Zákon č. 447/2015 Z. z.Zákon o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 121/2015
Platnosť od 31.12.2015
Účinnosť od 01.11.2016
01.11.2016

447

01.11.2016

ZÁKON

01.11.2016

z 20. novembra 2015

01.11.2016

o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.11.2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.2016

Čl. I

01.11.2016

§ 1

01.11.2016

Predmet úpravy

01.11.2016

Týmto zákonom sa ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“).

01.11.2016

§ 2

01.11.2016

Poplatok za rozvoj môže ustanoviť obec na svojom území, v jej jednotlivej časti1) alebo v jednotlivom katastrálnom území všeobecne záväzným nariadením.2)

01.11.2016

§ 3

01.11.2016

Predmet poplatku za rozvoj

01.11.2016

(1) Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie,3) ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“).

01.11.2016

(2) Predmetom poplatku za rozvoj nie je

01.11.2016

a) odstránenie poruchy stavby alebo havarijného stavu stavby,

01.11.2016

b) drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2,

01.11.2016

c) stavba rodinného domu s výmerou podlahovej plochy do 150 m2,

01.11.2016

d) stavba alebo časť stavby

01.11.2016

1. sociálneho bývania4) alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

01.11.2016

2. vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby,

01.11.2016

3. zdravotníckeho zariadenia,5)

01.11.2016

4. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie,6) na stredné vzdelávanie,7) na vyššie odborné vzdelávanie,7) na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne strediskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,

01.11.2016

5. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,8)

01.11.2016

6. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom,

01.11.2016

7. slúžiaca na obranu štátu,

01.11.2016

8. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska.

01.11.2016

§ 4

01.11.2016

Vznik, zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

01.11.2016

(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia.

01.11.2016

(2) Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

01.11.2016

(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, poplatník je povinný oznámiť obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahovej plochy.

01.11.2016

§ 5

01.11.2016

Poplatník

01.11.2016

(1) Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi9) vydané stavebné povolenie.

01.11.2016

(2) Poplatníkom nie je obec, alebo samosprávny kraj alebo štát, ktorá ako stavebník uskutočňuje stavbu na svojom území.

01.11.2016

(3) Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v právoplatnom stavebnom povolení, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich (ďalej len „zástupca“) a ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom pomere, pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi obci najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti.

01.11.2016

(4) Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poplatníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za poplatok za rozvoj spoločne a nerozdielne.

01.11.2016

§ 6

01.11.2016

Základ poplatku

01.11.2016

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach10) stavby.

01.11.2016

§ 7

01.11.2016

Sadzba poplatku za rozvoj

01.11.2016

(1) Sadzba poplatku za rozvoj je od 10 eur do 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

01.11.2016

(2) Obec môže ustanoviť sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení

01.11.2016

a) stavby na bývanie,11)

01.11.2016

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

01.11.2016

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

01.11.2016

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

01.11.2016

e) ostatné stavby.

01.11.2016

(3) Obec môže ustanoviť sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre jednotlivé katastrálne územia obce alebo jej jednotlivé časti.1)

01.11.2016

(4) Sadzbu poplatku za rozvoj podľa odsekov 1 až 3 obec môže ustanoviť alebo zmeniť všeobecne záväzným nariadením iba k 1. januáru kalendárneho roka.

01.11.2016

§ 8

01.11.2016

Výpočet poplatku za rozvoj

01.11.2016

(1) Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa § 6 a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods. 1.

01.11.2016

(2) Ak stavba slúži na viaceré účely a obec ustanovila rôzne sadzby poplatku za rozvoj podľa § 7 ods. 2, poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčet pomerných častí poplatku za rozvoj, pričom pomerná časť poplatku za rozvoj sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku podľa § 7 ods. 2 a podlahovej plochy na príslušný účel využitia stavby.

01.11.2016

(3) Vypočítaný poplatok za rozvoj sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

01.11.2016

§ 9

01.11.2016

Vyrubenie, splatnosť a platenie poplatku za rozvoj

01.11.2016

(1) Poplatok za rozvoj vyrubí obec rozhodnutím.

01.11.2016

(2) Ak zastupuje poplatníkov zástupca určený podľa § 5 ods. 3, obec vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi. Ak sú poplatníkmi manželia podľa § 5 ods. 4, obec vyrubí poplatok za rozvoj rozhodnutím v celkovej sume jednému z nich.

01.11.2016

(3) Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1.

01.11.2016

(4) Obec môže určiť na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

01.11.2016

§ 10

01.11.2016

Vrátenie poplatku za rozvoj

01.11.2016

(1) Ak poplatník neoznámi zánik poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods. 2 obci do 60 dní odo dňa jej zániku, nárok na vrátenie poplatku za rozvoj zaniká.

01.11.2016

(2) Obec vráti poplatok za rozvoj poplatníkovi na základe žiadosti do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku za rozvoj.

01.11.2016

§ 11

01.11.2016

Použitie výnosu

01.11.2016

(1) Poplatok za rozvoj je príjmom rozpočtu obce.

01.11.2016

(2) Výnos z poplatku za rozvoj je možné použiť na úhradu kapitálových výdavkov12) súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel:

01.11.2016

a) zariadenia starostlivosti o deti,

01.11.2016

b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,

01.11.2016

c) sociálneho bývania,

01.11.2016

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,

01.11.2016

e) zdravotníckeho zariadenia,

01.11.2016

f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene,

01.11.2016

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry.

01.11.2016

§ 12

01.11.2016

Správa poplatku za rozvoj

01.11.2016

(1) Správu poplatku za rozvoj vykonáva obec, ktorá ho na svojom území uložila. Správu poplatku za rozvoj vykonávajú v Bratislave a v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta.13)

01.11.2016

(2) Správou poplatku za rozvoj nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.

01.11.2016

(3) Na správu poplatku za rozvoj sa vzťahuje osobitný predpis,14) ak § 5, § 9 až 11 tohto zákona neustanovujú inak.

01.11.2016

§ 13

01.11.2016

Obec môže vyrubiť poplatok za rozvoj podľa tohto zákona prvýkrát na stavbu, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie po účinnosti tohto zákona, najskôr však zavedením poplatku za rozvoj všeobecne záväzným nariadením obce.


01.11.2016

Čl. II

01.11.2016

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z. a zákona č. 125/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.11.2016

V poznámke pod čiarou k odkazu 5a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.11.2016

Čl. III

01.11.2016

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z. a zákona č. 393/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2016

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.11.2016

2. V § 2 písm. b) za slovom „predpisov2)“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a miestny poplatok za rozvoj podľa osobitného predpisu3a)“.

01.11.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

01.11.2016

3a) Zákon č. 447/2015 Z. z.“.


01.11.2016

Čl. IV

01.11.2016

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.


01.11.2016

Andrej Kiska v. r.

01.11.2016

Peter Pellegrini v. r.

01.11.2016

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.11.2016

1) § 17a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 268/2014 Z. z.

01.11.2016

2) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

01.11.2016

3) § 66 až 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.11.2016

4) § 21 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

01.11.2016

5) § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.

01.11.2016

6) § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2016

7) § 16 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.

01.11.2016

8) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.11.2016

9) § 59 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.11.2016

10) § 12 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z.

01.11.2016

11) § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

01.11.2016

12) Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2016

13) § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

01.11.2016

14) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.