Zákon č. 422/2015 Z. z.Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 276/2017 Z. z.)

Čiastka 113/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 01.01.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 276/2017 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2016 - 31.12.2017

Pôvodný predpis

22.12.2015