Vyhláška č. 371/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

(v znení č. 322/2017 Z. z.)

Čiastka 101/2015
Platnosť od 12.12.2015
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 18, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016, a § 14 ods. 3 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

OBSAH

Záverečné ustanovenia (§ 58 - § 61)

371

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 13. novembra 2015,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. a), d), o), q), r), s), t), u), v), w) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Programové dokumenty odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) a program predchádzania vzniku odpadu sa vypracúvajú s prihliadnutím na ich environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť a sociálnu akceptovateľnosť a podľa osnov ustanovených v prílohách č. 1 až 5. Programy musia byť vypracované v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky odpadov.

§ 2

Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva

(1) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky obsahuje všeobecné informácie o vzniku a nakladaní s odpadmi v predchádzajúcom období, údaje o určených prúdoch odpadov a údaje o cezhraničnom pohybe odpadov. V charakteristike aktuálneho stavu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky sa zároveň uvedú údaje podľa § 9 ods. 2 písm. b) až d) zákona. Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov sa vypracuje s rozlíšením na zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre jednotlivé prúdy odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, spaľovne odpadov a na zariadenia na zneškodňovanie odpadov, osobitne na skládky odpadov a na zariadenia na dekontamináciu zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a uvedú sa základné sumárne údaje o týchto zariadeniach.

(2) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva kraja obsahuje údaje podľa odseku 1 so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracováva.

(3) Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva obce podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona obsahuje údaje o druhu, množstve a zdroji komunálneho odpadu vzniknutého v obci v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky, a údaje o množstve komunálnych odpadov, pre ktoré obec zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním, s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov podľa Katalógu odpadov1) vrátane uvedenia množstva a druhu komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov, a o ďalšom nakladaní s ním. V charakteristike aktuálneho stavu odpadového hospodárstva obce sa zároveň uvedú údaje podľa § 10 ods. 2 písm. b) a c) zákona.

§ 3

Záväzná časť programu

(1) Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje

a) ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s prúdmi odpadov v členení na

1. použité batérie a akumulátory,

2. odpadové oleje,

3. odpadové pneumatiky,

4. elektroodpad,

5. staré vozidlá,

6. použité polychlórované bifenyly,

7. biologicky rozložiteľný odpad,

8. stavebné odpady a odpady z demolácií,

9. odpady z obalov,

10. komunálne odpady,

11. iné prúdy odpadov, ak je to potrebné,

b) opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených v tomto programe a v prílohe č. 3 zákona,

c) opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov a opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použite a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií podľa § 9 ods. 2 písm. h) a i) zákona; ak ide o biologicky rozložiteľný komunálny odpad, opatrenia na zvýšenie podielu zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a opatrenia na zníženie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov vyjadreného v jednotkách hmotnosti vo východiskovom a cieľovom roku s cieľom dosiahnuť znižovanie množstva ukladaných odpadov na skládky odpadov, pričom tieto opatrenia musia smerovať k zníženiu množstva skládkovaného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu do konca roku 2020 na 35 % z celkového množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vzniknutého v roku 1995,

d) nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov.

(2) Záväzná časť programu kraja obsahuje údaje ustanovené v odseku 1 písm. a), b) a d), opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov a opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracováva.

(3) Záväzná časť programu obce obsahuje

a) ciele zamerané na

1. zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne na zníženie zmesového komunálneho odpadu,

2. zvýšenie podielu triedeného zberu,

3. znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov,

4. zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu,

b) opatrenia na dosiahnutie ustanovených a určených cieľov,

c) opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov podľa § 10 ods. 2 písm. f) zákona vrátane významu značiek na obaloch.2)

(4) Opatrenia a nastavenie cieľov v záväznej časti programu obce musia smerovať k dosiahnutiu cieľov ustanovených a určených v odseku 1 písm. c) a v prílohe č. 3 bode V zákona.

§ 4

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov (k § 11 zákona)

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje

a) základné údaje o držiteľovi polychlórovaných bifenylov,

b) údaje o zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly, a ak nejde o zariadenie, tak údaje o polychlórovaných bifenyloch,

c) ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na dekontamináciu alebo zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov vrátane termínu, do ktorého sa vykonajú,

d) opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie,

e) údaje o životnosti transformátorov, v ktorých sa nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov v koncentrácii od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti,

f) koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia a údaje o vhodných zariadeniach na dekontamináciu alebo na zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a dekontamináciu alebo zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov.

§ 5

Analytická kontrola nebezpečných odpadov

(1) Držiteľ nebezpečného odpadu, ktorý dodáva odpad do zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zabezpečí vykonanie analytickej kontroly odpadu v rozsahu určenom v prevádzkovom poriadku tohto zariadenia. O vykonaní analýzy odpadu držiteľ odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia protokol z analytickej kontroly odpadov vypracovaný podľa vzoru ustanoveného v prílohe č. 6. Analytická kontrola odpadov sa vykoná podľa osobitného predpisu.3)

(2) Prevádzkový poriadok zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje určenie rozsahu analýzy jednotlivých druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá. Prevádzkový poriadok určí rozsah analýzy odpadu osobitne pre prvé dodanie určitého druhu odpadu do zariadenia na ďalšie nakladanie s ním a osobitne pre ďalšie dodanie rovnakého druhu odpadu ako druhu odpadu dodaného pri prvej dodávke odpadu na ďalšie nakladanie s ním, ako aj prípady, keď sa pri zmene zloženia odpadu vykoná nová analýza v rozsahu zodpovedajúcom analýze pri prvej dodávke odpadu.

(3) Ak ide o nebezpečné odpady tvorené kompaktnými celkami zhodnými s pôvodným výrobkom, napríklad svetelné zdroje alebo akumulátory, považujú sa za analytickú kontrolu odpadu údaje z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku o jeho zložení, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá. Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov sa považujú údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry.

(4) Držiteľ odpadu môže do zariadenia na nakladanie s odpadmi dodať len odpad, ktorý zodpovedá ním predloženému protokolu z analytickej kontroly odpadov.

§ 6

Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi

(1) Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje

a) názov zariadenia,

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,

c) prevádzkový čas zariadenia,

d) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,

e) názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia; ak ide o malé kompostárne (§ 11 ods. 4), uvedie sa registračné číslo,

f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.

(2) Označenie zariadenia, v ktorom sa vykonáva zber odpadov alebo výkup odpadov okrem údajov ustanovených v odseku 1, obsahuje aj názov činnosti, ktorá sa v ňom vykonáva.

(3) Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7.

(4) Odsek 1 sa vzťahuje aj na povrchové zariadenia, ktoré sú určené a vybavené na dočasné uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti“) a na hlboko položené podzemné masívy tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako sú soľné bane, soľné bane na to prispôsobené a povrchové zariadenia, ktoré sú určené a vybavené na trvalé uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti“).

(5) Odsek 1 sa vzťahuje aj na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu.

(6) Odsek 1 okrem písmena c) sa vzťahuje aj na skladovanie výkopovej zeminy.

§ 7

Technické požiadavky na prevádzku zberného dvora

(1) Na zbernom dvore sa jednotlivé druhy odpadov zhromažďujú oddelene.

(2) Na zbernom dvore musí byť

a) zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určená, ak v písmene b) nie je ustanovené inak,

b) osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner osobitne pre objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určený,

c) skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie,

d) manipulačná plocha.

§ 8

Zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov

(1) Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže. Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa označujú ako sklad odpadov.

(2) Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.

(3) Počas zhromažďovania nebezpečných odpadov a skladovania nebezpečných odpadov musí byť zabezpečené účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok.

(4) Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k zámene.

(5) Skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.

(6) Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady zhromažďované a skladované, musia

a) byť odlíšené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi, napríklad odlíšenie tvarom, opisom alebo farebne,

b) zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru, alebo výbuchu,

c) byť odolné proti mechanickému poškodeniu,

d) byť odolné proti chemickým vplyvom.

(7) Priestory na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu a priestory na skladovanie výkopovej zeminy sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim vplyvom na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

§ 9

Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi

(1) Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia

a) doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,

b) ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,

c) protokol z analytickej kontroly odpadu podľa § 5.

(2) Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa

a) skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov ustanovených v odseku 1 a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,

b) vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,

c) vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

d) podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac,

e) zaeviduje prevzatý odpad.

(3) Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením

a) dátumu a času prevzatia odpadu,

b) množstva prevzatého odpadu, jeho druhu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov,

c) účelu, na ktorý bol odpad prevzatý,

d) ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom; ak ide o zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, uvedie sa kód činnosti podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 zákona, ak ide o prípravu na opätovné použitie, uvedie sa slovne, že ide o prípravu na opätovné použitie, a ak ide o zber odpadov, uvedie sa slovne, že ide o zber.

(4) Odseky 1 a 3 sa nevzťahujú na výkup odpadov a zber odpadov od fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi.

(5) Prevádzkovateľovi spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov4) predloží držiteľ odpadu okrem dokladov podľa odseku 1 aj

a) údaje o fyzikálnych vlastnostiach odpadu, a ak je to možné, aj o chemickom zložení odpadu a nevyhnutné údaje na posúdenie vhodnosti spaľovacieho procesu z hľadiska ochrany životného prostredia, napríklad výsledky spaľovacej skúšky,

b) ak ide o nebezpečný odpad, údaje o nebezpečných vlastnostiach a o maximálnom obsahu polychlórovaných bifenylov, pentachlórovaného fenolu, chlóru, fluóru, síry, ťažkých kovov a iných znečisťujúcich látok z hľadiska emisií znečisťujúcich látok5) do ovzdušia a o látkach a odpadoch, s ktorými sa nesmie odpad zmiešať, ale aj informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré je nevyhnutné dodržať pri nakladaní s ním.

(6) Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov vydáva potvrdenie podľa § 17 ods. 1 písm. j) zákona, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 8.

§ 10

Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov

(1) Všeobecné požiadavky na technicko-organizačné opatrenia sa uplatňujú v závislosti od druhu zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

(2) Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie, ak v odsekoch 11 a 12 nie je ustanovené inak, tvorí

a) technologický reglement,

b) prevádzkový poriadok,

c) prevádzkový denník,

d) zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,

e) súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí.

(3) Technologický reglement obsahuje

a) základné technické údaje o zariadení vrátane meracích a regulačných obvodov, zoznam blokovacích a signalizačných hodnôt,

b) opis technologického procesu úpravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov ako celku s uvedením jeho jednotlivých stupňov (materiálové a energetické toky), najmä opis princípov a reakcií uplatňovaných v technologických operáciách, a podmienky technologického procesu, najmä čas, teplotu, tlak a koncentrácie,

c) spotrebné a kapacitné normy procesu vzťahujúce sa na jednotkové množstvo produkcie, najmä spotrebné normy materiálov, odpadov, pomocných látok, prísad a energií,

d) údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na vstupné materiály prevádzkovaných procesov, napríklad odpady, pomocné látky, prísady, zloženie,

e) údaje o vypúšťaných tuhých odpadoch a kvapalných odpadoch a plynných emisiách,

f) postup a podmienky zabezpečenia preberania odpadov, skladovania odpadov a nakladania s nimi pred vstupom do procesu,

g) spôsob zabezpečenia vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly materiálov a produktov procesu, najmä analytickými metódami a meracími zariadeniami,

h) prehľad skúšobných, analytických a testovacích metód a postupov na určenie vlastností a zloženia vstupných a výstupných materiálov s uvedením zodpovedajúcich technických noriem a predpisov skúšania,

i) údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na výstupné produkty procesu,

j) zoznam strojov a zariadení,

k) prehľad technickej dokumentácie strojov,

l) určenie osôb zodpovedných za pravdivosť údajov obsiahnutých v prevádzkovom poriadku.

(4) Technologický reglement schvaľuje prevádzkovateľ zariadenia.

(5) Technologický reglement sa musí uložiť na prístupnom mieste zariadenia.

(6) Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje

a) názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia,

b) údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite,

c) technický opis zariadenia, a ak ide o zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním, uvedie sa aj receptúra vrátane pomeru uhlíka a dusíka C/N (§ 11 ods. 10),

d) organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia,

e) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke zariadenia,

f) povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia,

g) opatrenia pre prípad havárie,

h) zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie alebo zneškodňovanie je prevádzkovateľ oprávnený,

i) rozsah analýzy preberaných druhov odpadov vo vzťahu k technológii v zariadení okrem komunálnych odpadov,

j) určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly, ak ide o skládku odpadov, aj spôsob ukladania odpadov,

k) spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia, a ak ide o skládku odpadov, aj spôsob plnenia podľa osobitného predpisu.6)

(7) Ak ide o zmenu v prevádzke zariadenia, prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí prevádzkový poriadok zariadenia tejto zmene.

(8) Prevádzkový denník zariadenia sa vedie za každý deň prevádzky.

(9) Prevádzkový denník zariadenia obsahuje údaje o

a) menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený deň,

b) množstve a druhoch odpadov prijatých v daný deň na úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov vrátane označenia ich pôvodcov, prípadne držiteľov,

c) množstve a druhoch odpadov zhodnotených alebo zneškodnených v daný deň,

d) neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia,

e) nakladaní s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení,

f) odobratých vzorkách odpadov a výsledkoch ich analýz,

g) technickom stave zariadenia,

h) prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a o spôsobe ich odstránenia,

i) časovom využití zariadenia,

j) odstavení zariadenia,

k) vykonaných údržbách a opravách zariadenia,

l) kontrolách vykonaných orgánmi štátnej správy, o ich čase a dobe trvania,

m) dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených na prevádzku zariadenia,

n) umiestnení nebezpečných odpadov a stabilizovaných nebezpečných odpadov na skládke odpadov podľa topografickej siete v prevádzkovom poriadku skládky odpadov,

o) zhutnení odpadu podľa osobitného predpisu,7) ak ide o skládku odpadov,

p) hrúbke pracovnej vrstvy po zhutnení a o prekrývaní komunálnych odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu inertným odpadom a inertným materiálom, napríklad zeminou, ak ide o skládku odpadov,

q) odbere vzoriek z monitorovacích vrtov, ak ide o skládku odpadov,

r) množstve a druhoch inertných odpadov a inertných materiálov použitých na prekrývanie uloženého odpadu, ak ide o skládku odpadov,

s) prečerpávaní vôd akumulovaných v telese skládky odpadov na odpad, ak ide o skládku odpadov,

t) ďalších prevádzkových činnostiach, ktoré sa v daný deň v prevádzke vykonali.

(10) Ak ide o skládku odpadov, prevádzkový denník sa uchováva do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, a ak ide o ostatné zariadenia, desať rokov od skončenia prevádzky zariadenia.

(11) Pri prevádzke malej kompostárne prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení jej riadneho chodu a minimalizácie vplyvu na životné prostredie tvorí prevádzkový poriadok a prevádzkový denník.

(12) Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a minimalizácie jeho vplyvu na životné prostredie tvoria:

a) prevádzkový poriadok,

b) prevádzkový denník,

c) zmluvy týkajúce sa dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

d) núdzové a evakuačné plány,

e) súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí,

f) záznamy o vyskladnení odpadovej ortuti z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a odoslaní odpadovej ortuti do zariadenia na úpravu odpadovej ortuti a následné odovzdanie na trvalé uloženie v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.

(13) Prevádzkový poriadok úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti obsahuje

a) názov a sídlo prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za jeho prevádzku,

b) údaje o začatí prevádzky, čase a kapacite úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

c) technický opis úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

d) organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

e) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

f) povinnosti pri obsluhe a údržbe úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

g) opatrenia pre prípad havárie,

h) identifikáciu odpadovej ortuti, ktorú možno na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladniť,

i) rozsah analýzy odpadovej ortuti,

j) spôsob ukladania kontajnerov s obsahom odpadovej ortuti,

k) spôsob obsluhy a vyhodnocovania pozorovacieho systému úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.

(14) Prevádzkový denník úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti obsahuje údaje o

a) menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti počas dňa,

b) množstve odpadovej ortuti prijatej denne na dočasné uskladnenie alebo trvalé uskladnenie vrátane označenia jej pôvodcu, prípadne držiteľa,

c) identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s odpadovou ortuťou prevzatom počas dňa,

d) množstve odpadovej ortuti vyskladnenej a odoslanej denne z úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti vrátane označenia jej pôvodcu, prípadne držiteľa, ako aj osoby, ktorej bola vyskladnená odpadová ortuť odovzdaná, označenie zariadenia na úpravu odpadovej ortuti, ktoré túto odpadovú ortuť upraví, a označenie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti na trvalé uloženie tejto odpadovej ortuti,

e) identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s odpadovou ortuťou vyskladneného a odoslaného počas dňa,

f) odobratých vzorkách odpadovej ortuti a výsledkoch ich analýz,

g) technickom stave úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

h) miestach uloženia kontajnerov s odpadovou ortuťou vyznačených v situačnom pláne úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

i) prevádzkových poruchách a haváriách úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a o spôsobe ich odstránenia,

j) zvýšených výparoch odpadovej ortuti zaznamenaných senzormi systému nepretržitého monitorovania počas dňa,

k) zistenom úniku odpadovej ortuti v daný deň a o navrhovaných a prijatých opatreniach na predchádzanie akýmkoľvek emisiám odpadovej ortuti do životného prostredia vrátane termínov ich prijatia,

l) časovom využití úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

m) odstavení úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

n) vykonaných údržbách a opravách úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

o) vykonaných kontrolách, najmä o kontrolách systému nepretržitého monitorovania výparov odpadovej ortuti,

p) kontrolách vykonaných orgánmi štátnej správy a údaj o tom, kedy sa kontroly začali a kedy boli ukončené.

§ 11

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom

(1) Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa podľa použitej technológie rozlišujú na

a) kompostárne a ďalšie zariadenia s aeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu,

b) bioplynové stanice a ďalšie zariadenia s anaeróbnym procesom zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu.

(2) Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost.

(3) Anaeróbna digescia biologicky rozložiteľného odpadu je riadený mikrobiálny mezofilný alebo termofílný rozklad organických látok bez prístupu vzduchu, pri ktorom vzniká bioplyn a digestát.

(4) Malá kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton.

(5) Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje anaeróbnou digesciou, kompostovaním alebo iným vhodným spôsobom v zariadeniach na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

(6) Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa zriaďuje na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem8) a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území,9) ak v odseku 16 nie je ustanovené inak.

(7) Do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu možno prevziať iba odpad zaradený v Katalógu odpadov v kategórii ostatný.

(8) Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a pri jeho zhodnocovaní sa musia prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu na životné prostredie spôsobovaného najmä emisiami zápachu.

(9) Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu v zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu s vysokým podielom dusíkatej zložky a ktoré podliehajú rýchlemu biologickému rozkladu, je možné najviac jeden týždeň od ich prevzatia. Skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa vykonáva tak, aby nedošlo k znehodnoteniu využiteľnej organickej časti biologicky rozložiteľného odpadu a hnilobným procesom.

(10) Pri kompostovaní sa dodržiava receptúra vrátane nastaveného pomeru uhlíka a dusíka C/N podľa prevádzkového poriadku.

(11) Pri kompostovaní, ak nejde o kompostovanie vykonávané technológiou vermikompostovania, musí byť zabezpečené

a) dosahovanie teploty najmenej 45 oC nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania,

b) meranie teploty v zakládkach v strede hromady v hĺbke najmenej 0,5 m od povrchu zakládky,

c) vykonanie najmenej dvoch prekopávok každej zakládky,

d) trvanie kompostovacieho procesu najmenej 60 dní,

e) vyskladnenie v čase, ak je teplota zakládky nižšia ako 40 oC a

f) vhodná vlhkosť a prevzdušňovanie počas kompostovania.

(12) Kompost, ktorý má byť uvedený do obehu alebo sa má použiť na aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy, musí spĺňať požiadavky ustanovené predpisom o hnojivách.10)

(13) Do malej kompostárne možno prevziať iba biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý

a) je rastlinného pôvodu a pochádza z katastrálneho územia obce, v ktorom sa táto malá kompostáreň nachádza,

b) neobsahuje nerozložiteľné prímesi, cudzorodé látky, mastnotu, ropné látky a zvyšky živočíšneho pôvodu a

c) sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37, 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad alebo 20 03 02 Odpad z trhovísk, ak v odseku 14 nie je ustanovené inak.

(14) Ak je to nevyhnutné na dodržanie podmienok výkonu kompostovania, do malej kompostárne sa okrem odpadov ustanovených v odseku 13 písm. c) môže prevziať aj komunálny odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové číslo 20 02 02 Zemina a kamenivo, ale iba v množstve nevyhnutnom na dodržanie ustanovených podmienok.

(15) Pri prevádzke malej kompostárne sa musí

a) zamedziť vstupu nepovolaných osôb,

b) zabezpečiť priestor na skladovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý je vybudovaný a prevádzkovaný tak, že nedochádza k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie,

c) zabezpečiť meranie teploty a

d) zamedziť vnikaniu atmosférických zrážok do biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu počas aktívnej fázy kompostovania, a to nepriepustnou textíliou, zastrešením alebo kompostovaním vo vakoch, ak ide o použitie kompostovacej plochy bez vodohospodárskeho zabezpečenia.

(16) Malú kompostáreň možno zriadiť len na mieste, ktoré spĺňa tieto požiadavky:

a) nachádza sa vo vzdialenosti najmenej 50 m od povrchových vôd,

b) nachádza sa vo vzdialenosti najmenej 100 m od zdroja pitnej vody, zdroja liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a mimo ich ochranných pásiem,

c) má plochu s maximálnym sklonom do 3o a

d) nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území.

(17) Údaje o hmotnosti biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je možné pri prevádzke malej kompostárne určiť na základe odborného odhadu napríklad prepočtom podľa priemernej objemovej hmotnosti v závislosti od druhu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

§ 12

Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním

(1) Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním zriadi oddelené skladové priestory na odpady

a) tuhé,

b) pastovité,

c) kvapalné,

d) s obsahom halogénových zlúčenín.

(2) Proces spaľovania odpadov sa vykonáva tak, aby sa čo najviac znížilo množstvo vznikajúcich zvyškov zo spaľovania11) a obmedzili sa ich nebezpečné vlastnosti. Zvyšky zo spaľovania sa upravujú tak, aby sa znížilo ich množstvo a nebezpečnosť. Preprava a medziskladovanie práškových odpadov, ako je prach z kotlov a suché zvyšky z úpravy dymových plynov, sa musí uskutočniť tak, aby sa predišlo rozptyľovaniu do životného prostredia, najmä v uzavretých kontajneroch. Pred rozhodnutím o spôsobe zneškodnenia sa vykoná analýza zvyškov zo spaľovania a spoluspaľovania na účely zistenia ich fyzikálnych a chemických vlastností a možnosti znečistenia životného prostredia. Analýzou sa zisťuje hlavne celkový rozpustný podiel a obsah ťažkých kovov v rozpustnom podiele.

§ 13

Výpočet energetickej účinnosti
(k § 18 ods. 1 zákona)

Energetická účinnosť sa vypočíta podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 9.

§ 14

Požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov

(1) Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky podľa § 81 ods. 7 písm. c) zákona je obec povinná plniť tak, aby od 1. januára príslušného roka zabezpečovala naplnenie štandardu zberu tejto obce vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 30. júnu predchádzajúceho roka podľa údajov ohlásených obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný rok určeného postupom podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 10. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka, a ktorý je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Dostupná kapacita pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke v prílohe č. 10. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov.

(2) Štandard zberu obce sa vypočítava každoročne pre každú obec a každú zložku komunálnych odpadov, pre ktorú je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov, postupom podľa odseku 1. Na napĺňanie štandardu zberu obce nemožno použiť zberovú kapacitu dostupnú prostredníctvom zariadenia na zber odpadov okrem zberovej kapacity dostupnej prostredníctvom zberného dvora tejto obce (§ 80 ods. 6 zákona). Na napĺňanie štandardu zberu obce možno použiť zberovú kapacitu poskytnutú obyvateľom tejto obce prostredníctvom mobilného zberu danej zložky komunálnych odpadov; ustanovenie odseku 1 poslednej vety tým nie je dotknuté.

(3) Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne:

a) modrá pre zložku papier,

b) zelená pre zložku sklo,

c) žltá pre zložku plast,

d) červená pre zložku kovy,

e) oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.

(4) Zberné nádoby podľa odseku 3 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm × 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.

(5) Rozlišovanie zberných nádob použitých na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa odseku 3 sa môže zabezpečiť umiestnením štítku podľa odseku 4 na zbernú nádobu, ktorý je vyhotovený vo farebnom rozlíšení, ktoré je v súlade s požiadavkami na farebné rozlíšenie zberných nádob podľa odseku 3; táto výnimka z ustanovenia odseku 3 sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.

(6) Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek viacvrstvových kombinovaných materiálov a v ich ľubovoľnej kombinácii sa môže použiť spoločná zberná nádoba, ak je zabezpečené, že budú následne roztriedené a takáto forma zberu neznemožní ich recykláciu; viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sa zbierajú oddelene od zložky papier. V takomto prípade sa zberná nádoba označí farebnými štítkami podľa odseku 5, pričom ustanovenia odseku 3 a časť vety za bodkočiarkou v odseku 5 sa neuplatnia.

(7) Spoločné zberné nádoby podľa odseku 6 sa spolu so samostatnými zbernými nádobami určenými pre triedený zber jednotlivej zložky komunálnych odpadov uplatňujú na napĺňanie štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok, pričom dostupný objem pre zber jednotlivej zložky komunálnych odpadov poskytnutý prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby sa určí z objemu spoločnej zbernej nádoby po zohľadnení pomeru dostupných objemov poskytnutých pre zber zložiek komunálnych odpadov spoločne zbieraných v tejto nádobe, ktoré vyplývajú zo štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný kalendárny rok určeného v prílohe č. 10, a to postupom podľa prílohy č. 11.

(8) Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona obec zabezpečí,

a) ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala

1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo

2. zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november,

b) ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu, na požiadanie vlastníka alebo správcu, aby každá komplexná bytová výstavba alebo domácnosť mala

1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo

2. zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november, a

c) kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období.

(9) Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) prvého bodu zákona obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, ktorá musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Ak zberové kapacity nie sú postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením frekvencie ich odvozu.

(10) Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 sa v individuálnej bytovej výstavbe môže vykonávať ich spoločným zberom. Na účel zabezpečenia takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov. Frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní.

(11) Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 musia byť

a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,

b) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a

c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.

(12) Rozlišovanie zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odseku 11 písm. b) môže obec zabezpečiť tak, že umiestni na zbernú nádobu štítok podľa odseku 11 písm. c) vyhotovený v hnedom farebnom rozlíšení; táto výnimka z ustanovenia odseku 11 písm. b) sa uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.

(13) Kompostovací zásobník na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa odseku 8 sa musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.

(14) Na účel zabezpečenia informačnej kampane zameranej na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona obec zabezpečí

a) propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ak ide o zabezpečenie zberných nádob, a to

1. zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na webovom sídle obce,

2. distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto obce,

3. zverejňovaním informácií k systému zberu spôsobom v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním prednášky k systému zberu a

b) propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory, a to

1. zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle obce,

2. distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností tejto obce, ktoré kompostujú,

3. zverejňovaním informácií o domácom kompostovaní v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním odbornej prednášky o kompostovaní s možnosťou praktických ukážok.

§ 15

Výpočet obvyklých nákladov

(1) Obvyklé náklady v príslušnom regióne podľa § 59 ods. 8 zákona sa vypočítajú pre kalendárny rok, v ktorom budú uhrádzané, postupom podľa vzorca ustanoveného v prílohe č. 12 ako súčin priemerných skutočne zazmluvnených nákladov na výkon činnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zhodnej zložky komunálnych odpadov získaných aritmetickým priemerom skutočne zazmluvnených ročných nákladov všetkých porovnateľných obcí na výkon takejto činnosti, pripadajúcich v predchádzajúcom kalendárnom roku na jeden liter tejto zložky, štandardu zberu na jedného obyvateľa určeného v prílohe č. 10 pre túto zložku komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok a počtu obyvateľov obce, ktorej sa budú uhrádzať obvyklé náklady podľa § 59 ods. 8 zákona.

(2) Nákladmi na výkon činnosti triedeného zberu sa na účely výpočtu obvyklých nákladov podľa odseku 1 rozumejú skutočne zazmluvnené náklady na triedený zber komunálnych odpadov, ktorými sú náklady na činnosti ustanovené v § 27 ods. 4 písm. k) a ods. 5 zákona. Do skutočne zazmluvnených nákladov sa výdavky potrebné na zabezpečenie požiadaviek na triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou nákladov na jednorazovo spotrebovaný materiál v príslušnom kalendárnom roku, započítavajú alikvotne na základe rozsahu a doby použiteľnosti v tejto súvislosti využívaného hmotného majetku. Výdavky na zberné nádoby na triedený zber komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa do skutočne zazmluvnených nákladov započítavajú najviac vo výške jednej štvrtiny ich nadobúdacej hodnoty; pre určenie počtu zberných nádob na účely tohto výpočtu je rozhodujúce priemerné ročné množstvo využívaných zberných nádob.

(3) Porovnateľnou obcou sa na účely výpočtu obvyklých nákladov podľa odseku 1 rozumie obec nachádzajúca sa v tom istom samosprávnom kraji ako obec, ktorej sa budú uhrádzať obvyklé náklady, ktorá má zároveň uzavretú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona so zhodnou organizáciou zodpovednosti výrobcov ako táto obec, patrí do rovnakej kategórie z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok a zároveň

a) patrí do rovnakej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce,

b) patrí do najbližšej nižšej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú požiadavku podľa písmena a),

c) patrí do najbližšej vyššej kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú zhodne požiadavku podľa písmena a) alebo písmena b), alebo

d) patrí do akejkoľvek kategórie z hľadiska počtu obyvateľov obce, ak aspoň dve obce nespĺňajú zhodne požiadavku podľa písmena a), b) alebo písmena c).

(4) Kategórie obcí z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok a kategórie obcí z hľadiska počtu obyvateľov obce sú ustanovené v prílohe č. 13.

§ 16

Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého

(1) Kyslé a hydrolýze podliehajúce odpady z výroby oxidu titaničitého nemožno ukladať na skládku odpadov.

(2) Limity toxicity a rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a rozsah a spôsob monitorovania prostredia, do ktorého sa tento odpad ukladá, vypúšťa alebo hĺbkovo injektuje, sú ustanovené v prílohe č. 14.

§ 17

Nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi

(1) S použitými polychlórovanými bifenylmi sa nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.

(2) So zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly a s polychlórovanými bifenylmi v nich obsiahnutými sa počas dekontaminácie nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.

(3) Dekontaminácia zariadenia sa vykonáva tak, aby po jej skončení bolo zariadenie preukázateľne zbavené polychlórovaných bifenylov. Pri dopĺňaní novej prevádzkovej kvapaliny, pri jej úprave alebo výmene alebo pri akejkoľvek činnosti alebo údržbe zariadenia sa dbá o to, aby nemohlo dôjsť k opakovanej kontaminácii polychlórovanými bifenylmi.

(4) Zisťovanie obsahu polychlórovaných bifenylov sa vykonáva

a) referenčnou metódou na stanovenie polychlórovaných bifenylov v ropných výrobkoch a v použitých olejoch,12)

b) referenčnou metódou na stanovenie polychlórovaných bifenylov v izolačných kvapalinách.13)

(5) Zisťovanie obsahu polychlórovaných bifenylov možno vykonať len v laboratóriách so zavedeným systémom kvality.14)

(6) Označenie vstupu do priestoru, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly umiestnené, tvorí označenie vchodu do objektu, v ktorom je toto zariadenie umiestnené, a označenie tohto zariadenia.15)

(7) Na označenie vchodu do objektu, v ktorom je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly umiestnené, sa používa reliéfny alebo rytý štítok jasnej červenej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 21 cm × 15 cm, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 15.

(8) Na označenie zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly sa používa reliéfny alebo rytý štítok jasnej červenej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 13 cm × 10 cm, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 16. Štítok sa umiestňuje na viditeľné miesto na zariadení obsahujúcom polychlórované bifenyly.

(9) Na označenie dekontaminovaného zariadenia sa používa reliéfny alebo rytý štítok bielej farby s výstražným bielo-čiernym okrajom veľkosti 13 cm × 10 cm, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 17; štítok sa umiestni tak, aby nahradil štítok podľa odseku 8.

(10) Zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov sa vykonáva takým spôsobom, že sa rozložia alebo nevratne transformujú tak, že už nie sú preukázateľné vlastnosti perzistentných organických látok.

(11) Oznámenie o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 18.

§ 18

Územia s výskytom medveďa hnedého a zabezpečenie odpadu
(k § 14 ods. 1 písm. j) zákona)

(1) Povinnosť zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého sa vzťahuje na držiteľov odpadu v územiach ustanovených v prílohe č. 19.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

(3) Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že

a) zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný,

b) na zber odpadu sa použije uzamykateľná zberná nádoba alebo

c) na zber odpadu sa použije zberná nádoba, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup medveďovi hnedému k odpadu.

§ 19

Registrácia
(k § 98 zákona)

(1) Žiadosť o registráciu podľa § 98 ods. 1 až 4 zákona sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19a.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1, ak ide o dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu, je kópia oprávnenia na prepravu tovaru.

(3) Zoznam registrovaných osôb podľa § 98 ods. 6 zákona obsahuje

a) registračné číslo,

b) dátum registrácie,

c) obchodné meno a miesto podnikania registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa; obchodné meno a sídlo registrovanej právnickej osoby,

d) meno, priezvisko adresu trvalého pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“) registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa; identifikačné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu registrovanej právnickej osoby,

e) telefonický kontakt, číslo faxu, adresu webového sídla a e-mailovú adresu registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa alebo registrovanej právnickej osoby,

f) identifikačné číslo organizácie registrovanej fyzickej osoby – podnikateľa alebo registrovanej právnickej osoby (IČO),

g) názov obce, identifikačné číslo obce, adresu, kontaktné údaje, ak je žiadateľom o registráciu obec,

h) miesto zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak ide o registráciu podľa § 98 ods. 3 zákona,

i) činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať podľa § 98 zákona a druhy odpadov, ktoré sú predmetom tejto činnosti.

§ 20

Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu

(1) Na povrchovú úpravu terénu sa môže použiť výlučne inertný odpad,17) okrem inertných stavebných odpadov a odpadov z demolácií (§ 77 ods. 1 zákona), ktoré je možné vzhľadom na ich pôvod a zloženie zhodnotiť recyklovaním alebo prípravou na opätovné použitie.

(2) Ak pri preberaní odpadu vznikne na základe poznatkov o jeho pôvode alebo jeho vizuálnej kontroly pochybnosť o tom, či ide o inertný odpad, vykoná sa pred použitím odpadu na povrchovú úpravu terénu jeho testovanie18) s cieľom overiť, či tento odpad spĺňa limitné hodnoty ustanovené v osobitnom predpise;19) takýto odpad sa na povrchovú úpravu terénu môže použiť až na základe výsledkov testovania, ktoré preukážu, že ide o inertný odpad. Ustanovenia § 9 ods. 1 až 4 nie sú tým dotknuté.

(3) Inertné odpady, ktoré sa majú využiť na povrchovú úpravu terénu, musia spĺňať požiadavky účelu, na ktorý majú byť využité. Na povrchovú úpravu terénu sa pre fyzickú osobu môžu použiť len odpady s katalógovými číslami 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. Na povrchovú úpravu terénu sa pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa môžu použiť najmä odpady s katalógovými číslami 01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07, 01 04 09 odpadový piesok a íly, 02 04 01 zemina z čistenia a prania repy, 17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika, 17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.

(4) Pri povrchovej úprave terénu, ktorou je likvidácia, sanácia alebo rekultivácia banských diel a lomov, sa môže použiť výlučne inertný odpad, ktorý je vhodným spôsobom upravený na tento účel a spôsob jeho využitia musí zabezpečiť stabilitu takto uloženého inertného odpadu najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

§ 21

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, žiadosť o súhlas na zariadenie na zhodnocovanie odpadov, žiadosť o súhlas na zneškodňovanie odpadov a na zhodnocovanie odpadov

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem skládky odpadov, žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,

c) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,

d) rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,

e) zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona,

f) opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov,

g) technické údaje o zariadení,

h) spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,

i) opatrenia pre prípad havárie,

j) dátum začatia prevádzky,

k) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je

a) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)

b) zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem skládky odpadov, prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,

c) zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,

d) údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,

e) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi.

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa vykonáva činnosť v čase podania žiadosti.

§ 22

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na prevádzku ktorých nebol daný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) a c) zákona, vrátane zberného dvora obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) sídlo zariadenia na zber odpadov,

c) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,

d) rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,

e) technické údaje o zariadení,

f) spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,

g) opatrenia pre prípad havárie,

h) dátum začatia prevádzky,

i) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je

a) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)

b) zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý je predmetom zberu.

(3) Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber starých vozidiel, okrem náležitostí podľa odsekov 1 a 2 sa v žiadosti uvedie aj spôsob zabezpečenia zberu starých vozidiel a ich prepravy na spracovanie a priloží sa zmluva na zabezpečenie následného spracovania starých vozidiel (§ 60 ods. 14 zákona) alebo kópia rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie starých vozidiel, ak je žiadateľom spracovateľ starých vozidiel.

(4) Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber elektroodpadu, okrem náležitostí podľa odsekov 1 a 2 sa v žiadosti uvedie aj spôsob zabezpečenia zberu elektroodpadu a ich prepravy na spracovanie a priloží sa zmluva na zabezpečenie spracovania elektroodpadu (§ 32 ods. 21 zákona) alebo kópia rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie elektroodpadu, ak je žiadateľom spracovateľ elektroodpadu.

(5) Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber použitých batérií a akumulátorov, okrem náležitostí podľa odsekov 1 a 2 sa v žiadosti uvedie aj spôsob zabezpečenia zberu použitých batérií a akumulátorov a ich prepravy na spracovanie a recykláciu a priloží sa zmluva na zabezpečenie spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov alebo kópia rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, ak je žiadateľom spracovateľ použitých batérií a akumulátorov.

(6) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora obsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 3.

(7) Prílohou žiadosti podľa odseku 6 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe vykonáva zber odpadov v čase podania žiadosti a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý je predmetom zberu.

§ 23

Žiadosť o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov okrem náležitostí ustanovených v § 21 ods. 1 písm. a) a j) obsahuje aj návrh prevádzkového poriadku daného zariadenia a ak ide o prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré nie je mobilným zariadením, aj sídlo tohto zariadenia na nakladanie s odpadom, ktorého sa prevádzkový poriadok týka.

(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov obsahuje náležitosti ustanovené v § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) a ak ide o prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré nie je mobilným zariadením, aj sídlo tohto zariadenia na nakladanie s odpadom, ktorého sa prevádzkový poriadok týka.

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe bol prevádzkový poriadok vydaný.

§ 24

Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) zoznam druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať,

c) spôsob prepravy nebezpečných odpadov,

d) jednotlivé spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov,

e) preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi,

f) zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu,

g) opatrenia pre prípad havárie,

h) určenie miesta nakladania s nebezpečnými odpadmi,

i) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu,

b) zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať.

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 3.

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa s nebezpečnými odpadmi nakladá v čase podania žiadosti, a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov, s ktorými sa nakladá.

§ 25

Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) zoznam druhov nebezpečných odpadov, ktoré sa budú zhromažďovať,

c) odhadované množstvo nebezpečných odpadov, ktoré sa ročne zhromaždí,

d) uvedenie spôsobu, ako sa s nebezpečným odpadom bude ďalej nakladať,

e) opatrenia pre prípad havárie,

f) určenie miesta zhromažďovania nebezpečných odpadov,

g) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu obsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 3.

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa nebezpečné odpady zhromažďujú v čase podania žiadosti.

§ 26

Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) zoznam druhov odpadov, ktoré sa majú dlhšie zhromažďovať,

c) množstvo odpadov, ktoré sa bude dlhšie zhromažďovať,

d) zdôvodnenie potreby dlhšieho zhromažďovania odpadu a preukázanie dôvodov na dlhšie zhromažďovanie,

e) zabezpečenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi,

f) opatrenia pre prípad havárie, ak ide o nebezpečné odpady,

g) určenie miesta zhromažďovania odpadov,

h) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú aj zmluvy na zabezpečenie následného nakladania so zhromažďovaným odpadom.

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na dlhšie zhromažďovanie odpadu okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) a d) obsahuje aj

a) zoznam druhov odpadov, ktoré sa majú dlhšie zhromažďovať,

b) aktuálne množstvo zhromaždeného odpadu,

c) zdôvodnenie potreby dlhšieho zhromažďovania a preukázanie dôvodov pre ďalšie dlhšie zhromažďovanie,

d) preukázanie, že ďalšie zhromažďovanie nemá vplyv na vlastnosti odpadu.

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe už odpad dlhšie zhromažďuje a zmluvy na zabezpečenie následného nakladania so zhromažďovaným odpadom.

§ 26a

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu katalógové číslo 20 03 01 obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) množstvo odpadov, ktoré sa bude dočasne ukladať a následne prekladať,

c) sídlo prekládkovej stanice komunálneho odpadu s identifikáciou pozemkov,

d) zdôvodnenie opodstatnenosti prevádzkovania prekládkovej stanice komunálneho odpadu,

e) navrhovanú kapacitu prekládkovej stanice komunálneho odpadu,

f) navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta prekládkovej stanice komunálneho odpadu na životné prostredie,

g) určenie následného spôsobu nakladania s komunálnym odpadom,

h) technické požiadavky prevádzky zariadenia,

i) bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia,

j) iné údaje nevyhnutné na udelenie súhlasu.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) kópia zmluvy o zabezpečení následného nakladania s komunálnym odpadom,

b) kópia súhlasu a kópia zmien súhlasu, ak boli vydané, na základe ktorých sa prevádzkuje prekládková stanica komunálneho odpadu v čase podania žiadosti.

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu obsahuje okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) aj

a) množstvo odpadov, ktoré boli v predchádzajúcom období dočasne uložené a následne preložené,

b) aktuálne množstvo dočasne uloženého odpadu,

c) zdôvodnenie opodstatnenosti dlhšieho prevádzkovania prekládkovej stanice komunálneho odpadu.

§ 26b

Žiadosť o súhlas na skladovanie výkopovej zeminy

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona na skladovanie výkopovej zeminy katalógové číslo 17 05 04 alebo 17 05 06 obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú skladovať,

c) množstvo odpadov, ktoré sa budú skladovať,

d) zdôvodnenie opodstatnenosti skladovania výkopovej zeminy,

e) určenie následného spôsobu využitia výkopovej zeminy s identifikáciou pozemkov,

f) navrhovanú kapacitu miesta skladovania výkopovej zeminy,

g) navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta skladovania výkopovej zeminy na životné prostredie,

h) technické požiadavky miesta výkonu činnosti,

i) bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti,

j) iné údaje nevyhnutné na udelenie súhlasu.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) kópia zmluvy o zabezpečení následného spôsobu využitia výkopovej zeminy; táto kópia sa nevyžaduje, ak výkopovú zeminu použije žiadateľ na svojom pozemku,

b) doklad o vlastníckom práve, ak je žiadateľ vlastníkom pozemku, alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom sa bude skladovať výkopová zemina, najmä nájom,

c) kópia súhlasu a kópia zmien súhlasu, ak boli vydané, na základe ktorých sa činnosť skladovania výkopovej zeminy vykonáva v čase podania žiadosti.

§ 27

Žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením alebo na zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a), c), e) a ods. 2 obsahuje aj

a) spôsob inštalácie mobilného zariadenia na mieste prevádzky,

b) materiálovú bilanciu, ak ide o zhodnocovanie odpadov,

c) údaj o maximálnom výkone zariadenia za hodinu udávaný výrobcom mobilného zariadenia,

d) preukázanie vlastníckeho práva k zariadeniu.

(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) obsahuje aj množstvo odpadov, ktoré zhodnotil alebo zneškodnil za ostatné tri roky.

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa činnosť vykonáva v čase podania žiadosti a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak nejde o jeho konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie.

§ 28

Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) druh a kategóriu odpadu,

c) opis spôsobu nakladania s odpadom,

d) zdôvodnenie opodstatnenosti, že odpad nebude triedený a oddelene zhromažďovaný,

e) opatrenia pre prípad havárie, ak ide o nebezpečné odpady,

f) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je aj zmluva na zabezpečenie následného zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa bude zhromažďovať bez predchádzajúceho triedenia.

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) obsahuje aj pomer množstva takto zhromaždeného odpadu, ktoré bolo za ostatné tri roky skutočne zhodnotené alebo zneškodnené, k množstvu odpadu, ktoré za tieto ostatné tri roky zhromaždil bez predchádzajúceho triedenia.

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe vykonáva takéto zhromažďovanie v čase podania žiadosti, a zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia odpadu a zneškodnenia odpadu, ktorý sa bude zhromažďovať bez predchádzajúceho triedenia.

§ 29

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a b) obsahuje aj

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,

b) zoznam druhov a množstiev odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené,

c) navrhovanú kapacitu skládky odpadov,

d) charakteristiku územia skládky odpadov vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík,

e) navrhované metódy na zabezpečenie eliminácie negatívnych vplyvov zo skládkovania na životné prostredie a ľudské zdravie,

f) navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly skládky odpadov počas jej prevádzky,

g) projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí,

h) doklad o zriadení osobitného účtu podľa § 24 ods. 4 zákona na náklady spojené s uzatvorením, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov,

i) doklad o poistení skládky odpadov proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté.

(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie skládky odpadov obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,

b) zoznam druhov odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené a jeho celkové množstvo,

c) zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,

d) údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,

e) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania skládky odpadov.

§ 30

Žiadosť o súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) obsahuje aj

a) vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania skládky odpadov,

b) aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov vrátane jej monitorovania.

§ 31

Žiadosť o súhlas na dekontamináciu

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. k) zákona na dekontamináciu obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) určenie miesta dekontaminácie,

c) opis spôsobu dekontaminácie a preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu dekontaminácie,

d) typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,

e) opatrenia pre prípad havárie,

f) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je aj výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu.

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na dekontamináciu obsahuje náležitosti ustanovené v § 21 ods. 3.

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa činnosť vykonáva v čase podania žiadosti.

§ 32

Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. l) zákona na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a na zneškodňovanie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a), c) až h) a ods. 2 obsahuje aj typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú zneškodňovať.

(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a na zneškodňovanie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly obsahuje náležitosti ustanovené v § 21 ods. 3.

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa činnosť vykonáva v čase podania žiadosti.

§ 33

Žiadosť o súhlas na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. m) zákona na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého niektorou z vybraných činností ustanovených v § 97 ods. 8 zákona okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a), c), e), f) a ods. 2 obsahuje aj

a) charakteristiku a zloženie látok, najmä celkové množstvo a priemerné zloženie ukladaných látok za rok, formu, fyzikálne, chemické, biochemické a biologické vlastnosti, toxicitu, fyzikálnu, chemickú a biologickú stálosť, akumuláciu a biotransformáciu v biologických materiáloch alebo sedimentoch, náchylnosť na fyzikálne, chemické a biologické zmeny a interakciu v príslušnom prostredí s inými organickými a anorganickými materiálmi, pravdepodobnosť vzniku porúch alebo iných zmien znižujúcich predajnosť zdrojov,

b) charakteristiku miesta ukladania alebo vypúšťania a metód zneškodňovania, najmä polohu, mieru zneškodňovania za určité obdobie, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, počiatočné zriedenie dosiahnuté navrhnutou metódou vypúšťania, konkrétne rýchlosť lode, rozptylovú charakteristiku, charakteristiku vody, charakteristiku dna, existenciu vplyvov ostatných miest ukladania alebo vypúšťania nachádzajúcich sa v príslušnej oblasti,

c) charakteristiku miesta skládky odpadov, uskladnenia alebo hĺbkovej injektáže a metód zneškodňovania, najmä geografickú situáciu, charakteristiku priľahlých oblastí, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, charakteristiku metód ukladania na skládku odpadov, skladovania a hĺbkovej injektáže vrátane hodnotenia bezpečnostných opatrení na zabránenie znečisťovania vôd, pôdy a atmosféry.

§ 34

Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) zoznam druhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, ich kategóriu a množstvá,

c) uvedenie účelu využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti,

d) zdôvodnenie potreby takéhoto odovzdávanie odpadu namiesto jeho odovzdania do zariadenia na spracovanie odpadov,

e) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) obsahuje aj množstvo a druhy odpadov takto odovzdaných za predchádzajúci kalendárny rok a účel ich odovzdania.

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa odovzdáva odpad do domácnosti v čase podania žiadosti.

§ 35

Žiadosť o súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) zákona na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) opis výrobného procesu, v rámci ktorého vzniká látka alebo vec, ktorej výroba nie je primárnym cieľom,

c) informáciu, či výrobný proces bol zámerne upravený tým spôsobom, aby v rámci neho vznikala látka alebo vec, ktorá má byť vedľajším produktom,

d) informáciu, či látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,

e) informáciu, či je potrebné ďalšie spracovanie látky alebo veci, ktoré je iné ako bežný priemyselný postup, aké ďalšie spracovanie látky alebo veci je potrebné, aby sa dala použiť, a či ďalšie spracovanie je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba látky alebo veci, ktorá má byť vedľajším produktom,

f) informáciu o využití, použití a uplatnení látky alebo veci na trhu, a že spĺňa požiadavky pre konkrétne použitie z hľadiska výrobku,

g) vyjadrenie, že ďalšie použitie látky alebo veci je v súlade so zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok,21) ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí,

h) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú aj zmluvy, ktorými je preukázané, pre aké množstvo látky alebo veci je používanie zabezpečené počas doby platnosti súhlasu.

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) vyjadrenie, či došlo k zmene skutočností uvedených v žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 1 písm. b) až e) a g) a v čom spočívala zmena,

c) preukázanie, že počas doby platnosti udeleného súhlasu bolo použitie vedľajšieho produktu zabezpečené, s uvedením, aké množstvo vedľajšieho produktu bolo počas doby platnosti súhlasu vyrobené s rozlíšením na jednotlivé roky, aké množstvo vedľajšieho produktu bolo počas doby platnosti súhlasu ďalej použité ako výrobok s rozlíšením na jednotlivé roky a ako bude naložené s vedľajším produktom, ktorý nebol do podania tejto žiadosti použitý,

d) akú dobu je vedľajší produkt uskladnený pred jeho použitím,

e) zmluvy, ktorými je preukázané, pre aké množstvo vedľajšieho produktu je zabezpečené používanie počas doby predĺženia platnosti súhlasu,

f) zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,

g) údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,

h) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšiu výrobu a nakladanie s vedľajším produktom.

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je aj kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe sa látka alebo vec považuje za vedľajší produkt v čase podania žiadosti.

§ 36

Žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona na vykonávanie prípravy na opätovné použitie obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov, ktoré majú byť predmetom prípravy na opätovné použitie, a identifikáciu miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,

c) opis činnosti a technologický postup vykonávania prípravy na opätovné použitie,

d) opis ďalšieho nakladania s výrobkom, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné použitie, spôsob jeho odberu konečným užívateľom a jeho umiestnenie na trh,

e) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú

a) zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý vznikne počas výkonu prípravy na opätovné použitie,

b) zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý neprešiel prípravou na opätovné použitie alebo sa nestal výrobkom; ak ide o elektroodpad a použité batérie a akumulátory, tak zmluvy na ich spracovanie vrátane recyklácie.

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) informácie o množstve odpadu, ktorý počas doby platnosti súhlasu prešiel prípravou na opätovné použitie s rozlíšením na jednotlivé roky, a ako s týmito výrobkami bolo v jednotlivých rokoch ďalej nakladané, množstvo výrobkov, ktoré našli uplatnenie v jednotlivom roku a sú opätovne používané,

c) informácie o množstve a nakladaní s výrobkami, ktoré nenašli využitie a neboli od žiadateľa nikým odobraté na ich pôvodný účel,

d) priemerný čas uskladnenia výrobku, pokiaľ sa opätovne použije na pôvodný účel,

e) zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,

f) údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,

g) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšie vykonávanie prípravy na opätovné použitie.

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú:

a) kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na ktorých základe činnosť vykonáva v čase podania žiadosti,

b) zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý vznikne počas výkonu prípravy na opätovné použitie,

c) zmluvy na zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu, ktorý neprešiel prípravou na opätovné použitie alebo sa nestal výrobkom; ak ide o elektroodpad alebo použité batérie alebo akumulátory, tak zmluvy na ich spracovanie vrátane recyklácie.

§ 37

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti okrem náležitosti podľa § 21 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2 obsahuje aj

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,

b) miesto úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

c) určenie odpadovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnená, a množstvo odpadovej ortuti, ktoré môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnené,

d) navrhovanú kapacitu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

e) charakteristiku územia úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík,

f) navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie vplyvu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti na životné prostredie a na vhodné zaobchádzanie s ortuťou,

g) navrhované opatrenia na zabránenie prieniku odpadovej ortuti do povrchových vôd a na zabránenie prieniku ortuti do pôdy, podzemných vôd a do ovzdušia, opis umelých bariér alebo prírodných bariér, ktoré zamedzia úniku emisií odpadovej ortuti do životného prostredia,

h) navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane kontroly kontajnerov počas jeho prevádzky,

i) protipožiarne opatrenia,

j) technickú dokumentáciu úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane charakteristiky jeho dna pokrytého tesniacim materiálom odolným proti odpadovej ortuti a návrh umiestnenia kontajnerov,

k) spôsob uzavretia a rekultivácie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti po vyskladnení všetkej odpadovej ortuti s rozpisom postupných krokov ukončenia prevádzky úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo spôsob uzavretia a rekultivácie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti s rozpisom postupných krokov ukončenia prevádzky úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

l) preukázanie zriadenia osobitného účtu podľa § 24 ods. 18 zákona na náklady spojené s uzatvorením, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti po jeho uzavretí a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

m) preukázanie poistenia úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté.

(2) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,

b) určenie odpadovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnená, a množstvo odpadovej ortuti, ktoré môže byť na úložisku dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti uskladnené,

c) zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,

d) údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,

e) dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob prevádzkovania úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.

§ 38

Žiadosť o súhlas na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie a uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie

Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. r) zákona na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie a uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie okrem náležitostí podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) obsahuje aj

a) vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,

b) aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti a následnej starostlivosti o úložisko dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vrátane jeho monitorovania.

§ 39

Žiadosť o súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) zoznam druhov odpadov, ktoré budú využívané na povrchovú úpravu terénu, ich kategóriu a množstvá,

c) miesto využívania odpadov s identifikáciou pozemkov,

d) zdôvodnenie potreby a účel využitia odpadov na povrchovú úpravu terénu,

e) opis technologického postupu využívania odpadov na povrchovú úpravu terénu,

f) dátum začatia prevádzky,

g) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1, ak ide o povrchovú úpravu terénu, ktorou je likvidácia, sanácia alebo rekultivácia banského diela a lomu, je záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje.20)

(3) Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu okrem náležitostí podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až e) obsahuje aj

a) množstvo a druhy odpadov využitých na povrchovú úpravu terénu za obdobie, v ktorom platil súhlas o predĺženie platnosti ktorého sa žiada,

b) účel, na aký sa odpad počas predchádzajúceho obdobia využil, a

c) zoznam miest, kde sa odpad počas predchádzajúceho obdobia využil, vrátane identifikácie pozemkov.

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je kópia súhlasu a kópia zmien súhlasov, ak boli vydané, na základe ktorých takto odpad už využíva v čase podania žiadosti.

§ 40

Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu zariadenia na spoluspaľovanie odpadov obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,

c) zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú spaľovať,

d) dodržanie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov o nakladaní s odpadmi,

e) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.

§ 41

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla a výška príspevku do Environmentálneho fondu

(1) Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa § 68 ods. 1 zákona obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) identifikačné údaje o vozidle,

c) zdôvodnenie neexistencie vozidla.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 20.

(3) Ak žiadosť podľa odseku 1 podáva držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom tohto vozidla, priloží sa súhlas vlastníka vozidla s touto žiadosťou.

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je na nahliadnutie osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a tabuľka s evidenčným číslom vozidla, ktorého sa žiadosť týka, ak existujú.

(5) Príspevok, ktorý do Environmentálneho fondu platí žiadateľ podľa § 68 ods. 2 zákona, je 500 eur za jedno vozidlo.

§ 41a

Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov

(1) Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podľa osobitného predpisu21a) na územie Slovenskej republiky na účely vykonania predbežnej činnosti zhodnocovania činnosťami R12, R13 podľa prílohy č. 1 zákona okrem informácií a dokladov týkajúcich sa oznámenia podľa osobitného predpisu21b) obsahuje

a) kópiu zmluvy so zariadením, v ktorom bude vykonaná následná iná než predbežná činnosť zhodnocovania pre každú zložku odpadu a dokumenty potvrdzujúce iné ako predbežné zhodnotenie alebo zneškodnenie pre každú zložku odpadu,

b) informáciu o aktuálnej ročnej prevádzkovej kapacite zariadenia príjemcu odpadov s ohľadom na odpad, ktorý má byť cezhranične prepravený,

c) prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

(2) Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podľa osobitného predpisu21a) na územie Slovenskej republiky na účely energetického zhodnocovania odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona okrem informácií a dokladov týkajúcich sa oznámenia podľa osobitného predpisu21b) obsahuje

a) chemickú analýzu zloženia odpadov v rozsahu parametrov v súlade s platným prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo s platným integrovaným povolením zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

b) fotodokumentáciu odpadov, ktoré majú byť prepravené na účely energetického zhodnocovania,

c) percentuálne zastúpenie jednotlivých frakcií v odpade,

d) informáciu o aktuálnej ročnej prevádzkovej kapacite zariadenia príjemcu odpadov s ohľadom na odpad, ktorý má byť cezhranične prepravený,

e) prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

(3) Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podľa osobitného predpisu21a) z územia Slovenskej republiky na účely vykonania činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania, okrem informácií a dokladov týkajúcich sa oznámenia podľa osobitného predpisu21b) obsahuje

a) chemickú analýzu zloženia odpadov, ktoré majú byť predmetom cezhraničného pohybu odpadov,

b) opis procesu úpravy v prijímajúcom zariadení, podrobný opis zabezpečenia jednotlivých činností zhodnocovania a opis technologického postupu v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti nakladania s odpadmi,

c) materiálovú bilanciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov, vstupné a výstupné produkty z procesu zhodnocovania, jednotlivé činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania, percentuálnu mieru zhodnotenia,

d) výšku recyklačnej efektivity podľa osobitného predpisu, ak ide o cezhraničný pohyb použitých batérií a akumulátorov;21c) ak sa recyklácia použitých batérií a akumulátorov vykonáva vo viac ako jednom zariadení, aj údaje o výške recyklačnej efektivity procesu recyklácie vo všetkých následných zariadeniach,

e) mieru zhodnotenia a mieru recyklácie, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov z elektrických a elektronických zariadení,

f) druh a obdobie platnosti oprávnenia, na základe ktorého je predmetné zariadenie prevádzkované, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov na účely vykonania predbežnej činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania,

g) kópiu zmluvy so zariadením, v ktorom bude vykonaná následná iná než predbežná činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov na účely vykonania predbežnej činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania,

h) druh a obdobie platnosti oprávnenia, na základe ktorého je prevádzkované zariadenie vykonávajúce činnosť následného iného než predbežného zhodnocovania alebo zneškodňovania, ak ide o cezhraničný pohyb odpadov na účely vykonania predbežnej činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania.

§ 42

Obsah žiadosti o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť

(1) Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je fyzická osoba – podnikateľ, obsahuje

a) obchodné meno a miesto podnikania,

b) identifikačné údaje žiadateľa; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje,

c) činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,

d) čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,

e) identifikačné číslo organizácie (IČO),

f) identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi o udelenie autorizácie,

g) technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je

a) výpis z registra trestov žiadateľa o udelenie autorizácie nie starší ako tri mesiace,

b) doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o udelenie autorizácie,

c) odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,

d) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)

e) súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)

(3) Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je právnická osoba, obsahuje

a) obchodné meno a sídlo,

b) identifikačné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o udelenie autorizácie alebo ktoré sú jeho členmi; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje,

c) činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,

d) čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,

e) identifikačné číslo organizácie (IČO),

f) identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi,

g) technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 je

a) výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o udelenie autorizácie alebo jeho členov nie starší ako tri mesiace,

b) výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o udelenie autorizácie,

c) doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o udelenie autorizácie,

d) odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,

e) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)

f) súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)

(5) Žiadosť o predĺženie platnosti udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona okrem náležitostí podľa § 92 ods. 2 zákona obsahuje odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona a príslušný súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22) Ak o predĺženie platnosti udelenej autorizácie žiada držiteľ autorizácie, ktorý má v čase podania žiadosti registrovaný systém environmentálneho manažérstva a auditu,23) namiesto odborného posudku priloží osvedčenie o registrácii organizácie v schéme podľa osobitného predpisu.24)

§ 43

Technické, materiálne a personálne zabezpečenie

(1) Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti sú pre jednotlivé činnosti ustanovené v prílohe č. 21.

(2) Na personálne zabezpečenie autorizovanej spracovateľskej činnosti sa vyžaduje

a) vytvorenie vhodnej organizačnej a kvalifikačnej štruktúry,

b) určenie riadiacich a odborných kompetencií a kvalifikačných požiadaviek,

c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona),

d) opis vykonávaných pracovných činností,

e) konkretizácia osobnej zodpovednosti za jednotlivé pracovné činnosti podľa písmena d).

§ 44

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť

(1) Odborná spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ktorú zasiela ministerstvu.

(2) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť obsahuje

a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku,

b) údaje o súčasnej pracovnej činnosti žiadateľa,

c) názov činnosti, na ktorú sa žiada overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť.

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je

a) overený doklad o získanom vzdelaní,

b) doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

d) doklad o absolvovaní odbornej prípravy.

(4) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo ak sú na overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť potrebné ďalšie nevyhnutné údaje, na výzvu ministerstva je potrebné žiadosť doplniť. Ak sa žiadosť v lehote stanovenej ministerstvom vo výzve nedoplní, žiadateľ nebude pripustený k skúške.

§ 45

Skúšobná komisia

(1) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky zo zamestnancov ministerstva, orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, organizácií riadených ministerstvom a z odborníkov z praxe.

(2) Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o vykonaní skúšok upravuje skúšobný poriadok.

§ 46

Skúška

(1) Na skúške sa môže zúčastniť len žiadateľ, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 95 ods. 2 zákona.

(2) Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.

(3) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotoví skúšobnou komisiou zápisnica.

(4) Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň vykonania skúšky a účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, do 30 dní odo dňa vykonania skúšky aj písomne. Účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, súčasne v deň konania skúšky ústne poučí o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky.

(5) Účastník skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, môže skúšku jedenkrát opakovať. Ak bol účastník skúšky aj pri jej opakovaní hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, na ďalšie overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vyžaduje opätovné podanie žiadosti podľa § 44 a splnenie podmienok podľa § 95 ods. 2 písm. a) až c) zákona.

§ 47

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť

(1) Účastníkovi skúšky o overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ktorý bol pri skúške hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ministerstvo vydá do 30 dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť; účastník skúšky sa prevzatím osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť stáva odborne spôsobilou osobou na autorizovanú spracovateľskú činnosť.

(2) Osvedčenie podľa odseku 1 obsahuje

a) názov orgánu, ktorý vydal osvedčenie,

b) číslo osvedčenia,

c) meno, priezvisko a údaje o bydlisku odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,

d) druh autorizovanej spracovateľskej činnosti,

e) čas platnosti osvedčenia,

f) miesto a dátum vydania osvedčenia,

g) podpis predsedu skúšobnej komisie,

h) odtlačok pečiatky ministerstva.

§ 48

Register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť

(1) Do registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť sa zapisujú

a) odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť,

b) údaje podľa § 47 ods. 2 písm. b) až f) a ich zmeny,

c) zrušenia vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť.

(2) Register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vedie na webovom sídle ministerstva.

§ 49

Register osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť

(1) Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť sa zapisuje do registra autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť, ktorý podľa § 89 ods. 5 zákona vedie ministerstvo. Do registra autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť, sa zapisujú údaje podľa § 91 ods. 3 písm. a), c) a d) a ods. 4 písm. a), c) a d) zákona spolu s číslom rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovateľskú činnosť.

(2) Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť, ktorému autorizácia na spracovateľskú činnosť zanikla alebo bola zrušená, sa z registra autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia na spracovateľskú činnosť, vyčiarkne.

§ 50

Odborné posudky vo veciach odpadov a odborná posudková spôsobilosť

Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť, odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie, sú ustanovené v prílohe č. 22.

§ 51

Žiadosť o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti

(1) Odborná posudková spôsobilosť sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby o overenie odbornej posudkovej spôsobilosti, ktorú zasiela ministerstvu.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a údaje o bydlisku žiadateľa,

b) vymedzenie činnosti podľa prílohy č. 22.

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 2 je

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

b) overený doklad o získanom vzdelaní,

c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,

d) prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej pracovnej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom žiada o vydanie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,

e) doklad o absolvovaní odbornej prípravy,

f) doklad preukazujúci inú odbornú spôsobilosť,25) ak bola získaná.

§ 52

Skúšobná komisia

(1) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia Slovenskej republiky zo zamestnancov ministerstva, iných orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, organizácií riadených ministerstvom a z odborníkov z praxe.

(2) Skúšobná komisia zasadá podľa potreby; podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o vykonávaní skúšok upraví skúšobný poriadok.

§ 53

Skúška

(1) Pri žiadosti, ktorou sa žiadateľ uchádza o pôvodný rozsah zmeneného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. b) zákona, a pri žiadosti, ktorou sa žiadateľ uchádza o nové osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, pretože mu pôvodné osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti bolo zrušené podľa § 102 ods. 2 alebo ods. 4 písm. c) až e) zákona, sa môže žiadateľ zúčastniť na skúške najskôr po uplynutí dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny alebo zrušenia pôvodného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti podľa § 102 ods. 7 zákona.

(2) Skúška sa člení na písomnú časť a na ústnu časť.

(3) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotoví skúšobnou komisiou zápisnica.

(4) Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky a účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, do 30 dní odo dňa vykonania skúšky aj písomne. Účastníka skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, súčasne v deň konania skúšky ústne poučí o možnostiach a podmienkach opakovania skúšky.

(5) Účastník skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, môže skúšku jedenkrát opakovať. Ak bol účastník skúšky aj pri jej opakovaní hodnotený klasifikačným stupňom „nevyhovel“, na ďalšie overenie odbornej posudkovej spôsobilosti sa vyžaduje opätovné podanie žiadosti podľa § 51 a splnenie podmienok podľa § 100 ods. 3 písm. a), b) a d) zákona.

§ 54

Osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti

(1) Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, ministerstvo vydá do 30 dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti a bezodkladne po prevzatí tohto osvedčenia ho zapíše do registra osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov.

(2) Osvedčenie podľa odseku 1 obsahuje

a) názov orgánu, ktorý osvedčenie vydal,

b) číslo osvedčenia,

c) meno, priezvisko a údaje o bydlisku oprávnenej osoby,

d) rozsah osvedčenia,

e) čas platnosti osvedčenia,

f) miesto a dátum vydania osvedčenia,

g) podpis predsedu skúšobnej komisie,

h) odtlačok pečiatky ministerstva.

§ 55

Register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov

(1) Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov sa zapisuje do registra osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov, ktorý podľa § 100 ods. 9 zákona vedie ministerstvo. Do registra osôb na vydávanie posudkov sa zapisujú aj údaje podľa § 54 ods. 2 písm. b) až f).

(2) Register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov sa vedie na webovom sídle ministerstva.

§ 56

Výkon posudkovej činnosti

(1) Pri výkone posudkovej činnosti oprávnená osoba

a) vydá odborný posudok len v rozsahu udeleného osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,

b) uchováva odborný posudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce podmienky posudzovania a pôvodné zistenia v lehote najmenej piatich rokov od vydania odborného posudku.

(2) Oprávnená osoba nemôže vydať odborný posudok, ak možno mať pre jej pomer k veci, ku konajúcim orgánom, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom pochybnosť o jej nezaujatosti.

§ 57

Náležitosti odborného posudku

Náležitosti odborného posudku sú ustanovené v prílohe č. 23.


Záverečné ustanovenia

§ 58

(1) Program kraja a program obce na obdobie rokov 2016 až 2020, ktorý bol vypracovaný podľa doterajších predpisov a k 1. januáru 2016 nenadobudol platnosť, musí byť uvedený do súladu s § 1, § 2 ods. 2 a 3 a § 3 ods. 2 až 4.

(2) Potvrdenia vydané prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov o prijatí použitých polychlórovaných bifenylov a zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly na zneškodnenie podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za potvrdenia vydané podľa prílohy č. 8.

(3) Ustanovenie § 11 ods. 6 a 16 sa nevzťahujú na zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2016.

(4) Ak sú minimálne zberové kapacity obce vyjadrené jej štandardom zberu vypočítaným pre túto obec v súlade s § 14 ods. 1 pre príslušný kalendárny rok menšie, ako boli zberové kapacity v jednotkách objemu v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa tejto obce počas roka 2015, je štandard zberu tejto obce pre príslušný kalendárny rok tvorený zberovými kapacitami dostupnými v roku 2015 a obec zachová počas tohto kalendárneho roka takýto objem dostupných zberových kapacít bez ohľadu na výsledok výpočtu.

(5) Pôvodné označenia zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly musia byť nahradené štítkami podľa § 17 ods. 8 najneskôr do 30. júna 2016.

§ 58a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018

Vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov podľa § 14 ods. 1 môže obec zabezpečovať podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017 len do 30. júna 2018.

§ 59

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 209/2005 Z. z. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 85/2013 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov,

3. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

§ 60

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 24.

§ 61

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 18, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016, a § 14 ods. 3 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.


Peter Žiga v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške 371/2015 Z. z.

OSNOVA

PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal

1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal

1.3 Počet obyvateľov Slovenskej republiky

1.4 Rozloha územia

1.5 Ekologická charakteristika územia napríklad počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov

1.6 Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na vznik odpadov

1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

2.1 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvádzajú údaje o množstve vzniknutého odpadu v Slovenskej republiky v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na odpad ostatný a odpad nebezpečný vrátane uvedenia druhu, množstva a zdroja odpadu. Zároveň sa uvedú informácie o odpade, ktorý sa vyviezol zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu, cezhranične prepravil zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, cezhranične prepravil z iného členského štátu do Slovenskej republiky a doviezol do Slovenskej republiky z iného ako členského štátu v predchádzajúcom období vrátane informácií o odpade, ktorý sa v budúcnosti pravdepodobne vyvezie z územia Slovenskej republiky, cezhranične prepraví z územia Slovenskej republiky, cezhranične prepraví na územie Slovenskej republiky a dovezie na územie Slovenskej republiky. Množstvá odpadov sa udávajú v hmotnostných jednotkách za rok, sumárne a s rozlíšením na kraje.

2.2 Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov vrátane úložísk dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložísk trvalého uskladnenia odpadovej ortuti s uvedením základných údajov o nich okrem skládok odpadov, spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov. Rozmiestnenie týchto zariadení môže byť urobené formou mapového znázornenia.

2.3 Rozmiestnenie skládok odpadov s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre skládky odpadov v prevádzke a skládky odpadov vo výstavbe:

2.3.1 Kraj

2.3.2 Okres

2.3.3 Názov skládky odpadov

2.3.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov

2.3.5 Katastrálne územie a lokalita

2.3.6 Trieda skládky odpadov

2.3.7 Predpokladaný termín začatia prevádzkovania skládky odpadov

2.3.8 Predpokladaný termín skončenia prevádzkovania skládky odpadov

2.3.9 Rozloha skládky odpadov a jej úložná plocha v m2

2.3.10 Celková kapacita skládky odpadov v m3

2.3.11 Voľná kapacita skládky odpadov k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roku v m3

Rozmiestnenie skládok odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.

2.4 Rozmiestnenie spaľovní odpadov s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo výstavbe:

2.4.1 Názov spaľovne odpadov a jej umiestnenie

2.4.2 Kraj a okres

2.4.3 Množstvo spáleného odpadu

2.4.4 Typ technológie

2.4.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu

Rozmiestnenie spaľovní odpadov môže byť urobené formou mapového znázornenia.

2.5 Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v prevádzke a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vo výstavbe:

2.5.1 Názov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a jeho umiestnenie

2.5.2 Kraj a okres

2.5.3 Množstvo spoluspáleného odpadu

2.5.4 Typ technológie

2.5.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu

Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov môže byť urobené formou mapového znázornenia.

2.6. Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu v prevádzke a zariadenia vo výstavbe:

2.6.1 Názov zariadenia a jeho umiestnenie

2.6.2 Kraj a okres

2.6.3 Kapacita zariadenia

2.6.4 Typ technológie

Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu môže byť urobené formou mapového znázornenia.

3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU

Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve, tak aby nedošlo k narušeniu fungovania vnútorného trhu. Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení sa uvádza v smernej časti bod 5.5.

4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU

4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov

Uvádzajú sa ciele a prúdy odpadov podľa § 3 ods. 1 písm. a). Ak je to potrebné, môže sa v programe uviesť aj iný prúd odpadu. Osobitne sa uvedú ciele pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad a cieľové smerovanie s ním, ktoré musia byť v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky odpadov.

4.2 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedie predpokladaný vznik odpadov vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu.

Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov. V rámci komunálneho odpadu sa osobitne uvedie biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

4.3 Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov

Uvedenú sa opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených pre jednotlivé prúdy odpadov. Zároveň sa osobitne uvedú opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov, stavebných odpadov a odpadov z demolácií a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku odpadov. Opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku odpadov smerujúce k zvýšeniu podielu zhodnocovanie týchto odpadov musia byť v súlade so Stratégiou obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky odpadov a smerovať k dosiahnutiu cieľa stanoveného v § 3 ods. 1 písm. c).

Ak ide o použité polychlórované bifenyly, uvádzajú sa konkrétne opatrenia na zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu a ich očakávaný účinok. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.

4.4 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedie predpokladaný podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v cieľovom roku programu.

Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov.

4.5 Cieľové smerovanie nakladania polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly

Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie obsahu polychlórovaných bifenylov v zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.

4.6 Nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov.

5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU

5.1 Vyjadrenie k potrebe budovania nových zariadení na spracovanie odpadov, zvyšovania kapacity existujúcich zariadení na spracovanie odpadov a uzatvorenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov

Údaje sa spracúvajú osobitne pre zariadenia na zhodnocovanie a osobitne pre zariadenia na zneškodňovanie prúdu odpadu, pre ktorý sú stanovené ciele spolu s vyjadrením, pre ktorý prúd odpadu sú v Slovenskej republike vybudované zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie s dostatočnou kapacitou, a pre ktorý prúd odpadu sú nedostatočné kapacity pre jeho zhodnotenie a zneškodnenie. Ak je to potrebné, tieto údaje sa uvedú aj pre iný prúd odpadu ako ten, pre ktorý sú stanovené ciele.

5.2 Návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadom nadregionálneho významu

Uvedú sa návrhy, ktoré typy zariadení na spracovanie odpadov by bolo vhodné z hľadiska nadregionálneho vybudovať alebo podporiť ich výstavbu.

5.3 Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov a posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov

5.4 Využitie kampaní, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi

5.5 Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení

Stručne sa uvedie:

a) vyhodnotenie opatrení prijatých na základe predchádzajúceho programu,

b) prínos prijatých opatrení.

Vyhodnotenie užitočnosti opatrení prijatých na základe tohto programu sa uvedie v programe nasledujúcom.

5.6 Rozsah finančnej náročnosti programu

Uvedie sa predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú stanové ciele.

Príloha č. 2 k vyhláške 371/2015 Z. z.

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KRAJA

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU KRAJA

1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal

1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal

1.3 Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva

1.4 Rozloha územia

1.5 Ekologická charakteristika územia napríklad národný park, ochranné pásmo vodných zdrojov

1.6 Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zreteľom na vznik odpadov

1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

2.1 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvádzajú údaje o množstve vzniknutého odpadu na území kraja v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na odpad ostatný a odpad nebezpečný vrátane uvedenia druhu, množstva a zdroja odpadu. Zároveň sa uvedú informácie o odpade, ktorý sa vyviezol z daného kraja Slovenskej republiky do iného ako členského štátu, cezhranične prepravil z daného kraja Slovenskej republiky do iného členského štátu, cezhranične prepravil z iného členského štátu do daného kraja Slovenskej republiky a doviezol do daného kraja Slovenskej republiky z iného ako členského štátu v predchádzajúcom období vrátane informácií o odpade, ktorý sa v budúcnosti pravdepodobne vyvezie z územia daného kraja Slovenskej republiky, cezhranične prepraví z územia daného kraja Slovenskej republiky, cezhranične prepraví na územie daného kraja Slovenskej republiky a dovezie na územie daného kraja Slovenskej republiky. Množstvá odpadov sa udávajú v hmotnostných jednotkách za rok.

2.2 Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov vrátane úložísk dočasného uskladnenia odpadovej ortuti a úložísk trvalého uskladnenia odpadovej ortuti na území kraja s uvedením základných údajov o zariadeniach okrem skládok odpadov, spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov. Rozmiestnenie týchto zariadení môže byť urobené formou mapového znázornenia.

2.3 Rozmiestnenie skládok odpadov na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre skládky odpadov v prevádzke a skládky odpadov vo výstavbe:

2.3.1 Kraj

2.3.2 Okres

2.3.3 Názov skládky odpadov

2.3.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov

2.3.5 Katastrálne územie a lokalita

2.3.6 Trieda skládky odpadov

2.3.7 Predpokladaný termín začatia prevádzkovania skládky odpadov

2.3.8 Predpokladaný termín skončenia prevádzkovania skládky odpadov

2.3.9 Rozloha skládky odpadov a jej úložná plocha v m2

2.3.10 Celková kapacita skládky odpadov v m3

2.3.11 Voľná kapacita skládky odpadov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku v m3

Rozmiestnenie skládok odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.

2.4 Rozmiestnenie spaľovní odpadov na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo výstavbe:

2.4.1 Názov spaľovne odpadov a jej umiestnenie

2.4.2 Kraj a okres

2.4.3 Množstvo spáleného odpadu

2.4.4 Typ technológie

2.4.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu

Rozmiestnenie spaľovní odpadov môže byť urobené formou mapového znázornenia.

2.5 Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v prevádzke a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vo výstavbe:

2.5.1 Názov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a jeho umiestnenie

2.5.2 Kraj a okres

2.5.3 Množstvo spoluspáleného odpadu

2.5.4 Typ technológie

2.5.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu

Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov môže byť urobené formou mapového znázornenia.

2.6. Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu na území kraja s uvedením nasledovných údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre zariadenia na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu v prevádzke a zariadenia vo výstavbe:

2.6.1 Názov zariadenia a jeho umiestnenie

2.6.2 Kraj a okres

2.6.3 Kapacita zariadenia

2.6.4 Typ technológie

Rozmiestnenie zariadení na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu môže byť urobené formou mapového znázornenia.

3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU

Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu kraja a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve, tak aby nedošlo k narušeniu fungovania vnútorného trhu. Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení sa uvádza v smernej časti bod 5.4.

4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU

4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov

Uvádzajú sa ciele a prúdy odpadov podľa § 3 ods. 1 písm. a). Ak je to potrebné, v programe sa môže uviesť aj iný prúd odpadu.

4.2 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedie predpokladaný vznik odpadov vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu na území kraja.

Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov na území kraja, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov.

4.3 Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov

Uvedú sa opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených pre jednotlivé prúdy odpadov. Zároveň sa osobitne uvedú opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálnych odpadov a opatrenia na zvyšovanie prípravy na opätovné použitie a recyklácie stavebných odpadov a odpadov z demolácií.

Ak ide o použité polychlórované bifenyly, uvádzajú sa konkrétne opatrenia na zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a dekontamináciu a ich očakávaný účinok. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.

4.4 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvedie predpokladaný podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v cieľovom roku programu.

Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov.

4.5 Cieľové smerovanie nakladania polychlórovanými bifenylmi a zariadeniami obsahujúcimi polychlórované bifenyly

Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie obsahu polychlórovaných bifenylov v zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.

4.6 Nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov, vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov.

5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU

5.1 Vyjadrenie k potrebe budovania nových zariadení na spracovanie odpadov v danom kraji, zvyšovania kapacity existujúcich zariadení na spracovanie odpadov v danom kraji a uzatvorenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov v danom kraji.

Údaje sa spracúvajú osobitne pre zariadenia na zhodnocovanie a osobitne pre zariadenia na zneškodňovanie prúdu odpadu, pre ktorý sú stanovené ciele spolu s vyjadrením, pre ktorý prúd odpadu sú v danom kraji vybudované zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie s dostatočnou kapacitou a pre ktorý prúd odpadu sú nedostatočné kapacity pre jeho zhodnotenie a zneškodnenie. Pri uvedení sa zároveň zohľadňujú celkové kapacity zariadení pre daný prúd odpadu vybudované v Slovenskej republike ako aj dostupnosť vhodného zariadenia. Ak je to potrebné, tieto údaje sa uvedú aj pre iný prúd odpadu ako ten, pre ktorý sú stanovené ciele.

5.2 Návrhy na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadom regionálneho významu

Uvedú sa návrhy, ktoré typy zariadení na spracovanie odpadov by bolo vhodné z hľadiska regionálneho vybudovať alebo podporiť ich výstavbu pričom sa zohľadní aj dostupnosť najbližšieho vhodného zariadenia a kapacita zariadení vybudovaných v rámci Slovenskej republiky pre daný odpad.

5.3 Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov v kraji a posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov v kraji

5.4 Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení

Stručne sa uvedie:

a) vyhodnotenie opatrení prijatých na základe predchádzajúceho programu,

b) prínos prijatých opatrení.

Vyhodnotenie užitočnosti opatrení prijatých na základe tohto programu sa uvedie v programe nasledujúcom.

5.5 Rozsah finančnej náročnosti programu

Uvedie sa predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú stanové ciele.

Príloha č. 3 k vyhláške 371/2015 Z. z.

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OBCE

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE

1.1 Názov obce

1.2 Identifikačné číslo obce

1.3 Okres

1.4 Počet obyvateľov obce

1.5 Rozloha katastrálneho územia obce

1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

2.1 Uvádzajú sa údaje o druhu, množstve a zdroji komunálnych odpadov vzniknutých v obci s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program Slovenskej republiky a údaje o množstve komunálnych odpadov, pre ktoré zabezpečila zhodnotenie a zneškodnenie, s osobitným uvedením podielu zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním k iným spôsobom zneškodnenia a k zhodnoteniu. Údaje o množstve a druhu komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov a o ďalšom nakladaní s ním sa uvádzajú v bode 2.2.

Uvádzajú sa tieto údaje:

2.1.1 Kód odpadu

2.1.2 Názov odpadu
2.1.3 Kategória odpadu (N, O)

2.1.4 Odpad spolu

2.1.5 Odpad zhodnocovaný

- materiálovo

- energeticky

- inak v členení podľa prílohy č. 1 zákona

2.1.6 Odpad zneškodňovaný

- spaľovaním

- skládkovaním

- inak v členení podľa prílohy č. 2 zákona

Údaje v položkách č. 2.1.4 až 2.1.6 sa uvádzajú v tonách.

2.2 Triedený zber komunálnych odpadov

Uvádzajú sa údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre ktoré zložky komunálnych odpadov je v obci zavedený triedený zber komunálnych odpadov, o množstve komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov a o systéme zberu drobných stavebných odpadov v obci s rozlíšením na kalendárne roky, v ktorých platil predchádzajúci program Slovenskej republiky.

Uvádzajú sa tieto údaje:

2.2.1 Zložka komunálnych odpadov, pre ktorú je zavedený triedený zber komunálnych odpadov

2.2.2 Kód odpadu

2.2.3 Názov odpadu

2.2.4 Odpad spolu
2.2.5 Odpad zhodnocovaný

- materiálovo

- energeticky

- inak v členení podľa prílohy č. 1 zákona

2.2.6 Odpad zneškodňovaný

- spaľovaním

- skládkovaním

- inak v členení podľa prílohy č. 2 zákona

Údaje v položkách č. 2.2.4 až 2.2.6 uvádzajú v tonách.

2.3. Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu

Uvedie sa predpokladané celkové množstvo vzniku komunálnych odpadov a osobitne predpokladané celkové množstvo vzniku jednotlivých druhov komunálnych odpadov a predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu v nasledujúcej štruktúre:

2.3.1 Kód odpadu

2.3.2 Názov odpadu
2.3.3 Kategória odpadu (N, O)

2.3.4 Odpad spolu

2.3.5 Odpad zhodnocovaný

- materiálovo

- energeticky

- inak v členení podľa prílohy č. 1 zákona

2.3.6 Odpad zneškodňovaný

- spaľovaním

- skládkovaním

- inak v členení podľa prílohy č. 2 zákona

Údaje v položkách č. 2.3.4 až 2.3.6 uvádzajú v tonách.

3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU

Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu obce.

4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU

4.1 Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom

Uvedú sa ciele pre činnosti ustanovené v § 3 ods. 3 písm. a) v súlade s odsekom 4.

4.2 Opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch

Uvedenú sa opatrenia na dosiahnutie cieľov stanovených pre nakladanie s komunálnymi odpadmi. Zároveň sa uvedú opatrenia, ktorými obec zabezpečí zvýšenie informovanosti jej obyvateľov o triedenom zbere, jeho význame a spôsobe, o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť.

5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU

5.1 Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov a aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať

Príslušné informácie sa uvedú pri zohľadnení cieľov stanovených v tomto programe, v programe kraja ako aj dostupnosti najbližšieho vhodného zariadenia a kapacity zariadení vybudovaných v rámci Slovenskej republiky pre daný druh odpadu.

5.2 Údaje o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľstva v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

Uvedie sa predpokladaný počet informačných kampaní, ktoré sa zorganizujú v období, na ktoré je program vydaný, obsahové zameranie týchto kampaní, spôsob ich vykonania a ich predpokladaný prínos. Obsahové zameranie má smerovať k zvýšeniu povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, o prínose jeho zhodnocovanie a o negatívach jeho zneškodňovania

5.3 Rozsah finančnej náročnosti programu

Uvedie sa predpokladaná výška finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú stanové ciele.

6. INÉ

6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov

Uvádzajú sa tieto údaje:

6.1.1 Meno alebo priezvisko alebo názov spracovateľa programu

6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu

7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ

7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov

7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva

Príloha č. 4 k vyhláške 371/2015 Z. z.

OSNOVA PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV

1.1 Obchodné meno držiteľa polychlórovaných bifenylov (ďalej len "držiteľ")

1.2 Identifikačné číslo držiteľa

1.3 Sídlo držiteľa

1.4 Číslo katastrálneho územia

1.5 Okres

1.6 Druh a charakteristika činnosti držiteľa

1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU

Uvedú sa údaje o:

2.1 počte zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a ak nejde o zariadenie, tak o množstve polychlórovaných bifenylov, ktoré sa u neho nachádzajú

2.2 množstve polychlórovaných bifenylov v zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly

2.3 predpokladanej životnosti zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly,

2.4 predpokladanej dobe, kedy dôjde k zneškodneniu alebo dekontaminácii

2.5 životnosti transformátorov, v ktorých sa nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov v koncentrácii od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti

3. ZÁVÄZNÁ ČASŤ

Uvedú sa:

3.1 ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na dekontamináciu alebo zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov

3.2 termíny, do ktorých sa vykoná dekontaminácia alebo zneškodnenie jednotlivých zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a použitých polychlórovaných bifenylov

3.3 opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie

4. SMERNÁ ČASŤ

Uvedie sa koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia a údaje o vhodných zariadeniach na dekontamináciu alebo na zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a použitých polychlórovaných bifenylov.

5. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU DRŽITEĽA

Uvedie sa množstvo dekontaminovaných alebo zneškodnených zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a im prislúchajúce evidenčné čísla, spôsob zneškodnenia a zariadenie, v ktorom sa vykonalo zneškodnenie alebo dekontaminácia. Ak nejde o zariadenie, tak množstvo dekontaminovaných alebo zneškodnených použitých polychlórovaných bifenylov, spôsob zneškodnenia a zariadenia, v ktorom sa vykonalo ich zneškodnenie alebo dekontaminácia.

6. INÉ

6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov

Uvádzajú sa tieto údaje:

6.1 .1 Meno a priezvisko alebo názov spracovateľa programu

6.1 .2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu

7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ

7.1 Rozhodnutia vydané orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva držiteľovi vo veci odpadov, ktoré ho oprávňujú na nakladanie s týmto odpadom

7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva

Príloha č. 5 k vyhláške 371/2015 Z. z.

OSNOVA PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal

1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal

1.3 Počet obyvateľov Slovenskej republiky

1.4 Rozloha územia

1.5 Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na možné predchádzanie vzniku odpadov

1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A VYHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI OPATRENÍ

Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu predchádzania vzniku odpadu ako aj vyhodnotenie efektívnosti opatrení ustanovených v prílohe č. 4 zákona a iných existujúcich opatrení podľa § 7 ods. 3 zákona.

4. CIELE PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A OPATRENIA NA ICH DOSIAHNUTIE

Uvádzajú sa kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele predchádzania vzniku odpadu, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov vrátane návrhov nových opatrení, ak je to potrebné pre dosiahnutie cieľov. Zároveň sa uvádzajú špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a ukazovatele.

Príloha č. 6 k vyhláške 371/2015 Z. z.

PROTOKOL Z ANALYTICKEJ KONTROLY ODPADOV

príloha 06

Príloha č. 7 k vyhláške 371/2015 Z. z.

IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

príloha 07

Príloha č. 8 k vyhláške 371/2015 Z. z.

POTVRDENIE O PRIJATÍ POUŽITÝCH POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV A ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY* DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODŇOVANIE POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV

príloha 08

Tlačivo POTVRDENIE O PRIJATÍ POUŽITÝCH POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV A ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODŇOVANIE POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV

Spôsob vypĺňania tlačiva POTVRDENIE O PRIJATÍ POUŽITÝCH POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV A ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODŇOVANIE POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV

V tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijatých použitých polychlórovaných bifenyloch a zariadeniach obsahujúcich polychlórované bifenyly (ďalej len „PCB“), ktoré držiteľ odovzdal do zariadenia na ich zneškodňovanie.

Tlačivo POTVRDENIE O PRIJATÍ POUŽITÝCH POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV A ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY DO ZARIADENIA NA ZNEŠKODŇOVANIE POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV má tri časti:

– prvá časť sa týka identifikačných údajov prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie, ktorý použité PCB a zariadenie obsahujúce PCB preberá,

– druhá časť sa týka identifikačných údajov držiteľa, ktorý použité PCB a zariadenie obsahujúce PCB odovzdáva do zariadenia na zneškodňovanie,

– tretia časť sa týka údajov o použitých PCB a zariadenia obsahujúceho PCB odovzdaných do zariadenia na zneškodňovanie, za ktoré sa toto potvrdenie o prijatí vydáva.

PRVÁ ČASŤ:

Zariadenie na zneškodňovanie PCB - uvedie sa obchodné meno prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ) tak, ako je zapísané v príslušnom registri.

IČO - uvedie sa identifikačné číslo prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie; ak má prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Adresa zariadenia - uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie. Ak je adresa sídla prevádzkovateľa zariadenia iná ako adresa prevádzky, uvedie sa adresa prevádzky, ktorá použité PCB a zariadenie obsahujúce PCB prevzala.

Zodpovedná osoba - uvedie sa meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za prevzatie použitých PCB a zariadenia obsahujúceho PCB v zariadení na zneškodňovanie.

Telefón - uvedie sa telefónne číslo zodpovednej osoby.

e-mail - uvedie sa e-mailová adresa zodpovednej osoby.

DRUHÁ ČASŤ:

Meno a priezvisko/Obchodné meno/názov držiteľa - uvedie sa meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov držiteľa (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ) tak, ako je zapísané v príslušnom registri.

IČO - uvedie sa identifikačné číslo držiteľa; ak má držiteľ identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Adresa držiteľa - uvedie sa presná a úplná adresa držiteľa.

Zodpovedná osoba - uvedie sa meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za vedenie evidencie použitých PCB a zariadení obsahujúcich PCB alebo nakladania s odpadmi pre daného držiteľa.

Telefón - uvedie sa telefónne číslo zodpovednej osoby.

e-mail - uvedie sa e-mailová adresa zodpovednej osoby.

TRETIA ČASŤ:

Počet kusov - uvedie sa počet kusov zariadení obsahujúcich PCB, ktoré majú položky kategória, typ, výrobca, názov náplne s PCB totožné.

Kategória - uvedie sa napr.: transformátory, kondenzátory, vypínače, elektrické káble plnené kvapalinou napríklad olejové káble, obvodové ističe, indukčné cievky napríklad tlmivky, kvapaliny v systémoch prenosu tepla napríklad duplikátory alebo výmenníky tepla, kvapaliny v hydraulických zariadeniach, vákuové čerpadlá, studňové motory a iné.

Typ - uvedie sa na základe technickej dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB napríklad CCAK 2 – 0,38/10 pre kondenzátor.

Výrobca - uvedie sa obchodné meno výrobcu, prípadne aj jeho adresa, na základe technickej dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB.

Názov náplne s PCB - uvedie sa obchodný názov náplne na základe technickej dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB napríklad Delor, PCB čisté, Therminol, Arectol.

Hmotnosť náplne [kg] - uvedie sa na základe technickej dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB v kilogramoch, ak je známa. Ak ide o prevzatie samostatnej náplne s obsahom PCB (použité PCB), uvedie sa jej hmotnosť v kilogramoch.

Hmotnosť celého zariadenia [kg] - uvedie sa celková hmotnosť prevzatých zariadení obsahujúcich PCB v kilogramoch podľa totožných položiek (kategória, typ, výrobca, názov náplne s PCB).

Dátum - uvedie sa dátum vystavenia potvrdenia o prijatí použitých PCB a zariadenia obsahujúceho PCB do zariadenia na zneškodňovanie.

Meno a priezvisko zodpovednej osoby - paličkovým písmom čitateľne sa uvedie meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevzatie použitých PCB a zariadenia obsahujúceho PCB do zariadenia na zneškodňovanie.

Podpis - podpis vykoná osoba zodpovedná za prevzatie použitých PCB a zariadenia obsahujúceho PCB do zariadenia na zneškodňovanie.

Odtlačok pečiatky - odtlačok pečiatky prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie.

Počet strán: 1/... - uvedie sa poradové číslo aktuálnej strany / celkový počet strán potvrdenia napríklad 1. strana z celkového počtu strán 6: 1/6.

Príloha č. 9 k vyhláške 371/2015 Z. z.

VZOREC NA VÝPOČET ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

Energetická účinnosť = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),

kde:

Epje ročné množstvo energie vyrobenej ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, že energia vo forme elektriny sa vynásobí hodnotou 2,6 a teplo vyrobené na komerčné účely sa vynásobí hodnotou 1,1 (GJ/rok);
Efje ročný energetický vstup do systému z palív prispievajúcich k výrobe pary (GJ/rok);
Ewje ročné množstvo energie obsiahnuté v spracovanom odpade, ktoré sa vypočítava z čistej výhrevnosti odpadu (GJ/rok);
Eije ročné množstvo dovezenej energie okrem Ew a Ef (GJ/rok);
0,97je koeficient zohľadňujúci energetické straty v dôsledku popola zo spaľovania odpadu a sálania.

Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s referenčným dokumentom o najlepších dostupných technikách spaľovania odpadu.

Hodnota získaná pomocou vyššie ustanoveného vzorca sa vynásobí nasledovným klimatickým korekčným faktorom (CCF):

1.CCF ak ide o zariadenia, ktoré boli v prevádzke a boli povolené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi26) do 31. augusta 2015.
CCF = 1, ak HDD* >= 3 350brP> CCF = 1,25, ak HDD <= 2 150
CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, keď 2 150 < HDD < 3 350
2.CCF ak ide o zariadenia, ktoré boli povolené po 31. auguste 2015 a ak ide o zariadenia pod bodom 1, po 31. decembri 2029:
CCF = 1, ak HDD >= 3 350
CCF = 1,12, ak HDD <= 2 150
CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, keď 2 150 < HDD < 3 350

Výsledná hodnota CCF sa zaokrúhli na tri desatinné miesta.

Hodnota HDD by mala predstavovať priemer ročných hodnôt HDD v mieste, kde sa nachádza spaľovňa odpadov, vypočítaných na obdobie 20 po sebe nasledujúcich rokov pred rokom, na ktorý sa CCF počíta.

Na výpočet hodnoty HDD sa použije nasledovná metóda stanovená Eurostatom:

Hodnota HDD sa rovná (18 °C – Tm) × d, ak Tm je nižšia alebo sa rovná 15 °C (vykurovací prah), a je nulová, ak Tm je vyššia ako 15 °C.

Tm je priemerná vonkajšia teplota (Tmin + Tmax)/2 počas obdobia d dní.

Výpočty sa majú vykonávať denne (d = 1) a sčítavajú sa v priebehu jedného roka.

* Heating Degree Days – vykurovacie stupňodni

Príloha č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

ŠTANDARDY ZBERU NA JEDNÉHO OBYVATEĽA ZA KALENDÁRNY ROK

I. Výpočet štandardov zberu na jedného obyvateľa za kalendárny rok

Na výpočet štandardov zberu jednotlivej zložky komunálnych odpadov sa uplatňuje tento vzorec:

kde:

SZzložka je štandard zberu jednotlivej zložky komunálnych odpadov poskytnutý prostredníctvom zbernej nádoby, vyjadrený v litroch

Mzložka je množstvo vyzbieranej zložky komunálnych odpadov v kg za predchádzajúci kalendárny rok prostredníctvom zberných nádob resp. vriec v obci

C je počet obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho roka v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky

Nzložka konštanta určujúca optimálnu vyťažiteľnosť triedeného zberu pre príslušnú zložku z 1 litra nádoby pre danú zložku v kg/liter

kde:Nsklo = 0,139 kg/liter
Npapier = 0,044 kg/liter
Nplasty= 0,015 kg/liter
Nkovy= 0,039 kg/liter
NVKM = 0,028 kg/liter
II. Minimálne štandardy zberu na jedného obyvateľa v kalendárnom roku
ZložkaDostupný objem nádoby
Papier60 litrov/obyvateľ/rok
Sklo50 litrov/obyvateľ/rok
Plast240 litrov/obyvateľ/rok
Kovy10 litrov/obyvateľ/rok
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky10 litrov/obyvateľ/rok

Príloha č. 11 k vyhláške č. 371/2015 Z. z.

Štandard zberu zložiek komunálnych odpadov poskytnutý prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby

Na určenie dostupného objemu pre zber zložiek komunálnych odpadov poskytnutého prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby sa uplatňuje tento vzorec:

DV = SZzložka1 + ... + SZzložkan

kde:

DV je štandard zberu určený pre príslušný rok pre zložky komunálnych odpadov zbierané prostredníctvom spoločnej zbernej nádoby

SZzložka1-n je štandard zberu určený pre príslušný rok podľa prílohy č. 10 pre každú zložku komunálnych odpadov

Príloha č. 12 k vyhláške 371/2015 Z. z.

VÝPOČET OBVYKLÝCH NÁKLADOV

Pre výpočet obvyklých nákladov sa uplatňuje tento vzorec:

ON = PN ×SZ × PO

kde:

ON sú obvyklé náklady vyjadrené v eurách

PN sú priemerné ročné náklady na výkon činnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zhodnej zložky komunálnych odpadov získané aritmetickým priemerom nákladov všetkých porovnateľných obcí, vyjadrené v eurách na liter

SZ štandard zberu určený v prílohe č. 10 pre zložku komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok, v ktorom sa budú uhrádzať obvyklé náklady podľa § 59 ods. 8 zákona,

PO počet obyvateľov obce, ktorej sa budú obvyklé náklady uhrádzať, k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky

Pre výpočet priemerných ročných nákladov sa uplatňuje tento vzorec:

vzorec 01

kde:

NO sú náklady porovnateľnej obce za predchádzajúci kalendárny rok na výkon činnosti triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zhodnej zložky komunálnych odpadov pripadajúce na jeden liter, vyjadrené v eurách na liter

Príloha č. 13 k vyhláške 371/2015 Z. z.

Kategorizácia obcí z hľadiska počtu obyvateľov obce a z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok

A. Kategórie obcí z hľadiska počtu obyvateľov obce

1. kategória: obce do 500 obyvateľov

2. kategória: obce od 501 do 1500 obyvateľov

3. kategória: obce od 1501 do 5000 obyvateľov

4. kategória: obce od 5001 do 30 000 obyvateľov

5. kategória: obce nad 30 000 obyvateľov

B. Kategórie obcí z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok

1. kategória: do 10 kg vrátane

2. kategória: nad 10 kg do 20 kg vrátane

3. kategória: nad 20 kg do 40 kg vrátane

4. kategória: nad 40 kg

Príloha č. 14 k vyhláške 371/2015 Z. z.

LIMITY TOXICITY, ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA ODPADOV Z VÝROBY OXIDU TITANIČITÉHO A ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA PROSTREDIA

A. MONITOROVANIE ODPADOV

Procesy zneškodňovania musia byť sprevádzané

1. kontrolami množstva, zloženia a toxicity odpadov, aby boli splnené podmienky na vydanie súhlasu,

2. testami na akútnu toxicitu určitých druhov mäkkýšov, kôrovcov, rýb a planktónu, najmä druhov bežne sa vyskytujúcich v oblastiach vypúšťania odpadov. Okrem toho majú byť testy vykonané na vzorkách druhov morských článkonožcov (Artemia salina).
Po 36 hodinách a pri zrieďovaní vypúšťaných odpadov 1/5000 tieto testy nesmú preukázať

2.1. vyššiu ako 20-percentnú úmrtnosť dospelých štádií testovaných druhov,

2.2. pre larvové štádiá úmrtnosť prevyšujúcu úmrtnosť kontrolnej skupiny.

B. SLEDOVANIE A MONITOROVANIE PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA, DO KTORÉHO SA TENTO ODPAD VYPÚŠŤA, UKLADÁ ALEBO HĹBKOVO INJEKTUJE

1. Ak sa vypúšťajú odpady do sladkých vôd alebo do mora alebo sa odpady ukladajú, kontroly sa týkajú troch zložiek: vodného stĺpca, živých materiálov a sedimentov. Periodické kontroly stavu oblasti ovplyvnenej vypúšťaním odpadov umožnia sledovať vývoj príslušného prostredia. Monitorovanie musí zahŕňať stanovenie

1.1 pH,

1.2 rozpusteného kyslíka,

1.3 zákalu,

1.4 hydratovaných oxidov železitých a hydroxidov v suspenzii,

1.5 toxických kovov vo vode, v suspendovaných látkach, sedimentoch a pri akumulácii vo vybraných bentických a pelagických organizmoch,

1.6 diverzity a relatívnej a absolútnej abundancie flóry a fauny, t. j. počet organizmov na jednotku plochy, resp. objemu.

2. Ak sa odpady skladujú, ukladajú na skládky alebo hĺbkovo injektujú, musí monitorovanie zahŕňať

2.1 testy na zabezpečenie toho, aby neboli kontaminované povrchové a podzemné vody. Tieto testy zahŕňajú merania

2.1.1 acidity,

2.1.2 obsahu železa rozpusteného a v časticiach,

2.1.3 obsahu vápnika,

2.1.4 obsahu toxických kovov rozpustených a v časticiach, ak sa nejaké vyskytujú,

2.2 ak je to potrebné, testy na určenie nepriaznivých vplyvov na štruktúru základových pôd,

2.3 všeobecné zhodnotenie ekológie oblasti v blízkosti skládky, skladu alebo miesta hĺbkovej injektáže odpadu.

C. SLEDOVANIE A MONITOROVANIE PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA OVPLYVNENÉHO VYPÚŠŤANÍM ODPADU Z PRIEMYSLU OXIDU TITANIČITÉHO

1. Spôsob zneškodňovania odpadu: skladovanie a neriadené skládkovanie na zemi

ZložkyParametre, ktorých zisťovanie jeMinimálna ročná frekvencia odberu vzoriek a analýzReferenčné metódy merania
povinnénepovinné
1. Nefiltrovaná povrchová voda z oblasti v okolí miesta skladovania, ktoré je ovplyvnené skladovaním,
a z miesta nachádzajúceho sa mimo tejto oblasti1), 2), 3)
2. Nefiltrovaná podzemná
voda z oblasti v okolí miesta, ak je to potrebné, v miestach vypúštania 1), 2)
hodnota pH
(jednotka pH)
1Elektrometria
Meranie sa vykonáva súčasne s odberom vzorky
SO44)
(mg/l)
1Gravimetria Komplexometrická titrácia s EDTA Molekulová absorpčná
spektrofotometria
Ti5)
(mg/l)
V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
1Atómová absorpčná
spektrofotometria
Fe6)
(mg/l)
Cr
(mg/l)
1Atómová absorpčná
spektrofotometria Molekulová absorpčná
spektrofotometria
Ca (mg/l)1Atómová absorpčná
spektrofotometria Komplexometrická titrácia
Cu, Pb
(mg/l)
1Atómová absorpčná
spektrofotometria Polarografia
Cl5)
(mg/l)
1Titrácia
(Mohrova metóda)
Životné prostredie
v miestach skladovania
a ukladania
vizuálna skúška:
topografia
a udržiavanie
oblasti účinky na
podložie ekológia
oblasti
1

Vysvetlivky:

1) Vzorky sa musia odoberať v rovnakom ročnom období.

2) Pri monitorovaní povrchovej a podzemnej vody je potrebné venovať osobitnú pozornosť každej látke unášanej vodou vytekajúcou z oblasti skladovania odpadu.

3) Ak je to možné, musia sa vzorky odoberať v hĺbke 50 cm pod hladinou vody.

4) Zisťovanie je povinné, ak sa skladuje alebo ukladá odpad zo sulfátového procesu.

5) Zisťovanie je povinné, ak sa skladuje alebo ukladá odpad z chlórového procesu.

6) Zahŕňa aj stanovenie Fe vo filtráte (nerozpustené látky).

2. Spôsob zneškodňovania odpadu: hĺbková injektáž

ZložkyParametre,
ktorých zisťovanie je
Minimálna ročná
frekvencia
odberu vzoriek
a analýz
Referenčné
metódy merania
povinnénepovinné
1. Nefiltrovaná
povrchová
voda v okolí
miesta
v oblasti
ovplyvnenej
hĺbkovou injektážou
2. Nefiltrovaná
podzemná
voda v okolí
miesta
hĺbkovej injektáže
a pod ním
vrátane
výtokov
podzemnej
vody
hodnota pH (jednotka pH)1ElektrometriaMeranie sa
vykonáva súčasne
s odberom vzorky
SO41) (mg/l)1GravimetriaKomplexometrická
titrácia s EDTAMolekulová
absorpčná
spektrofotometria
Ti2) (mg/l)V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
1Atómová
absorpčná
spektrofotometria
Fe3) (mg/l)Cr (mg/l)1Atómová
absorpčná
spektrofotometriaMolekulová
absorpčná
spektrofotometria
Ca (mg/l)1Atómová
absorpčná
spektrofotometriaKomplexometrická
titrácia
Cu, Pb (mg/l)1Atómová
absorpčná
spektrofotometriaPolarografia
Cl2) (mg/l)1Titrácia
(Mohrova metóda)
Topografia
životného
prostredia
stabilita podložia1Fotografický
a topografický
prieskum
priepustnosť,
poréznosť
1Čerpacie skúšky
Kartonáž pomocou
vrtov

Vysvetlivky:

1) Zisťovanie je povinné, ak sa do zeme hĺbkovo injektuje odpad zo sulfátového procesu.

2) Zisťovanie je povinné, ak sa do zeme hĺbkovo injektuje odpad z chlórového procesu.

3) Zahŕňa aj stanovenie Fe vo filtráte (nerozpustené látky).

Príloha č. 15 k vyhláške 371/2015 Z. z.

OZNAČENIE VCHODU DO OBJEKTU

VZOR

obrázok 01

Príloha č. 16 k vyhláške 371/2015 Z. z.

OZNAČENIE ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY

VZOR

obrázok 02

Príloha č. 17 k vyhláške 371/2015 Z. z.

OZNAČENIE DEKONTAMINOVANÉHO ZARIADENIA

VZOR

obrázok 03

Príloha č. 18 k vyhláške 371/2015 Z. z.

OZNÁMENIE O DRŽBE ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY*

príloha 18

Tlačivo OZNÁMENIE O DRŽBE ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY

Spôsob vypĺňania tlačiva OZNÁMENIE O DRŽBE ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY

V tomto tlačive sa uvádzajú údaje o držiteľovi zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly a o zariadení obsahujúcom polychlórované bifenyly.

Tlačivo OZNÁMENIE O DRŽBE ZARIADENIA OBSAHUJÚCEHO POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY má dve časti:

– prvá časť sa týka identifikačných údajov držiteľa zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly (ďalej len „PCB“) ,

– druhá časť sa týka zariadenia obsahujúceho PCB.

PRVÁ ČASŤ:

Meno a priezvisko/Obchodné meno držiteľa - uvedie sa meno a priezvisko alebo obchodné meno držiteľa (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) tak, ako je zapísané v príslušnom registri.

Adresa držiteľa - uvedie sa presná a úplná adresa držiteľa.

IČO - uvedie sa identifikačné číslo držiteľa; ak má držiteľ identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Zodpovedná osoba - uvedie sa meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za vedenie evidencie PCB a zariadení obsahujúcich PCB alebo nakladania s odpadmi pre daného držiteľa.

Telefón - uvedie sa telefónne číslo zodpovednej osoby.

e-mail - uvedie sa e-mailová adresa zodpovednej osoby.

Prevádzkareň/závod - uvedie sa názov prevádzkarne alebo závodu držiteľa.

Adresa prevádzkarne/závodu - uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne alebo závodu.

Zodpovedná osoba - uvedie sa meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za vedenie evidencie PCB a zariadení obsahujúcich PCB alebo nakladania s odpadmi pre danú prevádzkareň/závod.

Telefón - uvedie sa telefónne číslo zodpovednej osoby prevádzkarne/závodu.

e-mail - uvedie sa e-mailová adresa zodpovednej osoby prevádzkarne/závodu.

DRUHÁ ČASŤ:

Počet kusov - uvedie sa počet kusov zariadení obsahujúcich PCB, ktoré majú všetky vyplnené položky totožné.

Kategória - uvedie sa napr.: transformátory, kondenzátory, vypínače, elektrické káble plnené kvapalinou napríklad olejové káble, obvodové ističe, indukčné cievky napríklad tlmivky, kvapaliny v systémoch prenosu tepla napríklad duplikátory alebo výmenníky tepla, kvapaliny v hydraulických zariadeniach, vákuové čerpadlá, studňové motory a iné.

Typ - uvedie sa na základe technickej dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB napríklad CCAK 2 – 0,38/10 pre kondenzátor.

Výrobca - uvedie sa obchodné meno výrobcu, prípadne aj jeho adresa, na základe technickej dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB.

Rok výroby - uvedie sa na základe technickej dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB.

Názov náplne s PCB - uvedie sa obchodný názov náplne na základe technickej dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB napríklad Delor, PCB čisté, Therminol, Arectol.

Objem / hmotnosť náplne obsahujúcej PCB [l] / [kg] - uvedie sa na základe technickej dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB, ak je známe.

Hmotnosť celého zariadenia [kg] - uvedie sa na základe technickej dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB v kilogramoch.

Koncentrácia PCB v náplni [mg/l] - uvedie sa koncentrácia PCB aj s jednotkami mg/l alebo mg/kg na základe technickej dokumentácie alebo výrobného štítku zariadenia obsahujúceho PCB, resp. na základe chemickej analýzy.

Umiestnenie zariadenia - uvedie sa špecifikácia objektu a ak je zariadenie umiestnené inde ako je adresa držiteľa alebo prevádzkarne/závodu uvedie sa adresa, kde sa zariadenie nachádza ako aj názov prevádzky alebo špecifikácia objektu.

Dátum - uvedie sa dátum vyplnenia oznámenia o držbe zariadenia obsahujúceho PCB.

Meno a priezvisko zodpovednej osoby - paličkovým písmom čitateľne sa uvedie meno a priezvisko osoby zodpovednej za vedenie evidencie PCB a zariadení obsahujúcich PCB a/alebo nakladania s odpadmi pre daného držiteľa alebo danú prevádzkareň/závod.

Podpis - podpis vykoná osoba zodpovedná za vedenie evidencie PCB a zariadení obsahujúcich PCB a/alebo nakladania s odpadmi pre daného držiteľa alebo danú prevádzkareň/závod.

Odtlačok pečiatky - odtlačok pečiatky držiteľa alebo prevádzkarne/závodu.

Počet strán: 1/... - uvedie sa poradové číslo aktuálnej strany / celkový počet strán oznámenia o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly napríklad 1. strana z celkového počtu strán 6: 1/6.

Príloha č. 19 k vyhláške 371/2015 Z. z.

Územia a ich časti, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého

Banskobystrický kraj

okres Banská Bystrica

1. Baláže – celé územie obce

2. Banská Bystrica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Laskomer

3. Brusno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Sopotnická dolina

4. Dolný Harmanec – celé územie obce vrátane rekreačnej oblasti Kráľova Studňa

5. Donovaly – celé územie obce

6. Harmanec – celé územie obce

7. Hiadeľ – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

8. Kordíky – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

9. Kostiviarska – celé územie obce

10. Králiky – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

11. Lučatín – celé územie obce

12. Medzibrod – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Vyvieranica, Baňa, Torysa, Požarina a Sokol

13. Moštenica – celé územie obce

14. Motyčky – celé územie obce

15. Podkonice – celé územie obce

16. Pohronský Bukovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

17. Priechod – celé územie obce

18. Riečka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

19. Sásová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

20. Selce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Čachovo a Fugerov dvor

21. Staré hory – celé územie obce

22. Špania Dolina – celé územie obce

23. Tajov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

24. Turecká – celé územie obce

25. Uľanka – celé územie obce

okres Brezno

26. Bacúch – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

27. Beňuš – celé územie obce

28. Braväcovo – celé územie obce

29. Brezno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Halny, Banisko a Breznianska Skalka

30. Bystrá – celé územie obce

31. Čierny Balog – celé územie obce

32. Dolná Lehota – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Krpačovo

33. Heľpa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice a zastavané územie obce v časti Čiertaž

34. Horná Lehota – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Krpačovo

35. Hronec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

36. Jarabá – celé územie obce

37. Jasenie – celé územie obce

38. Malužiná – celé územie obce

39. Michalová – celé územie obce

40. Mýto pod Ďumbierom – celé územie obce

41. Osrblie – celé územie obce

42. Pohorelá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice a zastavané územie obce v časti Dedinská

43. Pohronská Polhora – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačnej oblasti Zbojská

44. Polomka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

45. Ráztoka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti 500 metrov od jeho hranice

46. Šumiac – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice a zastavané územie obce v časti Červená Skala

47. Telgárt – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice a zastavané územie obce v časti Pusté Pole

48. Valaská – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Stará Valaská a Piesok

49. Vaľkovňa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

50. Závadka nad Hronom – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

okres Detva

51. Detva – časť územia obce severne od hranice zastavaného územia obce

52. Dúbravy – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti osada Iviny

53. Hriňová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v miestnych častiach Krivec, Riečka, Priehalina, Zánemecká a Pivnička a osady Snohy a Vrchslatina

okres Revúca

54. Muránska Huta – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v rekreačnej oblasti Predná Hora

okres Rimavská Sobota

55. Tisovec – celé územie obce okrem zastavaného územia a zastavané územie obce v časti Bánovo

Prešovský kraj

okres Poprad

56. Batizovce – celé územie obce

57. Gerlachov – celé územie obce

58. Liptovská Teplička – celé územie obce

59. Lučivná – celé územie obce

60. Mengusovce – celé územie obce

61. Nová Lesná – celé územie obce

62. Starý Smokovec – celé územie obce

63. Štôla – celé územie obce

64. Štrba – celé územie obce

65. Štrbské Pleso – celé územie obce

66. Tatranská Javorina – celé územie obce

67. Tatranská Lomnica – celé územie obce

Žilinský kraj

okres Dolný Kubín

68. Beňova Lehota – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Kubínska hoľa

69. Osádka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti vrch Varta

70. Párnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Malá Lučivná

71. Žaškov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Dierová

okres Liptovský Mikuláš

72. Bobrovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 100 metrov od jeho hranice

73. Bodice – celé územie obce

74. Demänová – celé územie obce

75. Demänovská dolina – celé územie obce

76. Dovalovo – celé územie obce

77. Dúbrava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

78. Hybe – celé územie obce

79. Iľanovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

80. Jakubovany – celé územie obce

81. Jalovec – celé územie obce

82. Jamník – celé územie obce

83. Konská – celé územie obce

84. Kráľova Lehota – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

85. Kráľovská Ľubeľa – celé územie obce

86. Lazisko – celé územie obce

87. Liptovská Anna – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

88. Liptovská Kokava – celé územie obce

89. Liptovská Porúbka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

90. Liptovské Kľačany – celé územie obce

91. Liptovský Hrádok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

92. Liptovský Ján – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

93. Liptovský Ondrej – celé územie obce

94. Liptovský Peter – celé územie obce

95. Malatíny – celé územie obce

96. Nižná Boca – celé územie obce

97. Partizánska Ľupča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

98. Pavčina Lehota – celé územie obce

99. Ploštín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

100. Podtureň – celé územie obce

101. Pribylina – celé územie obce

102. Smrečany – celé územie obce

103. Svätý Kríž – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice

104. Svätý Štefan – celé územie obce

105. Vavrišovo – celé územie obce

106. Važec – celé územie obce

107. Vislavce – celé územie obce

108. Východná – celé územie obce

109. Vyšná Boca – celé územie obce

110. Závažná Poruba – celé územie obce

111. Zemianska Ľubeľa – celé územie obce

112. Žiar – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Chata Kožiar, Reštaurácia Salaš, Chata pod Barancom a penzióny okres Martin

113. Belá – Dulice – celé územie obce

114. Blatnica - celé územie obce

115. Bystrička - celé územie obce

116. Kláštor pod Znievom - celé územie obce okrem zastavaného územia obce

117. Martin – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Martinské hole

118. Necpaly – celé územie obce

119. Podhradie - celé územie obce

120. Sklabinský Podzámok - celé územie obce

121. Šútovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Chata pod Chlebom a Šútovská dolina

122. Valča - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti strediska Snowland Valčianska dolina

123. Vrícko - celé územie obce okrem zastavaného územia obce

124. Vrútky – mestská časť Kolónia – Hhviezda a Karvaša – Blahouca

125. Turany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Trusalová

126. Turčianske Jaseno - celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Jasenská dolina

127. Turčianske Kľačany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Chata pod Kľačianskou Magurouokres Námestovo

128. Hruštín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Vasiľovská hoľa

129. Oravská Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územiaokres Ružomberok

130. Hubová - celé územie obce

131. Liptovská Lúžna – celé územie obce

132. Liptovská Osada – celé územie obce

133. Liptovská Štiavnica – celé územie obce

134. Liptovské Revúce – celé územie obce

135. Liptovské Sliače – celé územie obce

136. Ludrová – celé územie obce

137. Ľubochňa - celé územie obce

138. Ružomberok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Biely potok, Podsuchá, Veľká a Malá Smrekovica, sídlisko Kľačno, Malinô Brdo, Vlkolínec, Hrabovo a Terlenská dolina okres Turčianske Teplice

139. Brieštie - celé územie obce

140. Čremošné – celé územie obce

141. Háj - celé územie obce

142. Jasenovo - celé územie obce

143. Polerieka - celé územie obce

144. Sklené - celé územie obce

145. Slovenské Pravno - celé územie obce

146. Turček - celé územie obce okres Tvrdošín

147. Oravice – celé územie obce

148. Zuberec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce vo vzdialenosti viac ako 500 metrov od jeho hranice okres Žilina

149. Nezbudská Lúčka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Chata pod Suchým a chatová osada v lokalite Jánošíkovo v doline Hoskora

150. Terchová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Vrátna dolina a Štefanová

151. Varín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti pod Jedľovinou

Príloha č. 19a k vyhláške č. 371/2015 Z. z."

VZOR

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PODĽA § 98 ZÁKONA

Spôsob vypĺňania tlačiva ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PODĽA § 98 ZÁKONA

1. Fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba

Uvedie sa, či žiadosť o registráciu podáva fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba. Nehodiace sa prečiarknite.

IČO - uvedie sa identifikačné číslo organizácie právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; ak je identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno - uvedie sa obchodné meno tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri.

Ulica, obec, PSČ - uvedie sa presná a úplná adresa sídla právnickej osoby alebo miesta podnikania fyzickej osoby - podnikateľa.

Telefónne číslo, faxové číslo - uvedú sa telefonické a faxové kontaktné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa.

Adresa webového sídla - uvedie sa adresa webovej stránky právnickej osoby alebo fyzickej osoby -podnikateľa.

2. Identifikačné údaje fyzickej osoby podnikateľa / štatutárneho orgánu právnickej osoby

Uvedie sa osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, miesto trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mail. V prípade viacerých osôb sa údaje uvedú v prílohe.

3. Obec

Vyplní sa v prípade, ak je žiadateľom o registráciu obec.

Názov obce - uvedie sa názov obce.

IČO - uvedie sa identifikačné číslo obce.

Ulica, obec, PSČ - uvedie sa adresa sídla obce.

Telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa - uvedú sa telefonické, faxové a e-mailové kontaktné údaje orgánov obce.

Adresa webového sídla - uvedie sa adresa webového sídla obce.

4. Miesto zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Vyplní žiadateľ o registráciu malej kompostárne (v zmysle § 98 ods. 3 zákona). Uvedie sa popis miesta, kde sa malá kompostáreň nachádza, doplní sa aj parcelné číslo.

5. Činnosť, ktorá je predmetom registrácie

Krížikom (X) sa vyznačí činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať a na základe ktorej jej vznikla povinnosť registrovať sa:

a) zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov podľa § 98 ods. 1 zákona - činnosť je prevádzkovaná na základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom" a/alebo viazanej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom",

b) činnosť obchodníka podľa § 98 ods. 2 zákona - činnosť je prevádzkovaná na základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom" a/alebo viazanej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom",

c) činnosť sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona - činnosť je prevádzkovaná na základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom" a/alebo viazanej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom",

d) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, podľa § 98 ods. 3 zákona - činnosť je prevádzkovaná na základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom"; v prípade obce, ktorá vykonáva plnenie povinností vyplývajúcich jej z § 81 zákona (bez zriadenia právnickej osoby, ako sú napr. technické služby), nedokladuje sa podnikanie v oblasti voľnej alebo viazanej živnosti,

e) činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu, podľa § 98 ods. 4 zákona - činnosť je prevádzkovaná na základe voľnej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom" a/alebo viazanej živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom",

f) činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu, podľa § 98 ods. 4 zákona (napr. na základe oprávnenia podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov) - kópia oprávnenia sa priloží k žiadosti.

6. Dátum začatia vykonávania činnosti

Uvedie sa dátum začatia vykonávania činnosti, na základe ktorej vznikla registrovanej osobe povinnosť registrovať sa.

7. Druhy odpadov, ktoré sú predmetom činnosti registrovanej osoby

Uvedie sa číselný kód, názov a kategória odpadu podľa Katalógu odpadov. V prípade potreby sa zoznam druhov odpadu uvedie v prílohe.

Dátum

Uvedie sa deň, mesiac a rok vyplnenia žiadosti.

Podpis

Uvedie sa meno, priezvisko, podpis osoby zodpovednej za vypĺňanie tlačiva a odtlačok pečiatky právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa.

Príloha č. 20 k vyhláške 371/2015 Z. z.

ŽIADOSŤ O VYDANIE ROZHODNUTIA O NEEXISTENCII VOZIDLA

VZOR

príloha 20

Príloha č. 21 k vyhláške 371/2015 Z. z.

POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE AUTORIZOVANEJ SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI

I. spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

1. vyhovujúce skladové priestory na skladovanie daného typu použitých batérií a akumulátorov pred ich spracovaním a recykláciou a pre skladovanie výstupných frakcií z procesu spracovania a recyklácie s ich označením,

2. technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre spracovanie a recykláciu daného typu použitých batérií a akumulátorov,

3. certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,

4. pri strojovom spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov potvrdenie priestorového zabezpečenia podľa požiadaviek dodávateľa technológie,

5. priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov, musia byť vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre tieto činnosti a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,

6. preukázateľné zabezpečenie spracovania a recyklácie prijatých použitých batérií a akumulátorov až po výrobu výstupných frakcií,27) preukázateľné zabezpečenie konečného spracovania odpadov vzniknutých v procese spracovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov a dosahovanie ustanovenej recyklačnej efektivity28) pre príslušné použité batérie a akumulátory podľa výpočtu ustanovenom v osobitnom predpise.29)

II. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov

1. manipulačná plocha spevnená a zabezpečená proti pôsobeniu ropných látok a proti úniku škodlivých látok do životného prostredia,

2. špeciálny zberný kontajner so zabezpečením proti odcudzeniu,

3. posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,

4. technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia,

5. odberová časť s váhou na zisťovanie množstva odpadu a s možnosťou kontrolnej analýzy zloženia,

6. vyhovujúce skladové priestory,

7. certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu,30) ak ide o materiálové využitie,

8. zabezpečenie dodržania požiadaviek na kvalitu kvapalných ropných palív,31) ak ide o energetické využitie v

a) energetických zariadeniach vybavenie adekvátnou alkalickou výpierkou dymových plynov a zariadením na kontinuálne monitorovanie obsahu kyslých zložiek (zlúčenín síry a chlóru), ťažkých kovov a dioxínov v spalinách vypúšťaných do ovzdušia,

b) rotačných cementárenských peciach certifikát štátnej skúšobne o zhode kvality cementu a procesu jeho výroby podľa osobitného predpisu,32)

9. ak ide o regeneráciu alebo zhodnocovanie využitím ako palivo (R1)

a) opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí,

b) technológia zodpovedajúca úrovni najlepšej dostupnej techniky,

c) zabezpečenie postupu umožňujúceho úplné odstránenie polychlórovaných bifenylov z regenerovaných olejov alebo zníženie ich obsahu na najviac 0, 005 percenta hmotnosti, ak ich obsahujú,

10. zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po zhodnotení alebo zneškodnení odpadových olejov.

III. spracovanie starých vozidiel

1. vyhovujúce spracovateľské zariadenie33) a vyhovujúce skladové priestory na skladovanie starých vozidiel pred ich spracovaním,

2. posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,

3. technológia zodpovedajúca všeobecne záväzným právnym predpisom na ochranu životného prostredia,

4. skladové priestory vyhovujúce skladovaniu jednotlivých druhov odpadov a náhradných dielcov,

5. certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu,30)

6. zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní starých vozidiel.

IV. spracovanie elektroodpadu

1. vyhovujúce skladové priestory na skladovanie elektroodpadu pred jeho spracovaním,34)

2. technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre spracovanie danej kategórie elektroodpadu,34)

3. certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,

4. pri strojovom spracovaní elektroodpadu potvrdenie priestorového zabezpečenia podľa požiadaviek dodávateľa technológie,

5. priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania elektroodpadu, musia byť vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosť a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity spracovania elektroodpadu s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,

6. preukázateľné zabezpečenie spracovania prijatého elektroodpadu až po jeho konečné spracovanie vrátane jeho recyklácie a preukázateľné zabezpečenie konečného spracovania odpadov vzniknutých v procese spracovania elektroodpadu,

7. pri spracovaní elektroodpadu obsahujúcich pevné pamäte, ktoré môžu obsahovať dôverné alebo identifikačné údaje, preukázanie spôsobu odstránenia týchto údajov, a to:

a) pomletím alebo rozdrvením pevnej pamäte,

b) trvalým odstránením údajov pomocou ich bezpečného vymazania bez toho, aby došlo k ich zneužitiu v procese spracovania elektroodpadu od vstupu do spracovateľského zariadenia až po ich výstup zo spracovateľského zariadenia.

V. príprava na opätovné použitie elektroodpadu

1. vyhovujúce skladové priestory na skladovanie elektroodpadu pred jeho prípravou na opätovné použitie,

2. technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre výkon činnosti prípravy na opätovné použitie danej kategórie elektroodpadu,

3. certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,

4. priestory, v ktorých sa bude vykonávať príprava na opätovné použitie elektroodpadu, musia byť vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosť a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity výkonu prípravy na opätovné použitie elektroodpadu s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,

5. preukázateľné zabezpečenie vykonávania prípravy na opätovné použitie prijatého elektroodpadu tak, aby tento elektroodpad po vykonaní prípravy na opätovné použitie mohol byť uvedený na trh ako výrobok a spĺňal podmienky podľa osobitného predpisu35) a preukázateľné zabezpečenie konečného spracovania odpadov vzniknutých v procese výkonu prípravy na opätovné použitie; pre prípad, žeby elektroodpad po vykonaní prípravy na opätovné použitie nespĺňal stanovené kritéria36) a nestal sa výrobkom aj preukázateľné zabezpečenie následného spracovania takéhoto elektoroodpadu v súlade so zákonom až po jeho konečné spracovanie vrátane jeho recyklácie,

6. ak predmetom prípravy na opätovné použitie je elektroodpad obsahujúci pevné pamäte, ktoré môžu obsahovať dôverné alebo identifikačné údaje, preukázanie spôsobu odstránenia týchto údajov, a to trvalým odstránením údajov pomocou ich bezpečného vymazania bez toho, aby došlo k ich zneužitiu v procese prípravy na opätovné použitie od vstupu do procesu prípravy na opätovné použitie až po ich výstup z procesu prípravy na opätovné použitie.

VI. príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov

1. vyhovujúce skladové priestory na skladovanie daného typu použitých batérií a akumulátorov pred ich prípravou na opätovné použitie a pre skladovanie výstupných frakcií z procesu prípravy opätovného použitia s ich označením,

2. technológia spĺňajúca podmienky najlepšej dostupnej techniky pre prípravu na opätovné použitie daného typu použitých batérií a akumulátorov,

3. certifikáty zhody pre použité technologické zariadenia,

4. pri strojovej príprave na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov potvrdenie priestorového zabezpečenia podľa požiadaviek dodávateľa technológie,

5. priestory, v ktorých sa bude vykonávať činnosť prípravy na opätovné použite použitých batérií a akumulátorov, musia byť vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosti a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity výkonu prípravy opätovného použitia použitých batérií a akumulátorov s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,

6. preukázateľné zabezpečenie vykonávania prípravy na opätovné použitie prijatých použitých batérií a akumulátorov, tak aby tieto použité batérie a akumulátory mohli byť uvedené na trh ako výrobok a spĺňal podmienky podľa osobitného predpisu35) a preukázateľné zabezpečenie konečného spracovania odpadov vzniknutých v procese výkonu prípravy na opätovné použitie; pre prípad, žeby použité batérie a akumulátory po vykonaní prípravy na opätovné použitie nespĺňali stanovené kritéria a nestali sa výrobkom aj preukázateľné zabezpečenie následného konečného spracovania a recyklácie takýchto použitých batérií a akumulátorov v súlade so zákonom vrátane zabezpečenia ich recyklácie v zariadení dosahujúcom ustanovenú recyklačnú efektivitu28) pre príslušné použité batérie a akumulátory.

Príloha č. 22 k vyhláške 371/2015 Z. z.

Prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a žiadosti o udelenie autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie

I. Odborný posudok sa vyžaduje na

1. udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona,

2. udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona,

3. udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa vyžaduje pre kategóriu nebezpečných odpadov,

4. udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona; odborný posudok sa vyžaduje len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

5. udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona,

6. udelenie súhlasu na dekontamináciu podľa § 97 ods. 1 písm. k) zákona,

7. udelenie súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly podľa § 97 ods. 1 písm. l) zákona,

8. udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého podľa § 97 ods. 1 písm. m) zákona,

9. udelenie súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. q) zákona,

10. udelenie súhlasu na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa § 97 ods. 1 písm. r) zákona,

11. udelenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona a na predĺženie platnosti udelenej autorizácie na spracovateľskú činnosť okrem prípadu, ak o predĺženie platnosti udelenej autorizácie žiada taký držiteľ autorizácie, ktorý má registrovaný systém environmentálneho manažérstva a auditu,23)

a) spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov,

b) zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,

c) spracovanie starých vozidiel,

d) spracovanie elektroodpadu,

e) prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,

f) príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov,

12. vydanie vyjadrenia k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo k ich zmenám podľa § 99 písm. a) zákona,

13. rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov podľa § 107 písm. h) zákona,

14. preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov podľa § 18 ods. 1 zákona vypočítanej podľa prílohy č. 9, ak ide o žiadosti podľa zákona alebo osobitného predpisu37) o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona na spaľovanie komunálnych odpadov a ak ide o predĺženia platnosti rozhodnutia podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,37) v ktorom je spaľovni odpadov na spaľovanie komunálnych odpadov udelený súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona,

15. preukázanie splnenia podmienok podľa § 18 ods. 2 zákona spaľovňou odpadov, ak ide o žiadosti podľa zákona alebo osobitného predpisu37) o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov R1 podľa prílohy č. 1 zákona na spaľovanie iných ako komunálnych odpadov,

16. rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o pochybnosti, či vec je alebo nie je odpadom podľa § 107 písm. c) zákona.

II. Odborný posudok sa môže vyžadovať na

1. udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona pre kategóriu ostatných odpadov,

2. udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona,

3. udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona okrem ich prepravy a okrem ich zhromažďovania u držiteľa odpadov,

4. udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona,

5. udelenie súhlasu na odovzdanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona,

6. udelenie súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona,

7. udelenie súhlas na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona,

8. vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

9. vydanie vyjadrenia k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadom podľa § 99 ods. 1 písm. c) zákona; odborný posudok sa môže vyžadovať len pre kategóriu nebezpečných odpadov,

10. vydanie vyjadrenia k dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel podľa § 99 ods. 1 písm. e) zákona,

11. povolenia ministerstva na

a) cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky,

b) dovoz nebezpečných odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky,

c) cezhraničnú prepravu nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu a

d) vývoz nebezpečných odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu.

12. povolenia ministerstva na cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a na dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky na účel zhodnotenia odpadov činnosťami R1, R3 alebo R10 podľa prílohy č. 1 zákona.

13. udelenie súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona.

Príloha č. 23 k vyhláške 371/2015 Z. z.

NÁLEŽITOSTI ODBORNÉHO POSUDKU

Odborný posudok obsahuje tieto údaje:

1. meno a priezvisko oprávnenej osoby,

2. číslo osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti,

3. účasť ďalších osôb na posudzovaní,

4. dôvod vypracovania odborného posudku vrátane názvu a čísla prípadu posudzovanej činnosti alebo zariadenia podľa prílohy č. 22,

5. identifikačné údaje žiadateľa, pre ktorého je odborný posudok vypracovaný,

6. predmet posudzovania, ako aj prehľad posudzovaných dokladov a podkladov predložených na posúdenie,

7. charakteristiku posudzovaného predmetu,

8. postup a metódu posudzovania,

9. iné dôležité skutočnosti,

10. výsledok posúdenia,

11. závery vyplývajúce z výsledku posúdenia,

12. záver posudku (jednoznačné odporúčanie alebo neodporúčanie, resp. návrh podmienok na súhlas orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve),

13. dátum vydania posudku, podpis oprávnenej osoby; u právnickej osoby a u fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie aj meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu s odtlačkom pečiatky.

Ak sa odborný posudok vypracúva za účelom udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie elektroodpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona a za účelom udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu zákona alebo predĺženia jej platnosti podľa § 92 zákona, okrem všeobecných náležitosti obsahuje aj:

1. nasledovné samostatné posúdenie pre každú kategóriu elektroodpadu, pre ktorú sa žiada o udelenie súhlasu, autorizácie alebo predĺženie platnosti udelenej autorizácie, a to:

1.1 či žiadateľ je technicky, materiálne a personálne zabezpečený na spracovanie celej kategórie elektroodpadu, ktorá je predmetom žiadosti, ku ktorej sa odborný posudok vypracúva; ak sa kategória elektroodpadu delí na podskupiny, toto posúdenie sa uvedenie osobitne ku každej podskupine danej kategórie elektroodpadu. V posúdení musí jednoznačne vyplývať záver či žiadateľ je zabezpečený na spracovanie celej kategórie elektroodpadu, prípadne ktorých podskupín danej kategórie elektroodpadu, a naopak,

1.2 vyjadrenie či žiadateľ vykonáva konečné zhodnotenie kategórie elektroodpadu, ktorá je predmetom žiadosti, ak sa kategória elektroodpadu delí na podskupiny, toto vyjadrenie sa uvedenie osobitne ku každej podskupine danej kategórie elektroodpadu, a či má zavedený systém podľa osobitného predpisu,38)

1.3 určenie hmotnostného a percentuálneho podielu zhodnotených a osobitne zrecyklovaných častí elektroodpadu k celkovému množstvu spracovaného elektroodpadu a uvedenie miery zhodnotenia a miery recyklácie,39) ktorú je žiadateľ schopný dosiahnuť za účelom ich porovnania s cieľmi zhodnotenia a recyklácie elektroodpadu ustanovenými v prílohe č. 3 časť I prvým bodom zákona. Hmotnostný a percentuálny podiel a miera zhodnotenia a miera recyklácie, ktoré je žiadateľ schopný dosiahnuť, sa uvedú osobitne pre každú kategóriu elektroodpadu prípadne podskupinu kategórie, ktorá je predmetom žiadosti,

1.4 uvedenie častí elektroodpadu, v dôsledku ktorých nie je žiadateľ schopný vo svojom zariadení dosiahnuť vyššiu mieru zhodnotenia a mieru recyklácie a ktoré budú ďalej zhodnotené a zrecyklované v inom zariadení. Zároveň sa uvedú identifikačné údaje osoby, ktorá zhodnotenie a recykláciu týchto častí následne vykoná a doklady preukazujúce reálnu možnosť ich zhodnotenie a recyklácie,

1.5 vyjadrenie, či priestory v ktorých sa bude vykonávať činnosť spracovania elektroodpadu, sú vhodné z hľadiska ich infraštruktúry pre túto činnosť a posúdenia dosiahnuteľnosti plánovanej kapacity spracovania elektroodpadu s ohľadom na personálne, technologické a priestorové vybavenie danej prevádzky s posúdením rizík v procese riadenia prevádzky a identifikácie rizík,

2. ak ide o spracovanie elektroodpadu s obsahom nebezpečných látok, uvedie sa, či technológia, ktorou sa elektroodpad spracováva alebo bude spracovávať, zabezpečuje oddelenie nebezpečných látok34) počas procesu spracovania, ak ich oddelenie nie je možné v čase samotnej demontáže.

Ak sa odborný posudok vypracúva za účelom udelenia kódu činnosti zhodnocovania odpadov R1 podľa prílohy č. 1 zákona spaľovni odpadov na spaľovanie iných ako komunálnych odpadov podľa zákona alebo osobitného predpisu,37) okrem všeobecných náležitosti obsahuje aj uvedenie vzájomného pomeru energie získanej spaľovaním iného ako komunálneho odpadu k energii spotrebovanej počas procesu spaľovania tohto odpadu spolu s uvedením množstva takto získanej energie, ktoré sa skutočne využilo a spôsobu jeho využitia.

Odborný posudok má očíslované strany, počet strán sa uvedie v závere posudku. Odborný posudok sa zviaže niťou, ktorej konce sa zapečatia, alebo sa každá strana podpíše

Príloha č. 24 k vyhláške 371/2015 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 365, 31.12.1994) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009) a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8.2.2013).

2. Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú.v. ES L 243, 24.9.1996) .

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010).

5. Smernica Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 184, 11.7.2015).

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

2) § 5 ods. 3 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

3) Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov (oznámenie č. 368/2015 Z. z.).

4) § 2 písm. h) a i) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

5) § 2 písm. b) a § 4 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.

6) § 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

7) § 6 ods. 9 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z.

8) § 5, 31 a 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

9) § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.

11) § 19 ods. 4 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

12) STN EN 12766-1 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 1: Separácia a stanovenie vybraných kongenerov PCB plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu (ECD) ( 65 6205).
STN EN 12766-2 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 2: Výpočet obsahu polychlórovaných bifenylov (PCB) (656205).

13) STN EN 616 19 Izolačné kvapaliny. Kontaminácia polychlórovanými bifenylmi (PCB). Stanovenie metódou kapilárnej plynovej chromatografie (34 6705).

14) STN EN ISO/IEC 17024 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024) (01 5258).
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025) (01 5253).
STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).

15) Napríklad § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

16) § 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

17) § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z.

18) Body 1.2. a 3. prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES.

19) Bod 2.1.2. prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES.

20) § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

21) Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.

21a) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.

21b) Príloha II nariadenia (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.

21c) Nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).

21d) § 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

22) § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES.

24) § 2 ods. 6 zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

25) Napríklad vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

26) Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

27) Článok 2 odsek 5 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/66/ES.

28) § 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z.

29) Nariadenia Komisie (EÚ) č. 493/2012.

30) § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 509/2003 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky.

31) § 4 a § 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.

32) § 3 až 7 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.

33) § 22 a 23 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z.

34) § 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z.

35) Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36) § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z.

37) Zákon č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38) Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES.

39) Príloha č. 15 tabuľka č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.