Zákon č. 362/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015
Účinnosť od 01.05.2016
01.05.2016

362

01.05.2016

ZÁKON

01.05.2016

z 12. novembra 2015,

01.05.2016

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie

01.05.2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.05.2016

Čl. I

01.05.2016

Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa mení a dopĺňa takto:

01.05.2016

1. V § 1 písmeno e) znie:

01.05.2016

e) povinnosti osôb v oblasti metaúdajov, súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, sieťových služieb, zdieľania priestorových údajov, monitorovania a zasielania správ,“.

01.05.2016

2. V § 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

01.05.2016

g) register priestorových informácií,“.

01.05.2016

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

01.05.2016

3. V § 2 písmeno i) znie:

01.05.2016

i) národný geoportál je geoportál, ktorý tvorí prístupový bod do národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a z ktorého je zabezpečený prístup na ostatné tematické geoportály v národnej infraštruktúre pre priestorové informácie,“.

01.05.2016

4. § 2 sa dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

01.05.2016

m) register priestorových informácií je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov,

01.05.2016

n) národná vyhľadávacia služba je vyhľadávacia služba, ktorá sprístupňuje obsah registra priestorových informácií pre informačné systémy verejnej správy.“.

01.05.2016

5. V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „vyšší územný celok a“ vkladajú slová „vo vzťahu k samosprávnej pôsobnosti1a)“.

01.05.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.05.2016

1a) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.

01.05.2016

6. V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a štátny podnik,“.

01.05.2016

7. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.05.2016

(5) Povinná osoba môže zabezpečiť plnenie povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov4) prostredníctvom vlastnej infraštruktúry alebo prostredníctvom registra priestorových informácií.“.

01.05.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

01.05.2016

4) Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4. 12. 2008).
Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ (2009/442/ES) (Ú. v. EÚ L 148, 11. 6. 2009).
Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 268/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok (Ú. v. EÚ L 83, 30. 3. 2010).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8. 12. 2010) v platnom znení.“.

01.05.2016

8. V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:

01.05.2016

a) súlade súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov s osobitnými predpismi,4)“.

01.05.2016

9. V § 4 ods. 2 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „boli úplné a mali dostatočnú kvalitu na splnenie účelu metaúdajov podľa § 2 písm. b).“.

01.05.2016

10. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.05.2016

(3) Povinná osoba sprístupňuje metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov registru priestorových informácií.“.

01.05.2016

11. V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:

01.05.2016

c) sprístupnenie všetkých informácií vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií potrebných na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom5) ostatným povinným osobám alebo tretím stranám v súlade s podmienkami, ktoré neobmedzujú využitie uvedených informácií na tento účel,“.

01.05.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

01.05.2016

5) Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 v platnom znení.“.

01.05.2016

12. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

01.05.2016

d) sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a zodpovedajúcich služieb priestorových údajov,

01.05.2016

e) sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré sa stále používajú, do 21. októbra 2020.“.

01.05.2016

13. V § 6 odsek 1 znie:

01.05.2016

(1) Pre súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje podľa § 4, je povinná osoba povinná zriadiť a prevádzkovať sieťové služby.“.

01.05.2016

14. V § 6 odsek 4 znie:

01.05.2016

(4) Kritériá vyhľadávania pre vyhľadávacie služby podľa odseku 2 písm. a) ustanovuje osobitný predpis.5a)“.

01.05.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

01.05.2016

5a) Príloha II k nariadeniu (ES) č. 976/2009 v platnom znení.“.

01.05.2016

15. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

01.05.2016

16. V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

01.05.2016

(1) Národný geoportál je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom5b) je ministerstvo.“.

01.05.2016

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

01.05.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

01.05.2016

5b) Nariadenie (ES) č. 976/2009 v platnom znení.“.

01.05.2016

17. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.05.2016

㤠8a

01.05.2016

Register priestorových informácií

01.05.2016

(1) Správcom5b) registra priestorových informácií je ministerstvo.

01.05.2016

(2) Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií zabezpečuje

01.05.2016

a) jednoznačnú identifikáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ich metaúdajov pridelením jednoznačného identifikátora,

01.05.2016

b) prevádzku národnej vyhľadávacej služby,

01.05.2016

c) jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ich metaúdajov pre národný geoportál.

01.05.2016

(3) Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií spravuje podporné registre, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie požiadaviek na harmonizáciu a interoperabilitu priestorových údajov a služieb priestorových údajov a ich metaúdajov.“.

01.05.2016

18. V § 9 odsek 1 znie:

01.05.2016

(1) Povinné osoby podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) prijmú opatrenia na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov v súlade s osobitnými predpismi;5c) tieto opatrenia môžu byť prijaté vo forme dohody o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.“.

01.05.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:

01.05.2016

5c) Nariadenie (EÚ) č. 268/2010.
Oznámenie Komisie – Usmernenia o odporúčaných štandardných licenciách, súboroch údajov a o spoplatnení opakovaného použitia dokumentov (Ú. v. EÚ C 240, 24. 7. 2014).“.

01.05.2016

19. V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.05.2016

(2) Opatrenie podľa odseku 1 vylučuje akékoľvek obmedzenia, ktoré by mohli vytvoriť praktické prekážky, ktoré sa vyskytnú v momente použitia súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov a pri zdieľaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.“.

01.05.2016

Doterajšie odseky 2 až 7sa označujú ako odseky 3 až 8.

01.05.2016

20. V § 9 ods. 5 a 6 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 3“.

01.05.2016

21. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.05.2016

(3) Dôvody obmedzenia prístupu podľa odseku 2 sa vykladajú zužujúcim spôsobom, pričom sa v jednotlivých prípadoch zohľadní, či poskytnutie prístupu slúži verejnému záujmu. Ministerstvo posúdi v konkrétnom prípade verejný záujem, ktorému slúži sprístupnenie, v porovnaní so záujmom, ktorému slúži obmedzenie alebo podmienenie prístupu.“.

01.05.2016

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.05.2016

22. V § 11 ods. 5 sa za slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b)“ vkladajú slová „a ostatným orgánom verejnej správy“.

01.05.2016

23. V § 11 ods. 6 sa slová „§ 9 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 3“.

01.05.2016

24. V § 12 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom registra priestorových informácií“.

01.05.2016

25. V § 12 odsek 6 znie:

01.05.2016

(6) Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť národného geoportálu. Ministerstvo môže prevádzkou národného geoportálu poveriť právnickú osobu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Národný geoportál je súčasťou infraštruktúry pre priestorové informácie a národným prístupovým bodom pre geoportál INSPIRE prevádzkovaný Komisiou. Ministerstvo zabezpečuje prepojenie národného geoportálu s registrom priestorových informácií a Ústredným portálom verejnej správy.“.

01.05.2016

26. § 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

01.05.2016

(7) Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť registra priestorových informácií. Ministerstvo môže prevádzkou registra priestorových informácií poveriť právnickú osobu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

01.05.2016

(8) Ministerstvo zabezpečuje, aby povinné osoby boli technicky schopné prepojiť svoje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov so sieťovými službami podľa § 6 ods. 1. Táto služba sa na požiadanie sprístupní aj tretím stranám, ktorých súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov sú v súlade s osobitnými predpismi a so všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovujúcimi povinnosti, najmä čo sa týka metaúdajov, sieťových služieb a interoperability.“.

01.05.2016

27. V § 13 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slovo „súlad“ nahrádza slovami „sprístupnenie všetkých informácií vrátane“.

01.05.2016

28. V § 13 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:

01.05.2016

4. sprístupnenie všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov a zodpovedajúcich služieb priestorových údajov,

01.05.2016

5. sprístupnenie ostatných súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré sa stále používajú, do 21. októbra 2020,“.

01.05.2016

29. V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:

01.05.2016

g) podrobnosti o metaúdajoch na zabezpečenie interoperability a monitorovania pre Komisiu,

01.05.2016

h) podrobnosti o národnej vyhľadávacej službe,

01.05.2016

i) podrobnosti o správe a prevádzke registra priestorových informácií,

01.05.2016

j) podrobnosti k opatreniam na zdieľanie súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov.“.

01.05.2016

30. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.05.2016

㤠15a

01.05.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2016

01.05.2016

Metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov, ktoré boli vytvorené do 30. apríla 2016, je povinná osoba povinná sprístupniť registru priestorových informácií do šiestich mesiacov od uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky. Obec je povinná sprístupniť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov, ktoré boli vytvorené do 30. apríla 2016, registru priestorových informácií do dvoch rokov od uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky.“.

01.05.2016

31. V prílohe č. 2 bode 1 sa na konci pripája táto veta: „Patria sem nadmorské výšky pevniny, batymetria a pobrežná čiara.“.


01.05.2016

Čl. II

01.05.2016

Tento zákona nadobúda účinnosť 1. mája 2016.


01.05.2016

Andrej Kiska v. r.

01.05.2016

Peter Pellegrini v. r.

01.05.2016

Robert Fico v. r.