Vyhláška č. 366/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Čiastka 100/2015
Platnosť od 11.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

01.01.2016

366

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.01.2016

z 28. júla 2015

01.01.2016

o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

01.01.2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Evidenčná povinnosť

01.01.2016

(1) Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.1)

01.01.2016

(2) Evidencie možno viesť v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe.

01.01.2016

(3) Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 23 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.

01.01.2016

§ 2

01.01.2016

Evidencia odpadov

01.01.2016

(1) Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.2)

01.01.2016

(2) Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu.3) Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu.

01.01.2016

(3) Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

§ 3

01.01.2016

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
[k § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4, § 125 ods. 7 písm. b) zákona]

01.01.2016

(1) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

01.01.2016

(2) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2016

(3) Okrem Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa odsekov 1 a 2 sa za obdobie kalendárneho štvrťroka podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, aj Ohlásenie o vzniku a nakladaní

01.01.2016

a) s použitými batériami a akumulátormi,

01.01.2016

b) s odpadovými olejmi,

01.01.2016

c) s odpadovými pneumatikami,

01.01.2016

d) s odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov,

01.01.2016

e) s elektroodpadom,

01.01.2016

f) s odpadmi z polyetylénteraftalátu,

01.01.2016

g) s odpadmi z polyetylénu,

01.01.2016

h) s odpadmi z polypropylénu,

01.01.2016

i) s odpadmi z polystyrénu,

01.01.2016

j) s odpadmi z polyvinylchloridu,

01.01.2016

k) s odpadmi z papiera a lepenky,

01.01.2016

l) s odpadmi zo skla,

01.01.2016

m) so starými vozidlami,

01.01.2016

n) s odpadmi z kovových obalov.

01.01.2016

(4) Ohlásenie podľa odseku 3 sa zasiela Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka; to sa nevzťahuje na pôvodcov odpadov.

01.01.2016

(5) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

§ 4

01.01.2016

Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík
[k § 71 ods. 1 písm. f) zákona]

01.01.2016

Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík podáva distribútor pneumatík na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.

01.01.2016

§ 5

01.01.2016

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu
[k § 58 ods. 2 zákona]

01.01.2016

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov podáva pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.

01.01.2016

§ 6

01.01.2016

Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
[k § 17 ods. 1 písm. f) zákona]

01.01.2016

(1) Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov vedie prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6.

01.01.2016

(2) Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2016

(3) Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe prevádzkovateľ zariadenia po celý čas trvania prevádzky zariadenia a desať rokov po skončení prevádzky.

01.01.2016

§ 7

01.01.2016

Evidenčný list skládky odpadov
[k § 19 ods. 1 písm. j) zákona]

01.01.2016

(1) Evidenčný list skládky odpadov vedie prevádzkovateľ skládky odpadov v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.

01.01.2016

(2) Evidenčný list skládky odpadov sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2016

(3) Evidenčný list skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ skládky odpadov v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.

01.01.2016

§ 8

01.01.2016

Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti, Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti a Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
[k § 21 ods. 3 písm. p), q) a r) zákona]

01.01.2016

(1) Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti (ďalej len „evidenčný list úložiska“) vedie prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti (ďalej len „prevádzkovateľ úložiska“) v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.

01.01.2016

(2) Evidenčný list úložiska sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2016

(3) Evidenčný list úložiska uchováva prevádzkovateľ úložiska v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a desať rokov od ukončenia prevádzky úložiska.

01.01.2016

(4) Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti vypĺňa prevádzkovateľ úložiska pri vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9, a potvrdený oboma stranami bezodkladne zasiela príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

(5) Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti uchováva prevádzkovateľ úložiska v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe desať rokov od jeho vydania.

01.01.2016

(6) Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10, uchováva prevádzkovateľ úložiska v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe desať rokov od jeho predloženia odovzdávajúcou osobou.

01.01.2016

§ 9

01.01.2016

Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov
[k § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona]

01.01.2016

(1) Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov vedie ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

01.01.2016

(2) Evidenciu o zbere alebo výkupe kovových odpadov uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu päť rokov.

01.01.2016

(3) Opis a dokumentácia, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom odpade od vstupu do zariadenia na zber odpadov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na zber odpadov sa uchováva jeden rok.

01.01.2016

§ 10

01.01.2016

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
[k § 16 ods. 2 písm. b) zákona]

01.01.2016

(1) Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu podáva ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11.

01.01.2016

(2) Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, na ktorej území sa zber alebo výkup odpadu uskutočňuje.

01.01.2016

(3) Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa podáva za komunálne odpady. Ak sa v zariadení vykonáva zber odpadu a zároveň aj výkup odpadu, oznámenie sa podáva za každú činnosť osobitne.

01.01.2016

§ 11

01.01.2016

Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade
[k § 26 ods. 2 písm. a) a b) zákona]

01.01.2016

(1) Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade sa vedie na Sprievodnom liste nebezpečného odpadu (ďalej len „sprievodný list“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12.

01.01.2016

(2) Odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu uchovávajú sprievodný list v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(3) Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade podáva odosielateľ nebezpečného odpadu a príjemca nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.

01.01.2016

§ 12

01.01.2016

Evidencia a Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu
[k § 125 ods. 6 písm. a) a b) zákona]

01.01.2016

(1) Evidenciu o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu určených výrobkov vedú výrobca a dovozca priebežne za obdobie kalendárneho roka.

01.01.2016

(2) Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu podávajú výrobca a dovozca na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13, štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

01.01.2016

(3) Výrobca batérií a akumulátorov plní povinnosti ustanovené v odseku 2 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 úvodnej tabuľke a tabuľke I. Batérie a akumulátory uvedené na trh Slovenskej republiky.

01.01.2016

(4) Výrobca elektrozariadení plní povinnosti ustanovené v odseku 2 na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.

01.01.2016

(5) Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu uchováva výrobca a dovozca v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

§ 13

01.01.2016

Evidencia a Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]

01.01.2016

(1) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba vedú evidenciu o batériách a akumulátoroch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.

01.01.2016

(2) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba vedú evidenciu o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.

01.01.2016

(3) Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2016

(5) Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

§ 14

01.01.2016

Evidencia a Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]

01.01.2016

(1) Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o elektrozariadeniach priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.

01.01.2016

(2) Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o nakladaní s elektroodpadom priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.

01.01.2016

(3) Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2016

(5) Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

§ 15

01.01.2016

Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov
[k § 27 ods. 4 písm. h)]

01.01.2016

(1) Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedú evidenciu o obaloch podľa obalových materiálov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 1.

01.01.2016

(2) Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedú evidenciu o nakladaní s odpadmi z obalov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 2.

01.01.2016

(3) Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na opakovane použiteľné obaly a na obaly naplnené nebezpečnými látkami.

01.01.2016

(4) Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(5) Ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov a Ohlásenie o zbere odpadov z obalov podávajú súhrnne za obdobie kalendárneho roka výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 a č. 17 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2016

(6) Ohlásenia podľa odseku 5 sa uchovávajú v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

§ 16

01.01.2016

Evidencia a Ohlásenie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]

01.01.2016

(1) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu o neobalových výrobkoch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných pre vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18.

01.01.2016

(2) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu o nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných pre vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18.

01.01.2016

(3) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly uchováva evidenciu podľa odsekov 1 a 2 v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(4) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov súhrnne za obdobie kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2016

(5) Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

§ 17

01.01.2016

Evidencia a Ohlásenie o vozidlách
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]

01.01.2016

(1) Výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá vedú evidenciu o vozidlách priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13.

01.01.2016

(2) Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(3) Ohlásenie o údajoch z evidencie o vozidlách podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2016

(4) Ohlásenie podľa odseku 3 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

§ 18

01.01.2016

Evidencia a Ohlásenie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami
[k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]

01.01.2016

(1) Výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o pneumatikách priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.

01.01.2016

(2) Výrobca pneumatík, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o nakladaní s odpadovými pneumatikami priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.

01.01.2016

(3) Evidencia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami podávajú za obdobie kalendárneho roka výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19 ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.

01.01.2016

(5) Ohlásenie podľa odseku 4 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

§ 19

01.01.2016

Evidencia a Ohlásenie o spracovaní a recyklácii použitých batérii a akumulátorov
[k § 51 písm. f), g) a j) zákona]

01.01.2016

(1) Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov vedie evidenciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.

01.01.2016

(2) Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ použitých batérií a akumulátorov ministerstvu, výrobcovi batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácii zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretej osobe, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14 úvodnej tabuľke a tabuľkách II., IV. a V., do 31. januára nasledujúceho roka.

01.01.2016

(3) Evidenciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov a ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov uchováva spracovateľ použitých batérií a akumulátorov v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(4) Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov oznamuje recyklačnú efektivitu ministerstvu za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka. Oznámenie o recyklačnej efektivite podáva spracovateľ použitých batérií a akumulátorov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.4)

01.01.2016

§ 20

01.01.2016

Evidencia a Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu
[k § 41 písm. b) zákona]

01.01.2016

(1) Spracovateľ elektroodpadu vedie evidenciu o spracovaní elektroodpadu priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.

01.01.2016

(2) Evidenciu o spracovaní elektroodpadu uchováva spracovateľ elektroodpadu v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(3) Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu podáva spracovateľ elektroodpadu ministerstvu, výrobcovi elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20, do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

01.01.2016

(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní elektroodpadu uchováva spracovateľ elektroodpadu v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

§ 21

01.01.2016

Evidencia a Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel
[k § 65 ods. 1 písm. f), k), r) a s) zákona]

01.01.2016

(1) Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria

01.01.2016

a) údaje o odobratých látkach, materiáloch a častiach starých vozidiel podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia,

01.01.2016

b) údaje o množstve odobratých použitých batérií a akumulátorov, ich členenie podľa § 42 ods. 3 zákona a názov spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorému ich odovzdal,

01.01.2016

c) údaje o častiach a súčiastkach, ktoré sa použijú na opätovné použitie; vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 23,

01.01.2016

d) potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21.

01.01.2016

(2) Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o spracovaní starých vozidiel priebežne za obdobie kalendárneho roka. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.2)

01.01.2016

(3) Evidenciu o spracovaní starých vozidiel uchováva spracovateľ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(4) Ohlásenie o údajoch z evidencie o spracovaní starých vozidiel podáva za obdobie kalendárneho roka spracovateľ starých vozidiel ministerstvu, výrobcovi vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá, s ktorými má uzavretú zmluvu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22, do 31. marca nasledujúceho roka.

01.01.2016

(5) Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel uchováva spracovateľ starých vozidiel v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(6) Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre prúd použitých batérii a akumulátorov do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

01.01.2016

§ 22

01.01.2016

Spoločné ustanovenia

01.01.2016

(1) Prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a osoba oprávnená na zber použitých batérií a akumulátorov uchováva evidenciu podľa § 50 ods. 4 písm. a) zákona v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(2) Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní povinnosti podľa § 27 ods. 8 zákona, ohlasuje ustanovené údaje koordinačnému centru pre vyhradený prúd odpadu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

01.01.2016

(3) Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov, uchováva evidenciu podľa § 39 ods. 4 písm. d) zákona v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

(4) Prevádzkovateľ zberného dvora uchováva ohlasované údaje podľa § 82 ods. 3 písm. a) zákona v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

01.01.2016

§ 23

01.01.2016

Prechodné ustanovenie

01.01.2016

(1) Ohlasovacia povinnosť podľa § 3 ods. 2 a 4, § 6 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 až 4, § 13 ods. 4, § 14 ods. 4, § 15 ods. 5, § 19 ods. 2, § 20 ods. 3, § 21 ods. 4 za rok 2015 sa podáva podľa predpisov platných pred 1. januárom 2016.

01.01.2016

(2) Oznamovacia povinnosť podľa § 10 ods. 2 sa prvý raz podáva do 31. januára 2017, pričom sa vychádza z údajov za rok 2016. Ohlasovacia povinnosť podľa § 16 ods. 4, § 17 ods. 3 a § 18 ods. 4 sa prvý raz podáva do 28. februára 2017, pričom sa vychádza z údajov za rok 2016.

01.01.2016

§ 24

01.01.2016

Záverečné ustanovenia

01.01.2016

(1) Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 24.

01.01.2016

(2) Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.5)


01.01.2016

§ 25

01.01.2016

Účinnosť

01.01.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Peter Žiga v. r.


01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

EVIDENČNÝ LIST ODPADU

01.01.2016

príloha 01

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU

01.01.2016

Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (napr. v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napr. za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa sa údaje o nákupe a predaji odpadu, resp. jeho sprostredkovaní zapisujú priebežne. Údaje do Evidenčného listu odpadu zapisuje podľa možnosti zodpovedná osoba, resp. osoba vedúca evidencie odpadov.

01.01.2016

Do prvého riadku evidenčného listu sa uvedú údaje o odpade prenesené z evidencie z predchádzajúceho kalendárneho roka.

01.01.2016

Ak ide o stav konca odpadu, Evidenčný list odpadu sa vo vzťahu k odpadu, pre ktorý sa dosiahol stav konca odpadu, vypĺňa až do momentu, kým sú splnené všetky kritériá pre stav konca odpadu vyžadované zákonom a osobitným predpisom.6)

01.01.2016

Pri vedľajšom produkte sa Evidenčný list odpadu vypĺňa až do nadobudnutia právoplatnosti súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad, keďže do uvedeného momentu ide o odpad, a teda aj ako s odpadom sa s ním nakladá.

01.01.2016

EVIDENČNÝ LIST ODPADU má tri časti:

01.01.2016

a) prvá časť sa týka popisu odpadu (kód, kategória a Y-kód odpadu) a činnosti nakladania s odpadom

01.01.2016

b) druhá časť sa týka identifikačných údajov organizácie, ktorá s odpadom nakladá

01.01.2016

c) tretia časť sa týka množstva, spôsobu nakladania s odpadom a miesta uloženia odpadu

01.01.2016

PRVÁ ČASŤ:

01.01.2016

Kód činnosti – uvedie sa kód činnosti podľa tabuľky 4.

01.01.2016

Kód odpadu – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

01.01.2016

Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

01.01.2016

Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

01.01.2016

Y-kód – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

01.01.2016

Tabuľka 1

01.01.2016
KódSkupiny odpadov
Y1klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y2odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní
Y12odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov
01.01.2016

Tabuľka 2

01.01.2016
KódŠkodliviny
Y19karbonyly kovov
Y20berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22zlúčeniny medi
Y23zlúčeniny zinku
Y24arzén, zlúčeniny arzénu
Y25selén, zlúčeniny selénu
Y26kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27antimón, zlúčeniny antimónu
Y28telúr, zlúčeniny telúru
Y29ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30tálium, zlúčeniny tália
Y31olovo, zlúčeniny olova
Y32anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33anorganické kyanidy
Y34roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36azbest (prach a vlákna)
Y37organické zlúčeniny fosforu
Y38organické kyanidy
Y39fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40étery
Y41halogénované organické rozpúšťadlá
Y42organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napríklad Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
01.01.2016

Tabuľka 3

01.01.2016
KódSkupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť
Y46odpady z domácností
Y47zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu
01.01.2016

Tabuľka 4

01.01.2016
Kód činnosti
PPôvodca odpadu
MDržiteľ odpadu
VZber odpadov, vrátane mobilného zberu
RZhodnocovanie odpadov
DZneškodňovanie odpadov
OObchodník
SSprostredkovateľ
01.01.2016

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

01.01.2016

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

01.01.2016

Uvedie sa iba vtedy, ak sa nedá použiť iný kód činnosti (napr. servisné práce)

01.01.2016

V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

01.01.2016

Uvedie sa aj vtedy ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

01.01.2016

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 6 .

01.01.2016

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 7.

01.01.2016

O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

01.01.2016

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

01.01.2016

DRUHÁ ČASŤ:

01.01.2016

ORGANIZÁCIA/OBEC

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie/obce; ak má organizácia/obec identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno/názov obce – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri alebo názov obce.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

01.01.2016

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou/obcou.

01.01.2016

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

TRETIA ČASŤ:

01.01.2016

Dátum (1) – uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa, uvedie sa dátum nákupu, predaja odpadu, resp. jeho sprostredkovania, dátum prepravy odpadu.

01.01.2016

Odpad umiestnený (2) – uvedie sa názov skladu alebo nádoby, kde je odpad umiestnený. Pri skládke nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera, v ktorom je odpad uložený.

01.01.2016

Hmotnosť odpadu (3)

01.01.2016

– v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnutú hmotnosť vzniknutého odpadu a spresniť ju až po odvážení napr. v sklade alebo v inej organizácii (príjemca odpadu) až po zistení,

01.01.2016

– v stĺpci nakladanie sa uvedie presná hmotnosť odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie hmotnosť buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu.

01.01.2016

Pri zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov sa v tomto stĺpci uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

01.01.2016

Ak ide o obchodníka/sprostredkovateľa, uvedie sa v stĺpci vznik/príjem hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ kúpil a v stĺpci nakladanie hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ predal, odovzdal alebo prepravil inej organizácii.

01.01.2016

Kód nakladania (4) – uvedie sa kód podľa tabuliek 5, 6 a 7, v ktorých sa rozlišuje iné nakladanie s odpadmi, činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 1 zákona alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 zákona.

01.01.2016

Tabuľka 5

01.01.2016
KódIné nakladanie s odpadom
ZZhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
DOOdovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
POPríprava na opätovné použitie
VZber
Využitie odpadu na úpravu terénu
OOOdovzdanie obchodníkovi
OSOdovzdanie sprostredkovateľovi
01.01.2016

Tabuľka 6

01.01.2016
KódZhodnocovanie odpadov
R1Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
R2Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)
R4Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)
R6Regenerácia kyselín a zásad
R7Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11(***)
R13Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (****)
01.01.2016

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

01.01.2016

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

01.01.2016

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

01.01.2016

(****) ( § 3 ods. 5 zákona)

01.01.2016

Tabuľka 7

01.01.2016
KódZneškodňovanie odpadov
D1Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D2Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)
D3Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)
D6Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia)
D10Spaľovanie na pevnine
D11Spaľovanie na mori (*)
D12Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach)
D13Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)
D14Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (***)
01.01.2016

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

01.01.2016

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.

01.01.2016

(***) § 3 ods. 5 zákona

01.01.2016

IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu (5) – uvedie sa IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania organizácie/názov obce, ktorá odpad zhromažďuje, nakladá s ním, od ktorej sa odpad prijíma alebo ktorej sa odovzdáva. Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, uvedie sa aj názov štátu určenia alebo odoslania.

01.01.2016

Ak ide o prevzatie odpadu od fyzickej osoby, tento stĺpec sa nevypĺňa a v stĺpci 7 sa uvedie skratka „FO“.

01.01.2016

Ak sa odpad odovzdáva na využitie v domácnosti, uvedie sa IČO a názov obce príjemcu odpadu a v stĺpci 6 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Poznámka (6) – uvedie sa:

01.01.2016

– ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu a v stĺpci 7 skratka „I“ (cezhraničná preprava odpadov na územie Slovenskej republiky, dovoz) alebo „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz),

01.01.2016

– ak ide o prevzatia kovového odpadu od fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa, od fyzickej osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa alebo je osobou oprávnenou konať v ich mene meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo dokladu totožnosti fyzickej osoby; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a osoby oprávnenej konať v ich mene, preukážu sa splnomocnením,

01.01.2016

– ak ide o stav konca odpadu číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje zákon a osobitný predpis 6) upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a v stĺpci 7 skratka „SKO“,

01.01.2016

– ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a v stĺpci 7 skratka „PO“,

01.01.2016

– ak ide o vznik vedľajšieho produktu, číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, a v stĺpci 7 skratka „VP“, aby bolo zrejmé odkedy a na základe akého rozhodnutia látka alebo vec, ktorá do udelenia rozhodnutia bola odpadom, už nebude evidovaná, keďže ide o vedľajší produkt, a nie o odpad,

01.01.2016

– ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Skratka (7) – uvedie sa:

01.01.2016

– ak ide o prenos údajov z predchádzajúceho kalendárneho roka, skratka „ZPR“,

01.01.2016

– ak ide o prevzatie odpadu od predchádzajúceho držiteľa (uvedený v stĺpci 5), skratka „PD“; v kombinácii so skratkou „I“, ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov na územie Slovenskej republiky, dovozu,

01.01.2016

– ak ide o odovzdanie odpadu nasledujúcemu držiteľovi (uvedený v stĺpci 5), skratka „PRO“; v kombinácii so skratkou „E“, ak ide o cezhraničnú prepravu odpadov z územia Slovenskej republiky, vývozu,

01.01.2016

– ak ide o prevzatie odpadu od fyzickej osoby, skratka „FO“.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverený pracovník (meno a priezvisko), ktorý je v organizácii/prevádzkarni zodpovedný za vypĺňanie evidenčných listov odpadov na príslušnom mieste (technológii) organizácie/prevádzkarne.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

01.01.2016

príloha 02

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

01.01.2016

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedených v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

01.01.2016

Ak ide o prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.

01.01.2016

Ak ide o odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.

01.01.2016

Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.

01.01.2016

Typ dokladu – podľa spôsobu činnosti:

01.01.2016

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

01.01.2016

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

01.01.2016

Uvedie sa iba vtedy, ak sa nedá použiť iný kód (napr. servisné práce).

01.01.2016

V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

01.01.2016

Uvedie sa aj vtedy ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

01.01.2016

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.

01.01.2016

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.

01.01.2016

O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

01.01.2016

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

01.01.2016

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa podáva ohlásenie. (§ 3 ods. 3)

01.01.2016

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

01.01.2016

ORGANIZÁCIA

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

01.01.2016

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

01.01.2016

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

Dátum– uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

Por. číslo (1) – uvedie sa poradové číslo záznamu.

01.01.2016

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (2) – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

01.01.2016

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (3) – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

01.01.2016

Kateg. odpadu (4) – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

01.01.2016

Y-kód (5) – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

01.01.2016

Tabuľka 1

01.01.2016
KódSkupiny odpadov
Y1klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y2odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní
Y12odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov
01.01.2016

Tabuľka 2

01.01.2016
KódŠkodliviny
Y19karbonyly kovov
Y20berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22zlúčeniny medi
Y23zlúčeniny zinku
Y24arzén, zlúčeniny arzénu
Y25selén, zlúčeniny selénu
Y26kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27antimón, zlúčeniny antimónu
Y28telúr, zlúčeniny telúru
Y29ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30tálium, zlúčeniny tália
Y31olovo, zlúčeniny olova
Y32anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33anorganické kyanidy
Y34roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36azbest (prach a vlákna)
Y37organické zlúčeniny fosforu
Y38organické kyanidy
Y39fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40étery
Y41halogénované organické rozpúšťadlá
Y42organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
01.01.2016

Tabuľka 3

01.01.2016
KódSkupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť
Y46odpady z domácností
Y47zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu
01.01.2016

Hmotnosť odpadu (6) – uvedie sa:

01.01.2016

– ak ide o prevzatie odpadu, súhrnné množstvo prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania,

01.01.2016

– ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu, kód nakladania a organizáciu.

01.01.2016

Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

01.01.2016

Kód (7) – uvedie sa:

01.01.2016

– ak ide o prevzatie odpadu kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá podáva ohlásenie, a to podľa tabuliek 4, 5 a 6,

01.01.2016

– ak ide o odovzdanie odpadu kód nakladania podľa tabuliek 4, 5 a 6, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 8. Na tento kód nakladania sa vzťahuje príslušná hmotnosť odpadu uvedená v stĺpci 6.

01.01.2016

Ak odpad, ktorý vznikol v období za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období, nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), ak ide o zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu.

01.01.2016

Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZPR“ (z predchádzajúceho kalendárneho roka).

01.01.2016

Tabuľka 4

01.01.2016
KódIné nakladanie s odpadom
ZZhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
DOOdovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
POPríprava na opätovné použitie
VZber
TUVyužitie odpadu na úpravu terénu
OOOdovzdanie obchodníkovi
OSOdovzdanie sprostredkovateľovi
01.01.2016

Tabuľka 5

01.01.2016
KódZhodnocovanie odpadov
R1Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
R2Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)
R4Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)
R6Regenerácia kyselín a zásad
R7Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (***)
R13Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (****)
01.01.2016

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

01.01.2016

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

01.01.2016

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

01.01.2016

(****) ( § 3 ods.5 zákona).

01.01.2016

Tabuľka 6

01.01.2016
KódZneškodňovanie odpadov
D1Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D2Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)
D3Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)
D6Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia)
D10Spaľovanie na pevnine
D11Spaľovanie na mori (*)
D12Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach
D13Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)
D14Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (***)
01.01.2016

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

01.01.2016

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.

01.01.2016

(***) § 3 ods. 5 zákona

01.01.2016

IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania (8) – uvedie sa:

01.01.2016

– ak ide o prevzatie odpadu od fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, sa tento stĺpec nevypĺňa a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PD“ (predchádzajúci držiteľ);

01.01.2016

– ak ide o odovzdanie odpadu, IČO, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania každého príjemcu odpadu, a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PRO“ (príjemca odpadu);

01.01.2016

– ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, obchodné meno organizácie a názov štátu určenia a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu,

01.01.2016

– ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, IČO a názov obce príjemcu odpadu a v stĺpci 9 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Pozn. (9) – uvedie sa poznámka k nakladaniu s jednotlivými odpadmi vo forme poradových čísel. Text poznámok sa prikladá vo forme príloh, ktoré sú súčasťou tlačiva.

01.01.2016

Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, uvedie sa skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu.

01.01.2016

Ak ide o stav konca odpadu, uvedie sa číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje osobitný právny predpis upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a skratka „SKO“.

01.01.2016

Ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a skratka „PO“.

01.01.2016

Ak namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považujú za vedľajší produkt, a nie za odpad, a skratka „VP“.

01.01.2016

Ak tabuľka nepostačuje na uvedenie všetkých vykazovaných odpadov, pokračuje sa na ďalších stranách, kde sa v hornej časti každej strany uvedie len obchodné meno organizácie, IČO, prípadne názov prevádzkarne/závodu, za ktorý sa ohlásenie podáva a poradové číslo strany. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyplní evidenčné číslo.

01.01.2016

Súčasťou tohto ohlásenia musí byť príloha s textom poznámok, ktoré sú uvedené v stĺpci 9, ak je to potrebné.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 3 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

ODPADY, PRI KTORÝCH SA OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM PODÁVA BEZ OHĽADU NA ICH MNOŽSTVO

01.01.2016
Kód odpaduNázov odpaduKategória odpadu
01 03 09červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10O
03 03 05kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)O
04 01 02odpad z lúhovaniaO
04 01 03odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázyN
04 01 04činiaca brečka obsahujúca chrómO
04 01 06kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chrómO
04 01 08odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chrómO
05 07 01odpady obsahujúce ortuťN
06 03 11tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidyN
06 03 13tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovyN
06 03 14tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13O
06 04 04odpady obsahujúce ortuťN
06 04 05odpady obsahujúce iné ťažké kovyN
07 01 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 01 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 01 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 02 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 03 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 03 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 03 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 04 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 04 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 04 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 05 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 05 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 05 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 06 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 06 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 06 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 07 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
08 01 13kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 03 14kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látkyN
08 04 11kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
11 03 01odpady obsahujúce kyanidyN
13 01 01hydraulické oleje obsahujúce PCBN
13 03 01izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCBN
14 06 01chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFCN
14 06 02iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadielN
14 06 04kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadláN
16 02 09transformátory a kondenzátory obsahujúce PCBN
17 04 03olovoO
18 01 03odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazyN
20 01 21žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťN
01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 4 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OHLÁSENIE O MNOŽSTVE VYZBIERANÝCH ODPADOVÝCH PNEUMATÍK

01.01.2016

príloha 04

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O MNOŽSTVE VYZBIERANÝCH ODPADOVÝCH PNEUMATÍK

01.01.2016

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý štvrťrok.

01.01.2016

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní koordinačné centrum pre prúd odpadových pneumatík a ministerstvo.

01.01.2016

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík a ministerstvu.

01.01.2016

ORGANIZÁCIA

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

PREVÁDZKÁREŇ/ZÁVOD

01.01.2016

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

01.01.2016

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

Hmotnosť – uvedie sa v tonách.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 5 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV

01.01.2016

príloha 05

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV

01.01.2016

Pôvodca odpadu z obalov

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Sídlo /miesto podnikania – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Prvé miesto zberu odpadov z obalov

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Sídlo /miesto podnikania – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie zariadenia.

01.01.2016

Číslo registrácie/rozhodnutia – uvedie sa číslo registrácie podľa § 98 zákona alebo číslo rozhodnutia udeleného súhlasu podľa § 97 zákona.

01.01.2016

Čas platnosti rozhodnutia – uvedie sa dátum platnosti.

01.01.2016

Zariadenie na zhodnocovanie

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Sídlo /miesto podnikania – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 alebo prvého zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 – R11

01.01.2016

Čas platnosti rozhodnutia – uvedie sa dátum platnosti.

01.01.2016

Údaje o odpade z obalov

01.01.2016

Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

01.01.2016

Kód odpadu – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

01.01.2016

Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

01.01.2016

Hmotnosť – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov v tonách.

01.01.2016

Kód nakladania – uvedie sa kód R1 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Časové obdobie – uvedie sa časové obdobie, za ktoré sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Vystavil – uvedie sa meno a priezvisko zodpovednej osoby pôvodcu odpadov z obalov.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 6 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV

01.01.2016

príloha 06

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV

01.01.2016

Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov nevypĺňa prevádzkovateľ skládky odpadov.

01.01.2016

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov.

01.01.2016

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

01.01.2016

ORGANIZÁCIA

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

01.01.2016

Štatutárny orgán uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

01.01.2016

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

01.01.2016

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie zariadenia, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

OPIS ZARIADENIA

01.01.2016

Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia na prevádzkovanie danej činnosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva

01.01.2016

Kód zariadenia – druh zariadenia na zber, zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov sa označuje kódom podľa spôsobu nakladania s odpadom (podľa tabuliek 1, 2, 3).

01.01.2016

Tabuľka 1

01.01.2016
KódZariadenie na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
VZariadenie na zber, ktorá vykonáva ich zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie na účely ich prepravy na miesto ďalšieho nakladania s nimi
R1 – R13Zariadenie na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R13 uvedených v tabuľke 2
D1 – D15Zariadenie na zneškodňovanie odpadov niektorou z činností D1 až D15 uvedených v tabuľke 3
01.01.2016

Tabuľka 2

01.01.2016
KódZhodnocovanie odpadov
R1Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
R2Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)
R4Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)
R6Regenerácia kyselín a zásad
R7Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (***)
R13Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (****)
01.01.2016

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

01.01.2016

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

01.01.2016

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

01.01.2016

(****) ( § 3 ods. 5 zákona)

01.01.2016

Tabuľka 3

01.01.2016
KódZneškodňovanie odpadov
D1Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D2Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)
D3Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)
D6Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia)
D10Spaľovanie na pevnine
D11Spaľovanie na mori (*)
D12Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach
D13Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)
KódZneškodňovanie odpadov
D14Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (***)
01.01.2016

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

01.01.2016

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.

01.01.2016

(***) § 3 ods. 5 zákona

01.01.2016

Názov technológie – uvedie sa stručný názov technológie.

01.01.2016

Rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky.

01.01.2016

Kapacita zariadenia – uvedie sa kapacita zariadenia v príslušných merných jednotkách, povolená v súhlase orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Hmotnosť odpadu – uvedie sa celková hmotnosť odpadov zhodnocovaných/zneškodňovaných v tonách za rok, za ktorý sú údaje spracované.

01.01.2016

POZOROVANIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

01.01.2016

Názov sledovaného zariadenia – uvedie sa názov sledovaného parametra určeného podľa prevádzkového poriadku zariadenia.

01.01.2016

Povolená hodnota – uvedie sa hmotnosť povolenej hodnoty sledovaného parametra určeného podľa prevádzkového poriadku zariadenia a merná jednotka.

01.01.2016

Skutočná hodnota – uvedie sa hmotnosť skutočnej hodnoty sledovaného parametra určeného podľa prevádzkového poriadku zariadenia a merná jednotka.

01.01.2016

Poznámka – uvedie sa odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlačivu.

01.01.2016

ZOZNAM ZHODNOTENÝCH/ZNEŠKODNENÝCH ODPADOV

01.01.2016

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa kód zhodnoteného/zneškodneného odpadu.

01.01.2016

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov zhodnoteného/zneškodneného odpadu.

01.01.2016

Kateg. odpadu – uvedie sa kategória zhodnoteného/zneškodneného odpadu.

01.01.2016

Hmotnosť odpadov – uvedie sa hmotnosť zhodnoteného/zneškodneného odpadu v tonách za rok. Pri zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 7 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV

01.01.2016

príloha 07

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV

01.01.2016

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list skládky odpadov.

01.01.2016

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

01.01.2016

PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje skládku odpadov; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa skládky odpadov.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

SKLÁDKA

01.01.2016

Identifikácia skládky – uvedie sa číslo skládky odpadov pridelené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, názov obce, názov obce, kde sa nachádza prevažná časť skládky odpadov, názov a kód katastra a miestny názov skládky odpadov.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie skládky odpadov a nakladanie s odpadmi na skládke odpadov, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

VECNÉ ÚDAJE O SKLÁDKE

01.01.2016

Uvedie sa:

01.01.2016

- trieda skládky odpadov

01.01.2016

- rok začatia prevádzky

01.01.2016

- predpokladaný rok skončenia prevádzky

01.01.2016

- stav finančnej rezervy v eurách

01.01.2016

Stav finančnej rezervy je finančný stav účelovej finančnej rezervy doložený výpisom z bankového účtu k 31. 12. príslušného roka.

01.01.2016

VYUŽÍVANIE SKLÁDKY

01.01.2016

Uvedie sa rozloha, celková a voľná kapacita skládky odpadov ku koncu roka a hmotnosť odpadov uložených za rok v tonách.

01.01.2016

MONITOROVANIE SKLÁDKY

01.01.2016

Pre každý sledovaný parameter podľa prevádzkového poriadku skládky sa uvedie:

01.01.2016

- názov sledovaného parametra

01.01.2016

- povolená hodnota sledovaného parametra daná hmotnosťou a mernou jednotkou

01.01.2016

- skutočná hodnota sledovaného parametra daná hmotnosťou a mernou jednotkou

01.01.2016

Poznámka – uvedie sa odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlačivu.

01.01.2016

ZOZNAM ODPADOV ZNEŠKODNENÝCH NA SKLÁDKE ODPADOV

01.01.2016

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa kód zneškodneného odpadu.

01.01.2016

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov zneškodneného odpadu.

01.01.2016

Kateg. odpadu – uvedie sa kategória zneškodneného odpadu.

01.01.2016

Hmotnosť odpadov – uvedie sa hmotnosť zneškodneného odpadu v tonách za rok.

01.01.2016

Poznámka – uvedie sa dátum povolenia od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva .

01.01.2016

V osobitnej prílohe sa uvedie situačný plán skládky odpadov s miestom uloženia nebezpečného odpadu.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 8 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

EVIDENČNÝ LIST ÚLOŽISKA

01.01.2016

príloha 08

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ÚLOŽISKA

01.01.2016

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list úložiska.

01.01.2016

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

01.01.2016

PREVÁDZKOVATEĽ ÚLOŽISKA

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa úložiska.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

ÚLOŽISKO KOVOVEJ ORTUTI

01.01.2016

Identifikácia úložiska – uvedie sa číslo úložiska pridelené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva , názov obce, názov obce, kde sa nachádza prevažná časť úložiska, názov a kód katastra a miestny názov úložiska.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie úložiska a nakladanie s odpadmi na úložisku, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

VECNÉ ÚDAJE O ÚLOŽISKU

01.01.2016

Uvedie sa rok začatia prevádzky, predpokladaný rok skončenia prevádzky a stav finančnej rezervy v eurách.

01.01.2016

Stav finančnej rezervy je finančný stav účelovej finančnej rezervy doložený výpisom z bankového účtu k 31. 12. príslušného roka.

01.01.2016

VYUŽÍVANIE ÚLOŽISKA

01.01.2016

Uvedie sa:

01.01.2016

– rozloha úložiska

01.01.2016

– celková kapacita úložiska

01.01.2016

– množstvo kovovej ortuti uskladnenej za kalendárny rok, za ktorý sa Evidenčný list úložiska vypracováva v m3 a v tonách

01.01.2016

– množstvo kovovej ortuti vyskladnenej za kalendárny rok, za ktorý sa Evidenčný list úložiska vypracováva v m3 a v tonách

01.01.2016

– voľná kapacita úložiska k 31. 12. príslušného kalendárneho roka

01.01.2016

IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTU, OD KTORÉHO PREVÁDZKOVATEĽ PREVZAL KOVOVÚ ORTUŤ

01.01.2016

Identifikácia subjektu – uvedú sa identifikačné údaje osoby, od ktorej prevádzkovateľ úložiska preberá kovovú ortuť na uskladnenie v rozsahu:

01.01.2016

– meno a priezvisko/obchodné meno

01.01.2016

– trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania

01.01.2016

– IČO

01.01.2016

– telefón

01.01.2016

– e-mail, prípadne ďalšie údaje tak, aby prevádzkovateľ úložiska mohol odovzdávajúceho kontaktovať, ak uplynie lehota uskladnenia kovovej ortuti, najviac však päť kalendárnych rokov.

01.01.2016

Počet kontajnerov – uvedie sa číselný počet, koľko kontajnerov prevádzkovateľ úložiska prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.

01.01.2016

Množstvo kovovej ortuti – uvedie sa celkový objem a hmotnosť kovovej ortuti, ktorú prevádzkovateľ úložiska prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.

01.01.2016

Dátum uplynutia uskladnenia – uvedie sa dátum, kedy uplynie lehota na dočasné uskladnenie kovovej ortuti, najviac však päť kalendárnych rokov odo dňa prevzatia kovovej ortuti na dočasné uskladnenie.

01.01.2016

Číslo potvrdenia kontajnera – uvedú sa identifikačné čísla potvrdení kontajnerov a čísla samotných kontajnerov, ktoré prevádzkovateľ úložiska prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.

01.01.2016

IDENTIFIKÁCIA KOVOVEJ ORTUTI PREVZATEJ NA ÚLOŽISKO

01.01.2016

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa príslušné katalógové číslo.

01.01.2016

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov odpadu (kovovej ortuti).

01.01.2016

Kateg. odpadu – uvedie sa kategória odpadu.

01.01.2016

Množstvo kovovej ortuti – uvedie sa objem kovovej ortuti v m3 a hmotnosť kovovej ortuti v tonách.

01.01.2016

Poznámka – uvedú sa iné údaje potrebné pre prevádzkovateľa úložiska.

01.01.2016

MONITOROVANIE ÚLOŽISKA

01.01.2016

Pre sledovaný parameter podľa prevádzkového poriadku úložiska sa uvedie:

01.01.2016

– názov sledovaného parametra

01.01.2016

– povolená hodnota sledovaného parametra daná množstvom a mernou jednotkou

01.01.2016

– skutočná hodnota sledovaného parametra daná množstvom a mernou jednotkou

01.01.2016

Poznámka – uvedie sa odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlačivu.

01.01.2016

Sledovaným parametrom sú výpary kovovej ortuti. Merná jednotka je mgortuti /m3. Povolená hodnota je menšia ako 0,02 mgortuti/m3.

01.01.2016

ÚDAJE O VYSKLADNENÍ KOVOVEJ ORTUTI

01.01.2016

Množstvo vyskladnenej kovovej ortuti – uvedie sa celkové množstvo kovovej ortuti vyskladnenej za príslušný kalendárny rok v m3 a v tonách.

01.01.2016

Identifikácia vyskladnených kontajnerov – uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou podľa prílohy č. 10 spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doňho vyrazené.

01.01.2016

Čísla záznamov o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti – uvádzajú sa čísla záznamov o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti podľa prílohy č. 9.

01.01.2016

V osobitnej prílohe sa uvedie situačný plán úložiska s miestom uloženia kontajnerov s kovovou ortuťou.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 9 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI

01.01.2016

príloha 09

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI

01.01.2016

Dátum – uvedie sa konkrétny deň, mesiac a rok vyskladnenia a odoslania kovovej ortuti.

01.01.2016

Číslo záznamu – uvedie sa číslo pridelené prevádzkovateľom úložiska, ktoré je nemenné a jedinečné.

01.01.2016

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva .

01.01.2016

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

01.01.2016

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

01.01.2016

PREVÁDZKOVATEĽ ÚLOŽISKA

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa úložiska.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

ÚLOŽISKO KOVOVEJ ORTUTI

01.01.2016

Identifikácia úložiska – uvedie sa číslo úložiska pridelené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva , názov obce, názov obce, kde sa nachádza prevažná časť úložiska, názov a kód katastra a miestny názov úložiska.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie úložiska a nakladanie s odpadmi na úložisku, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

VECNÉ ÚDAJE O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI

01.01.2016

Množstvo vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti – uvedie sa množstvo kovovej ortuti vyskladnenej a odoslanej v deň vypracovania tohto záznamu.

01.01.2016

Identifikácia vyskladnených a odoslaných kontajnerov – uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou podľa prílohy č. 10 spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doňho vyrazené.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA VYSKLADNENEJ KOVOVEJ ORTUTI

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá je prijímateľom vyskladnenej kovovej ortuti (ak mu bolo pridelené); ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Adresa – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie, ktorá je prijímateľom vyskladnenej kovovej ortuti.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

ÚDAJE O KOVOVEJ ORTUTI

01.01.2016

Potvrdenie o prevzatí vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti

01.01.2016

Množstvo vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti – uvedie sa množstvo kovovej ortuti vyskladnenej a odoslanej v deň vypracovania tohto záznamu. Údaje musia byť zhodné s údajmi v časti: Vecné údaje o vyskladnení a odoslaní.

01.01.2016

Identifikácia vyskladnených a odoslaných kontajnerov – uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou podľa prílohy č. 10 spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doňho vyrazené.

01.01.2016

Miesto prevzatia – uvedie sa adresa úložiska kovovej ortuti, z ktorého sa táto ortuť vyskladňuje a odosiela.

01.01.2016

Spôsob odoslania – uvedie sa spôsob odovzdania vyskladnených kontajnerov s kovovou ortuťou a ich osobného prevzatia prijímateľom, keďže prevádzkovateľ úložiska nesmie vyskladnenú kovovú ortuť prevážať.

01.01.2016

Spôsob prepravy – uvedie sa spôsob prepravy vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti na miesto určenia.

01.01.2016

Miesto určenia – uvedie sa miesto, kde sa má s vyskladnenou kovovou ortuťou ďalej nakladať.

01.01.2016

Spôsob spracovania – uvedie sa spôsob akým bude vyskladnená kovová ortuť ďalej spracovávaná, akým procesom spracovania bude prechádzať.

01.01.2016

Dátum prevzatia – uvedie sa dátum prevzatia vyskladnenej kovovej ortuti.

01.01.2016

Potvrdenie o prevzatí vyskladnenej kovovej ortuti podpisuje prijímateľ vyskladnenej kovovej ortuti alebo osoba oprávnená konať v jeho mene.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 10 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

POTVRDENIE O KONTAJNERI S KOVOVOU ORTUŤOU*

01.01.2016

príloha 10

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 11 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OZNÁMENIE O ZBERE ALEBO VÝKUPE ODPADU

01.01.2016

príloha 11

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OZNÁMENIE O ZBERE ALEBO VÝKUPE ODPADU

01.01.2016

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu sa vypĺňa za komunálne odpady uvedené v Katalógu odpadov: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 03, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 01 40 07.

01.01.2016

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu.

01.01.2016

Označenie činnosti – uvedie sa zber alebo výkup.

01.01.2016

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní obec.

01.01.2016

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia oznámenia.

01.01.2016

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

01.01.2016

ORGANIZÁCIA

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

01.01.2016

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

01.01.2016

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa kód vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu.

01.01.2016

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu.

01.01.2016

Hmotnosť odpadov – uvedie sa hmotnosť vyzbieraného alebo vykúpeného odpadu v tonách za rok.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 12 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

01.01.2016

príloha 12

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

01.01.2016

Tlačivo Sprievodný list nebezpečného odpadu má osem strán očíslovaných v pravom hornom rohu číslami 1 až 8

01.01.2016

Číslo súhlasu – uvedie sa číslo rozhodnutia vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na prepravu nebezpečných odpadov.

01.01.2016

Súhlas na prepravu vydal – uvedie sa značka kraja alebo okresu, ktorý vydal rozhodnutie na prepravu, podľa číselníka krajov a okresov Slovenskej republiky.7)

01.01.2016

Odosielateľ – vypĺňa v sprievodnom liste položky 1 až 3, stĺpce 11 až 21 priepisom do všetkých ôsmich listov. V riadku 21 odosielateľ uvedie vyhlásenie, že nebezpečné odpady odovzdávané na prepravu je dovolené prepravovať cestnou dopravou podľa ADR a že ich stav, úprava, obal a bezpečnostné značky zodpovedajú tejto dohode.

01.01.2016

Dopravca 1 – vypĺňa v sprievodnom liste položky 7 a 8 priepisom do všetkých ôsmich listov.

01.01.2016

Odosielateľ si ponecháva list 1 potvrdený dopravcom 1 pre svoju evidenciu. Odosielateľ zašle fotokópiu listu 1 príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po začatí prepravy nebezpečného odpadu. Dopravca 1 prevezme listy 2 až 8 spolu so zásielkou.

01.01.2016

Dopravca 2 – vypĺňa v sprievodnom liste položky 9 a 10 priepisom do listov 2 až 8. Dopravca 1 si ponecháva list 2 potvrdený dopravcom 2 pre svoju evidenciu. Dopravca 2 prevezme listy 3 až 8 spolu so zásielkou.

01.01.2016

Príjemca odpadu – vypĺňa v sprievodnom liste položky 4 až 6 a potvrdzuje prevzatie zásielky od dopravcu 2 v položkách 5 a 6 do listov 3 až 8. Dopravca 2 si ponecháva list 3 potvrdený príjemcom odpadu pre svoju evidenciu.

01.01.2016

Príjemca odpadu, ktorý je prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie, zneškodňovanie alebo zber odpadov, potvrdzuje zhodnotenie, zneškodnenie alebo zber odpadov v položke 22 na listoch 4 až 8.

01.01.2016

Príjemca odpadu zašle list:

01.01.2016

- 4 odosielateľovi odpadu do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po prevzatí zásielky nebezpečných odpadov

01.01.2016

- 5 okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu

01.01.2016

- 6 okresnému úradu príslušnému podľa miesta vykládky nebezpečného odpadu

01.01.2016

- 7 okresnému úradu v sídle kraja, ak súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal okresný úrad v sídle kraja

01.01.2016

List 8 si príjemca odpadu ponechá pre svoju evidenciu.

01.01.2016

Kód R/D/V – uvedie sa kód nakladania, ktorý vedie k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 1 zákona, k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 zákona alebo zber odpadu.

01.01.2016
Druh obalu – uvedie sa spôsob baleniaFyzikálne vlastnosti – uvedie sa
1. v sudoch
2. v drevených sudoch
3. v kanistroch
4. v kontajneroch
5. vo vreciach
6. v kombinovaných obaloch
7. v tlakových nádržiach
8. voľne ložený
9. iný (uveďte)
1. práškový/prášok
2. tuhý
3. viskózny/kašovitý
4. blatistý
5. kvapalný
6. plynný
7. iný (uveďte)
01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 13 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OHLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, CEZHRANIČNEJ PREPRAVY Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY, DOVOZU, CEZHRANIČNEJ PREPRAVY DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VÝVOZU

01.01.2016

príloha 13

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, CEZHRANIČNEJ PREPRAVY Z INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY, DOVOZU, CEZHRANIČNEJ PREPRAVY DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VÝVOZU

01.01.2016

Do tlačiva sa údaje o výrobkoch, za ktoré sa podáva ohlásenie, zapisujú priebežne tak, ako vznikajú v procese výroby (ak ide o jednorazový vznik výrobku). Ak výrobok vzniká kontinuálne za určité obdobie (napr. za zmenu, za týždeň), zapisuje sa jeho množstvo súhrnne podľa možnosti zodpovednou osobou, vedúcou evidencie výrobku, minimálne však raz za mesiac. Ak ide o cezhraničnú prepravu na územie Slovenskej republiky, dovoz, cezhraničnú prepravu z územia Slovenskej republiky a vývoz, do tlačiva sa zapisuje množstvo prepraveného výrobku. Ak sa podáva ročné ohlásenie, údaje sa zapisujú súhrnne za rok.

01.01.2016

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa podáva ohlásenie (nevypĺňa sa, ak ido o výrobky, pre ktoré sa vyžaduje iba ročné ohlásenie).

01.01.2016

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, resp. Recyklačný fond a ministerstvo.

01.01.2016

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva.

01.01.2016

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, resp. Recyklačného fondu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

01.01.2016

ORGANIZÁCIA

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

01.01.2016

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

01.01.2016

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

Názov výrobku – uvedie sa názov vyrobeného alebo prepraveného výrobku. Ak sa vyrába alebo prepravuje viac druhov výrobkov, každý druh výrobku sa uvedie na samostatnom tlačive.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum výroby, cezhraničnej prepravy výrobku na územie Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy výrobku z územia Slovenskej republiky a vývozu výrobku.

01.01.2016

Množstvo výrobku – uvedie sa v tonách. Ak je celková hmotnosť výrobkov pri jednom dovoze, cezhraničnej preprave na územie Slovenskej republiky menšia ako 1 kg, ich hmotnosť sa zaokrúhľuje na nulu. Ak ide o vozidlá, uvádza sa množstvo v kusoch.

01.01.2016

Výroba – uvedie sa hmotnosť vyrobeného výrobku v tonách.

01.01.2016

Vývoz – uvedie sa hmotnosť vyvezeného (cezhraničná preprava z územia Slovenskej republiky, vývoz) výrobku v tonách.

01.01.2016

Dovoz – stĺpec je rozdelený na 2 časti. V stĺpci č. 4 sa uvedie hmotnosť dovezeného (cezhraničná preprava na územie Slovenskej republiky, dovoz) výrobku v tonách. V stĺpci č. 5 sa uvedie hmotnosť výrobku, ktorý bol z dovezeného (cezhraničná preprava na územie Slovenskej republiky, dovoz) výrobku uvedeného v stĺpci č. 4 následne vyvezený (cezhraničná preprava z územia Slovenskej republiky, vývoz) v tonách.

01.01.2016

IČO, obchodné meno – ak ido o prepravu, uvedie sa IČO a obchodné meno organizácie, od ktorej, resp. do ktorej bol výrobok prepravený. U fyzických osôb sa uvedie meno, priezvisko a miesto ich trvalého pobytu.

01.01.2016

Spolu – uvedie sa súčet všetkých položiek podľa stĺpcov č. 2 – 5 za príslušný štvrťrok alebo za rok ( ak ide o výrobky, pre ktoré sa vyžaduje iba ročné ohlásenie).

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 14 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OHLÁSENIE O BATÉRIACH A AKUMULÁTOROCH A NAKLADANÍ S POUŽITÝMI BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI

01.01.2016

príloha 14

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O BATÉRIACH A AKUMULÁTOROCH A NAKLADANÍ S POUŽITÝMI BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI

01.01.2016

Úvodná tabuľka

01.01.2016

Ohlásenie za rok/štvrťrok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie (podľa § 13 a § 19).

01.01.2016

Štvrťrok sa vypĺňa, ak ide o plnenie povinností podľa § 12 ods. 3.

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, e-mail, osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

Registračné číslo – uvedie sa číslo registrácie výrobcu batérií a akumulátorov v Registri výrobcov batérií a akumulátorov.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

I. Batérie a akumulátory uvedené na trh SR

01.01.2016

V stĺpci výroba/dovoz/vývoz sa uvedie množstvo vyrobených/dovezených/vyvezených batérií a akumulátorov v členení na prenosné, automobilové a priemyselné v kilogramoch.

01.01.2016

V stĺpci uvedené na trh sa uvedie množstvo batérií a akumulátorov uvedených na trh v členení na prenosné, automobilové a priemyselné v kilogramoch. Je to zároveň výroba plus dovoz mínus vývoz.

01.01.2016

II. Zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

01.01.2016

V tabuľke II. sa uvádza hmotnosť všetkých (prenosných, automobilových a priemyselných) použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia v členení na prenosné, automobilové a priemyselné s uvedením kódov odpadu v kilogramoch.

01.01.2016

III. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov

01.01.2016

IV. Spracovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov

01.01.2016

V. Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov

01.01.2016

V tabuľkách III., IV. a V sa uvádza hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia podľa uvedeného členenia v kilogramoch.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 15 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM

01.01.2016

príloha 15

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A ELEKTROODPADE

01.01.2016

Ohlásenie za rok/štvrťrok x – uvedie sa rok, ak výrobca elektrozariadení (ďalej len „výrobca“) podáva ohlásenie podľa § 14 /štvrťrok, ak výrobca podáva ohlásenie podľa § 12, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o elektrozariadeniach a elektroodpade.

01.01.2016

Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu elektrozariadení v Registri výrobcov elektrozariadení.

01.01.2016

Číslo autorizácie - uvedie sa číslo autorizácie vydanej MŽP s dátumom platnosti autorizácie.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

Uvedené na trh v roku 20XX-1 – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x-1), ktorý predchádza kalendárnemu roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie. Ak výrobca podáva ohlásenie podľa § 12, uvedie množstvá elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v štvrťroku, ktorý predchádza štvrťroku, za ktorý podáva ohlásenie.

01.01.2016

Uvedené na trh v roku 20XX – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x) za ktorý sa podáva ohlásenie. Ak výrobca podáva ohlásenie podľa § 12, uvedie množstvá elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v štvrťroku, za ktorý podáva ohlásenie.

01.01.2016

TABUĽKA č.1

01.01.2016

Elektroodpady zozbierané z domácnosti 20 01 – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácnosti, uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 20 01, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona. Uvádzajú sa elektroodpady zozbierané z domácnosti a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov.

01.01.2016

Elektroodpady zozbierané nie z domácnosti 16 02 – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácnosti, uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 16 02, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona.

01.01.2016

Zozbierané spolu – uvedie sa sumár stĺpcov g + h.

01.01.2016

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov na území SR – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca/organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia (ďalej len „OZV pre elektrozariadenia“) zabezpečil/a spracovanie na území Slovenskej republiky v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov mimo SR v EÚ – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca/OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky v Európskej Únii v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov mimo SR a EÚ – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca/OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky a Európskej Únie v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Spracovaný spolu – uvedie sa sumár stĺpcov j+k+l.

01.01.2016

TABUĽKA č.2

01.01.2016

Zhodnotenie – uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kg v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Miera zhodnotenia – uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti zhodnoteného elektroodpadu – stĺpec n a celkovej hmotnosti spracovaného elektroodpadu danej kategórie stĺpec „m“:

01.01.2016

stĺpec o = (stĺpec n/stĺpec m) * 100

01.01.2016

Recyklácia a príprava na opätovné použitie – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého a recyklovaného v kg v danej kategórii v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Z toho príprava na opätovné použitie – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého v danej kategórii v kg v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Miera recyklácie – vypočíta sa ako percentuálny pomer hmotnosti elektroodpadu recyklovaného a opätovne použitého v danej kategórii v kg uvedeného v stĺpci „p“ a celkovej hmotnosti spracovaného elektroodpadu danej kategórie v kg uvedeného v stĺpci „m“:

01.01.2016

stĺpec r = (stĺpec p/stĺpec m) * 100.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 16 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV

01.01.2016

príloha 16

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A O PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV

01.01.2016

Do ohlásenia sa požadované údaje zapisujú raz za kalendárny rok po jeho skončení a za všetky prevádzky výrobcu obalov sumárne. Ak sumárny údaj pre jednotlivé obalové materiály alebo odpady z obalov je nula, zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 17.

01.01.2016

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu obalov/organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej len „OZV pre obaly“) z potvrdenia o zápise do registra výrobcu vyhradeného výrobku.

01.01.2016

VÝROBCA OBALOV

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo výrobcu obalov/OZV pre obaly; ak má výrobca obalov/OZV pre obaly IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno výrobcu obalov/OZV pre obaly (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v registri.

01.01.2016

Adresa

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie a jej telefónne číslo.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

Tabuľka 1

01.01.2016

Vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

01.01.2016

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, kovy, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné.

01.01.2016

Množstvo obalov – uvedie sa celková hmotnosť obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

01.01.2016

Stĺpec B (Výroba) – uvedie sa hmotnosť prázdnych obalov zakúpených od výrobcov obalov v Slovenskej republike alebo od dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby a hmotnosť obalov vyrobených a naplnených výrobcom obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami a hmotnosť prázdnych obalov pochádzajúcich od slovenských výrobcov, uvedených na trh, ktoré neboli naplnené, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

01.01.2016

Stĺpec C (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych vrátane opakovane použiteľných obalov ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami prepravených cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

01.01.2016

Stĺpec D (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych vrátane opakovane použiteľných obalov a obalov znečistených zvyškami nebezpečných látok vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravených cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky; okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

01.01.2016

Stĺpec E (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť obalov uvedené na trh, vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú iba prvýkrát použité, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom a obalov, ktoré po vyprázdnení budú znečistené zvyškami nebezpečných látok.

01.01.2016

Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) – (Stĺpec D)

01.01.2016

Stĺpec F (Opakovane použiteľné obaly) – uvedie sa hmotnosť obalov opakovane použiteľných, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh; okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

01.01.2016

Stĺpec G (Obaly naplnené nebezpečnými látkami) – uvedie sa hmotnosť obalov, ktoré boli uvedené na trh.

01.01.2016

Tabuľka 2

01.01.2016

Vypĺňa výrobca obalov, ktorý si zabezpečuje vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

01.01.2016

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, kovy, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné.

01.01.2016

Hmotnosť odpadov z obalov – uvedie sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách. zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

01.01.2016

Stĺpec I (Základ pre povinnosť zberu, zhodnotenia a recyklácie)

01.01.2016

Stĺpec I = (Stĺpec E tabuľka č.1)

01.01.2016

Stĺpec J (Energetické zhodnotenie na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami zhodnotených na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec K (Iné zhodnotenie na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami zhodnotených na území Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona, prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona a odovzdania do domácnosti podľa § 14 ods. 5 zákona.

01.01.2016

Stĺpec L (Recyklácia na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami recyklovaných na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec M (Energetické zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec N (Iné zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec O (Recyklácia na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec P (Energetické zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec R (Iné zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec S (Recyklácia mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec T (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z hmotnosti obalov uvedených na trh.

01.01.2016

Stĺpec T = (Stĺpec J) + ( Stĺpec K) + (Stĺpec L) + (Stĺpec M) + (Stĺpec N) + (Stĺpec O) +

01.01.2016

(Stĺpec P) + (Stĺpec R) + (Stĺpec S) / (Stĺpec I) * 100

01.01.2016

Stĺpec U (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z hmotnosti obalov uvedených na trh.

01.01.2016

Stĺpec U = (Stĺpec L) + (Stĺpec O) + (Stĺpec S) / (Stĺpec I) x 100

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba (meno a priezvisko), telefón, e-mail, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva a jej podpis.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 17 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OHLÁSENIE O ZBERE ODPADOV Z OBALOV

01.01.2016

príloha 17

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O ZBERE ODPADOV Z OBALOV

01.01.2016

Ohlásenie o zbere odpadov z obalov vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly Požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, sa zapisujú len raz za kalendárny rok po jeho skončení. Ak sumárny údaj pre jednotlivé odpady z obalov je nula, zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 16.

01.01.2016

Tabuľka 1

01.01.2016

V tejto tabuľke uvádza organizácia zodpovednosti výrobcov pre celkovú hmotnosť odpadov z obalov pochádzajúcich z domácností, ktoré sú vyzbierané a umiestnené na území SR za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.

01.01.2016

Rok – uvádza sa rok, za ktorý sa zbierajú údaje o odpadoch z obalov za obdobie príslušného roka.

01.01.2016

Hmotnosť odpadov z obalov z domácností – uvádza sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

01.01.2016

Stĺpec B (Zber na území SR) – uvádza sa hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky.

01.01.2016

Stĺpec C (Dovoz na územie SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú prepravené cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.

01.01.2016

Stĺpec D (Vývoz mimo územia SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov prepravených z územia Slovenskej republiky do štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.

01.01.2016

Stĺpec E (Umiestnené na území SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú umiestnené na území Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.

01.01.2016

Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) – (Stĺpec D)

01.01.2016

Stĺpec F (Recyklácia) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec G (Zhodnotenie) – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec H (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z hmotnosti odpadov z obalov umiestnených na území Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.

01.01.2016

Stĺpec H = (Stĺpec F) / (Stĺpec E) x 100

01.01.2016

Stĺpec I (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z hmotnosti odpadov z obalov umiestnených na území Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.

01.01.2016

Stĺpec I = (Stĺpec F) + (Stĺpec G) / (Stĺpec E) x 100

01.01.2016

Tabuľka 2

01.01.2016

V tejto tabuľke uvádza výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly celkovú hmotnosť odpadov z obalov iných ako z domácností, ktoré sú vyzbierané a umiestnené na území Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.

01.01.2016

Rok – uvádza sa rok, za ktorý sa zbierajú údaje o odpadoch z obalov za obdobie príslušného roka.

01.01.2016

Hmotnosť odpadov z obalov iné ako z domácností – uvádza sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

01.01.2016

Stĺpec B (Zber na území SR) – uvádza sa hmotnosť vyzbieraných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky.

01.01.2016

Stĺpec C (Dovoz na územie SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú prepravené cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.

01.01.2016

Stĺpec D (Vývoz mimo územia SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov prepravených z územia Slovenskej republiky do štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.

01.01.2016

Stĺpec E (Umiestnené na území SR) – uvádza sa hmotnosť odpadov z obalov, ktoré sú umiestnené na území Slovenskej republiky za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.

01.01.2016

Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) – (Stĺpec D)

01.01.2016

Stĺpec F (Recyklácia) – uvádza sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec G (Zhodnotenie) – uvádza sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec H (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z hmotnosti odpadov z obalov umiestnených na území SR za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.

01.01.2016

Stĺpec H = (Stĺpec F) / (Stĺpec E) x 100

01.01.2016

Stĺpec I (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z hmotnosti odpadov z obalov umiestnených na území SR za účelom recyklácie alebo zhodnotenia.

01.01.2016

Stĺpec I = (Stĺpec F) + (Stĺpec G) / (Stĺpec E) x 100

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba (meno a priezvisko), ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva a jej podpis.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 18 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OHLÁSENIE O NEOBALOVÝH VÝROBKOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A MIERE ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

01.01.2016

príloha 18

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O NEOBALOVÝCH VÝROBKOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A MIERE ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

01.01.2016

Do Ohlásenia o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a odpadoch z neobalových výrobkov sa požadované údaje, ktoré sú uvedené v tabuľke, zapisujú len raz za kalendárny rok po jeho skončení. OZV pre obaly vypĺňa ohlásenie za všetkých výrobcov neobalových výrobkov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností sumárne. Ak sumárny údaj pre jednotlivé neobalové výrobky alebo odpady z neobalových výrobkov je nula, zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0.

01.01.2016

ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV PRE OBALY (ďalej len „OZV pre obaly“)

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo OZV pre obaly; ak má OZV pre obaly IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.

01.01.2016

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie OZV pre obaly v registri.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno OZV pre obaly tak, ako je v registri, v ktorom je zapísaná.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ, telefón, e-mail – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefónne číslo a emailová adresa.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, e-mail, osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

Adresa

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ, telefón, e-mail – uvedie sa presná a úplná adresa, jej telefónne číslo a emailová adresa osoby zodpovednej za vypĺňanie tlačiva.

01.01.2016

Tabuľka 1

01.01.2016

OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

01.01.2016

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Hmotnosť – uvedie sa celková hmotnosť neobalových výrobkov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

01.01.2016

Stĺpec B (Výroba) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov od výrobcov, ktoré pochádzajú z domácej výroby.

01.01.2016

Stĺpec C (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov, ktoré sú výrobcom prepravené cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky zo štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie.

01.01.2016

Stĺpec D (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov, ktoré sú výrobcom vyvezené z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravené cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky.

01.01.2016

Stĺpec E (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike.

01.01.2016

Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) – (Stĺpec D)

01.01.2016

Tabuľka 2

01.01.2016

OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

01.01.2016

Rok – uvedie rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

01.01.2016

Hmotnosť odpadov – uvedie sa celková hmotnosť odpadov z neobalových výrobkov v tonách, zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

01.01.2016

Stĺpec G (Hmotnosť vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov)

01.01.2016

Stĺpec H (Energetické zhodnotenie) – uvedie sa súhrnne hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z neobalových výrobkov na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec I (Iné zhodnotenie) – uvedie sa súhrnne hmotnosť zhodnotených odpadov z neobalových výrobkov zhodnotených na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona, prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona a odovzdania do domácnosti podľa § 14 ods. 5 zákona.

01.01.2016

Stĺpec J (Recyklácia) – uvedie sa súhrnne hmotnosť recyklovaných odpadov z neobalových výrobkov recyklovaných na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec Z (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z neobalových výrobkov z hmotnosti vyzbieraných odpadov z neobalových výrobkov podľa jednotlivých materiálov.

01.01.2016

Stĺpec Z = (Stĺpec H) + ( Stĺpec I) + (Stĺpec J) / (Stĺpec G) * 100

01.01.2016

Stĺpec R (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z neobalových výrobkov z hmotnosti vyzbieraných odpadov neobalových výrobkov podľa jednotlivých materiálov.

01.01.2016

Stĺpec R = (Stĺpec J) / (Stĺpec G) x 100

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 19 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OHLÁSENIE O PNEUMATIKÁCH A NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI

01.01.2016

príloha 19

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O PNEUMATIKÁCH A NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI PNEUMATIKAMI

01.01.2016

Vypĺňa výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Za výrobcu pneumatík, ktorý má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností s Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky (ďalej len „OZV pre pneumatiky“), vypĺňa toto ohlásenie OZV pre pneumatiky. OZV pre pneumatiky vypĺňa ohlásenie sumárne za všetkých svojich členov.

01.01.2016

Ohlásenie za rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o pneumatikách a odpadových pneumatikách.

01.01.2016

Výrobca pneumatík/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne / OZV pre pneumatiky; ak má výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne / OZV pre pneumatiky IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.

01.01.2016

Obchodné meno/Názov – uvedie sa obchodné meno výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne (právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri / názov OZV pre pneumatiky (právnickej osoby).

01.01.2016

Adresa - uvedie sa presná a úplná adresa výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo OZV pre pneumatiky

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, e-mail, osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón a e-mail.

01.01.2016

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne / OZV pre pneumatiky.

01.01.2016

Číslo autorizácie – uvedie sa číslo autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcu pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne / číslo autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

TABUĽKA č. 1

01.01.2016

Stĺpec A (Výroba) – uvedie sa hmotnosť pneumatík, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky.

01.01.2016

Stĺpec B (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť pneumatík, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo doviezol z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky.

01.01.2016

Stĺpec C (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť pneumatík, vyvezených z územia Slovenskej republiky.

01.01.2016

Stĺpec T (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť všetkých pneumatík, uvedených na trh Slovenskej republiky. Vzorec Stĺpec T = Stĺpec A (Výroba) + Stĺpec B (Dovoz) – Stĺpec C (Vývoz).

01.01.2016

TABUĽKA č. 2

01.01.2016

Stĺpec D (Zber) – uvedie sa množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík v tonách.

01.01.2016

Zhodnotenie – uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnotených odpadových pneumatík.

01.01.2016

Stĺpec E (Materiálové) – uvedie sa hmotnosť materiálovo zhodnotených odpadových pneumatík na území Slovenskej republiky činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona, okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.

01.01.2016

Stĺpec F (Energetické) – uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadových na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Stĺpec G (Iné) – uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadových pneumatík, zhodnotených na území Slovenskej republiky inou činnosťou ako R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona a prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona.

01.01.2016

Stĺpec H (Recyklácia a príprava na opätovné použitie) – uvedie sa hmotnosť recyklovaných a opätovne použitých odpadových pneumatík.

01.01.2016

Stĺpec Z (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti zhodnotených odpadových pneumatík (stĺpce E + F + G) a celkovej hmotnosti vyzbieraných odpadových pneumatík (stĺpec D). Vzorec Stĺpec Z = (Stĺpec E + Stĺpec F + Stĺpec G) / Stĺpec D x 100.

01.01.2016

Stĺpec R (Dosiahnuté percento recyklácie) – uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti recyklovaných a opätovne použitých odpadových pneumatík uvedených (stĺpec H) a celkovej hmotnosti vyzbieraných odpadových pneumatík (stĺpec D). Vzorec Stĺpec R = Stĺpec H / Stĺpec D x 100.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 20 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ ELEKTROODPADU

01.01.2016

príloha 20

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE SPRACOVANÍ ELEKTROODPADU

01.01.2016

Ohlásenie za rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu.

01.01.2016

Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu.

01.01.2016

Ohlásenie sa vypracováva ku koncu daného štvrťroku kumulatívne.

01.01.2016

ORGANIZÁCIA

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

01.01.2016

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

01.01.2016

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

Číslo autorizácie – uvedie sa číslo autorizácie vydanej MŽP s dátumom platnosti autorizácie.

01.01.2016

Spracované pre – uvedie sa názov výrobcu/organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, pre ktorú/ého spracovateľ zabezpečil spracovanie elektroodpadu v danom sledovanom období.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum spracovania ohlásenia.

01.01.2016

MATERIÁLOVÁ BILANCIA ELEKTROODPADU – spracováva sa pre každú zberovú skupinu elektroodpadu samostatne

01.01.2016

ÚDAJE O VSTUPE DO ZARIADENIA NA SPRACOVANIE ODPADU

01.01.2016

Zberová skupina elektroodpadu – uvedie sa názov skupiny elektroodpadu podľa § 10 ods. 1 o RZV, do ktorej spadá elektroodpad prijatý do zariadenia na spracovanie elektroodpadu od daného výrobcu.

01.01.2016

Katalógové číslo – uvedie sa katalógové číslo elektroodpadu podľa Katalógu odpadov.

01.01.2016

Hmotnosť elektroodpadu prijatého na spracovanie – uvedie sa celková hmotnosť elektroodpadu prijatého na spracovanie v kg (A) danej zberovej skupiny elektroodpadu, za ktoré sa spracováva ohlásenie.

01.01.2016

Hmotnosť spracovaného elektroodpadu – uvedie sa hmotnosť spracovaného elektroodpadu v kg, ktoré bolo materiálovo alebo energeticky zhodnotené z celkovej hmotnosti na vstupe (D= stĺpec f + stĺpec g)

01.01.2016

ÚDAJE Z VÝSTUPU PROCESU SPRACOVANIA ELEKTROODPADU

01.01.2016

Katalógové číslo – stĺpec b – uvedie sa katalógové číslo vzniknutého odpadu podľa Katalógu odpadov

01.01.2016

Kód zhodnotenia – stĺpec c – uvedie sa kód zhodnotenia odpadov podľa prílohy č. 1 zákona, alebo kód zneškodnenia podľa prílohy č. 2 zákona.

01.01.2016

IČO, obchodné meno spracovateľa/nasledujúceho držiteľa – uvedie sa IČO a obchodné meno nasledujúceho držiteľa odpadu, ktorému bol vzniknutý odpad odovzdaný na ďalšie zhodnotenie, opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie.

01.01.2016

Číslo povolenia – uvedie sa číslo, pod ktorým bol vydaný súhlas alebo registrácia a dátum vydania, alebo číslo autorizácie.

01.01.2016

Hmotnosť zhodnotená materiálovo R2-R11 – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu v kg zhodnoteného materiálovo niektorou z činností R2-R11podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Hmotnosť zhodnotená energeticky – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu v kg zhodnoteného energeticky činnosťou R1podľa prílohy č. 1 zákona.

01.01.2016

Hmotnosť zneškodnená – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu v kg zneškodnená niektorou z činností podľa prílohy č. 2 zákona.

01.01.2016

Spolu

01.01.2016

– spočítajú sa hmotnosti odpadov zhodnotené materiálovo uvedené v stĺpci f

01.01.2016

– spočítajú sa hmotnosti odpadov zhodnotené energeticky uvedené v stĺpci g

01.01.2016

– spočítajú sa hmotnosti odpadov zneškodnené uvedené v stĺpci h

01.01.2016

Miera zhodnotenia (%) (MZ) – vypočíta sa ako percentuálny pomer hmotnosti materiálovo a energeticky zhodnoteného odpadu – sumár stĺpca f + g k celkovej hmotnosti odpadu danej zberovej skupiny elektroodpadu vstupujúceho do procesu spracovania – A (MZ = (f+g)*100/A)

01.01.2016

Miera recyklácie (%) (MR) – vypočíta sa ako percentuálny pomer hmotnosti materiálovo zhodnoteného odpadu – sumár stĺpca f k celkovej hmotnosti odpadu danej zberovej skupiny elektroodpadu vstupujúceho do procesu spracovania – A (MR= f*100/A)

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 21 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE

01.01.2016

príloha 21

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 22 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ STARÝCH VOZIDIEL

01.01.2016

príloha 22

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O SPRACOVANÍ STARÝCH VOZIDIEL

01.01.2016

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci rok.

01.01.2016

ORGANIZÁCIA

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa starých vozidiel); ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet osem miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa starých vozidiel) tak, ako je v registri, v ktorom je zapísaná.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvádza sa presná a úplná adresa sídla organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón a e-mail.

01.01.2016

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

01.01.2016

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

01.01.2016

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

01.01.2016

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

Dátum– uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

01.01.2016

Počet spracovaných starých vozidiel – uvedie sa počet spracovaných starých vozidiel.

01.01.2016

Celková hmotnosť (W1) spracovaných starých vozidiel v tonách – uvedie sa hmotnosť vozidiel vstupujúcich do zariadenia.

01.01.2016

Poznámka: Pohonné látky odstránené počas demontáže sa nezapočítavajú do výpočtu cieľov.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 23 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

EVIDENČNÝ LIST ČASTÍ A SÚČIASTOK, KTORÉ SA POUŽIJÚ NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE

01.01.2016

príloha 23

01.01.2016

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ČASTÍ A SÚČIASTOK, KTORÉ SA POUŽIJÚ NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE

01.01.2016

Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie, sa vypĺňa len pre časti alebo súčiastky, ktoré majú samostatné identifikačné čísla.

01.01.2016

ORGANIZÁCIA

01.01.2016

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa starých vozidiel); ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet osem miest.

01.01.2016

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa starých vozidiel) tak, ako je zapísané v príslušnom registri.

01.01.2016

Adresa – uvádza sa presná a úplná adresa sídla organizácie, jej telefón, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

PREVÁDZKAREŇ

01.01.2016

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzky, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

01.01.2016

Názov – uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

01.01.2016

Adresa – uvádza sa presná a úplná adresa sídla organizácie, jej telefón, e-mail, adresa URL.

01.01.2016

ÚDAJE O VLASTNÍKOVI/DRŽITEĽOVI STARÉHO VOZIDLA

01.01.2016

Vyplnia sa údaje o vlastníkovi starého vozidla podľa evidenčných dokladov (napríklad technického preukazu, osvedčenia o evidencii, technického osvedčenia), ak v evidenčných dokladoch nie je uvedený vlastník, vyplnia sa údaje o držiteľovi starého vozidla.

01.01.2016

Ak staré vozidlo odovzdala iná osoba ako vlastník vozidla na základe úradne overeného splnomocnenia, vyplnia sa údaje o osobe, ktorá odovzdala staré vozidlo, t. j. meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu.

01.01.2016

ÚDAJE O STAROM VOZIDLE

01.01.2016

Vyplnia sa údaje o starom vozidle podľa evidenčných dokladov (technického preukazu, osvedčenia o evidencii, technického osvedčenia vozidla) alebo iného registračného dokladu (zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

01.01.2016

Vlastný kód starého vozidla – uvedie sa jedinečný kód starého vozidla, pridelený spracovateľom starých vozidiel, ktorý bude slúžiť na identifikáciu starého vozidla vo vzťahu k častiam alebo súčiastkam, ktoré sa použijú na opätovné použitie.

01.01.2016

ÚDAJE O ČASTIACH A SÚČIASTKACH, URČENÝCH NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE

01.01.2016

P.č. – uvedie sa poradové číslo časti alebo súčiastky, ktorá sa použije na opätovné použitie.

01.01.2016

Názov časti/súčiastky – uvedie názov časti alebo súčiastky, ktorá sa použije na opätovné použitie.

01.01.2016

Vlastný kód časti/súčiastky - uvedie sa jedinečný kód časti alebo súčiastky, pridelený spracovateľom starých vozidiel, ktorý bude slúžiť na identifikáciu častí alebo súčiastok vo vzťahu k starému vozidlu.

01.01.2016

Počet (ks) – uvedie sa počet častí alebo súčiastok rovnakého typu.

01.01.2016

Celková hmotnosť (kg) - uvedie sa celková hmotnosť častí alebo súčiastok rovnakého typu v kilogramoch.

01.01.2016

Kategória časti/súčiastky – uvedie sa číslo kategórie časti alebo súčiastky v zmysle prílohy č. 22, a to nasledovne:

01.01.2016

1 – Batérie

01.01.2016

2 – Katalyzátory

01.01.2016

3 – Kovové súčiastky

01.01.2016

4 – Pneumatiky

01.01.2016

5 – Veľké plastové časti

01.01.2016

6 – Sklo

01.01.2016

7 – Iné materiály získané z demontáže

01.01.2016

Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva.

01.01.2016

01.01.2016

Príloha č. 24 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

01.01.2016

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.01.2016

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 365, 31.12.1994) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009) a smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8.2.2013).

01.01.2016

2. Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009).

01.01.2016

3. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 4; Ú. v. ES L 182, 16.7.1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008) a smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 10.12.2011).

01.01.2016

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 5; Ú. v. ES L 269, 21.10.2000) v znení rozhodnutia Komisie 2002/525/ES z 27. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 7; Ú. v. EÚ L 170, 29.6.2002), rozhodnutia Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2005), rozhodnutia Komisie 2005/438/ES z 10. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2005), rozhodnutia Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 254, 30.9.2005), rozhodnutia Komisie 2008/689/ES z 1. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 225, 23.8.2008), smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008),-smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008), rozhodnutia Komisie 2010/115/EÚ z 23. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 48, 25.2.2010), smernice Komisie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 85, 31.3.2011) a smernice Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2013).

01.01.2016

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/56/EÚ z 20. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 329, 10.12.2013).

01.01.2016

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008).

01.01.2016

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012).

Poznámky pod čiarou

01.01.2016

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

01.01.2016

2) § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z.

01.01.2016

3) Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 60/1995 Z.z.).

01.01.2016

4) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12.6.2012).

01.01.2016

5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú.v. EÚ L 241, 17.9.2015).

01.01.2016

6) Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritéria na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011).

01.01.2016

6) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení neskorších predpisov.