Zákon č. 274/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 77/2015
Platnosť od 23.10.2015
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2015 okrem čl. I siedmeho bodu § 3 ods. 1 písm. b) až f) a h), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

15.11.2015

274

15.11.2015

ZÁKON

15.11.2015

z 30. septembra 2015,

15.11.2015

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

15.11.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.11.2015

Čl. I

15.11.2015

Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.11.2015

1. V § 2c písm. c) a e) sa slovo „vykonávanie“ nahrádza slovom „výkon“.

15.11.2015

2. V § 2c sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

15.11.2015

f) rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti získanej v zahraničí,“.

15.11.2015

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).

15.11.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

15.11.2015

4a) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.“.

15.11.2015

3. V § 2d odsek 2 znie:

15.11.2015

(2) Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané asociáciou; osvedčenie má platnosť tri roky od jeho vydania.“.

15.11.2015

4. V § 2d sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

15.11.2015

5. Za § 2d sa vkladajú § 2e až 2g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

15.11.2015

㤠2e

15.11.2015

Zriadenie a postavenie Slovenskej asociácie horských sprievodcov

15.11.2015

(1) Zriaďuje sa Slovenská asociácia horských sprievodcov (ďalej len „asociácia sprievodcov“) so sídlom vo Vysokých Tatrách.

15.11.2015

(2) Asociácia sprievodcov je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov, ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na zvyšovaní ich odbornej úrovne a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

15.11.2015

(3) Asociácia sprievodcov je právnická osoba.

15.11.2015

(4) Orgány asociácie sprievodcov sú predseda, predsedníctvo a snem asociácie sprievodcov. Snem asociácie sprievodcov je najvyšší orgán asociácie sprievodcov, ktorý tvoria členovia asociácie sprievodcov. Predsedníctvo je výkonný orgán asociácie sprievodcov. Predseda je štatutárny orgán asociácie sprievodcov, ktorý zastupuje asociáciu sprievodcov navonok a koná v jej mene. Predsedu a predsedníctvo volí snem.

15.11.2015

(5) Podrobnosti o činnosti asociácie sprievodcov, práva a povinnosti členov asociácie sprievodcov ustanovujú stanovy, ktoré schvaľuje snem asociácie sprievodcov.

15.11.2015

§ 2f

15.11.2015

Pôsobnosť asociácie sprievodcov

15.11.2015

Asociácia sprievodcov najmä

15.11.2015

a) zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,

15.11.2015

b) vykonáva odbornú prípravu osôb na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,

15.11.2015

c) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,

15.11.2015

d) podieľa sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú sprievodcovskú činnosť,

15.11.2015

e) oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,

15.11.2015

f) rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti získanej v zahraničí,

15.11.2015

g) poskytuje informačné a poradenské služby,

15.11.2015

h) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa horskej sprievodcovskej činnosti,

15.11.2015

i) spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí.

15.11.2015

§ 2g

15.11.2015

Horská sprievodcovská činnosť

15.11.2015

(1) Horská sprievodcovská činnosť je sprevádzanie osôb v horskom prostredí a vysokohorskom prostredí bez použitia horolezeckého výstroja a horolezeckej výzbroje na zabezpečenie pohybu sprevádzanej osoby

15.11.2015

a) na turistických značených chodníkoch a trasách,

15.11.2015

b) mimo turistických značených chodníkov a trás

15.11.2015

1. bez snehovej prikrývky do prvého stupňa horolezeckej obťažnosti podľa medzinárodnej stupnice Medzinárodného zväzu horolezeckých spolkov (UIAA),

15.11.2015

2. so snehovou prikrývkou na snežniciach alebo bežeckých lyžiach.

15.11.2015

(2) Horskú sprievodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané asociáciou sprievodcov; osvedčenie má platnosť tri roky od jeho vydania.“.

15.11.2015

6. Nadpis § 3 znie: „Horské oblasti“.

15.11.2015

7. V § 3 odsek 1 znie:

15.11.2015

(1) Horské oblasti na účely tohto zákona sú:

15.11.2015

a) Belianske Tatry,

01.01.2017

b) Bukovské vrchy,

01.01.2017

c) Javorníky,

01.01.2017

d) Kremnické vrchy,

01.01.2017

e) Kysucká vrchovina,

01.01.2017

f) Kysucké Beskydy,

15.11.2015

g) Malá Fatra,

01.01.2017

h) Moravsko-sliezske Beskydy,

15.11.2015

i) Nízke Tatry,

15.11.2015

j) Pieniny,

15.11.2015

k) Slovenský raj,

15.11.2015

l) Stredné Beskydy,

15.11.2015

m) Veľká Fatra,

15.11.2015

n) Vysoké Tatry,

15.11.2015

o) Západné Tatry.“.

15.11.2015

8. § 4 vrátane nadpisu znie:

15.11.2015

㤠4

15.11.2015

Úlohy horskej služby

15.11.2015

(1) Horská služba v horských oblastiach a jaskyniach5) najmä

15.11.2015

a) organizuje a vykonáva záchrannú činnosť,

15.11.2015

b) poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,

15.11.2015

c) vykonáva preventívne opatrenia súvisiace s bezpečnosťou osôb, najmä pri ohrození lavínami,

15.11.2015

d) podieľa sa na pátraní po nezvestnej osobe,

15.11.2015

e) vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu,

15.11.2015

f) zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby,

15.11.2015

g) poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu5a) v súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou.

15.11.2015

(2) Horská služba ďalej

15.11.2015

a) plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,6)

15.11.2015

b) vydáva metodiku na vykonávanie odbornej spôsobilosti podľa § 12,

15.11.2015

c) vykonáva odbornú spôsobilosť podľa § 12,

15.11.2015

d) vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 12 ods. 3 a 11,

15.11.2015

e) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby,

15.11.2015

f) rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej v zahraničí,

15.11.2015

g) poskytuje súčinnosť pri dokumentovaní udalosti s následkom smrti alebo poškodenia zdravia na ťažko prístupnom mieste,

15.11.2015

h) je oprávnená vyhotoviť na zdokumentovanie záchrannej činnosti obrazový záznam alebo iný záznam o príčine a priebehu záchrannej činnosti vrátane príjmu tiesňového volania, ktorý uchováva tri roky od jeho vzniku,

15.11.2015

i) vykonáva výcvik psov na výkon záchrannej činnosti,

15.11.2015

j) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,

15.11.2015

k) spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri plnení úloh podľa tohto zákona,

15.11.2015

l) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti horskej záchrany, v ktorých zastupuje Slovenskú republiku.

15.11.2015

(3) Horská služba v horských oblastiach umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti (ďalej len „vlastník“) výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb a zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí.

15.11.2015

(4) Horská služba sa za odplatu môže podieľať na zaistení bezpečnosti pri športovom podujatí a inom verejnom podujatí a poskytovať služby súvisiace s bezpečnosťou a záchranou osôb prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a prevádzkovateľovi zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu, ak lyžiarska trať je v území, ktoré môže byť ohrozené lavínami.

15.11.2015

(5) Horská služba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o osobách s odbornou spôsobilosťou na výkon záchrannej činnosti podľa § 12 ods. 3 v rozsahu meno, priezvisko a druh záchrannej činnosti.“.

15.11.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

15.11.2015

5) § 24 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

15.11.2015

5a) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15.11.2015

9. V § 5 ods. 1 úvodná veta znie:

15.11.2015

„Príslušník horskej služby pri plnení úloh podľa § 4 a iná osoba, ktorá vykonáva činnosť organizovanú horskou službou, sú oprávnení“.

15.11.2015

10. V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „osobitného povolenia do horskej oblasti,“ nahrádzajú slovami „obmedzenia do horskej oblasti a jaskyne,“.

15.11.2015

11. V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slovo „činnosti“ vkladá čiarka a slová „preventívnej činnosti pri ohrození lavínou a pri dozore nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona“.

15.11.2015

12. V § 6 ods. 1 sa za slovo „umožniť“ vkladá slovo „neobmedzený“.

15.11.2015

13. V § 6 ods. 2 sa slová „Obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“ a slová „obvodným úradom“ sa nahrádzajú slovami „horskou službou“.

15.11.2015

14. § 8 vrátane nadpisu znie:

15.11.2015

㤠8

15.11.2015

Povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu

15.11.2015

(1) Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je povinný

15.11.2015

a) označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň jej náročnosti,

15.11.2015

b) zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť označenej lyžiarskej trate počas prevádzkového času lyžiarskej trate,

15.11.2015

c) umiestniť znenie povinností osoby na lyžiarskej trati podľa § 8a tak, aby sa s nimi bolo možné oboznámiť pri vstupe na lyžiarsku trať,

15.11.2015

d) zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc, a ak je to potrebné, prepravu zranenej osoby do miesta, kde sa jej poskytne neodkladná zdravotná starostlivosť; prepravu zranenej osoby pri sklone lyžiarskej trate nad 25 % je povinný zabezpečiť odborne spôsobilou osobou na výkon záchrannej činnosti podľa tohto zákona.

15.11.2015

(2) Prevádzkovateľ lyžiarskej trate môže ustanoviť podľa miestnych podmienok pravidlá správania sa na lyžiarskej trati; tieto pravidlá je povinný umiestniť tak, aby sa s nimi bolo možné oboznámiť pri vstupe na lyžiarsku trať.

15.11.2015

(3) Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je oprávnený zakázať činnosť na lyžiarskej trati osobe, ktorá porušuje povinnosti podľa § 8a.

15.11.2015

(4) Prevádzkovateľ zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu je povinný pri záchrannej činnosti, preventívnej činnosti pri ohrození lavínou a pri dozore nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona umožniť bezplatne prednostnú prepravu osôb podľa § 5 ods. 1 a zachraňovanej osoby na zariadení určenom na osobnú lanovú dopravu, ak to umožňujú prevádzkové podmienky, a to aj mimo prevádzkového času.“.

15.11.2015

15. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.11.2015

㤠8a

15.11.2015

Povinnosti osoby na lyžiarskej trati

15.11.2015

(1) Osoba na lyžiarskej trati je povinná

15.11.2015

a) správať sa tak, aby neohrozila život, zdravie alebo majetok,

15.11.2015

b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri úraze, oznámiť bezodkladne úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci podľa § 8 ods. 1 písm. d),

15.11.2015

c) dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.

15.11.2015

(2) Lyžiar a snoubordista (ďalej len „lyžiar“) sú povinní prispôsobiť jazdu na lyžiarskej trati povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.

15.11.2015

(3) Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

15.11.2015

(4) Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného.

15.11.2015

(5) Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúženej alebo neprehľadnej časti lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, je povinný také miesto urýchlene opustiť, ak je to možné.

15.11.2015

(6) Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

15.11.2015

(7) Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati, je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako 15 rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.

15.11.2015

(8) Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 8 ods. 1 písm. d), ak to umožní prevádzkovateľ lyžiarskej trate. Mimo prevádzkového času možno vstupovať na lyžiarsku trať, ak to umožní prevádzkovateľ lyžiarskej trate.“.

15.11.2015

16. V § 11 ods. 2 písm. e) sa za slovo „týkajú“ vkladá bodkočiarka a slová „okrem fyzických osôb, ktoré nie sú plnoleté, a fyzických osôb, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony,“ sa nahrádzajú slovami „to neplatí, ak osoba nie je plnoletá, nemá spôsobilosť na právne úkony alebo ide o náklady po osobe, ktorá zomrela pred záchrannou činnosťou alebo počas nej,“.

15.11.2015

17. § 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

15.11.2015

(3) Príjmy za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe môže horská služba použiť v súlade s osobitným predpisom9a) na vykonávanie odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti a materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby.“.

15.11.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

15.11.2015

9a) § 23 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

15.11.2015

18. § 11a vrátane nadpisu znie:

15.11.2015

㤠11a

15.11.2015

Odborná spôsobilosť na výkon horskej vodcovskej činnosti a odborná spôsobilosť na výkon horskej sprievodcovskej činnosti

15.11.2015

(1) Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a získaných návykov, ktoré sú potrebné na výkon horskej vodcovskej činnosti.

15.11.2015

(2) Odborná spôsobilosť sa získava úspešným vykonaním vstupného testu, osobitnou odbornou prípravou a úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zloženou z členov asociácie, ktorých určí asociácia.

15.11.2015

(3) Ak žiadateľ nevyhovie na vstupnom teste, nemôže absolvovať osobitnú odbornú prípravu.

15.11.2015

(4) Žiadateľovi, ktorý splnil podmienky zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 14 a úspešne vykonal skúšku, vydá asociácia osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti.

15.11.2015

(5) Žiadosť o vykonanie vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy a skúšky obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa. K žiadosti sa prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace, a zoznam horských aktivít absolvovaných žiadateľom za posledné tri roky.

15.11.2015

(6) Žiadateľ o vykonanie vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy a skúšky môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške; ak nevyhovie na opravnej skúške, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní osobitnej odbornej prípravy.

15.11.2015

(7) Odborne spôsobilá osoba je povinná opakovane najmenej raz za tri roky od absolvovania osobitnej odbornej prípravy zúčastniť sa ďalšej osobitnej odbornej prípravy a po jej skončení absolvovať preskúšanie; pri preskúšaní musí predložiť platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Ak sa ďalšej osobitnej odbornej prípravy nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať asociácii osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti.

15.11.2015

(8) Osobitná odborná príprava sa vykonáva za úhradu, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom. Úhradu určuje asociácia a je jej príjmom.

15.11.2015

(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa vzťahujú aj na odbornú spôsobilosť na výkon horskej sprievodcovskej činnosti, kde pôsobnosť vykonáva asociácia sprievodcov.

15.11.2015

(10) Minimálny rozsah horských aktivít, obsah a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, skúšky, ďalšej osobitnej odbornej prípravy, preskúšania a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti a horskej sprievodcovskej činnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

15.11.2015

19. V § 12 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa tohto zákona“.

15.11.2015

20. V § 12 ods. 4 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 14“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „9aa)“ nahrádza odkazom „9b)“.

15.11.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

15.11.2015

9b) § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“.

15.11.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa sa vypúšťa.

15.11.2015

21. V § 12 ods. 9 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „9a)“ nahrádza odkazom „9c)“.

15.11.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:

15.11.2015

9c) Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.“.

15.11.2015

22. V § 12a sa slová „vykonáva obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „vykonávajú okresný úrad a horská služba“.

15.11.2015

23. V § 13 ods. 1 sa slová „§ 8 ods. 1 písm. a), § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 8a ods. 1 až 5, 7 a 8, § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f)“.

15.11.2015

24. V § 14 ods. 1 sa slová „Obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“ a slová „§ 8 ods. 1 a 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1, 2 a 4“.

15.11.2015

25. V § 14 ods. 3 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.

15.11.2015

26. Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.11.2015

㤠16b

15.11.2015

Prechodné ustanovenie účinné od 15. novembra 2015

15.11.2015

Ustanovujúci snem asociácie sprievodcov zvolá výkonný orgán Slovenskej asociácie horských sprievodcov tak, aby sa uskutočnil do 28. februára 2016. Zasadnutie ustanovujúceho snemu asociácie sprievodcov vedie do zvolenia orgánov asociácie sprievodcov predseda Slovenskej asociácie horských sprievodcov.“.

15.11.2015

Čl. II

15.11.2015

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.11.2015

1. V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné v živnosti por. č. 31 stĺpec Preukaz spôsobilosti znie: „osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky“.

15.11.2015

2. V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné sa za živnosť por. č. 31 vkladá živnosť por. č. 31a, ktorá znie:

15.11.2015

„31a

Horská sprievodcovská činnosť

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov

§ 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení zákona č. 274/2015 Z. z.“.


15.11.2015

Čl. III

15.11.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2015 okrem čl. I siedmeho bodu § 3 ods. 1 písm. b) až f) a h), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.


15.11.2015

Andrej Kiska v. r.

15.11.2015

Peter Pellegrini v. r.

15.11.2015

Robert Fico v. r.