01.12.2015

263

01.12.2015

ZÁKON

01.12.2015

z 24. septembra 2015

01.12.2015

o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania

01.12.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.12.2015

§ 1

01.12.2015

Predmet úpravy

01.12.2015

Tento zákon upravuje pre oblasť dodržiavania podmienok prístupu ku genetickým zdrojom1) a tradičným poznatkom súvisiacich s genetickými zdrojmi2) a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „oblasť využívania genetických zdrojov“) s cieľom prispieť k zachovaniu biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek4)

01.12.2015

a) pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť právnických osôb podľa § 8,

01.12.2015

b) zodpovednosť za porušenie povinností.

01.12.2015

§ 2

01.12.2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

01.12.2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

01.12.2015

a) riadi výkon štátnej správy v oblasti využívania genetických zdrojov a určuje hlavné smery tejto činnosti,

01.12.2015

b) posudzuje zaradenie zbierky5) alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej únie postupom podľa osobitného predpisu6) a oznamuje Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) názov a kontaktné údaje pre zbierku, jej vlastníka a druh zbierky,

01.12.2015

c) informuje Komisiu o nesplnení kritérií na zaradenie zbierky alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej únie podľa osobitného predpisu,7)

01.12.2015

d) prijíma vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,8) ak na ich prijímanie nie sú príslušné iné orgány alebo právnické osoby podľa tohto zákona, a vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám plní informačnú povinnosť,9)

01.12.2015

e) spolupracuje s Komisiou a ďalšími subjektmi v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,10)

01.12.2015

f) zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa osobitného predpisu,11)

01.12.2015

g) podáva Komisii správy o uplatňovaní osobitného predpisu,12)

01.12.2015

h) zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a na uskutočňovaní medzinárodných programov, projektov a dohovorov v oblasti využívania genetických zdrojov.

01.12.2015

§ 3

01.12.2015

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

01.12.2015

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

01.12.2015

a) prijíma od používateľov13) vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ak ide o prípravky na ochranu rastlín, pomocné prípravky v ochrane rastlín, hnojivá, krmivá, odrody pestovaných rastlín alebo množiteľský materiál pestovaných rastlín, ktoré sú pred ich uvedením na trh predmetom povoľovania, predmetom autorizácie alebo predmetom notifikácie podľa osobitných predpisov,15)

01.12.2015

b) plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena a),

01.12.2015

c) spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) v oblasti využívania genetických zdrojov.

01.12.2015

§ 4

01.12.2015

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

01.12.2015

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

01.12.2015

a) prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ak ide o humánne lieky alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sú pred ich uvedením na trh predmetom povoľovania alebo predmetom notifikácie podľa osobitného predpisu,16)

01.12.2015

b) plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena a),

01.12.2015

c) spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických zdrojov.

01.12.2015

§ 5

01.12.2015

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

01.12.2015

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

01.12.2015

a) prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ak ide o veterinárne lieky, ktoré sú pred ich uvedením na trh predmetom povoľovania podľa osobitného predpisu,17)

01.12.2015

b) plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena a),

01.12.2015

c) spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických zdrojov.

01.12.2015

§ 6

01.12.2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

01.12.2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

01.12.2015

a) prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ak ide o biocídne výrobky, ktoré sú pred ich uvedením na trh predmetom povoľovania alebo predmetom autorizácie podľa osobitného predpisu,18)

01.12.2015

b) plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena a),

01.12.2015

c) spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických zdrojov.

01.12.2015

§ 7

01.12.2015

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

01.12.2015

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

01.12.2015

a) prijíma od používateľov vyhlásenia a informácie za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu,14) ak ide o nové potraviny alebo výživové doplnky, ktoré sú pred ich uvedením na trh predmetom povoľovania podľa osobitného predpisu,19)

01.12.2015

b) plní informačnú povinnosť9) vo vzťahu k prijatým vyhláseniam a informáciám podľa písmena a),

01.12.2015

c) spolupracuje a poskytuje súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických zdrojov.

01.12.2015

§ 8

01.12.2015

Iné orgány v oblasti využívania genetických zdrojov

01.12.2015

(1) Orgány štátnej správy a právnické osoby, ktoré podľa osobitných predpisov20) rozhodujú o poskytnutí finančných prostriedkov určených na výskum zahrňujúci používanie genetických zdrojov alebo tradičných poznatkov súvisiacich s genetickými zdrojmi fyzickým osobám a právnickým osobám, prijímajú od príjemcov finančných prostriedkov vyhlásenia o uplatňovaní náležitej starostlivosti za podmienok a spôsobom podľa osobitného predpisu21) a vo vzťahu k prijatým vyhláseniam plnia informačnú povinnosť.9)

01.12.2015

(2) Orgány štátnej správy a právnické osoby podľa odseku 1 spolupracujú a poskytujú súčinnosť ministerstvu a inšpekcii v oblasti využívania genetických zdrojov.

01.12.2015

§ 9

01.12.2015

Inšpekcia

01.12.2015

(1) Inšpekcia ako orgán kontroly v oblasti využívania genetických zdrojov

01.12.2015

a) vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu,22)

01.12.2015

b) overuje splnenie kritérií na zaradenie zbierky alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej únie postupom podľa osobitného predpisu,23)

01.12.2015

c) ukladá fyzickým osobám a právnickým osobám povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo na nápravu zistených nedostatkov,24)

01.12.2015

d) prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty podľa § 10 a 11,

01.12.2015

e) vedie záznamy o vykonaných kontrolách, uložených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov alebo na nápravu zistených nedostatkov a uložených pokutách podľa osobitného predpisu,25)

01.12.2015

f) informuje ministerstvo o vykonaných kontrolách, uložených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov alebo na nápravu zistených nedostatkov, uložených pokutách a výsledku overovania splnenia kritérií na zaradenie zbierky alebo jej časti do registra zbierok v rámci Európskej únie,

01.12.2015

g) poskytuje súčinnosť ministerstvu na účely spolupráce podľa osobitného predpisu.26)

01.12.2015

(2) Pri výkone činností podľa odseku 1 písm. a) a b) sa postupuje primerane podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.27)

01.12.2015

§ 10

01.12.2015

Priestupky

01.12.2015

(1) Priestupku v oblasti využívania genetických zdrojov sa dopustí ten, kto

01.12.2015

a) použije alebo presunie genetické zdroje alebo tradičné poznatky súvisiace s genetickými zdrojmi v rozpore s osobitným predpisom,28)

01.12.2015

b) nezíska, neuchová alebo neodovzdá ďalším používateľom informácie a dokumenty podľa osobitného predpisu,29)

01.12.2015

c) nepredloží vyhlásenie a informácie podľa osobitného predpisu8) alebo v predloženom vyhlásení uvedie nepravdivé informácie,

01.12.2015

d) nesplní v určenej lehote uloženú povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo na nápravu zistených nedostatkov podľa § 9 ods. 1 písm. c).

01.12.2015

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) uloží inšpekcia pokutu od 100 eur do 2 500 eur.

01.12.2015

(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) uloží inšpekcia pokutu od 100 eur do 1 000 eur.

01.12.2015

(4) Inšpekcia môže v rozhodnutí o pokute povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na odstránenie alebo nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný opatrenia podľa prvej vety v určenej lehote nevykoná, uloží mu inšpekcia ďalšiu pokutu až do dvojnásobku uloženej pokuty, a to aj opakovane.

01.12.2015

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30)

01.12.2015

(6) Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.

01.12.2015

§ 11

01.12.2015

Iné správne delikty

01.12.2015

(1) Iného správneho deliktu v oblasti využívania genetických zdrojov sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak

01.12.2015

a) použije alebo presunie genetické zdroje alebo tradičné poznatky súvisiace s genetickými zdrojmi v rozpore s osobitným predpisom,28)

01.12.2015

b) nezíska, neuchová alebo neodovzdá ďalším používateľom informácie a dokumenty podľa osobitného predpisu,29)

01.12.2015

c) nepredloží vyhlásenie a informácie podľa osobitného predpisu8) alebo v predloženom vyhlásení uvedie nepravdivé informácie,

01.12.2015

d) nesplní v určenej lehote uloženú povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo na nápravu zistených nedostatkov podľa § 9 ods. 1 písm. c).

01.12.2015

(2) Za iný správny delikt podľa odseku 1 písm. a) uloží inšpekcia pokutu od 500 eur do 100 000 eur.

01.12.2015

(3) Za iný správny delikt podľa odseku 1 písm. b) až d) uloží inšpekcia pokutu od 500 eur do 25 000 eur.

01.12.2015

(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov, keď došlo k porušeniu povinnosti.

01.12.2015

(5) Pri určení výšky pokuty inšpekcia prihliadne na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania.

01.12.2015

(6) Za viac iných správnych deliktov tej istej fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný.

01.12.2015

(7) Inšpekcia môže v rozhodnutí o pokute povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na odstránenie alebo na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný opatrenia podľa prvej vety v určenej lehote nevykoná, uloží mu inšpekcia ďalšiu pokutu až do dvojnásobku uloženej pokuty, a to aj opakovane.

01.12.2015

(8) Ak povinný opakovane poruší v čase do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, uloží mu inšpekcia ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.

01.12.2015

(9) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nebola určená dlhšia lehota jej splatnosti.

01.12.2015

(10) Výnosy pokút sú príjmom Environmentálneho fondu.

01.12.2015

§ 12

01.12.2015

Konanie

01.12.2015

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní31) okrem § 2 písm. b) a § 9 ods. 1 písm. b).

01.12.2015

(2) Vyhlásenia a informácie podľa osobitného predpisu32) sa predkladajú elektronicky.


01.12.2015

§ 13

01.12.2015

Účinnosť

01.12.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.


01.12.2015

Andrej Kiska v. r.

01.12.2015

Peter Pellegrini v. r.

01.12.2015

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.12.2015

1) Čl. 3 bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 511/2014 zo 16. apríla 2014 o opatreniach na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii (Ú. v. EÚ L 150, 20. 5. 2014).

01.12.2015

2) Čl. 3 bod 7 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

3) Nariadenie (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

4) Čl. 1 Dohovoru o biologickej diverzite (oznámenie č. 34/1996 Z. z.).

01.12.2015

5) Čl. 3 bod 9 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

6) Čl. 5 ods. 2, 3 a 5 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

7) Čl. 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

8) Čl. 7 ods. 1, 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

9) Čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

10) Čl. 7 ods. 4 a čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

11) Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

12) Čl. 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

13) Čl. 3 bod 4 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

14) Čl. 7 ods. 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

15) Napríklad zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon), zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z., zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z., zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.12.2015

16) § 46 a 110 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

17) § 84 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

18) § 4 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).

01.12.2015

19) § 6 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

20) Napríklad zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.12.2015

21) Čl. 7 ods. 1 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

22) Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

23) Čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

24) Čl. 9 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

25) Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

26) Čl. 12 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

27) § 8 až 16 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

28) Čl. 4 ods. 2, 5 a 8 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

29) Čl. 4 ods. 3, 6 a 8 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.

01.12.2015

30) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

31) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.12.2015

32) Čl. 5 ods. 2 a 5 a čl. 7 ods. 1, 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 511/2014.