Vyhláška č. 33/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 10/2015
Platnosť od 28.02.2015
Účinnosť od 01.03.2015
01.03.2015

33

01.03.2015

VYHLÁŠKA

01.03.2015

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.03.2015

z 5. februára 2015,

01.03.2015

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

01.03.2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4, § 14 ods. 4, § 29 ods. 6, § 35 ods. 5 a § 39 ods. 3 druhej vety zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.03.2015

§ 1

01.03.2015

Postup pri geologickom prieskume výhradných ložísk (k § 11 zákona)

01.03.2015

Ten, kto je oprávnený1) vykonávať ložiskový geologický prieskum (ďalej len „organizácia“), pri vyhľadávaní a overovaní výhradného ložiska

01.03.2015

a) zisťuje a komplexne vyhodnocuje všetky využiteľné nerasty výhradného ložiska a ich úžitkové zložky tak, aby bolo možné vyhodnotiť rozmiestnenie jednotlivých nerastov a na tento účel

01.03.2015

1. určuje lokalizáciu vzoriek, spôsob vzorkovania, počet a druh vzoriek,

01.03.2015

2. zabezpečuje potrebné geochemické práce, laboratórne, mineralogické, petrologické, technologické a energetické rozbory a skúšky,

01.03.2015

3. vykonáva laboratórny a modelový technologický výskum úpravy a zušľachťovania nerastov a zisťuje možnosti obmedzenia škodlivých zložiek,

01.03.2015

4. priebežne hodnotí možnosti využitia nerastov podľa ekonomickej efektívnosti,

01.03.2015

b) overuje vývoj a úložné pomery výhradného ložiska tak, aby boli vytvorené podmienky na projektovanie výstavby baní a lomov, otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska podľa zásad banskej technológie a na zabezpečenie racionálneho využitia zásob výhradného ložiska a na tento účel

01.03.2015

1. skúma a overuje rozsah, tvar, úložné a tektonické pomery výhradného ložiska, ktoré môžu mať vplyv na jeho dobývanie,

01.03.2015

2. skúma a určuje fyzikálno-mechanické, geotechnické, inžinierskogeologické a hydrogeologické vlastnosti výhradného ložiska a horninového prostredia,

01.03.2015

3. rieši zvodnenie výhradného ložiska vo vzťahu k nadložiu a podložiu a nakladanie s banskými vodami,

01.03.2015

4. navrhuje optimálny spôsob prípravy, otvárky a dobývania výhradného ložiska,

01.03.2015

c) vykonáva geologické práce tak, aby sa zabránilo znemožneniu alebo sťaženiu využitia výhradného ložiska alebo jeho časti a neodôvodneným stratám jeho zásob a na tento účel

01.03.2015

1. umiestňuje geologické diela tak, aby čo najmenej viazali zásoby výhradného ložiska, alebo aby sa nesťažili podmienky jeho prípravy, otvárky a dobývania,

01.03.2015

2. skúma možnosti prievalov vôd, prietrží hornín, uhlia a plynov, samovznietenia, ionizujúceho žiarenia, svahových deformácií v lomoch, na odvaloch a na odkaliskách, ktoré môžu ovplyvniť budúce využitie ložiska,

01.03.2015

3. vykonáva opatrenia, aby pri využívaní výhradného ložiska nedošlo k prepojeniu zvodnených horizontov,

01.03.2015

4. vyznačuje v banskomeračskej dokumentácii plochy na povrchu, na ktorých z hľadiska ochrany zásob výhradného ložiska nemožno umiestňovať povrchové stavby a zariadenia,

01.03.2015

d) zisťuje a overuje skutočnosti potrebné na posúdenie možných vplyvov využívania výhradného ložiska na iné ložiská, vody a iné prírodné zdroje, na životné prostredie a na ďalšie dôležité verejné záujmy a na tento účel

01.03.2015

1. skúma súvislosť výhradného ložiska s okolitými využívanými ložiskami, starými banskými dielami, horninovými štruktúrami s významnými zdrojmi podzemných vôd vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,2) zariadeniami na využívanie geotermálnej energie,3) úložiskami rádioaktívnych odpadov4) a iných odpadov v podzemných priestoroch, úložiskami vhodnými na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia5) alebo s inými možnosťami využitia podzemia na energetické účely vrátane možností, ktoré sú strategické pre bezpečnosť dodávok energie alebo pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie,

01.03.2015

2. skúma vplyv využívania výhradného ložiska na jednotlivé zložky životného prostredia6) a určuje podmienky minimalizácie vplyvov dobývania na životné prostredie,

01.03.2015

3. navrhuje možnosti umiestnenia úložísk ťažobného odpadu,7) aby nesťažovali budúce využitie výhradného ložiska a aby životné prostredie bolo narušené čo najmenej,

01.03.2015

4. hodnotí vplyv využívania výhradného ložiska na objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov,8)

01.03.2015

5. hodnotí výhradné ložisko vo vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii,9)

01.03.2015

6. spolupracuje s orgánom územného plánovania pri obstarávaní alebo aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie,

01.03.2015

e) vykoná opatrenia na zabezpečenie geologických diel a geologických objektov pri prerušení geologických prác tak, aby sa nesťažilo vykonávanie ďalšieho geologického prieskumu a využitie výhradného ložiska.

01.03.2015

§ 2

01.03.2015

Klasifikácia zásob výhradných ložísk alebo ich častí (k § 14 ods. 2 zákona)

01.03.2015

Zásoby výhradných ložísk (ďalej len „zásoby“) sa klasifikujú podľa

01.03.2015

a) stupňa znalosti výhradného ložiska alebo jeho časti, úložných pomerov, akosti, technologických vlastností, stupňa preskúmanosti a banskotechnických podmienok na zásoby kategórie Z-1, Z-2 a Z-3,

01.03.2015

b) podmienok využiteľnosti zásob na bilančné zásoby a nebilančné zásoby,

01.03.2015

c) prípustnosti ich vydobytia na voľné zásoby a viazané zásoby.

01.03.2015

§ 3

01.03.2015

Kategórie zásob (k § 14 ods. 2 písm. a) zákona)

01.03.2015

(1) Zásoby kategórie Z-1 sú zásoby, ktorých

01.03.2015

a) tvar, rozmery, úložné, štruktúrne a tektonické pomery vrátane polôh nevyhovujúcich ukazovateľom podmienok využiteľnosti zásob sú podrobne overené; pri rope, horľavom zemnom plyne a technicky využiteľnom prírodnom plyne sú overené kolektorské vlastnosti, a to sýtenie, pórovitosť a priepustnosť,

01.03.2015

b) akosť, technologické, mineralogické a petrografické vlastnosti, zákonitosti priestorového rozmiestnenia technologických typov úžitkových zložiek sú určené na základe modelových, prípadne prevádzkových skúšok a priestorová distribúcia technologicky nevhodných polôh je podrobne overená,

01.03.2015

c) geologické a banskotechnické podmienky dobývania sú overené; pri rope, horľavom zemnom plyne a technicky využiteľnom prírodnom plyne sú prevádzkovými skúškami overené tlakové a hydrodynamické pomery.

01.03.2015

(2) Hranica zásob kategórie Z-1 vyhradených nerastov, okrem ropy, horľavého zemného plynu a technicky využiteľného prírodného plynu, je vedená povrchovými alebo podzemnými geologickými dielami, z ktorých boli získané výsledky uvedené v odseku 1.

01.03.2015

(3) Hranica zásob kategórie Z-1 ropy, horľavého zemného plynu a technicky využiteľného prírodného plynu je vedená pozitívnymi vrtmi a je možné ju extrapolovať po hranicu produkčnej oblasti pozitívnych vrtov na základe geologických pomerov, ktoré sú overené geofyzikálnymi prácami.

01.03.2015

(4) Zásoby kategórie Z-2 sú zásoby, ktorých

01.03.2015

a) tvar, rozmery, úložné pomery a vnútorná stavba sú overené; pri rope, horľavom zemnom plyne a technicky využiteľnom prírodnom plyne je známy rozsah a charakter produktívneho intervalu kolektora,

01.03.2015

b) akosť, technologické vlastnosti, všeobecné zákonitosti priestorového rozmiestnenia technologických typov úžitkových zložiek sú určené na základe laboratórnych skúšok a priestorová distribúcia technologicky nevhodných polôh je známa,

01.03.2015

c) geologické a banskotechnické podmienky dobývania sú overené.

01.03.2015

(5) Do zásob kategórie Z-2 sa zaradia aj zásoby, ktoré vyhovujú stupňu preskúmanosti uvedenom v odseku 1 písm. a) a b), ale nevyhovujú na zaradenie do kategórie Z-1 z dôvodu zložitej geologickej stavby alebo nerovnomernej distribúcie úžitkových a škodlivých zložiek.

01.03.2015

(6) Hranicu zásob kategórie Z-2 vyhradených nerastov, okrem ropy, horľavého zemného plynu a technicky využiteľného prírodného plynu, je možné extrapolovať od povrchových alebo podzemných geologických diel, z ktorých boli získané výsledky uvedené v odseku 4 v závislosti od geologických, geochemických alebo geofyzikálnych pomerov.

01.03.2015

(7) Hranica zásob kategórie Z-2 ropy, horľavého zemného plynu a technicky využiteľného prírodného plynu je vedená vrtmi s pozitívnymi výsledkami karotážnych meraní a priemet hranice ložiska je možné extrapolovať na základe geologických pomerov, ktoré sú overené geofyzikálnymi prácami.

01.03.2015

(8) Zásoby kategórie Z-3 sú zásoby, ktorých

01.03.2015

a) tvar, rozmery, úložné pomery a vnútorná stavba sú určené z ojedinelých geologických diel,

01.03.2015

b) akosť a technologické vlastnosti úžitkových zložiek sú určené na základe laboratórnych skúšok,

01.03.2015

c) geologické a banskotechnické podmienky dobývania sú určené z výsledkov ojedinelých geologických diel alebo na základe analógie z obdobných ložísk.

01.03.2015

(9) Do zásob kategórie Z-3 sa zaradia aj zásoby, ktoré vyhovujú stupňu preskúmanosti uvedenom v odseku 4 písm. a) a b), ale nevyhovujú na ich zaradenie do kategórie Z-2 z dôvodu zložitej geologickej stavby alebo z dôvodu nerovnomernej distribúcie úžitkových a škodlivých zložiek.

01.03.2015

(10) Hranica zásob kategórie Z-3 je vedená na základe rozsahu vhodných geologických štruktúr alebo horninového prostredia v súlade s výsledkami získanými z ojedinelých geologických diel a na základe predpokladov potvrdených geologickými, geochemickými alebo geofyzikálnymi prácami.

01.03.2015

(11) Zásoby kategórie Z-3 je možné extrapolovať za hranicu zásob zaradených do kategórie Z-2, ak to umožňujú vhodné geologické pomery.

01.03.2015

(12) Ak výhradné ložisko alebo jeho časť obsahuje sprievodné vyhradené nerasty, ich zásoby sa vyhodnocujú samostatne a klasifikujú sa podľa § 2. Ak výhradné ložisko obsahuje sprievodné nevyhradené nerasty, ich zásoby sa vyhodnocujú samostatne a neklasifikujú sa.

01.03.2015

§ 4

01.03.2015

Bilančné zásoby a nebilančné zásoby (k § 14 ods. 2 písm. b) zákona)

01.03.2015

(1) Bilančné zásoby sú zásoby využiteľné v súčasnosti, ktoré vyhovujú geologickým, banskotechnickým a ekonomickým podmienkam využiteľnosti výhradného ložiska alebo jeho časti.

01.03.2015

(2) Nebilančné zásoby sú zásoby v súčasnosti nevyužiteľné, ich využiteľnosť sa však s ohľadom na očakávaný technický, technologický a ekonomický vývoj predpokladá v budúcnosti.

01.03.2015

§ 5

01.03.2015

Podmienky využiteľnosti zásob (k § 14 ods. 2 písm. b) zákona)

01.03.2015

Podmienky využiteľnosti zásob podľa druhu vyhradeného nerastu a charakteru výhradného ložiska primerane obsahujú

01.03.2015

a) geologické ukazovatele

01.03.2015

1. minimálne množstvo bilančných zásob, pri rope, horľavom zemnom plyne a technicky využiteľnom prírodnom plyne minimálne využiteľné množstvo z jedného vrtu,

01.03.2015

2. minimálna hrúbka ložiska,

01.03.2015

3. exploatačná hrúbka ložiska,

01.03.2015

4. maximálna hrúbka technologicky nevhodných polôh,

01.03.2015

5. minimálny priemerný obsah úžitkových zložiek,

01.03.2015

6. maximálny priemerný obsah škodlivých zložiek,

01.03.2015

7. minimálny priemerný obsah úžitkových zložiek a maximálny priemerný obsah škodlivých zložiek v okrajovej vzorke, ktorú je ešte možné zaradiť do bilančných zásob,

01.03.2015

8. minimálny priemerný obsah úžitkových zložiek a maximálny priemerný obsah škodlivých zložiek v hraničnom geologickom diele, ktoré je ešte možné zaradiť do bilančných zásob,

01.03.2015

9. maximálna hĺbka uloženia pri hlbinnom dobývaní,

01.03.2015

10. maximálny skrývkový pomer pri povrchovom dobývaní,

01.03.2015

11. požiadavky na fyzikálno-mechanické, chemické, technologické alebo energetické vlastnosti suroviny,

01.03.2015

12. požiadavky na kolektorské vlastnosti produktívneho obzoru, najmä efektívna pórovitosť, koeficient nasýtenia, koeficient vyťažiteľnosti, nehomogenita kolektora,

01.03.2015

13. požiadavky vyplývajúce z ustanovení príslušných slovenských technických noriem,

01.03.2015

b) banskotechnické ukazovatele

01.03.2015

1. mechanická stabilita ložiska, jeho podložia a nadložia,

01.03.2015

2. optimálna dobývacia metóda,

01.03.2015

3. úprava a zušľachťovanie suroviny,

01.03.2015

4. výrubnosť, výťažnosť a znečistenie,

01.03.2015

5. opatrenia proti nebezpečenstvu výbuchu, samovznietenia, prievalov vôd, ionizujúceho žiarenia, svahových deformácií,

01.03.2015

6. nakladanie s banskými vodami,

01.03.2015

7. nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu,

01.03.2015

8. vplyv banskej činnosti na životné prostredie,

01.03.2015

c) ekonomické ukazovatele

01.03.2015

1. cena nerastnej suroviny,

01.03.2015

2. prevádzkové náklady,

01.03.2015

3. investičné náklady.

01.03.2015

§ 6

01.03.2015

Viazané zásoby (k § 14 ods. 2 písm. c) zákona)

01.03.2015

Viazané zásoby sú zásoby v ochranných pilieroch povrchových a podzemných stavieb, zariadení a banských diel, v pilieroch určených na zaistenie bezpečnosti prevádzky a v ochranných pásmach a v chránených územiach podľa osobitných predpisov.10)

01.03.2015

§ 7

01.03.2015

Výpočet zásob výhradných ložísk alebo ich častí (k § 14 ods. 1 zákona)

01.03.2015

(1) Výpočet zásob výhradných ložísk alebo ich častí (ďalej len „výpočet zásob“) sa vypracuje pri

01.03.2015

a) spresňovaní zásob výhradného ložiska pri projektovaní, výstavbe, prípadne rekonštrukcii baní a lomov podľa § 23 ods. 2 písm. h) zákona,

01.03.2015

b) zmene podmienok využiteľnosti zásob.

01.03.2015

(2) Obsah a náležitosti výpočtu zásob podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 1.

01.03.2015

(3) Na výpočet zásob výhradných ložísk, ktorých zásoby neboli vypočítané podľa kategórií uvedených v § 3 sa na obsah a náležitosti výpočtu zásob vzťahuje primerane príloha č. 1.

01.03.2015

§ 8

01.03.2015

Posudzovanie a schvaľovanie výpočtu zásob (k § 14 ods. 3 zákona)

01.03.2015

(1) Výpočet zásob v jednom exemplári spolu s oponentským posudkom vypracovaným fyzickou osobou s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu11) odovzdá ministerstvu organizácia, ktorá má určený dobývací priestor.

01.03.2015

(2) Výpočet zásob vypracovaný podľa § 7 ods. 1 odovzdá organizácia ministerstvu, ak sa schválené zásoby výhradného ložiska, zmenšené o vydobyté zásoby, zmenia o viac ako 15 %.

01.03.2015

(3) Výpočet zásob sa predkladá v písomnej, grafickej a digitálnej forme.

01.03.2015

§ 9

01.03.2015

Osvedčenie o výhradnom ložisku (k § 6 ods. 1 zákona)

01.03.2015

(1) Návrh na vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku obsahuje

01.03.2015

a) názov výhradného ložiska,

01.03.2015

b) názov vyhradeného nerastu, prípadne litologického typu horniny a sprievodných nerastov,

01.03.2015

c) názov a kód katastrálneho územia, obce, okresu a kraja,

01.03.2015

d) súradnice vrcholov okrajových blokov zásob výhradného ložiska v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,

01.03.2015

e) hĺbkové ohraničenie výhradného ložiska,

01.03.2015

f) rozhodnutie o schválení výpočtu zásob,

01.03.2015

g) označenie blokov zásob vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov podľa kategórií, podmienok využiteľnosti zásob a prípustnosti vydobytia,

01.03.2015

h) chemickú, technologickú alebo energetickú charakteristiku zásob,

01.03.2015

i) splnenie ukazovateľov uvedených v podmienkach využiteľnosti zásob,

01.03.2015

j) geologickú charakteristiku, hydrogeologické pomery a opis ložiska,

01.03.2015

k) predpoklad vplyvov dobývania výhradného ložiska na objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov8) a opatrenia na ich ochranu,

01.03.2015

l) vyznačenie údajov podľa písmena d) do mapového podkladu v piatich vyhotoveniach v primeranej mierke, ktorá umožňuje zreteľne vyjadriť predpokladaný rozsah výhradného ložiska.

01.03.2015

(2) Osvedčenie o výhradnom ložisku obsahuje

01.03.2015

a) názov výhradného ložiska,

01.03.2015

b) názov vyhradeného nerastu, prípadne litologického typu horniny a sprievodných nerastov,

01.03.2015

c) názov a kód katastrálneho územia, obce, okresu a kraja, v ktorom sa overili zásoby,

01.03.2015

d) súradnice vrcholov okrajových blokov zásob výhradného ložiska v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,

01.03.2015

e) hĺbkové ohraničenie výhradného ložiska,

01.03.2015

f) označenie blokov zásob vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov podľa kategórií, podmienok využiteľnosti zásob a prípustnosti vydobytia,

01.03.2015

g) mapový podklad s vyznačením blokov zásob.

01.03.2015

§ 10

01.03.2015

Vedenie evidencie zásob výhradných ložísk (k § 29 ods. 4 zákona)

01.03.2015

(1) Po vydaní rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom zásob alebo po vydaní rozhodnutia o schválení výpočtu zásob sú zásoby evidované

01.03.2015

a) držiteľom prieskumného územia,

01.03.2015

b) organizáciou, ktorá zabezpečuje ochranu výhradného ložiska,

01.03.2015

c) organizáciou, ktorá má určený dobývací priestor,

01.03.2015

d) organizáciou, ktorú určí ministerstvo.

01.03.2015

(2) Evidencia zásob výhradných ložísk obsahuje

01.03.2015

a) názov výhradného ložiska,

01.03.2015

b) názov vyhradeného nerastu,

01.03.2015

c) sprievodné nerasty,

01.03.2015

d) vybrané chemické, technologické alebo energetické vlastnosti vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov uvedené v prílohe č. 2,

01.03.2015

e) počiatočný stav zásob preukázaný rozhodnutím o schválení výpočtu zásob,

01.03.2015

f) nový stav zásob preukázaný rozhodnutím o schválení výpočtu zásob,

01.03.2015

g) úbytok zásob

01.03.2015

1. dobývaním preukázaným geologickou dokumentáciou a evidenciou dobývania,

01.03.2015

2. dobývacími stratami preukázanými geologickou dokumentáciou a evidenciou dobývania,

01.03.2015

3. odpisom zásob podľa § 14a zákona preukázaným rozhodnutím o odpise zásob,

01.03.2015

h) prírastok zásob vypočítaný podľa § 7 ods. 1,

01.03.2015

i) stav zásob pri prevode dobývacieho priestoru preukázaný zmluvou o prevode dobývacieho priestoru podľa § 27 ods. 8 písm. c) zákona,

01.03.2015

j) mapu v mierke, ktorá umožňuje zreteľne vyznačiť zvislý priemet výhradného ložiska, hraníc chráneného ložiskového územia alebo dobývacieho priestoru a hraníc ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov.10)

01.03.2015

§ 11

01.03.2015

Súhrnná evidencia zásob výhradných ložísk (k § 29 ods. 4 zákona)

01.03.2015

(1) Súhrnná evidencia zásob výhradných ložísk obsahuje

01.03.2015

a) pasporty výhradných ložísk podľa prílohy č. 3

01.03.2015

b) ročné výkazy o stave zásob a o ich zmenách podľa prílohy č. 4,

01.03.2015

c) rozhodnutia o schválení výpočtu zásob,

01.03.2015

d) rozhodnutia o odpisoch zásob,

01.03.2015

e) osvedčenia o výhradnom ložisku,

01.03.2015

f) rozhodnutia o určení, zmene a zrušení chránených ložiskových území,

01.03.2015

g) rozhodnutia o určení, zmene, prevode a zrušení dobývacích priestorov.

01.03.2015

(2) Ročné výkazy o stave zásob a o ich zmenách so stavom k 1. januáru zasiela ministerstvu každoročne do 1. marca držiteľ prieskumného územia, organizácia, ktorá má určený dobývací priestor, alebo organizácia, ktorá eviduje alebo zabezpečuje ochranu výhradného ložiska.

01.03.2015

§ 12

01.03.2015

Bilancia zásob nerastov (k § 29 ods. 4 zákona)

01.03.2015

(1) Bilancia zásob vyhradených nerastov so stavom zásob k 1. januáru obsahuje

01.03.2015

a) zoznam výhradných ložísk usporiadaný podľa typov výhradných ložísk, druhov vyhradených nerastov alebo nevyhradených nerastov výhradných ložísk, územného členenia a stavu využitia výhradných ložísk,

01.03.2015

b) zoznam výhradných ložísk vyňatých z bilancie s uvedením dôvodu vyňatia,

01.03.2015

c) zabezpečenie ochrany výhradných ložísk s údajmi o určení chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru,

01.03.2015

d) názov držiteľa prieskumného územia, organizácie, ktorá má určený dobývací priestor, alebo organizácie, ktorá eviduje alebo zabezpečuje ochranu výhradného ložiska,

01.03.2015

e) prehľad zásob v členení podľa stupňa preskúmanosti, podmienok využiteľnosti zásob a podľa prípustnosti ich vydobytia,

01.03.2015

f) vybrané chemické, technologické alebo energetické vlastnosti vyhradeného nerastu podľa prílohy č. 2.

01.03.2015

(2) Na bilanciu zásob nevyhradených nerastov sa odsek 1 vzťahuje primerane.

01.03.2015

§ 13

01.03.2015

Zisťovanie starých banských diel (k § 35 ods. 2 zákona)

01.03.2015

Výskyt starých banských diel zisťuje a overuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra systematickým geologickým výskumom a geologickým prieskumom a štúdiom záverečných správ geologických úloh, mapových podkladov a archívnych dokumentov.

01.03.2015

§ 14

01.03.2015

Register starých banských diel (k § 35 ods. 2 zákona)

01.03.2015

(1) Register starých banských diel (ďalej len „register“) obsahuje

01.03.2015

a) poradové číslo starého banského diela v rámci mapového listu v mierke 1 : 10 000,

01.03.2015

b) názov starého banského diela,

01.03.2015

c) názov ložiska alebo jeho časti, ktoré súvisí so starým banským dielom, ak je tento názov známy,

01.03.2015

d) lokalizáciu starého banského diela s miestopisným určením na mape v analógovej alebo v elektronickej forme, alebo so súradnicami ústia v Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej,

01.03.2015

e) rozsah alebo rozmery starého banského diela,

01.03.2015

f) druh suroviny,

01.03.2015

g) horninové prostredie,

01.03.2015

h) výdatnosť výtoku vody zo starého banského diela a jej chemické zloženie, ak sú tieto údaje známe,

01.03.2015

i) vzťah k životnému prostrediu a geoparkom,

01.03.2015

j) radónové riziko, ak bolo zisťované,

01.03.2015

k) údaj o likvidácii starého banského diela,

01.03.2015

l) návrh na sanáciu alebo na ďalšie využitie,

01.03.2015

m) zdroj informácie.

01.03.2015

(2) Súčasťou registra sú aj odvaly, odkaliská, pingy, pingové ťahy a iné druhy objektov súvisiace s banskou činnosťou, ktoré primerane obsahujú údaje uvedené v odseku 1.

01.03.2015

(3) Súčasťou registra je zbierka listín, ktorá obsahuje dokumentáciu k starým banským dielam.

01.03.2015

(4) Údaje zo zbierky listín registra sa sprístupňujú

01.03.2015

a) orgánom ústrednej štátnej správy,

01.03.2015

b) obci,

01.03.2015

c) vyššiemu územnému celku,

01.03.2015

d) obvodnému banskému úradu,

01.03.2015

e) osobám v súvislosti s ochranou a uplatňovaním ich vlastníckeho práva.

01.03.2015

§ 15

01.03.2015

Geologická dokumentácia pri banskej činnosti (k § 39 ods. 3 druhej vety zákona)

01.03.2015

(1) Písomná, grafická a hmotná geologická dokumentácia sa vedie, dopĺňa a uchováva pri banskej činnosti, a to pri

01.03.2015

a) ložiskovom geologickom prieskume výhradných ložísk,

01.03.2015

b) otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk,

01.03.2015

c) zriaďovaní, zabezpečení a likvidácii banských diel a lomov,

01.03.2015

d) zriaďovaní a prevádzke odvalov, výsypiek a odkalísk,

01.03.2015

e) osobitných zásahoch do zemskej kôry,

01.03.2015

f) likvidácii starých banských diel.

01.03.2015

(2) Na obsah, členenie, uchovávanie a vyraďovanie geologickej dokumentácie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje osobitný predpis.12)

01.03.2015

§ 16

01.03.2015

Prechodné ustanovenia

01.03.2015

(1) Výpočty zásob schválené podľa doterajších predpisov sa považujú za výpočty zásob podľa tejto vyhlášky.

01.03.2015

(2) Výkazy o stave zásob výhradných ložísk registrované Štatistickým úradom Slovenskej republiky v rámci programov štátnych štatistických zisťovaní vykonaných do 28. februára 2015 sú považované za ročné výkazy o stave zásob výhradných ložísk a o ich zmenách podľa tejto vyhlášky.

01.03.2015

§ 17

01.03.2015

Zrušovacie ustanovenia

01.03.2015

Zrušujú sa:

01.03.2015

1. vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využívania nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov v znení vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 3/1992 Zb.,

01.03.2015

2. vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob v znení vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 4/1992 Zb. a zákona č. 44/1988 Zb.,

01.03.2015

3. vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní starých banských diel a vedení ich registra v znení vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 5/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 141/2000 Z. z.,

01.03.2015

4. vyhláška Slovenského geologického úradu č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk.


01.03.2015

§ 18

01.03.2015

Účinnosť

01.03.2015

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2015.


01.03.2015

Peter Žiga v. r.


01.03.2015

Príloha č. 1 k vyhláške č. 33/2015 Z. z.

01.03.2015

OBSAH A NÁLEŽITOSTI VÝPOČTU ZÁSOB

01.03.2015

Základné údaje

01.03.2015

Názov výhradného ložiska

01.03.2015

Názov chráneného ložiskového územia

01.03.2015

Názov dobývacieho priestoru

01.03.2015

Názov vyhradeného nerastu

01.03.2015

Organizácia (meno a priezvisko štatutárneho orgánu s podpisom)

01.03.2015

Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)

01.03.2015

Dátum vyhotovenia

01.03.2015

Textová časť

01.03.2015

1. Miestopisné určenie (číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000, prípadne v menšej mierke primerane k rozlohe výhradného ložiska, názov a číselný kód katastrálneho územia, okresu a kraja)

01.03.2015

2. Cieľ výpočtu zásob

01.03.2015

3. Všeobecná a environmentálna charakteristika okolia výhradného ložiska

01.03.2015

4. Doterajšia geologická, ložisková a hydrogeologická preskúmanosť

01.03.2015

5. Výsledky dosiahnuté banskou činnosťou

01.03.2015

6. Priestorová charakteristika výhradného ložiska

01.03.2015

7. Kvalitatívna, technologická alebo energetická charakteristika zásob

01.03.2015

8. Spôsob spracovania a výsledky výpočtu zásob

01.03.2015

8.1. Metodika výpočtu a jej odôvodnenie

01.03.2015

8.2. Základné parametre výpočtu zásob vo vzťahu k podmienkam využiteľnosti zásob.

01.03.2015

8.3. Zásady geometrizácie, rozblokovania, extrapolácie, interpolácie a zaradenia zásob do kategórií vrátane zdôvodnenia týchto zásad a zdôvodnenie zaradenia zásob do kategórií

01.03.2015

8.4. Tabuľky výpočtu základných parametrov (napríklad priemerné mocnosti alebo hrúbky, obsahy úžitkových a škodlivých zložiek, technologické vlastnosti)

01.03.2015

8.5. Výsledky výpočtu zásob v členení podľa kategórií, podmienok využiteľnosti a prípustnosti vydobytia zásob

01.03.2015

9. Závery a odporúčania

01.03.2015

10. Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov

01.03.2015

Grafické prílohy

01.03.2015

1. Situačná mapa širšieho okolia výhradného ložiska

01.03.2015

2. Ortofotomapa okolia výhradného ložiska

01.03.2015

3. Geologická mapa výhradného ložiska a priľahlej oblasti

01.03.2015

4. Súhrnná geologická dokumentácia13) (hlavne základná banská mapa podľa osobitného predpisu,14) zvislé a horizontálne rezy s priemetom blokov zásob alebo ohraničenia ložiska, fotodokumentácia)

01.03.2015

5. Účelové a tematické mapy

01.03.2015

6. Mapa blokov zásob s dokumentačnými bodmi, s vyznačením povrchového ohraničenia výhradného ložiska, priemetov blokov zásob na povrch (vrátane blokov zásob z ostatného schváleného výpočtu zásob) a ochranných pásiem a bezpečnostných pilierov

01.03.2015

Textové prílohy

01.03.2015

1. Podmienky využiteľnosti zásob (meno a priezvisko štatutárneho orgánu s podpisom)

01.03.2015

2. Zoznam dokumentačných bodov a ich charakteristika

01.03.2015

3. Tabuľky použitých analýz, rozborov a skúšok a kontrolných skúšok vrátane ich zhodnotenia

01.03.2015

4. Tabuľky výpočtu hrúbky, objemovej hmotnosti a množstva zásob v tonách v jednotlivých blokoch

01.03.2015

5. Výsledky banskomeračských činností

01.03.2015

6. Iné správy dokumentujúce výsledky výpočtu zásob

01.03.2015

7. Pasport zásob výhradného ložiska podľa prílohy č. 3

01.03.2015

8. Návrh na schválenie zásob, ktorý obsahuje

01.03.2015

a) názov výhradného ložiska

01.03.2015

b) názov vyhradeného nerastu prípadne litologického typu a sprievodných nerastov

01.03.2015

c) názov chráneného ložiskového územia

01.03.2015

d) názov dobývacieho priestoru

01.03.2015

e) názov katastrálneho územia, okresu a kraja

01.03.2015

f) dátum, ku ktorému bol vypracovaný výpočet zásob

01.03.2015

g) použitie nerastu a sprievodných nerastov

01.03.2015

h) množstvo zásob nerastu a sprievodných nerastov (v zaokrúhlení na tis. t/mil. m3) podľa kategórií, podmienok využiteľnosti zásob a prípustnosti vydobytia a ich kvalita

01.03.2015

i) množstvo povrchovej skrývky s vyčlenením množstva poľnohospodárskej pôdy15)

01.03.2015

j) skrývkový pomer

01.03.2015

k) ďalšie ukazovatele uvedené v podmienkach využiteľnosti zásob

01.03.2015

l) geologickú charakteristiku, hydrogeologické pomery a opis ložiska

01.03.2015

m) návrh na zrušenie ostatného rozhodnutia o schválení zásob ložiska

01.03.2015

01.03.2015

Príloha č. 2 k vyhláške č. 33/2015 Z. z.

01.03.2015

VYBRANÉ CHEMICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VLASTNOSTI VYHRADENÝCH NERASTOV

01.03.2015

Energetické suroviny

01.03.2015
Vyhradený nerastVlastnosti
alginitkerogén (%), viazané uhľovodíky (%), energia vodíkovej väzby (kJ · mol-1)
antracit, bituminózne horniny, hnedé uhlie, lignitvýhrevnosť (MJ · kg-1), H2O (%), popol (%), S (%), As (%), merná sírnatosť (g · MJ-1)
ropa neparafinická, ropa poloparafinická, gazolínvýhrevnosť (MJ · kg-1), C (%), S (%), merná hmotnosť (kg.m-3), parafinické uhľovodíky (%)
uránové rudyU (%), U3O8 (%), Mo (%), Cu (%)
horľavý zemný plyn, technicky využiteľný prírodný plynCH4 (%), CO2 (%), N2 (%), S (mg.m3-1), výhrevnosť (MJ · m3-1), spaľovacie teplo (MJ · m3 -1), emisný faktor CO2 (tCO2 · TJ-1)
01.03.2015

Nerudné suroviny

01.03.2015
Vyhradený nerastVlastnosti
anhydritanhydrit (%), sadrovec (%), SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), MgO (%), Na2O (%), K2O (%), strata žíhaním (%), Cu (%), Pb (%), Zn (%), Sn (%), Sr (%)
baritBaSO4 (%), Fe2O3 (%), Al2O3 (%), SiO2 (%), H2O (%), MnO (%), Cu (%), Pb (%), belosť (CIE), merná hmotnosť (kg.m-3)
bentonitSiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), Na2O (%), strata žíhaním (%), montmorillonit (%), kaolinit (%), vlhkosť (%), koeficient filtrácie (m.s-1), index plasticity (%), medza tekutosti (%), súčiniteľ tepelnej vodivosti (W.m-1.K-1), celková výmena katiónov a výmena po iónoch Ca2+, Mg2+, Na+, K+ (mol.kg-1), plastická a zdanlivá viskozita (Pa.s-1), pevnosť v strihu (Pa.s-1), súčiniteľ tepelnej vodivosti (W.m-1.K-1)
čadič tavnýkoeficient dĺžkovej teplotnej rozťažnosti (oC), modul pružnosti (MPa), súčiniteľ tepelnej vodivosti (W.m-1.K-1), odolnosť proti teplotným šokom (oC)
dekoračný kameňna kamenársku výrobu: štruktúra, textúra, blokovitosť (m3), druhotné premeny, objemová hmotnosť (kg.m-3), nasiakavosť (%), pevnosť v tlaku (MPa)
na ušľachtilú výrobu: vzhľad, farba, leštiteľnosť, trvanlivosť, navetranie, sekundárne premeny, vložky nevhodných hornín
diatomitSiO2 (%), pórovitosť (%), objemová hmotnosť (kg.m-3)
dolomitCaO (%), MgO (%), CO2 (%), SiO2 (%), Fe2O3 (%), Al2O3 (%), MnO (%), SO3 (%), TiO2 (%), Na2O (%), K2O (%), P2O5 (%), strata žíhaním (%), nerozpustný zvyšok v HCl (%)
drahé kamenevlastnosti minerálneho druhu alebo odrody podľa veľkosti, farby, priezračnosti, lesku, lomu svetla, vzácnosti, tvrdosti, odolnosti
grafitskúška upraviteľnosti, C (%), grafitové šupinky nad 0,1 mm, (0,001 - 0,1 mm) a pod 0,001 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti (W.m-1.K-1), žiaruvzdornosť (oC)
kamenná soľNaCl (%), SO42- (%), Cl- (%), I- (%), Br- (%), Ca (%), Mg (%), Na (%), K (%), Fe2O3 (%), nerozpustné látky (%), pH, vlhkosť (%), Pb (mg.kg-1), Cd (mg.kg-1), Cu (mg.kg-1), As (mg.kg-1), Hg (mg.kg-1), Zn (mg.kg-1)
kaolínSiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%), strata žíhaním (%), kaolinit (%), zmrštenie po výpale (%), nasiakavosť po výpale (%), farba po výpale, pevnosť v ťahu za ohybu (MPa), žiaruvzdornosť (st. ž.)
keramické ílySiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%), strata žíhaním (%),
podiel ílových minerálov (%), zrnitostné zloženie pod 0,002 mm, (0,002 - 0,05 mm) a nad 2 mm, zmrštenie po výpale (%), nasiakavosť po výpale (%), pevnosť v ťahu po výpale (N.mm-2), začiatok slinovania (oC), koniec slinovania (oC), žiaruvzdornosť (st. ž.)
kremeňSiO2 (%), Fe2O3 (%), Al2O3 (%), TiO2 (%), MnO (%), CaO (%), MgO (%), B2O3 (%), Na2O (%), K2O (%), Cu (%), merná hmotnosť (kg.m-3), objemová hmotnosť (kg.m-3)
kremenecSiO2 (%), Fe2O3 (%), Al2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), P2O5 (%), žiaruvzdornosť (st. ž.), objemová hmotnosť (kg.m-3)
magnezitMgO (%), SiO2 (%), CaO (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), MnO (%), strata žíhaním (%), organické prímesi (%), merná hmotnosť (kg.m-3), objemová hmotnosť (kg.m-3)
mastenec (talk)mastenec (%), MgO (%), SiO2 (%), CaO (%), Al2O3 (%), FeO (%), TiO2 (%), As (%), Pb (%), vlhkosť (%), strata žíhaním (%), belosť (CIE), abrazívnosť (mg.m-1), zrnitostný rozbor meliva a jeho sypná hmotnosť (kg.m-3), zvyšok na určenom site z meliva (%)
mineralizované I-Br vodyvýdatnosť zdroja (l.s-1), teplota (oC), pH, I- (mg.l-1), Br- (mg.l-1), F- (mg.l-1), SO42- (mg.l-1), HCO3- (mg.l-1), CO2- (mg.l-1), Fe3+ (mg.l-1), Mg2+ (mg.l-1), Ca2+ (mg.l-1), celková mineralizácia (mg.l-1)
perlitSiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), Na2O (%), K2O (%), H2O+, strata žíhaním (%), vulkanické sklo (%), H2O (%), merná hmotnosť (kg.m-3), objemová hmotnosť po expandácii (kg.m-3), sypná hmotnosť po expandácii (kg.m-3), tepelná vodivosť po expandácii (W.mK-1), koeficient expandácie pri teplote (1 100 - 1 200 oC), teplota tavenia (oC)
pyritS (%), Fe (%), Au (g.t-1), Ag (g.t-1), Cu (%), Se (%), Te (%)
sadrovecsadrovec (%), anhydrit (%), SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), MgO (%), Na2O (%), K2O (%), strata žíhaním (%), Cu (%), Pb (%), Zn (%), Sn (%), Sr (%)
sialitická surovinaSiO2 (%), Al2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%), K2O (%), Fe2O3 (%), P2O5 (%), Cl (%), SO3 (%), strata žíhaním (%), objemová hmotnosť (kg.m-3), výpal zmesi (oC)
sklárske pieskySiO2 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), Al2O3 (%), Cr2O3 (%), zrnitostné zloženie s obsahom úžitkovej zrnitostnej triedy (0,1 - 0,6 mm) s obsahom SiO2 (%)
slieňSiO2 (%), Al2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%), K2O (%), Fe2O3 (%), P2O5 (%), Cl (%), SO3 (%), strata žíhaním (%), objemová hmotnosť (kg.m-3), výpal zmesi (oC)
sľudaSiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%), K2O (%), P2O5 (%), strata žíhaním (%)
technicky použiteľné kryštály nerastovgranát (%), turmalín (%)
vápenec ostatnýCaO (%), MgO (%), Fe2O3 (%), SiO2 (%), Al2O3 (%), MnO (%), SO3 (%), strata žíhaním (%), nerozpustný zvyšok v HCl (%)
vápenec vysokopercentný (nad 97 % CaCO3)CaO (%), MgO (%), Fe2O3 (%), SiO2 (%), Al2O3 (%), MnO (%), SO3 (%), TiO2 (%), Na2O (%), K2O (%), P2O5 (%), strata žíhaním (%), nerozpustný zvyšok v HCl (%), Pb (%), Zn (%), Cu (%), Sn (%), organické látky (%), objemová hmotnosť (kg.m-3), belosť (CIE), zrnitostné zloženie meliva pod 20 µm
zeolitSiO2 (%), Al2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%), K2O (%), Fe2O3 (%), H2O+ (%), H2O- (%), strata žíhaním (%), mordenit (%), klinoptilolit (%),
merná hmotnosť (kg.m-3), objemová hmotnosť (kg.m-3), špecifický merný povrch (m2.g), zeolitová a vulkanická vitrinická fáza (%) katiónová výmenná kapacita (mol.kg-1), sorpčná kapacita H2O (mg.kg-1)
zlievarenské pieskySiO2 (%), ílovitosť (%), humusovitosť (%), odplaviteľné látky a ich mineralogický rozbor (%), zrnitostné zloženie ostriva a jeho mineralogický rozbor (%), chemické zloženie ostriva nad 0,1 mm: K2O (%), Na2O (%), CaO (%), MgO (%), Fe2O3 (%), SiO2 (%)
žiaruvzdorné ílySiO2 (%), Al2O3 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), zrnitostné zloženie, žiaruvzdornosť (st. ž.), teplota zlinutia (oC), väznosť na % ostriva, nasiakavosť po výpale (%)
živec a živcové surovinyK2O (%), Na2O (%), Fe2O3 (%), CaO (%), MgO (%), TiO2 (%), Al2O3 (%), Na živec (%), K živec (%), farba, vzhľad a čistota výpalku pri 1 300 oC
01.03.2015

Rudné suroviny

01.03.2015
Vyhradený nerastVlastnosti
antimónové rudySb (%), Au (g.t-1), Ag (g.t-1), As (%),
cínové rudySn (%), Li (%), Rb (%), W (%), Nb (%), Ta (%)
hliníkové rudyAl2O3 (%), SiO2 (%), TiO2 (%), Fe2O3 (%), MgO (%), MnO (%), K2O (%), Na2O (%)
kobaltové rudyCo (%), Ni (%)
mangánové rudyMn (%), Fe (%)
medené rudyCu (%), Fe (%), Sb (%), As (%), Au (g.t-1), Ag (g.t-1)
molybdénové rudyMo (%), W (%), U (%), Cu (%)
niklové rudyNi (%), Co (%)
olovené a zinkové (polymetalické) rudyPb (%), Zn (%), Cu (%), Ag (g.t-1)
ortuťové rudyHg (%), Cu (%), Sb (%), Ag (g.t-1)
rudy vzácnych zemínCe (%), La (%), Nd (%), Y (%), Sm (%), U (%)
strieborné rudyAg (g.t-1), Au (g.t-1), Sb (%), As (%), Cu (%), Pb (%), Zn (%), Hg (%)
volfrámové rudyW (%), Mo (%), Au (g.t-1)
zlaté rudyAu (g.t-1), Ag (g.t-1), Sb (%), As (%), Cu (%), Pb (%), Zn (%),
železné rudyFe (%), Mn (%), As (%), Cu (%)
01.03.2015

Stavebné suroviny

01.03.2015
Nevyhradený nerast výhradného ložiskaVlastnosti
stavebný kameňSiO2 (%), amorfný SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%), K2O (%), P2O5 (%), SO3 (%), strata žíhaním (%), štruktúra, textúra, organické látky (%), odplaviteľné častice (%), objemová hmotnosť (kg.m-3), merná hmotnosť (kg.m-3), pórovitosť (%), nasiakavosť (%), otĺkovosť (%), mrazuvzdornosť (%), obrusnosť (%), pevnosť v tlaku (MPa), drviteľnosť v náraze (%), tvarový index, navetralé zrná (%), alkalicko-kremičitá reaktívnosť, hmotnostná aktivita prírodných rádionuklidov (Bq.kg-1)
štrkopiesky a pieskySiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%), TiO2 (%), CaO (%), MgO (%), MnO (%), Na2O (%), K2O (%), P2O5 (%), SO3 (%), strata žíhaním (%), humusové látky (%), odplaviteľné častice (%), objemová hmotnosť (kg.m-3), merná hmotnosť (kg.m-3), hmotnostná aktivita prírodných rádionuklidov (Bq.kg-1), ílovitosť (%), veľkosť opracovaných obliakov (cm)
tehliarske surovinyzrnitostný rozbor, karbonáty (%), sadrovec (%), siderit (%), organické látky (%), rozrábacia voda (%), zmrštenie sušením (%), zmrštenie výpalom (%), objemová hmotnosť (kg.m-3), pevnosť v ťahu po vysušení a výpale (MPa), úbytok hmotnosti sušením a výpalom (%), nasiakavosť (%), mrazuvzdornosť (%), hmotnostná aktivita prírodných rádionuklidov (Bq.kg-1)
01.03.2015

01.03.2015

Príloha č. 3 k vyhláške č. 33/2015 Z. z.

01.03.2015

OBSAH PASPORTU VÝHRADNÉHO LOŽISKA

01.03.2015

Pasport výhradného ložiska obsahuje

01.03.2015

1. Názov výhradného ložiska

01.03.2015

2. Názov vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov

01.03.2015

3. Číslo rozhodnutia o vydaní osvedčenia o výhradnom ložisku a dátum jeho vydania

01.03.2015

4. Názov chráneného ložiskového územia, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o jeho určení a dátum jeho vydania

01.03.2015

5. Súradnice chráneného ložiskového územia v Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej

01.03.2015

6. Názov dobývacieho priestoru, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o jeho určení a dátum jeho vydania (vrátane rozhodnutí o všetkých zmenách)

01.03.2015

7. Súradnice dobývacieho priestoru v Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej

01.03.2015

8. Názov kraja/ov, okresu/ov a katastrálneho/ych územia/í, do ktorých zasahuje chránené ložiskové územie alebo dobývací priestor v poradí podľa rozlohy prieniku území

01.03.2015

9. Číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000, prípadne v menšej mierke primerane k rozlohe výhradného ložiska

01.03.2015

10. Identifikačné údaje o držiteľovi prieskumného územia alebo organizácii, ktorá má určený dobývací priestor, alebo organizácii, ktorá eviduje alebo zabezpečuje ochranu výhradného ložiska

01.03.2015

11. Názvy záverečných správ geologických úloh obsahujúce geologickú, ložiskovú a hydrogeologickú preskúmanosť výhradného ložiska s archívnymi číslami Geofondu

01.03.2015

12. Priestorová charakteristika výhradného ložiska

01.03.2015

13. Geologická a tektonická charakteristika okolia výhradného ložiska

01.03.2015

14. Akostná a technologická charakteristika výhradeného nerastu a sprievodných nerastov

01.03.2015

15. Hydrogeologická charakteristika výhradného ložiska a jeho okolia

01.03.2015

16. Environmentálna charakteristika okolia výhradného ložiska

01.03.2015

17. Prehľad zásob výhradného ložiska v členení podľa stupňa preskúmanosti, podmienok využiteľnosti zásob a podľa prípustnosti ich vydobytia s číslom ostatného rozhodnutia o schválení jeho zásob a s dátumom jeho vydania

01.03.2015

18. Odhadnuté prognózne zdroje

01.03.2015

19. Stav využitia výhradného ložiska

01.03.2015

20. Charakteristika vykonávanej banskej činnosti

01.03.2015

21. Použitie vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov

01.03.2015

22. Riešené strety záujmov

01.03.2015

23. Dátum spracovania pasportu výhradného ložiska

01.03.2015

24. Meno a priezvisko spracovateľa pasportu výhradného ložiska (s kontaktnými údajmi a podpisom)

01.03.2015

25. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu organizácie (s podpisom)

01.03.2015

01.03.2015

Príloha č. 4 k vyhláške č. 33/2015 Z. z.

01.03.2015

OBSAH ROČNÉHO VÝKAZU O STAVE ZÁSOB VÝHRADNÝCH LOŽÍSK A O ICH ZMENÁCH

01.03.2015

Ročný výkaz o stave zásob výhradných ložísk a o ich zmenách obsahuje

01.03.2015

1. Názov výhradného ložiska

01.03.2015

2. Druh vyhradeného nerastu alebo nevyhradeného nerastu výhradného ložiska

01.03.2015

3. Technologický typ nerastu alebo jeho úžitková zložka

01.03.2015

4. Držiteľ prieskumného územia alebo organizácia, ktorá má určený dobývací priestor, alebo organizácia, ktorá eviduje alebo zabezpečuje ochranu výhradného ložiska

01.03.2015

5. Názov prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia a jeho rozloha vrátane zmien počas vykazovaného obdobia

01.03.2015

6. Názov chráneného ložiskového územia, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o jeho určení a dátum jeho vydania

01.03.2015

7. Názov dobývacieho priestoru, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o jeho určení a dátum jeho vydania vrátane zmien počas vykazovaného obdobia

01.03.2015

8. Názov kraja/ov, okresu/ov a katastrálneho/ych územia/í, do ktorých zasahuje chránené ložiskové územie alebo dobývací priestor v poradí podľa rozlohy prieniku území

01.03.2015

9. Stav využitia výhradného ložiska, a to

01.03.2015

a) ťažené ložisko alebo

01.03.2015

b) ložisko s predpokladom využívania zásob, alebo

01.03.2015

c) ložisko so zastavenou ťažbou, alebo na ktorom sa nepredpokladá využívanie zásob, alebo

01.03.2015

d) ložisko, na ktorom prebieha geologický prieskum

01.03.2015

10. Stav zásob podľa stupňa preskúmanosti, podmienok využiteľnosti a prípustnosti vydobytia zásob

01.03.2015

11. Zmena stavu zásob úbytkom ťažbou, ťažobnými stratami alebo odpisom zásob

01.03.2015

12. Zmena stavu zásob prírastkom

01.03.2015

13. Vlastnosti vyhradeného nerastu za uplynulý rok podľa prílohy č. 2

01.03.2015

14. Ďalšie doplňujúce údaje

01.03.2015

15. Meno a priezvisko zhotoviteľa ročného výkazu (s kontaktnými údajmi a s podpisom)

01.03.2015

16. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu organizácie (s podpisom)

Poznámky pod čiarou

01.03.2015

1) § 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

01.03.2015

2) § 26 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.03.2015

3) § 3 písm. o) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 311/2013 Z. z.

01.03.2015

4) § 21 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 143/2013 Z. z.

01.03.2015

5) § 3 ods. 1 zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.03.2015

6) § 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

01.03.2015

7) § 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.03.2015

8) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších prepisov.

01.03.2015

9) Prvá časť oddiel 3 zákona č. 50/1976 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.03.2015

10) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.03.2015

11) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

01.03.2015

12) § 27 až 36 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

01.03.2015

13) § 33 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.03.2015

14) § 13 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom (oznámenie č. 203/1993 Z. z.).

01.03.2015

15) § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.