Vyhláška č. 198/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 60/2015
Platnosť od 14.08.2015
Účinnosť od 01.09.2015
01.09.2015

198

01.09.2015

VYHLÁŠKA

01.09.2015

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.09.2015

z 28. júla 2015,

01.09.2015

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.09.2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2015

§ 1

01.09.2015

Oznámenie
[k § 5 zákona]

01.09.2015

Oznámenie obsahuje náležitosti uvedené na vzore oznámenia, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

01.09.2015

Posúdenie rizika
[k § 6 zákona]

01.09.2015

§ 2

01.09.2015

(1) Posúdenie rizika sa vykonáva na účely

01.09.2015

a) vypracovania programu prevencie a zavedenia bezpečnostného riadiaceho systému podľa § 7 zákona,

01.09.2015

b) vypracovania a využívania bezpečnostnej správy podľa § 8 zákona,

01.09.2015

c) vypracovania vnútorného havarijného plánu podľa § 10 zákona a podkladov na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva podľa § 11 zákona,

01.09.2015

d) informovania verejnosti podľa § 15 zákona,

01.09.2015

e) výkonu štátneho dozoru a koordinácie kontrolnej činnosti podľa § 24 zákona.

01.09.2015

(2) Formu, spôsob a rozsah použitia výsledkov posúdenia rizika prevádzkovateľ určí s prihliadnutím na konkrétne podmienky v podniku a v jeho okolí.

01.09.2015

(3) Postup posúdenia rizika zahŕňa

01.09.2015

a) identifikáciu a lokalizáciu iniciátorov a zdrojov rizika závažnej priemyselnej havárie,

01.09.2015

b) identifikáciu možných iniciačných udalostí a prechodových javov a procesov, ktoré môžu viesť k vzniku a rozvoju závažnej priemyselnej havárie,

01.09.2015

c) určenie možných vplyvov ľudského činiteľa na udalosti a procesy podľa písmena b),

01.09.2015

d) identifikáciu a zhodnotenie technických, administratívnych, personálnych a organizačných opatrení a zábran určených na zabránenie, obmedzenie alebo potlačenie vzniku a rozvoja iniciačných udalostí, javov a procesov podľa písmena b),

01.09.2015

e) odhad pravdepodobnosti alebo frekvencie vzniku závažnej priemyselnej havárie na základe

01.09.2015

1. odhadu pravdepodobnosti vzniku iniciačných udalostí, javov a procesov podľa písmena b) s prihliadnutím na možné vplyvy podľa písmena c) a

01.09.2015

2. zohľadnenia účinnosti a spoľahlivosti opatrení a zábran podľa písmena d),

01.09.2015

f) odhad rozsahu a závažnosti možných následkov závažnej priemyselnej havárie spôsobených jednotlivými zdrojmi rizika, vrátane prípadných interakcií medzi nimi, na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v rámci podniku a v jeho okolí,

01.09.2015

g) analýzu rizika závažných priemyselných havárií pre život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,

01.09.2015

h) hodnotenie rizika, ktorého výsledkom sú scenáre reprezentatívnych druhov závažných priemyselných havárií a súbory scenárov pre jednotlivé reprezentatívne druhy závažných priemyselných havárií (ďalej len „scenár“) so zakreslením zón ohrozenia tepelnými, tlakovými a toxickými účinkami závažných priemyselných havárií a posúdenie prijateľnosti rizika závažných priemyselných havárií.

01.09.2015

§ 3

01.09.2015

(1) Pri analýze rizika závažných priemyselných havárií (ďalej len „analýza rizika“) sa vychádza zo známych a overených metód hodnotenia rizika systematicky ­aplikovaných na jednotlivé rizikové zariadenia, systémy a prvky, ako aj na ďalšie relevantné vnútorné a vonkajšie činitele.

01.09.2015

(2) Prvým postupovým krokom analýzy rizika je identifikácia a opis rizikových zariadení a systémov podniku.

01.09.2015

(3) Na základe opisu rizikových zariadení a systémov podniku podľa odseku 2 sa vykoná systémová analýza na identifikáciu potenciálnych systémových porúch vedúcich k závažnej priemyselnej havárii vrátane porúch so spoločnou príčinou (ďalej len „závislá porucha“) pomocou jednotnej metódy analýzy stromov porúch a analýzy závislých porúch.

01.09.2015

(4) Na základe identifikovaných stromov porúch ­po­dľa odseku 3 sa identifikujú a vyhodnotia potenciálne zdroje rizika závažnej priemyselnej havárie vyplývajúce z normálnej prevádzky, z mimoriadnych prevádzkových situácií, z prechodových javov a procesov, zo živelných udalostí, zo zlyhania ľudského činiteľa, v objektoch a zariadeniach podniku pomocou analýzy havarijných reťazcov, ktorú tvoria čiastkové analýzy

01.09.2015

a) iniciačných udalostí, ktoré môžu viesť k vzniku závažnej priemyselnej havárie,

01.09.2015

b) kritérií úspešnosti, pri ktorej sa zohľadňujú technické, materiálne, personálne, organizačné a administratívne protihavarijné opatrenia a zábrany určené na zabránenie, obmedzenie alebo potlačenie rozvoja iniciačných udalostí do závažnej priemyselnej havárie,

01.09.2015

c) stromov udalostí a ktoré na základe konštrukcie stromov udalostí zohľadňujúcich potenciálny rozvoj iniciačných udalostí do závažnej priemyselnej havárie umožňujú kvantifikovať pravdepodobnosť alebo početnosť výskytu nežiaducich havarijných reťazcov so zohľadnením analýzy ľudského činiteľa a analýzy údajov,

01.09.2015

d) stavov poškodenia zariadení na určenie potenciálnych škôd v rámci podniku a v jeho okolí,

01.09.2015

e) na kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo kvantifikáciu, frekvencie vzniku závažnej priemyselnej havárie,

01.09.2015

f) určenie neurčitosti výsledkov, ak sa použijú špecifické údaje z databáz prevádzkovateľa.

01.09.2015

(5) Pri príprave údajových vstupov pre jednotlivé analýzy a na kvantifikačné výpočty sa použijú

01.09.2015

a) všeobecné údaje o poruchovosti alebo spoľahlivosti prvkov, systémov a zariadení prevzaté z overených zahraničných alebo iných mimopodnikových databáz alebo

01.09.2015

b) špecifické údaje, ktoré sú v požadovanom rozsahu k dispozícii v podnikových databázach prevádzkovateľa.

01.09.2015

(6) Vstupné údaje podľa odseku 5 možno pripraviť aj na základe analýzy údajov, pri ktorej sa výber potrebných informácií realizuje aplikáciou štatistických metód alebo pomocou kombinácie údajov zo všeobecných a špecifických databáz.

01.09.2015

(7) Medzi najdôležitejšie údaje pre potreby analýzy rizika patria údaje o

01.09.2015

a) kontrole, testovaní a údržbe zariadení,

01.09.2015

b) potenciálnej možnosti vzniku jednoduchých porúch, havárií a závislých porúch,

01.09.2015

c) početnosti výskytu iniciačných udalostí,

01.09.2015

d) zbere a vedení dokumentácie o poruchách a haváriách systémov a zariadení,

01.09.2015

e) udalostiach, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii.

01.09.2015

(8) Analýza rizika obsahuje aj analýzu spoľahlivosti ľudského činiteľa, ak tento priamo alebo nepriamo vstupuje do kontroly a riadenia systémov a zariadení, ktorých porucha sa môže rozvinúť do závažnej priemyselnej havárie. Táto analýza sa nemusí vykonať v podniku alebo jeho časti, ak sú vykonané alebo zriadené také pasívne bezpečnostné systémy, opatrenia a zábrany, ktoré vylučujú potenciálny vznik závažnej priemyselnej havárie vplyvom zlyhania ľudského činiteľa.

01.09.2015

(9) Analýza spoľahlivosti ľudského činiteľa obsahuje čiastkové analýzy

01.09.2015

a) stavu kontroly a riadenia prevádzky vrátane analýzy činnosti prevádzkovej obsluhy pred vznikom potenciálnej iniciačnej udalosti,

01.09.2015

b) stavu kontroly a riadenia prevádzky vrátane analýzy činnosti prevádzkovej obsluhy, ak vznikne iniciačná udalosť, ktorá môže viesť k vzniku závažnej priemyselnej havárie,

01.09.2015

c) potenciálnych možností na elimináciu alebo obmedzenie vzniku a rozvoja závažnej priemyselnej havárie a obnovy normálnej prevádzky ľudskými zdrojmi.

01.09.2015

(10) Analýza rizika obsahuje aj analýzu vonkajších udalostí, ktoré môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu alebo negatívne ovplyvniť jej priebeh a následky v podniku i v jeho okolí. Analýza vonkajších udalostí obsahuje

01.09.2015

a) analýzu vplyvu požiarov a výbuchov,

01.09.2015

b) analýzu vplyvu zaplavenia vnútornými a vonkajšími vodami,

01.09.2015

c) seizmickú analýzu,

01.09.2015

d) analýzu vplyvu nepriaznivých meteorologických podmienok a geologických podmienok, najmä pokiaľ ide o extrémne teploty a extrémne zrážky, búrky, víchrice, úder blesku, svahové deformácie alebo poklesy pôdy,

01.09.2015

e) analýzu vplyvu cestnej dopravy, železničnej dopravy a leteckej dopravy,

01.09.2015

f) ďalšie špecifické analýzy, najmä vplyv susedných priemyselných činností.

01.09.2015

(11) Pri odhade rozsahu možných následkov sa vychádza zo scenárov a ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

01.09.2015

(12) V jednotlivých etapách analýzy rizika a pri odhade rozsahu možných následkov závažných priemyselných havárií možno použiť aj iné medzinárodne uznávané metódy, ktoré sú primerané okolnostiam konkrétneho prípadu a ktorých výsledky možno využiť pri postupe podľa tohto paragrafu.

01.09.2015

§ 4

01.09.2015

(1) Spoločenská prijateľnosť rizika identifikovanej závažnej priemyselnej havárie z hľadiska posúdenia možnosti potenciálneho ohrozenia života jednej alebo viacerých osôb je určená prijateľnou pravdepodobnosťou alebo frekvenciou výskytu závažnej priemyselnej havárie, pričom táto frekvencia je vyjadrená číselnou hodnotou Fpr početnosťou a posudzuje sa podľa tohto vzťahu:

01.09.2015

a) individuálne riziko

01.09.2015

1. pre existujúce podniky a iné podniky Fpr = 10-5,

01.09.2015

2. pre nové podniky Fpr = 10-6,

01.09.2015

b) ak spoločenské riziko

01.09.2015

1. pre existujúce podniky a iné podniky Fpr = 10-3 × N-2,

01.09.2015

2. pre nové podniky Fpr = 10-4 × N-2,

01.09.2015

v ktorých

01.09.2015

„N“ je počet ohrozených osôb určený podľa vzorca

01.09.2015

N = S × h × fs, kde

01.09.2015

N je počet ohrozených osôb; pri výpočte úmrtnosti reprezentovanej hodnotou N možno aplikovať referenčné postupy pre jej redukciu zohľadňujúce spôsob, druh a rozsah ochrany ohrozených osôb,

01.09.2015

S je celková zasiahnutá plocha územia vyjadrená v ha,

01.09.2015

h­ je hustota zaľudnenia danej zasiahnutej plochy územia vyjadrená pomerom počet osôb/ha,

01.09.2015

fs je korekčný faktor, ktorý zohľadňuje rozloženie osídlenia v ohrozenom území a používa sa, ak obývaná plocha tvorí len zlomok zasiahnutej plochy.

01.09.2015

(2) Kritériom na posúdenie prijateľnosti rizika závažnej priemyselnej havárie, ak ňou nebude ohrozený život osôb, je aj určenie prijateľnosti rozsahu a závažnosti ohrozenia alebo poškodenia životného prostredia a majetku.

01.09.2015

(3) Na záver hodnotenia rizika sa vykoná hodnotenie jeho prijateľnosti porovnaním hodnoty prijateľného rizika Fpr určeného podľa odseku 1 s hodnotou vypočítaného individuálneho rizika a spoločenského rizika pre reprezentatívne scenáre závažných priemyselných havárií, ktoré sa hodnotia postupom podľa § 4.

01.09.2015

(4) Individuálne riziko je ohrozenie života jednej osoby. Spoločenské riziko je ohrozenie života viacerých osôb.

01.09.2015

§ 5

01.09.2015

Program prevencie
[k § 7 zákona]

01.09.2015

(1) Pri vypracúvaní programu prevencie prevádzkovateľ prihliada na to, aby

01.09.2015

a) zodpovedal charakteru a rozsahu rizík závažných priemyselných havárií súvisiacich s činnosťou a umiestnením podniku,

01.09.2015

b) obsahoval záväzok plniť povinnosti vyplývajúce pre podnik zo zákonov a z rozhodnutí vydaných na ich základe, ako aj ďalšie povinnosti, ktoré sa podnik zaviazal plniť,

01.09.2015

c) obsahoval záväzok sústavného zlepšovania úrovne prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostného riadiaceho systému,

01.09.2015

d) bol dokumentovaný, zavedený, udržiavaný a oznámený všetkým zamestnancom podniku a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj zamestnancom iného podnikateľa vykonávajúceho s vedomím prevádzkovateľa práce v podniku,

01.09.2015

e) bol dostupný verejnosti.

01.09.2015

(2) Príloha č. 2 sa primerane vzťahuje aj na vypracovanie programu prevencie.

01.09.2015

§ 6

01.09.2015

Bezpečnostný riadiaci systém
[k § 7 zákona]

01.09.2015

(1) Bezpečnostný riadiaci systém tvorí súčasť celkového riadiaceho systému prevádzkovateľa podniku. Súčasťou tohto systému sú aj ukazovatele, parametre alebo kritériá potrebné na hodnotenie účinnosti realizovaných opatrení, ako aj vhodnosti a účinnosti bezpečnostného riadiaceho systému.

01.09.2015

(2) Bezpečnostný riadiaci systém obsahuje opatrenia vrátane príslušných zdrojov, štruktúr a riadiacich postupov na zabezpečenie plnenia programu prevencie, a to v nadväznosti na jednotlivé oblasti upravené v programe prevencie.

01.09.2015

(3) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti organizačnej štruktúry podniku a zamestnancov podniku obsahuje údaje podľa prílohy č. 2 časti A.

01.09.2015

(4) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných závažných priemyselných havárií obsahuje údaje podľa prílohy č. 2 časti B.

01.09.2015

(5) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti riadenia prevádzky obsahuje určenie a uplatňovanie postupov, pokynov, limitov a opatrení na bezpečnú prevádzku vrátane údržby jednotlivých zariadení, technologických procesov a celého podniku a na bezpečné dočasné zastavenie prevádzky a jej opätovné obnovenie. Ide o údaje podľa prílohy č. 2 časti C.

01.09.2015

(6) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti riadenia prípadných zmien v podniku obsahuje určenie a uplatňovanie postupov na trvalé, dočasné alebo naliehavé prevádzkové zmeny v súlade s prílohou č. 2 časťou D,

01.09.2015

a) na plánovanie zmien v počte a kvalifikácii zamestnancov, výroby alebo jej parametrov, nebezpečných látok a iných materiálov, vybavenia, postupov, soft­véru, vonkajších podmienok a

01.09.2015

b) na navrhovanie nových zariadení vrátane skladovacích zariadení a technologických procesov.

01.09.2015

(7) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti havarijného plánovania obsahuje určenie a uplatňovanie postupov

01.09.2015

a) na systematickú analýzu predvídateľných nebezpečenstiev vyplývajúcich z prevádzky podniku alebo spojených s touto prevádzkou,

01.09.2015

b) na prípravu, preskúšanie a na prehodnotenie vnútorných havarijných plánov, ak ide o také nebezpečenstvá, a na oboznamovanie dotknutých zamestnancov vrátane zamestnancov iného podnikateľa vykonávajúceho s vedomím prevádzkovateľa práce v podniku s nimi.

01.09.2015

(8) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti monitorovania plnenia programu prevencie obsahuje v súlade s prílohou č. 2 časťou E určenie a uplatňovanie

01.09.2015

a) postupov na sústavné monitorovanie a hodnotenie súladu skutkového stavu s cieľmi určenými v programe prevencie a v bezpečnostnom riadiacom systéme,

01.09.2015

b) postupov na určovanie a vykonávanie nápravných opatrení, ak ide o nesúlad skutkového stavu s cieľmi stanovenými v programe prevencie alebo v bezpečnostnom riadiacom systéme.

01.09.2015

(9) Bezpečnostný riadiaci systém v oblasti auditu a preskúmavania vhodnosti, účinnosti a plnenia programu prevencie obsahuje

01.09.2015

a) plán interných auditov, prípadne aj externých auditov s údajmi podľa prílohy č. 2 časti F; prehodnocuje sa v pravidelných intervaloch určených prevádzkovateľom,

01.09.2015

b) systém a lehoty preskúmania programu prevencie a stratégie kontroly rizika závažných priemyselných havárií, ako aj všetkých aspektov bezpečnostného riadiaceho systému vrcholovým manažmentom podniku, a to aj s prihliadnutím na zmeny v organizácii, v technológii a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

01.09.2015

Bezpečnostná správa
[k § 8 zákona]

01.09.2015

§ 7

01.09.2015

(1) Bezpečnostná správa s prihliadnutím na nebezpečenstvá, ktoré podnik predstavuje, podáva komplexnú charakteristiku podniku umožňujúcu získať celkovú predstavu o jeho zameraní, umiestnení, činnostiach, o reálnych nebezpečenstvách, ako aj o službách, zariadeniach a opatreniach na bezpečnú prevádzku, prevenciu závažných priemyselných havárií a pripravenosť na ich zdolávanie vrátane väzieb medzi jednotlivými časťami podniku alebo zariadeniami, ich vzájomného ovplyvňovania a vzťahu k okoliu.

01.09.2015

(2) Mapová dokumentácia obsahuje grafické znázornenie individuálneho rizika a spoločenského rizika, mierku vyhotovenia a vyznačenie severu. Ostatná grafická dokumentácia musí byť vypracovaná a označená tak, aby z nej boli zrejmé jednotlivé rozmery a vzdialenosti.

01.09.2015

§ 8

01.09.2015

(1) Základné informácie o podniku obsahujú

01.09.2015

a) úvodnú časť,

01.09.2015

b) informácie o organizácii a riadení podniku,

01.09.2015

c) informácie o umiestnení podniku,

01.09.2015

d) situačný plán podniku.

01.09.2015

(2) Úvodná časť obsahuje všeobecné informácie o podniku a jeho prevádzkovateľovi podľa prílohy č. 3 časti A.

01.09.2015

(3) Informácia podľa odseku 1 písm. b) obsahuje opis riadenia podniku a jeho organizačnej štruktúry vrátane rozdelenia funkcií, zodpovednosti a informačných tokov vzťahujúcich sa na zaistenie bezpečnosti prevádzky podniku.

01.09.2015

(4) Informácia o umiestnení podniku obsahuje údaje podľa prílohy č. 3 časti B spracované s podrobnosťou zodpovedajúcou rozsahu rizík, citlivosti a zraniteľnosti okolia podniku.

01.09.2015

(5) Situačný plán celého podniku a jeho jednotlivých zariadení musí byť vypracovaný vo vhodnej mierke; rovnako aj príslušné schémy, diagramy alebo iné vyobrazenia. Situačný plán obsahuje údaje podľa prílohy č. 3 časti C.

01.09.2015

§ 9

01.09.2015

(1) Opis okolia podniku a životného prostredia musí svojou podrobnosťou a rozsahom zodpovedať možným rizikám závažných priemyselných havárií tak, aby bolo zrejmé, že prevádzkovateľ v dostatočnej miere analyzoval životné prostredie a jeho jednotlivé zložky, ako aj ďalšie skutočnosti a faktory v okolí podniku z hľadiska

01.09.2015

a) ohrozenia okolia podniku a životného prostredia prípadnou závažnou priemyselnou haváriou,

01.09.2015

b) možného vzniku závažnej priemyselnej havárie v dôsledku pôsobenia faktorov majúcich pôvod v okolí podniku alebo v životnom prostredí.

01.09.2015

(2) Opis okolia podniku a životného prostredia obsahuje údaje podľa prílohy č. 3 častí D a E.

01.09.2015

§ 10

01.09.2015

(1) Bezpečnostná správa poskytuje údaje o druhu, množstve a umiestnení nebezpečných látok prítomných v podniku ako

01.09.2015

a) surovina,

01.09.2015

b) medziprodukt,

01.09.2015

c) vedľajší produkt,

01.09.2015

d) výrobok,

01.09.2015

e) rezíduum,

01.09.2015

f) odpad,

01.09.2015

g) produkt vytvorený v dôsledku nekontrolovateľného priebehu chemického procesu, alebo ak ide o závažnú priemyselnú haváriu.

01.09.2015

(2) Súčasťou bezpečnostnej správy je aj zoznam nebezpečných látok prítomných v podniku.

01.09.2015

(3) Údaje o nebezpečných látkach prítomných v podniku obsahujú

01.09.2015

a) identifikáciu nebezpečnej látky – chemický názov, názov podľa nomenklatúry IUPAC, CAS/EC číslo, druhový alebo obchodný názov, prípadne registračné číslo nebezpečnej látky, klasifikáciu nebezpečnej látky, chemické zloženie, stupeň čistoty, najdôležitejšie prímesi,

01.09.2015

b) maximálne množstvo prítomných nebezpečných látok alebo pravdepodobne prítomných nebezpečných látok,

01.09.2015

c) fyzikálne a chemické vlastnosti a správanie nebezpečných látok za štandardných prevádzkových podmienok a za predvídateľných havarijných podmienok,

01.09.2015

d) údaje o toxicite a požiarnych charakteristikách vyplývajúce z klasifikácie látky,

01.09.2015

e) ostatné špecifické vlastnosti, napríklad podpora korózie a žieravosť, fyzikálna forma látky – prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné.

01.09.2015

§ 11

01.09.2015

Opis činností a zariadení spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie obsahuje údaje podľa prílohy č. 3 časti F. V niektorých podrobnostiach môže bezpečnostná správa odkazovať na dokumentáciu, ktorá je príslušnému orgánu k dispozícii na požiadanie.

01.09.2015

§ 12

01.09.2015

Opis prevádzkových služieb dôležitých z hľadiska spoľahlivosti prevádzky podniku, prevencie závažných priemyselných havárií a pripravenosti na ich zdolávanie obsahuje údaje podľa prílohy č. 3 časti G.

01.09.2015

§ 13

01.09.2015

(1) Preventívne opatrenia a opatrenia na zmiernenie následkov závažnej priemyselnej havárie sa navrhujú a zavádzajú tak, aby

01.09.2015

a) zabránili zlyhaniu zariadenia vrátane chyby obsluhy,

01.09.2015

b) zabránili vzniku situácie spôsobujúcej nebezpečenstvo závažnej priemyselnej havárie,

01.09.2015

c) znížili možné následky závažnej priemyselnej havárie na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

01.09.2015

(2) Pri hodnotení opatrení podľa odseku 1 sa prihliada aj na zavedenie, účinnosť a spoľahlivosť bezpečnostných zariadení

01.09.2015

a) riadiacich systémov vrátane blokovacích zariadení,

01.09.2015

b) požiarnotechnických zariadení a ostatných systémov na ochranu pred požiarom a ochranu pred výbuchom,

01.09.2015

c) zariadení na obmedzenie rozsahu úniku nebezpečných látok,

01.09.2015

d) detekčných a varovacích systémov,

01.09.2015

e) pultov integrovanej havarijnej ochrany,

01.09.2015

f) rýchlych postupov odstávky,

01.09.2015

g) osobitných opatrení proti neoprávnenej manipulácii.

01.09.2015

§ 14

01.09.2015

Opis základných opatrení na úseku pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov obsahuje údaje podľa prílohy č. 3 časti H.

01.09.2015

Vnútorný havarijný plán
[k § 10 zákona]

01.09.2015

§ 15

01.09.2015

Vnútorný havarijný plán je ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie, ktorý sa člení na všeobecnú časť, pohotovostnú časť a operatívnu časť.

01.09.2015

§ 16

01.09.2015

Všeobecná časť vnútorného havarijného plánu obsahuje

01.09.2015

a) všeobecné údaje o podniku a jeho okolí

01.09.2015

1. identifikačné údaje o prevádzkovateľovi – názov, sídlo a miesto podnikania, meno štatutárneho orgánu a identifikačné číslo organizácie – IČO a identifikačné údaje o podniku,

01.09.2015

2. opis podniku, jeho objektov a zariadení a charakteru jeho výrobného programu,

01.09.2015

3. príjazdové a iné komunikácie,

01.09.2015

4. údaje o pracovnom čase, obsadení zmien zamestnancami a o zabezpečení protihavarijnej prevencie v mimopracovnom čase,

01.09.2015

5. opis umiestnenia podniku a jeho okolia vrátane geografických, hydrografických, hydrogeologických, meteorologických, geologických, inžinier­sko­-geologických a iných pomerov, terénnych prekážok alebo priehlbní, osídlenia, citlivých alebo osobitne chránených objektov, zón a zariadení, ako aj objektov a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom rizika pre podnik,

01.09.2015

b) osobitné údaje o podniku,

01.09.2015

1. opis a plán rozvodov nebezpečných látok a jednotlivých médií používaných v podniku, najmä elektrickej energie, vykurovacích médií a chladiacich médií, pary, stlačeného vzduchu, inertného plynu a vody, ako aj rozvodov na odvádzanie odpadových médií, prípadne aj rozvodov na expedíciu hotových výrobkov vrátane potrebných fyzikálnych veličín a údajov, najmä tlaku, teploty, svetlého priemeru potrubia, druhu a množstva média,

01.09.2015

2. opis a rozmiestnenie základných uzatváracích zariadení na rozvodoch podľa prvého bodu,

01.09.2015

3. umiestnenie a funkciu signalizačných, varovacích a výstražných zariadení,

01.09.2015

4. umiestnenie a funkciu požiarnotechnických zariadení a ďalších systémov na ochranu pred požiarmi,

01.09.2015

c) uvedenie zdrojov nebezpečenstiev a ich stručný opis so zvýraznením najzávažnejších z nich, ktoré sú spôsobilé zapríčiniť závažnú priemyselnú haváriu,

01.09.2015

d) zoznam nebezpečných látok prítomných v podniku, ich umiestnenie, druh, názov, množstvo, dôležité fyzikálne, chemické, toxikologické a iné nebezpečné vlastnosti, ich možné nebezpečné reakcie najmä pôsobením ohňa, teploty a určitých spôsobov prác na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie,

01.09.2015

e) zoznam, opis a vyznačenie objektov, zariadení, technologických procesov a pracovísk, ktoré vyžadujú na čo možno najdlhší čas neprerušený chod a prítomnosť príslušných zamestnancov počas závažnej priemyselnej havárie, vrátane ich kvalifikácie, spôsobu ich vybavenia prostriedkami potrebnými na ochranu ich života a zdravia, určenia postupu a spôsobu na zaistenie ich bezpečnosti, ochrany zdravia a komunikácie s nimi.

01.09.2015

§ 17

01.09.2015

(1) Pohotovostná časť vnútorného havarijného plánu obsahuje

01.09.2015

a) plán vyrozumenia a zvolania s uvedením poradia postupu a zodpovednosti osôb a zoznamu osôb, orgánov a organizácií, ktoré je potrebné

01.09.2015

1. povolať na miesto havárie, ak ide o taký druh závažnej priemyselnej havárie, ktorú nemožno zdolať vlastnými silami,

01.09.2015

2. informovať o určitom druhu závažnej priemyselnej havárie, prípadne i so vzorom takého vyrozumenia a zvolania,

01.09.2015

b) zoznam vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov, útvarov a služieb podniku, ktorým vnútorný havarijný plán ukladá určité povinnosti, mená, priezviská a funkcie osôb poverených

01.09.2015

1. riadením prác na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a na obmedzovaní jej následkov,

01.09.2015

2. koordináciou činností so záchrannými zložkami1) zúčastnenými na zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a obmedzovaní jej následkov,

01.09.2015

c) spôsob vyrozumenia a varovania zamestnancov a iných osôb zdržiavajúcich sa s vedomím prevádzkovateľa v areáli podniku, a ak je to potrebné, aj spôsob vyrozumenia alebo varovania obyvateľstva,

01.09.2015

d) určenie miesta na riadenie zdolávania závažnej priemyselnej havárie a základní pre záchranné zložky,

01.09.2015

e) zoznam a rozmiestnenie prostriedkov potrebných na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov,

01.09.2015

f) zásady správania sa zamestnancov a iných osôb nachádzajúcich sa v areáli podniku, ak ide o závažnú priemyselnú haváriu.

01.09.2015

(2) Pohotovostná časť a operatívna časť vnútorného havarijného plánu obsahujú aj opatrenia na ochranu zamestnancov a iných osôb nachádzajúcich sa v areáli podniku.2)

01.09.2015

(3) Údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až f) a v odseku 2 sa konkretizujú v jednotlivých scenároch závažných priemyselných havárií v operatívnej časti vnútorného havarijného plánu.

01.09.2015

§ 18

01.09.2015

(1) Operatívna časť vnútorného havarijného plánu obsahuje scenáre, ktoré môžu nastať v dôsledku aktivácie alebo nezvládnutia nebezpečenstva v podniku, prípadne v jeho okolí.

01.09.2015

(2) Scenáre sa zostavujú na základe hodnotenia rizika so zohľadnením špecifických podmienok podniku a jeho okolia a ich vzájomne možných interakcií. Obsahujú

01.09.2015

a) okolnosti ovplyvňujúce vznik a časový priebeh vývoja havarijného stavu a závažnej priemyselnej havárie,

01.09.2015

b) možné následky na život a zdravie ľudí, na životné prostredie a majetok,

01.09.2015

c) opatrenia na zastavenie rozvoja havarijného stavu a jeho prerastenia do závažnej priemyselnej havárie,

01.09.2015

d) opatrenia na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a opatrenia potrebné na ochranu života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku pred jej následkami a na obmedzenie týchto následkov,

01.09.2015

e) určenie zón ohrozenia.

01.09.2015

(3) Pri zostavovaní jednotlivých scenárov sa vychádza z možných druhov závažných priemyselných havárií, ktorými sú:

01.09.2015

a) únik nebezpečných látok,

01.09.2015

b) požiar,

01.09.2015

c) výbuch,

01.09.2015

d) kombinácia prípadov uvedených v písmenách a) až c).

01.09.2015

(4) Pri vypracúvaní scenárov sa zohľadňujú

01.09.2015

a) možné účinky nebezpečných látok prítomných v podniku nielen na osoby a zariadenia v podniku alebo v jeho okolí ohrozené haváriou, ale aj na zasahujúce záchranné zložky,1)

01.09.2015

b) uvoľňovanie a šírenie nebezpečných látok v ovzduší, vo vodách alebo v pôde po úniku, požiari alebo výbuchu,

01.09.2015

c) možné ďalšie následky spojené s únikom, požiarom alebo výbuchom,

01.09.2015

d) účinnosť a vykonateľnosť navrhovaných opatrení na zdolanie konkrétneho druhu závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie jej následkov,

01.09.2015

e) rozsah a závažnosť možného ohrozenia a spôsobenia škôd na živote a zdraví ľudí, na životnom prostredí a na majetku vrátane určenia a vyznačenia jednotlivých zón ohrozenia, a to aj v časovom vývoji.

01.09.2015

(5) Pri scenároch týkajúcich sa úniku nebezpečných látok vrátane ich možného požiaru alebo výbuchu sa berú do úvahy

01.09.2015

a) možné príčiny a charakter úniku a predpokladané množstvo unikajúcej nebezpečnej látky alebo inej škodliviny za jednotku času,

01.09.2015

b) spôsob šírenia unikajúceho média – plyn, plynový mrak, prach, aerosól, roztekanie a vsakovanie, splachovanie zrážkovou alebo hasiacou vodou – pri nepriaznivých a priemerných atmosférických podmienkach pri zohľadnení topografie zariadenia, podniku a jeho okolia vrátane

01.09.2015

1. predpokladaných časových a priestorových koncentrácií a dávok v ovzduší,

01.09.2015

2. usadzovania alebo vsakovania do pôdy alebo do horninového prostredia,

01.09.2015

3. predpokladaných ciest šírenia unikajúceho média v povrchových a podzemných vodách vrátane časových a priestorových priebehov koncentrácií,

01.09.2015

c) nebezpečnosť unikajúcej látky a s tým súvisiace riziká, najmä zdraviu škodlivé a smrteľné koncentrácie a dávky,

01.09.2015

d) ak ide o horľavé alebo výbušné nebezpečné látky, aj možné kombinácie ich úniku s požiarom alebo výbuchom s prihliadnutím na medze výbušnosti vrátane

01.09.2015

1. tepelného žiarenia pri otvorenom ohni,

01.09.2015

2. vzniku a šírenia nebezpečných produktov požiaru,

01.09.2015

3. časového a priestorového priebehu koncentrácií a dávok škodlivín,

01.09.2015

4. časového a priestorového priebehu hodnôt pretlaku a podtlaku,

01.09.2015

5. zhodnotenia nebezpečenstva rozletu trosiek a úlomkov.

01.09.2015

(6) Ak ide o scenáre týkajúce sa požiaru, vychádza sa z dokumentácie vypracovanej podľa predpisov o ochrane pred požiarmi.

01.09.2015

(7) Ak ide o scenáre týkajúce sa druhu závažnej priemyselnej havárie podľa odseku 3 písm. c), popri prvkoch uvedených v odseku 5 sa berie do úvahy najmä

01.09.2015

a) predpokladaný časový a priestorový priebeh hodnôt pretlaku a podtlaku a

01.09.2015

b) zhodnotenie nebezpečenstva rozletu trosiek a úlomkov s prípadným zohľadnením pasívnej ochrany.

01.09.2015

(8) Pre každý zo scenárov sa určí postup, ľudské zdroje a materiálne zdroje, ako aj ďalšie konkrétne opatrenia na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie jej následkov vrátane systému spojenia a monitoringu.

01.09.2015

(9) Osobitne sa zvýraznia scenáre závažných priemyselných havárií, ktorých zdolanie, prípadne účinky presahujú rámec podniku, takže je potrebná aktivácia zložiek a postupov podľa plánu ochrany obyvateľstva.3)

01.09.2015

§ 19

01.09.2015

(1) Grafická dokumentácia tvorí spolu s písomnou časťou vnútorného havarijného plánu ucelený súbor a navzájom sa dopĺňajú. V nadväznosti na písomnú časť obsahuje údaje podľa § 17 písm. a) druhého, tretieho a piateho bodu a písm. b) až e), § 18 ods. 1 písm. d) a e), § 19 ods. 2 písm. e), ods. 4 písm. e), ods. 5 písm. b) a d) a ods. 6, 7 a 9.

01.09.2015

(2) Vyhotovenie a mierka grafickej časti dokumentácie vnútorného havarijného plánu musia byť primerané účelu, na ktorý má slúžiť a zodpovedať požiadavkám podľa § 17.

01.09.2015

§ 20

01.09.2015

(1) Pri vypracúvaní vnútorného havarijného plánu sa vychádza z konkrétnej situácie v podniku a jeho okolí s osobitným zreteľom na výsledky hodnotenia rizika.

01.09.2015

(2) Vnútorný havarijný plán sa už v etape jeho vypracúvania konzultuje aj s príslušnými orgánmi verejnej správy a inými subjektmi, s ktorých súčinnosťou sa počíta pri zdolávaní závažných priemyselných havárií a pri obmedzovaní ich následkov. Predmetom konzultácií je

01.09.2015

a) potreba súčinnosti a priamej pomoci príslušných orgánov verejnej správy a iných subjektov pri určitých scenároch vrátane potrebnej koordinácie,

01.09.2015

b) zabezpečenie potrebnej nadväznosti vnútorného havarijného plánu na plán ochrany obyvateľstva, prípadne na podobné dokumenty príslušných orgánov verejnej správy a iných subjektov,

01.09.2015

c) použiteľnosť prostriedkov na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a obmedzenie jej následkov,

01.09.2015

d) spôsob riadenia prác pri spoločnom nasadení podnikových a externých záchranných zložiek.

01.09.2015

(3) Vnútorný havarijný plán sa už v etape jeho vypracúvania konzultuje podľa potreby aj s prevádzkovateľmi ďalších podnikov a s inými subjektmi, ktoré svojou činnosťou, umiestnením, napojením na energetické siete a iné siete a zariadenia predstavujú nebezpečenstvo vzniku závažnej priemyselnej havárie v podniku, prípadne zhoršenia jej následkov.

01.09.2015

(4) Ak sa vnútorný havarijný plán zložitého alebo rozsiahleho podniku skladá z viacerých čiastkových ­havarijných plánov vypracovaných pre jeho jednotlivé samostatné ucelené časti, všetky čiastkové havarijné plány musia byť vo vzájomnom súlade a prepojené tak, aby boli splnené požiadavky podľa § 17.

01.09.2015

(5) Na vypracovanie vnútorného havarijného plánu možno použiť aj dokumentáciu alebo jej časť vyhotovenú podľa zákonov.4) Spôsob, prípadne forma zapracovania tejto dokumentácie do vnútorného havarijného plánu závisí najmä od konkrétnej situácie v podniku a od druhu a rozsahu uvedenej dokumentácie.

01.09.2015

§ 21

01.09.2015

(1) Pravidelné precvičovanie jednotlivých situácií podľa vnútorného havarijného plánu podľa § 10 ods. 8 zákona sa uskutočňuje za účasti príslušných zamestnancov podniku a podnikových služieb, za ktoré sa považuje závodný hasičský útvar, závodný hasičský zbor, služba havarijnej odozvy, objektový útvar civilnej ochrany, strážna služba, zdravotná služba, a podľa potreby aj za účasti zamestnancov cudzieho podnikateľa, orgánov verejnej správy a iných subjektov, s ktorých súčinnosťou sa pri konkrétnom scenári vo vnútornom havarijnom pláne počíta.

01.09.2015

(2) Interval precvičovania, rozsah a náplň jednotlivých cvičení určí prevádzkovateľ v súlade s § 10 ods. 8 zákona s prihliadnutím na zložitosť a rozsah podniku, jeho umiestnenie a závažnosť rizík.

01.09.2015

(3) V oznámení plánovaného precvičovania vnútorného havarijného plánu podľa § 10 ods. 9 zákona prevádzkovateľ uvedie termín konania cvičenia, jeho tematiku, čas trvania a subjekty, ktoré sa na ňom majú zúčastniť.

01.09.2015

(4) Súčasťou dokumentácie havarijného plánovania je aj chronologický záznam o cvičení a rozbor cvičenia vrátane potrebných opatrení vyhotovený prevádzkovateľom.

01.09.2015

§ 22

01.09.2015

(1) Pri určovaní intervalu pravidelného prehodnocovania a potrebnej aktualizácie vnútorného havarijného plánu podľa § 10 ods. 8 zákona prevádzkovateľ prihliada najmä na zložitosť a rozsah podniku, jeho umiestnenie a závažnosť rizík, ako aj na výsledky rozborov z precvičovania vnútorného havarijného plánu. Bez ohľadu na tento interval ostáva nedotknutá jeho povinnosť zabezpečiť prehodnotenie a potrebnú aktualizáciu vnútorného havarijného plánu, ak ide o prípady podľa § 10 ods. 8 zákona.

01.09.2015

(2) Záznamy o prehodnotení vnútorného havarijného plánu podľa odseku 1 sú súčasťou dokumentácie havarijného plánovania.

01.09.2015

(3) Na aktualizáciu vnútorného havarijného plánu sa vzťahuje rovnako § 21. Aktualizácia sa vykoná vo všetkých vyhotoveniach vnútorného havarijného plánu.

01.09.2015

§ 23

01.09.2015

Zhromažďovanie údajov o závažných priemyselných haváriách
[k § 17 zákona]

01.09.2015

(1) Prevádzkovateľ oznámi závažnú priemyselnú haváriu podľa § 17 ods. 1 zákona a aktualizáciu informácií podľa § 17 ods. 2 zákona na formulári uvedenom v prílohe č. 4.

01.09.2015

(2) Prevádzkovateľ predloží všetky dostupné informácie o závažnej priemyselnej havárii podľa § 17 ods. 3 zákona na formulári uvedenom v prílohe č. 5.

01.09.2015

(3) Prevádzkovateľ predloží ročnú súhrnnú informáciu o každom prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii, na formulári uvedenom v prílohe č. 6.

01.09.2015

§ 24

01.09.2015

Informácia orgánu, ktorý vyšetroval príčiny a okolnosti závažnej priemyselnej havárie alebo nariadil príslušné opatrenia

01.09.2015

(1) Informácia o vyšetrovaní okolností závažnej priemyselnej havárie a na jej základe nariadených opatreniach podľa § 17 ods. 4 zákona obsahuje

01.09.2015

a) výsledky vyšetrovania závažnej priemyselnej havárie,

01.09.2015

b) nariadené opatrenia.

01.09.2015

(2) V údajoch podľa odseku 1 písm. a) sa uvádzajú

01.09.2015

a) výsledky vyšetrovania príčin a okolností vzniku a priebehu závažnej priemyselnej havárie vrátane zodpovednosti príslušných osôb, nedostatkov v príslušnej dokumentácii a v bezpečnostnom riadiacom systéme,

01.09.2015

b) následky závažnej priemyselnej havárie, najmä zasiahnutá oblasť, účinky na život a zdravie ľudí, na životné prostredie a na majetok, evakuácia alebo ukrytie osôb, hospodárskych zvierat, prerušenie dodávky pitnej vody, energií, telefonického spojenia, spôsobená škoda,

01.09.2015

c) postup pri zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a obmedzovaní jej následkov, a to aj vo vzťahu

01.09.2015

1. k účinnosti, prípadne opisu jednotlivých činností na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie jej následkov,

01.09.2015

2. k vhodnosti a úplnosti príslušnej dokumentácie, najmä k hodnoteniu rizika, programu prevencie, bezpečnostnému riadiacemu systému, bezpečnostnej správe, vnútornému havarijnému plánu, ako aj k plánu ochrany obyvateľstva.

01.09.2015

(3) V údajoch podľa odseku 1 písm. b) sa uvádzajú nariadené opatrenia na zmiernenie, prípadne odstránenie následkov závažnej priemyselnej havárie, opatrenia na zamedzenie opakovania rovnakej alebo podobnej závažnej priemyselnej havárie, ako aj ďalšie opatrenia vyplývajúce z vyšetrovania alebo z analýzy príčin a okolností závažnej priemyselnej havárie vrátane sankčných opatrení a opatrení na obmedzenie alebo zastavenie prevádzky.

01.09.2015

§ 25

01.09.2015

Odborná príprava

01.09.2015

Odborná príprava obsahuje informácie o

01.09.2015

a) všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách súvisiace s prevenciou závažných priemyselných havárií vrátane informácií o predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisov na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, ako aj informácií o predpisoch na ochranu životného prostredia,

01.09.2015

b) kategorizácii podnikov z hľadiska prítomnosti nebezpečných látok,

01.09.2015

c) základoch priemyselnej bezpečnosti a prevencie závažných priemyselných havárií s osobitným zreteľom na

01.09.2015

1. fyzikálno-chemické vlastnosti a požiarne charakteristiky nebezpečných látok,

01.09.2015

2. charakter nebezpečenstva a prevenciu fyzikálnych procesov,

01.09.2015

3. charakter nebezpečenstva a prevenciu chemických procesov,

01.09.2015

d) zásadách ochrany proti požiaru, najmä o

01.09.2015

1. zásadách ochrany proti požiaru horľavých látok, horľavých prachov a horľavých kvapalín,

01.09.2015

2. navrhovaní, realizácii a užívaní stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti,

01.09.2015

3. zásadách protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní mimoriadne horľavých látok a zmesí, veľmi horľavých látok a zmesí, ako aj horľavých látok a zmesí,

01.09.2015

4. zásadách protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

01.09.2015

5. posudzovaní protipožiarnej bezpečnosti technologických procesov,

01.09.2015

6. funkciách a parametroch požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky a vecných ­pro­striedkov ochrany pred požiarmi,

01.09.2015

7. organizácii a riadení ochrany pred požiarmi,

01.09.2015

e) zásadách prevencie a ochrany pred výbuchom výbušnej atmosféry tvorenej zmesou horľavých látok vo forme plynu, pary, prachu alebo hmly so vzduchom vrátane výbuchu výbušnín,

01.09.2015

f) zásadách ochrany proti úniku toxických látok alebo inak škodlivých látok,

01.09.2015

g) posúdení rizika, najmä o

01.09.2015

1. význame, účele a základných princípoch,

01.09.2015

2. metódach a postupoch hodnotenia,

01.09.2015

3. využívaní výsledkov posúdenia rizika v rôznych oblastiach, najmä v činnosti podniku, pri plánovaní a vykonávaní štátneho dozoru, pri územnom plánovaní a pri povoľovaní stavieb a zariadení,

01.09.2015

h) metódach a postupoch na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovaní ich následkov, najmä z hľadiska ohrozenia života a zdravia ľudí, ochrany životného prostredia a majetku,

01.09.2015

i) princípoch, funkciách, parametroch a možnostiach použitia niektorých prostriedkov, prístrojov a zariadení na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov,

01.09.2015

j) programe prevencie a bezpečnostnom riadiacom systéme na jeho aplikáciu,

01.09.2015

k) havarijnom plánovaní,

01.09.2015

1. základných princípoch a účele havarijného plánovania,

01.09.2015

2. tvorbe vnútorného havarijného plánu a podkladov na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva,

01.09.2015

3. vypracúvaní vzorových havarijných scenárov vrátane určovania zón ohrozenia,

01.09.2015

4. určovaní síl, prostriedkov a postupov na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov,

01.09.2015

5. precvičovaní a revízii vnútorného havarijného plánu,

01.09.2015

l) náležitostiach, vypracovaní a využívaní bezpečnostnej správy,

01.09.2015

m) informovaní verejnosti a jej účasti na rozhodovacích procesoch,

01.09.2015

n) oznamovaní závažných priemyselných havárií a analýze ich príčin.


01.09.2015

Spoločné ustanovenia

01.09.2015

§ 26

01.09.2015

Ustanovenia § 7 až 22 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa podniku kategórie A.

01.09.2015

§ 27

01.09.2015

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

01.09.2015

§ 28

01.09.2015

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.


01.09.2015

v z. Vojtech Ferencz v. r.


01.09.2015

01.09.2015

Príloha č. 1 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

01.09.2015

vzor

01.09.2015

Oznámenie o zaradení podniku podľa § 5 zákona

01.09.2015

príloha 01

01.09.2015

Tabuľka k oznámeniu o zaradení podniku

01.09.2015

Informácie o prítomných nebezpečných látkach v podniku a ich klasifikácia

01.09.2015
P. č.Názov nebezpečnej látkyCAS/EC
číslo
Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Zaradenie nebezpečnej látky do kategórie nebezpečnosti alebo medzi menované nebezpečné látky podľa zákona č. 128/2015 Z. z.Prahová hodnota pre kategóriu (t)Projektované, skutočné alebo predpokladané množstvo nebezpečnej látky (t)Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma5)
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti1)Kód výstražných upozornení2)Trieda/kategória nebezpečnosti3)
(Časť 1)
Menovaná nebezpečná látka4)
(Časť 2)
AB
01.09.2015

Vysvetlivky:

01.09.2015

Súčasťou oznámenia o zaradení podniku sú karty bezpečnostných údajov nebezpečných látok.

01.09.2015

1) Uviesť podľa prílohy VI bodu 1.1.2.1.1 tabuľky 1.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

01.09.2015

2) Uviesť podľa čl. 21 a prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

01.09.2015

3) Uviesť kód podľa číselníka Kategórie nebezpečných látok, ktorý je súčasťou oznámenia o zaradení podniku.

01.09.2015

4) Uviesť x ak ide o menovanú nebezpečnú látku.

01.09.2015

5) Uviesť skupenstvo nebezpečnej látky -plyn, kvapalina, tuhá látka formu - prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné, tlak, teplotu.

01.09.2015

Ak ide o viaceré použitia tej istej nebezpečnej látky v rôznych skupenstvách, formách, resp. tlaku a teploty oddeliť bodkočiarkou.

01.09.2015

Kategórie nebezpečných látok

01.09.2015
KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
H1Trieda H nebezpečnosť pre zdravie
H11H1 - akútna toxicita
H1101kategória 1 - všetky spôsoby expozície
H12H2 - akútna toxicita
H1201kategória 2 - všetky spôsoby expozície
H1202kategória 3 - spôsoby expozície - inhalačne - pozri poznámku 7 k prílohe č. 1 zákona
H13H3 - toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
H1301STOT SE - kategória 1
P1Trieda P - fyzikálne nebezpečenstvá
P11P1a - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1101Nestabilné výbušniny
P1102Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
P1103Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosťami podľa metódy A.14 nariadenia Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení - pozri poznámku 9 k prílohe č. 1 zákona, ktoré nepatria do tried nebezpečnosti organické peroxidy alebo samovoľne reagujúce látky a zmesi
P12P1b - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1201Výbušniny podtriedy 1.4 - pozri poznámku 10 k prílohe č. 1 zákona
P13P2 - horľavé plyny
P1301Horľavé plyny - kategórie 1 alebo 2
P14P3a - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1401Horľavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré obsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo horľavé kvapaliny kategórie 1
P15P3b horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1501„Horľavé“ aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré neobsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo ani horľavé kvapaliny kategórie 1 - pozri poznámku 11.2 k prílohe č. 1 zákona
P16P4 oxidujúce plyny
P1601Oxidujúce plyny kategórie 1
P17P5a - horľavé kvapaliny
P1701Horľavé kvapaliny kategórie 1
P1702Horľavé kvapaliny - kategórie 2 alebo 3 udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu
P1703Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P18P5b -horľavé kvapaliny
P1801Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii
KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
P1802Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P19P5c - horľavé kvapaliny
P1901Horľavé kvapaliny, kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b
P20P6a - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2001Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu A alebo B alebo organické peroxidy typu A alebo B
P21P6b - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2101Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu C, D, E alebo F alebo organické peroxidy typu C, D, E alebo F
P22P7 Samozápalné kvapaliny a samozápalné tuhé látky
P2201Samozápalné kvapaliny kategórie 1
P2202Samozápalné tuhé látky kategórie 1
P23P8 - oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky
P2301Oxidujúce kvapaliny kategórie 1, 2 alebo 3
P2302Oxidujúce tuhé látky kategórie 1, 2 alebo 3
E1Trieda E - nebezpečnosť pre životné prostredie
E11E1 - nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1
E12E2 - nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2
O1Trieda O - Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí - ďalšie informácie o nebezpečnosti
O11O1 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH014
O12O2 - látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategória 1
O13O3 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029
01.09.2015

01.09.2015

Príloha č. 2 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

01.09.2015

POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSTNÝ RIADIACI SYSTÉM

01.09.2015

A. Organizačná štruktúra podniku a potrební zamestnanci

01.09.2015

I. Bezpečnostný riadiaci systém v tejto oblasti obsahuje

01.09.2015

a) organizačnú schému,

01.09.2015

b) úlohy a zodpovednosť radových zamestnancov a riadiacich zamestnancov na jednotlivých stupňoch a úsekoch riadenia, a to najmä zamestnancov zodpovedných za

01.09.2015

1. zabezpečenie zdrojov vrátane ľudských zdrojov na vytvorenie a uplatňovanie bezpečnostného riadiaceho systému,

01.09.2015

2. činnosť zabezpečujúcu oboznámenie zamestnancov s nebezpečenstvami ako zdrojmi rizika závažných priemyselných havárií a súlad s programom prevencie podľa § 6,

01.09.2015

3. identifikáciu a zaznamenávanie nedostatkov a vykonávanie nápravných opatrení,

01.09.2015

4. riadenie a kontrolu neštandardných situácií vrátane havarijných stavov,

01.09.2015

5. identifikáciu potrieb školenia a výcviku zamestnancov vrátane určenia činností vyžadujúcich osobitné školenie a výcvik, ich zabezpečenie a hodnotenie ich úrovne a účinnosti podľa písmen c) a d),

01.09.2015

6. koordinovanie uplatňovania bezpečnostného riadiaceho systému a podávanie správ vrcholovému manažmentu podniku,

01.09.2015

c) identifikáciu potrebnej kvalifikácie zamestnancov uvedených v písmene b),

01.09.2015

d) zabezpečenie potrebnej kvalifikácie zamestnancov.

01.09.2015

II. Ustanovenia podľa bodu I sa primerane vzťahujú aj na zamestnancov iného podnikateľa.

01.09.2015

B. Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev ako zdrojov rizika možných závažných priemyselných havárií

01.09.2015

Bezpečnostný riadiaci systém v tejto oblasti obsahuje

01.09.2015

a) návrh a uplatňovanie postupov na systematickú identifikáciu nebezpečenstiev vyplývajúcich z normálnej i modifikovanej prevádzky vrátane spúšťania, nábehu a zastavovania prevádzky a hodnotenie ich pravdepodobnosti a závažnosti,

01.09.2015

b) systematický postup na definovanie opatrení zameraných na prevenciu závažných priemyselných havárií, prípadne havarijných stavov a na obmedzenie ich následkov.

01.09.2015

Systém identifikácie vnútorných a vonkajších nebezpečenstiev a ich hodnotenie sa uplatňujú na príslušných úrovniach podniku – od projektovej prípravy, výstavby a prevádzky až po ukončenie prevádzky vrátane

01.09.2015

a) nebezpečenstiev identifikovaných alebo vyplývajúcich z plánovania, projektovania, výstavby, uvedenia do prevádzky a rozvoja činnosti podniku a jeho zariadení,

01.09.2015

b) normálneho rozsahu prevádzkových podmienok, nebezpečenstiev štandardných operácií a neštandardných situácií, najmä nábehu prevádzky, údržby a zastavovania prevádzky,

01.09.2015

c) udalostí a možných ohrození vrátane takých, ktoré vyplývajú z ľudského faktora alebo z chyby materiálu alebo súčiastky,

01.09.2015

d) nebezpečenstiev vyplývajúcich z činností alebo zo zlyhaní uvedených v písmenách b) a c),

01.09.2015

e) iných nebezpečenstiev vrátane takých, ktoré vyplývajú

01.09.2015

1. z prírodných nebezpečenstiev, najmä abnormálnych teplôt, požiarov, povodní, zemetrasení, svahových deformácií a poklesov pôdy, víchric a búrok,

01.09.2015

2. z leteckej dopravy, železničnej dopravy, cestnej dopravy a vodnej dopravy vrátane nakládky a vykládky,

01.09.2015

3. zo susedných priemyselných činností a iných činností,

01.09.2015

4. z protiprávnej činnosti, najmä podpaľačstva a sabotáže.

01.09.2015

C. Riadenie prevádzky

01.09.2015

Riadenie prevádzky zahŕňa najmä postupy, pokyny, limity a opatrenia

01.09.2015

a) na uvádzanie do prevádzky,

01.09.2015

b) na nábeh a normálne prerušenie prevádzky,

01.09.2015

c) na všetky fázy normálnej prevádzky vrátane testovania, údržby a kontroly,

01.09.2015

d) na identifikáciu a prijímanie zodpovedajúcich opatrení ak ide o odchýlky od normálnych prevádzkových podmienok alebo parametrov,

01.09.2015

e) na dočasné, zriedkavé alebo osobitné operácie,

01.09.2015

f) na prevádzku počas vykonávania údržby,

01.09.2015

g) na operácie pri havarijných situáciách,

01.09.2015

h) na ukončenie prevádzky.

01.09.2015

D. Riadenie zmien

01.09.2015

Pri plánovaní zmien v podniku ide o nasledujúce postupy pri trvalých, dočasných alebo naliehavých zmenách:

01.09.2015

a) definovanie toho, čo sa považuje za zmenu,

01.09.2015

b) určenie zodpovednosti a právomoci na iniciovanie a schválenie zmeny,

01.09.2015

c) identifikáciu a dokumentáciu navrhovanej zmeny a jej uplatnenia,

01.09.2015

d) identifikáciu a analýzu možných bezpečnostných dôsledkov navrhovanej zmeny,

01.09.2015

e) určenie a dokumentovanie potrebných bezpečnostných opatrení vrátane požiadaviek na školenie a výcvik a na potrebné zmeny v prevádzkových postupoch a v príslušnej dokumentácii,

01.09.2015

f) určenie a zavedenie potrebných postupov na hodnotenie a následné monitorovanie po uskutočnení zmeny vrátane potrebných nápravných mechanizmov a opatrení.

01.09.2015

E. Monitorovanie plnenia

01.09.2015

Monitorovanie plnenia programu prevencie a účinnosti bezpečnostného riadiaceho systému súladu sa delí na

01.09.2015

a) priebežné – zahŕňa priebežnú kontrolu kritických miest v podniku, na zariadeniach a prístrojovom vybavení, ako aj kontrolu súladu s predpísaným školením a výcvikom zamestnancov, prevádzkovou dokumentáciou a praxou,

01.09.2015

b) následné – uskutočňuje sa následne ako reakcia na závažnú priemyselnú haváriu a zisťujú sa ním nielen bezprostredné príčiny, ale aj všetky zásadné zlyhania, ktoré viedli k takejto havárii alebo k inej závažnej odchýlke od normálneho prevádzkového stavu.

01.09.2015

Monitorovanie plnenia môže zahŕňať aj ukazovatele výkonnosti v oblasti bezpečnosti.

01.09.2015

F. Audit a preskúmanie vhodnosti, účinnosti a plnenia programu prevencie

01.09.2015

Plán interných auditov, ako aj prípadných externých auditov obsahuje

01.09.2015

a) oblasti auditovaných činností,

01.09.2015

b) intervaly vykonávania auditov pre každú z oblastí,

01.09.2015

c) zodpovednosť za každý audit,

01.09.2015

d) zdroje a osoby potrebné pre každý audit vrátane prípadných požiadaviek na expertíznu činnosť, na zabezpečenie nezávislosti a technickej podpory,

01.09.2015

e) postupy na vyhotovovanie a podávanie správ o výsledku auditov,

01.09.2015

f) postupy na nápravné opatrenia.

01.09.2015

01.09.2015

Príloha č. 3 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

01.09.2015

POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSTNÚ SPRÁVU

01.09.2015

A. Úvodná časť

01.09.2015

Úvodná časť obsahuje

01.09.2015

a) údaje o prevádzkovateľovi - meno a priezvisko, obchodný názov, sídlo a miesto podnikania, právnu formu, meno štatutárneho orgánu, identifikačné číslo organizácie - a o podniku,

01.09.2015

b) súčasnú a plánovanú činnosť podniku a jeho ťažiskových zariadení -hlavné činnosti a ostatné výrobné činnosti,

01.09.2015

c) rok založenia a najdôležitejšie etapy rozvoja podniku, prípadne aj ťažiskových zariadení vrátane povolení a oprávnení na vykonávanie jednotlivých činností,

01.09.2015

d) počet zamestnancov pracujúcich v podniku vrátane zamestnancov iných podnikateľov vykonávajúcich s vedomím prevádzkovateľa práce v podniku, počet zamestnancov v jednotlivých zmenách, priemerný počet návštevníkov,

01.09.2015

e) základný technický opis podniku, prípadne aj jeho ťažiskových zariadení, charakterizujúci podnik z hľadiska najzávažnejších rizík vyplývajúcich z prítomnosti nebezpečných látok a prevádzkovaných technológií.

01.09.2015

B. Informácia o umiestnení podniku

01.09.2015

Informácia o umiestnení podniku obsahuje údaje o topografii miesta situovania podniku, o základnom členení a prístupnosti podniku a jeho ťažiskových zariadení v rozsahu zodpovedajúcom miere rizika závažnej priemyselnej havárie, ako aj citlivosti a zraniteľnosti okolitého životného prostredia.

01.09.2015

Predložené topografické mapy musia byť vyhotovené vo vhodnej mierke tak, aby zahŕňali areál podniku a okolité územie v rozsahu primeranom potenciálnemu dosahu závažných priemyselných havárií; vychádza sa pritom zo scenárov závažných priemyselných havárií. Zreteľne sa na nich vyznačia:

01.09.2015

a) podnik ako celok, prípadne aj jeho ťažiskové zariadenia,

01.09.2015

b) prístupové cesty k podniku, prípadne aj k jeho ťažiskovým zariadeniam, únikové cesty z podniku, prípadne i od ťažiskových zariadení,

01.09.2015

c) ostatné komunikácie, ktoré majú význam z hľadiska zdolávania závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov,

01.09.2015

d) typ využitia územia v okolí podniku napríklad priemysel, poľnohospodárstvo, sídelné útvary, environmentálne citlivé lokality, chránené územia,

01.09.2015

e) umiestnenie najdôležitejších stavieb a infraštruktúry,

01.09.2015

1. nemocníc, škôl, domovov dôchodcov,

01.09.2015

2. štadiónov, železničných staníc, autobusových staníc, kostolov, parkov a iných miest, kde sa pravidelne zhromažďuje značný počet osôb,

01.09.2015

3. železničných a diaľničných sietí, letísk vrátane dráhového systému, diaľkových rozvodov elektrickej energie a zemného plynu.

01.09.2015

C. Situačný plán podniku

01.09.2015

Situačný plán podniku musí byť vyhotovený vo vhodnej mierke tak, aby prehľadným spôsobom zahŕňal ďalej uvedené zariadenia a miesta činností. Dôležité zariadenia alebo časti podniku sa podľa potreby uvedú na osobitných mapách, schémach alebo iných vyobrazeniach vo väčšej mierke. Situačný plán zodpovedajúcim spôsobom identifikuje zariadenia a miesta činností podniku vrátane

01.09.2015

a) hlavných skladovacích miest a výrobných zariadení,

01.09.2015

b) umiestnenia nebezpečných látok a ich množstva,

01.09.2015

c) infraštruktúry podniku, najmä potrubí a rozvodov, nádrží, manipulačných miest a voľných priestorov,

01.09.2015

d) vzdialeností medzi jednotlivými zariadeniami a ich časťami,

01.09.2015

e) únikových ciest a zariadení na ukrytie zamestnancov a iných osôb v rámci podniku,

01.09.2015

f) riadiacich miest.

01.09.2015

D. Opis okolia podniku

01.09.2015

Opis okolia podniku obsahuje relevantné informácie

01.09.2015

a) informácie o bezprostrednom okolí podniku a faktoroch, ktoré môžu spôsobiť závažnú priemyselnú haváriu alebo zhoršiť jej následky vrátane informácie o všetkých susediacich podnikoch, o oblastiach a vývoji, ktoré by mohli byť príčinou závažnej priemyselnej havárie a domino efektu alebo zhoršiť ich následky,

01.09.2015

b) o obývaných oblastiach vrátane hustoty osídlenia,

01.09.2015

c) o citlivých a dôležitých verejných budovách akými sú napríklad školy, nemocnice, kostoly, policajné stanice, hasičské stanice, telefónne ústredne, domovy dôchodcov,

01.09.2015

d) o dôležitých verejnoprospešných zásobovacích podnikoch a zariadeniach potenciálne ohrozených následkami závažnej priemyselnej havárie - elektrická energia, voda, plyn, teplo, telefón, kanalizácia,

01.09.2015

e) o dopravných komunikáciách a veľkých dopravných centrách - cestách, železničných tratiach vrátane osobných a zoraďovacích nádraží, vodných cestách vrátane prístavov, leteckých koridoroch a letiskách vrátane dráhového systému, depách,

01.09.2015

f) o priemyselných činnostiach - o ich charaktere, vzájomnom rozmiestnení a priestorových vzdialenostiach od podniku, obmedzeniach vyplývajúcich z činnosti iných podnikov,

01.09.2015

g) o ochranných pásmach pre objekty a zariadenia podľa písmena a) až e), o kultúrnych pamiatkach a turisticky významných oblastiach a turistických centrách.

01.09.2015

E. Opis životného prostredia

01.09.2015

Opis životného prostredia obsahuje v potrebnom rozsahu nasledujúce údaje:

01.09.2015

a) povrchové a podzemné vody, osobitne vodárenské zdroje, chránené vodohospodárske oblasti, citlivé oblasti, zraniteľné oblasti, vodárenské toky vrátane prípadných ochranných pásem a emisných limitov,

01.09.2015

b) chránené územia a iné osobitne chránené časti prírody a krajiny, citlivé ekosystémy, vzťah k územnému systému ekologickej stability,

01.09.2015

c) potrebné údaje z hľadiska ochrany ovzdušia vrátane prípadných oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia,

01.09.2015

d) potrebné údaje z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu,

01.09.2015

e) meteorologické údaje,

01.09.2015

1. priemerné a maximálne údaje o zrážkach,

01.09.2015

2. búrková činnosť,

01.09.2015

3. vlhkosť, hmla, mráz,

01.09.2015

4. charakter vetrov, najmä pokiaľ ide o ich prevládajúci smer a rýchlosť,

01.09.2015

5. výskyt tried stability počasia,

01.09.2015

6. zaznamenané maximálne a minimálne teploty,

01.09.2015

f) geologické, hydrologické a hydrografické údaje,

01.09.2015

1. všeobecná geologická, hydrogeologická a inžinierskogeologická charakteristika,

01.09.2015

2. typ a stavba geologických štruktúr, najmä podmienky podložia,

01.09.2015

3. seizmicita a tektonické pomery územia,

01.09.2015

4. geodynamické javy so zameraním predovšetkým na zosuvy a iné svahové deformácie, zátopové územia, možnosť vzniku povodní, svahových deformácií a poklesov terénu ,

01.09.2015

5. iné miestne špecifické prírodné nebezpečenstvá.

01.09.2015

F. Opis činností a zariadení spojených s rizikom závažnej priemyselnej havárie

01.09.2015

1. Opis činností obsahuje nasledujúce údaje:

01.09.2015

a) základné prevádzkové činnosti,

01.09.2015

b) chemické reakcie, fyzikálne a biologické premeny,

01.09.2015

c) dočasné skladovanie nebezpečných látok v podniku,

01.09.2015

d) ostatné činnosti spojené s manipuláciou s nebezpečnou látkou v areáli podniku, nakladanie, vykladanie a preprava vrátane prepravy potrubím,

01.09.2015

e) odstraňovanie, zhromažďovanie, opätovné použitie, recyklácia alebo zneškodnenie odpadov,

01.09.2015

f) čistenie odpadových plynov a ich vypúšťanie,

01.09.2015

g) ostatné fázy procesu, úpravárske a spracovateľské operácie.

01.09.2015

2. V nadväznosti na opis činností sa uvedú potrebné údaje o technológii,

01.09.2015

a) postupové diagramy, schémy potrubia a technologického zariadenia,

01.09.2015

b) technologické zariadenie a ďalšie vybavenie,

01.09.2015

c) parametre technologického procesu za štandardných i neštandardných podmienok,

01.09.2015

d) riadiace, kontrolné, poplašné a iné bezpečnostné systémy,

01.09.2015

e) dôležité kvalitatívne a kvantitatívne informácie o tokoch energií a materiálov za štandardných podmienok prevádzky, pri spúšťaní a zastavovaní procesov a počas nepravidelných pracovných operácií,

01.09.2015

f) charakteristika výrobných podmienok a parametrov nebezpečných látok v štandardných i neštandardných podmienkach.

01.09.2015

3. Opis stavebných objektov a zariadení, v ktorých sa manipuluje s nebezpečnými látkami, najmä takých, na ktoré sa podľa hodnotenia rizík viažu hlavné riziká závažnej priemyselnej havárie, obsahuje údaje

01.09.2015

a) o základoch, konštrukcii a stabilite,

01.09.2015

b) o použitých materiáloch z hľadiska bezpečnosti,

01.09.2015

c) o vyhotovení a vybavení zariadení vystavených vysokým tlakom alebo vysokým teplotám,

01.09.2015

d) o zabezpečení proti vonkajším vplyvom vrátane odkazov na príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

01.09.2015

4. Opis opatrení, postupov a operácií na zaistenie bezpečnosti vo všetkých štádiách prevádzky vrátane spúšťania, odstavovania, neštandardných podmienok alebo operácií a havarijných situácií.

01.09.2015

5. Prehľad závažných priemyselných havárií a prehľad prípadov, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárií, s rovnakými látkami a procesmi aké sa používajú, zohľadnenie získaných skúseností a odkaz na konkréte opatrenia prijaté s cieľom predchádzať takýmto závažným priemyselným haváriám.

01.09.2015

G. Prevádzkové služby

01.09.2015

1. Vonkajšie služby

01.09.2015

Vonkajšie dodávky, prívody alebo napájanie zo zdrojov,

01.09.2015

a) elektrickej energie alebo inej energie,

01.09.2015

b) vody,

01.09.2015

c) iných kvapalných, plynných alebo tuhých médií.

01.09.2015

2. Vnútorné služby

01.09.2015

a) vnútorné elektrické siete,

01.09.2015

b) vnútorná výroba energií, skladovanie a zásobovanie palivami,

01.09.2015

c) havarijné napájanie,

01.09.2015

d) požiarnotechnické zariadenia okrem elektrickej požiarnej signalizácie a ďalšie systémy na ochranu pred požiarom,

01.09.2015

e) horúcovody a iné rozvodné siete na kvapaliny,

01.09.2015

f) rozvody vzduchu alebo iných plynov,

01.09.2015

g) komunikačné a informačné systémy.

01.09.2015

3. Ostatné služby

01.09.2015

a) bezpečnostné technické služby,

01.09.2015

b) zdravotná služba,

01.09.2015

c) riadiace strediská,

01.09.2015

d) služba havarijnej odozvy,

01.09.2015

e) stráženie objektu alebo zariadenia,

01.09.2015

f) laboratóriá,

01.09.2015

g) údržba, opravy a iné.

01.09.2015

4. Nakladanie s odpadovými vodami:

01.09.2015

a) kanalizácia a nakladanie s odpadovými vodami,

01.09.2015

b) zariadenie na kontrolu a zber vody použitej na hasenie požiaru.

01.09.2015

5. Monitorovacie služby

01.09.2015

a) meteorologické stanice,

01.09.2015

b) detekcia únikov toxických nebezpečných látok do ovzdušia,

01.09.2015

c) detekcia únikov toxických nebezpečných látok do vody, pôdy a horninového prostredia,

01.09.2015

d) elektrická požiarna signalizácia,

01.09.2015

e) detekcia prítomnosti výbušných látok,

01.09.2015

f) monitorovanie vstupu a pohybu cudzích osôb.

01.09.2015

H. Opis vybavenia na obmedzenie následkov závažných priemyselných havárií

01.09.2015

Opis vybavenia na obmedzenie následkov závažných priemyselných havárií inštalovaného v podniku obsahuje údaje

01.09.2015

a) o opatreniach a zariadeniach podľa § 14 ods. 1 a 2 a o okolnostiach, za ktorých je toto vybavenie určené na použitie,

01.09.2015

b) o prípadných ďalších prostriedkoch na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov a o ich použiteľnosti.

01.09.2015

I. Opis organizácie pohotovosti a zásahu

01.09.2015

Ide o nasledujúce údaje:

01.09.2015

a) organizácia, zodpovednosť a postup pre prípad ohrozenia,

01.09.2015

b) školenie, výcvik a informácie pre zamestnancov a záchranné zložky,

01.09.2015

c) aktivácia varovania alebo vyrozumenia zamestnancov a iných osôb v areáli podniku, príslušných orgánov, susedných podnikov a zariadení, a ak to je potrebné, aj verejnosti,

01.09.2015

d) identifikácia zariadení, ktoré potrebujú ochranu alebo záchranné zásahy, ako aj zariadení, ktorých činnosť treba zabezpečiť na čo možno najdlhší čas aj počas závažnej priemyselnej havárie,

01.09.2015

e) identifikácia záchranných ciest, únikových ciest, núdzových úkrytov, zhromaždísk a kontrolných centier,

01.09.2015

f) opatrenia na odstavenie procesov, zariadení a činností, ktoré majú potenciál zhoršiť následky závažnej priemyselnej havárie.

01.09.2015

J. Opis využiteľných zdrojov

01.09.2015

Opis využiteľných zdrojov obsahuje údaje o podstatných zdrojoch, ktoré treba aktivovať ak ide o závažnú priemyselnú haváriu. Ide o nasledujúce údaje:

01.09.2015

a) aktivácia vonkajších záchranných zložiek a ich koordinácia s podnikovými záchrannými zložkami,

01.09.2015

b) dohody o vzájomnej pomoci so susednými prevádzkovateľmi a mobilizácia vonkajších zdrojov,

01.09.2015

c) podnikové a iné miestne dostupné zdroje alebo zdroje dostupné na základe osobitnej dohody, najmä technická, organizačná a informačná pomoc a špecializované zdravotnícke služby.

01.09.2015

K. Zoznam prvkov podľa časti H až J potrebných na vypracovanie

01.09.2015

a) vnútorného havarijného plánu podľa § 10 zákona,

01.09.2015

b) podkladov pre plán ochrany obyvateľstva podľa § 11 zákona,

01.09.2015

c) potrebných odkazov na už vypracovaný vnútorný havarijný plán a na podklady podľa písmena b) alebo výňatky z uvedenej dokumentácie.

01.09.2015

01.09.2015

Príloha č. 4 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

01.09.2015

Oznámenie závažnej priemyselnej havárie podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona.

01.09.2015

príloha 04

01.09.2015

TAbuľka k Oznámeniu závažnej priemyselnej haváriE

01.09.2015

Informácie o nebezpečných látkach prítomných pri ZPH

01.09.2015
P. č.Názov nebezpečnej látkyCAS/
EC
číslo
Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zaradenie nebezpečnej látky do kategórie nebezpečnosti alebo medzi menované nebezpečné látky podľa zákona č. 128/2015 Z. z.Množstvo nebezpečnej látky (t)Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma4)
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti1)Trieda/kategória nebezpečnosti2)
(Časť 1)
Menovaná nebezpečná látka3)
(Časť 2)
01.09.2015

1) Uviesť podľa prílohy VI bodu 1.1.2.1.1. tabuľky 1.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

01.09.2015

2) Uviesť kód podľa číselníka kategórie nebezpečných látok, ktorý je súčasťou oznámenia o závažnej priemyselnej havárii.

01.09.2015

3) Uviesť x ak ide o menovanú nebezpečnú látku.

01.09.2015

4) Uviesť skupenstvo nebezpečnej látky - plyn, kvapalina, tuhá látka, formu - prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné, tlak, teplotu.

01.09.2015

Kategórie nebezpečných látok

01.09.2015
KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
H1Trieda H - nebezpečnosť pre zdravie
H11H1 - akútna toxicita
H1101kategória 1 - všetky spôsoby expozície
H12H2 - akútna toxicita
H1201kategória 2 - všetky spôsoby expozície
H1202kategória 3 - spôsoby expozície - inhalačne - pozri poznámku 7 k prílohe č. 1 zákona
H13H3 - toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
H1301STOT SE kategória 1
P1Trieda P -fyzikálne nebezpečenstvá
P11P1a - výbušniny -pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1101Nestabilné výbušniny
P1102Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
P1103Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosťami podľa metódy A.14 nariadenia Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení - pozri poznámku 9 k prílohe č. 1 zákona, ktoré nepatria do tried nebezpečnosti organické peroxidy alebo samovoľne reagujúce látky a zmesi
P12P1b - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1201Výbušniny podtriedy 1.4 - pozri poznámku 10 k prílohe č. 1 zákona
P13P2 - horľavé plyny
P1301Horľavé plyny kategórie 1 alebo 2
P14P3a Horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1401„Horľavé“ aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré obsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo horľavé kvapaliny kategórie 1
P15P3b - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1501Horľavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré neobsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo ani horľavé kvapaliny kategórie 1 -pozri poznámku 11.2 k prílohe č. 1 zákona
P16P4 - Oxidujúce plyny
P1601Oxidujúce plyny kategórie 1
P17P5a - horľavé kvapaliny
P1701Horľavé kvapaliny kategórie 1
P1702Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3 udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu
P1703Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P18P5b - horľavé kvapaliny
P1801Horľavé kvapaliny, kategória 2 alebo 3, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii
KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
P1802Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P19P5c - horľavé kvapaliny
P1901Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b
P20P6a - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2001Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu A alebo B alebo organické peroxidy typu A alebo B
P21P6b - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2101Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu C, D, E alebo F alebo organické peroxidy typu C, D, E alebo F
P22P7 - samozápalné kvapaliny a samozápalné tuhé látky
P2201Samozápalné kvapaliny kategórie 1
P2202Samozápalné tuhé látky kategórie 1
P23P8 - oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky
P2301Oxidujúce kvapaliny kategórie 1, 2 alebo 3
P2302Oxidujúce tuhé látky kategórie 1, 2 alebo 3
E1Trieda E - nebezpečnosť pre životné prostredie
E11E1 - nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1
E12E2 - nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2
O1Trieda O - Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí - ďalšie informácie o nebezpečnosti
O11O1 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH014
O12O2 - látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny kategórie 1
O13O3 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029
01.09.2015

01.09.2015

Príloha č. 5 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

01.09.2015

Informácia o závažnej priemyselnej havárii podľa § 17 ods. 3 zákona

01.09.2015

príloha 05

01.09.2015

Tabuľka k Informácii o závažnej priemyselnej havárii

01.09.2015

Informácie o nebezpečných látkach prítomných pri ZPH

01.09.2015
P. č.Názov nebezpečnej látky1)CAS/
EC
číslo
Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zaradenie nebezpečnej látky do kategórie nebezpečnosti alebo medzi menované nebezpečné látky podľa zákona č. 128/2015 Z. z.Množstvo nebezpečnej látky (t)Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma5)
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti2)Trieda/kategória nebezpečnosti3)
-Časť 1
Menovaná nebezpečná látka4)
- Časť 2
Priamo a nepriamo prítomnéPravdepodobne prítomné -generované
01.09.2015

1) Uviesť nebezpečné látky priamo/nepriamo prítomné pri závažnej priemyselnej havárii, ako aj pravdepodobne prítomné nebezpečné látky, pri ktorých sa možno oprávnene domnievať, že by mohli vzniknúť pri strate kontroly nad procesmi.

01.09.2015

Pozri vysvetlivku 4 a 5 k spracovaniu informácie o vzniku závažnej priemyselnej havárie.

01.09.2015

2) Uviesť podľa tabuľky 1.1, s. 331 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

01.09.2015

3) Uviesť kód podľa číselníka kategórie nebezpečných látok, ktorý je súčasťou oznámenia o zaradení podniku.

01.09.2015

4) Uviesť x ak ide o menovanú nebezpečnú látku.

01.09.2015

5) Uviesť skupenstvo nebezpečnej látky -plyn, kvapalina, tuhá látka, formu - prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné, tlak, teplotu.

01.09.2015

KÓDY NA VYPLNENIE INFORMÁCIE O závažnej priemyselnej haváriI

01.09.2015

Kód 1 – DRUH HAVÁRIE

01.09.2015

Únik 11

01.09.2015

1101 únik plynu/výparov/hmloviny do ovzdušia

01.09.2015

1102 únik kvapaliny do pôdy, resp. horninového prostredia

01.09.2015

1103 únik kvapaliny do povrchových a podzemných vôd

01.09.2015

1104 únik tuhých látok do pôdy, resp. horninového prostredia

01.09.2015

1105 únik tuhých látok do povrchových a podzemných vôd

01.09.2015

Požiar 12

01.09.2015

1201 požiar -všeobecný rozsiahly požiar

01.09.2015

1202 horiace množstvo kvapaliny v nádobe alebo mimo nej

01.09.2015

1203 prúdový oheň -horiaci prúd kvapaliny unikajúcej z otvoru

01.09.2015

1204 vzplanutie plynov -horiaci oblak výparov, front plameňov šíriaci sa podzvukovou rýchlosťou

01.09.2015

1205 ohnivá guľa - horiaca masa stúpajúca v ovzduší, často po výbuchu výparov v dôsledku vriacej kvapaliny

01.09.2015

Výbuch 13

01.09.2015

1301 tlakový výbuch -prasknutie tlakového systému

01.09.2015

1302 BLEVE - vriaca kvapalina expandujúca do výbuchu výparov

01.09.2015

1303 výbuch s rýchlou zmenou skupenstva -rýchla zmena skupenstva

01.09.2015

1304 výbuch s nekontrolovateľnou reakciou -zvyčajne exotermickou

01.09.2015

1305 výbuch prachu

01.09.2015

1306 výbušný rozklad -nestabilného materiálu

01.09.2015

1307 VCE - výbuch mraku výparov, vlna šíriaca sa nadzvukovou rýchlosťou

01.09.2015

Iné 14

01.09.2015

1401 produkty horenia v ovzduší

01.09.2015

1402 produkty horenia v pôde, resp. v horninovom prostredí

01.09.2015

1403 produkty horenia v povrchovej a podzemnej vode

01.09.2015

1404 voda použitá na hasenie v pôde, resp. v horninovom prostredí

01.09.2015

1404 voda použitá na hasenie v povrchovej a podzemnej vode

01.09.2015

1405 iné

01.09.2015

Kód 2 – ČINNOSŤ/JEDNOTKA

01.09.2015

Procesná jednotka 21

01.09.2015

2101 prerušovaná - dávková chemická reakcia

01.09.2015

2102 kontinuálna chemická reakcia

01.09.2015

2103 elektrochemická operácia

01.09.2015

2104 fyzikálna operácia - zmiešavanie, tavenie, kryštalizácia a podobne.

01.09.2015

2105 úprava - napúšťanie, konzervácia

01.09.2015

2106 výroba energie - spaľovanie a podobne

01.09.2015

Skladovacia jednotka 22

01.09.2015

2201 spojené s procesom - zásoby a iné na mieste výroby

01.09.2015

2202 spojené s distribúciou - mimo miesta výroby

01.09.2015

Vnútropodniková preprava 23

01.09.2015

2301 potrubím

01.09.2015

2302 mechanická - dopravníky a podobne

01.09.2015

2303 automobilová

01.09.2015

2304 nakladanie/vykladanie - dopravné terminály

01.09.2015

Iné 24

01.09.2015

2401 balenie - plnenie vriec, sudov, bubnov a podobne

01.09.2015

2402 zneškodňovanie - spaľovanie, ukladanie do zeme a podobne

01.09.2015

2403 iné

01.09.2015

Kód 3 – Zariadenie/prvok

01.09.2015

3001 reakčná nádoba netlaková

01.09.2015

3002 reakčná nádoba tlaková

01.09.2015

3003 kontajner netlakový - násypný zásobník, tank, bubon, vrece a podobne

01.09.2015

3004 kontajner tlakový - malá guľa, guľa, valec a podobne

01.09.2015

3005 kontajner inej ako okolitej teploty - chladený alebo vyhrievaný

01.09.2015

3006 voľné uloženie - neobmedzená halda, kopa a podobne; ak je balené vo vreciach alebo v sudoch a podobne, ktoré sú uložené na neobmedzenej kope, voľne uložené na zemi a podobne, použite, prosím, oba kódy

01.09.2015

3007 stroje/vybavenie čerpadlo, filter, kolónový separátor, zmiešavač a podobne

01.09.2015

3008 zdroj energie - motor, kompresor a podobne

01.09.2015

3009 výmenníky tepla - ohrievače, chladiče, ohrievacie špirály a podobne

01.09.2015

3010 ventily/ovládače - regulátory/monitorovacie zariadenia/vypúšťacie kohúty

01.09.2015

3011 potrubie všeobecne/príruby

01.09.2015

3012 ostatné prepravné zariadenia/prístroje/vozidlá

01.09.2015

3013 iné

01.09.2015

Kód 4 – PRÍČINNÉ FAKTORY

01.09.2015

Prevádzkové/technické 41

01.09.2015

4101 zlyhanie tesnosti nádoby/kontajnera/vybavenia

01.09.2015

4102 zlyhanie/chyba súčiastky/stroja

01.09.2015

4103 strata kontroly nad procesom

01.09.2015

4104 korózia/únava materiálu

01.09.2015

4105 chyba - zlyhanie nástroja/kontrolného alebo monitorovacieho zariadenia

01.09.2015

4106 nekontrolovateľná reakcia

01.09.2015

4107 nečakaná reakcia/zmena skupenstva

01.09.2015

4108 zablokovanie

01.09.2015

4109 rast elektrostatického náboja

01.09.2015

Organizačné 42

01.09.2015

4201 neadekvátne usporiadanie riadenia

01.09.2015

4202 problém postoja vedenia

01.09.2015

4203 organizačné postupy - žiadne, neadekvátne, nezodpovedajúce, nejasné

01.09.2015

4204 školenia/pokyny - žiadne, neadekvátne, nezodpovedajúce

01.09.2015

4205 dohľad - žiadny, neadekvátny, nezodpovedajúci

01.09.2015

4206 personálne obsadenie - neadekvátne, nezodpovedajúce

01.09.2015

4207 analýza procesu - neadekvátna, nesprávna

01.09.2015

4208 projekt prevádzkarne/vybavenia/systému - neadekvátny, nezodpovedajúci

01.09.2015

4209 užívateľská nevhodnosť - prístroj, systém a podobne

01.09.2015

4210 výroba/konštrukcia - neadekvátna, nezodpovedajúca

01.09.2015

4211 inštalácia - neadekvátna, nezodpovedajúca

01.09.2015

4212 izolácia vybavenia/systému - žiadna, neadekvátna, nezodpovedajúca

01.09.2015

4213 údržba/opravy - žiadne, neadekvátne, nezodpovedajúce

01.09.2015

4214 testovanie/inšpekcie/záznamy - žiadne, neadekvátne, nezodpovedajúce

01.09.2015

Vonkajšie 43

01.09.2015

4301 prírodná udalosť - počasie, teplota, zemetrasenie

01.09.2015

4302 dominový účinok inej havárie

01.09.2015

4303 dopravná nehoda

01.09.2015

4304 náraz predmetu

01.09.2015

4305 zlyhanie rozvodného systému - elektrina, plyn, voda, para a podobne

01.09.2015

4306 nedostatočná ochrana a zabezpečenie podniku

01.09.2015

Ľudský faktor 44

01.09.2015

4401 chyba prevádzkovateľa

01.09.2015

4402 zdravotný stav prevádzkovateľa vrátane ochorení, otravy, smrti a podobne

01.09.2015

4403 zámerné neuposlúchnutie/odmietnutie vykonania povinnosti

01.09.2015

4404 úmyselný zásah

01.09.2015

Iné 45

01.09.2015

4501 neidentifikované

01.09.2015

4502 iné

01.09.2015

Kód 5 – ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

01.09.2015

Vnútrozemské 51

01.09.2015

5101 metropolitná výstavba

01.09.2015

5102 mestská výstavba

01.09.2015

5103 vidiecka výstavba

01.09.2015

5104 parky/spoločné priestranstvá

01.09.2015

5105 trávnaté plochy/pasienky/lúky

01.09.2015

5106 orná pôda/poľnohospodárske kultúry/vinice/sady

01.09.2015

5107 lesy prevažne alebo úplne umelo vysadené

01.09.2015

5108 lesy prevažne alebo úplne prírodné

01.09.2015

5109 rašeliniská/vresoviská/horská vegetácia

01.09.2015

5110 močiare/plochy s tŕstím

01.09.2015

Sladkovodné 52

01.09.2015

5201 vodná stavba

01.09.2015

5202 rybník/jazero

01.09.2015

5203 potok/prítok

01.09.2015

5204 rieka

01.09.2015

Pobrežné 53

01.09.2015

5301 slané močiare/blatá

01.09.2015

5302 piesok/duny/dunové depresie

01.09.2015

5303 štrkový breh, pláž

01.09.2015

5304 skalnatý breh

01.09.2015

Morské 54

01.09.2015

5401 slané lagúny

01.09.2015

5402 ústie

01.09.2015

5403 otvorené more/morské dno

01.09.2015

Iné 55

01.09.2015

5501 iné

01.09.2015

Kód 6 – HAVARIJNÉ OPATRENIA

01.09.2015

Vnútorné systémy 61

01.09.2015

6101 prehodnotenie riadenia/organizácie

01.09.2015

6102 hasiace systémy -vodná clona, monitory a podobne

01.09.2015

6103 inertizujúce systémy - pena, inertný plyn a podobne

01.09.2015

6104 postupy núdzového odstavenia prevádzky

01.09.2015

6105 druhotné tesnenie, zachytávanie - hrádze, záchytné nádoby a podobne

01.09.2015

6106 sirény

01.09.2015

6107 podnikové havarijné skupiny - požiarna, zdravotná a podobne

01.09.2015

6108 kontrola odtoku požiarnej vody

01.09.2015

6109 detekcia plynov, predpoveď/odhad množstva/rozptýlenia

01.09.2015

6110 signál „všetko čisté“ akustický koniec varovania

01.09.2015

Vonkajšie systémy 62

01.09.2015

6201 externé požiarne útvary

01.09.2015

6202 externá zdravotná/záchranná služba

01.09.2015

6203 policajný zásah

01.09.2015

6204 vojenský zásah

01.09.2015

6205 vodohospodársky orgán/mobilizácia ostatných externých špecialistov

01.09.2015

6206 aktivizácia dobrovoľných organizácií

01.09.2015

6207 riadenie davu -más ľudí

01.09.2015

6208 riadenie dopravy

01.09.2015

Ochranné stavby 63

01.09.2015

6301 verejnosť upozornená priamo bezpečnostnou službou

01.09.2015

6302 verejnosť upozornená prostredníctvom médií

01.09.2015

Evakuácia 64

01.09.2015

6401 všetci alebo väčšina prostredníctvom osobnej prepravy

01.09.2015

6402 všetci alebo väčšina prostredníctvom organizovanej prepravy

01.09.2015

6403 použitie organizovaných evakuačných centier

01.09.2015

6404 návrat domov

01.09.2015

Ochrana 65

01.09.2015

6501 ukrytie

01.09.2015

6502 prostriedky individuálnej ochrany

01.09.2015

Iné 66

01.09.2015

6601 iné

01.09.2015

Kód 7 – OPATRENIA na zmiernenie strednodobých a dlhodobých následkov

01.09.2015

Dekontaminácia 71

01.09.2015

7101 pokračujúce šírenie látky

01.09.2015

7102 látka bola neutralizovaná

01.09.2015

7103 voda/plodiny/územie atď. vyradené z pôsobnosti opatrení na návrat do pôvodného stavu

01.09.2015

Návrat do pôvodného stavu - sanácia 72

01.09.2015

7201 kontaminované oblasti boli vyčistené

01.09.2015

7202 obnovenie stavieb a konštrukcií

01.09.2015

7203 návrat prírodného prostredia do pôvodného stavu

01.09.2015

Sledovanie následkov 73

01.09.2015

7301 sledovanie zdravotného stavu/epidemiológia

01.09.2015

7302 environmentálny monitoring

01.09.2015

7303 žiadne

01.09.2015

Iné 74

01.09.2015

7401 iné

01.09.2015

Kategórie nebezpečných látok

01.09.2015
KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
H1Trieda H - nebezpečnosť pre zdravie
H11H1 - akútna toxicita
H1101kategória 1 - všetky spôsoby expozície
H12H2 - akútna toxicita
H1201kategória 2 - všetky spôsoby expozície
H1202kategória 3 - spôsoby expozície - inhalačne - pozri poznámku 7 k prílohe č. 1 zákona
H13H3 - toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
H1301STOT SE - kategória 1
P1Trieda P - fyzikálne nebezpečenstvá
P11P1a - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1101Nestabilné výbušniny
P1102Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
P1103Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosťami podľa metódy A.14 nariadenia Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v platnom znení. - pozri poznámku 9 k prílohe č. 1 zákona, ktoré nepatria do tried nebezpečnosti organické peroxidy alebo samovoľne reagujúce látky a zmesi
P12P1b - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1201Výbušniny podtriedy 1.4 - pozri poznámku 10 k prílohe č. 1 zákona
P13P2 - horľavé plyny
P1301Horľavé plyny kategórie 1 alebo 2
P14P3a - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1401Horľavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré obsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo horľavé kvapaliny kategórie 1
P15P3b - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1501„Horľavé“ aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré neobsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo ani horľavé kvapaliny kategórie 1 - pozri poznámku 11.2 k prílohe č. 1 zákona
P16P4 - oxidujúce plyny
P1601Oxidujúce plyny kategórie 1
P17P5a - horľavé kvapaliny
P1701Horľavé kvapaliny kategórie 1
P1702Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3 udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu
P1703Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P18P5b - horľavé kvapaliny
P1801Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii
KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
P1802Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P19P5c - horľavé kvapaliny
P1901Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b
P20P6a - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2001Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu A alebo B alebo organické peroxidy typu A alebo B
P21P6b - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2101Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu C, D, E alebo F alebo organické peroxidy typu C, D, E alebo F
P22P7 - samozápalné kvapaliny a samozápalné tuhé látky
P2201Samozápalné kvapaliny kategórie 1
P2202Samozápalné tuhé látky kategórie 1
P23P8 - oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky
P2301Oxidujúce kvapaliny kategórie 1, 2 alebo 3
P2302Oxidujúce tuhé látky kategórie 1, 2 alebo 3
E1Trieda E - nebezpečnosť pre životné prostredie
E11E1 - nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo v chronickej kategórii 1
E12E2 - nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2
O1Trieda O - Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí - ďalšie informácie o nebezpečnosti
O11O1 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH014
O12O2 - látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny kategórie 1
O13O3 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029
01.09.2015

Vysvetlivky k spracovaniu informácie o vzniku závažnej priemyselnej havárie

01.09.2015

Vysvetlivka 1: Posúdenie následkov - ľudský faktor

01.09.2015

Osoby ohrozené závažnou priemyselnou haváriou (ďalej len „ZPH“) sú osoby predvídateľne vystavené riziku ZPH.

01.09.2015

Úmrtie - smrť môže byť okamžité alebo následné, ktorého príčinou je ZPH.

01.09.2015

Zranenia vyžadujúce hospitalizáciu sú otravy, popáleniny chemického a iného pôvodu, traumy alebo iné fyzické a mentálne zranenia alebo ujmy na osobách vyžadujúce ich prijatie do nemocnice minimálne na 24 hodín nielen na pozorovanie.

01.09.2015

Iné predstavujú zranenia vyžadujúce lekárske ošetrenie, ale nevyžadujúce prijatie do nemocnice na dlhšie ako na 24 hodín.

01.09.2015

Vysvetlivka 2: Posúdenie následkov - životné prostredie

01.09.2015

V opise uveďte informácie o znečistení, kontaminácii, poškodení životného prostredia - obývaná oblasť, bežne žijúca, vzácna a chránená flóra a fauna, záchytné vodohospodárske oblasti, zásobárne vody na účely spotreby alebo rekreácie, pôda, morské alebo sladkovodné stanovištia, chránené územia, typ a rozsah škôd - rozsah, počty, územia, objemy, koncentrácie, vzdialenosti, veľkosti populácií, dotknuté počty v %, dotknuté druhy, ak sú dostupné. Ak neprišlo k žiadnej ekologickej škode uvedeného typu, uveďte to a vysvetlite dôvody.

01.09.2015

Vysvetlivka 3: Posúdenie následkov - materiálne škody

01.09.2015

Uveďte celkové vyčíslenie škôd:

01.09.2015

- materiálne škody - zahŕňajú aktuálne peňažné ohodnotenie fyzických škôd na budovách, materiáloch alebo inom majetku vrátane hospodárskych zvierat a plodín v priamej súvislosti so ZPH. Nezahŕňajú náklady na obnovovacie - sanačné práce ani škody z ušlého zisku.

01.09.2015

- náklady na zásah - zahŕňajú vyčistenie a uvedenie do pôvodného stavu, súčasné alebo budúce náklady na havarijné operácie a dokumentáciu a následné uvedenie do pôvodného stavu.

01.09.2015

Ak nevznikli žiadne náklady alebo podrobnosti o nákladoch sa nedajú získať, napíšte dôvody.

01.09.2015

Vysvetlivka 4: Priamo zapojená -zahrnutá látka

01.09.2015

Priamo zapojená - zahrnutá látka je nebezpečná látka zapojená do ZPH, ktorá má priame škodlivé následky.

01.09.2015

Vysvetlivka 5: Nepriamo zapojená - zahrnutá látka

01.09.2015

Nepriamo zapojená - zahrnutá látka je nebezpečná látka zapojená do iniciačnej alebo inej udalosti spojenej s hlavnou udalosťou, ale priamo nespôsobujúca škodlivé následky -napríklad horľavá alebo výbušná látka môže byť nepriamo zapojená tým, že spôsobí oheň alebo výbuch iniciujúci únik toxického plynu, ktorý priamo spôsobí hlavné toxické zamorenie.

01.09.2015

01.09.2015

Príloha č. 6 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

01.09.2015

Informácia o prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii podľa § 17 ods. 8 zákona

01.09.2015

príloha 06

01.09.2015

TABUĽKA K InformáciI o prípade, keď takmer došlo k závažnej priemyselnej havárii

01.09.2015

Informácie o nebezpečných látkach prítomných pri UDALOSTI

01.09.2015
P. č.Názov nebezpečnej látkyCAS/
EC
číslo
Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zaradenie nebezpečnej látky do kategórie nebezpečnosti alebo medzi menované nebezpečné látky podľa zákona č. 128/2015 Z. z.Množstvo nebezpečnej látky (t)Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma4)
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti1)Trieda/kategória nebezpečnosti2)
- Časť 1
Menovaná nebezpečná látka3)
- Časť 2
01.09.2015

Vysvetlivky:

01.09.2015

1) Uviesť podľa tabuľky 1.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008) v platnom znení.

01.09.2015

2) Uviesť kód podľa číselníka kategórie nebezpečných látok, ktorý je súčasťou tohto formulára.

01.09.2015

3) Uviesť x ak ide o menovanú nebezpečnú látku.

01.09.2015

4) Uviesť skupenstvo nebezpečnej látky ako plyn, kvapalina, tuhá látka, formu - prach, pelety, aerosól, skvapalnený plyn a iné- tlak, teplotu.

01.09.2015

Kategórie nebezpečných látok

01.09.2015
KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
H1Trieda H - nebezpečnosť pre zdravie
H11H1 - akútna toxicita
H1101kategória 1 - všetky spôsoby expozície
H12H2 - akútna toxicita
H1201kategória 2 - všetky spôsoby expozície
H1202kategória 3 - spôsoby expozície - inhalačne - pozri poznámku 7 k prílohe č. 1 zákona
H13H3 - toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia
H1301STOT SE - kategória 1
P1Trieda P -fyzikálne nebezpečenstvá
P11P1a - výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1101Nestabilné výbušniny
P1102Výbušniny podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
P1103Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosťami podľa metódy A.14 nariadenia Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142,31. 5. 2008) v platnom znení - Pozri poznámku 9 k prílohe č. 1 zákona, ktoré nepatria do tried nebezpečnosti organické peroxidy alebo samovoľne reagujúce látky a zmesi
P12P1b – výbušniny - pozri poznámku 8 k prílohe č. 1 zákona
P1201Výbušniny podtriedy 1.4 - pozri poznámku 10 k prílohe č. 1 zákona
P13P2 -horľavé plyny
P1301Horľavé plyny kategórie 1 alebo 2
P14P3a - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1401Horľavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré obsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo horľavé kvapaliny kategórie 1
P15P3b - horľavé aerosóly - pozri poznámku 11.1 k prílohe č. 1 zákona
P1501Horľavé aerosóly kategórie 1 alebo 2, ktoré neobsahujú horľavé plyny kategórie 1 alebo 2 alebo ani horľavé kvapaliny kategórie 1 - pozri poznámku 11.2 k prílohe č. 1 zákona
P16P4 - oxidujúce plyny
P1601Oxidujúce plyny kategórie 1
P17P5a - horľavé kvapaliny
P1701Horľavé kvapaliny kategórie 1
P1702Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3 udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu
P1703Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C udržiavané pri teplote vyššej, ako je ich bod varu - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P18P5b - horľavé kvapaliny
P1801Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii
KÓDTRIEDA/KATEGÓRIA NEBEZPEČNOSTI
P1802Iné kvapaliny s teplotou vzplanutia ≤ 60 °C, ak určité podmienky spracovania, ako je vysoký tlak alebo vysoká teplota, môžu spôsobiť nebezpečenstvo vedúce k závažnej havárii - pozri poznámku 12 k prílohe č. 1 zákona
P19P5c - horľavé kvapaliny
P1901Horľavé kvapaliny kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b
P20P6a - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2001Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu A alebo B alebo organické peroxidy typu A alebo B
P21P6b - samovoľne reagujúce látky a zmesi a organické peroxidy
P2101Samovoľne reagujúce látky alebo zmesi typu C, D, E alebo F alebo organické peroxidy typu C, D, E alebo F
P22P7 - samozápalné kvapaliny a samozápalné tuhé látky
P2201Samozápalné kvapaliny kategórie 1
P2202Samozápalné tuhé látky kategórie 1
P23P8 - oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky
P2301Oxidujúce kvapaliny kategórie 1, 2 alebo 3
P2302Oxidujúce tuhé látky kategórie 1, 2 alebo 3
E1Trieda E - Nebezpečnosť pre životné prostredie
E11E1 - nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo v chronickej kategórii 1
E12E2 - nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2
O1Trieda O - Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí - ďalšie informácie o nebezpečnosti
O11O1 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH014
O12O2 - látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny kategórie 1
O13 O3 - látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029
01.09.2015

Príloha č. 7 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.

01.09.2015

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.09.2015

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012).

Poznámky pod čiarou

01.09.2015

1) § 7 až 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.

01.09.2015

2) § 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov.

01.09.2015

3) § 3c ods. 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 128/2015 Z. z.

01.09.2015

4) Napríklad § 6a zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, § 16 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, § 39 ods. 4 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 6 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 15 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.