Vyhláška č. 178/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov

Čiastka 56/2015
Platnosť od 31.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015
01.08.2015

178

01.08.2015

VYHLÁŠKA

01.08.2015

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.08.2015

z 27. júla 2015

01.08.2015

o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov

01.08.2015

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.08.2015

§ 1

01.08.2015

Predmet úpravy

01.08.2015

Táto vyhláška upravuje materiálno-technické podmienky použitia technických prostriedkov.

01.08.2015

§ 2

01.08.2015

Materiálno-technickými podmienkami použitia osobného identifikačného zariadenia1)

01.08.2015

a) podmienky, ktoré nebránia vzájomnej elektronickej komunikácii osobného identifikačného zariadenia s iným technickým prostriedkom2) najmä z dôvodu elektromagnetického rušenia alebo tienenia elektronického signálu, ktorého zdrojom je osobné identifikačné zariadenie,

01.08.2015

b) upevnenie na telo, spravidla na končatinu kontrolovanej osoby tak, aby neprišlo k jeho neoprávnenému sňatiu.

01.08.2015

§ 3

01.08.2015

Materiálno-technickými podmienkami použitia zariadenia na kontrolu prítomnosti v mieste výkonu rozhodnutia3)

01.08.2015

a) dostupnosť a funkčnosť elektrickej prípojky,

01.08.2015

b) dostupnosť verejnej elektronickej komunikačnej služby alebo možnosť jej zavedenia,

01.08.2015

c) dostupnosť vhodného miesta na umiestnenie technických prostriedkov v obydlí kontrolovanej osoby,

01.08.2015

d) konektivita s osobným identifikačným zariadením,

01.08.2015

e) umiestnenie v obydlí kontrolovanej osoby na mieste, ktoré umožňuje prevádzku tohto zariadenia v súlade s prevádzkovými pokynmi používania technických prostriedkov.

01.08.2015

§ 4

01.08.2015

Materiálno-technickými podmienkami použitia zariadenia na určenie polohy kontrolovanej osoby4)

01.08.2015

a) dostupnosť a funkčnosť elektrickej prípojky,

01.08.2015

b) dostupnosť verejnej elektronickej komunikačnej služby poskytovanej prostredníctvom mobilnej verejnej elektronickej komunikačnej siete,

01.08.2015

c) dostupnosť signálu, ktorého zdrojom je globálny satelitný navigačný systém,

01.08.2015

d) podmienky, ktoré nebránia určeniu polohy najmä z dôvodu elektromagnetického rušenia alebo tienenia signálu, ktorého zdrojom je globálny satelitný navigačný systém,

01.08.2015

e) konektivita s osobným identifikačným zariadením,

01.08.2015

f) umiestnenie, ktoré umožňuje nepretržitú elektronickú komunikáciu s osobným identifikačným zariadením.

01.08.2015

§ 5

01.08.2015

Materiálno-technickými podmienkami použitia zariadenia varovania blízkosti5)

01.08.2015

a) dostupnosť a funkčnosť elektrickej prípojky,

01.08.2015

b) dostupnosť verejnej elektronickej komunikačnej služby poskytovanej prostredníctvom mobilnej verejnej elektronickej komunikačnej siete,

01.08.2015

c) dostupnosť signálu, ktorého zdrojom je globálny satelitný navigačný systém,

01.08.2015

d) podmienky, ktoré nebránia určeniu polohy najmä z dôvodu elektromagnetického rušenia alebo tienenia signálu, ktorého zdrojom je globálny satelitný navigačný systém,

01.08.2015

e) konektivita s osobným identifikačným zariadením,

01.08.2015

f) umiestnenie v dosahu chránenej osoby.

01.08.2015

§ 6

01.08.2015

Materiálno-technickými podmienkami použitia zariadenia kontroly požitia alkoholu6)

01.08.2015

a) dostupnosť a funkčnosť elektrickej prípojky,

01.08.2015

b) dostupnosť verejnej elektronickej komunikačnej služby alebo možnosť jej zavedenia,

01.08.2015

c) dostupnosť vhodného miesta na umiestnenie technických prostriedkov v obydlí kontrolovanej osoby,

01.08.2015

d) umiestnenie v obydlí kontrolovanej osoby na mieste, ktoré umožňuje prevádzku tohto zariadenia v súlade s prevádzkovými pokynmi používania technických prostriedkov,

01.08.2015

e) konektivita s osobným identifikačným zariadením, ak funkciu zariadenia na kontrolu prítomnosti v mieste výkonu rozhodnutia plní zariadenie kontroly požitia alkoholu.

01.08.2015

§ 7

01.08.2015

Materiálno-technickými podmienkami použitia zariadenia hlasového overenia prítomnosti kontrolovanej osoby v mieste výkonu rozhodnutia7)

01.08.2015

a) dostupnosť a funkčnosť elektrickej prípojky,

01.08.2015

b) dostupnosť pevnej verejnej elektronickej komunikačnej siete alebo možnosť jej zavedenia,

01.08.2015

c) možnosť pripojenia koncového telekomunikačného zariadenia na pevnú verejnú elektronickú komunikačnú sieť.


01.08.2015

§ 8

01.08.2015

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.


01.08.2015

Tomáš Borec v. r.

Poznámky pod čiarou

01.08.2015

1) § 4 zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.08.2015

2) § 11 zákona č. 78/2015 Z. z.

01.08.2015

3) § 5 zákona č. 78/2015 Z. z.

01.08.2015

4) § 6 zákona č. 78/2015 Z. z.

01.08.2015

5) § 7 zákona č. 78/2015 Z. z.

01.08.2015

6) § 8 zákona č. 78/2015 Z. z.

01.08.2015

7) § 9 zákona č. 78/2015 Z. z.