Zákon č. 323/2015 Z. z.Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 92/2015
Platnosť od 01.12.2015
Účinnosť od 01.12.2015
01.12.2015

323

01.12.2015

ZÁKON

01.12.2015

z 10. novembra 2015

01.12.2015

o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.12.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2015

Čl. I

01.12.2015

Všeobecné ustanovenia

01.12.2015

§ 1

01.12.2015

Predmet zákona

01.12.2015

(1) Tento zákon upravuje postupy a právne vzťahy pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj, vrátení príspevku na finančný nástroj a pri vykonávaní finančných nástrojov v programovom období 2014 – 2020 a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj, vrátení príspevku na finančný nástroj a pri vykonávaní finančných nástrojov.

01.12.2015

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytnutie príspevku na finančný nástroj, vrátenie príspevku na finančný nástroj a na vykonávanie finančných nástrojov sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.1) Na poskytnutie príspevku na finančný nástroj, vrátenie príspevku na finančný nástroj a na vykonávanie finančných nástrojov sa nevzťahujú § 3 ods. 1 písm. b) až d), ods. 2 písm. c), d) a g), § 12 až 15, § 16 ods. 2 a 3, § 17 až 32, § 36, 41, 43, 48 a 51 osobitného predpisu.1)

01.12.2015

§ 2

01.12.2015

Európske štrukturálne a investičné fondy

01.12.2015

Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, z ktorých je poskytovaný príspevok na finančný nástroj, sú Európsky fond regionálneho rozvoja,2) Európsky sociálny fond3) a Kohézny fond.4)

01.12.2015

§ 3

01.12.2015

Základné ustanovenia

01.12.2015

Na účely tohto zákona sa rozumie

01.12.2015

a) príspevkom na finančný nástroj finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,

01.12.2015

b) finančným nástrojom opatrenie podľa osobitného predpisu;5) finančné prostriedky poskytované z finančného nástroja sú návratnou formou pomoci,

01.12.2015

c) systémom riadenia finančných nástrojov súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní príspevku na finančné nástroje, najmä pri spôsobe a postupe poskytovania príspevku na finančný nástroj, kontrole finančných nástrojov, monitorovaní finančných nástrojov, posudzovaní konfliktu záujmov, zverejňovaní informácií a spracúvaní osobných údajov,

01.12.2015

d) vykonávaním finančných nástrojov súhrn činností na základe zmluvy o financovaní smerujúci k poskytnutiu návratnej pomoci konečnému prijímateľovi a k zabezpečeniu cieľov spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,

01.12.2015

e) poskytovateľom riadiaci orgán, ktorý poskytne príspevok na finančný nástroj, alebo sprostredkovateľský orgán, ak ho tým poveril riadiaci orgán,

01.12.2015

f) orgánom vykonávajúcim finančné nástroje prijímateľ alebo finančný sprostredkovateľ,

01.12.2015

g) prijímateľom právnická osoba, ktorej bol poskytnutý poskytovateľom príspevok na finančný nástroj na základe zmluvy o financovaní; prijímateľom môže byť fond fondov a právnická osoba vykonávajúca finančné nástroje podľa § 13 ods. 2 písm. a),

01.12.2015

h) finančným sprostredkovateľom právnická osoba, ktorú prijímateľ poveril vykonávaním finančných nástrojov na základe zmluvy s finančným sprostredkovateľom,

01.12.2015

i) fondom fondov alternatívny investičný fond podľa osobitného predpisu;6) ak je fond fondov prijímateľom spravovaným správcom fondu fondov,7) môže na základe zmluvy poveriť výkonom úloh prijímateľa správcu fondu fondov,

01.12.2015

j) správcom fondu fondov správcovská spoločnosť podľa osobitného predpisu,8)

01.12.2015

k) konečným prijímateľom osoba podľa osobitného predpisu,9)

01.12.2015

l) operáciou súhrn činností podľa osobitného predpisu.10)

01.12.2015

Pôsobnosť orgánov

01.12.2015

§ 4

01.12.2015

Vláda Slovenskej republiky

01.12.2015

(1) Vláda Slovenskej republiky plní úlohy podľa osobitného predpisu11) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona.

01.12.2015

(2) Vláda Slovenskej republiky schvaľuje systém riadenia finančných nástrojov.

01.12.2015

§ 5

01.12.2015

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie

01.12.2015

(1) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie plní úlohy podľa osobitného predpisu12) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona.

01.12.2015

(2) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať súčinnosť od poskytovateľa, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, orgánu auditu, centrálneho koordinačného orgánu, koordinačného orgánu pre finančné nástroje, prijímateľa, správcu fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, finančného sprostredkovateľa, konečného prijímateľa alebo iných osôb zapojených do vykonávania finančných nástrojov a tieto subjekty sú povinné mu požadovanú súčinnosť poskytnúť.

01.12.2015

§ 6

01.12.2015

Koordinačný orgán pre finančné nástroje

01.12.2015

(1) Koordinačným orgánom pre finančné nástroje je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

01.12.2015

(2) Koordinačný orgán pre finančné nástroje

01.12.2015

a) koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia finančných nástrojov,

01.12.2015

b) vypracúva systém riadenia finančných nástrojov a jeho zmeny; súčasťou systému riadenia finančných nástrojov je aj vzor zmluvy o financovaní,

01.12.2015

c) monitoruje a hodnotí výsledky vykonávania finančných nástrojov,

01.12.2015

d) plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia finančných nástrojov.

01.12.2015

(3) Koordinačný orgán pre finančné nástroje spolupracuje s Centrálnym koordinačným orgánom13) pri plnení svojich úloh, najmä pri tvorbe informačného monitorovacieho systému pre oblasť finančných nástrojov a pri monitorovaní a hodnotení výsledkov vykonávania finančných nástrojov.

01.12.2015

(4) Koordinačný orgán pre finančné nástroje je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať súčinnosť od poskytovateľa, centrálneho koordinačného orgánu, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, orgánu auditu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, prijímateľa, správcu fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, finančného sprostredkovateľa, konečného prijímateľa a iných osôb zapojených do vykonávania finančných nástrojov a tieto subjekty sú povinné mu požadovanú súčinnosť poskytnúť. Poskytnutie súčinnosti môže subjekt odmietnuť, ak by tým bol ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.

01.12.2015

§ 7

01.12.2015

Riadiaci orgán

01.12.2015

(1) Riadiaci orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu14) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona. Ak riadiaci orgán poverí pri poskytnutí príspevku na finančné nástroje vykonávaním finančných nástrojov orgán vykonávajúci finančné nástroje, jeho zodpovednosť za realizáciu operačného programu tým nie je dotknutá.

01.12.2015

(2) Riadiaci orgán je oprávnený vykonávať kontrolu operácie u prijímateľa, správcu fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, finančného sprostredkovateľa a konečného prijímateľa. Pri výkone kontroly riadiaci orgán postupuje podľa osobitného predpisu.15)

01.12.2015

§ 8

01.12.2015

Sprostredkovateľský orgán

01.12.2015

Sprostredkovateľský orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu16) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona.

01.12.2015

§ 9

01.12.2015

Certifikačný orgán

01.12.2015

(1) Certifikačný orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu17) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona. Certifikačný orgán je oprávnený pozastaviť platby pre operačný program, operáciu alebo ich časti, ak má podozrenie na nedostatky v postupe poskytovateľa alebo platobnej jednotky pri realizácii operácií. Certifikačný orgán je oprávnený zamietnuť platbu alebo upraviť výšku platby pre operačný program, operáciu, finančný nástroj alebo ich časti, ak zistí nedostatky v postupe poskytovateľa alebo platobnej jednotky pri realizácii operácie.

01.12.2015

§ 10

01.12.2015

Orgán auditu

01.12.2015

(1) Orgán auditu plní úlohy podľa osobitného predpisu18) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona. Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať súčinnosť od poskytovateľa, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, prijímateľa, správcu fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, finančného sprostredkovateľa, konečného prijímateľa alebo iných osôb zapojených do vykonávania finančných nástrojov.

01.12.2015

(2) Orgán auditu je oprávnený vykonávať vládny audit19) v koordinačnom orgáne pre finančné nástroje, poskytovateľovi, prijímateľovi, správcovi fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, finančnom sprostredkovateľovi a konečnom prijímateľovi.

01.12.2015

§ 11

01.12.2015

Platobná jednotka

01.12.2015

Platobná jednotka plní úlohy podľa osobitného predpisu20) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona.

01.12.2015

Postup pri poskytovaní príspevku na finančné nástroje

01.12.2015

§ 12

01.12.2015

Všeobecné ustanovenia o poskytovaní príspevku na finančné nástroje

01.12.2015

(1) Na poskytovanie príspevku na finančný nástroj sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,21) ak § 21 ods. 6 neustanovuje inak.

01.12.2015

(2) Príspevok na finančný nástroj, ktorým môže byť poskytnutá štátna pomoc, môže byť poskytnutý, len ak sú splnené pravidlá v oblasti štátnej pomoci.22)

01.12.2015

(3) Prijímateľ, správca fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, finančný sprostredkovateľ, konečný prijímateľ a iná osoba zapojená do vykonávania finančných nástrojov sú povinní poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly a vládneho auditu orgánom oprávneným na výkon kontroly a vládneho auditu a strpieť výkon tejto kontroly a vládneho auditu. Pri výkone kontroly a vládneho auditu sa postupuje podľa osobitného predpisu.23)

01.12.2015

(4) Poskytovanie príspevku na finančný nástroj musí byť v súlade s princípom riadneho finančného hospodárenia.24)

01.12.2015

§ 13

01.12.2015

Možnosti poskytnutia príspevkuna finančné nástroje

01.12.2015

(1) Poskytovateľ môže poskytnúť príspevok na finančný nástroj na finančné nástroje, ktoré

01.12.2015

a) sú zriadené na úrovni Európskej únie a ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Európska komisia,

01.12.2015

b) spravuje alebo za ktoré zodpovedá riadiaci orgán.

01.12.2015

(2) Poskytovateľ pri poskytnutí príspevku na finančné nástroje podľa odseku 1 písm. b) môže

01.12.2015

a) investovať do základného imania právnickej osoby vykonávajúcej finančné nástroje podľa osobitného predpisu,25) pričom táto právnická osoba sa považuje za prijímateľa,

01.12.2015

b) poveriť vykonávaním finančných nástrojov orgán vykonávajúci finančné nástroje, pričom orgán vykonávajúci finančné nástroje sa považuje za prijímateľa.

01.12.2015

(3) Prijímateľom podľa odseku 2 písm. b) môže byť

01.12.2015

a) medzinárodná finančná inštitúcia, v ktorej má Slovenská republika majetkovú účasť,

01.12.2015

b) finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu.26)

01.12.2015

(4) Ak poskytovateľ poskytne príspevok na finančný nástroj podľa odseku 1 písm. a), na audit týchto prostriedkov sa vzťahuje osobitný predpis.27)

01.12.2015

§ 14

01.12.2015

Postup a finančné toky pri poskytnutí príspevku na finančné nástroje

01.12.2015

(1) Poskytovateľ poskytuje príspevok na finančný nástroj podľa § 13 ods. 1 písm. b) prijímateľovi na základe zmluvy o financovaní podľa § 15.

01.12.2015

(2) Prijímateľ vykonáva finančné nástroje

01.12.2015

a) priamo alebo

01.12.2015

b) môže poveriť časťou vykonávania finančných nástrojov finančného sprostredkovateľa.

01.12.2015

(3) Ak prijímateľ vykonáva finančné nástroje podľa odseku 2 písm. a), poskytuje finančné prostriedky z finančného nástroja konečnému prijímateľovi na základe zmluvy28) podľa § 17.

01.12.2015

(4) Ak prijímateľ vykonáva finančné nástroje podľa odseku 2 písm. b), poskytuje finančné prostriedky určené na finančné nástroje finančnému sprostredkovateľovi na základe zmluvy s finančným sprostredkovateľom podľa § 16.

01.12.2015

(5) Finančný sprostredkovateľ pri vykonávaní finančných nástrojov poskytuje finančné prostriedky konečnému prijímateľovi na základe zmluvy28) podľa § 17.

01.12.2015

§ 15

01.12.2015

Zmluva o financovaní

01.12.2015

(1) Zmluva o financovaní je zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a upravuje práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa pri vykonávaní finančných nástrojov. Ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, zmluva o financovaní je trojstrannou zmluvou, pričom fond fondov a správca fondu fondov sú zmluvnými stranami zmluvy o financovaní.

01.12.2015

(2) Právny nárok na poskytnutie príspevku na finančný nástroj zo strany prijímateľa vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o financovaní, pričom poskytnutie príspevku na finančný nástroj na základe zmluvy o financovaní je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

01.12.2015

(3) Zmluva o financovaní obsahuje najmä

01.12.2015

a) identifikačné údaje poskytovateľa,

01.12.2015

b) identifikačné údaje prijímateľa; ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, identifikačné údaje fondu fondov a identifikačné údaje správcu fondu fondov,

01.12.2015

c) predmet zmluvy,

01.12.2015

d) práva a povinnosti poskytovateľa,

01.12.2015

e) práva a povinnosti prijímateľa; ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, práva a povinnosti fondu fondov a práva a povinnosti správcu fondu fondov,

01.12.2015

f) výšku poskytovaného príspevku na finančný nástroj,

01.12.2015

g) účel poskytovaného príspevku na finančný nástroj,

01.12.2015

h) náležitosti podľa osobitného predpisu,29)

01.12.2015

i) vysporiadanie finančných vzťahov,

01.12.2015

j) spôsoby ukončenia zmluvy,

01.12.2015

k) meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu.

01.12.2015

§ 16

01.12.2015

Zmluva s finančným sprostredkovateľom

01.12.2015

(1) Zmluva s finančným sprostredkovateľom je zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a upravuje práva a povinnosti prijímateľa a finančného sprostredkovateľa pri vykonávaní finančných nástrojov.

01.12.2015

(2) Právny nárok na poskytnutie finančných prostriedkov finančnému sprostredkovateľovi vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy s finančným sprostredkovateľom, pričom poskytnutie príspevku na finančný nástroj na základe zmluvy s finančným sprostredkovateľom je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

01.12.2015

(3) Zmluva s finančným sprostredkovateľom obsahuje najmä

01.12.2015

a) identifikačné údaje prijímateľa,

01.12.2015

b) identifikačné údaje finančného sprostredkovateľa,

01.12.2015

c) predmet zmluvy,

01.12.2015

d) práva a povinnosti prijímateľa,

01.12.2015

e) práva a povinnosti finančného sprostredkovateľa,

01.12.2015

f) výšku poskytovaného príspevku na finančný nástroj,

01.12.2015

g) účel poskytovaného príspevku na finančný nástroj,

01.12.2015

h) náležitosti podľa osobitného predpisu,30)

01.12.2015

i) očakávané výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom finančného nástroja, vyjadrené prostredníctvom cieľových hodnôt ukazovateľov,

01.12.2015

j) postup pri kontrole zo strany prijímateľa,

01.12.2015

k) ustanovenia o likvidácii finančného nástroja,

01.12.2015

l) vysporiadanie finančných vzťahov,

01.12.2015

m) spôsoby ukončenia zmluvy,

01.12.2015

n) sankcie za porušenie zmluvy,

01.12.2015

o) meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu.

01.12.2015

§ 17

01.12.2015

Konečný prijímateľ

01.12.2015

(1) Orgán vykonávajúci finančné nástroje poskytuje finančné prostriedky z finančného nástroja konečnému prijímateľovi na základe zmluvy.28) Zmluva upravuje práva a povinnosti orgánu vykonávajúceho finančné nástroje a konečného prijímateľa pri poskytnutí finančného príspevku z finančného nástroja.

01.12.2015

(2) Súčasťou zmluvy podľa odseku 1 musí byť aj povinnosť konečného prijímateľa poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly a auditu prijímateľovi a orgánom oprávneným na výkon kontroly a auditu a strpieť výkon tejto kontroly a auditu. Ak je finančným sprostredkovateľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, súčasťou zmluvy podľa odseku 1 musí byť aj predchádzajúci písomný súhlas konečného prijímateľa podľa osobitného predpisu.31)

01.12.2015

(3) Ak zmluva podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, na plnenie vyplývajúce z takej zmluvy sa nesmú použiť finančné prostriedky z príspevku na finančný nástroj; ak sa finančné prostriedky z príspevku na finančný nástroj už použili, finančný sprostredkovateľ je povinný bezodkladne tieto finančné prostriedky v plnej výške nahradiť z vlastných zdrojov.

01.12.2015

(4) Konečný prijímateľ je povinný používať finančné prostriedky poskytnuté z finančného nástroja na účely naplnenia cieľov spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v súlade s ustanoveniami zmluvy.

01.12.2015

Pravidlá pri poskytnutí a vrátení príspevku na finančné nástroje

01.12.2015

§ 18

01.12.2015

Pravidlá poskytnutia príspevku na finančný nástroj

01.12.2015

(1) Prijímateľ žiada o poskytnutie príspevku na finančný nástroj po uzatvorení zmluvy o financovaní prostredníctvom žiadosti o platbu.32)

01.12.2015

(2) V rámci jednej operácie môže realizovať poskytnutie príspevku na finančné nástroje alebo jeho časti prijímateľovi iba jedna platobná jednotka.

01.12.2015

(3) Na náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ako aj spôsob ich výpočtu sa vzťahuje osobitný predpis.33)

01.12.2015

§ 19

01.12.2015

Pravidlá vrátenia príspevku na finančný nástroj

01.12.2015

(1) Prijímateľ je povinný používať príspevok na finančný nástroj v súlade s cieľmi spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie počas obdobia ustanoveného osobitným predpisom.34) O použití týchto prostriedkov po uplynutí obdobia podľa prvej vety rozhodne vláda Slovenskej republiky.

01.12.2015

(2) Finančný sprostredkovateľ je povinný používať príspevok na finančný nástroj v rámci určeného finančného nástroja v súlade s podnikateľským plánom tohto finančného nástroja až do ukončenia finančného nástroja, ak v zmluve s finančným sprostredkovateľom nie je dohodnuté inak. Po ukončení obdobia uvedeného v prvej vete je finančný sprostredkovateľ povinný vrátiť tento príspevok na finančný nástroj prijímateľovi v súlade s podmienkami zmluvy s finančným sprostredkovateľom.

01.12.2015

(3) Konečný prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky orgánu vykonávajúcemu finančné nástroje, s ktorým uzatvoril zmluvu, v súlade s podmienkami zmluvy.

01.12.2015

§ 20

01.12.2015

Pravidlá vrátenia príspevku na finančný nástroj pri finančnej oprave

01.12.2015

(1) Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť podľa tohto zákona a osobitného predpisu35) za podmienok uvedených v zmluve o financovaní a v tomto zákone. Ak suma príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 100 eur, tento príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť poskytovateľ neuplatňuje a nevymáha.

01.12.2015

(2) Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť, ak došlo k porušeniu povinnosti prijímateľa. Porušením povinnosti prijímateľa je

01.12.2015

a) použitie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti v rozpore s určeným účelom, ktorým je zabezpečenie cieľov spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,

01.12.2015

b) poskytnutie finančných prostriedkov určených na finančné nástroje v rozpore s určeným účelom, ktorým je zabezpečenie cieľov spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,

01.12.2015

c) porušenie pravidiel, podmienok a postupov pri vykonávaní finančných nástrojov podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,36)

01.12.2015

d) porušenie pravidiel a podmienok uvedených v zmluve o financovaní, za ktorých bol príspevok na finančný nástroj poskytnutý.

01.12.2015

(3) Ak prijímateľ porušil povinnosti podľa odseku 2 písm. a) a b), je povinný vrátiť príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť vo výške, v ktorej došlo k porušeniu povinnosti, a penále vo výške 0,1 % sumy, v ktorej došlo k porušeniu povinnosti za každý aj začatý deň porušenia povinnosti do dňa vrátenia príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti vrátane, najviac do výšky tejto sumy.

01.12.2015

(4) Ak prijímateľ porušil povinnosti podľa odseku 2 písm. c) a d), je povinný vrátiť príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť vo výške finančnej opravy37) a penále vo výške 0,1 % sumy finančnej opravy za každý aj začatý deň porušenia povinnosti do dňa vrátenia príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti vrátane, najviac do výšky tejto sumy.

01.12.2015

(5) Prijímateľ je zodpovedný za vrátenie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti, na ktorom bola vykonaná finančná oprava. Prijímateľ nie je zodpovedný za vrátenie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti pri splnení podmienok ustanovených v osobitnom predpise.38)

01.12.2015

(6) Orgán vykonávajúci finančné nástroje, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu,39) je povinný vrátiť príspevok poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.40)

01.12.2015

§ 21

01.12.2015

Vysporiadanie finančných vzťahov

01.12.2015

(1) Finančnú opravu môže vykonať poskytovateľ, certifikačný orgán alebo orgán auditu pred ukončením operačného programu. Voči poskytovateľovi, certifikačnému orgánu alebo orgánu auditu sa vykoná finančná oprava viazaním podľa osobitného predpisu.41)

01.12.2015

(2) Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná vrátením príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti, na ktorej bola finančná oprava vykonaná, podľa § 20.

01.12.2015

(3) Ak poskytovateľ zistí nesplnenie povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť, vyzve prijímateľa na vrátenie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti.

01.12.2015

(4) Prijímateľ vracia prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet Ministerstva financií Slovenskej republiky vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.42)

01.12.2015

(5) Ak prijímateľ nevráti príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť a penále na základe výzvy podľa odseku 3, poskytovateľ oznámi túto skutočnosť príslušnej správe finančnej kontroly.43) Správa finančnej kontroly rozhodne o vrátení príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti a penále. Ak prijímateľ nevráti príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť a penále, správa finančnej kontroly tento príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť a penále vymáha.

01.12.2015

(6) Na konanie podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

01.12.2015

(7) Ak vznikne nezrovnalosť44) u finančného sprostredkovateľa alebo konečného prijímateľa, finančná oprava sa vykoná u prijímateľa. Prijímateľ následne vymáha tieto prostriedky od finančného sprostredkovateľa v súlade so zmluvou s finančným sprostredkovateľom podľa § 16, alebo od konečného prijímateľa v súlade so zmluvou podľa § 17. Výška finančnej opravy u prijímateľa sa určí primerane podľa § 20 ods. 3 a 4.

01.12.2015

§ 22

01.12.2015

Ochrana finančných záujmov Európskej únie

01.12.2015

Ak finančný sprostredkovateľ alebo konečný prijímateľ zistí nezrovnalosť, je povinný to bezodkladne oznámiť poskytovateľovi a prijímateľovi.

01.12.2015

§ 23

01.12.2015

Účtovníctvo

01.12.2015

(1) Orgán vykonávajúci finančné nástroje a konečný prijímateľ, ktorí sú účtovnou jednotkou,45) účtujú o skutočnostiach týkajúcich sa finančného nástroja

01.12.2015

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých operácií alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých operácií bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých operácií, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva, alebo

01.12.2015

b) v účtovných knihách so slovným a číselným označením operácie v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva.

01.12.2015

(2) Konečný prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou,45) vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa operácie v účtovných knihách so slovným a číselným označením operácie pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu46) o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

01.12.2015

§ 24

01.12.2015

Uchovávanie dokumentácie

01.12.2015

(1) Orgán vykonávajúci finančné nástroje a konečný prijímateľ uchovávajú a ochraňujú účtovnú dokumentáciu podľa § 23 a inú dokumentáciu týkajúcu sa operácie podľa osobitného predpisu.46)

01.12.2015

(2) Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku na finančné nástroje podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. Ustanovenia § 23 sa nepoužijú.


01.12.2015

Čl. II

01.12.2015

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 429/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z. a zákona č. 253/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.12.2015

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

01.12.2015

m) riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov.97ba)“.

01.12.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 97ba znie:

01.12.2015

97ba) Napríklad § 35a zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 125 a 127 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.

01.12.2015

Čl. III

01.12.2015

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona č. 71/2012 Z. z., zákona č. 111/2012 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2015

Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.12.2015

(2) Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. a SZRB Asset Management, a. s. sú oprávnenými prijímateľmi pre priamy finančný príspevok vo forme dotácie podľa osobitného predpisu.53)“.

01.12.2015

Čl. IV

01.12.2015

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 213/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.12.2015

V § 162 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.12.2015

i) riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov.72a)“.

01.12.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

01.12.2015

72a) Napríklad § 35a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 125 a 127 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.


01.12.2015

Čl. V

01.12.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.


01.12.2015

Andrej Kiska v. r.

01.12.2015

Peter Pellegrini v. r.

01.12.2015

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.12.2015

1) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.12.2015

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

01.12.2015

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

01.12.2015

4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

01.12.2015

5) Čl. 2 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012) v platnom znení.

01.12.2015

6) § 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
Čl. 2 bod 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

01.12.2015

7) § 26a ods. 1 písm. a) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.

01.12.2015

8) § 27 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.

01.12.2015

9) Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

10) Čl. 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

11) § 4 zákona č. 292/2014 Z. z.

01.12.2015

12) § 5 zákona č. 292/2014 Z. z

01.12.2015

13) § 6 zákona č. 292/2014 Z. z.

01.12.2015

14) § 7 zákona č. 292/2014 Z. z.

01.12.2015

15) § 9 až 9d zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

16) § 8 zákona č. 292/2014 Z. z.

01.12.2015

17) § 9 zákona č. 292/2014 Z. z.

01.12.2015

18) § 10 zákona č. 292/2014 Z. z.

01.12.2015

19) § 35a, § 35d až 35f zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

20) § 11 zákona č. 292/2014 Z. z.

01.12.2015

21) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

22) Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).

01.12.2015

23) Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

24) Čl. 4 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Čl. 30 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

01.12.2015

25) Čl. 38 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

26) Napríklad § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z., § 1 ods. 3 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2015 Z. z., § 1 ods. 3 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení, čl. 38 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

27) Čl. 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

28) Napríklad § 497 až 507 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

29) Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

30) Čl. 140 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

31) § 91 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

32) Čl. 41 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

33) Čl. 42 ods. 1 písm. d) a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Čl. 12 a 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13. 5. 2014) v platnom znení.

01.12.2015

34) Čl. 45 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

35) Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

36) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, delegované nariadenie (EÚ) č. 480/2014.

01.12.2015

37) Čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

38) Čl. 6 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 480/2014.

01.12.2015

39) § 2 ods. 2 písm. c) a ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

40) § 19 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

41) § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

42) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

43) Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

44) Čl. 2 ods. 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

01.12.2015

45) § 1 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

01.12.2015

46) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.