01.01.2016

387

01.01.2016

ZÁKON

01.01.2016

z 11. novembra 2015

01.01.2016

o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2016

Čl. I

01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Predmet zákona

01.01.2016

Tento zákon upravuje

01.01.2016

a) jednotný informačný systém v cestnej doprave (ďalej len „cestný informačný systém“),

01.01.2016

b) registre cestného informačného systému,

01.01.2016

c) rozsah údajov vedených v cestnom informačnom systéme,

01.01.2016

d) podmienky poskytovania a sprístupňovania údajov z cestného informačného systému,

01.01.2016

e) práva a povinnosti osôb pri evidencii a používaní údajov v cestnom informačnom systéme,

01.01.2016

f) pôsobnosť orgánov verejnej moci pri vedení a používaní cestného informačného systému.

01.01.2016

Cestný informačný systém

01.01.2016

§ 2

01.01.2016

(1) Cestný informačný systém je informačný systém verejnej správy1) na úseku cestnej dopravy podľa osobitných predpisov,2) ktorý sa vedie na účely konaní orgánov verejnej moci, výkonu kontroly, evidencie údajov, vzdelávania a nadobúdania odborných spôsobilostí na úseku cestnej dopravy.

01.01.2016

(2) Správcom cestného informačného systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“).

01.01.2016

§ 3

01.01.2016

(1) Cestný informačný systém slúži najmä na

01.01.2016

a) vedenie registrov uvedených v odseku 2,

01.01.2016

b) evidenciu vzdelávania a nadobúdania odborných spôsobilostí na úseku cestnej dopravy,

01.01.2016

c) schvaľovanie vozidiel uvádzaných do prevádzky v cestnej premávke, sledovanie a posudzovanie kontroly vozidla,

01.01.2016

d) evidenciu prepravných kapacít v osobnej a nákladnej preprave,

01.01.2016

e) evidenciu a používanie iných údajov podľa osobitných predpisov.2)

01.01.2016

(2) Cestný informačný systém obsahuje tieto registre:

01.01.2016

a) register technických staníc,

01.01.2016

b) register technikov,

01.01.2016

c) register prehliadok z technických staníc,

01.01.2016

d) register autoškôl a školiacich stredísk,

01.01.2016

e) register odborne spôsobilých osôb,

01.01.2016

f) register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel.

01.01.2016

(3) V cestnom informačnom systéme sa používajú aj údaje z týchto informačných systémov, registrov a evidencií ministerstva dopravy:

01.01.2016

a) informačný systém,3)

01.01.2016

b) register taxislužby,4)

01.01.2016

c) ADR register,5)

01.01.2016

d) vnútroštátny elektronický register prevádzkovateľov cestnej dopravy,6)

01.01.2016

e) centrálny register kariet,7)

01.01.2016

f) jednotný informačný systém vydávania kvalifikačných kariet vodičov,8)

01.01.2016

g) evidencia o schváleniach vozidiel vedená ministerstvom dopravy,9)

01.01.2016

h) evidencia o inštruktoroch autoškôl,10)

01.01.2016

i) evidencia priestupkov na úseku cestnej dopravy.

01.01.2016

(4) V cestnom informačnom systéme sa používajú aj údaje z týchto evidencií a registrov iných orgánov verejnej moci:

01.01.2016

a) evidencia o schváleniach vozidiel vedená okresnými úradmi,9)

01.01.2016

b) evidencia priestupkov,11)

01.01.2016

c) evidencia vozidiel a evidencia vodičov,12)

01.01.2016

d) register fyzických osôb,13)

01.01.2016

e) register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,14)

01.01.2016

f) register adries.15)

01.01.2016

(5) V cestnom informačnom systéme sa používajú aj údaje z

01.01.2016

a) informačných systémov poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel, poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel, poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a poverenej technickej služby montáže plynových zariadení (ďalej len „poverené technické služby“),9)

01.01.2016

b) informačných systémov a evidencií Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl, autoškôl, školiacich stredísk a poverených osôb.16)

01.01.2016

(6) V cestnom informačnom systéme sa používajú údaje z informačných systémov, evidencií a registrov uvedených v odsekoch 4 a 5 v rozsahu potrebnom na výkon pôsobnosti ministerstva dopravy a okresných úradov na úseku cestnej dopravy.

01.01.2016

(7) Osoby, ktoré spravujú alebo vedú evidencie a registre uvedené v odseku 4, sú povinné bezodplatne ministerstvu dopravy poskytnúť údaje na účely podľa tohto zákona a osobitných predpisov,2) a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.17)

01.01.2016

(8) Osoby, ktoré spravujú alebo vedú informačné systémy a evidencie uvedené v odseku 5, sú povinné bezodplatne ministerstvu dopravy poskytnúť údaje na účely podľa tohto zákona a osobitných predpisov,2) a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo.

01.01.2016

§ 4

01.01.2016

Orgány verejnej moci a iné osoby používajú cestný informačný systém v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto zákone alebo v osobitných predpisoch na úseku cestnej dopravy.

01.01.2016

§ 5

01.01.2016

(1) V cestnom informačnom systéme sa vedú osobné údaje v rozsahu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.2) Orgány verejnej moci a iné osoby, ktoré využívajú cestný informačný systém, spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu svojej pôsobnosti alebo na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Na ochranu osobných údajov sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.18)

01.01.2016

(2) Údaje evidované v cestnom informačnom systéme sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na údaje v cestnom informačnom systéme, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.

01.01.2016

(3) Na neverejné časti registrov cestného informačného systému sa nevzťahuje osobitný predpis o sprístupňovaní informácií.19)

01.01.2016

Registre cestného informačného systému

01.01.2016

§ 6

01.01.2016

Register technických staníc

01.01.2016

(1) Register technických staníc vedie ministerstvo dopravy na účely

01.01.2016

a) evidencie osôb, ktoré majú udelené povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality alebo pracoviska montáže plynových zariadení a evidencie oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality a oprávnených osôb montáže plynových zariadení,9)

01.01.2016

b) evidencie staníc technickej kontroly (ďalej len „stanica“), pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení (ďalej len „pracovisko“),9)

01.01.2016

c) evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k osobám uvedeným v písmene a) a k staniciam a pracoviskám.

01.01.2016

(2) Register technických staníc obsahuje aj údaje o osobách, ktoré vykonávajú diagnostiku a opravy cestných motorových vozidiel a ktoré sa dobrovoľne zaregistrujú v registri technických staníc, a to v rozsahu nimi poskytnutých údajov.

01.01.2016

(3) V registri technických staníc sa používajú údaje

01.07.2016

a) o osobách uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby, údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti9) v konaní podľa osobitného predpisu,20)

01.01.2016

b) o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska, údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu,9) spôsob, akým štatutárny zástupca za osobu koná,

01.01.2016

c) na kontaktnú osobu stanice a pracoviska v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa bydliska,

01.01.2016

d) o vedúcich staníc v rozsahu údajov podľa písmena c) a miesto narodenia.

01.01.2016

(4) V registri technických staníc sa evidujú:

01.01.2016

a) oprávnenia na vykonávanie činnosti, údaje technického charakteru vrátane údajov o technologickom vybavení staníc a pracovísk s uvedením počtu ich liniek, údajov o miestach a časoch prevádzkovania mobilnej stanice alebo mobilného pracoviska, popis činnosti staníc a pracovísk v rozsahu oprávnenia na vykonávanie činnosti, ak ide o osoby uvedené v odseku 1 písm. a),

01.01.2016

b) sídlo stanice a pracoviska, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny,

01.01.2016

c) údaje o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,

01.01.2016

d) údaje o kontaktnej osobe stanice alebo pracoviska, a to v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,

01.01.2016

e) údaje o vedúcich staníc v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,

01.01.2016

f) údaje o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach, opatreniach a vykonanom štátnom odbornom dozore týkajúcich sa osôb uvedených v odseku 1 písm. a) a súvisiacich s konaním podľa osobitného predpisu.9)

01.01.2016

g) údaje o správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) súvisiacich s výkonom činností9) v rozsahu

01.01.2016

1. miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,

01.01.2016

2. označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,

01.01.2016

3. spôsob vybavenia veci,

01.01.2016

4. uložená sankcia.

01.01.2016

(5) Register technických staníc sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť tvoria

01.01.2016

a) údaje o osobách uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby, uvedenie oprávnenia na vykonávanie činnosti, popis činnosti staníc a pracovísk v rozsahu oprávnenia,

01.01.2016

b) údaje o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, spôsob, akým štatutárny zástupca za osobu koná,

01.01.2016

c) sídlo stanice a pracoviska, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny,

01.01.2016

d) údaje na kontaktnú osobu stanice a pracoviska v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,

01.01.2016

e) údaje na vedúceho stanice v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo.

01.01.2016

(6) Na údaje poskytnuté do registra osobami podľa odseku 2 sa ustanovenia odsekov 3 až 5 vzťahujú primerane.

01.01.2016

(7) Údaje evidované vo verejnej časti registra technických staníc sa zverejňujú bezodkladne.

01.01.2016

(8) Údaje podľa odseku 4 sú v registri technických staníc povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému

01.01.2016

a) ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí vydaných v správnych konaniach podľa odseku 1 písm. c); iné údaje sú povinné zaevidovať bezodkladne,

01.01.2016

b) poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh, a to bezodplatne a bezodkladne; na tento účel sú povinné používať informačný systém s programovým vybavením schváleným ministerstvom dopravy.

01.01.2016

§ 7

01.01.2016

Register technikov

01.01.2016

(1) Register technikov vedie ministerstvo dopravy na účely

01.01.2016

a) evidencie o kontrolných technikoch, technikoch emisnej kontroly, technikoch kontroly originality a technikoch montáže plynových zariadení (ďalej len „technik“) v súvislosti s výkonom ich činnosti,9)

01.01.2016

b) evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k technikom.

01.01.2016

(2) V registri technikov sa používajú údaje

01.01.2016

a) o technikoch v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska,

01.01.2016

b) o osobách, s ktorými sú technici v pracovnoprávnom vzťahu, a o osobách, s ktorými boli technici v minulosti v pracovnoprávnom vzťahu, v súvislosti s výkonom činnosti v rozsahu údajov podľa § 6 ods. 3 písm. a),

01.01.2016

c) o osobách, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia technika a ktorých žiadosť okresný úrad zamietol, v rozsahu údajov podľa písmena a),

01.01.2016

d) o osobách, ktoré vykonali technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montáž plynových zariadení bez osvedčenia technika, v rozsahu údajov podľa písmena a),

01.01.2016

e) potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu.9)

01.01.2016

(3) V registri technikov sa evidujú údaje o

01.01.2016

a) školeniach a doškoľovacích kurzoch technikov vrátane ich termínov, miesta konania, ich priebehu, zoznamu zúčastnených v rozsahu údajov podľa odseku 2 písm. a) a telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,

01.01.2016

b) dosiahnutom vzdelaní technikov,

01.01.2016

c) technikoch v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,

01.01.2016

d) rozhodnutiach v správnom konaní podľa osobitného predpisu,9) týkajúcich sa technikov, najmä údaje o rozhodnutiach o udelení osvedčenia, rozhodnutiach o zamietnutí žiadosti o udelenie osvedčenia, rozhodnutiach o zmene rozsahu osvedčenia, rozhodnutiach o zrušení osvedčenia, rozhodnutiach o predĺžení platnosti osvedčenia,

01.01.2016

e) osobách, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia technika a ktorých žiadosť okresný úrad zamietol, v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,

01.01.2016

f) osobách, ktoré vykonali technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montáž plynových zariadení bez osvedčenia technika, v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,

01.01.2016

g) správnych deliktoch technikov súvisiacich s výkonom činnosti9) v rozsahu

01.01.2016

1. miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,

01.01.2016

2. označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,

01.01.2016

3. spôsob vybavenia veci,

01.01.2016

4. uložená sankcia.

01.01.2016

(4) Register technikov je neverejný.

01.01.2016

(5) Údaje podľa odseku 3 sú v registri technikov povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému

01.01.2016

a) ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí vydaných v správnych konaniach podľa odseku 1 písm. b); iné údaje sú povinné zaevidovať bezodkladne,

01.01.2016

b) poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh, a to bezodplatne a bezodkladne; na tento účel sú povinné používať informačný systém s programovým vybavením schváleným ministerstvom dopravy.

01.01.2016

§ 8

01.01.2016

Register prehliadok z technických staníc

01.01.2016

(1) Register prehliadok z technických staníc vedie ministerstvo dopravy na účely evidencie údajov z vykonaných technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáží plynových zariadení.9)

01.01.2016

(2) V registri prehliadok z technických staníc sa používajú údaje o stanici, v ktorej sa vo vzťahu ku konkrétnemu vozidlu vykonala technická kontrola, a údaje o pracovisku, v ktorom sa vo vzťahu ku konkrétnemu vozidlu vykonala emisná kontrola, kontrola originality alebo montáž plynového zariadenia, a to

01.01.2016

a) obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby v rozsahu údajov podľa § 6 ods. 3 písm. a), ak ide o osoby uvedené v § 6 ods. 1 písm. a),

01.01.2016

b) údaje v rozsahu podľa § 6 ods. 3 písm. c) a miesto narodenia, ak ide o vedúcich staníc technickej kontroly.

01.01.2016

(3) V registri prehliadok z technických staníc sa evidujú údaje o

01.01.2016

a) technických kontrolách v rozsahu uvedenom v protokole o technickej kontrole vozidla alebo osvedčení o technickej kontrole používaných pri technických kontrolách, a to v štruktúrovanej podobe a v podobe elektronického obrazu tohto protokolu alebo osvedčenia, o čase začiatku a ukončenia technickej kontroly; do registra sa zapisujú aj elektronické obrazy fotiek vozidla a jeho častí vyhotovených počas technickej kontroly,

01.01.2016

b) emisných kontrolách v rozsahu uvedenom v protokole o emisnej kontrole motorového vozidla alebo osvedčení o emisnej kontrole používaných pri emisných kontrolách, a to v štruktúrovanej podobe a v podobe elektronického obrazu tohto protokolu alebo osvedčenia, o čase začiatku a ukončenia emisnej kontroly; do registra sa zapisujú aj elektronické obrazy fotiek vyhotovených počas emisnej kontroly,

01.01.2016

c) kontrolách originality v rozsahu uvedenom v odbornom posudku o kontrole originality, a to v štruktúrovanej podobe a v podobe elektronického obrazu tohto odborného posudku, o čase začiatku a ukončenia kontroly originality; do registra sa zapisujú aj elektronické obrazy fotiek vyhotovených počas kontroly originality v rozsahu nutnom na identifikáciu vozidla zo všetkých štyroch strán, záberu na evidenčné číslo vozidla a na identifikačné číslo vozidla VIN,

01.01.2016

d) montážach plynových zariadení v rozsahu uvedenom v protokole o montáži plynového zariadenia, a to v štruktúrovanej podobe a v podobe elektronického obrazu tohto protokolu,

01.01.2016

e) kontrolných nálepkách ako dokladoch o vykonaní technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality,

01.01.2016

f) technikovi v rozsahu čísla osvedčenia technika vzťahujúcemu sa k vykonanému úkonu,

01.01.2016

g) stanici, v ktorej sa vo vzťahu ku konkrétnemu vozidlu vykonala technická kontrola, a údaje o pracovisku, v ktorom sa vo vzťahu ku konkrétnemu vozidlu vykonala emisná kontrola, kontrola originality alebo montáž plynového zariadenia:

01.01.2016

1. uvedenie oprávnenia na vykonávanie činnosti, údaje technického charakteru vrátane údajov o technologickom vybavení staníc a pracovísk s uvedením počtu ich liniek, popis činnosti staníc a pracovísk v rozsahu oprávnenia na vykonávanie činnosti, ak ide o osoby uvedené v § 6 ods. 1 písm. a),

01.01.2016

2. o vedúcich staníc v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,

01.01.2016

3. sídlo stanice a pracoviska, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny.

01.01.2016

(4) Register prehliadok z technických staníc je neverejný.

01.01.2016

(5) Údaje podľa odseku 3 sú do registra prehliadok z technických staníc povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému

01.01.2016

a) ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne,

01.01.2016

b) poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh, a to bezodplatne a bezodkladne; na tento účel sú povinné používať informačný systém s programovým vybavením schváleným ministerstvom dopravy.

01.01.2016

§ 9

01.01.2016

Register autoškôl a školiacich stredísk

01.01.2016

(1) Register autoškôl a školiacich stredísk vedie ministerstvo dopravy na účely

01.01.2016

a) evidencie autoškôl,21)

01.01.2016

b) evidencie školiacich stredísk,8)

01.01.2016

c) evidencie poverených zariadení,22)

01.01.2016

d) evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k prevádzkovateľom autoškôl, prevádzkovateľom školiacich stredísk a povereným zariadeniam.23)

01.01.2016

(2) V registri autoškôl a školiacich stredísk sa používajú údaje

01.07.2016

a) o prevádzkovateľoch školiacich stredísk, prevádzkovateľoch autoškôl a o poverených zariadeniach v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu,23)

01.01.2016

b) o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v písmene a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska, údaje na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu,23) spôsob, akým štatutárny zástupca za osobu koná,

01.01.2016

c) na kontaktnú osobu za osoby uvedené v písmene a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska,

01.01.2016

d) o zodpovedných zástupcoch osôb uvedených v písmene a) v rozsahu údajov podľa písmena c),

01.01.2016

e) o účastníkoch odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v rozsahu údajov podľa písmena c),

01.01.2016

f) o inštruktoroch autoškoly v rozsahu údajov podľa § 10 ods. 2 písm. a).

01.01.2016

(3) V registri autoškôl a školiacich stredísk sa evidujú

01.01.2016

a) údaje o prevádzkovateľoch školiacich stredísk, prevádzkovateľoch autoškôl a o poverených zariadeniach v rozsahu vymedzenia činností, ktoré sú oprávnení vykonávať,

01.01.2016

b) adresy učební, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny, ak ide o učebne osôb uvedených v odseku 2 písm. a),

01.01.2016

c) technické údaje v rozsahu technickej základne autoškoly s uvedením údajov inštruktora autoškoly v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo, podpis a podoba tváre, údaje o učebniach a o výcvikových vozidlách školiaceho strediska, údaje o učebniach a priestoroch na praktické cvičenie povereného zariadenia,

01.01.2016

d) údaje na kontaktnú osobu za osoby uvedené v odseku 2 písm. a) v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,

01.01.2016

e) údaje o účastníkoch odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo a podpis,

01.01.2016

f) údaje z matričnej knihy, triednej knihy, autocvičiskovej knihy, trenažérovej knihy autoškôl,

01.01.2016

g) údaje o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach vydaných podľa osobitných predpisov23) týkajúcich sa osôb uvedených v odseku 2 písm. a),

01.01.2016

h) údaje o správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 2 písm. a) súvisiacich s výkonom činnosti23) v rozsahu

01.01.2016

1. miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,

01.01.2016

2. označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,

01.01.2016

3. spôsob vybavenia veci,

01.01.2016

4. uložená sankcia.

01.01.2016

(4) Register autoškôl a školiacich stredísk sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť tvoria

01.01.2016

a) údaje o prevádzkovateľoch školiacich stredísk, prevádzkovateľoch autoškôl a o poverených zariadeniach v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, vymedzenie činností, ktoré sú oprávnení vykonávať,

01.01.2016

b) údaje o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 2 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, spôsob, akým štatutárny zástupca za osobu koná,

01.01.2016

c) adresy učební, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny, ak ide o učebne osôb uvedených v odseku 2 písm. a),

01.01.2016

d) údaje na kontaktnú osobu za osoby uvedené v odseku 2 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,

01.01.2016

e) údaje o účastníkoch odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v rozsahu meno a priezvisko, titul,

01.01.2016

f) údaje o inštruktoroch autoškoly v rozsahu údajov meno a priezvisko, titul.

01.01.2016

(5) Údaje evidované vo verejnej časti registra autoškôl a školiacich stredísk sa zverejňujú bezodkladne.

01.01.2016

(6) Údaje podľa odseku 3 sú v registri autoškôl a školiacich stredísk povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému

01.01.2016

a) ministerstvo dopravy, okresné úrady, obce a vyššie územné celky pri plnení úloh dopravného správneho orgánu,22) a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí v správnych konaniach podľa odseku 1 písm. d); iné údaje sú povinné zaevidovať bezodkladne,

01.01.2016

b) autoškoly, školiace strediská a poverené zariadenia pri zmene údajov v registri okrem zmien údajov týkajúcich sa rozhodovacej činnosti ministerstva dopravy, okresných úradov, obcí a vyšších územné celkov pri plnení úloh dopravného správneho orgánu,22) a to bezodplatne a bezodkladne.

01.01.2016

§ 10

01.01.2016

Register odborne spôsobilých osôb

01.01.2016

(1) Register odborne spôsobilých osôb vedie ministerstvo dopravy na účely evidencie o

01.01.2016

a) vodičoch vozidiel, ktorí majú povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku,8)

01.01.2016

b) vedúcich dopravy,24)

01.01.2016

c) držiteľoch koncesie na prevádzkovanie taxislužby a vodičoch vozidiel taxislužby, dopravcoch, vodičoch s ADR osvedčením o školení vodiča, bezpečnostných poradcoch,22)

01.01.2016

d) inštruktoroch autoškôl,10)

01.01.2016

e) lektoroch,25)

01.01.2016

f) správnych konaniach vzťahujúcich sa k osobám uvedeným v písmenách a) až e).

01.01.2016

(2) V registri odborne spôsobilých osôb sa používajú údaje

01.07.2016

a) o osobách uvedených v odseku 1 písm. a) až e) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska, údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu,26)

01.01.2016

b) o osobách, s ktorými sú osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až e) v pracovnoprávnom vzťahu a s ktorými boli uvedené osoby v minulosti v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s výkonom činnosti,26) a to najmenej v rozsahu údajov obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby,

01.01.2016

c) o osobách, ktoré žiadali o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti26) a ktorých žiadosť bola zamietnutá, v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska,

01.01.2016

d) o osobách, ktoré vykonávali činnosti podľa osobitných predpisov26) bez odbornej spôsobilosti, v rozsahu údajov podľa písmena c),

01.01.2016

e) o kurzoch a školeniach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) týkajúcich sa ich odbornej spôsobilosti v rozsahu zoznamu zúčastnených na kurzoch a školeniach v rozsahu údajov podľa písmena c),

01.01.2016

f) potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitných predpisov.26)

01.01.2016

(3) V registri odborne spôsobilých osôb sa evidujú údaje o

01.01.2016

a) osobách uvedených v odseku 1 písm. a) až e) v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo, podpis a podoba tváre,

01.01.2016

b) osobách, s ktorými sú osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až e) v pracovnoprávnom vzťahu a s ktorými boli uvedené osoby v minulosti v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s výkonom činnosti v rozsahu dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu,

01.01.2016

c) dosiahnutom vzdelaní osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e),

01.01.2016

d) kurzoch a školeniach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) týkajúcich sa ich odbornej spôsobilosti vrátane termínov, miesta a času ich konania, ich priebehu a v rozsahu zoznamu zúčastnených v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo, podpis a podoba tváre,

01.01.2016

e) skúškach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) v rozsahu ich odbornej spôsobilosti vrátane ich termínov, miesta a času ich konania, ich priebehu a výsledkov,

01.01.2016

f) osvedčeniach odborných spôsobilostí osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) a o inštruktorských preukazoch vrátane údajov o rozsahu udeleného oprávnenia na výkon činnosti a jeho platnosti,

01.01.2016

g) úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach vydaných podľa osobitných predpisov týkajúcich sa osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) súvisiacich s výkonom činnosti vrátane dopadov na ich oprávnenia na výkon činnosti,

01.01.2016

h) osobách, ktoré žiadali o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a ktorých žiadosť bola zamietnutá, v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo, podpis a podoba tváre,

01.01.2016

i) osobách, ktoré vykonávali činnosti podľa osobitných predpisov26) bez odbornej spôsobilosti, v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo, podpis a podoba tváre,

01.01.2016

j) správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) súvisiacich s výkonom činnosti26) v rozsahu

01.01.2016

1. miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,

01.01.2016

2. označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,

01.01.2016

3. spôsob vybavenia veci,

01.01.2016

4. uložená sankcia.

01.01.2016

(4) Register odborne spôsobilých osôb sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť tvoria údaje o

01.01.2016

a) osobách uvedených v odseku 1 písm. a) až e) v rozsahu meno a priezvisko, titul, udelené osvedčenia odborných spôsobilostí, inštruktorské preukazy vrátane údajov o rozsahu udeleného oprávnenia na výkon činnosti a jeho platnosti,

01.01.2016

b) kurzoch a školeniach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) týkajúcich sa ich odbornej spôsobilosti v rozsahu termínov, miesta a času ich konania a ich priebehu,

01.01.2016

c) skúškach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) v rozsahu ich odbornej spôsobilostí v rozsahu termínov, miesta a času ich konania, ich priebehu.

01.01.2016

(5) Súčasťou registra odborne spôsobilých osôb je aj evidencia o inštruktoroch autoškôl podľa odseku 1 písm. d), v ktorej sa evidujú údaje v rozsahu podľa osobitného predpisu;10) ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú.

01.01.2016

(6) Údaje evidované vo verejnej časti registra odborne spôsobilých osôb sa zverejňujú bezodkladne.

01.01.2016

(7) Údaje podľa odsekov 3 a 5 sú v registri odborne spôsobilých osôb povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému

01.01.2016

a) ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí vydaných v správnych konaniach podľa odseku 1 písm. f); iné údaje sú povinné zaevidovať bezodkladne,

01.01.2016

b) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl,27) a to bezodplatne a bezodkladne,

01.01.2016

c) školiace strediská a poverené zariadenia v rozsahu ich pôsobnosti,25) a to bezodplatne a bezodkladne.

01.01.2016

§ 11

01.01.2016

Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel

01.01.2016

(1) Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel vedie ministerstvo dopravy na účely evidencie a rozhodovania o správnych deliktoch prevádzkovateľov vozidiel.

01.01.2016

(2) V registri správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitného predpisu9) sa používajú údaje

01.01.2016

a) o prevádzkovateľovi vozidla, ktorý spáchal správny delikt, v rozsahu

01.01.2016

1. meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu,28) číslo dokladu totožnosti, ak prevádzkovateľom vozidla je fyzická osoba,

01.01.2016

2. meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu,28) obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, ak prevádzkovateľom vozidla je fyzická osoba – podnikateľ,

01.01.2016

3. názov alebo obchodné meno, adresa sídla, označenie organizačnej zložky, adresa jej umiestnenia a identifikačné číslo, ak prevádzkovateľom vozidla je právnická osoba,

01.01.2016

b) údaje o podaniach osôb súvisiacich s konaním o správnom delikte v rozsahu údajov podľa písmena a) o osobe, ktorá podanie urobila.

01.01.2016

(3) V registri správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitného predpisu9) sa evidujú

01.01.2016

a) údaje o vozidle, ktorým bol spáchaný delikt, v rozsahu

01.01.2016

1. druh vozidla,

01.01.2016

2. kategória vozidla,

01.01.2016

3. značka vozidla,

01.01.2016

4. obchodný názov vozidla,

01.01.2016

5. typ vozidla, jeho variant a verzia,

01.01.2016

6. identifikačné číslo vozidla VIN,

01.01.2016

7. evidenčné číslo vozidla,

01.01.2016

8. dátum prvej evidencie vozidla,

01.01.2016

b) opis porušenia povinnosti,

01.01.2016

c) údaje o dôkazoch o porušení povinnosti,

01.01.2016

d) údaje o podaniach osôb súvisiacich s konaním o správnom delikte s uvedením dátumu doručenia podania orgánu verejnej moci,

01.01.2016

e) údaje o rozhodnutiach spolu s údajom o čísle rozhodnutia, dátume jeho vydania, o dátume nadobudnutia právoplatnosti a o výške a druhu uloženej sankcie súvisiacich s konaním o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla,

01.01.2016

f) údaje o odložených veciach a zastavených konaniach spolu s dôvodmi ich odloženia a zastavenia a údaje o odmietnutých odporoch s dôvodmi odmietnutia.

01.01.2016

(4) V registri správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitných predpisov29) sa používajú údaje

01.01.2016

a) o prevádzkovateľovi vozidla, ktorý spáchal správny delikt, v rozsahu

01.01.2016

1. meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo dokladu totožnosti, ak prevádzkovateľom vozidla je fyzická osoba,

01.01.2016

2. meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa bydliska, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, ak prevádzkovateľom vozidla je fyzická osoba – podnikateľ,

01.01.2016

3. názov alebo obchodné meno, adresa sídla, označenie organizačnej zložky, adresa jej umiestnenia a identifikačné číslo, ak prevádzkovateľom vozidla je právnická osoba,

01.01.2016

b) údaje o osobe, ktorá podanie urobila, v rozsahu údajov podľa písmena a),

01.01.2016

c) evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla a krajina, v ktorej je vozidlo alebo prípojné vozidlo evidované.

01.01.2016

(5) V registri správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitných predpisov29) sa evidujú

01.01.2016

a) údaje o vozidle, pri použití ktorého bola porušená povinnosť podľa osobitného predpisu,30) v rozsahu kategória vozidla, najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, počet náprav a emisná trieda vozidla,

01.01.2016

b) údaje o type vozidla, pri použití ktorého bola porušená povinnosť podľa osobitného predpisu,31) a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,

01.01.2016

c) opis porušenia povinností podľa osobitných predpisov29) prevádzkovateľom vozidla,

01.01.2016

d) miesto, dátum a čas porušenia povinnosti,

01.01.2016

e) fotodokumentácia porušenia povinnosti prevádzkovateľom vozidla,

01.01.2016

f) údaje o podaniach osôb v rozsahu dátumu doručenia podania orgánu verejnej moci,

01.01.2016

g) údaje o rozhodnutiach spolu s údajom o čísle rozhodnutia, dátume jeho vydania, o dátume nadobudnutia právoplatnosti a o výške a druhu uloženej sankcie a údaje o opatreniach súvisiacich s konaním o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla,

01.01.2016

h) údaje o odložených veciach a zastavených konaniach spolu s dôvodmi ich odloženia a zastavenia a údaje o odmietnutých odporoch s dôvodmi odmietnutia.

01.01.2016

(6) Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel je neverejný.

01.01.2016

(7) Údaje podľa odsekov 3 a 5 sú do registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedia.

01.01.2016

§ 12

01.01.2016

Poskytovanie údajov z registrov cestného informačného systému

01.01.2016

(1) K údajom z registra technických staníc majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup

01.01.2016

a) okresné úrady, ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,

01.01.2016

b) poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh a

01.01.2016

c) každý k údajom z verejnej časti registra.

01.01.2016

(2) K údajom z registra technikov majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup

01.01.2016

a) okresné úrady, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,

01.01.2016

b) orgány verejnej moci iné, ako sú uvedené v písmene a), v rozsahu ich pôsobnosti, v nasledujúcom rozsahu:

01.01.2016

1. či orgánom verejnej moci uvedená osoba je kontrolným technikom, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo technikom montáže plynových zariadení,

01.01.2016

2. pre ktorý druh technickej kontroly a kategóriu vozidla je orgánom verejnej moci uvedený kontrolný technik oprávnený vykonávať technickú kontrolu,

01.01.2016

3. pre ktorý emisný systém a druh paliva na pohon motora je orgánom verejnej moci uvedený technik emisnej kontroly oprávnený vykonávať emisnú kontrolu,

01.01.2016

4. pre ktorý druh plynného paliva je orgánom verejnej moci uvedený technik montáže plynových zariadení oprávnený vykonávať montáže plynových zariadení,

01.01.2016

c) poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh.

01.01.2016

(3) K údajom z registra prehliadok z technických staníc majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup

01.01.2016

a) okresné úrady, ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,

01.01.2016

b) poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,

01.01.2016

c) fyzické osoby a právnické osoby v súvislosti s vozidlami, ktorých sú prevádzkovateľmi, v rozsahu nasledujúcich údajov:

01.01.2016

1. VIN čísla vozidla,

01.01.2016

2. typ vozidla,

01.01.2016

3. rok výroby vozidla,

01.01.2016

4. dátum prvej evidencie vozidla,

01.01.2016

5. znak osobitného využitia vozidla v cestnej doprave,22)

01.01.2016

6. platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly,

01.01.2016

7. údaj o vykonaní kontroly originality vozidla,

01.01.2016

8. údaj o montáži plynového zariadenia s definíciou druhu plynného paliva,

01.01.2016

9. evidovaný stav tachometra s uvedením dátumu zaevidovania tohto stavu tachometra.

01.01.2016

(4) K údajom z registra autoškôl a školiacich stredísk majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup

01.01.2016

a) okresné úrady, iné dopravné správne orgány,22) ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,

01.01.2016

b) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh a

01.01.2016

c) každý k údajom z verejnej časti registra.

01.01.2016

(5) K údajom z registra odborne spôsobilých osôb majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup

01.01.2016

a) okresné úrady, iné orgány verejnej moci, obce, vnútroštátne elektronické registre6) a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,

01.01.2016

b) orgány Policajného zboru k údajom o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorských preukazov v rozsahu meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto jeho narodenia a adresa jeho bydliska, rozsah udeleného inštruktorského oprávnenia, evidenčné číslo a dátum uplynutia platnosti inštruktorského preukazu,

01.01.2016

c) každý k údajom z verejnej časti registra odborne spôsobilých osôb.

01.01.2016

(6) K údajom z registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup

01.01.2016

a) okresné úrady, ministerstvo vnútra, orgány Policajného zboru a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,

01.01.2016

b) správca výberu mýta a osoba poverená správcom výberu mýta v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,30)

01.01.2016

c) správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená správcom výberu úhrady diaľničnej známky v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh.31)

01.01.2016

(7) Ak z technických alebo iných dôvodov automatizovaný alebo priamy prístup k údajom z registrov cestného informačného systému nie je možný, osobám podľa odsekov 1 až 6 na ich písomnú žiadosť poskytne údaje

01.01.2016

a) príslušný okresný úrad v sídle kraja, a to z registrov podľa § 3 ods. 2 písm. a) až e),

01.01.2016

b) okresný úrad príslušný na konanie o správnych deliktoch podľa osobitných predpisov,32) a to z registra podľa § 3 ods. 2 písm. f).

01.01.2016

(8) Z neverejnej časti registra technických staníc podľa odseku 1, z neverejnej časti registra autoškôl a školiacich stredísk podľa odseku 4 a z neverejnej časti registra odborne spôsobilých osôb podľa odseku 5 sa poskytujú každému na jeho písomnú žiadosť údaje, ktoré sa o ňom vedú, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Žiadosť sa podáva na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja.

01.01.2016

(9) Z registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel sa poskytujú každému na jeho písomnú žiadosť údaje, ktoré sa o ňom vedú. Žiadosť sa podáva na okresnom úrade, ktorý je príslušný na konanie o správnych deliktoch podľa osobitných predpisov.32)

01.01.2016

§ 13

01.01.2016

Prechodné ustanovenia

01.01.2016

(1) Do doby, kým nie je možná komunikácia medzi agendovými systémami prostredníctvom modulu úradnej komunikácie a nie je možné referencovanie podľa osobitného predpisu,33) orgány verejnej moci, ktoré spravujú alebo vedú evidencie a registre uvedené v § 3 ods. 4, sú povinné bezodplatne ministerstvu dopravy poskytnúť prístup k údajom, a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo.

01.01.2016

(2) Do doby, kým nie sú evidencie a registre uvedené § 3 ods. 4 zaradené v zozname referenčných registrov podľa osobitného predpisu,34) sa na údaje z týchto evidencií a registrov používané v cestnom informačnom systéme primerane vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 2.


01.01.2016

Čl. II

01.01.2016

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z. a zákona 282/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2016

V § 8 ods. 5 sa vypúšťa slovo „zvýšený“.

01.01.2016

Čl. III

01.01.2016

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 591/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z. a zákona č. 348/2015 Z. z. sa mení takto:

01.01.2016

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine 214 - Ostatné poradové číslo 20 znie:

01.01.2016

01.01.2016
Por.

číslo

ŽivnosťPreukaz spôsobilostiPoznámkaZoznam
20.

Prevádzkovanie autoškoly– úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení§ 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.01.2016

“.

01.01.2016

Čl. IV

01.01.2016

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/20104 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015, zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 68 časti Splnomocnenie druhom bode sa slová „do 10 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „do piatich pracovných dní“.

01.01.2016

2. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položka 69a znie:

01.01.2016

„Položka 69a

01.01.2016

Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie alebo typové schválenie ES už stratilo platnosť (vozidlá končiacich sérií) podľa osobitných predpisov,21a) a to za každé povolené vozidlo

01.01.2016
a)kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa..... 25 eur
b)ostatných kategórií iných, ako sú uvedené v písmene a)..... 50 eur“.
01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

01.01.2016

21a) Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení neskorších predpisov, § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov, § 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov, čl. 39 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení, čl. 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.“.

01.01.2016

3. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA sa za položku 69a vkladá položka 69b, ktorá vrátane časti Poznámka znie:

01.01.2016

„Položka 69b

01.01.2016

Podanie žiadosti o

01.01.2016
a)poskytnutie údajov z jednotného informačného systému v cestnej doprave,21b) ktoré sa týkajú osoby žiadateľa..... 5 eur
b)vydanie štatistických údajov z jednotného informačného systému v cestnej doprave,21b) ktoré neobsahujú osobné údaje..... 20 eur
01.01.2016

Poznámka

01.01.2016

Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:

01.01.2016

21b) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2016

4. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 74 písmená e) a f) znejú:

01.01.2016
„e)Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu
1.skupiny A..... 20 eur
2.skupiny B..... 40 eur
3.skupiny C..... 60 eur
4.skupiny D..... 60 eur
5.skupiny BE..... 40 eur
6.skupiny CE..... 80 eur
7.skupiny C1E..... 80 eur
8.skupiny DE..... 80 eur
9.skupiny D1E..... 80 eur
10.skupiny AM..... 20 eur
11.skupiny T..... 20 eur,
f)Vykonanie skúšky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu..... 20 eur“.
01.01.2016

5. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA sa položka 74 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2016
„g)Vydanie inštruktorského preukazu alebo predĺženie jeho platnosti..... 10 eur“.
01.01.2016

6. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položka 77 vrátane časti Poznámky znie:

01.01.2016

„Položka 77

01.01.2016

Podanie žiadosti o

01.01.2016
a)registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov
1.skupiny AM, A1, A2, A..... 100 eur
2.skupiny B1, B, BE..... 100 eur
3.skupiny C1, C1E, C, CE..... 100 eur
4.skupiny D1, D1E, D, DE..... 100 eur
5.skupiny T..... 100 eur
b)rozšírenie rozsahu skupín v rámci registrácie autoškoly sa vyberie poplatok podľa písmena a),
c)vykonanie zmeny druhu vykonávaných kurzov v rámci registrácie autoškoly..... 100 eur
d)vykonanie akejkoľvek inej zmeny ako podľa písmen b) a c)..... 20 eur.
01.01.2016

Poznámky

01.01.2016

1. Poplatok podľa písmena a) a b) sa vyberie za každú skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.

01.01.2016

2. Poplatok podľa písmena d) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.“.

01.01.2016

7. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 77a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.01.2016
„b)Zmena v registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku..... 30 eur“.
01.01.2016

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

01.01.2016

8. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 77a časti Splnomocnenie sa slová „písmena d)“ nahrádzajú slovami „písmena e)“.

01.01.2016

9. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA sa položka 77a dopĺňa časťou Poznámky, ktorá znie:

01.01.2016

„Poznámky

01.01.2016

1. Ak sa jedným podaním žiada o registráciu na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o registráciu na vykonávanie kurzu pravidelného výcviku, vyberie sa iba jeden správny poplatok podľa písmena a).

01.01.2016

2. Ak sa jedným podaním žiada o zmenu v registrácii na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o zmenu v registrácii na vykonávanie kurzu pravidelného výcviku, vyberie sa iba jeden správny poplatok podľa písmena b).

01.01.2016

3. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.“.

01.01.2016

10. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA sa položka 77b dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

01.01.2016
„c)schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo schválenie programového vybavenia autoškoly..... 100 eur
d)zmenu v osvedčení o spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo v osvedčení o schválení programového vybavenia autoškoly..... 50 eur“.
01.01.2016

11. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 78a písm. a) a časti Splnomocnenie sa slová „prihlášky na“ nahrádzajú slovami „žiadosti o“.

01.01.2016

12. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 78a písm. a) druhom bode sa slová „80 eur“ nahrádzajú slovami „100 eur“.

01.01.2016

13. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písm. d) sa slová „Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu“ nahrádzajú slovami „Schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny“.

01.01.2016

14. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písm. g) sa slovo „Vydanie“ nahrádza slovami „Podanie žiadosti o vydanie“, slová „alebo vydanie“ sa nahrádzajú slovami „alebo o vydanie“ a slová „alebo udelenie“ sa nahrádzajú slovami „alebo o udelenie“.

01.01.2016

15. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písm. h) a i) sa slovo „Vydanie“ nahrádza slovami „Podanie žiadosti o vydanie“.

01.01.2016

16. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písmeno k) znie:

01.01.2016
„k)Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí22a)..... 30 eur“.
01.01.2016

17. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písmeno m) znie:

01.01.2016
„m)Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov alebo vydanie duplikátu ADR osvedčenia o školení vodiča22a)..... 20 eur“.
01.01.2016

18. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písm. n) a r) sa slová „Vykonanie skúšky“ nahrádzajú slovami „Podanie prihlášky na vykonanie skúšky“.

01.01.2016

19. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písm. o) a s) sa slovo „Vydanie “ nahrádza slovami „Podanie žiadosti o vydanie“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo jeho duplikátu“.

01.01.2016

20. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písmeno p) znie:

01.01.2016
„p)Podanie žiadosti o odňatie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej dopravy alebo koncesie na taxislužbu..... 10 eur“.
01.01.2016

21. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 79 písm. q) sa slovo „Zmena“ nahrádza slovami „Podanie žiadosti o zmenu“.

01.01.2016

22. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA sa položka 79 dopĺňa písmenami t) a u), ktoré znejú:

01.01.2016
„t)Podanie žiadosti o vydanie poverenia na vykonávanie odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci alebo žiadosť o predĺženie jeho platnosti..... 100 eur
u)Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v poverení na vykonávanie odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci..... 50 eur“.
01.01.2016

23. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 80 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:

01.01.2016

c) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

01.01.2016

d) za nadmernú prepravu, ak celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok“.

01.01.2016

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno e).

01.01.2016

24. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 80 časti Splnomocnenie druhom bode sa za slová „rozhodnutím cestného správneho orgánu“ vkladajú slová „za nadrozmernú prepravu“.

01.01.2016

25. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 80 časti Splnomocnenie sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

01.01.2016
„3.Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadmernú prepravu, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa čiastkové sadzby podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2 posudzujú jednotlivo podľa toho, o aké percentuálne preťaženie celkovej hmotnosti vrátane nákladu alebo nápravového zaťaženia ide
3.1.pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 % do 6 %..... sadzba určená podľa písmena a) bodu 2.1
od 6,01 % do 9 %..... dvojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.1
nad 9,01 %..... trojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.1
3.2.pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 % do 6 %..... sadzba určená podľa písmena a) bodu 2.2
od 6,01 % do 9 %..... dvojnásobok sadzbyurčenej podľa písmena a) bodu 2.2
nad 9,01 %..... trojnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2.2
01.01.2016

Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti Poznámky sa určí ako súčet čiastkových sadzieb bodov 3.1 a 3.2.“.

01.01.2016

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4.

01.01.2016

26. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 80 časti Poznámky šiestom bode sa bodka na konci prvej vety nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou návesovej súpravy.“.

01.01.2016

27. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 80 časti Poznámky dvanástom bode sa za slová „písmena a)“ vkladá čiarka a slová „c) alebo d)“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri poplatku vyberanom podľa Splnomocnenia bodu 2 sa sadzba podľa písmena b) pripočíta len raz a to len vtedy, ak má cestný správny orgán preukázané, že k tranzitu došlo.“.

01.01.2016

28. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 80 časti Poznámky trinástom bode sa slová „písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena e)“.

01.01.2016

29. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI DOPRAVA položke 80 sa časť Poznámky dopĺňa bodmi 14 až 16, ktoré znejú:

01.01.2016

14. Poplatok podľa písmena d) sa použije, ak dopravca preukáže, že nie je technicky možné znížiť hmotnosť prepravy ani použiť iný spôsob prepravy a že zaťažiteľnosť mostov a nosnosť vozoviek overená štatistickým posúdením umožní realizáciu prepravy.

01.01.2016

15. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala preprava podľa písmena c) alebo d) a meraním hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, takáto preprava sa posudzuje ako preprava bez povolenia na zvláštne užívanie.

01.01.2016

16. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala preprava podľa písmena e) bez povolenia na zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene a).“.

01.01.2016

Čl. V

01.01.2016

Zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

V § 5 odsek 1 znie:

01.01.2016

(1) Komora

01.01.2016

a) organizuje a zabezpečuje vykonávanie výcviku žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“),2)

01.01.2016

b) organizuje a zabezpečuje vykonávanie doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl na účel predĺženia platnosti inštruktorského preukazu,2a)

01.01.2016

c) zaznamenáva údaje o začatých a ukončených inštruktorských kurzoch a doškoľovacích kurzoch inštruktorov autoškôl, o účastníkoch kurzov a o udelených vodičských oprávneniach a inštruktorských oprávneniach do informačného systému podľa osobitného predpisu,2b)

01.01.2016

d) prostredníctvom informačného systému podľa osobitného predpisu2b) zasiela Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bezodkladne po ukončení kurzu hlásenie o ukončení inštruktorského kurzu alebo hlásenie o ukončení doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl spolu s menným zoznamom účastníkov kurzu,

01.01.2016

e) spolupôsobí v súčinnosti s okresným úradom pri vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti3) žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia a o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu tým, že člen komory je členom skúšobnej komisie.“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a, 2b a 3 znejú:

01.01.2016

2) § 9 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

2a) § 11 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

2b) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2016

3) § 9 ods. 2 a § 11 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

Čl. VI

01.01.2016

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z. a zákona č. 35/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa slovo „a“ za slovami „(ďalej len „kontrola vnútorného trhu“)“ nahrádza čiarkou, čiarka na konci sa nahrádza slovom „a“ a pripájajú sa tieto slová: „dohľad nad trhom podľa osobitného predpisu,1aa)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

01.01.2016

1aa) Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

2. § 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

01.01.2016

l) dodržiavanie povinností pri uvedení na trh a sprístupnení na trhu typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa osobitného predpisu.9e)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 9e znie:

01.01.2016

9e) § 13a zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov.
Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1222/2009 v platnom znení.“.

01.01.2016

3. V § 8 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa odkaz 18aa a poznámka pod čiarou k odkazu 18aa.

01.01.2016

Čl. VII

01.01.2016

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 73/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 356/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 1 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

01.01.2016

a) podmienky konštrukcie a schvaľovanie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek vrátane overovania cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel na účely ich schvaľovania a podmienky ich uvádzania na trh a sprístupnenia na trhu,

01.01.2016

b) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do prevádzky na účely premávky na pozemných komunikáciách cestné vozidlá a zvláštne vozidlá, práva a povinnosti osôb, ktoré uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel,“.

01.01.2016

2. V § 4 ods. 3 a § 5 ods. 4 písmeno b) znie:

01.01.2016

b) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby6) spolu s jeho preukázaním.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

01.01.2016

6) Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).“.

01.01.2016

3. V § 4 ods. 6 písmeno c) znie:

01.01.2016

c) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby6) spolu s jeho preukázaním,“.

01.01.2016

4. V § 5 ods. 10 písmeno b) znie:

01.01.2016

b) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby6) spolu s jeho preukázaním,“.

01.01.2016

5. V § 7 ods. 5 písm. c) a ods. 8 písm. c) sa slová „vyhlásenie výrobcu o systéme riadenia a kvality výroby,6) ktorú“ nahrádzajú slovami „certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby6) spolu s jeho preukázaním, ktoré“.

01.01.2016

6. V § 8 ods. 4 písmeno c) znie:

01.01.2016

c) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby6) spolu s jeho preukázaním.“.

01.01.2016

7. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) a r), ktoré znejú:

01.01.2016

q) plniť povinnosti ustanovené v osobitnom predpise,6b)

01.01.2016

r) dodržiavať povinnosti ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní.6c)“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:

01.01.2016

6b) Čl. 4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.

01.01.2016

6c) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009), nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31. 7. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a o zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015).“.

01.01.2016

8. V § 12 sa vypúšťa odsek 7 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7.

01.01.2016

9. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠13a

01.01.2016

Uvedenie na trh a sprístupnenie na trhu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky

01.01.2016

(1) Uviesť na trh7a) a sprístupniť na trhu7b) nové vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách možno, len ak majú udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo správu o homologizácii typu. Pre uvádzanie na trh a sprístupnenie na trhu nového vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky platia podmienky ustanovené osobitnými predpismi o typovom schvaľovaní.7c)

01.01.2016

(2) Hospodársky subjekt,7d) ktorý uvádza na trh alebo sprístupňuje na trhu nové vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, je povinný

01.01.2016

a) orgánu dohľadu nad trhom podľa § 101a preukázať, že predávané alebo ponúkané nové vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka

01.01.2016

1. majú udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo správu o homologizácii typu,

01.01.2016

2. sú opatrené značkou typového schválenia, typového schválenia ES alebo homologizačnou značkou,

01.01.2016

b) upozorniť v sprievodnej dokumentácii na nebezpečenstvo, že nové vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré spĺňajú ustanovené technické požiadavky, pri určitom spôsobe používania môžu ohroziť bezpečnosť prepravovaných osôb alebo verejné zdravie,

01.01.2016

c) pravdivo a úplne informovať v sprievodnej dokumentácii o vlastnostiach nového vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,

01.01.2016

d) informovať pred kúpou alebo pred leasingom nového osobného vozidla o spotrebe paliva a o emisiách CO2 nových osobných vozidiel podľa osobitného predpisu,7e)

01.01.2016

e) zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu.7f)“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7f znejú:

01.01.2016

7a) Napríklad čl. 3 ods. 39 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení, čl. 3 bod 54 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení.

01.01.2016

7b) Napríklad čl. 3 ods. 47 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení, čl. 3 bod 55 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení.

01.01.2016

7c) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení.

01.01.2016

7d) Napríklad čl. 3 ods. 43 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 3 bod 51 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení.

01.01.2016

7e) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov.

01.01.2016

7f) Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1222/2009 v platnom znení.“.

01.01.2016

10. V § 14 ods. 2, § 14a ods. 1, § 15 ods. 2 a 8, § 16 ods. 3, § 16d ods. 2 a § 23a ods. 3 sa slová „podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby“ nahrádzajú slovami „podľa miesta pobytu8aa) fyzickej osoby alebo podľa adresy sídla alebo adresy umiestnenia organizačnej zložky právnickej osoby alebo podľa miesta podnikania alebo adresy prevádzkarne fyzickej osoby – podnikateľa“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:

01.01.2016

8aa) § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 8/2009 Z. z.“.

01.01.2016

11. V § 16a odseku 2 písmene a) bod 6 znie:

01.01.2016

6. odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 83a ods. 2 písm. c) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania; to neplatí, ak žiadosť podal výrobca alebo zástupcu výrobcu,“.

01.01.2016

12. V § 16d sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2016

c) dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak vozidlo malo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN nečitateľné, neúplné alebo pozmenené.“.

01.01.2016

13. V § 16d ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

01.01.2016

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

01.01.2016

14. V § 17 ods. 7, § 18 ods. 17 a § 19 ods. 2 sa slová „podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby“ nahrádzajú slovami „podľa miesta prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel5) u vozidiel prihlásených do evidencie vozidiel a podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby u vozidiel, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel“.

01.01.2016

15. V § 17 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2016

e) dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak ide o prípady podľa odseku 12 písm. d).“.

01.01.2016

16. V § 17 ods. 9 sa vypúšťa písmeno f).

01.01.2016

17. V § 18 ods. 8 písmeno c) znie:

01.01.2016

c) certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby6) alebo vyhlásenie výrobcu hromadnej prestavby o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby6) spolu s jeho preukázaním.“.

01.01.2016

18. V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:

01.01.2016

b) bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť

01.01.2016

1. v ustanovených lehotách vozidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,

01.01.2016

2. v ustanovených lehotách motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,

01.01.2016

3. v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel8d) vozidlo technickej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú technickú kontrolu vozidla,

01.01.2016

4. v lehote do siedmich dní po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel8d) motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha a nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla,“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:

01.01.2016

8d) § 119a zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 388/2013 Z. z.“.

01.01.2016

19. V § 21a ods. 3 sa slová „podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby“ nahrádzajú slovami „podľa miesta prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel5)“.

01.01.2016

20. V § 23 ods. 14 písm. a) sa slová „podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla“ nahrádzajú slovami „podľa miesta pobytu,8aa) ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba, alebo podľa adresy sídla alebo adresy umiestnenia organizačnej zložky právnickej osoby, ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, alebo podľa miesta podnikania alebo adresy prevádzkarne fyzickej osoby – podnikateľa, ak je prevádzkovateľom vozidla fyzická osoba - podnikateľ“.

01.01.2016

21. § 23a sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

01.01.2016

(17) Ak okresný úrad požiada o prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, je povinný bezodplatne v elektronickej podobe oznámiť orgánu Policajného zboru údaje o vlastníkovi vozidla a držiteľovi vozidla, ktorých orgán Policajného zboru zapíše do osvedčenia o evidencii časť I a časť II, druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom, mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii časť I a o osobe, ktorá prevezme osvedčenie o evidencii časť II a tabuľky s evidenčným číslom.“.

01.01.2016

22. V § 24 ods. 4 sa slová „podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla“ nahrádzajú slovami „podľa miesta prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel5) u vozidiel prihlásených do evidencie vozidiel a podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby u vozidiel, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel“.

01.01.2016

23. V § 24b ods. 2 prvá veta znie: „V prípadoch podľa odseku 1 okresný úrad rozhodne o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.“.

01.01.2016

24. V § 29 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.01.2016

c) evidovať protokoly o testoch a protokoly o skúškach podľa písmena b) spolu s návrhmi na spracovanie základného technického opisu v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave,22aa)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:

01.01.2016

22aa) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2016

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

01.01.2016

25. V § 30 ods. 1 písm. f), § 31 ods. 1 písm. f), § 32 ods. 1 písm. f) a § 33 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „integrovať ho cez poskytnuté rozhranie s jednotným informačným systémom v cestnej doprave22aa) a poskytovať do jednotného informačného systému v cestnej doprave všetky údaje vedené v informačnom systéme podľa písmena e),“.

01.01.2016

26. V § 32 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo či je v pátraní doklad totožnosti fyzickej osoby“.

01.01.2016

27. V § 37 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré môže byť zriadené ako stacionárna stanica technickej kontroly alebo mobilná stanica technickej kontroly. V mobilnej stanici technickej kontroly sú vykonávané technické kontroly prostredníctvom mobilného zariadenia, ktorého priestorové a technologické vybavenie spĺňa podmienky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonávanie tohto zákona, a to na schválených miestach na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly.“.

01.01.2016

28. V § 38 odsek 1 znie:

01.01.2016

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať

01.01.2016

a) stacionárnu stanicu technickej kontroly a vykonávať technické kontroly vozidiel podľa § 48 (ďalej len „technická kontrola“), je povinná vopred písomne požiadať okresný úrad8) o povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly; príslušným na udelenie povolenia je okresný úrad, v ktorého územnom obvode bude stacionárna stanica technickej kontroly zriadená,

01.01.2016

b) mobilnú stanicu technickej kontroly a vykonávať technické kontroly, je povinná vopred písomne požiadať okresný úrad8) o povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly; príslušným na udelenie povolenia je v závislosti od kraja, v ktorého územnom obvode bude mobilná stanica technickej kontroly vykonávať technické kontroly:

01.01.2016

1. Okresný úrad Bratislava pre Bratislavský kraj,

01.01.2016

2. Okresný úrad Trnava pre Trnavský kraj,

01.01.2016

3. Okresný úrad Trenčín pre Trenčiansky kraj,

01.01.2016

4. Okresný úrad Nitra pre Nitriansky kraj,

01.01.2016

5. Okresný úrad Žilina pre Žilinský kraj,

01.01.2016

6. Okresný úrad Banská Bystrica pre Banskobystrický kraj,

01.01.2016

7. Okresný úrad Prešov pre Prešovský kraj,

01.01.2016

8. Okresný úrad Košice pre Košický kraj.“.

01.01.2016

29. V § 38 ods. 8 a § 39 ods. 5 sa slová „b) až h)“ nahrádzajú slovami „b) až i)“.

01.01.2016

30. V § 38 sa odsek 10 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2016

e) údaje o mieste na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly.“.

01.01.2016

31. V § 39 ods. 2 písm. a) sa za slová „adresu sídla stanice technickej kontroly“ vkladajú slová „a v prípade mobilnej stanice technickej kontroly adresu miest na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly“.

01.01.2016

32. V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2016

g) dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly.“.

01.01.2016

33. V § 39 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2016

e) údaje o miestach na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly.“.

01.01.2016

34. V § 40 ods. 1 písm. k), § 41 písm. f) a § 42 ods. 3 písm. h) sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza čiarkou.

01.01.2016

35. V § 42 ods. 3 písm. d) a § 60 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa slovo „tretíkrát“.

01.01.2016

36. V § 42 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.01.2016

i) umožní vykonať technickú kontrolu na inom mieste prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly, ako je uvedené v rozhodnutí podľa § 39 ods. 7 písm. e), alebo vykoná technickú kontrolu bez elektronického oznámenia dátumu a miesta prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly podľa § 48 ods. 3.“.

01.01.2016

37. V § 43 ods. 5, § 61 ods. 5, § 78 ods. 5 a § 91 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „každú“.

01.01.2016

38. V § 47 ods. 3 druhá veta znie: „Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly alebo oprávnenej osobe technickej kontroly prostredníctvom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel použitím informačného systému podľa osobitného predpisu.22aa)“.

01.01.2016

39. V § 47 ods. 4, § 65 ods. 4 a § 95 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to na základe písomnej žiadosti o opakovanú skúšku.“ a v tretej vete sa za slová „absolvovaní základného školenia“ vkladajú slová „alebo zdokonaľovacieho školenia.“.

01.01.2016

40. V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rozsah kontrolných úkonov technickej kontroly je rovnaký pre stacionárnu stanicu technickej kontroly, ako aj pre mobilnú stanicu technickej kontroly.“.

01.01.2016

41. V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú slová „kategórie N3, O4, T, C, R, PS a LS“.

01.01.2016

42. V § 48 odsek 3 znie:

01.01.2016

(3) Technické kontroly v mobilnej stanici technickej kontroly podľa odseku 2 smú vykonávať oprávnené osoby technickej kontroly podľa § 39. Oprávnená osoba technickej kontroly musí oznámiť dátum a miesto vykonávania technickej kontroly minimálne jeden pracovný deň vopred, a to elektronickou formou prostredníctvom informačného systému technických kontrol vozidiel.“.

01.01.2016

43. V § 48a ods. 1 prvej vete a ods. 3 sa slová „stanice technickej kontroly“ nahrádzajú slovami „stanice technickej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly“.

01.01.2016

44. V § 54 ods. 1 sa slová „mimo stanice technickej kontroly alebo oprávnenou osobou emisnej kontroly prostredníctvom technika emisnej kontroly mimo pracoviska emisnej kontroly na vozidle kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4“ nahrádzajú slovami „v mobilnej alebo stacionárnej stanici technickej kontroly na vozidle ktorejkoľvek kategórie alebo oprávnenou osobou emisnej kontroly prostredníctvom technika emisnej kontroly v mobilnom alebo stacionárnom pracovisku emisnej kontroly na vozidle ktorejkoľvek kategórie“.

01.01.2016

45. V § 54 ods. 5 sa za slová „kontrolou na vozidle“ vkladajú slová „kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4“.

01.01.2016

46. V § 55 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré môže byť zriadené ako stacionárne pracovisko emisnej kontroly alebo mobilné pracovisko emisnej kontroly. V mobilnom pracovisku emisnej kontroly sú vykonávané emisné kontroly prostredníctvom mobilného zariadenia, ktorého priestorové a technologické vybavenie spĺňa podmienky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonávanie tohto zákona, a to na schválených miestach na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly.“.

01.01.2016

47. V § 56 odsek 1 znie:

01.01.2016

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať

01.01.2016

a) stacionárne pracovisko emisnej kontroly a vykonávať emisné kontroly motorových vozidiel podľa § 66 (ďalej len „emisná kontrola“), je povinná vopred písomne požiadať okresný úrad8) o povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly; príslušným na udelenie povolenia je okresný úrad, v ktorého územnom obvode bude stacionárne pracovisko emisnej kontroly zriadené,

01.01.2016

b) mobilné pracovisko emisnej kontroly a vykonávať emisné kontroly, je povinná vopred písomne požiadať okresný úrad8) o povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly; príslušným na udelenie povolenia je v závislosti od kraja v ktorého územnom obvode bude mobilná stanica technickej kontroly vykonávať technické kontroly:

01.01.2016

1. Okresný úrad Bratislava pre Bratislavský kraj,

01.01.2016

2. Okresný úrad Trnava pre Trnavský kraj,

01.01.2016

3. Okresný úrad Trenčín pre Trenčiansky kraj,

01.01.2016

4. Okresný úrad Nitra pre Nitriansky kraj,

01.01.2016

5. Okresný úrad Žilina pre Žilinský kraj,

01.01.2016

6. Okresný úrad Banská Bystrica pre Banskobystrický kraj,

01.01.2016

7. Okresný úrad Prešov pre Prešovský kraj,

01.01.2016

8. Okresný úrad Košice pre Košický kraj.“.

01.01.2016

48. V § 56 ods. 8 a § 57 ods. 5 sa slová „b) až h)“ nahrádzajú slovami „b) až i)“.

01.01.2016

49. V § 56 sa odsek 10 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2016

e) údaje o miestach na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly.“.

01.01.2016

50. V § 57 ods. 2 písm. a) sa za slová „adresu sídla pracoviska emisnej kontroly“ vkladajú slová „a v prípade mobilného pracoviska emisnej kontroly adresu miest na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly“.

01.01.2016

51. V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2016

g) dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly.“.

01.01.2016

52. V § 57 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2016

e) údaje o miestach na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly.“.

01.01.2016

53. V § 58 ods. 1 písm. k), § 59 písm. e) a § 60 ods. 3 písm. h) sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

01.01.2016

54. V § 60 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.01.2016

i) umožní vykonať emisnú kontrolu na inom mieste prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly, ako je uvedené v rozhodnutí podľa § 57 ods. 7 písm. e), alebo vykoná emisnú kontrolu bez elektronického oznámenia dátumu a miesta prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly podľa § 66 ods. 3.“.

01.01.2016

55. V § 65 ods. 3 druhá veta znie: „Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo osobe, ktorá má udelené povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo oprávnenej osobe emisnej kontroly prostredníctvom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel použitím informačného systému podľa osobitného predpisu.22aa)“.

01.01.2016

56. V § 66 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rozsah kontrolných úkonov emisnej kontroly je rovnaký pre stacionárne pracovisko emisnej kontroly, ako aj pre mobilné pracovisko emisnej kontroly.“.

01.01.2016

57. V § 66 ods. 2 sa slová „vozidiel kategórie N3, T a C“ nahrádzajú slovami „podľa § 67 ods. 2“.

01.01.2016

58. V § 66 odsek 3 znie:

01.01.2016

(3) Emisné kontroly v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa odseku 2 smú vykonávať oprávnené osoby emisnej kontroly podľa § 57. Oprávnená osoba musí oznámiť dátum a miesto vykonávania emisnej kontroly minimálne jeden pracovný deň vopred, a to elektronickou formou prostredníctvom informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel.“.

01.01.2016

59. V § 66a ods. 1 prvej vete a v ods. 3 sa slová „pracoviska emisnej kontroly“ nahrádzajú slovami „pracoviska emisnej kontroly a priestor miesta na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly.“.

01.01.2016

60. V § 74 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2016

g) dátum a číslo rozhodnutia okresného úradu o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality.“.

01.01.2016

61. V § 82 ods. 3 druhá veta znie: „Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo oprávnenej osobe kontroly originality prostredníctvom poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel použitím informačného systému podľa osobitného predpisu.22aa)“.

01.01.2016

62. V § 82 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to na základe písomnej žiadosti o opakovanú skúšku.“.

01.01.2016

63. V § 83 ods. 4 písm. b) sa za slová „na základe rozhodnutia okresného úradu8)“ vkladajú slová „o uložení povinnosti prevádzkovateľovi vozidla podrobiť vozidlo kontrole originality“.

01.01.2016

64. V § 84 ods. 4 prvej vete sa za slová „doklad o evidencii vozidla“ vkladajú slová „alebo doklad totožnosti fyzickej osoby“.

01.01.2016

65. V § 95 ods. 3 druhá veta znie: „Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo žiadateľovi o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia alebo oprávnenej osobe montáže plynových zariadení prostredníctvom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení použitím informačného systému podľa osobitného predpisu.22aa)“.

01.01.2016

66. § 98 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2016

d) Slovenská obchodná inšpekcia.33)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

01.01.2016

33) § 2 písm. k) a l) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z.“.

01.01.2016

67. § 99 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

01.01.2016

w) metodicky usmerňuje výkon dohľadu nad trhom podľa tohto zákona.“.

01.01.2016

68. V § 101 písm. e) sa slová „stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly,“ nahrádzajú slovami „stacionárnej stanice technickej kontroly, mobilnej stanice technickej kontroly, stacionárneho pracoviska emisnej kontroly, mobilného pracoviska emisnej kontroly,“.

01.01.2016

69. Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠101a

01.01.2016

Slovenská obchodná inšpekcia

01.01.2016

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva dohľad nad trhom33) a ukladá pokuty podľa § 108b a 108c; inak pri výkone dohľadu postupuje primerane podľa osobitných predpisov.37a)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

01.01.2016

37a) Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.“.

01.01.2016

70. V § 102 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2016

d) z informačných systémov.“.

01.01.2016

71. V § 107 ods. 1 písm. b) a c) sa za slová „podľa § 21 ods. 1 písm. e)“ vkladajú slová „prvého až tretieho bodu“.

01.01.2016

72. V § 107 ods. 2 úvodnej vete sa suma „166 eur“ nahrádza sumou „165 eur“.

01.01.2016

73. V § 107 ods. 2 písmená c) až e) znejú:

01.01.2016

c) nepodrobil vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu technickej kontrole pravidelnej podľa § 50 ods. 1; pokuta sa uloží za každé vozidlo,

01.01.2016

d) nepodrobil motorové vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) druhého bodu emisnej kontrole pravidelnej podľa § 68 ods. 1; pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo,

01.01.2016

e) porušil povinnosť ustanovenú v § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b); pokuta sa uloží za každé vozidlo,“.

01.01.2016

74. V § 107 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

01.01.2016

g) nepodrobil vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) tretieho bodu technickej kontrole pravidelnej po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel; pokuta sa uloží za každé vozidlo,

01.01.2016

h) nepodrobil motorové vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu emisnej kontrole pravidelnej po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel; pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo.“.

01.01.2016

75. V § 107 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pokuta sa uloží za každé vozidlo.“.

01.01.2016

76. V § 107 ods. 9 písm. a) sa slová „n) až p)“ nahrádzajú slovami „n) až q)“.

01.01.2016

77. V § 107 ods. 10 písm. a) až c) sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.

01.01.2016

78. V § 107 ods. 11 sa slová „§ 29 ods. 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 1 písm. a) až d)“.

01.01.2016

79. V § 107 ods. 12 písm. a) sa slová „písm. a) alebo písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. a), e) alebo písm. r)“.

01.01.2016

80. Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

01.01.2016

40a) Napríklad čl. 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007 v platnom znení, čl. 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 78/2009 v platnom znení, čl. 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 79/2009, čl. 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 595/2009 v platnom znení, čl. 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 661/2009 v platnom znení, čl. 72 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení, čl. 76 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení, čl. 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/758.“.

01.01.2016

81. V § 107 sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 až 18, ktoré znejú:

01.01.2016

(15) Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktoré je príslušný prejednať ten istý orgán štátneho odborného dozoru, prejednajú sa tieto správne delikty v spoločnom konaní, ak odsek 16 neustanovuje inak. Za viac správnych deliktov toho istého páchateľa prejednávaných v spoločnom konaní sa uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Začaté konanie o správnom delikte nie je možné spojiť s konaním o inom správnom delikte.

01.01.2016

(16) O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa podľa odsekov 1 až 3 a odseku 8 písm. b) sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný, a osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné konania o správnych deliktoch podľa tohto odseku nie je možné spojiť do spoločného správneho konania ani o takých správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.

01.01.2016

(17) Na konanie o správnych deliktoch podľa odsekov 1 až 3 je príslušným orgánom štátneho odborného dozoru okresný úrad podľa miesta prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel5) v čase spáchania správneho deliktu.

01.01.2016

(18) V konaní o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla sa rozumie prevádzkovateľom vozidla v prípade, ak vlastník vozidla a osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia sú rôzne osoby, držiteľ osvedčenia, a ak držiteľ osvedčenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu, tak vlastník vozidla.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 15 až 18 sa označujú ako odseky 19 až 22.

01.01.2016

82. V § 107 odsek 22 znie:

01.01.2016

(22) Pokutu podľa odsekov 1 až 13 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti.“.

01.01.2016

83. V § 107a odsek 7 znie:

01.01.2016

(7) Poriadkovú pokutu podľa odsekov 1 až 5 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.“.

01.01.2016

84. Za § 107a sa vkladajú § 107b až 107d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.01.2016

„Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla

01.01.2016

§ 107b

01.01.2016

Rozkazné konanie

01.01.2016

(1) Ak okresný úrad zistí, že prevádzkovateľ vozidla

01.01.2016

a) nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 21 ods. 1 písm. e) prvého až tretieho bodu alebo nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej podľa § 21 ods. 1 písm. e) prvého až tretieho bodu a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty (ďalej len „rozkaz“) vo výške 66 eur,

01.01.2016

b) nepodrobil vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu technickej kontrole pravidelnej podľa § 50 ods. 1 alebo nepodrobil motorové vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) druhého bodu emisnej kontrole pravidelnej podľa § 68 ods. 1 alebo nepodrobil vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) tretieho bodu technickej kontrole pravidelnej po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel alebo nepodrobil vozidlo podľa § 21 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu emisnej kontrole pravidelnej po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel alebo porušil povinnosť podľa § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b) a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz vo výške 165 eur.

01.01.2016

(2) O viacerých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla podľa odseku 1 sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených osobitne podľa vozidla, v súvislosti s ktorým bol správny delikt spáchaný, a osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné rozkazné konania o správnych deliktoch podľa tohto odseku nie je možné spojiť do spoločného rozkazného konania ani o takých správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.

01.01.2016

(3) Podkladom pre vydanie rozkazu sú najmä výpisy z informačného systému evidencie vozidiel, výpisy z automatizovaného informačného systému technických kontrol, výpisy z automatizovaného informačného systému emisných kontrol, rozhodnutia okresného úradu o povinnosti podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt alebo kontrole originality, oznámenia od orgánov vykonávajúcich dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo iné dôkazy, ktoré preukazujú, že prevádzkovateľ vozidla porušil povinnosť podľa § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého až tretieho bodu, § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b).

01.01.2016

(4) Dôkazy uvedené v odseku 3 možno použiť aj v konaní o správnom delikte podľa § 107 ods. 1 písm. b), c), g) alebo písm. h) alebo podľa § 107 ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e).

01.01.2016

(5) Ak do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí prevádzkovateľ vozidla dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

01.01.2016

(6) Pokuta podľa odseku 1 a trovy konania podľa § 107d ods. 7 sa musia uhradiť na platobný účet.40b)

01.01.2016

(7) Na rozkazné konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 107 ods. 17 až 19 a 22.

01.01.2016

§ 107c

01.01.2016

(1) Okresný úrad vec odloží, ak

01.01.2016

a) nemožno zistiť prevádzkovateľa vozidla,

01.01.2016

b) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého až tretieho bodu, § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b),

01.01.2016

c) zanikla zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého až tretieho bodu, § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b),

01.01.2016

d) bolo vozidlo odcudzené v čase porušenia povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) prvého až tretieho bodu, § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b),

01.01.2016

e) ide o vozidlo podľa § 3 ods. 5.

01.01.2016

(2) Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva a údaj o odložení veci sa vyznačí v spise a zaznamená do registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitného predpisu.22aa) O odložení veci sa prevádzkovateľ vozidla neupovedomuje.

01.01.2016

§ 107d

01.01.2016

(1) Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 8 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovateľovi vozidla zašle aj výstup z jednotného informačného systému v cestnej doprave podľa osobitného predpisu.22aa) Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

01.01.2016

(2) Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu prevádzkovateľ vozidla pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní42) sa nepoužije.

01.01.2016

(3) Okresný úrad odmietne odpor, ak

01.01.2016

a) neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 2 alebo podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,

01.01.2016

b) bola pokuta už uhradená.

01.01.2016

(4) Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.

01.01.2016

(5) Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, ak odsek 6 neustanovuje inak. Ak pred vydaním rozkazu nebol proti prevádzkovateľovi vozidla ako účastníkovi konania o správnom delikte urobený iný úkon, doručenie rozkazu účastníkovi konania sa považuje za prvý úkon v konaní o správnom delikte.

01.01.2016

(6) Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 107c ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

01.01.2016

(7) Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 107 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa § 107 ods. 2 písm. c), d), e), g) alebo písm. h), okresný úrad uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.

01.01.2016

(8) Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu a rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 6 môže obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 40b znie:

01.01.2016

40b) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.“.

01.01.2016

85. Štvrtá časť sa dopĺňa treťou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

„TRETIA HLAVA

01.01.2016

DOHĽAD NAD TRHOM

01.01.2016

§ 108a

01.01.2016

Výkon dohľadu nad trhom

01.01.2016

(1) Dohľad nad trhom na účely tohto zákona je kontrola dodržiavania povinností hospodárskych subjektov ustanovených v § 13a a v osobitných predpisoch.41a)

01.01.2016

(2) Ministerstvo, Policajný zbor, colné orgány a iné štátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú Slovenskej obchodnej inšpekcii na účely výkonu dohľadu nad trhom súčinnosť; na tento účel sú povinní poskytnúť požadované podklady a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti.

01.01.2016

(3) Iné osoby ako orgány uvedené v odseku 2, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s činnosťou dohľadu nad trhom podľa tohto zákona, sú povinné bezodkladne ich predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii na jej vyžiadanie.

01.01.2016

(4) Ak Slovenská obchodná inšpekcia zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť, verejné zdravie alebo ochranu životného prostredia, bezodkladne to oznámi orgánu, ktorý udelil typové schválenie, typové schválenie ES alebo homologizáciu typu.

01.01.2016

§ 108b

01.01.2016

Správne delikty

01.01.2016

(1) Pokutu od 500 eur do 3 000 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 13a ods. 2 písm. b) až e).

01.01.2016

(2) Pokutu od 2 000 eur do 5 000 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 13a ods. 2 písm. a) pri uvedení na trh alebo sprístupnení na trhu nového systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

01.01.2016

(3) Pokutu od 4 000 eur do 10 000 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 13a ods. 2 písm. a) pri uvedení na trh alebo sprístupnení na trhu nového vozidla.

01.01.2016

(4) Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

01.01.2016

(5) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa Slovenská obchodná inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa porušenia povinnosti.

01.01.2016

(6) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2016

§ 108c

01.01.2016

Poriadkové pokuty

01.01.2016

(1) Poriadkovú pokutu 166 eur uloží Slovenská obchodná inšpekcia tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 108a ods. 3.

01.01.2016

(2) Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Slovenská obchodná inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

01.01.2016

(3) Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:

01.01.2016

41a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z.
Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1222/2009 v platnom znení.“.

01.01.2016

86. § 109 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:

01.01.2016

(11) V konaní podľa tohto zákona pri elektronickej komunikácii účastník správneho konania predkladá a doručuje správnemu orgánu v listinnej podobe45a) v origináli tieto doklady:

01.01.2016

a) osvedčenie o evidencii časť II podľa § 14a ods. 3,

01.01.2016

b) osvedčenie o zhode COC podľa § 16a ods. 2 písm. a) druhého bodu,

01.01.2016

c) osvedčenie o evidencii podľa § 16a ods. 2 písm. a) štvrtého bodu,

01.01.2016

d) osvedčenie o evidencii podľa § 16a ods. 2 písm. b) druhého bodu,

01.01.2016

e) doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel podľa § 16a ods. 2 písm. b) tretieho bodu,

01.01.2016

f) osvedčenie o evidencii podľa § 16b ods. 8 písm. f),

01.01.2016

g) osvedčenie o zhode COC podľa § 16b ods. 13,

01.01.2016

h) osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 17 ods. 9 písm. e),

01.01.2016

i) osvedčenie o evidencii časť I a časť II alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 18 ods. 17 písm. b),

01.01.2016

j) osvedčenie o evidencii časť I a časť II alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 20 ods. 3 písm. c),

01.01.2016

k) technické osvedčenie vozidla podľa § 23a ods. 5 písm. a),

01.01.2016

l) technické osvedčenie vozidla podľa § 23a ods. 13.

01.01.2016

(12) V konaní podľa tohto zákona je správny orgán povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý je účastník konania povinný doložiť ku konaniu pred správnym orgánom, z jednotného informačného systému v cestnej doprave22aa) alebo z informačného systému verejnej správy, ak takáto informácia alebo údaj je dostupný v rámci týchto informačných systémov. Ak informáciu alebo údaj nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, účastník konania ich predloží na výzvu správneho orgánu ako prílohu.

01.01.2016

(13) Pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania môže požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra testov, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov; 45b) na účely podľa § 43 ods. 3, § 44 ods. 3 písm. b), § 61 ods. 3, § 62 ods. 3 písm. b), § 78 ods. 3, § 79 ods. 3 písm. b), § 91 ods. 3 a § 92 ods. 3 písm. b) predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada.“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:

01.01.2016

45a) § 27 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

01.01.2016

45b) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2016

87. Za § 112g sa vkladá § 112h, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠112h

01.01.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

(1) Ak prevádzkovateľ vozidla, ktorý pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona porušil povinnosť podľa § 21 ods. 1 písm. e), § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b) alebo vozidlo nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej podľa § 50 ods. 1 alebo emisnej kontrole pravidelnej podľa § 68 ods. 1, túto povinnosť splní v lehote do dvoch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona alebo ak v tejto lehote prevádzkovateľovi vozidla bude na jeho žiadosť vozidlo dočasne vyradené z evidencie,8d)

01.01.2016

a) okresný úrad zastaví konanie o uložení pokuty podľa § 107 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa § 107 ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e), ktoré bolo začaté a o ktorom sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnosti tohto zákona,

01.01.2016

b) okresný úrad nezačne konanie o uložení pokuty podľa § 107 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa § 107 ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e).

01.01.2016

(2) Konania o správnych deliktoch iné ako podľa odseku 1 začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov; neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre páchateľa správneho deliktu priaznivejšie.

01.01.2016

(3) Oprávnenia na vykonávanie technických kontrol v mobilnej stanici technickej kontroly udelené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považujú za oprávnenia na vykonávanie technických kontrol v mobilnej stanici technickej kontroly podľa tohto zákona.

01.01.2016

(4) Oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly udelené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považujú za oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa tohto zákona.“.

01.01.2016

88. § 114 vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠114

01.01.2016

Transpozičné ustanovenie

01.01.2016

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

01.01.2016

89. V prílohe č. 1 časti B prvý až deviaty bod znejú:

01.01.2016

1. Kategórie vozidiel L: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.50)

01.01.2016

2. Kategórie vozidiel M: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.51)

01.01.2016

3. Kategórie vozidiel N: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.51)

01.01.2016

4. Kategórie vozidiel O: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.51)

01.01.2016

5. Terénne vozidlá (symbol G) a vozidlo na špeciálne účely (symbol S): podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.51)

01.01.2016

6. Kategórie vozidiel T: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.52)

01.01.2016

7. Kategórie vozidiel C: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.52)

01.01.2016

8. Kategórie vozidiel R: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.52)

01.01.2016

9. Kategórie vozidiel S: podrobnejšie definície a členenie ustanovuje osobitný predpis.52)“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 50 až 52 znejú:

01.01.2016

50) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení.

01.01.2016

51) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

52) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení.“.

01.01.2016

90. Názov prílohy č. 2 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

01.01.2016

Čl. VIII

01.01.2016

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 81/2008 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

01.01.2016

b) doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu1aa) a kondičných výcvikov žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „kondičný kurz“),“.

01.01.2016

2. V § 2 odsek 4 znie:

01.01.2016

(4) Autoškola môže okrem výučby a výcviku podľa odsekov 1 až 3 vykonávať aj kurzy

01.01.2016

a) prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci podľa osobitného predpisu,1a)

01.01.2016

b) základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, ak získala registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku podľa osobitného predpisu.1b)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

01.01.2016

1b) § 4a zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

3. V § 2 ods. 5 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. a)“.

01.01.2016

4. V § 3 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.01.2016

b) je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, vzťahuje sa to na jej štatutárny orgán,“.

01.01.2016

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

01.01.2016

5. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2016

f) nie je zodpovedným zástupcom v inej autoškole registrovanej podľa tohto zákona.“.

01.01.2016

6. V § 3 ods. 3 písmená c) a d) znejú:

01.01.2016

c) identifikačné údaje o ostatných inštruktoroch autoškoly, a to meno a priezvisko, číslo inštruktorského preukazu,

01.01.2016

d) údaje o technickej základni autoškoly v rozsahu

01.01.2016

1. adresa a právny vzťah k priestoru, v ktorom sa prevádzkuje autoškola,

01.01.2016

2. adresa a právny vzťah k autocvičisku, adresa a právny vzťah k náhradnej výcvikovej ploche s vylúčením cestnej premávky (ďalej len „náhradná výcviková plocha“),

01.01.2016

3. typ, výrobné číslo trenažéra a právny vzťah k trenažéru,

01.01.2016

4. kategória a evidenčné číslo výcvikového vozidla,

01.01.2016

5. zoznam učebných pomôcok,“.

01.01.2016

7. V § 3 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „a podskupiny“.

01.01.2016

8. V § 3 ods. 4 písmeno f) znie:

01.01.2016

f) osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme trenažéra, náhradnej výcvikovej plochy alebo autocvičiska,“.

01.01.2016

9. V § 3 ods. 4 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

01.01.2016

g) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,“.

01.01.2016

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

01.01.2016

10. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.01.2016

(5) Okresný úrad v sídle kraja je povinný zabezpečiť si údaje obsiahnuté v prílohách podľa odseku 4 písm. c) z informačného systému podľa osobitného predpisu3a) alebo z informačného systému verejnej správy, ak takéto údaje sú dostupné v týchto informačných systémoch. Ak takéto údaje nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, žiadateľ predloží prílohy podľa odseku 4 písm. c) na výzvu okresného úradu v sídle kraja v určenej lehote.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

01.01.2016

3a) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2016

11. V § 3 ods. 6 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Autoškola zamestnáva inštruktorov v pracovnom pomere alebo zabezpečuje činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu.4)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

01.01.2016

4) § 23 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

12. V § 3 ods. 7 sa za slová „odbornej spôsobilosti“ vkladá čiarka a slovo „bezúhonnosti“, slová „odseku 4 písm. a), b) a d)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. a), b), d) a g)“ a na konci sa pripája táto veta: „Autoškola môže byť prevádzkovaná len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý nie je zároveň zodpovedným zástupcom alebo inštruktorom v inej autoškole.“.

01.01.2016

13. V § 3 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

01.01.2016

(8) Za bezúhonného sa na účely registrácie autoškoly nepovažuje ten,

01.01.2016

a) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,

01.01.2016

b) kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,

01.01.2016

c) komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,

01.01.2016

d) kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly,

01.01.2016

e) komu bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu podľa § 7 ods. 3 písm. c) a d) v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

01.01.2016

14. V § 3 odseky 9 a 10 znejú:

01.01.2016

(9) Doklady a zmluvy podľa odseku 4 písm. a) až f) a odseku 6 sa podávajú vo fotokópii. Zhodu s originálom overí zamestnanec okresného úradu v sídle kraja na mieste pri preverení technickej základne. Pre potreby preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 písm. g) a odseku 8 písm. a) až c) v konaní podľa tohto zákona účastník konania môže požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5a)

01.01.2016

(10) Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a oznámi registráciu autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu. Osvedčenie o registrácii obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia6) aj rozsah registrácie a schválenie technickej základne autoškoly.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

01.01.2016

5a) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

15. § 3 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

01.01.2016

(11) Na základe žiadosti prevádzkovateľa autoškoly o zmenu rozsahu registrácie autoškoly okresný úrad v sídle kraja rozhodne o zmene v registrácii autoškoly a vydá žiadateľovi nové osvedčenie o registrácii. Zmenou rozsahu registrácie je zmena rozsahu skupín, druhov kurzov, zmena adresy prevádzkových priestorov a zmena zodpovedného zástupcu. Okresný úrad v sídle kraja vydá nové osvedčenie o registrácii autoškoly aj v prípade, ak dôjde k zmene údajov uvedených v osvedčení z iných dôvodov.“.

01.01.2016

16. V § 5 ods. 2 sa za slovo „tvorí“ vkladá slovo „kancelária,“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Autoškola môže mať zriadenú ďalšiu učebňu na zabezpečenie teoretickej výučby len v rámci okresu, v ktorom má sídlo alebo prevádzku.“.

01.01.2016

17. V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

01.01.2016

b) autocvičisko alebo niektorá z nasledujúcich kombinácií:

01.01.2016

1. autocvičisko a trenažér,

01.01.2016

2. autocvičisko a náhradná výcviková plocha,

01.01.2016

3. trenažér a náhradná výcviková plocha,

01.01.2016

4. autocvičisko, trenažér a náhradná výcviková plocha,“.

01.01.2016

18. V § 5 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

01.01.2016

(4) Každé výcvikové vozidlo podľa odseku 3 písm. a) musí byť na účely zabezpečenia transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly zúčastnených na jazde, trase a trvaní jazdy, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do informačného systému3a) (ďalej len „identifikačné zariadenie výcvikového vozidla“).

01.01.2016

(5) Každá učebňa podľa odseku 2 a každý trenažér podľa odseku 3 písm. b) musia byť na účely transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom v učebni alebo na trenažéri, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do informačného systému podľa osobitného predpisu3a) (ďalej len „identifikačné zariadenie učebne a trenažéra“).

01.01.2016

(6) Identitou účastníka kurzu podľa odsekov 4 a 5 sa rozumejú meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa jeho bydliska a údaje o pridelenom identifikátore pre identifikáciu účastníka kurzu v identifikačnom zariadení. Identitou inštruktora autoškoly podľa odsekov 4 a 5 sa okrem údajov uvedených v § 15 ods. 3 rozumejú aj údaje o pridelenom identifikátore pre identifikáciu inštruktora v identifikačnom zariadení.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 7 a 8.

01.01.2016

19. V § 5 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú: „Na praktický výcvik sa používajú výcvikové vozidlá, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené pre vozidlá používané na skúškach z vedenia motorového vozidla.6a) Motorové vozidlá používané ako výcvikové vozidlá musia mať údaj o výcvikovom vozidle zaznamenaný v osvedčení o evidencii časti II.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.01.2016

6a) § 22 a 22a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

20. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠5a

01.01.2016

Schvaľovanie identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly

01.01.2016

(1) Výrobca alebo zástupca výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla a identifikačného zariadenia učebne a trenažéra je pred ich uvedením na trh povinný písomne požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách.

01.01.2016

(2) Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla a identifikačné zariadenie učebne a trenažéra musí pred schválením prejsť testovaním kompatibility programového vybavenia zariadenia na komunikáciu s informačným systémom.3a) O výsledku testovania vydá prevádzkovateľ informačného systému správu.

01.01.2016

(3) Žiadateľ je povinný zabezpečiť vykonanie testovania na vlastné náklady.

01.01.2016

(4) Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla musí byť schválené podľa osobitného predpisu.6b)

01.01.2016

(5) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

01.01.2016

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

01.01.2016

1. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,

01.01.2016

2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby, dátum a miesto narodenia osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

01.01.2016

b) značku a obchodný názov identifikačného zariadenia výcvikového vozidla alebo identifikačného zariadenia učebne a trenažéra,

01.01.2016

c) údaje o schválení podľa odseku 4.

01.01.2016

(6) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je správa o testovaní podľa odseku 2.

01.01.2016

(7) Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva za každý typ identifikačného zariadenia samostatne.

01.01.2016

(8) Ministerstvo schváli spôsobilosť typu identifikačného zariadenia podľa odseku 1 na používanie v autoškolách a vydá žiadateľovi osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 7; inak žiadosť zamietne.

01.01.2016

(9) Držiteľ osvedčenia podľa odseku 8 po vykonaní montáže identifikačného zariadenia vydá prevádzkovateľovi autoškoly potvrdenie, ktoré obsahuje

01.01.2016

a) identifikačné údaje držiteľa osvedčenia podľa odseku 5 písm. a),

01.01.2016

b) identifikačné údaje namontovaného identifikačného zariadenia podľa odseku 5 písm. b),

01.01.2016

c) identifikačné údaje prevádzkovateľa autoškoly podľa § 3 ods. 3 písm. a),

01.01.2016

d) identifikačné údaje vozidla, učebne alebo trenažéra podľa § 3 ods. 3 písm. d), ako aj miesto, kde bolo identifikačné zariadenie namontované,

01.01.2016

e) spôsob montáže,

01.01.2016

f) dátum montáže,

01.01.2016

g) podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky.

01.01.2016

(10) Povinnosť podľa § 6 ods. 1 písm. k) môže prevádzkovateľ autoškoly splniť aj prostredníctvom vlastného programového vybavenia, ktoré musí byť kompatibilné na komunikáciu s informačným systémom,3a) najmä na odosielanie záznamov do informačného systému v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Programové vybavenie autoškoly podlieha schváleniu ministerstvom na základe žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu.

01.01.2016

(11) Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa primerane vzťahujú aj na schválenie programového vybavenia autoškoly podľa odseku 10.

01.01.2016

(12) Držiteľ osvedčenia podľa odseku 8 je povinný oznámiť ministerstvu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách a predložiť o nich doklady najneskôr do 10 dní od vzniku týchto zmien. Ministerstvo po posúdení zmien môže rozhodnúť o zmene osvedčenia o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách. Ak rozhodnutie o zmene vyžaduje nové testovanie, ministerstvo nariadi výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu zabezpečiť jeho vykonanie na vlastné náklady.

01.01.2016

(13) Ministerstvo rozhodne o zrušení osvedčenia podľa odseku 8, ak o to písomne požiada držiteľ osvedčenia. Ministerstvo rozhodne o zrušení osvedčenia aj v prípade, ak

01.01.2016

a) držiteľ osvedčenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo udelené osvedčenie,

01.01.2016

b) identifikačné zariadenie nespĺňa niektorú z technických požiadaviek ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

01.01.2016

(14) Osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách zaniká

01.01.2016

a) rozhodnutím ministerstva o zrušení osvedčenia,

01.01.2016

b) zánikom výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý je držiteľom osvedčenia,

01.01.2016

c) smrťou fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je držiteľom osvedčenia alebo jej vyhlásením za mŕtvu,

01.01.2016

d) uplynutím času platnosti schválenia podľa odseku 4.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

01.01.2016

6b) § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

21. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

01.01.2016

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

01.01.2016

22. § 6 ods. 1 písmeno f) znie:

01.01.2016

f) používať na kurzy podľa § 2 ods. 1 autocvičisko, náhradnú výcvikovú plochu, ktoré spĺňajú požiadavky podľa vykonávacieho predpisu, trenažér schváleného typu a učebné pomôcky,“.

01.01.2016

23. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:

01.01.2016

h) zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu alebo osobitného výcviku výsledok lekárskej prehliadky na základe predloženého dokladu o zdravotnej spôsobilosti do informačného systému,3a)

01.01.2016

i) zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu výsledok psychologického vyšetrenia na základe predloženého dokladu o psychickej spôsobilosti do informačného systému,3a) ak uchádzač má povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu,

01.01.2016

j) viesť dokumentáciu o jednotlivých kurzoch a evidenciu o technickej základni autoškoly elektronicky v informačnom systéme,3a)

01.01.2016

k) používať počas výučby a výcviku identifikačné zariadenie v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.“.

01.01.2016

24. V § 6 ods. 2 prvá veta znie: „Ak dôjde k zmene údajov vedených v informačnom systéme podľa osobitného predpisu3a) alebo k zmene podmienok, za ktorých bola autoškola registrovaná, prevádzkovateľ autoškoly je povinný oznámiť zmenu okresnému úradu v sídle kraja, ktorý rozhodol o registrácii autoškoly, do piatich pracovných dní odo dňa, keď nastala zmena.“.

01.01.2016

25. V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2016

d) nespĺňa podmienky registrácie autoškoly podľa tohto zákona.“.

01.01.2016

26. V § 7 ods. 5 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. c) alebo d)“ a slová „šiestich mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „piatich rokov“.

01.01.2016

27. V § 8 odsek 4 znie:

01.01.2016

(4) Prílohou žiadosti je

01.01.2016

a) doklad o vzdelaní žiadateľa,

01.01.2016

b) doklad o doterajšej praxi žiadateľa,

01.01.2016

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

01.01.2016

d) doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,

01.01.2016

e) farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.“.

01.01.2016

28. V § 8 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

01.01.2016

29. V § 8 odsek 6 znie:

01.01.2016

(6) Za bezúhonného sa na účely inštruktorského oprávnenia nepovažuje ten,

01.01.2016

a) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,

01.01.2016

b) kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,

01.01.2016

c) komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,

01.01.2016

d) kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu podľa § 11 ods. 1,

01.01.2016

e) komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie podľa § 10 ods. 2 písm. e) v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu podľa § 11 ods. 1.“.

01.01.2016

30. V § 8 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

01.01.2016

(7) Pre potreby preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. a) až c) a § 10 ods. 2 písm. c) v konaní podľa tohto zákona účastník konania môže požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5a) Pre potreby preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. d) si okresný úrad v sídle kraja zabezpečí výpis z evidenčnej karty vodiča.

01.01.2016

(8) Ak sa lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením zistilo, že držiteľ inštruktorského oprávnenia je spôsobilý viesť len niektoré skupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, okresný úrad v sídle kraja obmedzí držiteľovi inštruktorské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 9 a 10.

01.01.2016

31. V § 9 odseky 2 až 5 znejú:

01.01.2016

(2) Inštruktorská skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zostavenou ministerstvom. Správu skúšobných komisií a termínov konania inštruktorských skúšok vykonáva ministerstvo prostredníctvom informačného systému.3a) Ministerstvo určí dátum a miesto vykonania skúšky na základe prijatého hlásenia o ukončení kurzu tak, aby sa skúška mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa skončenia kurzu.

01.01.2016

(3) O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Komisia po skončení skúšky zaznamená údaje o výsledku inštruktorskej skúšky do informačného systému3a) a uloží v informačnom systéme elektronickú kópiu protokolu o vykonaní skúšky.

01.01.2016

(4) Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl nevyhovel na inštruktorskej skúške, môže ju opakovať najviac jedenkrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Ak nevyhovie ani na opakovanej skúške alebo túto skúšku nevykoná do šiestich mesiacov odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, musí opakovať celý inštruktorský kurz.

01.01.2016

(5) Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na inštruktorskej skúške v určenom termíne, ministerstvo môže určiť náhradný termín skúšky; ak sa ani v určenom náhradnom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu inštruktorskú skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.“.

01.01.2016

32. V § 10 ods. 1 druhej vete sa za slová „údaje o žiadateľovi“ vkladá čiarka a slová „podľa § 8 ods. 3 písm. a),“ sa nahrádzajú slovami „a to meno, priezvisko, dátum narodenia, rozsah vodičského oprávnenia,“.

01.01.2016

33. V § 10 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „sa štátnym dozorom“.

01.01.2016

34. V § 10 ods. 2 písmeno e) znie:

01.01.2016

e) opakovane vykonáva výučbu alebo výcvik v rozpore s učebnými osnovami,“.

01.01.2016

35. V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

01.01.2016

f) stratil podľa psychologického vyšetrenia spôsobilosť vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,

01.01.2016

g) nesplnil povinnosť podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 10a ods. 1 písm. d) alebo nevykonal úspešne skúšku podľa § 10a ods. 1 písm. d).“.

01.01.2016

36. V § 10 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:

01.01.2016

(3) Rozhodnutím o odňatí alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odňatia alebo obmedzenia rozsahu inštruktorského oprávnenia zakazuje vykonávať v autoškole výučbu alebo výcvik až do času jeho vrátenia; ak ide o obmedzenie rozsahu inštruktorského oprávnenia, zakazuje sa mu vykonávať praktický výcvik len na motorovom vozidle tej skupiny inštruktorského oprávnenia, ktorého rozsah je obmedzený.

01.01.2016

(4) Ak ten, komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie alebo jeho rozsah bol obmedzený, preukáže, že sa pominuli dôvody na odňatie alebo obmedzenie inštruktorského oprávnenia, inštruktorské oprávnenie sa mu vráti alebo sa obnoví jeho pôvodný rozsah, ak tomu nebránia zákonné prekážky.

01.01.2016

(5) Vrátiť odňaté inštruktorské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len

01.01.2016

a) po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, ak bolo inštruktorské oprávnenie odňaté alebo bol obmedzený jeho rozsah pre stratu zdravotnej spôsobilosti,

01.01.2016

b) po preskúmaní psychickej spôsobilosti, ak bolo inštruktorské oprávnenie odňaté alebo bol obmedzený jeho rozsah pre stratu psychickej spôsobilosti,

01.01.2016

c) ak orgán Policajného zboru rozhodol o vrátení odobratého vodičského oprávnenia,

01.01.2016

d) ak orgán Policajného zboru vrátil zadržaný vodičský preukaz.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 6 až 8.

01.01.2016

37. V § 10a písm. c) sa vypúšťajú slová „ktorá sa priamo podieľa na vedení vozidla a“.

01.01.2016

38. § 10a sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

01.01.2016

d) podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu inštruktorov autoškôl a následne skúške na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa § 17 ods. 2 písm. c) alebo podľa § 18 ods. 1 písm. d) za porušenie povinností podľa tohto zákona,

01.01.2016

e) zabezpečiť počas výučby a výcviku identifikáciu účastníka kurzu prostredníctvom identifikačného zariadenia v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.“.

01.01.2016

39. Doterajší text § 10a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

01.01.2016

(2) Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný

01.01.2016

a) chrániť inštruktorský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,

01.01.2016

b) oznámiť okresnému úradu v sídle kraja do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených v inštruktorskom preukaze, zmenu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,

01.01.2016

c) odovzdať okresnému úradu v sídle kraja inštruktorský preukaz bezodkladne odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,9a)

01.01.2016

d) odovzdať okresnému úradu v sídle kraja inštruktorský preukaz bezodkladne po zadržaní vodičského preukazu,9b)

01.01.2016

e) spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 8 ods. 6.

01.01.2016

(3) Inštruktor autoškoly vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik spolu v rozsahu najviac 12 vyučovacích hodín denne.“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

01.01.2016

9a) § 92 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

9b) § 70 a 71 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

40. V § 11 ods. 1 sa za slová „vykonal skúšku“ vkladajú slová „na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu“ a na konci sa pripája táto veta: „Na posúdenie bezúhonnosti žiadateľa o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu sa vzťahuje ustanovenie § 8 ods. 6.“.

01.01.2016

41. V § 11 ods. 2 druhá veta znie: „Na organizáciu skúšok na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu po doškoľovacom kurze inštruktorov sa vzťahujú ustanovenia § 9 rovnako.“. Posledná veta sa vypúšťa.

01.01.2016

42. V § 11 odseky 3 až 5 znejú:

01.01.2016

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu je potrebné podať najskôr šesť mesiacov a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti inštruktorského preukazu, inak okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne. Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska, číslo inštruktorského preukazu a dátum a miesto jeho vydania.

01.01.2016

(4) Prílohou žiadosti je

01.01.2016

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

01.01.2016

b) doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,

01.01.2016

c) farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.

01.01.2016

(5) Okresný úrad v sídle kraja vydá žiadateľovi, ktorý splnil podmienky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu, nový inštruktorský preukaz do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti. Inštruktorský preukaz sa nepredĺži, ak nie sú splnené podmienky podľa odsekov 1, 3 a 4.“.

01.01.2016

43. V § 12 ods. 1 písm. e) sa za slovom „trenažéry“ vypúšťajú slová „alebo normy cvičiska“.

01.01.2016

44. V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:

01.01.2016

f) schvaľuje identifikačné zariadenia a programové vybavenie autoškôl a rozhoduje o zmene a zrušení takéhoto schválenia,

01.01.2016

g) vydáva skúšobný poriadok na vykonávanie inštruktorských skúšok,“.

01.01.2016

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená h) a i).

01.01.2016

45. V § 14 písm. a) sa za slová „rozhoduje o registrácii autoškôl“ vkladá čiarka a slová „o zmene v registrácii autoškôl“.

01.01.2016

46. V § 14 písmeno c) znie:

01.01.2016

c) zaznamenáva údaje o inštruktoroch a inštruktorských oprávneniach do evidencie inštruktorov autoškôl vedenej v informačnom systéme,3a)“.

01.01.2016

47. § 15 znie:

01.01.2016

㤠15

01.01.2016

(1) Ministerstvo vedie evidenciu inštruktorov autoškôl, ktorá obsahuje údaje o inštruktoroch a inštruktorských oprávneniach v nasledujúcom rozsahu:

01.01.2016

a) meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska,

01.01.2016

b) údaj o rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia,

01.01.2016

c) údaj o rozsahu skupín vodičského oprávnenia,

01.01.2016

d) údaj o platnosti inštruktorského preukazu a o jeho predĺženiach,

01.01.2016

e) údaj o čase a mieste vykonania inštruktorskej skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu,

01.01.2016

f) údaj o prevádzkovateľovi autoškoly, ktorý je zamestnávateľom inštruktora autoškoly, a to obchodné meno, identifikačné číslo, adresu sídla,

01.01.2016

g) dátum vzniku pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, dátum vzniku pracovného pomeru inštruktora, ak pracuje v pracovnom pomere, alebo dátum začatia činnosti inštruktora podľa zmluvy, ak prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,4)

01.01.2016

h) údaj o zmenách v inštruktorských oprávneniach,

01.01.2016

i) údaj o prípadnom zadržaní vodičského preukazu a údaje o odňatí inštruktorského oprávnenia.

01.01.2016

(2) Evidencia inštruktorov autoškôl je súčasťou informačného systému.3a)

01.01.2016

(3) Údaje z evidencie inštruktorov autoškôl o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorských preukazov v rozsahu meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto jeho narodenia a adresa jeho bydliska, rozsah udeleného inštruktorského oprávnenia, evidenčné číslo a dátum uplynutia platnosti inštruktorského preukazu sa sprístupňujú orgánom Policajného zboru.“.

01.01.2016

48. § 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.01.2016

(6) Výsledok kontrolnej činnosti sa zaznamená v informačnom systéme.3a)“.

01.01.2016

49. V § 17 ods. 1 úvodná veta znie: „Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi autoškoly pokutu od 100 eur do 3 350 eur, ak“.

01.01.2016

50. V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slovo „typu“ vkladá čiarka a slová „nevyhovujúcu náhradnú výcvikovú plochu“ a vypúšťajú sa písmená h) a i).

01.01.2016

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno h).

01.01.2016

51. V § 17 ods. 1 písm. h) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

01.01.2016

52. V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až l), ktoré znejú:

01.01.2016

i) prevádzkuje autoškolu v rozpore s osvedčením o registrácii autoškoly,

01.01.2016

j) nevedie priebežne predpísanú dokumentáciu o jednotlivých kurzoch alebo údaje v dokumentácii o jednotlivých kurzoch nezodpovedajú skutočnosti,

01.01.2016

k) nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2,

01.01.2016

l) použije identifikačné zariadenie v rozpore s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.“.

01.01.2016

53. V § 17 ods. 2 úvodnej vete sa slová „do 330 eur,“ nahrádzajú slovami „od 50 eur do 330 eur,“.

01.01.2016

54. V § 17 ods. 2 písm. d) a v § 18 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „ktorá sa priamo nepodieľa na vedení vozidla alebo“.

01.01.2016

55. V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

01.01.2016

e) poruší povinnosti podľa § 10a ods. 2 písm. b) až d) alebo ods. 3,

01.01.2016

f) nezabezpečí počas výučby a výcviku identifikáciu účastníka kurzu prostredníctvom identifikačného zariadenia v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.“.

01.01.2016

56. V § 18 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo motorové vozidlo schválené ako výcvikové vozidlo“.

01.01.2016

57. V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2016

f) porušil povinnosti podľa § 10a ods. 2 písm. b) až d) alebo ods. 3.“.

01.01.2016

58. V § 18 ods. 2 sa slová „možno uložiť pokutu“ nahrádzajú slovami „sa uloží pokuta od 50 eur“.

01.01.2016

59. Doterajší text § 19 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:

01.01.2016

(2) Ak sa žiadateľovi o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa vydá inštruktorský preukaz.

01.01.2016

(3) Ak ministerstvo schváli typ trenažéra, namiesto rozhodnutia o schválení vydá žiadateľovi osvedčenie o spôsobilosti typu trenažéra.

01.01.2016

(4) Ak ministerstvo schváli typ identifikačného zariadenia, namiesto rozhodnutia o schválení vydá žiadateľovi osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách.

01.01.2016

(5) V konaní o zrušenie registrácie autoškoly podľa § 7 ods. 2 alebo inštruktorského oprávnenia podľa § 8 ods. 9 okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne, ak sa v čase jej podania vykonáva nad žiadateľom štátny odborný dozor podľa § 16.“.

01.01.2016

60. V § 21 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „evidenčnej karty inštruktora autoškoly a preukazu o kvalifikácii vodiča.“.

01.01.2016

61. V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2016

f) podrobnosti o technických požiadavkách na identifikačné zariadenia výcvikového vozidla a identifikačné zariadenia učebne a trenažéra, odosielaní záznamu do informačného systému3a) a testovaní kompatibility identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly.“.

01.01.2016

62. Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠22b

01.01.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

(1) Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

01.01.2016

(2) Prevádzkovateľ autoškoly je povinný najneskôr do 30. novembra 2016 preukázať okresnému úradu v sídle kraja bezúhonnosť a technickú základňu autoškoly podľa tohto zákona účinného od 1. januára 2016. Inak okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly; na zrušenie registrácie autoškoly sa vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 4 až 7.

01.01.2016

(3) Kondičné kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. b) je oprávnená vykonávať autoškola, ktorá je registrovaná podľa doterajších predpisov na vykonávanie vodičských kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) v rozsahu skupín vodičského oprávnenia uvedených v osvedčení o registrácii.“.

01.01.2016

Čl. IX

01.01.2016

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 35/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2016

(2) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.“.

01.01.2016

2. V § 2 odsek 1 znie:

01.01.2016

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku podľa tohto zákona sa vzťahuje na vodičov vozidiel1)

01.01.2016

a) nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, CE, C1, C1E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné, a

01.01.2016

b) osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, DE, D1, D1E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.“.

01.01.2016

3. V § 2 ods. 4 písm. f) prvom bode sa vypúšťajú slová „alebo podskupiny“.

01.01.2016

4. V § 3 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo podskupiny“ a druhá veta znie: „Základnej kvalifikácii sa môžu podrobiť aj žiadatelia o získanie vodičského oprávnenia skupín podľa § 2 ods. 1, ktorí sú zapísaní v autoškole vo vodičskom kurze.2aa)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

01.01.2016

2aa) Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

5. V § 3 odseky 4 až 6 znejú:

01.01.2016

(4) Vodič môže viesť vozidlo nákladnej dopravy

01.01.2016

a) po dovŕšení veku 18 rokov, ak

01.01.2016

1. je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny CE,

01.01.2016

2. je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1 alebo skupiny C1E,

01.01.2016

b) po dovŕšení veku 21 rokov, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny CE.

01.01.2016

(5) Vodič môže viesť vozidlo osobnej dopravy

01.01.2016

a) po dovŕšení veku 21 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie

01.01.2016

1. skupiny D alebo skupiny DE určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky je kratšia ako 50 km a ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3,

01.01.2016

2. skupiny D1 alebo skupiny D1E, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3,

01.01.2016

b) po dovŕšení veku 18 rokov, ak ide o vozidlo podľa písmena a) druhého bodu, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2,

01.01.2016

c) po dovŕšení veku 20 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny DE, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2,

01.01.2016

d) po dovŕšení veku 23 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny DE, a je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3.

01.01.2016

(6) Ak sú zachované vekové limity podľa odseku 4, vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii oprávňujúceho viesť vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie jednej skupiny, nie je povinný získať iné osvedčenie o základnej kvalifikácii na vedenie nákladného vozidla, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie inej skupiny. To isté sa vzťahuje aj na vodiča vozidla osobnej dopravy podľa odseku 5.“.

01.01.2016

6. V § 4 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak vodič takýto kurz absolvoval v rámci výcviku na získanie príslušného vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch pred začatím kurzu základnej kvalifikácie.“.

01.01.2016

7. § 4 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

01.01.2016

(5) Po ukončení kurzu základnej kvalifikácie prevádzkovateľ školiaceho strediska vydá vodičovi potvrdenie o ukončení kurzu, ktoré obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, rozsah skupín vodičského oprávnenia a štátne občianstvo.

01.01.2016

(6) Ak kurz základnej kvalifikácie vykonáva autoškola, kurz základnej kvalifikácie sa môže vykonať súbežne alebo môže byť súčasťou vodičského kurzu v autoškole. Ak je kurz základnej kvalifikácie súčasťou vodičského kurzu, učebná osnova vodičského kurzu musí obsahovať aj učebnú osnovu kurzu základnej kvalifikácie v rozsahu a obsahu uvedenom v prílohe č. 1.

01.01.2016

(7) Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo ním poverená osoba hlási príslušnému okresnému úradu v sídle kraja začatie a ukončenie kurzu základnej kvalifikácie, a to najneskôr do dvoch hodín od jeho začatia a ukončenia. Hlásenie sa zasiela prostredníctvom jednotného informačného systému vydávania kvalifikačných kariet vodiča (ďalej len „informačný systém“), ktoré musí obsahovať

01.01.2016

a) názov a sídlo školiaceho strediska,

01.01.2016

b) adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy základnej kvalifikácie vykonávajú,

01.01.2016

c) dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie,

01.01.2016

d) menný zoznam účastníkov kurzu s uvedením ich mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu a miesta narodenia, štátneho občianstva, skupiny vodičského oprávnenia.

01.01.2016

(8) Kurz základnej kvalifikácie musí byť ukončený najneskôr do jedného roka od jeho začatia.“.

01.01.2016

8. V § 4a ods. 2 písmená b) až d) znejú:

01.01.2016

b) zoznam lektorov, ktorý obsahuje meno, priezvisko lektorov; prílohou zoznamu sú originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich odborné predpoklady a prax lektorov, ktorí majú:

01.01.2016

1. stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch súvisiacich s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy a minimálne päť rokov praxe v danom odbore alebo

01.01.2016

2. vysokoškolské vzdelanie súvisiace s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy a minimálne päť rokov praxe v danom odbore,

01.01.2016

3. stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 a minimálne päť rokov praxe v danom odbore alebo

01.01.2016

4. vysokoškolské vzdelanie v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 a minimálne päť rokov praxe v danom odbore,

01.01.2016

5. inštruktorské oprávnenie,3b) ak ide o vykonávanie praktických jázd a minimálne päť rokov praxe v danom odbore,

01.01.2016

c) doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom miestnosti ako učebne zodpovedajúcej všeobecným stavebno-technickým požiadavkám na pobytové miestnosti a požiadavkám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 11h písm. f),

01.01.2016

d) doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom výcvikových vozidiel, ktoré zodpovedajú skupine vodičského oprávnenia a zodpovedajú požiadavkám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom; počet výcvikových vozidiel je primeraný počtu účastníkov v kurze,“.

01.01.2016

9. § 4a ods. 2 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

01.01.2016

f) výpis z registra trestov žiadateľa a štatutárneho orgánu nie starší ako tri mesiace,

01.01.2016

g) meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom školiaceho strediska.“.

01.01.2016

10. § 4a sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

01.01.2016

(4) Registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je možné udeliť samostatne alebo spoločne podľa druhu dopravy uvedenej v § 2 ods. 1. Údaje o udelenej registrácii školiaceho strediska sa zapisujú prostredníctvom informačného systému.

01.01.2016

(5) Rozhodnutie o registrácii školiaceho strediska obsahuje

01.01.2016

a) obchodné meno prevádzkovateľa školiaceho strediska,

01.01.2016

b) identifikačné číslo prevádzkovateľa školiaceho strediska,

01.01.2016

c) sídlo podnikania prevádzkovateľa školiaceho strediska,

01.01.2016

d) adresu prevádzok školiaceho strediska vrátane ich učební na vykonávanie kurzov,

01.01.2016

e) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu školiaceho strediska,

01.01.2016

f) rozsah registrácie podľa druhu dopravy,

01.01.2016

g) evidenčné čísla výcvikových vozidiel používaných v kurzoch,

01.01.2016

h) menný zoznam lektorov a inštruktorov podľa výučby teoretickej časti a praktickej časti.

01.01.2016

(6) Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie sa neudelí, ak žiadateľ alebo štatutárny orgán žiadateľa bol

01.01.2016

a) právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a trest nebol zahladený,

01.01.2016

b) právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou alebo s poskytovaním služieb zákazníkom a trest nebol zahladený alebo

01.01.2016

c) ak mu bola v posledných piatich rokoch právoplatne zrušená registrácia na vykonávanie kurzov podľa tohto zákona.“.

01.01.2016

11. V § 4c ods. 4 písm. a) sa za slovo „lehote“ vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „alebo“.

01.01.2016

12. V § 4c sa odsek 4 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

01.01.2016

c) prestal spĺňať požiadavky na registráciu alebo

01.01.2016

d) prestal spĺňať podmienky bezúhonnosti podľa § 4a ods. 6.“.

01.01.2016

13. V § 5 odsek 1 znie:

01.01.2016

(1) Skúška sa vykonáva po skončení kurzov základnej kvalifikácie, najneskôr do šiestich mesiacov od jeho ukončenia vrátane opakovanej skúšky.“.

01.01.2016

14. V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

01.01.2016

15. V § 7 ods. 1 úvodná veta znie: „Potvrdením o získaní základnej kvalifikácie je osvedčenie o základnej kvalifikácii, ktoré vydáva vodičovi okresný úrad v sídle kraja na základe protokolu o vykonaní skúšky podľa § 5, potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie a písomnej žiadosti, ktorá obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu, číslo, dátum a miesto vydania vodičského preukazu, platné skupiny vodičského oprávnenia a podpis; osvedčenie o základnej kvalifikácii obsahuje tieto údaje:“.

01.01.2016

16. V § 7 ods. 1 a § 10 ods. 1 písmeno f) znie:

01.01.2016

f) meno, priezvisko a podpis vedúceho príslušného organizačného útvaru pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja,“.

01.01.2016

17. V § 7 a § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

01.01.2016

h) štátne občianstvo vodiča,

01.01.2016

i) číslo vodičského preukazu,

01.01.2016

j) platnosť osvedčenia.“.

01.01.2016

18. V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a skúšky“ a slová „v rozsahu“ sa nahrádzajú slovami „v celom rozsahu“.

01.01.2016

19. V § 8 ods. 1 sa za slová „cestnej premávky“ vkladá čiarka a slová „defenzívnej jazdy“ a na konci sa pripája táto veta: „Defenzívnou jazdou sa rozumie bezpečný spôsob vedenia motorového vozidla, ktorý umožní vodičovi identifikovať a predvídať riziká v cestnej premávke, a to prostredníctvom zásad, ako sa do krízovej situácie nedostať.“.

01.01.2016

20. V § 8 odseky 2 a 3 znejú:

01.01.2016

(2) Prvý výcvik musí vykonať vodič, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko,

01.01.2016

a) do dátumu platnosti osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii a kvalifikačnej karty vodiča alebo dokladu5aa) preukazujúcom absolvovanie základnej kvalifikácie,

01.01.2016

b) ak je držiteľom vodičského oprávnenia získaného do lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.

01.01.2016

(3) Ďalší pravidelný výcvik musí vodič vykonať, ak má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko a má osvedčenie o pravidelnom výcviku a je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii a kvalifikačnej karty vodiča alebo dokladu5aa) preukazujúceho absolvovanie pravidelného výcviku.“.

01.01.2016

21. V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

01.01.2016

22. V § 9 ods. 1 druhá veta znie: „Na registráciu prevádzkovateľa školiaceho strediska na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku sa primerane vzťahujú § 4a až 4d, pričom registrácia na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku sa udelí len prevádzkovateľovi školiaceho strediska, ktorý má udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie podľa § 4a.“.

01.01.2016

23. V § 9 ods. 2 sa slová „praktické jazdy“ nahrádzajú slovami „praktických zručností“.

01.01.2016

24. § 9 sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:

01.01.2016

(3) V rámci kurzov pravidelného výcviku sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu;2a) ak vodič takýto kurz absolvoval v posledných dvanástich mesiacoch pred začatím kurzu pravidelného výcviku, nie je povinný kurz prvej pomoci absolvovať.

01.01.2016

(4) Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo ním poverená osoba hlási príslušnému okresnému úradu v sídle kraja začatie a ukončenie kurzu pravidelného výcviku, a to najneskôr do dvoch hodín od jeho začatia alebo ukončenia. Hlásenie sa zasiela prostredníctvom informačného systému, ktoré musí obsahovať

01.01.2016

a) názov a sídlo školiaceho strediska,

01.01.2016

b) adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy pravidelného výcviku vykonávajú,

01.01.2016

c) dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie,

01.01.2016

d) menný zoznam účastníkov kurzu s uvedením ich mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu a miesta narodenia, štátneho občianstva, skupiny vodičského oprávnenia.

01.01.2016

(5) Po ukončení kurzu pravidelného výcviku prevádzkovateľ školiaceho strediska vydá vodičovi potvrdenie o ukončení kurzu, ktoré obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, rozsah skupín vodičského oprávnenia a štátne občianstvo.

01.01.2016

(6) Kurz pravidelného výcviku vodiča, ktorý má iné štátne občianstvo ako slovenské, musí prebiehať v jazyku, ktorý ovláda, prostredníctvom simultánneho tlmočenia;3c) to neplatí pre vodiča, ktorý je štátnym občanom Českej republiky. Náklady súvisiace s tlmočením znáša prevádzkovateľ školiaceho strediska, ak sa prevádzkovateľ školiaceho strediska s vodičom nedohodnú inak.

01.01.2016

(7) Kurz pravidelného výcviku musí byť ukončený najneskôr do jedného roka od jeho začatia.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

01.01.2016

3c) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

25. V § 10 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu, číslo, dátum a miesto vydania vodičského preukazu, platné skupiny vodičského preukazu a podpis. Prílohou k žiadosti je potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku.“.

01.01.2016

26. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak vodič vykonáva kurz pravidelného výcviku v priebehu posledného piateho roka platnosti osvedčenia o základnej kvalifikácií alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vydaného v Slovenskej republike, platnosť nového osvedčenia o pravidelnom výcviku bude začínať od dátumu uplynutia platnosti predošlého osvedčenia.“.

01.01.2016

27. V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo podskupiny“.

01.01.2016

28. V § 11 ods. 1 prvá a druhá veta znejú: „Vodičovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku, vydá okresný úrad v sídle kraja kvalifikačnú kartu vodiča na základe písomnej žiadosti; žiadosť obsahuje dôvod žiadosti a osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, štátne občianstvo, číslo a dátum vydania občianskeho preukazu, telefonický alebo e-mailový kontakt, podoba tváre a podpis. Vzor kvalifikačnej karty vodiča je uvedený v prílohe č. 2.“.

01.01.2016

29. V § 11 odseky 4 až 6 znejú:

01.01.2016

(4) Kvalifikačná karta vodiča vydaná podľa odseku 1 môže byť nahradená vodičským preukazom,5) v ktorom je zaznamenaný kód podľa odseku 3.

01.01.2016

(5) Kvalifikačná karta vodiča vydaná v inom členskom štáte môže byť nahradená vodičským preukazom,5) ak kód podľa odseku 3 je zapísaný vo vodičskom preukaze vo forme harmonizovaného kódu.5aa)

01.01.2016

(6) Vodič vozidla nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý je štátnym občanom tretieho štátu, alebo vodič vozidla osobnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. b), ktorý je štátnym občanom tretieho štátu, preukazuje základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik na území Slovenskej republiky

01.01.2016

a) vodičským preukazom,5) ak kód podľa odseku 3 je zapísaný vo vodičskom preukaze vo forme harmonizovaného kódu,5aa) alebo

01.01.2016

b) kvalifikačnou kartou vodiča podľa odseku 1 alebo odseku 2 s kódom podľa odseku 3.“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5aa znejú:

01.01.2016

5) § 94 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

5aa) Príloha č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

30. Za § 11 sa vkladajú § 11a až 11h, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.01.2016

„Verejná správa

01.01.2016

§ 11a

01.01.2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

01.01.2016

(1) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

01.01.2016

a) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vo veciach základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,

01.01.2016

b) vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska,

01.01.2016

c) zabezpečuje vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu kvalifikačných kariet vodiča,

01.01.2016

d) vydáva preukazy kontrolóra a vedie ich evidenciu,

01.01.2016

e) prevádzkuje informačný systém.

01.01.2016

(2) Na kontrolu výkonu štátnej správy sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe.5ab)

01.01.2016

(3) Ministerstvo môže prevádzkou informačného systému poveriť na základe výberového konania jedinú fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu.

01.01.2016

§ 11b

01.01.2016

Okresný úrad v sídle kraja

01.01.2016

Okresný úrad v sídle kraja

01.01.2016

a) rozhoduje o registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku, dočasnom pozastavení platnosti registrácie, zmene registrácie alebo zrušení registrácie a vedie evidenciu vydaných registrácií,

01.01.2016

b) zostavuje skúšobnú komisiu,

01.01.2016

c) zabezpečuje vykonávanie skúšok,

01.01.2016

d) vydáva osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku,

01.01.2016

e) vydáva kvalifikačné karty vodičov,

01.01.2016

f) vykonáva štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska v územnej pôsobnosti kraja,

01.01.2016

g) ukladá pokuty za správne delikty,

01.01.2016

h) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja podľa tohto zákona.

01.01.2016

§ 11c

01.01.2016

Okresný úrad

01.01.2016

Okresný úrad vykonáva štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska v územnej pôsobnosti obvodu, kde má sídlo okresný úrad.

01.01.2016

§ 11d

01.01.2016

Štátny odborný dozor

01.01.2016

(1) Štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska je vykonávanie kontrolnej činnosti poverenými zamestnancami ministerstva, okresného úradu v sídle kraja, okresného úradu a prizvanými osobami (ďalej len „kontrolór“). Obsahom štátneho odborného dozoru je kontrola dodržiavania tohto zákona a vykonávacieho predpisu.

01.01.2016

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, kontrolóri postupujú pri výkone štátneho odborného dozoru nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.5ac)

01.01.2016

(3) Oprávnením na vykonanie kontroly je preukaz kontrolóra vydaný ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje o totožnosti v rozsahu priezvisko, meno, titul, dátum vydania a platnosť preukazu.

01.01.2016

(4) Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontroly5ad) sú kontrolóri oprávnení

01.01.2016

a) zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzu,

01.01.2016

b) overovať totožnosť osôb zúčastnených na výučbe a výcviku účastníkov kurzov,

01.01.2016

c) vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezodplatne poskytli

01.01.2016

1. doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj úradne osvedčené preklady preverovanej dokumentácie potrebné na účely kontroly,

01.01.2016

2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,

01.01.2016

d) vstupovať na pozemky, do budov, do prevádzkových priestorov prevádzkovateľa školiaceho strediska a do prevádzkovaných vozidiel,

01.01.2016

e) nahliadať do dokladov a evidencií v prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,

01.01.2016

f) prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti a veci súvisiace s vykonávanou kontrolou,

01.01.2016

g) prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať iba v pohybujúcom sa vozidle,

01.01.2016

h) vykonávať ďalšie potrebné zistenia a úkony súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa podľa odseku 3, najmä zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou,

01.01.2016

i) vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na požiadanie poverenej osoby zabezpečiť potrebné sprevádzanie.

01.01.2016

(5) Ak vykonávajú kontrolu osoby poverené ministerstvom alebo okresným úradom, jedno vyhotovenie protokolu o výsledku kontroly zašlú príslušnému okresnému úradu v sídle kraja ako podklad pre správne konanie.

01.01.2016

§ 11e

01.01.2016

Správne delikty

01.01.2016

(1) Správneho deliktu sa dopustí prevádzkovateľ školiaceho strediska, ak

01.01.2016

a) nevykonával kurzy podľa plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku alebo ich vykonával v rozpore s týmto zákonom alebo s vykonávacím predpisom,

01.01.2016

b) nezabezpečil výučbu teórie alebo praktický výcvik lektormi uvedenými v zozname lektorov podľa § 4a ods. 2 písm. b),

01.01.2016

c) vydal potvrdenie o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo praktického výcviku vodičovi, ktorý neabsolvoval výučbu teórie alebo praktického výcviku podľa obsahu a rozsahu ustanoveného v tomto zákone,

01.01.2016

d) priebežne neviedol dokumentáciu o výučbe teórie a praktickom výcviku vrátane zoznamu účastníkov v súlade s týmto zákonom a s vykonávacím predpisom,

01.01.2016

e) neoznámil zmeny údajov registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku podľa § 4b,

01.01.2016

f) nezaslal v zákonom stanovenej lehote hlásenie o

01.01.2016

1. začatí kurzu základnej kvalifikácie alebo

01.01.2016

2. skončení kurzu základnej kvalifikácie alebo

01.01.2016

3. začatí pravidelného výcviku alebo

01.01.2016

4. skončení pravidelného výcviku.

01.01.2016

(2) Okresný úrad v sídle kraja za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až c) uloží pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, podľa odseku 1 písm. d) pokutu od 500 eur do 5 000 eur a podľa odseku 1 písm. e) a f) pokutu od 200 eur do 2 000 eur.

01.01.2016

(3) Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a prihliadne sa aj na opakované porušenie právnej povinnosti a na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.

01.01.2016

(4) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2016

(5) Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odseku 2.

01.01.2016

(6) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad v sídle kraja dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

01.01.2016

§ 11f

01.01.2016

Poriadkové pokuty

01.01.2016

(1) Poriadkovú pokutu 1 500 eur uloží ministerstvo, okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad kontrolovanej osobe, ak neposkytne súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam kontrolórov podľa § 11d ods. 4.

01.01.2016

(2) Poriadkovú pokutu 200 eur uloží ministerstvo, okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 11g ods. 2.

01.01.2016

(3) Poriadkovú pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť aj opakovane pri opakovanom porušení povinností.

01.01.2016

(4) Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

01.01.2016

(5) Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2016

§ 11g

01.01.2016

Súčinnosť

01.01.2016

(1) Policajný zbor, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú ministerstvu, okresným úradom v sídle kraja alebo okresným úradom na účely štátneho odborného dozoru súčinnosť; na tento účel sú povinné poskytnúť požadované podklady a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti.

01.01.2016

(2) Iné osoby ako orgány uvedené v odseku 1, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s vykonávaním štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, sú povinné bezodkladne ich predložiť ministerstvu, okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom na ich písomné vyžiadanie.

01.01.2016

§ 11h

01.01.2016

Splnomocňovacie ustanovenie

01.01.2016

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

01.01.2016

a) podrobnosti o obsahu dokumentácie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,

01.01.2016

b) podrobnosti o priebehu kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,

01.01.2016

c) podrobnosti o skúškach,

01.01.2016

d) vzor protokolu o vykonaní skúšky a vzor protokolu o skúške,

01.01.2016

e) podrobnosti o zostavení skúšobnej komisie,

01.01.2016

f) podrobnosti o učebniach pre kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,

01.01.2016

g) podrobnosti o výcvikových vozidlách používaných v kurzoch základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,

01.01.2016

h) podrobnosti o náležitostiach preukazu kontrolóra,

01.01.2016

i) vzor preukazu kontrolóra,

01.01.2016

j) vzor potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku,

01.01.2016

k) vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelného výcviku,

01.01.2016

l) vzor žiadosti o vydanie kvalifikačnej karty vodiča,

01.01.2016

m) vzor osvedčenia o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku.“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 5ab až 5ae znejú:

01.01.2016

5ab) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

5ac) § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

5ad) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z.

01.01.2016

5ae) Zákon Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

31. § 12 znie:

01.01.2016

㤠12

01.01.2016

Kvalifikačná karta vodiča je dokladom ustanoveným na vedenie vozidla v cestnej premávke. Vodič je povinný pri vedení motorového vozidla mať pri sebe tento doklad alebo doklad podľa § 11 ods. 4 až 6 a pri cestnej kontrole ich na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu.5a)“.

01.01.2016

32. V § 12a odsek 2 znie:

01.01.2016

(2) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na zriaďovanie skúšobnej komisie, vymenovanie a odvolanie jej členov.“.

01.01.2016

33. § 12a sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

01.01.2016

(3) Ak sa žiadateľovi o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku alebo kvalifikačnej karty vodiča vyhovie v plnom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydá osvedčenie o základnej kvalifikácii, osvedčenie o pravidelnom výcviku alebo kvalifikačná karta vodiča.

01.01.2016

(4) Rozhodnutia podľa § 4a ods. 5 a § 4c môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.

01.01.2016

(5) V konaní podľa tohto zákona je správny orgán povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý je účastník konania povinný doložiť ku konaniu pred správnym orgánom, z jednotného informačného systému v cestnej doprave,5c) alebo z informačného systému verejnej správy, ak takáto informácia alebo údaj je dostupný v rámci týchto informačných systémov. Ak informáciu alebo údaj nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, účastník konania ho predloží na výzvu správneho orgánu ako prílohu.

01.01.2016

(6) Pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania môže požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu;5d) na účely podľa § 4a ods. 2 písm. f) a § 4c ods. 4 písm. d) predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada.“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 5c a 5d znejú:

01.01.2016

5c) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2016

5d) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

34. Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠13b

01.01.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

(1) Ak prevádzkovateľ školiaceho strediska, ktorý má udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku, nepožiada do 31. augusta 2016 o zmenu registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku v súlade s týmto zákonom a registrácia nebola zmenená, registrácia zaniká 31. októbra 2016.

01.01.2016

(2) Okresný úrad v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný správny orgán na úseku živnostenského podnikania o zániku pôvodnej registrácie podľa odseku 1.

01.01.2016

(3) Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.

01.01.2016

35. Nadpis prílohy č. 1 sa dopĺňa slovami „A PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU“.

01.01.2016

36. V prílohe č. 1 sa slová „C, C+E a C1+E a podskupiny C1“ nahrádzajú slovami „C, CE, C1 a C1E“ a slová „D, D+E a D1+E a podskupiny D1“ sa nahrádzajú slovami „D, DE, D1 a D1E“.

01.01.2016

37. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú slová „a podskupiny“ a slová „a podskupín“.

01.01.2016

38. V prílohe č. 1 oddiele 2 sa slová „280 hodín.“ nahrádzajú slovami „280 vyučovacích hodín; vyučovacia hodina trvá 45 minút. Riadne kurzy základnej kvalifikácie sa vykonávajú maximálne v desaťhodinových denných sústredeniach.“.

01.01.2016

39. V prílohe č. 1 oddiele 3 sa slová „140 hodín.“ nahrádzajú slovami „140 vyučovacích hodín; vyučovacia hodina trvá 45 minút. Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie sa vykonávajú maximálne v desaťhodinových denných sústredeniach.“.

01.01.2016

40. V prílohe č. 1 oddiele 4 sa slová „v sedemhodinových denných sústredeniach, a to raz za päť rokov“ nahrádzajú slovami „v minimálne sedemhodinových denných sústredeniach a v maximálne desaťhodinových denných sústredeniach, a to raz za päť rokov; vyučovacia hodina trvá 45 minút“.

01.01.2016

41. V prílohe č. 2 oddiele A.2.1 písm. d) deviatom bode a v oddiele A.2.2. písm. a) deviatom bode sa vypúšťajú slová „(podskupiny)“.

01.01.2016

Čl. X

01.01.2016

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z. a zákona č. 488/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 71 ods. 1 sa za slová „rýchlostných ciest“ vkladá čiarka a slová „za priestupok spáchaný na úseku výberu mýta,37a) za priestupok spáchaný na úseku cestnej dopravy37b)“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 37a a 37b znejú:

01.01.2016

37a) § 27 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

37b) § 49 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

Doterajší odkaz 37a a poznámka pod čiarou k odkazu 37a sa označujú ako odkaz 37c a poznámka pod čiarou k odkazu 37c.

01.01.2016

2. V § 71 ods. 3 sa za slová „rýchlostných ciest“ vkladá čiarka a slová „priestupku na úseku výberu mýta,37a) priestupku na úseku cestnej dopravy37b)“.

01.01.2016

3. V § 72 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

01.01.2016

m) vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu mýta37a) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste,

01.01.2016

n) vodič autobusu, vodič nákladného automobilu alebo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného predpisu37b) o cestnej doprave.“.

01.01.2016

4. V § 72 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „škodu spôsobenú v súvislosti s demontovaním tabuľky s evidenčným číslom znáša prevádzkovateľ vozidla.“.

01.01.2016

5. V § 107 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

01.01.2016

f) údaje o priestupkoch na úseku výberu mýta,“.

01.01.2016

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m).

01.01.2016

6. V § 108 sa vypúšťa odsek 4.

01.01.2016

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

01.01.2016

7. V § 108 ods. 4 sa slová „odsekoch 1, 2 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 2“.

01.01.2016

8. V § 109 ods. 1 sa slová „ministerstvu dopravy“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“)“.

01.01.2016

9. V § 119a ods. 7 prvá veta znie: „Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel je povinný vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha.65a)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

01.01.2016

65a) § 21 ods. 1 písm. b) tretí a štvrtý bod zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.“.

01.01.2016

Čl. XI

01.01.2016

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z. a zákona č. 259/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 5 odsek 3 znie:

01.01.2016

(3) Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 1 alebo odseku 2 je povinný sa zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie Spoločenstva.“.

01.01.2016

2. V § 6 odseky 7 až 9 znejú:

01.01.2016

(7) Skúšky sa môže zúčastniť ten, kto podá najneskôr sedem dní pred termínom skúšky dopravnému správnemu orgánu písomnú prihlášku na vykonanie skúšky. Predpoklady na oslobodenie od skúšky je žiadateľ povinný preukázať ku dňu podania žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy (ďalej len „osvedčenie o odbornej spôsobilosti“). Skúšobná komisia čiastočne alebo úplne oslobodí od skúšky podľa odseku 6 toho, kto má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi skúšky. Od skúšky je oslobodený ten, kto

01.01.2016

a) je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na medzinárodnú dopravu vydaného v Slovenskej republike od 1. septembra 2002 alebo

01.01.2016

b) pred 4. decembrom 2009 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy.26)

01.01.2016

(8) Skúška podľa odseku 6 pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Do ústnej časti postupuje ten, kto dosiahne požadovaný výsledok v písomnej časti. Ten, kto na skúške neuspel, môže podať prihlášku na opakovanú skúšku. Opakovanú skúšku možno vykonať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa konania neúspešnej skúšky; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 9 druhej vety.

01.01.2016

(9) Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený podľa odseku 7, dopravný správny orgán vydá na základe písomnej žiadosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Ak žiadateľ nesplní podmienky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti do 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia, osvedčenie sa nevydá. Ak dôjde k strate, zničeniu, poškodeniu alebo odcudzeniu osvedčenia, dopravný správny orgán vydá na základe odôvodnenej písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia duplikát osvedčenia.“.

01.01.2016

3. § 6 sa dopĺňa odsekmi 13 až 18, ktoré znejú:

01.01.2016

(13) Odborná spôsobilosť na vykonávanie taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje sa vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby.

01.01.2016

(14) Od skúšky podľa odseku 13 je oslobodený ten, kto má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi skúšky.

01.01.2016

(15) Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený podľa odseku 14, dopravný správny orgán vydá na základe písomnej žiadosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby.

01.01.2016

(16) Na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby sa obdobne použijú ustanovenia odseku 7 prvej a druhej vety, odseku 8 a odseku 9 druhej a tretej vety.

01.01.2016

(17) Prihláška na vykonanie skúšky podľa odseku 7 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, štátna príslušnosť, telefonický alebo e-mailový kontakt a podpis. Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 9 a žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby podľa odseku 15 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, telefonický alebo e-mailový kontakt a podpis.

01.01.2016

(18) Vzor prihlášky na vykonanie skúšky, vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára.“.

01.01.2016

4. V § 7 písm. d) sa slová „koncesia podľa § 27“ nahrádzajú slovami „kópia koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie vozidla taxislužby“.

01.01.2016

5. V § 7 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

01.01.2016

g) zamestnávať len takých vodičov, ktorí absolvovali povinnú základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik, ak takej povinnosti podľa osobitného predpisu30a) podliehajú,

01.01.2016

h) oznámiť dopravnému správnemu orgánu, koho vymenoval za vedúceho dopravy alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy a zmenu údaja evidovaného vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy, a to do 15 dní od zmeny,“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

01.01.2016

30a) Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno i).

01.01.2016

6. V § 11 úvodnej vete sa vypúšťa označenie odseku 1 a § 11 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2016

d) počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke mať uzavretú s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc, na ktorých má podľa dopravnej licencie zastávku, zmluvu o úhrade za služby súvisiace s užívaním autobusovej stanice s vymedzením podmienok užívania, ak podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka boli zverejnené.“.

01.01.2016

7. V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2016

(2) Zriaďovateľom zastávky je obec, na území ktorej sa autobusová zastávka zriaďuje, ak zriaďovateľom zastávky nie je iná osoba.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

01.01.2016

8. V 23 sa vypúšťa odsek 4.

01.01.2016

Doterajšie odseky 5 a 6 a označujú ako odseky 4 a 5.

01.01.2016

9. V § 27 ods. 2 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „alebo prepraviť cestujúceho aj z iného miesta v Slovenskej republike, ako je územie vymedzené v koncesii, ak cieľové miesto je v cudzine.“.

01.01.2016

10. V § 27 ods. 3 písm. d) sa za slovo „spôsobilosti“ vkladajú slová „na vykonávanie taxislužby“.

01.01.2016

11. V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2016

e) je odborne spôsobilý.“.

01.01.2016

12. § 28 sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:

01.01.2016

(5) Od skúšky je oslobodený ten, kto je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby vydaného v Slovenskej republike.

01.01.2016

(6) Opakovanú skúšku možno vykonať najskôr po uplynutí siedmich dní odo dňa konania neúspešnej skúšky; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 8.

01.01.2016

(7) Tomu, kto úspešne absolvoval skúšku, a tomu, kto bol od skúšky oslobodený podľa odseku 5, dopravný správny orgán vydá na základe písomnej žiadosti preukaz vodiča. Žiadosť o vydanie preukazu vodiča obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, štátne občianstvo, telefonický alebo e-mailový kontakt, fotografia a podpis.

01.01.2016

(8) Ak žiadateľ nesplní podmienky na vydanie preukazu vodiča do 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti o vydanie preukazu vodiča, preukaz vodiča sa nevydá.

01.01.2016

(9) Na získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby sa obdobne použijú ustanovenia § 6 ods. 7 prvej a druhej vety, § 6 ods. 8 prvej až tretej vety a § 6 ods. 9 tretej vety.

01.01.2016

(10) Vzor prihlášky na vykonanie skúšky a vzor žiadosti o vydanie preukazu vodiča zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára.“.

01.01.2016

13. V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2016

d) nie je evidované v inej koncesii.“.

01.01.2016

14. V § 30 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2016

(3) Na každé evidenčné číslo vozidla uvedené v koncesii dopravný správny orgán vydá osvedčenie vozidla taxislužby.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

01.01.2016

15. V § 33 odsek 2 znie:

01.01.2016

(2) Ak osobitný predpis47) alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, kabotážna preprava na území Slovenskej republiky je vylúčená pri pravidelnej doprave.“.

01.01.2016

16. V § 34 ods. 1 písmeno a) znie:

01.01.2016

a) prepravu nebezpečných vecí vykonávanú v plnom rozsahu v rámci hraníc uzavretej oblasti,“.

01.01.2016

17. V § 34 ods. 3 sa slová „typovo schváleným vozidlom“ nahrádzajú slovami „vozidlom vyhovujúcim požiadavkám dohody ADR“.

01.01.2016

18. V § 35 ods. 1 písm. b) sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „v preukázateľnej forme“.

01.01.2016

19. V § 35 odsek 2 znie:

01.01.2016

(2) Ak odosielateľ nebezpečných vecí koná na príkaz tretej strany, tretia strana je povinná ho písomne informovať o preprave nebezpečných veci a sprístupniť mu všetky informácie a doklady, ktoré potrebuje na plnenie svojich povinností.“.

01.01.2016

20. V § 36 odsek 1 znie:

01.01.2016

(1) Odosielateľ, dopravca, príjemca a ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú povinní písomne vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať. Bezpečnostný poradca pripravuje pre povinnú osobu uvedenú v prvej vete výročnú správu za uplynulý kalendárny rok do 31. marca príslušného roku; povinná osoba archivuje výročnú správu po dobu ustanovenú v dohode ADR a predkladá ju na požiadanie dopravnému správnemu orgánu.“.

01.01.2016

21. V § 36 ods. 3, § 37 vrátane nadpisu a § 41 ods. 1 písm. n) a o) sa slová „odborná príprava“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „školenie“ v príslušnom tvare.

01.01.2016

22. V § 36 ods. 3 sa slová „osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prepravu príslušného druhu nebezpečných vecí“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí (ďalej len „osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu“)“.

01.01.2016

23. V § 37 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „poverí“ vkladajú slová „najviac na päť rokov“.

01.01.2016

24. V § 37 ods. 3 písmeno a) znie:

01.01.2016

a) je zapísaná v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,49a)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

01.01.2016

49a) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

25. V § 37 ods. 3 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prílohou zoznamu sú originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich odborné predpoklady a prax lektorov,“.

01.01.2016

26. V § 37 ods. 4 písm. c) sa slová „osvedčenie bezpečnostného poradcu“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu“.

01.01.2016

27. V § 37 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

01.01.2016

(5) Dopravný správny orgán odníme poverenie právnickej osobe, ak

01.01.2016

a) získala poverenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti,

01.01.2016

b) písomne požiada o odňatie poverenia,

01.01.2016

c) napriek upozorneniu vykonáva školenie bezpečnostných poradcov a vodičov v rozpore s týmto zákonom alebo s dohodou ADR.

01.01.2016

(6) Rozhodnutia podľa odseku 3 a 5 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 10.

01.01.2016

28. V § 37 odseky 7 a 8 znejú:

01.01.2016

(7) Tomu, kto absolvoval školenie a úspešne vyhovel skúške za podmienok podľa tohto zákona a dohody ADR, dopravný správny orgán vydá na základe písomnej žiadosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo ADR osvedčenie o školení vodiča. V prípade podania žiadosti v listinnej podobe sa žiadosť podáva dopravnému správnemu orgánu výlučne prostredníctvom povereného zariadenia. Podaním žiadosti poverenému zariadeniu sa žiadosť považuje za podanú dopravnému správnemu orgánu dňom jej podania poverenému zariadeniu. Za zamestnanca môže žiadosť podať aj jeho zamestnávateľ. Podaním žiadosti sa žiadateľ súčasne prihlasuje na školenie u povereného zariadenia. Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu bez vykonania školenia je žiadateľ povinný podať najneskôr sedem dní pred termínom skúšky.

01.01.2016

(8) Poverené zariadenie zasiela dopravnému správnemu orgánu použitím informačného systému podľa osobitného predpisu49b) najneskôr do 24 hodín od začiatku školenia a najneskôr do dvoch hodín od ukončenia školenia najmä tieto údaje:

01.01.2016

a) obchodné meno a sídlo povereného zariadenia,

01.01.2016

b) miesto učební a výcvikových priestorov, v ktorých sa uskutočňuje školenie,

01.01.2016

c) dátum začatia a skončenia školenia,

01.01.2016

d) zoznam účastníkov školenia s uvedením ich mena, priezviska, dátumu a miesta narodenia a rozsahu školenia.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:

01.01.2016

49b) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2016

29. V § 37 ods. 9 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a slová „vykonáva sa po skončení odbornej prípravy.“ sa vypúšťajú.

01.01.2016

30. V § 37 ods. 9 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Skúška vodičov sa vykonáva po ukončení školenia a skúška bezpečnostných poradcov najskôr sedem dní po ukončení školenia. Žiadateľ je povinný vykonať skúšku vodičov najneskôr do troch mesiacov od ukončenia školenia a skúšku bezpečnostných poradcov najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia školenia; to neplatí v prípade opakovanej skúšky vodiča a bezpečnostného poradcu a skúšky na predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu.“.

01.01.2016

31. V § 37 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:

01.01.2016

(10) Ak žiadateľ po absolvovaní školenia preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na skúške v určenom termíne, skúšobná komisia určí náhradný termín skúšky. Ak žiadateľ nevykoná skúšku ani v náhradnom termíne, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní školenia.

01.01.2016

(11) Ak žiadateľ, ktorý absolvoval školenie, na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Termín opakovanej skúšky sa určí tak, aby sa konala najskôr po siedmich dňoch a najneskôr do troch mesiacov odo dňa nevyhovenia na skúške vodiča ADR alebo do šiestich mesiacov odo dňa nevyhovenia na skúške bezpečnostného poradcu. Ak žiadateľ nevyhovel ani pri opakovanej skúške, ďalšiu skúšku môže vykonať po podaní novej žiadosti a po opätovnom absolvovaní školenia.“.

01.01.2016

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 12.

01.01.2016

32. V § 37 odsek 12 znie:

01.01.2016

(12) Formu a obsah osvedčenia upravuje dohoda ADR. Ak dôjde k strate, zničeniu, poškodeniu alebo odcudzeniu osvedčenia alebo pri zmene údajov v osvedčení, dopravný správny orgán vydá na základe odôvodnenej písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia duplikát osvedčenia.“.

01.01.2016

33. § 37 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

01.01.2016

(13) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu podľa odseku 7 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, korešpondenčná adresa, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a podpis. Žiadosť o vydanie ADR osvedčenia o školení vodiča podľa odseku 7 obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, korešpondenčná adresa, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, fotografia a podpis.

01.01.2016

(14) Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a vzor žiadosti o vydanie ADR osvedčenia o školení vodiča zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára.“.

01.01.2016

34. V § 39 odsek 1 znie:

01.01.2016

(1) Kontrolný orgán pri kontrole na cestách zisťuje, či sú splnené ustanovenia podľa tohto zákona a dohody ADR.“.

01.01.2016

35. V § 41 ods. 1 písm. n) sa za slovo „poradcov“ vkladajú slová „a vodičov“.

01.01.2016

36. V § 41 ods. 1 písm. p) sa slová „o odbornej príprave bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci“ nahrádzajú slovami „o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčenia o školení vodiča“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ich duplikát“.

01.01.2016

37. V § 41 ods. 1 písmeno q) znie:

01.01.2016

q) ukladá sankcie za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie podľa osobitného predpisu56) vrátane pokút za iné správne delikty, ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v medzinárodnej pravidelnej doprave, ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v súvislosti s kabotážnou prepravou na území Slovenskej republiky, a je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodovali okresné úrady v sídle kraja,“.

01.01.2016

38. V poznámke pod čiarou k odkazu 56 sa slová „Čl. 12 a 13“ nahrádzajú slovami „Čl. 12 ods. 2 písm. a) až c)“.

01.01.2016

39. V § 41 ods. 1 písm. r) sa za slová „osvedčení o odbornej spôsobilosti“ vkladá čiarka a slová „osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby“.

01.01.2016

40. V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenami u) až y), ktoré znejú:

01.01.2016

u) riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými úradmi v sídle kraja vrátane výkonu odborného dozoru,

01.01.2016

v) poveruje právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky výkonom určitých činností podľa dohody ADR na základe písomnej žiadosti,

01.01.2016

x) vedie evidenciu protokolov o skúškach vykonaných podľa dohody ADR, vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčení o školení vodiča,

01.01.2016

y) vydáva jednotný celoštátny číselník autobusových liniek.“.

01.01.2016

41. V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

01.01.2016

l) podrobnosti o výročnej správe pri preprave nebezpečných vecí,

01.01.2016

m) podrobnosti o podmienkach a rozsahu poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR,

01.01.2016

n) vzor osvedčenia vozidla taxislužby.“.

01.01.2016

42. V § 41 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „jednotný“.

01.01.2016

43. § 41 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

01.01.2016

(4) Ministerstvo vedie register taxislužby, v ktorom eviduje najmä tieto údaje:

01.01.2016

a) o držiteľoch koncesie na prevádzkovanie taxislužby, platnosť koncesie, čísla osvedčení o odbornej spôsobilosti, evidenčné čísla vozidiel držiteľa koncesie, informácie o dočasnej zmene koncesie, dôvody odňatia koncesie,

01.01.2016

b) o držiteľoch preukazu vodiča v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum vydania preukazu a orgán, ktorý preukaz vydal, číslo preukazu, údaje o bezúhonnosti podľa § 28 ods. 3, údaje o spôsobilosti vodiča na vedenie vozidla a o jeho odbornej spôsobilosti a údaje uvedené v protokole o vykonaní skúšky.

01.01.2016

(5) Ministerstvo vedie ADR register, v ktorom eviduje najmä tieto údaje:

01.01.2016

a) protokoly o skúškach vykonaných podľa dohody ADR, dátum začatia a skončenia školenia, miesto učební a výcvikových priestorov, zoznam účastníkov školenia s uvedením ich mena a priezviska, dátumu narodenia, štátneho občianstva a u účastníkov školenia bezpečnostných poradcov aj miesto ich narodenia, platnosť a rozsah oprávnenia,

01.01.2016

b) o držiteľoch ADR osvedčenia o školení vodiča v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, číslo osvedčenia, platnosť a rozsah oprávnenia,

01.01.2016

c) o držiteľoch osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostných poradcov v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, štátne občianstvo, číslo osvedčenia a platnosť osvedčenia.“.

01.01.2016

44. V § 42 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osvedčenia vozidla taxislužby“.

01.01.2016

45. V § 42 písmeno d) znie:

01.01.2016

d) vydáva preukazy vodiča a ich duplikát a odníma preukazy vodiča,“.

01.01.2016

46. V § 42 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby podľa § 6 ods. 15 a ich duplikát,“.

01.01.2016

47. V § 42 písmeno i) znie:

01.01.2016

i) je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy podľa § 41 ods. 1 písm. k), do informačného systému podľa § 41 ods. 3 a do registra taxislužby podľa § 41 ods. 4,“.

01.01.2016

48. V § 42 písmeno j) znie:

01.01.2016

j) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem pravidelnej dopravy, taxislužby a prípadov podľa § 41 ods. 1 písm. q),“.

01.01.2016

49. V § 43 písm. b) sa vypúšťajú slová „v prvom stupni“.

01.01.2016

50. V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

01.01.2016

g) prevádzkovateľov cestnej dopravy, či zamestnávajú vodičov v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,

01.01.2016

h) povereného zariadenia.“.

01.01.2016

51. V § 45 ods. 2 sa za slovo „cestách“ vkladá čiarka a slová „v colnom priestore“.

01.01.2016

52. V § 45 odsek 3 znie:

01.01.2016

(3) Ministerstvo vykonáva odborný dozor nad medzinárodnou dopravou, nad prepravami do iných štátov a z iných štátov a nad kabotážnymi prepravami na území Slovenskej republiky vrátane prepráv nebezpečných vecí a kontroluje, či sú splnené zákonné požiadavky, ktoré boli podkladom na vydanie povolení, licencií Spoločenstva, dopravných licencií, koncesií, osvedčení vozidla taxislužby, preukazu vodiča a osvedčení vodiča a pri preprave nebezpečných vecí u dopravcov, odosielateľov, príjemcov a ostatných účastníkov prepravy nebezpečných vecí podmienky ustanovené týmto zákonom a dohodou ADR.“.

01.01.2016

53. V § 45 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pri preprave nebezpečných vecí u dopravcov, odosielateľov, príjemcov a ostatných účastníkov prepravy nebezpečných vecí podmienky ustanovené týmto zákonom a dohodou ADR.“.

01.01.2016

54. V § 45 ods. 7 sa za slová „sprievodnými dokladmi“ vkladajú slová „a dokladmi podľa tohto zákona“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a pri preprave nebezpečných vecí podmienky ustanovené týmto zákonom a dohodou ADR“.

01.01.2016

55. V § 45 odsek 8 znie:

01.01.2016

(8) Colné orgány kontrolujú na cestách, v colnom priestore a vo vozidlách u vodičov preukaz vodiča a doklady dopravcov v medzinárodnej doprave, pri preprave do iných štátov a z iných štátov doklady potrebné podľa osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv a pri preprave nebezpečných vecí dodržiavanie podmienok ustanovených týmto zákonom a dohodou ADR; v prípade jednorazových prepravných povolení aj znehodnocujú tieto doklady.“.

01.01.2016

56. V § 45 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Obec môže výkonom odborného dozoru poveriť aj príslušníka obecnej polície.61a)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

01.01.2016

61a) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

57. § 45 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

01.01.2016

(10) Colné orgány poskytujú ministerstvu údaje uvedené v colných vyhláseniach v rozsahu potrebnom na účely evidencie a kontroly dokladov podľa tohto zákona.“.

01.01.2016

58. V § 46 ods. 4 sa slová „osvedčenie ADR o školení vodiča“ nahrádzajú slovami „ADR osvedčenie o školení vodiča“.

01.01.2016

59. V § 47 ods. 1 druhá veta znie: „Ak orgán odborného dozoru zistí iný správny delikt podľa § 48 alebo priestupok podľa § 49, podá oznámenie dopravnému správnemu orgánu; to neplatí, ak priestupok bol prejednaný v blokovom konaní podľa osobitného predpisu.“.

01.01.2016

60. V § 47 ods. 5 písmeno b) znie:

01.01.2016

b) vodič nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle, kópiu povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a z tretieho štátu, aj prepravné povolenie, osvedčenie vodiča, preukaz vodiča, kópiu koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie vozidla taxislužby.“.

01.01.2016

61. V § 47 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.01.2016

(6) Colník môže zastaviť vozidlo na ceste a v spolupráci s Policajným zborom aj prerušiť alebo zakázať ďalšiu prepravu, ak zistí, že vodič nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle, kópiu povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a z tretieho štátu, aj prepravné povolenie, osvedčenie vodiča, preukaz vodiča, kópiu koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie vozidla taxislužby.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

01.01.2016

62. § 47 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.01.2016

(9) Policajné orgány, colné orgány a Národný inšpektorát práce62a) sú povinní zapisovať do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy zistené závažné porušenia uvedené v zozname podľa osobitného predpisu.62b)“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 62a a 62b znejú:

01.01.2016

62a) § 33 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.

01.01.2016

62b) Čl. 6 a príloha č. IV nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.“.

01.01.2016

63. V § 48 odsek 1 znie:

01.01.2016

(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto

01.01.2016

a) prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2,

01.01.2016

b) prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy alebo vymenovanému vedúcemu dopravy neumožňuje skutočne a sústavne riadiť dopravné činnosti podniku,

01.01.2016

c) vymenoval za vedúceho dopravy osobu, ktorá nespĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť alebo na bezúhonnosť,

01.01.2016

d) neoznámil dopravnému správnemu orgánu, koho vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy neoznámil do 15 dní,

01.01.2016

e) zamestnáva vodičov v rozpore s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,

01.01.2016

f) zamestnáva cudzinca z tretieho štátu, ktorý nemá osvedčenie vodiča a pracovné povolenie,

01.01.2016

g) neoznámil dopravnému správnemu orgánu do 15 dní zmenu údaja evidovaného vo vnútroštátnom elektronickom registri prevádzkovateľov cestnej dopravy,

01.01.2016

h) prevádzkuje autobusovú linku bez dopravnej licencie alebo po odňatí dopravnej licencie,

01.01.2016

i) vykoná kabotážnu prepravu v rozpore s ustanovenými pravidlami alebo bez jazdného listu,

01.01.2016

j) nevrátil dopravnému správnemu orgánu osvedčenie vodiča, ak vodič prestal spĺňať požiadavky, za ktorých bolo vydané,

01.01.2016

k) nemá v Slovenskej republike vo vlastných alebo v prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku, neprevádzkuje nevyhnutnú technickú základňu a vozidlový park alebo nemá v sídle podniku doklady o podnikaní v cestnej doprave, najmä povolenia a licencie, účtovné doklady, evidenciu zamestnancov a prevádzkovaných vozidiel,

01.01.2016

l) prevádzkuje cestnú dopravu alebo taxislužbu vozidlami, ktoré nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom,

01.01.2016

m) prevádzkuje taxislužbu vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona alebo nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom,

01.01.2016

n) nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, jazdný list, sprievodné doklady o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a z tretieho štátu, aj prepravné povolenie,

01.01.2016

o) nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia koncesie podľa § 27 alebo osvedčenie vozidla taxislužby,

01.01.2016

p) prevádzkuje taxislužbu bez koncesie alebo v rozpore s ňou alebo poskytuje dopravné služby taxislužby vodičom, ktorý nemá preukaz vodiča alebo zamestnáva vodiča vozidla taxislužby, ktorý nie je v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby,

01.01.2016

q) nepredložil na požiadanie príslušnému dopravnému správnemu orgánu výročnú správu podľa § 36 ods. 1,

01.01.2016

r) sa nezapísal do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva.“.

01.01.2016

64. V § 48 ods. 3 písm. b) sa za slová „dopravnej licencie“ vkladajú slová „alebo cestovného poriadku“.

01.01.2016

65. V § 48 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bez stanovených náležitostí,“.

01.01.2016

66. V § 48 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

01.01.2016

e) počas prevádzkovania pravidelnej dopravy na autobusovej linke nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc, na ktorých má podľa dopravnej licencie zastávku, zmluvu o úhrade za služby súvisiace s užívaním autobusovej stanice s vymedzením podmienok užívania, ak podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka boli zverejnené,“.

01.01.2016

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

01.01.2016

67. V § 48 odsek 4 znie:

01.01.2016

(4) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 20 000 eur dopravcovi, odosielateľovi, príjemcovi alebo ostatnému účastníkovi prepravy nebezpečných vecí, ktorý porušil svoje povinnosti vyplývajúce z dohody ADR a tohto zákona.“.

01.01.2016

68. V § 48 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.01.2016

(5) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur poverenému zariadeniu, ak

01.01.2016

a) neoznámi dopravnému správnemu orgánu údaje podľa § 37 ods. 8,

01.01.2016

b) vykonáva školenie bezpečnostných poradcov a vodičov v rozpore s týmto zákonom alebo s dohodou ADR.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

01.01.2016

69. V § 48 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.

01.01.2016

70. V § 48 odsek 9 znie:

01.01.2016

(9) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný dopravný správny orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.“.

01.01.2016

71. V § 48 ods. 10 sa slová „Výnos pokút je“ nahrádzajú slovami „Pokuty sú“.

01.01.2016

72. § 49 vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠49

01.01.2016

Priestupky

01.01.2016

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

01.01.2016

a) prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2 alebo taxislužbu bez koncesie,

01.01.2016

b) ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať kópiou povolenia podľa § 5 ods. 1 alebo licencie Spoločenstva podľa § 5 ods. 2, jazdným listom, sprievodnými dokladmi o prepravovanom náklade, a ak ide o prepravu na územie a z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu a z tretieho štátu, aj platným prepravným povolením,

01.01.2016

c) ako vodič počas prepravy nebezpečných vecí sa nevie preukázať dokladmi, ktoré sa musia nachádzať na dopravnej jednotke podľa dohody ADR, a nezabezpečil, aby boli až do vykládky obaly a cisterny riadne uzatvorené a vhodne označené,

01.01.2016

d) vykonáva funkciu vedúceho dopravy bez právneho vzťahu k prevádzkovateľovi cestnej dopravy podľa osobitného predpisu19) alebo pre viacerých prevádzkovateľov cestnej dopravy, než je prípustné podľa osobitného predpisu a tohto zákona; to neplatí, ak má výnimku od dopravného správneho orgánu,

01.01.2016

e) vykonáva funkciu vedúceho dopravy napriek tomu, že dopravný správny orgán alebo príslušný orgán členského štátu usadenia ho vyhlásil za nespôsobilého samostatne sústavne riadiť dopravné činnosti podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy,

01.01.2016

f) narúša bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu cestujúcich, najmä obťažovaním cestujúcich alebo osádky vozidla neprimeraným hlukom alebo zápachom, prepravou nevhodnej príručnej batožiny alebo zvieraťa, alebo znečistí autobus alebo autokar,

01.01.2016

g) neuposlúchne počas prepravy pokyn alebo príkaz vodiča alebo iného člena osádky vozidla, revízora alebo dispečera na zaistenie bezpečnosti cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

01.01.2016

h) neoprávnene sa zdržiava v prevádzkových priestoroch dopravcu, ktoré nie sú určené cestujúcim alebo verejnosti, alebo vo vozidle, ktoré nevykonáva cestnú dopravu, a neuposlúchne výzvu na ich opustenie,

01.01.2016

i) pokračuje v prevádzkovaní taxislužby po smrti držiteľa koncesie bez ohlásenia dopravnému správnemu orgánu alebo napriek jeho zákazu,

01.01.2016

j) ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať kópiou koncesie podľa § 27 alebo osvedčením vozidla taxislužby,

01.01.2016

k) ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať preukazom vodiča,

01.01.2016

l) ako vodič sa pri kontrole na ceste nevie preukázať osvedčením vodiča.

01.01.2016

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta do 5 000 eur, podľa odseku 1 písm. b) až e), i), j) a l) sa uloží pokuta do 3 000 eur, podľa odseku 1 písm. f) až h) a k) pokuta do 1 500 eur.

01.01.2016

(3) Zákaz činnosti možno uložiť za priestupky podľa odseku 1 písm. d) a e).

01.01.2016

(4) Za priestupky podľa odseku 1 písm. f) až h) a k) sa uloží bloková pokuta do 200 eur a v rozkaznom konaní do 500 eur.

01.01.2016

(5) Za priestupky podľa odseku 1 písm. b) až e), i), j) a l) sa uloží bloková pokuta do 500 eur a v rozkaznom konaní do 1 500 eur.

01.01.2016

(6) V blokovom konaní môžu prejednávať priestupky podľa odseku 1 písm. b), c), j) až l) aj colné orgány a orgány Policajného zboru a podľa odseku 1 písm. f) až h) aj revízori.

01.01.2016

(7) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.63)

01.01.2016

(8) Pokuty sú podľa vecnej príslušnosti dopravného správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce. Blokové pokuty uložené colnými orgánmi alebo orgánmi Policajného zboru sú príjmom štátneho rozpočtu. Blokové pokuty uložené revízormi podľa odseku 6 sú príjmom dopravcu.“.

01.01.2016

73. V § 50 ods. 4 písmeno d) znie:

01.01.2016

d) vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby, osvedčení o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčení o školení vodiča,“.

01.01.2016

74. § 50 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

01.01.2016

(5) V konaní podľa tohto zákona pri elektronickej komunikácii správny orgán vydáva a doručuje účastníkovi správneho konania výlučne v listinnej podobe65a) tieto doklady:

01.01.2016

a) na účely podľa § 6 ods. 9 osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

01.01.2016

b) na účely podľa § 6 ods. 13 osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby,

01.01.2016

c) na účely podľa § 28 ods. 8 preukaz vodiča,

01.01.2016

d) na účely podľa § 37 ods. 7 osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčenie o školení vodiča.

01.01.2016

(6) V konaní podľa tohto zákona je správny orgán povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý je účastník konania povinný doložiť ku konaniu pred správnym orgánom, z informačného systému v cestnej doprave49b) alebo z informačného systému verejnej správy, ak takáto informácia alebo údaj je dostupný v rámci týchto informačných systémov. Ak informáciu alebo údaj nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, účastník konania ho predloží na výzvu správneho orgánu ako prílohu.

01.01.2016

(7) Pre potreby preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania môže požiadať správny orgán o zabezpečenie výpisu z registra trestov, ak na tento účel predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu s poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu;65b) na účely podľa § 6 ods. 3 a 4, § 27 ods. 3 písm. c), § 27 ods. 13, § 28 ods. 2 písm. d), § 52 ods. 1 písm. d) a § 54 ods. 1 písm. f) predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu súhlasu osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada.“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 65a a 65b znejú:

01.01.2016

65a) § 38 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

01.01.2016

65b) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

75. V § 51 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri zmene sídla alebo trvalého pobytu je miestne príslušným dopravný správny orgán podľa nového sídla alebo trvalého pobytu.“.

01.01.2016

76. V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slovom „základne“ vypúšťa čiarka a slová „o druhovej a typovej skladbe vozidlového parku“.

01.01.2016

77. V § 52 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „údaje preukazujúce splnenie požiadaviek ku dňu prvého zápisu do evidencie motorových vozidiel,“.

01.01.2016

78. V § 53 ods. 1 písm. b) sa slová „číslo a dátum udelenia“ nahrádzajú slovom „kópiu“.

01.01.2016

79. V § 54 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a b)“.

01.01.2016

80. V § 54 ods. 1 písm. b) sa za slová „odbornej spôsobilosti“ vkladajú slová „na vykonávanie taxislužby“.

01.01.2016

81. V § 54 ods. 1 písmeno f) znie:

01.01.2016

f) titul, meno a priezvisko jedného z členov štatutárneho orgánu, ktorý je odborne spôsobilý; to neplatí, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá bude sama vykonávať funkciu odborne spôsobilej osoby na vykonávanie taxislužby ako konateľ podniku alebo samostatne zárobkovo činná osoba,“.

01.01.2016

82. Za § 56b sa vkladá § 56c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠56c

01.01.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

(1) Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

01.01.2016

(2) Proti rozhodnutiu vyššieho územného celku vo veciach, v ktorých rozhodoval v prvom stupni, možno po 1. januári 2016 podať opravný prostriedok na súde.67)

01.01.2016

(3) Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý je držiteľom povolenia alebo licencie Spoločenstva získaného podľa doterajších predpisov a nie je zapísaný v obchodnom registri, je povinný sa zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 1. apríla 2016.

01.01.2016

(4) Osvedčenia o absolvovaní školenia bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu podľa tohto zákona.

01.01.2016

(5) Dopravca, ktorý predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona nemá uzavretú s vlastníkmi, správcami alebo nájomcami autobusových staníc, na ktorých má podľa dopravnej licencie zastávku, zmluvu o úhrade za služby súvisiace s užívaním autobusovej stanice s vymedzením podmienok užívania, ak podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka boli zverejnené, túto povinnosť splní v lehote do troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:

01.01.2016

67) § 22 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 16/2006 Z. z.“.

01.01.2016

Čl. XII

01.01.2016

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa nad slovami „prevádzkovateľa vozidla“ vypúšťa odkaz 1. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 1.

01.01.2016

2. V § 2 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

01.01.2016

(3) Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona osoba, ktorá ako prevádzkovateľ vozidla uzavrela so správcom výberu mýta alebo poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest; ak takáto zmluva nie je uzavretá, považuje sa za prevádzkovateľa vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine, ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.01.2016

(4) Nedoplatok mýta vznikne, ak je mýto počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom počítané alebo uhrádzané v nižšej výške, čím dochádza len k čiastočnej úhrade mýta.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.

01.01.2016

3. V § 3 písmeno e) znie:

01.01.2016

e) záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,15) okrem právnických osôb a fyzických osôb, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku podľa osobitného predpisu,15a)“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 15a znejú:

01.01.2016

15) § 7 písm. a) a b) a § 9 ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

15a) § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

4. Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2016

(2) Oslobodenie od platby mýta sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. c), e) až h) a l), len ak sú tieto vozidlá zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme podľa § 10. Ak vozidlá podľa odseku 1 písm. c), e) až h) a l) nie sú zaregistrované v elektronickom mýtnom systéme podľa § 10, vzťahujú sa na prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla povinnosti podľa § 9.“.

01.01.2016

5. V § 9 ods. 1 druhej vete sa za slová „Vodič vozidla“ vkladajú slová „a prevádzkovateľ vozidla“.

01.01.2016

6. V § 9 odsek 2 znie:

01.01.2016

(2) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný

01.01.2016

a) pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestniť, inštalovať a uviesť do činnosti vo vozidle palubnú jednotku vrátane jej príslušenstva a používať ju v súlade s týmto zákonom a takým spôsobom, aby umožňovala získanie údajov potrebných na výpočet mýta a na výkon kontroly,

01.01.2016

b) pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest s nulovou sadzbou mýta umiestniť a uviesť do činnosti vo vozidle palubnú jednotku vrátane jej príslušenstva v súlade s týmto zákonom,

01.01.2016

c) zaregistrovať do elektronického mýtneho systému technické údaje vozidla potrebné na výpočet mýta a jeho vyúčtovanie, údaje o prevádzkovateľovi vozidla a ich zmeny v súlade s osvedčením o evidencii vozidiel podľa osobitného predpisu18a) alebo v súlade s osvedčením o evidencii vydaným v cudzine,

01.01.2016

d) zadať do palubnej jednotky počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

01.01.2016

18a) § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

7. V § 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).

01.01.2016

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

01.01.2016

8. V § 9 ods. 4 sa slová „písm. a) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

01.01.2016

9. V § 10 ods. 2, 3 a 6, § 12 ods. 7 a § 17 ods. 4 sa za slová „podľa § 3“ vkladajú slová „ods. 1“.

01.01.2016

10. V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto zákona sa ministerstvo obrany považuje za prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od mýta podľa § 3 ods. 1 písm. c).“.

01.01.2016

11. V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.01.2016

(5) Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta podľa odseku 2 je povinný oznámiť správcovi výberu mýta alebo poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta bezodkladne pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest každú zmenu údajov zaregistrovaných podľa odseku 4.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

01.01.2016

12. V § 10 ods. 7 sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“.

01.01.2016

13. V § 11 ods. 3 sa za slovo „zákonom“ vkladajú slová „a spôsobom uvedeným vo všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa palubnej jednotky“.

01.01.2016

14. V § 11 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalej postupuje podľa pokynov poskytovateľa palubnej jednotky“.

01.01.2016

15. § 11 ods. 7 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a ďalej je povinný postupovať podľa pokynov poskytovateľa palubnej jednotky“.

01.01.2016

16. V § 12 ods. 5 písmeno a) znie:

01.01.2016

a) evidenčné číslo vozidla a fotografické zobrazenie vozidla,“.

01.01.2016

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťajú slová „o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

01.01.2016

18. V § 12 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.01.2016

h) údaje o okamžitej hmotnosti vozidla.“.

01.01.2016

19. V § 12 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

01.01.2016

(9) Správca výberu mýta a osoba poverená podľa odseku 2 sú povinní na požiadanie poskytnúť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a okresným úradom informácie zhromaždené elektronickým zariadením podľa odseku 5 na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov.24a)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

01.01.2016

24a) Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

01.01.2016

20. V § 13 ods. 2 sa slová „Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“.

01.01.2016

21. V § 23 ods. 2 písm. h) sa slová „podľa § 28 ods. 2 a 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 28 ods. 2 a 4“.

01.01.2016

22. V § 25 ods. 5 písm. b) sa za slová „okresným úradom“ vkladajú slová „a orgánom Policajného zboru“.

01.01.2016

23. V § 25 ods. 10 a 11 sa slová „až 32“ nahrádzajú slovami „až 31“.

01.01.2016

24. § 25 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

01.01.2016

(12) Dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť aj pri rozhodovaní v konaní o priestupku podľa § 27 alebo v konaní o správnom delikte podľa § 28.“.

01.01.2016

25. § 26 sa vypúšťa.

01.01.2016

26. § 27 až 29 vrátane nadpisov znejú:

01.01.2016

㤠27

01.01.2016

Priestupky

01.01.2016

(1) Priestupku na úseku výberu mýta sa dopustí vodič vozidla, ktorý

01.01.2016

a) užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,

01.01.2016

b) odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v čase kontroly,

01.01.2016

c) pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta umiestni alebo uvedie do činnosti vo vozidle palubnú jednotku v rozpore s § 9 ods. 2 písm. b),

01.01.2016

d) palubnú jednotku vo vozidle umiestni, inštaluje, uvedie do činnosti alebo ju používa v rozpore s § 9 ods. 2 písm. a) a nemá to vplyv na správny výpočet mýta a na úhradu mýta,

01.01.2016

e) nezadá do palubnej jednotky počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla a vznikne tým nedoplatok mýta,

01.01.2016

f) poskytne nesprávne alebo neúplné údaje pre výpočet mýta náhradným spôsobom podľa § 6 a vznikne tým nedoplatok mýta,

01.01.2016

g) nepredloží na výzvu

01.01.2016

1. príslušníka Policajného zboru doklad o vozidle, podľa ktorého je možné určiť alebo overiť technické údaje vozidla,

01.01.2016

2. príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly potvrdenie o úhrade mýta podľa § 6 ods. 7,

01.01.2016

h) nesprístupni na výzvu príslušníka Policajného zboru alebo osoby poverenej výkonom kontroly palubnú jednotku a údaje v palubnej jednotke,

01.01.2016

i) nezaregistruje do elektronického mýtneho systému údaje podľa § 9 ods. 2 písm. c),

01.01.2016

j) používa vo vozidle palubnú jednotku, ktorá je poskytnutá a priradená k vozidlu s iným evidenčným číslom.

01.01.2016

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto

01.01.2016

a) neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje,

01.01.2016

b) neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na účely dohľadu nad posudzovaním podľa § 22.

01.01.2016

(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta vo výške stopäťdesiatnásobku nedoplatku mýta, najviac však 1 050 eur, a v blokovom konaní vo výške stonásobku nedoplatku mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 700 eur. Ak nie je možné určiť výšku nedoplatku mýta, uloží sa pokuta vo výške 700 eur.

01.01.2016

(4) Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta vo výške 2 000 eur a v blokovom konaní vo výške 1 000 eur.

01.01.2016

(5) Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 700 eur.

01.01.2016

(6) Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 20 eur do 100 eur a v blokovom konaní vo výške od 10 eur do 80 eur.

01.01.2016

(7) Za priestupok podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. f) sa uloží pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.

01.01.2016

(8) Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) alebo písm. h) sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní vo výške od 50 eur do 300 eur.

01.01.2016

(9) Za priestupok podľa odseku 1 písm. i) alebo písm. j) sa uloží pokuta vo výške 100 eur a v blokovom konaní vo výške 50 eur. Ak spáchaním takéhoto priestupku vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.

01.01.2016

(10) Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) sa uloží pokuta vo výške 1 000 eur a v blokovom konaní vo výške 700 eur.

01.01.2016

(11) Za priestupok podľa odseku 2 písm. b) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 100 000 eur.

01.01.2016

(12) Priestupky podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) prejednávajú okresné úrady a v blokovom konaní aj orgány Policajného zboru. Priestupky prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má fyzická osoba bydlisko. Ak je páchateľom priestupku osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o priestupku podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k zisteniu porušenia niektorej z povinností podľa tohto zákona.

01.01.2016

(13) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o priestupku podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o priestupku podľa odseku 1 a podľa odseku 2 písm. a) vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.

01.01.2016

(14) Priestupky podľa odseku 2 písm. b) prejednáva úrad.

01.01.2016

(15) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch51) okrem rozkazného konania podľa § 87.

01.01.2016

(16) Pokuty uložené za priestupky podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2016

§ 28

01.01.2016

Správne delikty

01.01.2016

(1) Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí prevádzkovateľ vozidla, ktorý

01.01.2016

a) užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta,

01.01.2016

b) pri užívaní vymedzených úsekov ciest s nulovou sadzbou mýta umiestni alebo uvedie do činnosti vo vozidle palubnú jednotku v rozpore s § 9 ods. 2 písm. b),

01.01.2016

c) palubnú jednotku vo vozidle umiestni, inštaluje, uvedie do činnosti alebo ju používa v rozpore s § 9 ods. 2 písm. a) a nemá to vplyv na správny výpočet mýta a na úhradu mýta,

01.01.2016

d) neoznámi zmenu zaregistrovaných údajov podľa § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7,

01.01.2016

e) nezadá do palubnej jednotky správny počet náprav vozidla tak, aby zodpovedal skutočnému stavu vozidla a vznikne tým nedoplatok mýta,

01.01.2016

f) nezaregistruje do elektronického mýtneho systému údaje podľa § 9 ods. 2 písm. c),

01.01.2016

g) používa vo vozidle palubnú jednotku, ktorá je poskytnutá a priradená k vozidlu s iným evidenčným číslom.

01.01.2016

(2) Správneho deliktu sa dopustí správca výberu mýta alebo poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta, ktorý poruší alebo nesplní povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným predpisom.2)

01.01.2016

(3) Správneho deliktu sa dopustí

01.01.2016

a) notifikovaná osoba, ktorá

01.01.2016

1. koná nad rozsah notifikácie alebo v rozpore s notifikáciou,

01.01.2016

2. poruší povinnosť podľa § 22 ods. 4 písm. b) až j),

01.01.2016

b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody, posudzovania vhodnosti alebo na účely dohľadu nad posudzovaním podľa § 22.

01.01.2016

(4) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) alebo odseku 2 sa uloží pokuta vo výške od 1 500 eur do 10 000 eur.

01.01.2016

(5) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. e) sa uloží pokuta vo výške od 480 eur do 2 000 eur.

01.01.2016

(6) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. d) sa uloží pokuta vo výške od 30 eur do 200 eur.

01.01.2016

(7) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) sa uloží pokuta vo výške od 150 eur do 400 eur. Ak spáchaním takéhoto správneho deliktu vznikne nedoplatok mýta, uloží sa pokuta vo výške od 480 eur do 2 000 eur.

01.01.2016

(8) Za správny delikt podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu alebo písmena b) sa uloží pokuta vo výške od 50 000 eur do 500 000 eur. Za správny delikt podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu sa uloží pokuta vo výške od 5 000 eur do 100 000 eur.

01.01.2016

(9) Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety za viaceré kalendárne dni nie je možné spojiť do jedného konania.

01.01.2016

(10) O viacerých správnych deliktoch podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa podľa odseku 1 spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa viacerými vozidlami nie je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.

01.01.2016

(11) Správne delikty podľa odseku 1 prejednáva okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o správnom delikte podľa odseku 1 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa.

01.01.2016

(12) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o správnom delikte podľa odseku 1 rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o správnom delikte podľa odseku 1 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.

01.01.2016

(13) Správne delikty podľa odseku 2 prejednáva ministerstvo. Správne delikty podľa odseku 3 prejednáva úrad.

01.01.2016

(14) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

01.01.2016

(15) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

01.01.2016

(16) Pokuty uložené za správne delikty podľa odseku 1 až 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2016

Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla

01.01.2016

§ 29

01.01.2016

Rozkazné konanie

01.01.2016

(1) Ak okresný úrad zistí na základe kontroly vykonanej správcom výberu mýta, osobou poverenou podľa § 12 ods. 2, osobami poverenými výkonom kontroly alebo orgánmi Policajného zboru podľa odseku 2 (ďalej len „vykonaná kontrola“) spáchanie správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty podľa odsekov 3 až 6.

01.01.2016

(2) Správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) možno prejednať a uložiť zaň pokutu v rozkaznom konaní len vtedy, ak dôkaz o spáchaní správneho deliktu je získaný a zaznamenaný bez zastavenia vozidla stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením, ktoré používa správca výberu mýta, osoba poverená podľa § 12 ods. 2, osoby poverené výkonom kontroly alebo Policajný zbor.

01.01.2016

(3) Za správny delikt podľa 28 ods. 1 písm. a) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 1 500 eur.

01.01.2016

(4) Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. b) alebo písm. e) sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 480 eur.

01.01.2016

(5) Za viac správnych deliktov podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.

01.01.2016

(6) O viacerých správnych deliktoch podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) toho istého prevádzkovateľa spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa viacerými vozidlami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.

01.01.2016

(7) Na rozkazné konanie o správnom delikte podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) je miestne príslušný okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na rozkazné konanie o správnom delikte podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) a e) je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa.

01.01.2016

(8) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

01.01.2016

(9) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí prevádzkovateľ vozidla dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

01.01.2016

(10) Pokuta podľa odsekov 3 a 4 a trovy konania podľa § 31 ods. 8 sa musia uhradiť formou platby na platobný účet.52)

01.01.2016

(11) Pokuty uložené v rozkaznom konaní sú príjmom štátneho rozpočtu."“.

01.01.2016

27. V § 30 ods. 1 písm. c) až e) sa slová „podľa § 29 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 5 alebo § 10 ods. 7“.

01.01.2016

28. V § 30 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „a údaj o odložení veci sa zaznamená v evidencii podľa § 33“.

01.01.2016

29. V § 30 ods. 3 sa slová „porušenie povinnosti podľa § 29 ods. 1“ nahrádzajú slovami „podľa § 9 ods. 1 a 2“ a slová „o porušení povinnosti podľa § 29 ods. 1 a údaje podľa § 33 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „a záznam o kontrole, ktorými sa preukazuje porušenie povinnosti“.

01.01.2016

30. § 31 a 32 vrátane nadpisu znejú:

01.01.2016

㤠31

01.01.2016

(1) Rozkaz vydaný podľa § 29 ods. 1 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 9 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovateľovi vozidla zašle aj fotografia a záznam o kontrole podľa § 25 ods. 9, ktorými sa preukazuje porušenie povinnosti. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

01.01.2016

(2) Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní sa nepoužije. Rozhodujúcou skutočnosťou nie je uvedenie vodiča, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo, alebo uvedenie inej osoby ako osoby zodpovednej za porušenie povinnosti.

01.01.2016

(3) Okresný úrad odmietne odpor, ak

01.01.2016

a) neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 2 a podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,

01.01.2016

b) bola pokuta už uhradená.

01.01.2016

(4) Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.

01.01.2016

(5) Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, ak odsek 7 neustanovuje inak; to platí aj v prípade, ak bol odpor podaný len proti niektorému z viacerých výrokov uvedených v rozkaze.

01.01.2016

(6) Prevádzkovateľovi vozidla obvinenému zo spáchania správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e) nemožno v konaní o správnom delikte vedenom po zrušení rozkazu uložiť vyššiu pokutu, než bola uvedená v rozkaze.

01.01.2016

(7) Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 30 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

01.01.2016

(8) Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. e), okresný úrad uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.

01.01.2016

(9) Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu podľa odseku 4 a rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 6 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.

01.01.2016

§ 32

01.01.2016

Vylúčenie súbežných konaní

01.01.2016

(1) Po začatí konania o priestupku vodiča podľa § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j) nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 alebo § 29 alebo už v začatom konaní pokračovať, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.

01.01.2016

(2) Po začatí konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 alebo § 29 nemožno začať konanie o priestupku vodiča podľa § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j) alebo už v začatom konaní pokračovať, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.

01.01.2016

(3) Po právoplatnosti rozhodnutia o priestupku podľa § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j) nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 a nemožno začať ani rozkazné konanie podľa § 29, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.

01.01.2016

(4) Po právoplatnosti rozhodnutia o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 nemožno začať konanie o priestupku vodiča podľa § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j) a nemožno začať ani rozkazné konanie podľa § 29, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.

01.01.2016

(5) Po právoplatnosti rozhodnutia vydaného v rozkaznom konaní podľa § 29 ods. 1 alebo ak bola vec odložená podľa § 30, nemožno začať konanie podľa § 28 o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 28 ods. 1 a nemožno začať ani konanie o priestupku vodiča podľa § 27 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) alebo písm. j), ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.“.

01.01.2016

31. § 33 sa vypúšťa.

01.01.2016

32. V § 34 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

01.01.2016

33. Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠36b

01.01.2016

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov; neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie.“.

01.01.2016

Čl. XIII

01.01.2016

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.01.2016

(4) Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine, ak ďalej nie je ustanovené inak.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

01.01.2016

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.01.2016

(7) Spôsob označenia vymedzených úsekov ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade diaľničnej známky dopravnými značkami ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.

01.01.2016

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2016

(4) Ak bola diaľničná známka s mesačnou platnosťou alebo diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou zakúpená v decembri, táto diaľničná známka platí aj v januári nasledujúceho roka, a to do konca jej platnosti.“.

01.01.2016

4. V § 4 ods. 2 sa nad slovom „súpravy“ vypúšťa odkaz 7. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 7.

01.01.2016

5. V § 6 ods. 1 druhej vete sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

01.01.2016

6. V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2016

(2) Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky sa vzťahuje na prevádzkovateľov vozidiel podľa odseku 1 písm. e), f), h) až m), len ak sú tieto vozidlá zaregistrované v systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky podľa odseku 3. Ak vozidlá podľa odseku 1 písm. e), f), h) až m), nie sú zaregistrované u správcu výberu úhrady diaľničnej známky podľa odseku 3, vzťahuje sa na prevádzkovateľa vozidla a vodiča vozidla povinnosť podľa § 4.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

01.01.2016

7. V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Držiteľ parkovacieho preukazu môže mať v rovnakom čase oslobodené len jedno vozidlo alebo jazdnú súpravu.“.

01.01.2016

8. V § 7 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

01.01.2016

9. V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto zákona sa ministerstvo obrany považuje za prevádzkovateľa vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. d).“.

01.01.2016

10. V § 7 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

01.01.2016

11. V § 7 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

01.01.2016

12. § 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.01.2016

(8) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje správcovi výberu úhrady diaľničnej známky elektronicky na účely registrácie a kontroly registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 písm. h) údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu. Údaje sa poskytujú v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo parkovacieho preukazu a dátum vydania parkovacieho preukazu.“.

01.01.2016

13. § 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.01.2016

(6) Správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená podľa odseku 1 sú povinní na požiadanie poskytnúť ministerstvu a okresným úradom informácie zhromaždené elektronickým zariadením podľa odseku 3 na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov.19a)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

01.01.2016

19a) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2016

14. V § 9 ods. 5 písm. b) sa za slová „okresným úradom“ vkladajú slová „a orgánom Policajného zboru“.

01.01.2016

15. § 9 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

01.01.2016

(12) Dôkaz o porušení povinnosti získaný a zaznamenaný spôsobom ustanoveným v odseku 10 možno použiť aj pri rozhodovaní v konaní o priestupku podľa § 10.“.

01.01.2016

16. § 10 vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠10

01.01.2016

Priestupky

01.01.2016

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič vozidla alebo jazdnej súpravy použije vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky.

01.01.2016

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič vozidla alebo jazdnej súpravy použije vymedzené úseky ciest bez označenia motorového vozidla platnou diaľničnou známkou v podobe papierovej nálepky.

01.01.2016

(3) Za priestupok podľa odsekov 1 a 2 sa uloží pokuta od 100 eur do 500 eur a v blokovom konaní od 50 eur do 200 eur.

01.01.2016

(4) Priestupok podľa odsekov 1 a 2 prejednáva príslušný okresný úrad a v blokovom konaní orgán Policajného zboru. Ak je páchateľom priestupku osoba s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na konanie o priestupku podľa odsekov 1 a 2 je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k zisteniu porušenia povinnosti podľa tohto zákona.

01.01.2016

(5) O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu o priestupku podľa odsekov 1 a 2 rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja. O odvolaní proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o priestupku podľa odsekov 1 a 2 vydanému v prvom stupni rozhoduje osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja.

01.01.2016

(6) Na priestupok a jeho prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch22) okrem rozkazného konania podľa § 87.

01.01.2016

(7) Pokuty uložené za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

01.01.2016

17. V § 11 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

01.01.2016

18. V § 11 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

01.01.2016

(4) Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží len jedna pokuta podľa odseku 2. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania.

01.01.2016

(5) O viacerých správnych deliktoch podľa odseku 1 toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa rôznymi vozidlami sa rozhodne a sankcia sa uloží osobitne vo viacerých samostatných rozkazných konaniach vedených podľa vozidla, ktorým bol správny delikt spáchaný. Samostatné rozkazné konania o všetkých správnych deliktoch prevádzkovateľa vozidla podľa odseku 1 spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa viacerými vozidlami nie je možné spojiť do jedného rozkazného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.

01.01.2016

(6) Na rozkazné konanie o správnom delikte je miestne príslušný okresný úrad, v obvode ktorého má prevádzkovateľ vozidla sídlo, ak ide o právnickú osobu, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Ak je prevádzkovateľom vozidla osoba s bydliskom, miestom podnikania, alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, miestne príslušným na rozkazné konanie o správnom delikte je okresný úrad v sídle kraja, v obvode ktorého došlo k prvému zisteniu porušenia niektorej z povinností spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 10.

01.01.2016

19. V § 11 odsek 7 znie:

01.01.2016

(7) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.“.

01.01.2016

20. § 13 a 14 vrátane nadpisu znejú:

01.01.2016

㤠13

01.01.2016

(1) Rozkaz vydaný podľa § 11 ods. 2 má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak odsek 9 neustanovuje inak. Spolu s rozkazom sa prevádzkovateľovi vozidla zašle aj fotografia o porušení povinnosti podľa § 4 ods. 2 a záznam o kontrole. Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

01.01.2016

(2) Prevádzkovateľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal. Odpor proti rozkazu sa musí odôvodniť. V odôvodnení uvedie prevádzkovateľ vozidla rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti výroku uvedenému v rozkaze, a zároveň označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. K odporu pripojí listinné dôkazy, ktorých sa dovoláva. O tomto musí byť prevádzkovateľ vozidla v rozkaze poučený. Ustanovenie § 19 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní sa nepoužije.

01.01.2016

(3) Okresný úrad odmietne odpor, ak

01.01.2016

a) neobsahuje predpísané náležitosti podľa odseku 2 a podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,

01.01.2016

b) bol podaný podľa odseku 7 a neobsahuje údaje o vodičovi podľa odseku 7,

01.01.2016

c) bola pokuta už uhradená.

01.01.2016

(4) Okresný úrad vydá rozhodnutie o odmietnutí odporu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Rozkaz nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odporu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí odporu.

01.01.2016

(5) Včasným podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný úrad pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla, ak v odseku 6 alebo odseku 7 nie je ustanovené inak.

01.01.2016

(6) Ak po podaní odporu okresný úrad zistí dôvody podľa § 12 ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

01.01.2016

(7) Ak prevádzkovateľ vozidla alebo jazdnej súpravy v odpore proti rozkazu o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 2 uvedie údaje o vodičovi, ktorý viedol vozidlo alebo jazdnú súpravu v čase porušenia, v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu, okresný úrad konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy preruší a začne konanie o priestupku vodiča podľa § 10. Ak v konaní o priestupku vodiča podľa § 10 okresný úrad v lehote ustanovenej osobitným predpisom zistí, že nie je možné zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba, priestupok nemožno prejednať, skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, vo veci nerozhodne podľa osobitného zákona,22) pokračuje v konaní o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla; inak okresný úrad konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

01.01.2016

(8) Prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 11 ods. 1, okresný úrad uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty.

01.01.2016

(9) Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o odmietnutí odporu podľa odseku 4, rozhodnutie o zastavení konania podľa odsekov 6 a 7 a rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 7 môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.

01.01.2016

§ 14

01.01.2016

Vylúčenie súbežných konaní

01.01.2016

(1) Po začatí konania o priestupku vodiča podľa § 10 nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 11 alebo už v začatom konaní pokračovať, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.

01.01.2016

(2) Po začatí konania o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 11 nemožno začať konanie o priestupku vodiča podľa § 10 alebo už v začatom konaní pokračovať, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.

01.01.2016

(3) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola vodičovi vozidla uložená pokuta za priestupok podľa § 10, nemožno začať konanie o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla podľa § 11, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.

01.01.2016

(4) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola prevádzkovateľovi vozidla uložená pokuta za správny delikt prevádzkovateľa vozidla podľa § 11, nemožno začať konanie o priestupku vodiča podľa § 10, ak ide o porušenie tej istej povinnosti v priebehu toho istého kalendárneho dňa. Ak také konanie už bolo začaté, príslušný okresný úrad konanie zastaví.“.

01.01.2016

21. § 15 sa vypúšťa.

01.01.2016

22. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠16a

01.01.2016

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

Konania o priestupkoch alebo o správnych deliktoch začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov; neskoršia právna úprava sa použije, ak je to pre páchateľa priestupku alebo správneho deliktu priaznivejšie.“.


01.01.2016

Čl. XIV

01.01.2016

Účinnosť

01.01.2016

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Andrej Kiska v. r.

01.01.2016

Peter Pellegrini v. r.

01.01.2016

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2016

1) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

2) Napríklad zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

01.01.2016

3) § 41 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

01.01.2016

4) § 41 ods. 4 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

01.01.2016

5) § 41 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

01.01.2016

6) § 41 ods. 1 písm. k) zákona č. 56/2012 Z. z.
Čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2009 o minimálnych požiadavkách na údaje vkladané do vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej dopravy (2009/992/EÚ) (Ú. v. EÚ L 339, 22. 12. 2009).

01.01.2016

7) § 11 zákona č. 461/2007 Z. z.

01.01.2016

8) Zákon č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

9) Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

10) § 15 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

01.01.2016

11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

12) Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

13) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

14) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2016

15) Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2016

16) Napríklad zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 387/2015 Z. z., zákon č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2007 Z. z., zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

17) § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

01.01.2016

18) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

01.01.2016

19) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

20) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2016

21) Zákon č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

22) Zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

23) Zákon č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

24) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.

01.01.2016

25) Zákon č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

26) Zákon č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.
Zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

27) § 5 ods. 1 zákona č. 359/2000 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
§ 9 ods. 1 a § 11 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

01.01.2016

28) § 2 ods. 2 písm. q) zákona č. 8/2009 Z. z.

01.01.2016

29) Zákon č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

01.01.2016

30) Zákon č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

31) Zákon č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

01.01.2016

32) Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 474/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 488/2013 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.

01.01.2016

33) § 4 ods. 5, § 10 ods. 11, § 52 ods. 5 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.

01.01.2016

34) § 51 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.