Zákon č. 356/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015
Účinnosť od 09.12.2015

OBSAH

09.12.2015

356

09.12.2015

ZÁKON

09.12.2015

z 24. novembra 2015,

09.12.2015

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

09.12.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


09.12.2015

Čl. I

09.12.2015

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

09.12.2015

V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

09.12.2015

(4) Štátna komisia poskytne politickej strane na jej žiadosť stanovisko k pravidlám financovania politických strán a k pravidlám financovania volebnej kampane. Štátna komisia poskytne kandidátovi na jeho žiadosť stanovisko k pravidlám financovania volebnej kampane. Stanovisko k žiadosti podľa prvej vety alebo stanovisko k žiadosti podľa druhej vety zašle štátna komisia do 30 dní a v čase volebnej kampane do 15 dní od doručenia žiadosti; stanovisko zverejní zároveň na webovom sídle ministerstva vnútra.“.

09.12.2015

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.


09.12.2015

Čl. II

09.12.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


09.12.2015

Andrej Kiska v. r.

09.12.2015

Peter Pellegrini v. r.

09.12.2015

Robert Fico v. r.