Výnos č. 216/2015 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)

Čiastka 64/2015
Platnosť od 10.09.2015
Účinnosť od 01.10.2015

OBSAH

01.10.2015

216

01.10.2015

VÝNOS

01.10.2015

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.10.2015

z 25. augusta 2015

01.10.2015

o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)

01.10.2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 11 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 416/2013 Z. z. ustanovuje:


01.10.2015

§ 1

01.10.2015

Záväznosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 10. marca 20141) uzavretej medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej cestnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave v znení dodatku č. 1 z 12. marca 20152) ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 10. marca 2014 uzavretej medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej cestnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave sa rozširuje na zamestnávateľov v časti odvetvia, ktorých kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností3) na úrovni skupiny je 49.3 – ostatná osobná pozemná doprava.


01.10.2015

§ 2

01.10.2015

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.


01.10.2015

Ján Richter v. r.

Poznámky pod čiarou

01.10.2015

1) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 76/2014 Z. z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.

01.10.2015

2) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 58/2015 Z. z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.

01.10.2015

3) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.