Vyhláška č. 342/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

(v znení č. 145/2017 Z. z.)

Čiastka 94/2015
Platnosť od 03.12.2015
Účinnosť od 15.06.2017
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 3 ods. 2 písm. l), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

01.01.2016

342

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

01.01.2016

z 20. novembra 2015

01.01.2016

o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

01.01.2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 4 a § 9f ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Táto vyhláška upravuje

01.01.2016

a) podrobnosti o výške príspevku na zateplenie rodinného domu (ďalej len „príspevok“),

01.01.2016

b) náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť o príspevok“) vrátane zoznamu príloh k žiadosti o príspevok,

01.01.2016

c) minimálny rozsah príloh žiadosti o príspevok podanej pred realizáciou zateplenia rodinného domu.

01.01.2016

§ 2

01.01.2016

(1) Pri dosiahnutej hodnote súčiniteľa prechodu tepla obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií spĺňajúcich normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy1) platnú od 1. januára 2016 možno príspevok poskytnúť pri

01.01.2016

a) obvodovom plášti vo výške 30 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,

01.01.2016

b) strešnom plášti vo výške 33 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,

01.01.2016

c) otvorových konštrukciách vo výške 55 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,

01.01.2016

d) vnútorných deliacich konštrukciách medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom vo výške 11 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy.

01.01.2016

(2) Pri dosiahnutej hodnote súčiniteľa prechodu tepla obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií spĺňajúcich normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy1) platnú do 31. decembra 2015 možno príspevok poskytnúť pri

01.01.2016

a) obvodovom plášti vo výške 20 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,

01.01.2016

b) strešnom plášti vo výške 25 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,

01.01.2016

c) otvorových konštrukciách vo výške 39 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,

01.01.2016

d) vnútorných deliacich konštrukciách medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom vo výške 9 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy.

15.06.2017

(3) V závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa odsekov 1 a 2 možno príspevok poskytnúť najviac v sume 7 000 eur.

01.01.2016

(4) Pri dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu rovnej alebo nižšej, ako je normalizovaná hodnota potreby tepla na vykurovanie v závislosti od faktora tvaru rodinného domu podľa slovenskej technickej normy1) platná

01.01.2016

a) od 1. januára 2016 možno príspevok poskytnúť vo výške 1 000 eur,

01.01.2016

b) do 31. decembra 2015 možno príspevok poskytnúť vo výške 500 eur.

15.06.2017

(5) Výška príspevku vypočítaná ako súčet príspevku určeného v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa odseku 3 a príspevku určeného v závislosti od hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu podľa odseku 4 nemôže presiahnuť 40 % oprávnených a uhradených nákladov.

01.01.2016

§ 3

01.01.2016

(1) Náležitosti žiadosti o príspevok sú uvedené vo vzore žiadosti o príspevok, ktorý je v prílohe č. 1.

01.01.2016

(2) Prílohami k žiadosti sú:

15.06.2017

a) originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia,

01.01.2016

b) originál zhrnutia výsledkov energetického hodnotenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2

01.01.2016

1. projektového energetického hodnotenia2) pri žiadosti podanej podľa § 9f ods. 6 zákona,

01.01.2016

2. normalizovaného energetického hodnotenia3),

01.01.2016

c) originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o odovzdaní rodinného domu do užívania,

15.06.2017

d) písomný súhlas spoluvlastníkov so zateplením rodinného domu a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 2 zákona,

15.06.2017

e) plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom manžela alebo manželky,

15.06.2017

f) úradne osvedčená kópia energetického certifikátu zatepleného rodinného domu a kópia správy k energetickému certifikátu zatepleného rodinného domu,

15.06.2017

g) kópia vyhlásenia o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného výrobcom systému,

15.06.2017

h) kópia správy z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanej pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom,

15.06.2017

i) kópia licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií,

15.06.2017

j) originál alebo úradne osvedčená kópia položkového rozpočtu zateplenia rodinného domu,

15.06.2017

k) súpis faktúr,

15.06.2017

l) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade preukazujúci realizáciu zateplenia rodinného domu,

15.06.2017

m) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za vyregulovanie vykurovacieho systému po ukončení zateplenia rodinného domu,

15.06.2017

n) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za výmenu zdroja tepla a kópia energetického štítku vymeneného zdroja tepla,

15.06.2017

o) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za vypracovanie žiadosti o príspevok,

15.06.2017

p) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za spracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu,

15.06.2017

q) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za spracovanie energetického certifikátu na zateplený rodinný dom,

15.06.2017

r) fotodokumentácia zateplenia rodinného domu.

15.06.2017

(3) Minimálny rozsah príloh žiadosti o príspevok podanej pred realizáciou zateplenia rodinného domu podľa § 9f ods. 6 zákona tvoria prílohy uvedené v odseku 2 písm. a), písm. b) prvého bodu a písm. c) až e).


01.01.2016

§ 4

01.01.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 3 ods. 2 písm. l), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.01.2016

Ján Počiatek v. r.


01.01.2016

15.06.2017

Príloha č. 1 k vyhláške č. 342/2015 Z. z.

15.06.2017

VZOR

15.06.2017

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU

15.06.2017

01.01.201614.06.2017

15.06.2017

Príloha č. 2 k vyhláške č. 342/2015 Z. z.

15.06.2017

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV ENERGETICKÉHO HODNOTENIA

15.06.2017

Poznámky pod čiarou

15.06.2017

1) STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540).

01.01.2016

2) § 4a ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z. z.

01.01.2016

3) § 4a ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.