Vyhláška č. 275/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Čiastka 77/2015
Platnosť od 23.10.2015
Účinnosť od 01.01.2016
01.01.2016

275

01.01.2016

VYHLÁŠKA

01.01.2016

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2016

zo 7. októbra 2015,

01.01.2016

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

01.01.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „daň“) je uvedený v prílohe.

01.01.2016

§ 2

01.01.2016

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa § 1 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. januára 2016.


01.01.2016

§ 3

01.01.2016

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 31/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov.

01.01.2016

§ 4

01.01.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Peter Kažimír v. r.


01.01.2016

01.01.2016

Príloha k vyhláške č. 275/2015 Z. z.

01.01.2016

VZOR

01.01.2016

Daňové priznanie - spotrebná daň z tabakových výrobkov

01.01.2016

príloha 01