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom a stredná umelecká škola s prívlastkom, najneskôr do 31. augusta 2018.

01.04.2015

§ 54

01.04.2015

(1) Zriaďovateľ strediska praktického vyučovania zriadeného podľa predpisov účinných do 31. marca 2015 určí, či sa stredisko praktického vyučovania stane dielňou alebo pracoviskom praktického vyučovania podľa tohto zákona.

01.04.2015

(2) Ak sa stredisko praktického vyučovania stane dielňou, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych a iných právnych vzťahov strediska praktického vyučovania prechádzajú na príslušnú strednú odbornú školu.

01.04.2015

(3) Stredisko praktického vyučovania sa môže stať pracoviskom praktického vyučovania, ak splní podmienky podľa § 12 a 13. Ak sa stredisko praktického vyučovania stane pracoviskom praktického vyučovania, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych a iných právnych vzťahov strediska praktického vyučovania prechádzajú na zamestnávateľa, ktorého organizačnou súčasťou je príslušné pracovisko praktického vyučovania.

01.04.2015

(4) Stredisko praktického vyučovania sa môže stať dielňou alebo pracoviskom praktického vyučovania najneskôr do 15. augusta 2018.

01.04.2015

(5) Zriaďovateľ strediska praktického vyučovania písomne oznámi ministerstvu školstva zmenu strediska praktického vyučovania na dielňu alebo zmenu strediska praktického vyučovania na pracovisko praktického vyučovania, najneskôr do 15 dní od uskutočnenia tejto zmeny.

01.04.2015

(6) Ak sa stredisko praktického vyučovania nestane dielňou alebo pracoviskom praktického vyučovania, zaniká k 31. augustu 2018.

01.04.2015

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa rovnako vzťahujú aj na pracovisko praktického vyučovania zriadené podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.

01.04.2015

§ 55

01.04.2015

(1) Žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa pre školský rok 2015/2016 doručí zamestnávateľ príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii do 10. apríla 2015.

01.04.2015

(2) Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vykoná overenie spôsobilosti zamestnávateľa a po splnení podmienok podľa § 12 vydá zamestnávateľovi osvedčenie do 30. apríla 2015.

01.04.2015

(3) Po vydaní osvedčenia podľa odseku 2 zamestnávateľ bezodkladne uzatvorí so strednou odbornou školou zmluvu o duálnom vzdelávaní.

01.04.2015

(4) Uchádzač pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016 do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, priloží potvrdenie k prihláške na vzdelávanie najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

01.04.2015

§ 56

01.04.2015

(1) Fyzická osoba, ktorá vykonávala činnosť inštruktora podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, absolvuje prípravu inštruktora podľa § 22 ods. 1 písm. e) najneskôr do 31. augusta 2016.

01.04.2015

(2) Do 31. augusta 2019 môže vykonávať činnosť inštruktora aj fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienku podľa § 22 ods. 1 písm. b) druhého bodu, ak dosiahla stredné odborné vzdelanie v príbuznom učebnom odbore.

01.04.2015

(3) Do 31. augusta 2019 môže vykonávať činnosť inštruktora aj fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienku podľa § 22 ods. 1 písm. b) tretieho bodu, ak dosiahla stredné odborné vzdelanie v príbuznom učebnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie v príbuznom študijnom odbore.

01.04.2015

§ 57

01.04.2015

(1) Praktické vyučovanie žiaka, ktoré sa začalo pred 1. aprílom 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.

01.04.2015

(2) Konanie o návrhu na zvýšenie počtu tried prvého ročníka stredných škôl, ktoré sa začalo pred 1. aprílom 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.

01.04.2015

(3) Stredná odborná škola, ktorá pôsobila ako centrum odborného vzdelávania a prípravy podľa predpisov účinných do 31. marca 2015, môže používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy podľa tohto zákona.

01.04.2015

(4) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy podľa tohto zákona je Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy zriadený podľa zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

§ 58

01.04.2015

Zrušovacie ustanovenie

01.04.2015

Zrušujú sa:

01.04.2015

1. čl. I. zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z.,

01.04.2015

2. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z., vyhlášky č. 113/2012 Z. z., vyhlášky č. 451/2012 Z. z. a vyhlášky č. 156/2014 Z. z.


01.04.2015

Čl. II

01.04.2015

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona č. 14/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2015

1. V § 53 odseky 1 a 2 znejú:

01.09.2015

(1) Zamestnávateľ môže so žiakom strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa, najskôr v deň, keď žiak dovŕši 15 rokov veku, uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude záväzok zamestnávateľa, že žiaka po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky prijme do pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že sa stane zamestnávateľovým zamestnancom. Skúšobnú dobu v tomto prípade nemožno dohodnúť. Dohodnutý druh práce musí zodpovedať kvalifikácii, ktorú žiak získa absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru. Zmluva o budúcej pracovnej zmluve sa uzatvára so súhlasom zákonného zástupcu, inak je neplatná. Uzatvorenie pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ odmietnuť, ak nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy, pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikácii, ktorú žiak získal absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru, alebo ak žiak nesplnil podmienky klasifikácie a hodnotenia a tieto podmienky boli dohodnuté v zmluve o budúcej pracovnej zmluve.

01.09.2015

(2) Súčasťou zmluvy o budúcej pracovnej zmluve je záväzok žiaka strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa, že po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky, alebo zamestnávateľ môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložil na jeho prípravu na povolanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore. Do obdobia zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítavajú obdobia uvedené v § 155 ods. 4.“.

01.09.2015

2. V § 53 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pre ktorého sa pripravoval na povolanie,“ a slovo „primeraných“ a v poslednej vete sa slová „s ktorým uzatvoril dohodu“ nahrádzajú slovami „ku ktorému má záväzok“.

01.09.2015

3. V § 53 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „primerané“.

01.09.2015

4. V § 53 ods. 5 sa vypúšťa slovo „primerané“ a slovo „primeraných“.

01.09.2015

5. V § 75 ods. 2 písm. e) sa slovo „dohode“ nahrádza slovom „záväzku“.

01.04.2015

6. V § 103 ods. 3 sa za slová „majstra odbornej výchovy“ vkladá čiarka a slová „trénera športovej školy, trénera športovej triedy, korepetítora, zahraničného lektora“.

01.04.2015

Čl. III

01.04.2015

Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 121/1996 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 286/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:

01.04.2015

1. V § 5 ods. 2 písmeno n) znie:

01.04.2015

n) plní úlohy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,1b)“.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

01.04.2015

1b) Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.04.2015

2. V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú písmená o) až r).

01.04.2015

Čl. IV

01.04.2015

Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 172/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:

01.04.2015

1. V § 4 ods. 1 posledná veta znie: „Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.1a)“.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.04.2015

1a) Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.04.2015

2. V § 4 sa vypúšťa odsek 2.

01.04.2015

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

01.04.2015

Čl. V

01.04.2015

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z., zákona č. 176/2004 Z. z., zákona č. 545/2004 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2015

1. Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.04.2015

(2) Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.2)“.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.04.2015

2) Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.04.2015

2. § 5a sa vypúšťa.

01.04.2015

Čl. VI

01.04.2015

Zákon č. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore v znení zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:

01.04.2015

V § 5 odsek 3 znie:

01.04.2015

(3) Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.1)“.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.04.2015

1) Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.04.2015

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

01.04.2015

Čl. VII

01.04.2015

Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z. a zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení takto:

01.04.2015

V § 3 odsek 3 znie:

01.04.2015

(3) Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.5)“.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

01.04.2015

5) Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.04.2015

Čl. VIII

01.04.2015

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.04.2015

V § 11 ods. 2 písm. c) sa za slová „rozvoja samosprávneho kraja,“ vkladajú slová „regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách,“.

01.04.2015

Čl. IX

01.04.2015

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa mení takto:

01.04.2015

1. V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:

01.04.2015

c) žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného predpisu7aa) a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu7aaa) a“.

01.04.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa a 7aaa znejú:

01.04.2015

7aa) Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2015

7aaa) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2015

2. § 4 ods. 2 prvej vete sa slová „žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní a v období odbornej (výrobnej) praxe“ nahrádzajú slovami „žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného predpisu7aa) a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu7aaa)“.

01.04.2015

3. V § 17 ods. 2 písmeno a) znie:

01.04.2015

a) žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní podľa osobitného predpisu7aa) a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi podľa osobitného predpisu, 7aaa)“.

01.09.2015

Čl. X

01.09.2015

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z. a zákona č. 25/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2015

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania,“.

01.09.2015

2. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

01.09.2015

l) odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe.“.

01.09.2015

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

01.09.2015

51a) § 27 ods. 3 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.09.2015

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 59c znie:

01.09.2015

59c) § 26 zákona č. 61/2015 Z. z.“.

01.09.2015

5. § 17 sa dopĺňa odsekom 37, ktorý znie:

01.09.2015

(37) Základ dane daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy podľa osobitného predpisu,80ac) sa zníži o

01.09.2015

a) 3 200 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania,

01.09.2015

b) 1 600 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania.“.

01.09.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 80ac znie:

01.09.2015

80ac) § 19 zákona č. 61/2015 Z. z.“.

01.09.2015

6. V § 19 ods. 2 písm. c) štvrtý bod znie:

01.09.2015

4. hmotné zabezpečenie žiaka,59c) finančné zabezpečenie žiaka86aa) a na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania,“.

01.09.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 86aa znie:

01.09.2015

86aa) § 27 zákona č. 61/2015 Z. z.“.

01.09.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 86ab sa vypúšťa.

01.04.2015

Čl. XI

01.04.2015

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2015

1. Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.04.2015

2. V § 1, § 14 ods. 6 písm. a) a b), nadpise siedmej časti, § 15 ods. 1, nadpise § 16 a nadpise § 23 sa slová „škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl a školských zariadení“.

01.04.2015

3. V § 5 ods. 4 písm. m) a ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „(§ 35)“.

01.04.2015

4. V § 9 odsek 1 znie:

01.04.2015

(1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete stredné školy.“.

01.04.2015

5. V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

01.04.2015

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

01.04.2015

6. V § 9 ods. 8 písm. g) sa vypúšťajú slová „stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania,“.

01.04.2015

7. V § 9 sa odsek 8 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

01.04.2015

o) určuje všeobecne záväzným nariadením počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa osobitného predpisu.36a)“.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

01.04.2015

36a) § 31 ods. 2 a 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.04.2015

8. V § 10 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a strediská praktického vyučovania“.

01.09.2015

9. V § 10 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.

01.09.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 41aa a 41ab sa vypúšťajú.

01.04.2015

10. V § 12 ods. 3 písm. b) sa slová „a v“ nahrádzajú čiarkou a za slová „zariadeniach“ sa vkladajú slová „a pracoviskách praktického vyučovania“.

01.04.2015

11. V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.04.2015

h) predkladá príslušnej inštitúcii podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce38) po zistení závažných nedostatkov vo výchove a vzdelávaní návrh na zrušenie osvedčenia o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.38a)“.

01.04.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 38 a 38a znejú:

01.04.2015

38) § 28 ods. 2 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z.

01.04.2015

38a) § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z.“.

01.04.2015

12. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovom „zariadeniach“ a slová „v strediskách praktického vyučovania“.

01.04.2015

13. V § 13 ods. 9 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo zamestnávateľ, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou“ a na konci tretej vety sa pripájajú tieto slová: „alebo zamestnávateľovi, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou“.

01.04.2015

14. V § 13 sa odsek 13 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.04.2015

e) poskytuje kontrolovanému subjektu poradenskú pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov.“.

01.04.2015

15. V § 13a ods. 1 sa slovo „a“ za slovom „školách“ nahrádza čiarkou a za slovo „zariadeniach“ sa vkladajú slová „a pracoviskách praktického vyučovania“.

01.04.2015

16. V § 14 ods. 5 písm. a) sa za slovami „školských zariadení“ vypúšťa čiarka a slová „stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania“.

01.04.2015

17. V § 14 ods. 6 písmeno e) znie:

01.04.2015

e) vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,“.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a sa vypúšťa.

01.04.2015

18. V § 14 ods. 6 písm. h) sa slová „školy, školského zariadenia alebo strediska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“.

01.04.2015

19. V § 14 sa vypúšťa odsek 7.

01.04.2015

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 11.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 50b sa vypúšťa.

01.04.2015

20. V § 14 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

01.04.2015

21. V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „Školy a školské zariadenia“.

01.04.2015

22. V § 15 ods. 4 úvodnej vete sa slová „školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania a pracovisko praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školu a školské zariadenie“.

01.04.2015

23. V § 15 ods. 4 písm. d) sa vypúšťa čiarka za slovom „zariadenia“ a slová „strediska praktického vyučovania, pracoviska praktického vyučovania“.

01.04.2015

24. V § 16 ods. 1 prvá veta znie: „Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.“.

01.04.2015

25. V § 16 ods. 1 písm. b), i) a j), ods. 2 úvodnej vete, ods. 5, 6 a 8, § 17 ods. 1 úvodnej vete, ods. 2 písm. a) až d), ods. 5, § 18 ods. 4, § 22 ods. 1, ods. 2 úvodnej vete a ods. 2 písm. b) a f) sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“.

01.04.2015

26. V § 16 ods. 1 písm. f) sa slová „škole, školskom zariadení, stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škole alebo školskom zariadení“.

01.04.2015

27. V § 16 ods. 1 písm. g), § 19 ods. 3, § 22 ods. 2 písm. i) a j), § 23 ods. 1 sa slová „škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škola alebo školské zariadenie“.

01.04.2015

28. V § 16 ods. 1 písmeno o) znie:

01.04.2015

o) vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu,“.

01.04.2015

29. V § 16 ods. 7 písm. a), b), d) a e) sa slová „škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl a školských zariadení“.

01.04.2015

30. V nadpise § 17, nadpise ôsmej časti, nadpise § 19 a nadpise § 21 sa slová „škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl alebo školských zariadení“.

01.04.2015

31. V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škola alebo školské zariadenie“ a slová „škole, v školskom zariadení, stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania“ sa nahrádzajú slovami „škole alebo v školskom zariadení“.

01.04.2015

32. V § 17 ods. 2 písmeno h) znie:

01.04.2015

h) vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu.“.

01.04.2015

33. V § 17 ods. 4 sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“ a slová „škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania“ sa nahrádzajú slovami „škola alebo školské zariadenie“.

01.04.2015

34. V § 18 ods. 7 písmeno n) znie:

01.04.2015

n) vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu,“.

01.04.2015

35. V § 18 ods. 8 písmeno f) znie:

01.04.2015

f) vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu.“.

01.04.2015

36. V § 19 ods. 1 a 2 a § 23 ods. 2 sa slová „školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školu alebo školské zariadenie“.

01.04.2015

37. V § 19 ods. 5 sa slová „školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školské zariadenia“.

01.04.2015

38. V § 19 ods. 6 sa vypúšťa čiarka za slovom „zariadeniach“ a slová „strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania“.

01.04.2015

39. Nadpis § 20 znie: „Spájanie škôl“.

01.04.2015

40. V § 20 sa vypúšťa odsek 9.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 59 sa vypúšťa.

01.04.2015

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.

01.04.2015

41. V § 20 ods. 9 sa vypúšťa čiarka za slovom „školy“ a slová „združenej strednej školy a spojení alebo zlúčení škôl podľa osobitného predpisu60)“.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 sa vypúšťa.

01.04.2015

42. V § 20 ods. 10 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „9“.

01.04.2015

43. V § 21 ods. 1 druhá veta znie: „V názve typu strednej odbornej školy, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom, stredná priemyselná škola s prívlastkom a stredná umelecká škola s prívlastkom sa nemusí uviesť prívlastok.“.

01.04.2015

44. V § 21 sa vypúšťa odsek 8.

01.04.2015

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 12.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 63 sa vypúšťa.

01.04.2015

45. V § 21 ods. 12 sa slová „až 12“ nahrádzajú slovami „až 11“ a za slovom „zariadenia“ sa vypúšťa čiarka a slová „strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania“.

01.04.2015

46. V nadpise § 22 sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania a pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školského zariadenia“.

01.04.2015

47. V § 25 ods. 6 písm. a) sa slová „stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia nominuje,“ nahrádzajú slovami „inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ho táto inštitúcia nominuje“.

01.04.2015

48. § 35 sa vypúšťa.

01.04.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 78 a 79 sa vypúšťajú.

01.04.2015

49. V § 38 ods. 3 za slovom „g)“ sa vypúšťa čiarka a slová „§ 35“.

01.04.2015

50. V § 38 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a ods. 7“.

01.09.2015

Čl. XII

01.09.2015

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a zákona č. 377/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.09.2015

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

01.09.2015

7) § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.09.2015

2. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

01.09.2015

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

01.09.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

01.09.2015

3. V § 2 ods. 4 písm. a) sa slová „h) a i)“ nahrádzajú slovami „g) a h)“.

01.09.2015

4. V § 2 ods. 4 písm. b) sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) a f)“.

01.09.2015

5. V § 2 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

01.09.2015

6. § 4 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

01.09.2015

(16) Stredné odborné školy sa financujú podľa kategórií stredných odborných škôl. Do kategórií stredných odborných škôl sú zaradené študijné odbory a učebné odbory podľa personálnej náročnosti a prevádzkovej náročnosti študijného odboru a učebného odboru vyjadrenej v štátnom vzdelávacom programe a normatíve materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. Zoznam študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl zaradených do príslušných kategórií stredných odborných škôl zverejňuje a aktualizuje ministerstvo každoročne na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka.“.

01.09.2015

7. V § 4d odsek 1 znie:

01.09.2015

(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy, verejnej materskej školy a verejného školského zariadenia o financovanie rozvojového projektu účelovo viazané finančné prostriedky na realizáciu predloženého rozvojového projektu. Rozvojové projekty sú projekty zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja. Zoznam oblastí rozvojových projektov a výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka.“.

01.09.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ea sa vypúšťa.

01.09.2015

8. V § 4d ods. 5 sa slová „na účely podľa odseku 1,“ nahrádzajú slovami „na realizáciu predloženého rozvojového projektu“.

01.09.2015

9. V § 6c odsek 1 znie:

01.09.2015

(1) Ministerstvo môže poskytnúť z kapitoly ministerstva dotáciu zameranú na rozvoj výchovy a vzdelávania. Zoznam oblastí zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.“.

01.09.2015

10. V § 6c odsek 4 znie:

01.09.2015

(4) Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) podáva žiadateľ písomne v priebehu kalendárneho roka alebo na základe výzvy na predloženie žiadosti najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy.“.

01.09.2015

11. V § 6c odsek 8 znie:

01.09.2015

(8) Výšku spoluúčasti žiadateľa na uskutočňovaní aktivity určuje ministerstvo vo výzve alebo v zmluve o poskytnutí dotácie.“.

01.09.2015

12. V § 7 ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a počet žiakov, ktorí sa pripravujú v systéme duálneho vzdelávania24bb)“.

01.09.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 24ba a 24bb znejú:

01.09.2015

24ba) § 29 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z.

01.09.2015

24bb) § 10 ods. 5 zákona č. 61/2015 Z. z.“.

01.09.2015

13. Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.

01.04.2015

Čl. XIII

01.04.2015

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z. a zákona č. 377/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2015

1. V § 6 odsek 2 znie:

01.04.2015

(2) Štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu vydáva ministerstvo školstva po prerokovaní s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni podľa osobitného predpisu;5a) pre zdravotnícke študijné odbory pripravujúce žiakov na výkon zdravotníckeho povolania6) vydáva tieto programy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).“.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

01.04.2015

5a) § 28 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.04.2015

2. V § 6 ods. 4 písmeno g) znie:

01.04.2015

g) vzdelávacie štandardy; ak ide o odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sa poskytuje v systéme duálneho vzdelávania podľa osobitného predpisu,6aa) aj vzorové učebné osnovy,6ab)“.

01.04.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa a 6ab znejú:

01.04.2015

6aa) Zákon č. 61/2015 Z. z.

01.04.2015

6ab) § 20 zákona č. 61/2015 Z. z.“.

01.04.2015

3. V § 6 ods. 4 písmeno i) znie:

01.04.2015

i) rámcové učebné plány; ak ide o odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sa poskytuje v systéme duálneho vzdelávania aj vzorové učebné plány,6ab)“.

01.04.2015

4. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa vypúšťa.

01.04.2015

5. § 7 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

01.04.2015

(10) Školským vzdelávacím programom môže byť aj program, ktorý je výsledkom experimentálneho overovania, ak tak rozhodne ministerstvo školstva podľa § 14 ods. 12.“.

01.04.2015

6. V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Učebným plánom v strednej odbornej škole, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, je vzorový učebný plán.“.

01.04.2015

7. V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Učebnými osnovami v strednej odbornej škole, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, sú vzorové učebné osnovy.“.

01.04.2015

8. V § 9 ods. 7 sa slovo „výchovným“ nahrádza slovom „vzdelávacím“.

01.04.2015

9. V § 14 ods. 6 sa vypúšťajú slová „na základe odborného vyjadrenia recenzenta, ktorého podľa vecného zamerania určí ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva“.

01.09.2015

10. V § 16 ods. 4 písm. a) sa slovo „dvojročného“ nahrádza slovami „najmenej dvojročného a najviac trojročného“.

01.09.2015

11. V § 16 ods. 4 písm. b) sa za slová „záverečnou skúškou“ vkladajú slová „alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania skráteného štúdia v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou“ a vypúšťajú sa slová „s doložkou“.

01.09.2015

12. V § 16 ods. 4 písmeno d) znie:

01.09.2015

d) úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou, úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania nadstavbového štúdia v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pomaturitného kvalifikačného štúdia v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky; dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a v študijných odboroch, v ktorých sa praktické vyučovanie vykonáva formou odborného výcviku podľa osobitného predpisu,17a) je dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.“.

01.09.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

01.09.2015

17a) § 4 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z.“.

01.09.2015

13. V § 16 ods. 5 písm. b) sa slová „diplomovaný umelec“ nahrádzajú slovami „diplomovaný špecialista umenia“.

01.04.2015

14. V § 24 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „O povolení individuálneho vzdelávania žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, rozhoduje riaditeľ školy po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.

01.04.2015

15. V § 24 sa odsek 11 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.04.2015

e) na základe odôvodneného návrhu zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.“.

01.04.2015

16. V § 26 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, môže riaditeľ školy povoliť po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.

01.04.2015

17. V § 33 ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.

01.04.2015

18. Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:

01.04.2015

32b) § 29 ods. 2 písm. a) zákona č. 61/2015 Z. z.“.

01.04.2015

19. § 33 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

01.04.2015

(12) Stredná škola organizuje kurz na ochranu života a zdravia a môže organizovať kurz pohybových aktivít v prírode, exkurzie, školské výlety a ďalšie aktivity. Ak ide o neplnoletého žiaka, tieto aktivity organizuje po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka.“.

01.04.2015

20. § 34 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.04.2015

(3) Prerušenie štúdia žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, alebo zmenu študijného odboru alebo učebného odboru žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, riaditeľ povoľuje po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.

01.04.2015

21. V § 35 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou žiadosti o prestup žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, je aj súhlas zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.

01.04.2015

22. V § 35 ods. 4 prvej vete sa za slovom „prestupuje“ vypúšťa čiarka a slová „a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, pre ktorú sa žiak pripravuje“.

01.04.2015

23. V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „O opakovaní ročníka žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, rozhoduje riaditeľ strednej školy po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.

01.04.2015

24. V § 38 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o žiaka strednej odbornej školy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, aj po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje.“.

01.04.2015

25. § 42 vrátane nadpisu znie:

01.04.2015

㤠42

01.04.2015

Stredná odborná škola

01.04.2015

(1) Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá poskytuje žiakom odborné vzdelávanie a prípravu vo vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania zameranom predovšetkým na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností.

01.04.2015

(2) Stredná odborná škola poskytuje žiakom odborné vzdelávanie a prípravu v členení na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie. Praktické vyučovanie žiaka strednej odbornej školy upravuje osobitný predpis.6aa)

01.04.2015

(3) Stredná odborná škola poskytuje po úspešnom absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru alebo po úspešnom absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu učebného odboru stupeň vzdelania podľa § 16 ods. 4 písm. a), b) a d) a ods. 5.

01.04.2015

(4) Pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b), môže stredná odborná škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá stredná odborná škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.

01.04.2015

(5) Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje v strednej odbornej škole len odborné vyučovacie predmety.“.

01.04.2015

26. § 43 sa vypúšťa.

01.04.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 41 sa vypúšťajú.

01.04.2015

27. V § 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.04.2015

(2) Typom konzervatória je hudobné a dramatické konzervatórium a tanečné konzervatórium. Hudobné a dramatické konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Tanečné konzervatórium poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe.“.

01.04.2015

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

01.04.2015

28. § 44 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.04.2015

(8) Žiak, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študuje na konzervatóriu len odborné vyučovacie predmety.“.

01.04.2015

29. § 45 vrátane nadpisu znie:

01.04.2015

㤠45

01.04.2015

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy

01.04.2015

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy sú

01.04.2015

a) nadstavbové štúdium,

01.04.2015

b) pomaturitné štúdium,

01.04.2015

c) skrátené štúdium.“.

01.04.2015

30. V § 47 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „odborná zložka“)“.

01.04.2015

31. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.04.2015

㤠47a

01.04.2015

Skrátené štúdium

01.04.2015

(1) Skrátené štúdium sa organizuje v učebných odboroch v strednej odbornej škole s cieľom rozšírenia a prehĺbenia kvalifikácie na výkon povolania alebo skupiny povolaní.

01.04.2015

(2) Skrátené štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali najmenej stredné odborné vzdelanie.

01.04.2015

(3) Stredná odborná škola môže organizovať skrátené štúdium v

01.04.2015

a) jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania alebo

01.04.2015

b) dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania.

01.04.2015

(4) Žiak v skrátenom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety.

01.04.2015

(5) Skrátené štúdium v jednoročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške.

01.04.2015

(6) Skrátené štúdium v dvojročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania sa ukončuje záverečnou skúškou; úspešným ukončením absolvent získa stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b).“.

01.04.2015

32. V § 48 odsek 1 znie:

01.04.2015

(1) Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania v stredných školách, o dennej forme štúdia a externej forme štúdia a o hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl.“.

01.04.2015

33. V § 56 ods. 7 sa slová „nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia“ nahrádzajú slovami „nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy a externej formy štúdia“.

01.04.2015

34. V § 57 ods. 1 písm. l) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

01.04.2015

35. V § 58 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vedúceho strediska praktického vyučovania,“.

01.04.2015

36. V § 62 odsek 1 znie:

01.04.2015

(1) Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“.

01.04.2015

37. V § 62 odsek 3 znie:

01.04.2015

(3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“.

01.04.2015

38. V § 62 odsek 6 znie:

01.04.2015

(6) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“.

01.04.2015

39. § 63 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.04.2015

(7) Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania vydané podľa osobitného predpisu.47aa)“.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 47aa znie:

01.04.2015

47aa) § 17 zákona č. 61/2015 Z. z.“.

01.04.2015

40. V § 64 odsek 3 znie:

01.04.2015

(3) Orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodne do 30. septembra o počte tried prvého ročníka v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok.“.

01.04.2015

41. V § 65 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, riaditeľ strednej odbornej školy určí samostatne aj počet žiakov, ktorých možno prijať do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.“.

01.04.2015

42. V § 65 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.04.2015

(3) Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania podľa § 66 ods. 6 určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy. Riaditeľ strednej školy je povinný tieto podmienky zverejniť najneskôr v termíne podľa odseku 1; pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.“.

01.04.2015

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

01.04.2015

43. V § 65 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prijímanie do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, tieto kritériá určí riaditeľ strednej odbornej školy aj spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať.“.

01.04.2015

44. V § 65 ods. 6 sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami „4 a 5“.

01.04.2015

45. V § 65 ods. 7 sa slová „3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „4 alebo odseku 5“ a na konci sa pripája táto veta: „Riaditeľ strednej odbornej školy prijíma samostatne

01.04.2015

a) uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a

01.04.2015

b) ostatných uchádzačov.“.

01.04.2015

46. V § 67 odsek 4 znie:

01.04.2015

(4) Riaditeľ strednej odbornej školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne

01.04.2015

a) uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a

01.04.2015

b) ostatných uchádzačov.“.

01.04.2015

47. V § 68 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, riaditeľ strednej odbornej školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a zoznam ostatných uchádzačov.“.

01.04.2015

48. § 69 vrátane nadpisu znie:

01.04.2015

㤠69

01.04.2015

Prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách

01.04.2015

(1) O počte tried prvého ročníka externej formy štúdia alebo kombinovanej formy štúdia v stredných školách a o počte žiakov v týchto triedach rozhodne riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom každoročne do 30. apríla.

01.04.2015

(2) O počte žiakov v triedach dennej formy štúdia nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy rozhodne riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa každoročne do 30. apríla.

01.04.2015

(3) Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla. Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.

01.04.2015

(4) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah prijímacej skúšky, kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah prijímacej skúšky, kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy. Tieto podmienky zverejní najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacích skúšok.

01.04.2015

(5) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy môže určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky. Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, tieto kritériá určí riaditeľ strednej odbornej školy aj spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať.

01.04.2015

(6) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr desať dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

01.04.2015

(7) Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch. Prvým termínom je posledný úplný júnový týždeň a druhým termínom posledné dva úplné augustové týždne. Deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy.

01.04.2015

(8) Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania uchádzačov, ak sa takéto overenie vyžaduje, je súčasťou prijímacej skúšky.

01.04.2015

(9) Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.

01.04.2015

(10) Riaditeľ strednej odbornej školy prijíma samostatne

01.04.2015

a) uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a

01.04.2015

b) ostatných uchádzačov.“.

01.04.2015

49. § 70 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.04.2015

(4) Odseky 1 až 3 sa nevzťahujú na prijímanie uchádzača, ktorý sa bude pripravovať v systéme duálneho vzdelávania.“.

01.09.2015

50. § 73 vrátane nadpisu znie:

01.09.2015

㤠73

01.09.2015

Záverečná skúška

01.09.2015

(1) Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

01.09.2015

(2) Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

01.09.2015

(3) Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky. Praktická časť záverečnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania,47b) ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.

01.09.2015

(4) Záverečná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období.

01.09.2015

(5) Riadne skúšobné obdobie trvá od 16. júna do 30. júna príslušného školského roka. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 16. júnom, najskôr však vo februári príslušného školského roka.

01.09.2015

(6) Mimoriadne skúšobné obdobie je v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka; termín konania záverečnej skúšky určuje riaditeľ školy. Mimoriadne skúšobné obdobie je určené na vykonanie opravnej záverečnej skúšky alebo náhradnej záverečnej skúšky. Náhradná záverečná skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru najneskôr k 15. septembru a pre žiaka podľa § 89 ods. 2.

01.09.2015

(7) Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na záverečnú skúšku.“.

01.09.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 47b znie:

01.09.2015

47b) § 9 zákona č. 61/2015 Z. z.“.

01.09.2015

51. V § 74 odsek 2 znie:

01.09.2015

(2) Maturitná skúška v strednej odbornej škole a konzervatóriu pozostáva z teoretickej časti maturitnej skúšky a odbornej zložky maturitnej skúšky. Odborná zložka maturitnej skúšky sa člení na teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Cieľom odbornej zložky maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi. V nadstavbovom štúdiu sa v odbornej zložke maturitnej skúšky zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný odbor.“.

01.09.2015

52. V § 74 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

01.09.2015

53. V § 74 ods. 4 a § 76 ods. 7 a 8 sa za slová „odbornej zložky“ vkladajú slová „maturitnej skúšky“.

01.09.2015

54. § 74 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

01.09.2015

(10) Žiak podľa § 44 ods. 8 a žiak podľa § 42 ods. 5 vykoná maturitnú skúšku len z odbornej zložky maturitnej skúšky.

01.09.2015

(11) Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.“.

01.09.2015

55. V § 78 ods. 3 v celom texte sa vypúšťajú slová „odbornej zložky“.

01.09.2015

56. V § 79 odsek 3 znie:

01.09.2015

(3) Absolventská skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období.“.

01.09.2015

57. § 79 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

01.09.2015

(4) Riadne skúšobné obdobie je v júni príslušného školského roka. Absolventské výkony podľa odseku 2 písm. a) a b) možno vykonať aj pred júnom, najskôr však vo februári príslušného školského roka.

01.09.2015

(5) Mimoriadne skúšobné obdobie je v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka; termín konania absolventskej skúšky určuje riaditeľ školy. Mimoriadne skúšobné obdobie je určené na vykonanie opravnej absolventskej skúšky alebo náhradnej absolventskej skúšky. Náhradná absolventská skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného študijného odboru najneskôr k 15. septembru a pre žiaka podľa § 89 ods. 2.“.

01.09.2015

58. V § 80 odsek 6 znie:

01.09.2015

(6) Odborná zložka maturitnej skúšky v študijnom odbore sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a predmetovou maturitnou komisiou pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.“.

01.09.2015

59. V § 80 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

01.09.2015

(7) Predmetovú maturitnú komisiu pre odbornú zložku maturitnej skúšky tvorí predseda, skúšajúci učitelia odborných predmetov a skúšajúci zástupca príslušnej inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa osobitného predpisu49a) (ďalej len „stavovská organizácia“), ak ho stavovská organizácia deleguje; v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborný výcvik, aj skúšajúci majster odbornej výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných vyučovacích predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru.

01.09.2015

(8) Predmetovú maturitnú komisiu pre odbornú zložku maturitnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, tvorí predseda, skúšajúci učitelia odborných vyučovacích predmetov a skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje; v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborný výcvik, aj skúšajúci majster odbornej výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných vyučovacích predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru.“.

01.09.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

01.09.2015

49a) § 28 ods. 2 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z.“.

01.09.2015

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 13.

01.09.2015

60. § 80 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

01.09.2015

(14) Skúšajúceho predmetovej maturitnej komisie, ktorého delegovala stavovská organizácia a skúšajúceho predmetovej maturitnej komisie, ktorým je zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, vymenuje riaditeľ školy do 30. apríla.

01.09.2015

(15) V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac predmetových maturitných komisií. O počte predmetových maturitných komisií pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a predmetových maturitných komisií pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, o mieste a dátume konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky orgán miestnej štátnej správy v školstve písomne informuje stavovské organizácie do 8. marca.“.

01.09.2015

61. § 81 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.09.2015

(8) Skúšajúci zástupca stavovskej organizácie a skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, musí spĺňať tieto predpoklady:

01.09.2015

a) má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore a

01.09.2015

b) vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru.“.

01.09.2015

62. § 83 až 85 znejú:

01.09.2015

㤠83

01.09.2015

(1) Organizáciu a priebeh záverečnej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre záverečnú skúšku.

01.09.2015

(2) Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku má stálych členov a ďalších členov.

01.09.2015

(3) Stálymi členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú

01.09.2015

a) predseda,

01.09.2015

b) podpredseda,

01.09.2015

c) triedny učiteľ.

01.09.2015

(4) Ďalšími členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú

01.09.2015

a) majster odbornej výchovy a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov alebo učiteľ odbornej praxe a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov,

01.09.2015

b) skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,

01.09.2015

c) skúšajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje; to neplatí, ak má skúšobná komisia pre záverečnú skúšku ďalšieho člena podľa písmena b).

01.09.2015

(5) Predsedom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a podpredsedom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu51) a ktorý má najmenej štyri roky pedagogickej praxe.

01.09.2015

(6) Člen skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku podľa odseku 4 písm. b) a c) musí spĺňať tieto predpoklady:

01.09.2015

a) má najmenej stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore a

01.09.2015

b) vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného učebného odboru.

01.09.2015

(7) Riaditeľ školy môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku prizvať na záverečnú skúšku odborníka z praxe. Odborník z praxe môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku dávať žiakovi otázky; odborník z praxe žiaka nehodnotí.

01.09.2015

§ 84

01.09.2015

(1) Organizáciu a priebeh absolventskej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre absolventskú skúšku.

01.09.2015

(2) Skúšobná komisia pre absolventskú skúšku má stálych členov a ďalších členov.

01.09.2015

(3) Stálymi členmi skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku sú

01.09.2015

a) v strednej odbornej škole

01.09.2015

1. predseda,

01.09.2015

2. podpredseda,

01.09.2015

3. triedny učiteľ,

01.09.2015

b) v konzervatóriu

01.09.2015

1. predseda,

01.09.2015

2. podpredseda,

01.09.2015

3. vedúci oddelenia.

01.09.2015

(4) Ďalšími členmi skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku sú

01.09.2015

a) v strednej odbornej škole

01.09.2015

1. učiteľ odborných vyučovacích predmetov,

01.09.2015

2. prísediaci učiteľ,

01.09.2015

3. skúšajúci zástupca alebo zástupcovia zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,

01.09.2015

4. skúšajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje; to neplatí, ak má skúšobná komisia pre absolventskú skúšku ďalšieho člena podľa tretieho bodu,

01.09.2015

b) v konzervatóriu

01.09.2015

1. učiteľ odborných vyučovacích predmetov,

01.09.2015

2. prísediaci učiteľ.

01.09.2015

(5) Predsedom skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu51) a ktorý má najmenej štyri roky pedagogickej praxe; v strednej zdravotníckej škole aj dva roky odbornej zdravotníckej praxe.

01.09.2015

(6) Podpredsedom skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku môže byť pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu51) a ktorý má najmenej štyri roky pedagogickej praxe.

01.09.2015

(7) Člen skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku podľa odseku 4 písm. a) tretieho a štvrtého bodu musí spĺňať tieto predpoklady:

01.09.2015

a) má najmenej vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore a

01.09.2015

b) vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru.

01.09.2015

(8) Prísediaci učiteľ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu.51)

01.09.2015

(9) Riaditeľ školy môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku prizvať na absolventskú skúšku odborníka z praxe. Odborník z praxe môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku dávať žiakovi otázky; odborník z praxe žiaka nehodnotí.

01.09.2015

§ 85

01.09.2015

(1) Predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku vymenúva do 15. apríla príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

01.09.2015

(2) Predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku v strednej odbornej škole vymenúva do 15. apríla príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve; v konzervatóriu do 31. januára.

01.09.2015

(3) Návrhy na predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a návrhy na predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku predkladajú príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v školstve riaditelia škôl.

01.09.2015

(4) Predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku nemožno vymenovať z pedagogických zamestnancov školy, na ktorej sa záverečná skúška alebo absolventská skúška koná.

01.09.2015

(5) Predsedom skúšobnej komisie pre opravnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období je riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca.

01.09.2015

(6) Členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku podľa § 83 ods. 3 písm. b) a c) a ods. 4 písm. a) a členov skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku podľa § 84 ods. 3 písm. a) druhého a tretieho bodu, písm. b) druhého a tretieho bodu, ods. 4 písm. a) prvého a druhého bodu a písm. b) vymenúva riaditeľ školy z pedagogických zamestnancov školy do 30. apríla.

01.09.2015

(7) Členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku podľa § 83 ods. 4 písm. b) a c) a členov skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku podľa § 84 ods. 4 písm. a) tretieho a štvrtého bodu vymenúva riaditeľ školy do 15. mája.

01.09.2015

(8) O počte skúšobných komisií pre záverečnú skúšku, o mieste a dátume konania záverečnej skúšky orgán miestnej štátnej správy v školstve písomne informuje stavovské organizácie do 22. apríla.

01.09.2015

(9) O počte skúšobných komisií pre absolventskú skúšku v stredných odborných školách, o mieste a dátume konania absolventských skúšok v stredných odborných školách orgán miestnej štátnej správy v školstve písomne informuje stavovské organizácie do 22. apríla.

01.09.2015

(10) Predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku riadi prácu komisie, kontroluje pripravenosť skúšok a hodnotí úroveň a klasifikáciu skúšok. Po skončení skúšok zvolá záverečnú poradu, na ktorej zhodnotí priebeh a celkovú úroveň záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky.

01.09.2015

(11) Ak predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku alebo predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku nemôže z vážnych dôvodov funkciu vykonávať, funkciu predsedu vykonáva podpredseda.“.

01.09.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:

01.09.2015

51) § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“.

01.09.2015

63. § 87 znie:

01.09.2015

㤠87

01.09.2015

(1) Klasifikácia žiaka na záverečnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu.

01.09.2015

(2) Klasifikáciu žiaka z písomnej časti záverečnej skúšky, praktickej časti záverečnej skúšky alebo ústnej časti záverečnej skúšky schvaľuje skúšobná komisia na návrh člena skúšobnej komisie podľa § 83 ods. 4 písm. a) hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku. Ak ide o záverečnú skúšku žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas zástupcu zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje.

01.09.2015

(3) Celkové hodnotenie žiaka na záverečnej skúške je určené na základe klasifikácie písomnej časti záverečnej skúšky, klasifikácie praktickej časti záverečnej skúšky a klasifikácie ústnej časti záverečnej skúšky.

01.09.2015

(4) Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vrátane klasifikácie jednotlivých častí záverečnej skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku žiakovi v deň, kedy tento žiak vykonal ústnu časť záverečnej skúšky.“.

01.09.2015

64. Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý znie:

01.09.2015

㤠87a

01.09.2015

(1) Klasifikácia žiaka na absolventskej skúške je vyjadrená stupňom prospechu.

01.09.2015

(2) Klasifikáciu žiaka z jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 schvaľuje skúšobná komisia na návrh učiteľa odborných vyučovacích predmetov, ktorý je jej členom podľa § 84 ods. 4, hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku. Ak ide o absolventskú skúšku žiaka, ktorý sa pripravuje na povolanie v systéme duálneho vzdelávania, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas zástupcu zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje.

01.09.2015

(3) Celkové hodnotenie žiaka na absolventskej skúške je určené na základe klasifikácie jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2.

01.09.2015

(4) Celkové hodnotenie absolventskej skúšky vrátane klasifikácie jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 oznámi predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku žiakovi v deň, kedy tento žiak vykonal poslednú časť absolventskej skúšky.“.

01.09.2015

65. V § 88 ods. 2 sa za slová „pomaturitnej skúške“ vkladajú slová „alebo žiak konzervatória na maturitnej skúške“ a vypúšťajú sa slová „vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky skúšky,“.

01.09.2015

66. V § 88 odsek 3 znie:

01.09.2015

(3) Ak bol žiak na záverečnej skúške alebo na absolventskej skúške z jednej časti tejto skúšky klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný, skúšobná komisia pre záverečnú skúšku alebo skúšobná komisia pre absolventskú skúšku môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z tejto časti záverečnej skúšky alebo absolventskej skúšky.“.

01.09.2015

67. V § 88 ods. 5 sa za slová „maturitná komisia“ vkladá čiarka a slová „alebo skúšobná komisia“ sa nahrádzajú slovami „skúšobná komisia pre záverečnú skúšku alebo skúšobná komisia pre absolventskú skúšku“.

01.09.2015

68. V § 88 odsek 8 znie:

01.09.2015

(8) Žiakovi, ktorý bol na záverečnej skúške alebo na absolventskej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný z viac ako jednej časti tejto skúšky alebo bol klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný na niektorej opravnej skúške, môže skúšobná komisia pre záverečnú skúšku alebo skúšobná komisia pre absolventskú skúšku povoliť opakovať celú záverečnú skúšku alebo celú absolventskú skúšku.“.

01.09.2015

69. V § 89 ods. 4 sa za slová „skúšobnej komisie“ vkladajú slová „pre záverečnú skúšku, predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku“.

01.09.2015

70. V § 89 ods. 5 a 6 sa za slová „maturitnej komisie“ vkladá čiarka a slová „alebo predseda skúšobnej komisie“ sa nahrádzajú slovami „predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku alebo predseda skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku“.

01.09.2015

71. V § 90 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „pre záverečnú skúšku“.

01.09.2015

72. V § 91 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú tieto slová: „to neplatí, ak ide o žiaka šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý vykonal maturitnú skúšku.“.

01.09.2015

73. § 91 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.09.2015

(5) Ak žiak šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu nevykonal v určenom termíne maturitnú skúšku a bola mu povolená opravná skúška alebo náhradná maturitná skúška, zostáva žiakom školy. Ak opravnú skúšku alebo náhradnú maturitnú skúšku nevykoná najneskôr do konca nasledujúceho školského roka, prestáva byť žiakom školy.“.

01.09.2015

74. V § 93 sa slová „teoretickej časti odbornej zložky, praktickej časti odbornej zložky a absolventskej skúšky, umeleckých diel absolventských výkonov, tém absolventských písomných prác“ nahrádzajú slovami „podrobnosti o organizácii a forme konania záverečnej skúšky a absolventskej skúšky a ich jednotlivých častí“.

01.04.2015

75. V § 110 ods. 2 sa slová „ministerstvo vnútra“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.

01.04.2015

76. V § 110 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 43 ods. 4, 5, 9 a 10,“ a slovo „§ 73,“, za číslovku „46“ sa vkladá čiarka a slovo „47a“, číslovka „82“ sa nahrádza číslovkou „83“ a za slová „§ 86 ods. 2 až 5 a 7,“ sa vkladajú slová „§ 87,“.

01.04.2015

77. V § 110 ods. 6 sa slová „§ 83 až 85, § 87“ nahrádzajú slovami „§ 84, 85, 87a“.

01.04.2015

78. V § 111 ods. 6 sa vypúšťa číslovka „43,“.

01.04.2015

79. V § 113 sa vypúšťajú písmená d) a e).

01.04.2015

80. § 118 sa vypúšťa.

01.04.2015

81. V § 119 sa slová „centier voľného času, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe,“ nahrádzajú slovami „centier voľného času a“.

01.04.2015

82. V § 157 ods. 1 sa za slovom „zariadeniach“ vypúšťa čiarka a slová „strediskách praktického vyučovania“.

01.04.2015

83. V § 157 ods. 3 písm. a) pätnástom bode sa za slovom „zariadení“ vypúšťa čiarka a slová „stredisku praktického vyučovania“.

01.04.2015

84. V § 157 ods. 3 písm. a) sa za pätnásty bod vkladá nový šestnásty a sedemnásty bod, ktoré znejú:

01.04.2015

16. učebná zmluva podľa osobitného predpisu,92a)

01.04.2015

17. zmluva o budúcej pracovnej zmluve podľa osobitného predpisu,92b)“.

01.04.2015

Doterajší šestnásty až osemnásty bod sa označujú ako osemnásty až dvadsiaty bod.

01.04.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 92a a 92b znejú:

01.04.2015

92a) § 19 zákona č. 61/2015 Z. z.

01.04.2015

92b) § 53 Zákonníka práce.“.

01.04.2015

85. V § 157 ods. 5 a ods. 8 písm. b) sa slová „škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl a školských zariadení“.

01.04.2015

86. V § 157 ods. 6 sa vypúšťajú slová „stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania,“.

01.04.2015

87. V § 157 ods. 7 písm. a) sa slová „školách, školských zariadeniach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania,“ nahrádzajú slovami „školách a školských zariadeniach“.

01.04.2015

88. V § 157 ods. 8 písm. a) sa slová „školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školské zariadenia“.

01.04.2015

89. V § 157 ods. 9 sa vypúšťajú slová „strediskách praktického vyučovania a“ a slová „strediská praktického vyučovania a“.

01.04.2015

90. V § 158 ods. 1 prvej vete sa slová „Školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „Školy a školské zariadenia“ a druhej vete sa vypúšťajú slová „strediská praktického vyučovania a“.

01.04.2015

91. V § 158 ods. 2 sa slovo „sedemnásteho“ nahrádza slovom „devätnásteho“.

01.04.2015

92. V § 158 ods. 5 sa slová „školou, školským zariadením, strediskom praktického vyučovania a pracoviskom praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školou a školským zariadením“.

01.04.2015

93. Za § 161d sa vkladajú § 161da a 161db, ktoré vrátane nadpisu nad § 161da znejú:

01.04.2015

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015

01.04.2015

§ 161da

01.04.2015

Školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe zriadené podľa predpisov účinných do 31. marca 2015 zostáva zachované a vykonáva svoju činnosť za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. marca 2015 až do svojho vyradenia zo siete škôl a školských zariadení a zrušenia.

01.04.2015

§ 161db

01.04.2015

Absolvent, ktorý získal vyššie odborné vzdelanie do 31. augusta 2008 a nebolo mu priznané právo používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“ alebo titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS.art.“, je oprávnený používať tento titul, ak dĺžka absolvovaného študijného odboru trvala najmenej dva roky. Na písomnú žiadosť absolventa príslušná škola, v ktorej tento študijný odbor absolvoval, alebo jej nástupnícka škola, vydá potvrdenie o práve používať titul. Ak takáto škola alebo jej nástupnícka škola neexistuje, absolvent môže požiadať o potvrdenie o práve používať titul orgán miestnej štátnej správy v školstve, do ktorého územnej pôsobnosti zrušená škola patrila.“.

01.04.2015

94. § 161e sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.04.2015

(4) Právo používať titul „diplomovaný umelec“ priznané podľa predpisov účinných do 31. augusta 2015 zostáva zachované.“.


01.04.2015

Čl. XIV

01.04.2015

Účinnosť

01.04.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem čl. I § 26 a 27, čl. II prvého bodu až piateho bodu, čl. X, čl. XI deviateho bodu, čl. XII a čl. XIII desiateho bodu až trinásteho bodu a päťdesiateho bodu až sedemdesiateho štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015, a čl. I § 30 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.04.2015

Andrej Kiska v. r.

01.04.2015

Peter Pellegrini v. r.

01.04.2015

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2015

1) § 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2015 Z. z.

01.04.2015

2) § 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

3) Napríklad § 5 ods. 2 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

4) § 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).

01.04.2015

5) § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

01.04.2015

6) § 63 ods. 7 a § 69 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.

01.04.2015

7) § 91 a 92 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.

01.04.2015

8) Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

9) § 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2015

10) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

11) Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

12) § 152 ods. 3 a 8 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

13) § 117 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 462/2008 Z. z.

01.04.2015

14) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

15) § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z.

01.04.2015

16) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

17) § 3 ods. 3 zákona č. 103/2007 Z. z.

01.04.2015

18) § 11a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

19) § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2015

20) Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

21) § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

22) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

23) Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

24) Napríklad zákon č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2015

25) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

01.04.2015

26) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.