Zákon č. 269/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 76/2015
Platnosť od 22.10.2015
Účinnosť od 01.05.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I bodov 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2016.

01.01.2016

269

01.01.2016

ZÁKON

01.01.2016

z 22. septembra 2015,

01.01.2016

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.01.2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2016

Čl. I

01.01.2016

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z.z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie: „Čl. 95a nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení.“.

01.01.2016

2. V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenami au) až aw), ktoré znejú:

01.01.2016

au) Slovenskej obchodnej inšpekcii na účely plnenia jej úloh podľa osobitného predpisu,19l)

01.01.2016

av) Protimonopolnému úradu na účely plnenia úloh v oblasti ochrany hospodárskej súťaže,19m),

01.01.2016

aw) subjektom, ktorí na základe verejného obstarávania19n) poskytujú finančnej správe služby v oblasti informačných technológií, na účely vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy.“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 19l, 19m a 19n znejú:

01.01.2016

19l) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

19m) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8, zv. 2; Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003) v platnom znení.

01.01.2016

19n) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

3. § 13 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

01.01.2016

(10) Na podanie osoby podľa § 14 ods. 1, ktoré nebolo doručené finančnej správe elektronickými prostriedkami spôsobom podľa odseku 5, sa odseky 8 a 9 vzťahujú primerane, okrem podania podľa § 14 ods. 3. “.

01.01.2016

4. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2016

(3) Na podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu20a) a ktoré osoba podľa odseku 1 doručila inak ako elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5, sa neprihliada.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

01.01.2016

20a) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 361/2014 Z. z. v znení zákona č. 253/2015 Z. z.“.

01.01.2016

5. V § 16 odsek 9 znie:

01.01.2016

(9) Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, a po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní; ak vyrubovacie konanie nezačne (§ 68 ods. 1), dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.“.

01.01.2016

6. V § 20 ods. 2 posledná veta znie: „Správca dane, ktorým je colný úrad, môže takú osobu predviesť daňovému úradu alebo colnému úradu sám.“.

01.01.2016

7. V § 26 ods. 3 uvádzacia veta znie:

01.01.2016

„Poskytovatelia platobných služieb23a) sú povinní oznámiť“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

01.01.2016

23a) § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.“.

01.01.2016

8. Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

01.01.2016

24) Napríklad § 37 ods. 4 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 623/2004 Z. z., § 90 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2009 Z. z.

01.01.2016

25) Napríklad § 91 ods. 4 písm. c) a odseku 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

9. V § 26 ods. 8 sa za slovo „odosielateľoch,“ vkladajú slová „údaje o zásielkach doručovaných na dobierku,“.

01.01.2016

10. V § 26 odsek 9 znie:

01.01.2016

(9) Podniky27aa) sú povinné za podmienok uvedených v osobitnom predpise27ab) poskytnúť na účely správy daní správcovi dane na jeho žiadosť údaje účastníkov27ac) a prevádzkové údaje.27ad)“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 27aa až 27ad znejú:

01.01.2016

27aa) § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

01.01.2016

27ab) § 63 zákona č. 351/2011 Z. z.

01.01.2016

27ac) § 56 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z.

01.01.2016

27ad) § 57 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.“.

01.01.2016

11. V § 26 ods. 10 sa za slová „Vydavatelia tlače“ vkladá čiarka a slová „a poskytovatelia internetových služieb“ sa nahrádzajú slovami „prevádzkovatelia webových sídiel, poskytovatelia webhostingu, registrátori a držitelia domén“ a slová „podávateľa inzerátu uverejneného pod značkou“ sa nahrádzajú slovami „zadávateľa inzerátu, užívateľa internetových služieb a iné údaje potrebné na účely správy daní“.

01.01.2016

12. V § 32 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a ministerstvo“.

01.01.2016

13. V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a ministerstvom“.

01.01.2016

14. V § 33 odsek 4 znie:

01.01.2016

(4) Podmienky a podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.“.

01.01.2016

15. V § 46 ods. 1 sa slová „výkone daňovej kontroly“ nahrádzajú slovami „daňovej kontrole“.

01.01.2016

16. V § 46 ods. 10 sa vypúšťa slovo „kalendárnych“.

01.05.2016

17. V § 52 ods. 1 písmeno a) znie:

01.05.2016

a) daňových dlžníkov podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur,“.

01.05.2016

18. V § 52 odsek 4 znie:

01.05.2016

(4) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam podľa odseku 1 písm. a) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje, a zoznamy podľa odseku 1 písm. b) a c) v prvom polroku bežného roka. Zoznamy podľa odseku 2 zverejňuje obec v prvom polroku bežného roka na svojom webovom sídle alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií.“.

01.01.2016

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 37ac sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

01.01.2016

20. § 52 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

01.01.2016

(11) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu.37ad) V zozname sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 37ad znie:

01.01.2016

37ad) § 68d ods. 17 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2015 Z. z.“.

01.01.2016

21. V § 55 ods. 12 písm. e) sa za slovo „odpočtu“ vkladá čiarka a slová „a spotrebnej dane podľa § 79 ods. 7 a 8“ sa nahrádzajú slovami „spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty podľa § 79 ods. 7 až 9“.

01.01.2016

22. V § 67 ods. 10 sa slovo „doručenia“ nahrádza slovami „nadobudnutia právoplatnosti“.

01.01.2016

23. V § 72 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane alebo“.

01.01.2016

24. V § 72 ods. 5 sa slová „a 9“ nahrádzajú slovami „až 10“.

01.01.2016

25. V § 79 ods. 2 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo uplatniť postup podľa odseku 9 alebo odseku 10“ a vypúšťajú sa slová „daňovú pohľadávku alebo“.

01.01.2016

26. V § 79 ods. 7 sa za slovo „odpočet“ vkladá čiarka a slová „daň z pridanej hodnoty uplatnenú podľa osobitného predpisu44aa)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 44aa znie:

01.01.2016

44aa) § 78 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z.“.

01.01.2016

27. V § 79 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:

01.01.2016

(9) Na daň z pridanej hodnoty, ktorej vrátenie bolo priznané rozhodnutím správcu dane podľa osobitného predpisu,44b) sa primerane vzťahujú odseky 1 a 5; ak túto daň nemožno použiť podľa odseku 1, použije sa na úhradu pohľadávky členského štátu podľa osobitného predpisu.44c)

01.01.2016

(10) Ak daňový preplatok, nadmerný odpočet, daň z pridanej hodnoty alebo spotrebnú daň nemožno použiť podľa odseku 1, možno ju použiť na úhradu pohľadávky členského štátu podľa osobitného predpisu.44d)

01.01.2016

(11) Použitie daňového preplatku, nadmerného odpočtu, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane podľa odsekov 1 a 8 až 10 sa považuje za ich vrátenie.“.

01.01.2016

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 12.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 44b až 44d znejú:

01.01.2016

44b) § 55d ods. 1, 5 až 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

44c) § 9b ods. 1 zákona č. 466/2009 Z. z. v znení zákona č. 269/2015 Z. z.

01.01.2016

44d) § 8 ods. 2 zákona č. 466/2009 Z. z. v znení zákona č. 531/2011 Z. z.“.

01.01.2016

28. V § 82 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak je iný dôvod na jeho zmenu alebo zrušenie“.

01.01.2016

29. V § 84 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok“ a v písmene d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dňom určeným v súlade s podmienkami uvedenými v nariadení vlády vydanom podľa § 160 ods. 3,“.

01.01.2016

30. V § 87 ods. 4 sa slová „a 9“ nahrádzajú slovami „až 10“.

01.01.2016

31. V § 155 ods. 1 písm. f) uvádzacia veta znie: „vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne zo sumy“.

01.01.2016

32. V § 155 ods. 1 písmeno g) znie:

01.01.2016

g) vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i),“.

01.01.2016

33. V § 155 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

01.01.2016

h) vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i), ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie v lehote podľa § 16 ods. 9 po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň.“.

01.01.2016

34. V § 155 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2016

(2) Pokuta podľa odseku 1 písm. f) až h) sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania alebo po dni splatnosti dane až do dňa podania dodatočného daňového priznania alebo do uplynutia lehoty uvedenej v § 16 ods. 9 na podanie dodatočného daňového priznania po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, alebo do dňa doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok nie menej ako 1 % z vyrubenej sumy najviac však vo výške vyrubenej sumy.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 15.

01.01.2016

35. V § 155 odsek 5 znie:

01.01.2016

(5) Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky v prípadoch podľa odseku 1 písm. f) nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške 10 % ročne zo sumy podľa odseku 1 písm. f). Ak dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky v prípade podľa odseku 1 písm. h) nedosiahne 7 %, pokuta sa uloží vo výške 7 % ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní podľa odseku 1 písm. h). Ak základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky v prípade podľa odseku 1 písm. g) nedosiahne 3 %, pokuta sa uloží vo výške 3 % ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní podľa odseku 1 písm. g).“.

01.01.2016

36. V § 155 ods. 6 až 10 sa za slová „písm. g)“ vkladajú slová „alebo písm. h)“.

01.01.2016

37. Za § 155 sa vkladá § 155a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠155a

01.01.2016

Úhrnná pokuta

01.01.2016

(1) Tomu, kto sa dopustil viac ako jedného správneho deliktu podľa tohto zákona, ak ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta, ktorej výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia, správca dane, ktorý je oprávnený uložiť pokutu, ak je to účelné a možné, uloží úhrnnú pokutu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty; ak sú za také viaceré správne delikty horné hranice sadzieb pokút rovnaké, úhrnná pokuta sa uloží podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jeden z nich. Úhrnná pokuta sa uloží najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt z tých správnych deliktov, ktorých sa dopustil.

01.01.2016

(2) Uloženie úhrnnej pokuty spôsobom podľa odseku 1 sa uplatní primerane pri uložení pokút za správne delikty, ktoré sú porušením osobitného predpisu.92ba)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 92ba znie:

01.01.2016

92ba) Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

38. V § 160 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 84“.

01.01.2016

39. Slovo „banka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 11 ods. 6 písm. z) nahrádza slovami „poskytovatelia platobných služieb“ v príslušnom tvare.

01.01.2016

40. V § 165b ods. 3 sa za slová „§ 56 sa postupuje“ vkladá slovo „najskôr“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vo vzťahu k jednotlivým druhom daní podľa oznámenia finančného riaditeľstva uverejneného na jeho webovom sídle“.

01.01.2016

41. Za § 165d sa vkladá § 165e, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠165e

01.01.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

(1) Postup podľa § 79 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije aj vtedy, ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu44d) bola príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručená do 31. decembra 2015.

01.01.2016

(2) Podľa § 155 v znení účinnom do 31. decembra 2015 sa pri ukladaní pokuty postupuje, ak k podaniu dodatočného daňového priznania, doručeniu oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, spísaniu zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručeniu oznámenia o daňovej kontrole, doručeniu oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo k doručeniu oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň došlo do 31. decembra 2015.“.

01.01.2016

Čl. II

01.01.2016

Zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 4 ods. 3 sa slová „vymáhaní pohľadávky“ nahrádzajú slovami „poskytovaní medzinárodnej pomoci podľa tohto zákona“.

01.01.2016

2. V § 8 ods. 5 sa slová „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou16) v deň podpísania“ nahrádzajú slovami „posledný referenčný výmenný kurz16) zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom odoslania“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

01.01.2016

16) Čl. 18 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1189/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 302, 19. 11. 2011).“.

01.01.2016

3. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie:

01.01.2016

㤠9b

01.01.2016

(1) Ak príslušný orgán členského štátu v žiadosti o vymáhanie pohľadávky uvedie informáciu, že dlžník žiada Slovenskú republiku o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,24b) uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.24c)

01.01.2016

(2) Príslušný orgán Slovenskej republiky zašle príslušnému orgánu členského štátu žiadosť o vymáhanie pohľadávky aj vtedy, ak má vedomosť

01.01.2016

a) o tom, že dlžník žiada o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu24d) v členskom štáte, a

01.01.2016

b) o existencii pohľadávky podľa § 3 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu.

01.01.2016

(3) V žiadosti podľa odseku 2 príslušný orgán Slovenskej republiky uvedie informáciu, že dlžník žiada o vrátenie dane z pridanej hodnoty v členskom štáte, pričom splnenie podmienok podľa § 8 ods. 4 písm. a) sa nevyžaduje.“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 24b až 24d znejú:

01.01.2016

24b) § 55b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

24c) § 79 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 269/2015 Z. z.

01.01.2016

24d) § 55f zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 471/2009 Z. z.“.

01.01.2016

4. V § 11 ods. 1 sa slovo „zamietne“ nahrádza slovami „môže zamietnuť“.

01.01.2016

5. V § 11 odsek 2 znie:

01.01.2016

(2) Príslušný orgán Slovenskej republiky

01.01.2016

a) môže zamietnuť žiadosť podľa § 8 a § 9b ods. 1, ak celková suma pohľadávky je nižšia ako 1 500 eur,

01.01.2016

b) zamietne žiadosť podľa § 6 až 8, § 9b ods. 1 alebo § 10, ak medzi dňom, keď sa pohľadávka stala splatnou podľa právneho predpisu členského štátu, a dňom, keď žiadosť príslušného orgánu členského štátu bola doručená príslušnému orgánu Slovenskej republiky, uplynulo viac ako päť rokov.“.

01.01.2016

6. V § 18 odsek 2 znie:

01.01.2016

(2) Na prepočet sumy pohľadávky Slovenskej republiky na menu zmluvného štátu, ktorá je iná ako mena euro, sa použije posledný referenčný výmenný kurz16) zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom odoslania žiadosti o vymáhanie. Ak Úradný vestník Európskej únie pre menu zmluvného štátu, ktorá je iná ako mena euro, referenčný výmenný kurz nezverejňuje, na tento prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska32) v deň podpísania žiadosti podľa § 8.“.

01.01.2016

7. Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠19b

01.01.2016

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

Postup podľa § 9b v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije aj vtedy, ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky bola príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručená do 31. decembra 2015 a v tejto žiadosti bola uvedená informácia, že dlžník žiada Slovenskú republiku o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.24b)“.

01.01.2016

Čl. III

01.01.2016

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 128/2014 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

V § 55 ods. 6 prvej vete sa za slovami „vnútorného poriadku“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „bezpečnosti štátu“ sa vkladajú slová „a správy daní“ a v druhej vete sa za slovami „bezpečnosti štátu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „obrany štátu“ sa vkladajú slová „a správy daní“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa dopĺňa citáciami, ktoré znejú:

01.01.2016

„Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


01.01.2016

Čl. IV

01.01.2016

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I bodov 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2016.


01.01.2016

Andrej Kiska v. r.

01.01.2016

Peter Pellegrini v. r.

01.01.2016

Robert Fico v. r.