Zákon č. 267/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 76/2015
Platnosť od 22.10.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015. Čl. II stráca účinnosť 1. júla 2016.

01.12.2015

267

01.12.2015

ZÁKON

01.12.2015

z 25. septembra 2015,

01.12.2015

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.12.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2015

Čl. I

01.12.2015

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z. a zákona č. 366/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2015

1. V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „(§ 46 až 55)“ nahrádzajú slovami „(§ 46 až 54)“.

01.12.2015

2. V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:

01.12.2015

c) konanie vo veciach notárskych úschov (ďalej len „úschov“) (§ 65 až 68),“.

01.12.2015

3. V § 3 ods. 1 písm. d) sa slovo „úkony“ nahrádza slovom „konanie“, slovo „73j“ sa nahrádza slovom „73k“ a bodka na konci sa nahrádza čiarkou.

01.12.2015

4. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.12.2015

e) činnosť osvedčujúcej osoby.1)“.

01.12.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.12.2015

1) § 7 a 9 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.12.2015

5. V § 3 ods. 2 sa nad slovom „zákon“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1a)“.

01.12.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.12.2015

1a) Napríklad Občiansky súdny poriadok.“.

01.12.2015

6. V § 3 ods. 3 sa nad slovom „mediátora“ odkaz „1a)“ nahrádza odkazom „1aa)“.

01.12.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

01.12.2015

1aa) Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.12.2015

7. V § 3 ods. 4 sa za slovo „odpisy“ vkladá čiarka a slová „potvrdenia a výpisy z notárskych centrálnych registrov“.

01.12.2015

8. § 6 znie:

01.12.2015

㤠6

01.12.2015

(1) Výkon notárskej činnosti je nezlučiteľný so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, podnikaním, členstvom v štatutárnom orgáne alebo v kontrolnom orgáne právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť a s inou zárobkovou činnosťou, ak nejde o činnosť podľa odseku 2.

01.12.2015

(2) Výkon notárskej činnosti je zlučiteľný so správou majetku notára a majetku jemu blízkych osôb,1d) s vedeckou činnosťou, pedagogickou činnosťou, publikačnou činnosťou, umeleckou činnosťou, so znaleckou činnosťou, s tlmočníckou činnosťou a prekladateľskou činnosťou a s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva a s výkonom funkcie poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku. Notár nemôže vykonávať znaleckú činnosť vo veciach, v ktorých pôsobí ako súdny komisár.“.

01.12.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

01.12.2015

1d) § 116 Občianskeho zákonníka.“.

01.12.2015

9. V § 7 odsek 2 znie:

01.12.2015

(2) Za úkony svojich zamestnancov vykonané na základe poverenia notára zodpovedá notár.“.

01.12.2015

10. § 9 znie:

01.12.2015

㤠9

01.12.2015

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)

01.12.2015

a) vymenúva notára do notárskeho úradu a odvoláva notára z notárskeho úradu,

01.12.2015

b) určuje počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú zmenu,

01.12.2015

c) zriaďuje a ruší notársky úrad,

01.12.2015

d) na návrh komory môže navzájom preložiť notárov s ich súhlasom do notárskeho úradu v obvode iného súdu prvého stupňa najskôr po uplynutí troch rokov od vymenovania notára do notárskeho úradu.“.

01.12.2015

11. § 10 znie:

01.12.2015

㤠10

01.12.2015

(1) Notára vymenuje minister na základe výsledkov výberového konania, a to spravidla do sídla v obvode súdu prvého stupňa (§ 15 ods. 1).

01.12.2015

(2) Komora vyhlási výberové konanie spravidla do 31. januára kalendárneho roka na všetky notárske úrady, v ktorých výkon notárskeho úradu zanikol podľa § 14 ods. 1 písm. a) až d), a to podľa stavu ku dňu vyhlásenia výberového konania.

01.12.2015

(3) Komora uskutoční výberové konanie podľa odseku 2 a skončí ho spravidla do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Výberové konanie je skončené dňom vyhlásenia jeho výsledkov.

01.12.2015

(4) Do výberového konania sa môže prihlásiť každý občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 1.

01.12.2015

(5) Všetci účastníci výberového konania majú rovné postavenie. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.1e)“.

01.12.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

01.12.2015

1e) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.12.2015

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov“ a vypúšťa sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení neskorších predpisov“.

01.12.2015

13. V § 12 odsek 3 znie:

01.12.2015

(3) Notár na výkon svojej činnosti musí mať technické a programové vybavenie na prepojenie notárskeho úradu, do ktorého bol vymenovaný, s Centrálnym informačným systémom komory.“.

01.12.2015

14. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.12.2015

e) vzájomným preložením notárov; výkon notárskeho úradu zaniká v notárskom úrade, z ktorého je notár preložený.“.

01.12.2015

15. V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.12.2015

(4) Ak bol notár odvolaný podľa odseku 2 písm. a) a disciplinárne konanie vedené proti nemu bolo prerušené podľa § 93 ods. 4 a zároveň spĺňa podmienky na vymenovanie za notára podľa § 11 ods. 1, môže ho minister opätovne vymenovať za notára najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa jeho odvolania.“.

01.12.2015

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

01.12.2015

16. V § 15 odsek 1 znie:

01.12.2015

(1) Sídlom notára je sídlo notárskeho úradu, do ktorého bol notár vymenovaný; spravidla je ním sídlo súdu prvého stupňa, v ktorého obvode bol notársky úrad zriadený. Iné sídlo v rámci tohto obvodu si notár môže zvoliť len so súhlasom komory.“.

01.12.2015

17. V § 16 odseky 4 a 5 znejú:

01.12.2015

(4) Notári, ktorí boli vymenovaní do notárskych úradov so sídlom v obvode toho istého súdu prvého stupňa, môžu na základe písomnej zmluvy vykonávať svoje notárske úrady spoločne v jednej kancelárii (ďalej len „spoločník“). Ak nie je zmluvou ustanovené inak, sú ich podiely na majetku, výnosoch a záväzkoch rovnaké.

01.12.2015

(5) Spoločníci sú oprávnení na vzájomné zastupovanie vo svojich notárskych úradoch. To neplatí, ak ide o pozastavenie alebo prerušenie výkonu notárskeho úradu alebo zbavenie notárskeho úradu jedného zo spoločníkov.“.

01.12.2015

18. § 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.12.2015

(6) Pri zastupovaní sa spoločník podpisuje svojím menom a priezviskom, používa svoju úradnú pečiatku a uvedie meno a priezvisko notára, ktorého zastupuje.“.

01.12.2015

19. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

01.12.2015

㤠16a

01.12.2015

(1) Výkon notárskeho úradu sa prerušuje dňom, keď sa notár ujal výkonu verejnej funkcie, ktorá je zlučiteľná s výkonom notárskeho úradu a nejde o funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku. Prerušenie výkonu notárskeho úradu oznámi notár bezodkladne komore a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

01.12.2015

(2) V oznámení podľa odseku 1 notár uvedie dôvod prerušenia výkonu notárskeho úradu a jeho predpokladanú dĺžku. K oznámeniu notár priloží aj doklady preukazujúce, že sa ujal výkonu verejnej funkcie.

01.12.2015

(3) Notár, ktorému bol prerušený výkon notárskeho úradu, môže vo výkone notárskeho úradu pokračovať až po uplynutí doby výkonu verejnej funkcie. Skutočnosť, že notár môže znovu začať vykonávať notársky úrad, oznámi notár komore a ministerstvu najmenej 30 dní pred skončením výkonu verejnej funkcie. Ak to vzhľadom na okolnosti skončenia výkonu verejnej funkcie nie je možné, oznámi notár, že môže pokračovať vo výkone notárskeho úradu komore a ministerstvu bezodkladne.

01.12.2015

(4) Počas prerušenia výkonu notárskeho úradu zastupuje notára zástupca podľa § 17.

01.12.2015

(5) Prerušenie výkonu notárskeho úradu nebráni začatiu a pokračovaniu v disciplinárnom konaní vedenom proti notárovi.“.

01.12.2015

20. § 17 až 19 vrátane nadpisov znejú:

01.12.2015

„Zástupca notára

01.12.2015

§ 17

01.12.2015

(1) Ak notár nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať notársky úrad viac ako 30 dní z dôvodu choroby, čerpania dovolenky alebo z iných vážnych dôvodov a nie je zastúpený alebo nebude zastúpený spoločníkom (§ 16 ods. 4 až 6) alebo notárskym kandidátom (§ 25), komora ustanoví notárovi zástupcu a zároveň určí výšku podielu zástupcu na odmene zastupovaného notára.

01.12.2015

(2) Notár informuje komoru o dôvodoch podľa odseku 1 a podá návrh na ustanovenie zástupcu bez zbytočného odkladu.

01.12.2015

(3) Komora ustanoví notárovi zástupcu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvie o dôvodoch pre zastupovanie podľa odseku 1, a uvedie začiatok a predpokladanú dobu zastupovania.

01.12.2015

(4) Komora ustanoví notárovi zástupcu aj vtedy, ak ide o pozastavenie alebo prerušenie výkonu notárskeho úradu.

01.12.2015

(5) Odmena zastupovanému notárovi nepatrí, ak má prerušený výkon notárskeho úradu z dôvodu výkonu verejnej funkcie alebo pozastavený výkon notárskeho úradu.

01.12.2015

(6) Komora ustanoví notárovi iného zástupcu, ak ustanovený zástupca požiada o uvoľnenie z funkcie zástupcu alebo ak o to požiada zastupovaný notár.

01.12.2015

(7) Ak zastupovanie trvá, nemôže zastupovaný notár vykonávať notársku činnosť.

01.12.2015

(8) Zastupovaný notár oznámi komore zánik dôvodov, pre ktoré zastupovanie vzniklo.

01.12.2015

(9) Zastupovanie končí

01.12.2015

a) dňom, ktorý určí komora na základe oznámenia podľa odseku 8,

01.12.2015

b) smrťou zastupovaného notára alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

01.12.2015

(10) Komora ustanoví zástupcu z notárov v rámci obvodu toho istého súdu prvého stupňa.

01.12.2015

§ 18

01.12.2015

(1) Zástupca notára vykonáva úkony, ktoré neznesú odklad.

01.12.2015

(2) Notárske listiny zástupca notára podpisuje svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko notára, ktorého zastupuje.

01.12.2015

(3) Zástupca notára používa pri zastupovaní svoju úradnú pečiatku.

01.12.2015

§ 19

01.12.2015

Náhradník notára

01.12.2015

(1) Po zániku výkonu notárskeho úradu ustanoví komora náhradníka notára. Za náhradníka notára môže byť ustanovený len notár.

01.12.2015

(2) Náhradník notára vykonáva úkony spojené so zánikom výkonu notárskeho úradu. Je povinný najmä zabezpečiť ukončenie spisov, vydanie notárskych úschov a uloženie notárskych registrov, spisov a pečiatok do notárskeho archívu (§ 86).

01.12.2015

(3) Notárske listiny podpisuje náhradník notára svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko notára, ktorého výkon notárskeho úradu zanikol.

01.12.2015

(4) Náhradníkovi notára patrí za úkony spojené so zánikom výkonu notárskeho úradu odmena vo výške určenej komorou. Odmena sa vypláca z prostriedkov komory.“.

01.12.2015

21. V § 20 ods. 1 sa za slová „zamestnanec notára“ vkladajú slová „v pracovnom pomere“.

01.12.2015

22. § 22 znie:

01.12.2015

㤠22

01.12.2015

Koncipienta môže notár písomne poveriť vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti, okrem spísania a podpísania notárskej zápisnice a vydania a podpísania osvedčenia o dedičstve a európskeho osvedčenia o dedičstve, ako aj vykonávaním činnosti podľa § 5.“.

01.12.2015

23. V § 23 ods. 2 sa slovo „zamestnaný“ nahrádza slovami „v pracovnom pomere“.

01.12.2015

24. V § 24 odseky 1 až 3 znejú:

01.12.2015

(1) Na základe písomnej žiadosti notára zapíše komora do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia do zoznamu notárskych kandidátov (ďalej len „kandidát“) toho, kto

01.12.2015

a) vykonal právnu prax v dĺžke troch rokov, z toho najmenej dva roky notársku prax,

01.12.2015

b) zložil notársku skúšku,

01.12.2015

c) súhlasí so zápisom do zoznamu kandidátov,

01.12.2015

d) spĺňa podmienky ustanovené v § 21 ods. 1.

01.12.2015

(2) Vykonanie notárskej skúšky musí byť umožnené každému, kto spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a v § 21 ods. 1. Notársku skúšku možno opakovať dvakrát, najskôr po uplynutí jedného roka od konania predchádzajúcej notárskej skúšky. Podrobnosti o konaní notárskej skúšky ustanoví interný predpis komory.

01.12.2015

(3) Komora vykoná zápis podľa odseku 1 a oznámi deň vykonania zápisu kandidátovi a notárovi, u ktorého je kandidát v pracovnom pomere.“.

01.12.2015

25. § 25 znie:

01.12.2015

㤠25

01.12.2015

(1) Kandidáta môže notár písomne poveriť vykonávaním všetkých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti, ako aj vykonávaním činnosti podľa § 5.

01.12.2015

(2) Notárske listiny podpisuje kandidát svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko notára, ktorý ho poveril. Za úkony kandidáta vykonané na základe poverenia notára zodpovedá notár.“.

01.12.2015

26. V § 26 ods. 2 sa slovo „zamestnaný“ nahrádza slovami „v pracovnom pomere“.

01.12.2015

27. V § 27 ods. 1 sa slová „v pracovnom pomere“ nahrádzajú slovami „v pracovnoprávnom vzťahu“.

01.12.2015

28. V § 27 odsek 2 znie:

01.12.2015

(2) Zamestnanca môže notár písomne poveriť vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti, okrem spísania a podpísania notárskej zápisnice, zápisnice o úschove a vydania a podpísania osvedčenia o dedičstve a európskeho osvedčenia o dedičstve, ako aj vykonávaním činnosti podľa § 5.“.

01.12.2015

29. V § 29 ods. 4 sa na konci tretej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „a iné notárske registre.“ a v šiestej vete sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

01.12.2015

30. § 29 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

01.12.2015

(10) Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona podľa osobitného predpisu.2da) Komora môže zverejňovať osobné údaje na účely výkonu notárskeho úradu, výkonu praxe kandidáta a výkonu praxe koncipienta v nevyhnutnom rozsahu.

01.12.2015

(11) Komora je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely tohto zákona kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.“.

01.12.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 2da znie:

01.12.2015

2da) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.12.2015

31. V § 31 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú slová „a poriadok vedenia notárskych registrov“.

01.12.2015

32. § 32 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.12.2015

c) kto dosiahol vek 67 rokov k 31. decembru kalendárneho roka.“.

01.12.2015

33. V § 34 odsek 3 znie:

01.12.2015

(3) Disciplinárna komisia koná a rozhoduje v trojčlennom senáte. Konanie a rozhodovanie disciplinárnej komisie a zloženie jej senátov upraví disciplinárny poriadok.“.

01.12.2015

34. § 36 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

01.12.2015

(5) Notár spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu notárskeho úradu podľa osobitného predpisu.2da)

01.12.2015

(6) Notár je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu notárskeho úradu kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.“.

01.12.2015

35. V § 37 ods. 1 sa nad slovom „osoba“ a v § 50 sa nad slovom „blízke“ odkaz „3)“ nahrádza odkazom „1d)“.

01.12.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

01.12.2015

36. V § 37 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

01.12.2015

37. V § 38 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1“ a za slovom „úkonu“ sa vypúšťa slovo „v“.

01.12.2015

38. V § 39 ods. 2 písm. a) sa za slovo „účastník“ vkladajú slová „alebo jeho právni nástupcovia“.

01.12.2015

39. V § 39 ods. 2 písmeno c) znie:

01.12.2015

c) predseda okresného súdu, v obvode ktorého mal notár sídlo, vo veciach činnosti notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve na účely trestného konania.“.

01.12.2015

40. V § 39 odsek 4 znie:

01.12.2015

(4) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak ide o poskytnutie všeobecnej informácie oprávnenému orgánu (§ 82) o tom, že úkon bol alebo nebol vykonaný, ak ide o zákonom uloženú povinnosť oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu alebo ak ide o podanie vysvetlenia alebo výpoveď v disciplinárnom konaní podľa § 91.“.

01.12.2015

41. V § 39 ods. 5 sa slová „pracovného pomeru“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávneho vzťahu“.

01.12.2015

42. V § 39 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Zbaviť notára povinnosti zachovávať mlčanlivosť možno aj po zániku výkonu notárskeho úradu.“.

01.12.2015

43. V § 42 odsek 2 znie:

01.12.2015

(2) Dátum spísania notárskej listiny, číselné údaje týkajúce sa lehôt a číselné údaje vyjadrujúce peňažnú sumu sa v notárskej listine vypisujú slovami.“.

01.12.2015

44. § 43 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.12.2015

(3) Opravu notárskej listiny vydanej notárom, ktorého výkon notárskeho úradu už zanikol, vykoná notár určený prezídiom komory alebo náhradník notára (§ 19).“.

01.12.2015

45. V § 47 písm. a) sa slovo „spísania“ nahrádza slovom „podpísania“.

01.12.2015

46. V § 47 písmeno c) znie:

01.12.2015

c) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka, ak je ním fyzická osoba, a názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo účastníka, ak je ním právnická osoba, ako aj ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka,“.

01.12.2015

47. V § 47 písm. i) sa slovo „tlmočníkov“ nahrádza slovami „osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka“.

01.12.2015

48. Doterajší text § 47 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.12.2015

(2) Ak sa notárska zápisnica spisuje s účastníkom, ktorý je zastúpený na základe plnomocenstva, pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená; úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. Splnomocnenie je prílohou notárskej zápisnice.“.

01.12.2015

49. V § 48 ods. 1 sa slovo „tlmočníkov“ nahrádza slovami „osobu, ktorá ovláda jazyk účastníka“.

01.12.2015

50. V § 48 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník úkonu vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.“.

01.12.2015

51. V § 50 sa slovo „maloletí“ nahrádza slovami „osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu“.

01.12.2015

52. V § 51 ods. 2 prvej vete sa slovo „účastník“ nahrádza slovami „je účastník hluchý alebo nemý a“.

01.12.2015

53. § 53 znie:

01.12.2015

㤠53

01.12.2015

(1) Ak účastník, svedok úkonu alebo dôverník neovláda jazyk, v ktorom sa notárska zápisnica spisuje (§ 41), notár priberie osobu, ktorá tento jazyk a jazyk, akým hovorí účastník, svedok úkonu alebo dôverník, ovláda; táto osoba musí spĺňať náležitosti spôsobilého svedka (§ 50).

01.12.2015

(2) Ak notár alebo jeho zamestnanec ovláda jazyk, akým hovorí účastník, svedok úkonu alebo dôverník, možno upustiť od pribratia osoby podľa odseku 1.

01.12.2015

(3) V závere notárskej zápisnice notár uvedie doložku o tom, že účastníkovi bol obsah notárskej zápisnice pretlmočený a že účastník zápisnicu schvaľuje. Osoba, ktorá ovláda jazyk, akým hovorí účastník, pripojí svoj podpis na notársku zápisnicu.

01.12.2015

(4) Odmenu osoby, ktorá bola pribratá podľa odseku 1, a náhradu jej hotových výdavkov hradí účastník.“.

01.12.2015

54. V § 54 sa za slová „listinu o vydedení“ vkladá čiarka a slová „vyhlásenie o voľbe práva podľa osobitného predpisu4a)“ a za slová „odvolanie týchto úkonov“ sa vkladajú slová „(ďalej len „závet“)“.

01.12.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

01.12.2015

4a) Čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012).“.

01.12.2015

55. V § 54 druhej vete sa slovo „spísania“ nahrádza slovom „podpísania“.

01.12.2015

56. § 55 sa vypúšťa.

01.12.2015

57. V § 56 ods. 3 sa slová „§ 46 až 55“ nahrádzajú slovami „§ 46 až 54“.

01.12.2015

58. V § 57 ods. 1 sa slovo „tlmočníkom“ nahrádza slovom „prekladateľom“.

01.12.2015

59. V § 57 ods. 2 druhá veta znie:

01.12.2015

„Osvedčenie listín, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo kandidát.“.

01.12.2015

60. V § 58 ods. 2 písmeno b) znie:

01.12.2015

b) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka,“.

01.12.2015

61. V § 58 ods. 2 písm. e) sa slovo „deň“ nahrádza slovom „dátum“.

01.12.2015

62. V § 58 odsek 5 znie:

01.12.2015

(5) Osvedčovanie pravosti podpisu na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo kandidát.“.

01.12.2015

63. Nadpis pod § 60 znie: „Osvedčenie o proteste zmenky a šeku“.

01.12.2015

64. V § 63 sa slová „Notárska zápisnica musí obsahovať“ nahrádzajú slovami „Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní musí okrem všeobecných náležitostí notárskej zápisnice (§ 47) obsahovať“.

01.12.2015

65. V § 63 písm. a) prvom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byť úradne osvedčená,“.

01.12.2015

66. V § 63 písm. a) druhom bode sa slová „nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady“ nahrádzajú slovami „vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy“.

01.12.2015

67. V § 63 písm. a) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce,“.

01.12.2015

68. Doterajší text § 63 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:

01.12.2015

(2) Účastník nemôže urobiť vyhlásenie podľa odseku 1 v zastúpení.

01.12.2015

(3) Ak obec vo svojom vyjadrení podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu dotknuté záujmy neoznačí alebo sa nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že záujmy obce nie sú dotknuté.

01.12.2015

(4) Ak sa právnická osoba podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že nemá výhrady.“.

01.12.2015

69. V štvrtej časti štvrtý diel znie:

01.12.2015

„ŠTVRTÝ DIEL

01.12.2015

Konanie vo veciach úschov

01.12.2015

§ 65

01.12.2015

(1) V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy

01.12.2015

a) závet,

01.12.2015

b) inú listinu, listinný cenný papier (ďalej len „listina“),

01.12.2015

c) peniaze.

01.12.2015

(2) Notár prijme do úschovy listinu, aby s ňou nakladal podľa

01.12.2015

a) príkazu zložiteľa alebo

01.12.2015

b) dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom.

01.12.2015

(3) Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal podľa

01.12.2015

a) príkazu zložiteľa,

01.12.2015

b) dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo

01.12.2015

c) osobitného predpisu.6ba)

01.12.2015

(4) V konaniach vo veciach úschov notár spíše zápisnicu o úschove so zložiteľom; zápisnicu spíše aj s príjemcom, ak o to zložiteľ alebo príjemca požiada.

01.12.2015

(5) Ak sa zápisnica o úschove spisuje len so zložiteľom a s predmetom úschovy sa má nakladať podľa dohody uzatvorenej medzi zložiteľom a príjemcom, pravosť podpisu príjemcu na tejto dohode musí byť úradne osvedčená.

01.12.2015

(6) Počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy. Notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov.6bb)

01.12.2015

§ 66

01.12.2015

Úschova závetu

01.12.2015

(1) Zápisnica o úschove závetu musí okrem náležitostí podľa § 47 obsahovať

01.12.2015

a) označenie miesta a času prijatia závetu,

01.12.2015

b) údaj, o aký závet ide,

01.12.2015

c) údaj o tom, že závet bol notárom prijatý do úschovy,

01.12.2015

d) údaj o vykonanom poučení o formálnych a obsahových náležitostiach závetu,

01.12.2015

e) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalé bydlisko závetcu, miesto a dátum podpísania závetu.

01.12.2015

(2) Notár spíše zápisnicu o úschove závetu so závetcom alebo so splnomocneným zástupcom závetcu na základe osobitného plnomocenstva, ktoré ho oprávňuje na zloženie závetu do úschovy. Pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená; úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. Prijatie závetu do úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.

01.12.2015

(3) Notár vydá závet z úschovy len podľa osobitného predpisu.6bc) O vydaní závetu z úschovy podľa osobitného predpisu6bc) notár spíše úradný záznam o zistení stavu a obsahu závetu. Vydanie závetu z úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.

01.12.2015

(4) Notár vráti závet z úschovy len závetcovi alebo splnomocnenému zástupcovi závetcu na základe osobitného plnomocenstva, ktoré ho oprávňuje na prevzatie závetu z úschovy. Pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená; úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. O vrátení závetu z úschovy závetcovi alebo splnomocnenému zástupcovi závetcu notár spíše úradný záznam, ktorý musí obsahovať miesto, dátum a čas vrátenia závetu z úschovy. V úradnom zázname musí závetca alebo splnomocnený zástupca závetcu potvrdiť prevzatie závetu svojím podpisom. Vrátenie závetu z úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.

01.12.2015

§ 67

01.12.2015

Úschova listiny

01.12.2015

(1) Zápisnica o úschove listiny musí okrem náležitostí podľa § 47 obsahovať

01.12.2015

a) označenie miesta a času prijatia listiny,

01.12.2015

b) popis listiny v rozsahu umožňujúcom jej určenie,

01.12.2015

c) údaj o tom, že listina bola notárom prijatá do úschovy,

01.12.2015

d) príkaz zložiteľa alebo dohodu uzavretú medzi zložiteľom a príjemcom o tom, po splnení akých podmienok notár vydá listinu príjemcovi alebo vráti zložiteľovi.

01.12.2015

(2) Ak zložiteľ vyhlási, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s listinou, ktorá je predmetom úschovy, nakladá s takouto listinou notár.

01.12.2015

(3) Notár vydá listinu z úschovy príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanie listiny uvedených v zápisnici o úschove. O vydaní listiny z úschovy notár spíše úradný záznam, ktorý musí obsahovať údaj o tom, že boli splnené podmienky na vydanie listiny príjemcovi a že notár listinu príjemcovi vydal. Ak je príjemca prítomný, potvrdí prevzatie listiny v úradnom zázname svojím podpisom.

01.12.2015

(4) Notár vráti listinu z úschovy zložiteľovi bezodkladne po splnení podmienok na vrátenie listiny uvedených v zápisnici o úschove. O vrátení listiny z úschovy notár spíše úradný záznam, ktorý musí obsahovať údaj o tom, že boli splnené podmienky na vrátenie listiny zložiteľovi a že notár listinu zložiteľovi vrátil. Ak je zložiteľ prítomný, potvrdí prevzatie listiny v úradnom zázname svojím podpisom.

01.12.2015

(5) Vydanie listiny alebo vrátenie listiny z úschovy notár bezodkladne oznámi zložiteľovi aj príjemcovi.

01.12.2015

§ 68

01.12.2015

Úschova peňazí

01.12.2015

(1) Zápisnica o úschove peňazí musí okrem náležitostí podľa § 47 obsahovať

01.12.2015

a) údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke peňazí, ktoré majú byť predmetom úschovy,

01.12.2015

b) údaj o tom, že peniaze boli zložiteľom zložené na účet notára a notárom prijaté do úschovy, alebo údaj o tom, že peniaze majú byť v určenej lehote zložiteľom zložené na účet notára,

01.12.2015

c) označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu notára, na ktorom budú prijaté peniaze uložené,

01.12.2015

d) označenie účelu úschovy uvedeného zložiteľom,

01.12.2015

e) príkaz zložiteľa alebo dohodu uzavretú medzi zložiteľom a príjemcom, ako má notár naložiť s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy,

01.12.2015

f) vyhlásenie zložiteľa, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy,

01.12.2015

g) označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu zložiteľa a príjemcu, na ktorý budú peniaze notárom vydané príjemcovi alebo vrátené zložiteľovi.

01.12.2015

(2) Ak v čase spísania zápisnice o úschove peniaze ešte nie sú zložené na účte notára, notár vydá potvrdenie o prijatí peňazí do úschovy bezodkladne po ich zložení na jeho účet.

01.12.2015

(3) Pri nakladaní s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, je notár povinný postupovať podľa príkazu zložiteľa alebo dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom o tom, ako má notár naložiť s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy.

01.12.2015

(4) Ak boli peniaze prijaté do úschovy podľa osobitného predpisu,6ba) notár vyhľadá v registri záložných práv, v katastri nehnuteľností alebo v osobitnom registri ostatných záložných veriteľov, ktorým oznámi, že sú u neho zložené peniaze v úschove. Notár postupuje pri vydaní peňazí z úschovy podľa osobitného predpisu.6ba)

01.12.2015

(5) Notár vydá peniaze z úschovy príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanie peňazí príjemcovi uvedených v zápisnici o úschove. O splnení podmienok a vydaní peňazí z úschovy spíše notár do spisu úradný záznam. Na požiadanie notár vydá príjemcovi alebo zložiteľovi potvrdenie, ktoré musí obsahovať údaj o tom, že boli splnené podmienky na vydanie peňazí príjemcovi a že notár peniaze príjemcovi vydal, údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke, ktorá bola vydaná z úschovy, označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu príjemcu, na ktorý boli peniaze z úschovy vydané.

01.12.2015

(6) Notár vráti peniaze z úschovy zložiteľovi bezodkladne po splnení podmienok na vrátenie peňazí uvedených v zápisnici o úschove. O splnení podmienok a vrátení peňazí z úschovy spíše notár do spisu úradný záznam. Na požiadanie notár vydá zložiteľovi potvrdenie, ktoré musí obsahovať údaj o tom, že nastali podmienky na vrátenie peňazí zložiteľovi a že notár peniaze zložiteľovi vrátil, údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke, ktorá bola vrátená z úschovy, označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu zložiteľa, na ktorý boli peniaze z úschovy vrátené.

01.12.2015

(7) Vydanie peňazí alebo vrátenie peňazí z úschovy notár bezodkladne oznámi zložiteľovi aj príjemcovi.

01.12.2015

(8) Ak sa notárovi z dôvodov, ktoré nezapríčinil a ktoré nemohol ovplyvniť, nepodarí naložiť s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy podľa odseku 5 a 6, do desiatich rokov odo dňa splnenia podmienky na ich vydanie príjemcovi alebo vrátenie zložiteľovi, zloží prijaté peniaze do úschovy súdu.“.

01.12.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 6ba až 6bc znejú:

01.12.2015

6ba) Napríklad § 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka, § 14 a 32 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

6bb) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

6bc) § 175d Občianskeho súdneho poriadku.“.

01.12.2015

70. § 69 až 73 sa vypúšťajú.

01.12.2015

71. V § 73b sa pod § 73b vkladá nadpis, ktorý znie:

01.12.2015

„Notársky centrálny register určených právnických osôb“.

01.12.2015

72. V § 73c odsek 1 znie:

01.12.2015

(1) Komora vedie Notársky centrálny register závetov, ktorý obsahuje evidenciu nevyhlásených závetov alebo iných úkonov pre prípad smrti a zoznam vyhlásených závetov alebo iných úkonov pre prípad smrti, ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice alebo ktoré notár prijal do úschovy.“.

01.12.2015

73. V § 73i ods. 2 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

01.12.2015

74. V § 73k ods. 2 sa slovo „spísania“ nahrádza slovom „podpísania“.

01.12.2015

75. § 77 znie:

01.12.2015

㤠77

01.12.2015

Osvedčený odpis notárskej zápisnice môže vydať každý notár z Notárskeho centrálneho registra listín.“.

01.12.2015

76. § 78 sa vypúšťa.

01.12.2015

77. § 81 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.12.2015

(4) Oprávnené osoby a oprávnené orgány uvedené v § 82 môžu nazerať aj do registrov za podmienok upravujúcich nazeranie do spisov. O nazretí do registrov sa urobí záznam.“.

01.12.2015

78. § 83 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.12.2015

(3) Spisy týkajúce sa činnosti podľa § 5 možno zapožičať len so súhlasom účastníka.“.

01.12.2015

79. V § 84 ods. 1 sa slová „pomocný súdny orgán“ nahrádzajú slovami „súdny komisár“.

01.12.2015

80. V § 85 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „alebo na inom bezpečnom mieste.“.

01.12.2015

81. V § 85 sa vypúšťa odsek 3.

01.12.2015

82. V § 86 odsek 1 znie:

01.12.2015

(1) V notárskom archíve sa uschovávajú spisy, registre a úradné pečiatky notárov, ktorých výkon notárskeho úradu zanikol.“.

01.12.2015

83. V § 87 ods. 1 prvá veta znie:

01.12.2015

„Po zrušení notárskeho úradu a zániku výkonu notárskeho úradu sa spisy, registre a úradná pečiatka notára odovzdávajú príslušnému súdu prvého stupňa; to neplatí, ak výkon notárskeho úradu zanikol podľa § 14 ods. 1 písm. e) alebo ak bol notár vymenovaný do iného notárskeho úradu (§ 10).“.

01.12.2015

84. § 89 znie:

01.12.2015

㤠89

01.12.2015

(1) Štátny dohľad nad činnosťou notárov podľa § 3 ods. 1 a komory vykonáva ministerstvo.

01.12.2015

(2) Komora vykonáva dohľad nad činnosťou notárov podľa § 3 ods. 1 a nad vedením notárskych úradov. Dohľad sa vykonáva najmä vybavovaním sťažností podľa osobitného predpisu6c) a kontrolou spisov, listín, predmetu úschov a registrov. Príslušný orgán komory uloží notárovi povinnosť v primeranej lehote odstrániť zistené nedostatky.

01.12.2015

(3) Sťažnosti na notárov vybavuje komora. Sťažnosti na komoru vybavuje ministerstvo.

01.12.2015

(4) Pri výkone štátneho dohľadu podľa odseku 1 a dohľadu podľa odseku 2 je notár povinný umožniť vstup do priestorov notárskeho úradu na účel vykonania kontroly a poskytnúť potrebné informácie a podklady.“.

01.12.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:

01.12.2015

6c) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.“.

01.12.2015

85. V § 91 odsek 1 znie:

01.12.2015

(1) Disciplinárnym previnením je zavinené závažné alebo opätovné porušenie povinností pri výkone činnosti notára vyplývajúcich z tohto zákona alebo osobitného predpisu,1a) zavinené závažné alebo opätovné porušenie iných povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z Etického kódexu notára, z interného predpisu komory alebo uznesenia komory, správanie, ktorým sa závažným alebo opätovným spôsobom narúša dôstojnosť a vážnosť notárskej profesie a pokračovanie vo výkone činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom činnosti notára. Disciplinárnym previnením je aj zavinené konanie notára, ktoré má za následok prieťahy v dedičskom konaní alebo disciplinárnom konaní, a tiež nerešpektovanie právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia.“.

01.12.2015

86. V § 91 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.12.2015

(2) Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie.“.

01.12.2015

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

01.12.2015

87. V § 91 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú slová „na dobu najmenej dvoch mesiacov a najviac 24 mesiacov“.

01.12.2015

88. V § 91 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“ a slovo „zastupovať“ sa nahrádza slovami „výkonu poverenia“.

01.12.2015

89. V § 91 ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

01.12.2015

90. V § 92 druhá veta znie: „Notár alebo kandidát si môže v disciplinárnom konaní zvoliť obhajcu z radov advokátov alebo notárov.“.

01.12.2015

91. Za § 92 sa vkladá § 92a, ktorý znie:

01.12.2015

㤠92a

01.12.2015

(1) Každý je povinný podať disciplinárnej komisii nevyhnutné vysvetlenia na preverenie návrhu na začatie disciplinárneho konania; podanie vysvetlenia je oprávnený odoprieť ten, kto by ním spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.1d)

01.12.2015

(2) Kto je povinný v disciplinárnom konaní vypovedať ako svedok, musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať.

01.12.2015

(3) Svedok môže odoprieť výpoveď, ak by svojou výpoveďou sprístupnil utajovanú skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo porušil zákonom výslovne uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, okrem ak by ho tejto povinnosti zbavil príslušný orgán alebo ten, v záujme koho túto povinnosť má.

01.12.2015

(4) Výpoveď môže odoprieť aj ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.1d)

01.12.2015

(5) Disciplinárna komisia poučí svedka pred výsluchom o možnosti odoprieť výpoveď a o jeho povinnosti vypovedať pravdivo a nič nezamlčať a o právnych následkoch nepravdivej alebo neúplnej výpovede.

01.12.2015

(6) Tomu, kto sťažuje postup disciplinárneho konania, najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu disciplinárnej komisie, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odoprie vypovedať ako svedok, podať vysvetlenie, predložiť listinu, môže disciplinárna komisia uložiť poriadkovú pokutu do výšky 200 eur, a to aj opakovane.“.

01.12.2015

92. V § 93 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom svojich senátov“.

01.12.2015

93. V § 93 ods. 3 druhá veta znie: „Opravný prostriedok sa podáva komore.“ a na konci sa pripája táto veta: „O opravnom prostriedku rozhoduje krajský súd, v ktorého obvode má notár sídlo.“.

01.12.2015

94. § 93 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

01.12.2015

(4) Disciplinárne konanie sa prerušuje, ak bol disciplinárne obvinený odvolaný z výkonu notárskeho úradu podľa § 14 ods. 2 písm. a); v disciplinárnom konaní sa pokračuje, ak bol disciplinárne obvinený opätovne vymenovaný do funkcie notára.

01.12.2015

(5) Ak je disciplinárne konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.“.

01.12.2015

95. V § 95 odsek 2 znie:

01.12.2015

(2) Notár je pred vykonaním úkonu notárskej činnosti povinný informovať účastníka o predpokladanej výške jeho odmeny, inak mu odmena nepatrí. To neplatí, ak je potrebné úkon notárskej činnosti vykonať bezodkladne.“.

01.12.2015

96. Názov ôsmej časti znie:

01.12.2015

„SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.

01.12.2015

97. Za názov ôsmej časti sa vkladá § 97a, ktorý znie:

01.12.2015

㤠97a

01.12.2015

Podrobnosti o správe notárskeho úradu, o úprave listín a ich podpisovaní, o tvorbe a obehu spisov a ich vyraďovaní upraví kancelársky poriadok, ktorý vydá ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

01.12.2015

98. Za § 100d sa vkladá § 100e, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.12.2015

㤠100e

01.12.2015

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2015

01.12.2015

Notár, ktorého pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami vznikli pred 1. decembrom 2015 a nespĺňajú podmienky podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. decembra 2015, uvedie tieto pracovnoprávne vzťahy do súladu s podmienkami podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. decembra 2015 do 31. januára 2016.“.

01.12.2015

Čl. III

01.12.2015

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 234/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1996 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.12.2015

1. V § 32 ods. 2 sa za slovo „vecí“ vkladajú slová „a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“)“.

01.12.2015

2. § 47 vrátane nadpisu znie:

01.12.2015

㤠47

01.12.2015

Vyňatie z právomoci slovenských súdov

01.12.2015

(1) Z právomoci slovenských súdov sú vyňaté cudzie štáty vrátane ich majetku, ak cudzí štát neprejaví výslovný súhlas s výkonom ich právomoci.

01.12.2015

(2) Vyňatie z právomoci slovenských súdov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na činnosť alebo úkony cudzieho štátu a na majetok cudzieho štátu v rozsahu, v ktorom sa podľa medzinárodnej zmluvy alebo iných pravidiel medzinárodného práva cudzí štát nemôže dovolávať imunity.

01.12.2015

(3) Z právomoci slovenských súdov sú vyňaté osoby, medzinárodné organizácie a inštitúcie, ktoré podľa medzinárodných zmlúv, iných pravidiel medzinárodného práva alebo slovenských právnych predpisov požívajú v Slovenskej republike imunitu, a to v rozsahu, ktorý je v nich uvedený.

01.12.2015

(4) Ak vznikne pochybnosť o tom, či ide o vyňatie z právomoci podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 3, požiada súd o stanovisko ministerstvo zahraničných vecí.

01.12.2015

(5) Doručenie v prípadoch, v ktorých cudzí štát, osoba, medzinárodná organizácia či inštitúcia nie sú vyňaté z právomoci slovenských súdov, sprostredkuje ministerstvo zahraničných vecí. Ak nemožno takto doručiť, súd ustanoví opatrovníka na prijímanie písomností, prípadne na obhájenie práv.“.

01.12.2015

3. V § 51 ods. 2 písmeno b) znie:

01.12.2015

b) ide o občana členského štátu Európskej únie alebo osobu, ktorá má v takom štáte bydlisko, alebo ak navrhovateľ preukáže, že v štáte, ktorého je príslušníkom, sa v podobných prípadoch od slovenského občana zábezpeka nežiada;“.

01.12.2015

4. V § 53 odsek 1 znie:

01.12.2015

(1) Na zistenie cudzieho práva justičný orgán urobí všetky potrebné opatrenia vrátane zabezpečenia obsahu cudzieho práva vlastnými prostriedkami, zo všeobecne dostupných zdrojov, uložením povinnosti účastníkom konania alebo vyžiadaním informácie od ministerstva spravodlivosti. Ak sa v primeranej lehote nepodarí obsah cudzieho práva zistiť alebo je zistenie obsahu cudzieho práva spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami alebo nemožné, použije sa slovenské právo.“.

01.12.2015

5. V § 62 uvádzacej vete sa za slová „vyššie overenie“ vkladajú slová „alebo apostil podľa osobitného predpisu2)“.

01.12.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.12.2015

2) Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z.).“.

01.12.2015

6. V § 65 sa slová „ktoré je slovenským občanom“ nahrádzajú slovami „ak dieťa alebo aspoň jeden z osvojiteľov je slovenský občan“.

01.12.2015

7. V § 67 odsek 1 znie:

01.12.2015

(1) Cudzie rozhodnutie vo veciach uvedených v § 65 možno uznať len osobitným výrokom slovenského súdu.“.

01.12.2015

8. V § 67 ods. 3 sa slová „uzná sa tým, že sa naň prihliadne“ nahrádzajú slovami „uzná ho slovenský orgán tým, že naň prihliadne“.

01.12.2015

9. Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.12.2015

㤠67a

01.12.2015

Adaptácia

01.12.2015

(1) Ak cudzie rozhodnutie obsahuje vecné právo, opatrenie alebo príkaz, ktoré nie sú známe v slovenskom právnom poriadku, toto vecné právo, opatrenie alebo príkaz sa, ak je to potrebné a v rozsahu, v ktorom je to možné, premení na vecné právo, opatrenie alebo príkaz, ktoré je známe v slovenskom právnom poriadku a ktoré je z hľadiska sledovaného cieľa a účelu a účinkov s ním spojených najbližšie vecnému právu, opatreniu alebo príkazu v cudzom rozhodnutí.

01.12.2015

(2) Ak súd rozhoduje o uznaní alebo výkone cudzieho rozhodnutia, vykoná premenu podľa odseku 1 v tomto konaní.

01.12.2015

(3) Ak nie je možné premenu vykonať postupom podľa odseku 2, rozhodne súd o premene na návrh osoby, ktorá má na veci právny záujem, v samostatnom konaní. Na konanie o premene sa primerane použijú ustanovenia o konaní o návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia osobitným výrokom okrem § 68c ods. 2 písm. b) a c) a § 68e. Súd rozhoduje aj bez výsluchu účastníkov a nariadenia pojednávania. Návrh doručí ostatným účastníkom až spolu s rozhodnutím o premene.

01.12.2015

(4) Ak premenu podľa odseku 1 nie je možné vykonať, v tejto časti sa cudziemu rozhodnutiu právne účinky nepriznajú.“.

01.12.2015

10. § 68 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.12.2015

(3) Účastníci nemajú právo na náhradu trov konania o uznanie cudzieho rozhodnutia. Oprávnený z cudzieho rozhodnutia môže náhradu trov spojených s uznaním cudzieho rozhodnutia uplatniť vo vykonávacom konaní alebo v exekučnom konaní.“.

01.12.2015

11. V § 68a písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak nie je taký súd, na konanie je príslušný Okresný súd Trnava.“.

01.12.2015

12. Za § 68i sa vkladá § 68j, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.12.2015

㤠68j

01.12.2015

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2015

01.12.2015

Konania začaté pred 1. decembrom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 1. decembra 2015.“.

01.12.2015

13. Slová „Ministerstvo zahraničných vecí“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ministerstvo zahraničných vecí“ v príslušnom tvare.

01.12.2015

Čl. IV

01.12.2015

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 253/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.12.2015

V sadzobníku súdnych poplatkov časti I „Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní“ položke 18d sa za slovo „rozhodnutí“ vkladajú slová „alebo z návrhu na premenu cudzieho vecného práva, opatrenia alebo príkazu“.


01.12.2015

Čl. V

01.12.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015. Čl. II stráca účinnosť 1. júla 2016.


01.12.2015

Andrej Kiska v. r.

01.12.2015

Peter Pellegrini v. r.

01.12.2015

Robert Fico v. r.