Nariadenie vlády č. 36/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

(v znení č. 122/2016 Z. z., 48/2017 Z. z.)

Čiastka 11/2015
Platnosť od 28.02.2015
Účinnosť od 01.03.2017
01.03.2015

36

01.03.2015

NARIADENIE VLÁDY

01.03.2015

Slovenskej republiky

01.03.2015

z 18. februára 2015,

01.03.2015

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

01.03.2015

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.03.2015

§ 1

01.03.2015

Predmet úpravy

01.03.2015

Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb1) (ďalej len „priame platby“), ktorými sú

01.03.2015

a) platba na pestovanie cukrovej repy,

01.03.2015

b) platba na pestovanie chmeľu,

01.03.2015

c) platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou,

01.03.2015

d) platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou,

01.03.2015

e) platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou,

01.03.2015

f) platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou,

01.03.2015

g) platba na pestovanie rajčiakov,

01.03.2015

h) platba na chov bahníc, jariek a kôz,

01.03.2015

i) platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka,

01.03.2015

j) platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.

01.03.2015

§ 2

01.03.2015

Všeobecné požiadavky

01.03.2015

(1) Žiadosť o priame platby (ďalej len „žiadosť“) môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre2) (ďalej len „platobná agentúra“) predložiť osoba,3) ktorá vykonáva poľ­nohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu4) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).

01.03.2015

(2) Žiadosť podľa § 3 môže platobnej agentúre predložiť žiadateľ, ktorý dodáva cukrovú repu v príslušnom kalendárnom roku cukrovarníckemu podniku podľa osobitného predpisu.5)

01.03.2015

(3) Na žiadateľa sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia podľa osobitného predpisu.6)

01.03.2015

(4) Na žiadateľa sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľnohospodára podľa osobitného predpisu.7)

01.03.2015

(5) Na žiadateľa o priame platby podľa § 3 až 9 sa vzťahujú podmienky udržiavania poľnohospodárskej plochy podľa osobitného predpisu.8)

01.03.2015

(6) Priame platby podľa § 3 až 9 sa poskytnú žiadateľovi, ak poľnohospodárska plocha plodiny vedená ­po­dľa osobitného predpisu9) dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha, pričom celá poľnohospodárska plocha žiadateľa vedená podľa osobitného predpisu9) v príslušnom kalendárnom roku dosahuje výmeru najmenej 1 ha.

01.03.2015

(7) Priame platby podľa § 10 až 12 sa poskytnú žiadateľovi, ak celkové platby podľa osobitného predpisu,10) ktoré sa majú žiadateľovi v príslušnom kalendárnom roku poskytnúť, dosahujú minimálne 100 eur.

01.03.2015

§ 3

01.03.2015

Platba na pestovanie cukrovej repy

01.03.2015

Platba na pestovanie cukrovej repy sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje cukrovú repu.

01.03.2015

§ 4

01.03.2015

Platba na pestovanie chmeľu

01.03.2015

(1) Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje chmeľ.

01.03.2015

(2) Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne na výmeru chmeľnice, ktorá je vedená v registri chmeľníc podľa osobitného predpisu.12)

01.03.2015

§ 5

01.03.2015

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou

01.03.2015

(1) Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy ovocia s vysokou prácnosťou.

01.03.2015

(2) Vybranými druhmi ovocia s vysokou prácnosťou sú

01.03.2017

a) jahody, lieska obyčajná, bobuľoviny, a to baza čierna, egreše, maliny, ríbezle a ruža jabĺčková,

01.03.2015

b) kôstkoviny, a to broskyne, čerešne, marhule, nektárinky, ringloty, slivky a višne.

01.03.2015

(3) Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ak

01.03.2015

a) je vedená v registri ovocných sadov podľa osobitného predpisu12) a

01.03.2015

b) spĺňa podmienku minimálneho počtu životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu, ktorý je pri

01.03.2017

1. jahodách 2 000 kusov a lieske obyčajnej 200 kusov, bobuľovinách, a to baze čiernej 500 kusov, egrešoch, malinách a ríbezliach 2 000 kusov, ruži jabĺčkovej 600 kusov,

01.03.2015

2. kôstkovinách 300 kusov.

01.03.2015

§ 6

01.03.2015

Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou

01.03.2015

(1) Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy ovocia s veľmi vysokou prácnosťou.

01.03.2015

(2) Vybranými druhmi ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sú

01.03.2015

a) hrušky,

01.03.2015

b) jablká.

01.03.2015

(3) Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru poľ­nohospodárskej plochy, ak

01.03.2015

a) je vedená v registri ovocných sadov podľa osobitného predpisu12) a

01.03.2015

b) spĺňa podmienku minimálneho počtu 400 kusov životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu.

01.03.2015

§ 7

01.03.2015

Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou

01.03.2015

(1) Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy zeleniny s vysokou prácnosťou.

01.03.2015

(2) Vybranými druhmi zeleniny s vysokou prácnosťou sú

01.03.2015

a) listová zelenina, a to šalát a špenát,

01.03.2015

b) struková zelenina, a to fazuľa a hrach.

01.03.2015

(3) Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

01.03.2015

§ 8

01.03.2015

Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou

01.03.2015

(1) Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou.

01.03.2015

(2) Vybranými druhmi zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou sú

01.03.2015

a) cibuľová zelenina, a to cibuľa, cesnak a pór,

01.03.2015

b) hlúbová zelenina, a to kapusta, kel, karfiol, kaleráb a ružičkový kel,

01.03.2015

c) koreňová zelenina, a to cvikla, mrkva, petržlen, reďkev a špargľa,

01.03.2015

d) plodová zelenina, a to baklažán, cuketa, dyňa, melón, paprika, tekvica, uhorky nakladačky a uhorky šalátové.

01.03.2015

(3) Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru poľ­nohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

01.03.2015

§ 9

01.03.2015

Platba na pestovanie rajčiakov

01.03.2015

(1) Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje rajčiaky.

01.03.2015

(2) Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienku minimálneho počtu 8 000 kusov vysiatych alebo vysadených pestovaných rajčiakov na 1 ha.

01.03.2015

§ 10

01.03.2015

Platba na chov bahníc, jariek a kôz

01.03.2015

(1) Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ak

01.03.2015

a) bahnice, jarky alebo kozy uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,13)

01.03.2015

b) žiadateľ je podľa osobitného predpisu14) držiteľom bahníc, jariek alebo kôz uvedených v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti,

01.03.2015

c) je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).

01.03.2015

(2) Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie bahníc, jariek a kôz podľa osobitného predpisu.15)

01.03.2015

(3) Ak je žiadateľom o platbu na chov bahníc, jariek a kôz združenie,16) podmienka podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak bahnice, jarky a kozy uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena združenia.

01.03.2015

(4) Na účely odseku 1 je

01.03.2015

a) bahnicou každá samica druhu oviec, ktorá sa aspoň raz obahnila alebo dosiahla vek jedného roka,

01.03.2015

b) jarkou každá samica druhu oviec vo veku osem mesiacov až jeden rok,

01.03.2015

c) kozou každá samica druhu kôz, ktorá sa aspoň raz okotila alebo dosiahla vek jedného roka.

01.03.2015

§ 11

01.03.2015

Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka

01.03.2015

(1) Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak

01.03.2015

a) vybrané kategórie hovädzieho dobytka uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,13)

01.03.2015

b) žiadateľ je podľa osobitného predpisu17) držiteľom nahlásených vybraných kategórií hovädzieho dobytka počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti,

01.03.2015

c) je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).

01.03.2015

(2) Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie vybraných kategórií hovädzieho dobytka podľa osobitného predpisu.18)

01.03.2015

(3) Ak je žiadateľom o platbu na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka združenie,16) podmienka podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak vybrané kategórie hovädzieho dobytka uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena združenia.

01.03.2015

(4) Vybranými kategóriami hovädzieho dobytka sú

01.03.2015

a) hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do šesť mesiacov,

01.03.2015

b) hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov,

01.03.2015

c) hovädzí dobytok samčieho pohlavia nad dva roky.

01.03.2015

(5) Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi po uplatnení koeficientu pre prepočet stavu kategórie hovädzieho dobytka na dobytčiu jednotku podľa prílohy č. 3 v posledný deň obdobia podľa odseku 1 písm. b).

01.03.2015

§ 12

01.03.2015

Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka

01.03.2015

(1) Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi, ak

01.03.2015

a) dojnice uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,13)

01.03.2015

b) žiadateľ je podľa osobitného predpisu17) držiteľom dojníc počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti,

01.03.2015

c) je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).

01.03.2015

(2) Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie dojníc podľa osobitného predpisu.18)

01.03.2015

(3) Ak je žiadateľom o platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka združenie,16) podmienka podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak dojnice uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena združenia.

01.03.2015

(4) Na účely odseku 1 je dojnicou samica hovädzieho dobytka vhodná na produkciu mlieka na trhové účely, ktorá sa aspoň raz otelila.

15.03.2016

(5) Na účely odseku 1 na hovädzí dobytok s čistým podielom plemena mäsového typu podľa prílohy č. 3a nie je možné poskytnúť platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.

01.03.2015

§ 13

01.03.2015

Predkladanie žiadosti

01.03.2015

(1) Žiadateľ predkladá žiadosť od termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája príslušného kalendárneho roka formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu19) spolu s prílohami podľa odsekov 3 a 4.

01.03.2015

(2) Ak žiadateľ predloží žiadosť po termíne podľa odseku 1, sumy platieb sa znížia podľa osobitného predpisu20) alebo sa žiadosť považuje za neprípustnú podľa osobitného predpisu.21)

01.03.2015

(3) Prílohou k žiadosti podľa § 3 až 12 je čestné vyhlásenie o pravdivosti predkladaných údajov.

01.03.2015

(4) Prílohou k žiadosti

01.03.2015

a) podľa § 3 až 9 je zoznam žiadateľom obhospodarovaných dielov pôdnych blokov vrátane výmery a spôsobu ich využitia s uvedením plodín, na ktoré žiadateľ žiada platbu,

01.03.2015

b) podľa § 10 až 12 je zoznam obsahujúci čísla ušných značiek zvierat nahlásených žiadateľom.

01.03.2015

(5) Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 3, prílohou k žiadosti je aj zmluva o dodávke cukrovej repy z príslušného hospodárskeho roku uzatvorená podľa osobitného predpisu.22)

01.03.2015

(6) Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 4 až 6, prílohou k žiadosti je aj potvrdenie o registrovaní plochy žiadateľa v registri chmeľníc alebo ovocných sadov, ktorý je vedený podľa osobitného predpisu.12)

01.03.2017

(7) Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 7 alebo § 8, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2. Ak žiadateľ nepredloží účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc ako prílohu k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Ak žiadateľ použije osivo podľa osobitného predpisu,23) prílohou k žiadosti je doklad o uznaní osiva alebo sadeníc.

01.03.2017

(8) Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 9, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky minimálneho počtu kusov pestovaných rajčiakov na 1 ha alebo minimálnej hmotnosti osiva na 1 ha pestovaných rajčiakov podľa § 9 ods. 2. Ak žiadateľ nepredloží účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc ako prílohu k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Minimálna hmotnosť osiva pestovaných rajčiakov na 1 ha je 24 gramov. Ak žiadateľ použije osivo podľa osobitného predpisu,23) prílohou k žiadosti je doklad o uznaní osiva alebo sadeníc.

01.03.2015

(9) Ak je žiadateľom o platbu podľa § 10 až 12 združenie, prílohou k žiadosti je aj zoznam členov združenia. Zoznam členov združenia obsahuje tieto údaje členov združenia:

01.03.2015

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

01.03.2015

b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, rodné číslo a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

01.03.2015

c) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo štatutára alebo členov jej štatutárneho orgánu alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, ak ide o právnickú osobu.

01.03.2015

(10) Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s identifikačným listom, ktorý obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.24)

01.03.2015

(11) Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 10 až 12, prílohou k identifikačnému listu žiadateľa je kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom registri hospodárskych zvierat podľa osobitného predpisu.13)

01.03.2015

(12) Odsek 10 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý predložil žiadosť podľa osobitného predpisu.25)

01.03.2015

§ 14

01.03.2015

Zníženie, úprava a odňatie priamych platieb

01.03.2015

(1) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť, sa v časti sumy, ktorá prekračuje 2 000 eur, v príslušnom roku znížia podľa osobitného predpisu.26)

01.03.2015

(2) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť ako úhrada finančnej disciplíny, sa určia podľa osobitného predpisu.27)

01.03.2015

(3) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 3 až 12, sa v prípade oneskoreného predloženia žiadosti upravia podľa osobitného predpisu.28)

01.03.2015

(4) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 3 až 12, sa upravia podľa osobitného predpisu,29) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu30) zistí rozdiely medzi údajmi uvedenými v žiadosti a skutočným stavom.

01.03.2015

(5) Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,31) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu32) zistí nedodržiavanie pravidiel krížového plnenia podľa § 2 ods. 3.

01.03.2015

(6) Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,33) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu34) zistí, že žiadateľ umelo vytvoril podmienky požadované na získanie priamych platieb.

01.03.2015

(7) Žiadosť sa zamietne, ak platobná agentúra zistí, že žiadateľ nedodržiava požiadavku podľa § 2 ods. 6 alebo ods. 7.

01.03.2015

(8) Žiadosť podľa § 3 sa zamietne, ak platobná agentúra zistí, že žiadateľ nedodržiava požiadavku podľa § 2 ods. 2.

01.03.2015

§ 15

01.03.2015

Spoločné ustanovenia

01.03.2015

(1) Kontrola predložených žiadostí sa vykonáva ­pro­stredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.35)

01.03.2015

(2) Žiadateľ o priame platby je povinný umožniť platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste podľa osobitného predpisu.34)

01.03.2015

(3) Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku od pôvodného žiadateľa podľa osobitného predpisu.36)

01.03.2015

(4) Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise,37) žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre oznámenie v termíne podľa osobitného predpisu38) na tlačive zverejnenom na webovom sídle platobnej agentúry.

01.03.2015

(5) Zvieratá uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) na účely platby podľa § 10 až 12 možno nahradiť bez straty práva na vyplatenie platby, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.39)

01.03.2015

(6) Priame platby podľa § 3 až 9 sa poskytnú žiadateľovi, ktorý na výzvu podľa osobitného predpisu40) riadne preukáže vlastnícke právo k poľnohospodárskej ploche alebo právo užívať poľnohospodársku plochu.

01.03.2015

§ 16

01.03.2015

Sumy priamych platieb

01.03.2015

Sumy priamych platieb podľa § 3 až 12 určené podľa osobitného predpisu41) a koeficient úhrady finančnej disciplíny sa oznamujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

15.03.2016

§ 16a

15.03.2016

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2016

15.03.2016

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2016 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej od 15. marca 2016.

01.03.2017

§ 16b

01.03.2017

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017

01.03.2017

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2017 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 28. februára 2017.

01.03.2015

Záverečné ustanovenia

01.03.2015

§ 17

01.03.2015

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.


01.03.2015

§ 18

01.03.2015

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2015.


01.03.2015

Robert Fico v. R.


01.03.2015

01.03.2015

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

01.03.2017

Minimálny počet kusov druhov zeleniny na 1 ha a minimálna hmotnosť osiva na účely platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou

15.03.2016
Druh zeleninyMinimálny počet kusov
druhov zeleniny na 1 ha
(v kusoch)
Minimálna
hmotnosť osiva
(v gramoch)
Struková zeleninaHrach800 000200 000
Fazuľa500 000130 000
Listová zeleninaŠalát100 000100
Špenát100 0001000
01.03.2015

01.03.2015

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

01.03.2017

Minimálny počet kusov druhov zeleniny na 1 ha a minimálna hmotnosť osiva na účely platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou

01.03.2017
Druh zeleninyMinimálny počet kusov
druhov zeleniny na 1 ha
(v kusoch)
Minimálna
hmotnosť osiva
(v gramoch)
Cibuľová zeleninaCibuľa600 0002 280
Cesnak300 000500 000
Pór120 000300
Hlúbová zeleninaKapusta25 00075
Kel20 00080
Ružičkový kel25 000100
Karfiol25 00075
Kaleráb80 000240
Koreňová zeleninaMrkva800 000960
Petržlen800 000960
Reďkev1 000 0007 000
Cvikla300 0003 900
Špargľa20 000400
Plodová zeleninaPaprika40 000240
Uhorky nakladačky30 000750
Uhorky šalátové25 000500
Melón5 000200
Dyňa5 000200
Cuketa5 000500
Tekvica2 500325
Baklažán2 50010
01.03.2015

01.03.2015

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

01.03.2015

KOEFICIENT PRE PREPOČET STAVU KATEGÓRIE HOVÄDZIEHO DOBYTKA NA DOBYTČIU JEDNOTKU

01.03.2015

Oprávnená kategória hovädzieho dobytka

Jednotka pre určenie
stavu kategórie
hovädzieho dobytka

Koeficient pre prepočet
stavu kategórie hovädzieho
dobytka na dobytčiu
jednotku

Hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do šiestich mesiacov

počet zvierat v kusoch

0,4

Hovädzí dobytok samčieho pohlavia od šiestich mesiacov do dvoch rokov

počet zvierat v kusoch

0,6

Hovädzí dobytok samčieho pohlavia nad dva roky

počet zvierat v kusoch

1,0

01.03.2015

15.03.2016

Príloha č. 3a k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

15.03.2016

HOVÄDZÍ DOBYTOK S ČISTÝM PODIELOM PLEMENA MÄSOVÉHO TYPU

15.03.2016
Kód plemenaPlemeno
AAAberdeen Angus
ARAberdeen Red
AUAubrac
BABlonde d‘ Aquitaine
BBBelgické modré (Belgian blue)
BRBrahman
BSBrangus
CIChianina
DXDexter
GAGasconne
GLGalloway
HEHereford
HLHighland
CHCharolaise
LLimousin
MAMaine Anjou
PIPiemontese
SBSimentál bezrohý – výkrmový
SDMaďarský stepný dobytok
SGSanta Gertrudis
SHShorthorn
SLSalers
SMSimentál – mäsový
SRSimentál rohatý – výkrmový
TTarantaise
UUckermarker
WGWagyu
01.03.2015

01.03.2015

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

01.03.2015

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.03.2015

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES), č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení

01.03.2015

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),

01.03.2015

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).

01.03.2015

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení

01.03.2015

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),

01.03.2015

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014),

01.03.2015

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 9. 2014),

01.03.2015

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 9. 2014).

01.03.2015

3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).

Poznámky pod čiarou

01.03.2015

1) Čl. 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

01.03.2015

2) § 6 a 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.

01.03.2015

3) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.03.2015

4) Napríklad čl. 4 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, § 5 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

01.03.2015

5) Čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

01.03.2015

6) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

01.03.2015

7) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

01.03.2015

8) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

01.03.2015

9) § 2 písm. d) a § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z.

01.03.2015

10) Príloha č. 1 k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.03.2015

11) Čl. 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.03.2015

12) § 4a zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.

01.03.2015

13) § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

01.03.2015

14) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42) v platnom znení.

01.03.2015

15) Napríklad čl. 4 až 6 nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz.

01.03.2015

16) § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka.

01.03.2015

17) Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení.

01.03.2015

18) Napríklad čl. 4 a 7 nariadenia (ES) č. 1760/2000 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.

01.03.2015

19) § 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

01.03.2015

20) Čl. 13 ods. 1 prvý pododsek delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).

01.03.2015

21) Čl. 13 ods. 1 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

01.03.2015

22) Čl. 127 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

01.03.2015

23) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2010 Z. z.

01.03.2015

24) § 13 ods. 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

01.03.2015

25) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov.

01.03.2015

26) Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

01.03.2015

27) § 14 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

01.03.2015

28) Čl. 13 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

01.03.2015

29) Hlava II kapitola IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

01.03.2015

30) Hlava III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).

01.03.2015

31) Hlava IV kapitola II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
Hlava V kapitola III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

01.03.2015

32) Hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

01.03.2015

33) Čl. 60 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.

01.03.2015

34) Hlava III a hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

01.03.2015

35) Hlava V kapitola II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.

01.03.2015

36) § 16 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

01.03.2015

37) Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.

01.03.2015

38) Čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

01.03.2015

39) Čl. 30 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

01.03.2015

40) § 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

01.03.2015

41) Čl. 52 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení a čl. 53 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).