Opatrenie č. 436/2015 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom

Čiastka 115/2015
Platnosť od 23.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
01.01.2016

436

01.01.2016

OPATRENIE

01.01.2016

Národnej banky Slovenska

01.01.2016

z 8. decembra 2015

01.01.2016

o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom

01.01.2016

Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Informácie predkladané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za jednotlivé ňou spravované dôchodkové fondy a predkladané jej depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sú tieto:

01.01.2016

a) Dss (DIT) 05-98 / Ddf (DIT) 07-98 Denná informácia o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 1,

01.01.2016

b) Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98 Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe č. 2.

01.01.2016

§ 2

01.01.2016

Informácie podľa § 1 sa predkladajú elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň v informačnom systéme Štatistický zberový portál.

01.01.2016

§ 3

01.01.2016

Informácie za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.

01.01.2016

§ 4

01.01.2016

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z. a vyhlášky č. 69/2010 Z. z.


01.01.2016

§ 5

01.01.2016

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Jozef Makúch v. r.


01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 1 k opatreniu č. 436/2015 Z. z.

01.01.2016

príloha 01

01.01.2016

Metodika poskytovania informácie Dss (DIT) 05-98 / Ddf (DIT) 07-98

01.01.2016

1. V informácii sa uvádzajú všetky transakcie s majetkom v dôchodkovom fonde uskutočnené za príslušný pracovný deň. Transakciami sa rozumejú ekonomické toky, ktoré vyjadrujú nadobudnutie aktív do majetku dôchodkového fondu alebo úbytok aktív z majetku dôchodkového fondu na základe uzatvoreného kontraktu alebo pokynu na nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde. Ak sa informácia zmení alebo stornuje, zašle sa opravná informácia s vykonanými zmenami ako vyššia verzia informácie. Ak opravná informácia má vplyv aj na údaje v ďalšej informácii, opraví sa aj ďalšia informácia a zašle sa ako vyššia verzia.

01.01.2016

2. Na ocenenie transakcií sa vzťahuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde v znení opatrenia č. 38/2013 Z. z.

01.01.2016

3. Ak v príslušný pracovný deň nie je vykonaná žiadna transakcia s majetkom v dôchodkovom fonde, informácia sa predkladá prázdna a atribút výkazu sa označí písmenom „P“.

01.01.2016

4. V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.

01.01.2016

5. V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.

01.01.2016

6. V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa informácia zostavuje.

01.01.2016

7. Každý dátum v jednotlivých častiach informácie sa uvádza v tvare dd.mm.rrrr.

01.01.2016

8. Menou D je denominovaná mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané, alebo mena, v ktorej sú vklady vedené. Ak je denominovaná mena iná ako mena euro, považuje sa za cudziu menu.

01.01.2016

9. Pri prepočte hodnoty finančných nástrojov alebo iného majetku v dôchodkovom fonde, ktorá je vyjadrená v cudzej mene, sa pri určovaní jeho hodnoty v eurách používa kurz určený podľa § 16 opatrenia č. 180/2012 Z. z.

01.01.2016

10. Pri transakciách na bežnom účte alebo termínovanom vklade sa uvádza každé nakladanie s vkladom v príslušný pracovný deň. Transakcie sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespočítavajú ani nezapočítavajú.

01.01.2016

11. Použité skratky :

01.01.2016

Čís. r. číslo riadku

01.01.2016

D denominovaná mena

01.01.2016

ID identifikačný znak

01.01.2016

ISIN označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov

01.01.2016

ks kus

01.01.2016

RIC Reuters Instrument Code

01.01.2016

TV termínovaný vklad.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 2 k opatreniu č. 436/2015 Z. z.

01.01.2016

príloha 02

01.01.2016

Metodika poskytovania informácie Dss (DIS) 06-98 / Ddf (DIS) 08-98

01.01.2016

1. Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde v znení opatrenia č. 38/2013 Z. z.

01.01.2016

2. V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.

01.01.2016

3. V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.

01.01.2016

4. V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa informácia zostavuje.

01.01.2016

5. Každý dátum v jednotlivých častiach informácie sa uvádza v tvare dd.mm.rrrr.

01.01.2016

6. Menou D je denominovaná mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané, alebo mena, v ktorej sú vklady vedené. Ak je denominovaná mena iná ako mena euro, považuje sa za cudziu menu.

01.01.2016

7. Pri prepočte hodnoty finančných nástrojov alebo iného majetku v dôchodkovom fonde, ktorá je vyjadrená v cudzej mene, sa pri určovaní jeho hodnoty v eurách používa kurz určený podľa § 16 opatrenia č.180/2012 Z. z.

01.01.2016

8. V informácii sa uvádzajú aktíva od dátumu uzatvorenia obchodu (trade date), pri finančných derivátoch sa dátumom uzatvorenia obchodu rozumie dátum dohodnutia kontraktu (Issue date). V informácii sa uvádzajú všetky aktívne deriváty (pred dátumom exspirácie) a vykazujú sa jednotlivo podľa interného alfanumerického kódu pre identifikáciu obchodu uvedeného v stĺpci „ID obchodu“. Deriváty s rovnakými parametrami sa neagregujú.

01.01.2016

9. V častiach s názvom „Finančné deriváty - FX transakcie“, „Finančné deriváty - FX swap“, „Finančné deriváty – FRA“, „Finančné deriváty – futures“ alebo „Finančné deriváty - úrokový swap“ v stĺpci „ID obchodu“ sa k príslušnému finančnému derivátu uvádza údaj, ktorý je identický s údajom v stĺpci „ID obchodu“ uvedenom v častiach s názvom „Informácie o pohľadávkach súvisiacich s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami“ a „Informácie o záväzkoch súvisiacich s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami“, nakoľko sa v nich uvádzajú pohľadávky a záväzky, ktoré sa viažu na konkrétny finančný derivát.
Napríklad, ak v časti s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“ sa pre FX forward v stĺpci „ID obchodu“ uvádza údaj „5698“, potom aj v častiach s názvom „Informácie o pohľadávkach súvisiacich s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami“ a „Informácie o záväzkoch súvisiacich s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovými operáciami“ sa v stĺpci „ID obchodu“ uvádza údaj „5698“; ide o pohľadávku a záväzok, ktoré sa viažu na tento FX forward.

01.01.2016

10. Použité skratky :

01.01.2016
AUValikvotný úrokový výnos
BUbežný účet
CPcenný papier
ČHMčistá hodnota majetku
Čís. r.číslo riadku
Ddenominovaná mena
DJdôchodková jednotka
FNfinančný nástroj
FRAdohoda o budúcej úrokovej miere (Forward rate agreement)
FRA sadzbaúroková sadzba dohodnutá v čase uzavretia kontraktu FRA
FX swapdevízový swap (Foreign Exchange swap)
FX transakciedevízové operácie (Foreign Exchange Transactions)
IČOidentifikačné číslo organizácie
IDinterný alfanumerický kód
ISINoznačenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
kskus
RICReuters Instrument Code
SWIFTidentifikačný kód banky pre zahraničný platobný styk
UVúver
TVtermínovaný vklad
ZSKIzahraničný subjekt kolektívneho investovania.