Zákon č. 175/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 55/2015
Platnosť od 28.07.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016. Čl. II stráca účinnosť 1. júla 2016.

01.01.2016

175

01.01.2016

ZÁKON

01.01.2016

z 26. júna 2015,

01.01.2016

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.01.2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2016

Čl. I

01.01.2016

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2011 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z. a zákona č. 124/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V čl. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa.“.

01.01.2016

2. V čl. 4 sa na konci pripája táto veta: „Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom.“.

01.01.2016

3. Za čl. 4 sa vkladá čl. 5, ktorý znie:

01.01.2016

„Čl. 5

01.01.2016

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

01.01.2016

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

01.01.2016

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

01.01.2016

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

01.01.2016

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

01.01.2016

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

01.01.2016

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

01.01.2016

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

01.01.2016

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

01.01.2016

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.“.

01.01.2016

4. V § 25 odsek 3 znie:

01.01.2016

(3) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom.“.

01.01.2016

5. V § 25 ods. 4 sa slová „aj bez návrhu“ nahrádzajú slovami „na návrh niektorého z rodičov“.

01.01.2016

6. V § 28 ods. 1 písm. a), § 30 ods. 3 a § 37 ods. 2 písm. c) sa slovo „vývoj“ nahrádza slovom „vývin“.

01.01.2016

7. V § 36 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6)“.

01.01.2016

8. V § 37 ods. 2 písm. d) sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „inému“ a vypúšťajú sa slová „v špecializovaných zariadeniach“.

01.01.2016

9. V § 37 ods. 3 sa slovo „48“ nahrádza slovami „§ 48“ a za slovo „dieťaťu“ sa vkladajú slová „na účely“.

01.01.2016

10. V § 37 ods. 3 písmená a) až c) znejú:

01.01.2016

a) zabezpečenia odbornej diagnostiky pobyt v zariadení, ktoré vykonáva odbornú diagnostiku, najdlhšie na šesť mesiacov,

01.01.2016

b) zabezpečenia odbornej pomoci maloletému dieťaťu alebo zabezpečenia úpravy rodinných a sociálnych pomerov maloletého dieťaťa pobyt v zariadení najdlhšie na šesť mesiacov,

01.01.2016

c) zabezpečenia resocializácie drogových a iných závislostí pobyt v zariadení, ktoré vykonáva resocializačné programy pre drogovo a inak závislých.“.

01.01.2016

11. V § 37 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

01.01.2016

(4) Na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia alebo na zabezpečenie úpravy rodinných a sociálnych pomerov maloletého dieťaťa počas výkonu výchovného opatrenia podľa odseku 2 alebo podľa odseku 3 súd môže rodičom dieťaťa, osobám, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 45 alebo § 48, budúcim osvojiteľom, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do starostlivosti podľa § 103, osvojiteľom alebo poručníkovi, ktorý sa o maloleté dieťa osobne stará, uložiť

01.01.2016

a) povinnosť spolupracovať so zariadením podľa odseku 2 alebo podľa odseku 3, s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, obcou, neštátnym subjektom,

01.01.2016

b) inú povinnosť.

01.01.2016

(5) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže výchovné opatrenie podľa odseku 3 uložiť aj vtedy, ak jeho uloženiu nepredchádzalo výchovné opatrenie podľa odseku 2.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 8.

01.01.2016

12. V § 37 odsek 7 znie:

01.01.2016

(7) Súd sleduje vykonávanie výchovných opatrení najmä v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, obcou, neštátnym subjektom a s príslušným zariadením.“.

01.01.2016

13. V § 37 odsek 8 znie:

01.01.2016

(8) Súd hodnotí účinnosť výchovného opatrenia priebežne tak, aby pred uplynutím obdobia, ktoré uviedol v rozhodnutí o jeho uložení, zhodnotil splnenie účelu výchovného opatrenia. Súd zruší výchovné opatrenie, ak splnilo svoj účel. Ak je to v záujme maloletého dieťaťa, môže súd rozhodnúť o opakovanom uložení výchovného opatrenia alebo o uložení iného vhodného výchovného opatrenia. Ak súd na základe zhodnotenia účinnosti výchovného opatrenia rozhoduje o opakovanom uložení výchovného opatrenia podľa odseku 3 alebo o uložení iného vhodného výchovného opatrenia podľa odseku 3 alebo o nariadení ústavnej starostlivosti podľa § 54, môže dočasne upraviť pomery maloletého dieťaťa do právoplatnosti rozhodnutia.“.

01.01.2016

14. V § 43 ods. 1 prvá veta znie: „Maloleté dieťa má právo vyjadriť samostatne a slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.“.

01.01.2016

15. V § 45 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Osobe, ktorá nezabezpečuje osobnú starostlivosť o svoje maloleté dieťa z dôvodu, že jej bolo zo starostlivosti odňaté rozhodnutím súdu, nemožno v čase trvania odňatia dieťaťa zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti na čas trvania odňatia dieťaťa.“.

01.01.2016

16. V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa má maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti prarodiča, súrodenca maloletého dieťaťa alebo súrodenca rodiča maloletého dieťaťa, splnenie podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky sa nevyžaduje za predpokladu, že prarodič, súrodenec maloletého dieťaťa alebo súrodenec rodiča maloletého dieťaťa má evidovaný trvalý pobyt alebo iný obdobný pobyt na území členského štátu Európskej únie.“.

01.01.2016

17. V § 45 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti vykonávanej na území Slovenskej republiky, je povinná najmenej 30 dní pred dočasným premiestnením maloletého dieťaťa oznámiť súdu dočasné premiestnenie maloletého dieťaťa do cudziny na dobu dlhšiu ako tri mesiace spolu s údajom o mieste, účele a dĺžke pobytu v cudzine a o iných významných skutočnostiach súvisiacich s dočasným premiestnením.“.

01.01.2016

18. V § 45 odsek 8 znie:

01.01.2016

(8) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby výživné poukazovali počas trvania náhradnej osobnej starostlivosti, najdlhšie však do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; po dovŕšení plnoletosti dieťaťa sú rodičia povinní poukazovať výživné dieťaťu. Ak je osobou, ktorej je maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, prarodič, súrodenec maloletého dieťaťa alebo súrodenec rodiča maloletého dieťaťa podľa § 45 ods. 2 druhej vety, súd rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné uloží povinnosť, aby výživné poukazovali osobe, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti.“.

01.01.2016

19. § 45 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.01.2016

(9) Súd najmenej raz za šesť mesiacov zhodnotí v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí alebo v súčinnosti s inými osobami, ktoré sú oboznámené s pomermi maloletého dieťaťa, výkon náhradnej osobnej starostlivosti, a to najmä kvalitu starostlivosti o dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti a skutočnosť, či rodičia môžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa.“.

01.01.2016

20. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

01.01.2016

10) § 33 ods. 9 písm. e) a § 39 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

21. V § 48 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Osobe, ktorá nezabezpečuje osobnú starostlivosť o svoje maloleté dieťa z dôvodu, že jej bolo zo starostlivosti odňaté rozhodnutím súdu, nemožno zveriť maloleté dieťa do pestúnskej starostlivosti na čas trvania odňatia dieťaťa.“.

01.01.2016

22. § 49 sa vypúšťa.

01.01.2016

23. V § 50 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a je povinný najmenej 30 dní pred dočasným premiestnením maloletého dieťaťa oznámiť súdu dočasné premiestnenie maloletého dieťaťa do cudziny na dobu dlhšiu ako tri mesiace spolu s údajom o mieste, účele a dĺžke pobytu v cudzine a o iných významných skutočnostiach súvisiacich s dočasným premiestnením“.

01.01.2016

24. V § 50 odsek 6 znie:

01.01.2016

(6) Súd najmenej raz za šesť mesiacov zhodnotí v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí alebo v súčinnosti s inými osobami, ktoré sú oboznámené s pomermi maloletého dieťaťa, výkon pestúnskej starostlivosti, a to najmä kvalitu starostlivosti o dieťa v pestúnskej starostlivosti a skutočnosť, či rodičia môžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa.“.

01.01.2016

25. § 51 znie:

01.01.2016

㤠51

01.01.2016

Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby výživné maloletého dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti poukazovali počas trvania pestúnskej starostlivosti, najdlhšie však do dosiahnutia plnoletosti dieťaťa, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; po dovŕšení plnoletosti dieťaťa sú rodičia povinní poukazovať výživné dieťaťu.“.

01.01.2016

26. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

01.01.2016

12) Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

27. V § 54 odseky 1 a 2 znejú:

01.01.2016

(1) Náhradná osobná starostlivosť a pestúnska starostlivosť majú prednosť pred ústavnou starostlivosťou. Pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd povinný vždy skúmať, či maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, a ak to nie je možné, do pestúnskej starostlivosti.

01.01.2016

(2) Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak je výchova dieťaťa vážne ohrozená alebo vážne narušená, nie je možné dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti a

01.01.2016

a) dieťa je osvojiteľné a nie je možné ho zveriť do starostlivosti budúcich osvojiteľov alebo do starostlivosti fyzickej osoby podľa osobitného predpisu,

01.01.2016

b) rodičia dieťaťa nežijú alebo im v starostlivosti o dieťa bráni závažná prekážka,

01.01.2016

c) uložené výchovné opatrenie podľa § 37 ods. 3 neviedlo k náprave alebo

01.01.2016

d) rodičia dieťaťa sú pozbavení výkonu rodičovských práv.“.

01.01.2016

28. V § 54 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2016

(3) Za vážne ohrozenie alebo vážne narušenie výchovy maloletého dieťaťa sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové pomery rodičov maloletého dieťaťa.“.

01.01.2016

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

01.01.2016

29. V § 54 sa vypúšťa odsek 5.

01.01.2016

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

01.01.2016

30. V § 54 odsek 5 znie:

01.01.2016

(5) Súd v rozhodnutí, ktorým nariaďuje ústavnú starostlivosť, musí presne označiť zariadenie, do ktorého má byť dieťa umiestnené. Pri rozhodovaní o ústavnej starostlivosti a označení zariadenia súd vždy prihliadne na citové väzby maloletého dieťaťa k rodičom, súrodencom a iným blízkym osobám a zohľadní možnosti zariadenia na utvorenie podmienok na zachovanie rodinných a citových vzťahov dieťaťa, jeho rodičov a súrodencov.“.

01.01.2016

31. V § 54 sa vypúšťa odsek 6.

01.01.2016

32. V § 81 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak povinný podľa prvej vety neplní vyživovaciu povinnosť poukazovaním výživného zariadeniu, má toto zariadenie právo vykonávať úkony vo veciach uplatňovania nárokov na výživné maloletého dieťaťa.“.

01.01.2016

33. § 86 znie:

01.01.2016

㤠86

01.01.2016

(1) Manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom.

01.01.2016

(2) Ak manžel stratil spôsobilosť na právne úkony pred uplynutím lehoty na zapretie otcovstva, môže otcovstvo zaprieť jeho opatrovník do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich otcovstvo.“.

01.01.2016

34. V § 102 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.01.2016

c) je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu17b) a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem, alebo“.

01.01.2016

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

01.01.2016

17b) § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

35. V § 102 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „ak“.

01.01.2016

36. V § 102 ods. 2 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

01.01.2016

37. V § 103 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak budúci osvojiteľ nepodá návrh na osvojenie maloletého dieťaťa najneskôr v lehote osemnástich mesiacov od zverenia maloletého dieťaťa do starostlivosti budúceho osvojiteľa, súd môže zrušiť predosvojiteľskú starostlivosť.“.

01.01.2016

38. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

01.01.2016

18) Napríklad zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.“.

01.01.2016

39. Za § 119a sa vkladá § 119b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠119b

01.01.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

(1) Ak sa manžel alebo jeho opatrovník do 31. decembra 2015 dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že manžel je otcom dieťaťa, ktoré sa po 7. septembri 2008 narodilo jeho manželke, môže manžel alebo jeho opatrovník na súde zaprieť, že manžel je otcom tohto dieťaťa do 31. decembra 2018, ak sa v tejto veci nezačalo konanie pred 1. januárom 2016.

01.01.2016

(2) Konanie o zapretí otcovstva manželom matky dieťaťa alebo jeho opatrovníkom, o ktorom súd nerozhodol do 31. decembra 2015, sa dokončí podľa predpisu účinného od 1. januára 2016.

01.01.2016

(3) Konania o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti alebo o nariadení ústavnej starostlivosti alebo o uložení výchovného opatrenia, o ktorých súd nerozhodol do 31. decembra 2015, sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015.

01.01.2016

(4) Ak súd rozhodol o zmene výšky výživného po 1. januári 2016 spätne aj za obdobie do 31. decembra 2015 a uložil povinnému povinnosť, aby výživné poukazoval úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa predpisu účinného od 1. januára 2016, na plnenie povinnosti povinného poukazovať výživné za obdobie do 31. decembra 2015 osobe, ktorej bolo zverené dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti, sa vzťahuje § 45 ods. 8 v znení účinnom do 31. decembra 2015; úrad práce sociálnych vecí a rodiny plní úlohy miesta podľa § 45 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2016 len vo vzťahu k výživnému, ktoré má byť poukazované odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým súd uložil povinnému povinnosť, aby výživné poukazoval úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

01.01.2016

(5) Súd môže na návrh povinného alebo osoby, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, zmeniť povinnosť povinného poukazovať výživné osobe, ktorej bolo zverené dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti, na povinnosť poukazovať toto výživné úradu práce sociálnych vecí a rodiny, a to aj ak nerozhoduje o zmene výživného.

01.01.2016

(6) Ak bolo dieťa zverené do predosvojiteľskej starostlivosti podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015, lehota podľa § 103 ods. 2 druhej vety začína plynúť 1. januára 2016.“.

01.01.2016

Čl. III

01.01.2016

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z. a zákona č. 131/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 3 ods. 2 sa slová „v jeho prirodzenom rodinnom prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí“ nahrádzajú slovami „jeho rodičmi, a ak to nie je možné, príbuznými dieťaťa“.

01.01.2016

2. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2016

(3) Prvoradým hľadiskom pri voľbe a uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je najlepší záujem dieťaťa, na určovanie a posudzovanie ktorého sa uplatňuje zásada o záujme dieťaťa podľa osobitného predpisu.3aa)“.

01.01.2016

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:

01.01.2016

3aa) Čl. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.

01.01.2016

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa slová „o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov“.

01.01.2016

4. V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo ktorej bolo dieťa dočasne zverené rozhodnutím orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do starostlivosti podľa osobitného predpisu4)“.

01.01.2016

5. V § 10 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.01.2016

b) organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny a na podporu rozvoja rodičovských zručností,“.

01.01.2016

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

01.01.2016

6. V § 10 odsek 2 znie:

01.01.2016

(2) Opatrenia podľa odseku 1 písm. a) až c) sa vykonávajú v prostredí podľa § 4. Ak sú opatrenia podľa odseku 1 písm. b) vykonávané v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. d), ustanovenia štvrtej časti tohto zákona sa na výkon týchto opatrení nevzťahujú.“.

01.01.2016

7. V § 11 ods. 3 písmeno b) znie:

01.01.2016

b) odborných metód na

01.01.2016

1. prispôsobenie sa novej situácii v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b),

01.01.2016

2. úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa,“.

01.01.2016

8. V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a uložiť rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosť podľa osobitného predpisu9c)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:

01.01.2016

9c) § 37 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.

01.01.2016

9. V § 14 odsek 1 znie:

01.01.2016

(1) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypracováva sám alebo v spolupráci s určenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou alebo určeným akreditovaným subjektom podľa dôvodov, pre ktoré bolo výchovné opatrenie uložené, plán výkonu výchovného opatrenia uloženého orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom, ak mu poskytuje súčinnosť pri vykonávaní výchovných opatrení podľa osobitného predpisu.9d) Ak súd uložil povinnosť podľa osobitného predpisu,9c) je súčasťou plánu výchovného opatrenia podľa prvej vety aj spôsob plnenia povinnosti uloženej súdom. Plán výkonu výchovného opatrenia je súčasťou plánu sociálnej práce s dieťaťom, jeho rodičmi alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:

01.01.2016

9d) § 37 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.

01.01.2016

10. V § 15 odsek 3 znie:

01.01.2016

(3) Ak výchovné opatrenie, ktoré uložil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, neplní účel alebo nesplnilo účel, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

01.01.2016

a) zmení

01.01.2016

1. obdobie, po ktorého uplynutí zhodnotí účinky výchovného opatrenia,

01.01.2016

2. právnickú osobu, fyzickú osobu alebo akreditovaný subjekt, ktoré majú spolupôsobiť alebo spolupracovať pri výkone výchovného opatrenia, alebo

01.01.2016

b) zruší výchovné opatrenie a

01.01.2016

1. rozhodne o uložení iného vhodného výchovného opatrenia,

01.01.2016

2. navrhne súdu uloženie výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) alebo

01.01.2016

3. navrhne súdu prijatie iného vhodného opatrenia podľa osobitného predpisu.11)“.

01.01.2016

11. § 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2016

(4) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý poskytuje súčinnosť súdu pri vykonávaní výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu,9d) sleduje účel výchovného opatrenia tak, aby pred uplynutím obdobia, ktoré uviedol súd v rozhodnutí o jeho uložení, informoval súd o plnení účelu výchovného opatrenia.“.

01.01.2016

12. V § 17 ods. 4 sa za slovami „výchovných skupinových programov“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo výchovno-rekreačných skupinových programov“.

01.01.2016

13. V § 20 ods. 2 celom texte sa slová „rozhodnutia súdu“ nahrádzajú slovami „výkonu funkcie kolízneho opatrovníka dieťaťa“.

01.01.2016

14. V § 21 sa prvá veta označuje ako odsek 1 a druhá veta sa označuje ako odsek 2 a na konci odseku 1 sa pripájajú tieto vety: „Dieťa nemusí právo na vyjadrenie názoru využiť. Na zisťovanie názoru dieťaťa podľa osobitného predpisu18) nie je potrebný súhlas rodiča alebo inej osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, a názor možno zisťovať aj bez prítomnosti týchto osôb. O tom, že sa bude zisťovať názor dieťaťa, musí byť rodič alebo iná osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, informovaný.“.

01.01.2016

15. V § 32 ods. 4 sa za slovo „rodiča“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu34) (ďalej len „náhradná osobná starostlivosť“)“.

01.01.2016

16. V § 32 ods. 5 sa slová „osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča“ nahrádzajú slovami „náhradnej osobnej starostlivosti“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak je dieťa umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu na základe rozhodnutia o uložení výchovného opatrenia, sleduje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately účel výchovného opatrenia tak, aby pred uplynutím obdobia, ktoré uviedol súd v rozhodnutí o jeho uložení, informoval súd o plnení účelu výchovného opatrenia.“.

01.01.2016

17. V § 33 ods. 1 sa slová „osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča podľa osobitného predpisu,34)“ nahrádzajú slovami „náhradnej osobnej starostlivosti,“.

01.01.2016

18. V § 35 odsek 9 znie:

01.01.2016

(9) Ak má žiadateľ, ktorý nadviazal osobný vzťah s dieťaťom, ktorému je potrebné sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, záujem o sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu s ďalším dieťaťom, môže byť opakovane zapísaný do zoznamu žiadateľov podľa odsekov 1 až 8, ak mu súd zveril dieťa, s ktorým nadviazal osobný vzťah, do starostlivosti budúcich osvojiteľov6) alebo, ak bolo začaté konanie o zverení dieťaťa, s ktorým nadviazal osobný vzťah, do pestúnskej starostlivosti. Na prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť sa vzťahuje § 40.“.

01.01.2016

19. V § 39 odsek 7 znie:

01.01.2016

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú aj na fyzickú osobu podľa § 35 ods. 9.“.

01.01.2016

20. V § 40 ods. 1 sa za slovom „roky“ a za slovom „pestún“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a slová „osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov6)“ sa nahrádzajú slovami „fyzická osoba podľa § 35 ods. 9“.

01.01.2016

21. V § 40 ods. 2 sa slová „osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov6)“ nahrádzajú slovami „fyzickou osobou podľa § 35 ods. 9“.

01.01.2016

22. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:

01.01.2016

㤠44a

01.01.2016

(1) Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona zistí, že fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestún alebo poručník, ktorý sa osobne stará o dieťa, potrebuje odbornú pomoc na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa, navrhne tejto fyzickej osobe

01.01.2016

a) poskytnutie alebo zabezpečenie poskytnutia sociálneho poradenstva alebo iného odborného poradenstva,

01.01.2016

b) vykonanie alebo zabezpečenie vykonania opatrení

01.01.2016

1. na uľahčenie riešenia výchovných problémov alebo rodinných problémov,

01.01.2016

2. pri uplatňovaní zákonných nárokov dieťaťa.

01.01.2016

(2) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately priebežne sleduje výkon náhradnej osobnej starostlivosti a pestúnskej starostlivosti a najmenej raz za šesť mesiacov predkladá súdu správu o kvalite starostlivosti o dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti alebo v pestúnskej starostlivosti vrátane informácie o tom, či rodičia môžu prevziať maloleté dieťa do osobnej starostlivosti; to neplatí, ak sa dieťa zdržiava v cudzine s vedomím súdu podľa osobitného predpisu.38aa)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 38aa znie:

01.01.2016

38aa) § 45 ods. 4 a § 50 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.

01.01.2016

23. V § 49 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo predĺžením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku“.

01.01.2016

24. V § 59 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo uplynutím jedného roka po dosiahnutí plnoletosti, ak súd predĺžil ústavnú starostlivosť“.

01.01.2016

25. V § 61 ods. 9 sa vypúšťa slovo „určený“ a na konci sa pripája táto veta: „Na pohľadávku štátu podľa prvej vety sa nevzťahuje povinnosť zverejnenia v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu.44ba)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 44ba znie:

01.01.2016

44ba) § 5 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2016

26. V § 65 ods. 5 písm. b) a ods. 7 písm. b) sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a c)“.

01.01.2016

27. V § 69 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo po dovŕšení 19. roku veku mladého dospelého, ktorému bola predĺžená ústavná starostlivosť rozhodnutím súdu,“.

01.01.2016

28. V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2016

f) sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax sociálneho pracovníka výkonom opatrenia podľa § 73 ods. 4 písm. b).“.

01.01.2016

29. V § 73 ods. 1 písm. b) sa za slovo „krajov“ vkladajú slová „a koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach“.

01.01.2016

30. V § 73 ods. 1 písm. c) sa za slovami „detský domov pre maloletých bez sprievodu“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a vypracúva koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu“.

01.01.2016

31. V § 73 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa druhý bod.

01.01.2016

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.

01.01.2016

32. V § 73 ods. 2 písm. e) desiatom bode sa za slovo „subjektmi“ vkladajú slová „alebo sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka“.

01.01.2016

33. V § 73 odsek 4 znie:

01.01.2016

(4) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok ustanovených týmto zákonom môže zabezpečiť vykonávanie

01.01.2016

a) opatrení podľa § 11 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až c), § 12 ods. 1 písm. b) a d), § 17 ods. 4, § 33 ods. 9 písm. c), § 44a ods. 1, výchovných opatrení podľa osobitného predpisu9d) alebo povinnosti uvedenej v § 14 ods. 1 druhej vete prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo ich vykonávať v spolupráci s akreditovaným subjektom,

01.01.2016

b) opatrení podľa § 11 ods. 3 písm. b), § 12 ods. 1 písm. d), sociálneho poradenstva podľa § 44a ods. 1 písm. a) a opatrení podľa § 44a ods. 1 písm. b) alebo povinnosti uvedenej v § 14 ods. 1 druhej vete prostredníctvom sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka.“.

01.01.2016

34. V § 73 ods. 5 sa za slovo „subjektmi“ vkladajú slová „a sociálnymi pracovníkmi vykonávajúcimi samostatnú prax sociálneho pracovníka“ a slová „výchovným programom alebo sociálnym programom“ sa nahrádzajú slovami „výchovným opatrením, povinnosťou podľa § 14 ods. 1 druhej vety alebo opatrením podľa § 44a ods. 1“.

01.01.2016

35. V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

01.01.2016

l) neodňatie akreditácie podľa § 85 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie akreditácie; na preukázanie splnenia tejto podmienky stačí overenie tejto podmienky ministerstvom.“.

01.01.2016

36. V § 79 ods. 2 sa slová „až j)“ nahrádzajú slovami „až l)“.

01.01.2016

37. V § 89 ods. 17 sa za slová „vykonanie mediácie“ vkladajú slová „a opatrení podľa tohto zákona sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka“.

01.01.2016

38. V § 90 ods. 2 sa vypúšťajú slová „o dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom,“.

01.01.2016

39. § 90 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.01.2016

(6) V konaniach podľa odsekov 1 až 3 musí byť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, zabezpečené právo byť vypočuté v každom konaní, ktoré sa ho týka. Dieťa nemusí právo podľa prvej vety využiť. Názoru dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca veku a vyspelosti dieťaťa. Dieťaťu je potrebné poskytnúť

01.01.2016

a) informácie o jeho práve vyjadriť svoj názor, o dôvodoch vypočutia jeho názoru a vplyve ním vyjadreného názoru na konanie,

01.01.2016

b) potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru na vec.“.

01.01.2016

40. Za § 93a sa vkladajú § 93b až 93g, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.01.2016

㤠93b

01.01.2016

Oprávnenia zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

01.01.2016

(1) Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je na účel vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oprávnený

01.01.2016

a) osobne preverovať v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) informácie o tom, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu (ďalej len „preverenie stavu dieťaťa“),

01.01.2016

b) osobne preverovať starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin dieťaťa alebo osobne zisťovať dôvody nevhodného správania sa detí v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) najmä návštevou dieťaťa a rozhovorom s dieťaťom, s rodičom dieťaťa, s inou osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo s fyzickou osobu, ktorá má s dieťaťom blízky vzťah,

01.01.2016

c) osobne preverovať vhodnosť prostredia podľa § 4 pre zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa, a to aj vtedy, ak takéto preverenie je potrebné z dôvodu, že by sa dieťa v tomto prostredí mohlo v budúcnosti zdržiavať,74a)

01.01.2016

d) osobne zisťovať alebo osobne preverovať informácie o negatívnych vplyvoch na život, zdravie, fyzický vývin, psychický vývin a sociálny vývin dieťaťa v otvorenom prostredí,

01.01.2016

e) zisťovať v škole, v školskom zariadení, u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,74b) alebo u inej osoby informácie o zabezpečovaní starostlivosti o výchovu a všestranný vývin dieťaťa; oprávnenie sa primerane vzťahuje aj na zisťovanie informácií o zabezpečovaní starostlivosti o výchovu a všestranný vývin dieťaťa fyzickou osobu podľa § 33 ods. 9 písm. b) alebo fyzickou osobu, ktorá má s dieťaťom blízky vzťah,

01.01.2016

f) predvolať dieťa, rodiča dieťaťa, inú osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, fyzickú osobu podľa § 33 ods. 9 písm. b), fyzickú osobu, ktorá má s dieťaťom blízky vzťah, alebo inú fyzickú osobu, ktorá môže poskytnúť informácie o prostredí dieťaťa,

01.01.2016

g) vyhotoviť, a to aj bez súhlasu prítomnej fyzickej osoby, obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam, ak je to potrebné na účely preukázania ohrozenia života dieťaťa, zdravia dieťaťa, neľudského alebo zlého zaobchádzania s dieťaťom,

01.01.2016

h) vyhotoviť, a to aj bez súhlasu prítomnej fyzickej osoby, zvukový záznam na účely preukázania priebehu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.01.2016

(2) Oprávnenie podľa odseku 1 písm. a) až c) v byte alebo v inom priestore slúžiacom na bývanie alebo v priestore k nim patriacom (ďalej len „obydlie“) možno vykonať, ak na vstup do obydlia udelila súhlas plnoletá fyzická osoba v obydlí; to neplatí, ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje podľa § 93g. Oprávnenie podľa prvej vety musí byť vykonané spôsobom, ktorý neprekročí mieru nevyhnutnú na dosiahnutie jeho účelu a ktorý bude zodpovedať veku dieťaťa, rozumovej vyspelosti dieťaťa a závažnosti situácie, v ktorej sa dieťa nachádza.

01.01.2016

(3) Z výkonu oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) až d) vyhotoví zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately písomný záznam. Súčasťou písomného záznamu je aj uvedenie dôvodov, pre ktoré zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oprávnenie vykonal.

01.01.2016

§ 93c

01.01.2016

Obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam

01.01.2016

(1) O vyhotovovaní obrazového záznamu, obrazovo-zvukového záznamu a zvukového záznamu podľa § 93b ods. 1 písm. g) a h), ako aj o dôvode jeho vyhotovenia je zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately povinný vopred informovať prítomné fyzické osoby. Ak je dieťa prítomné pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vysvetlí zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti dôvod vyhotovovania obrazového záznamu, obrazovo-zvukového záznamu a zvukového záznamu, ako aj jeho ďalšie použitie.

01.01.2016

(2) Ak bude zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhotovovať obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam z výkonu oprávnenia podľa § 93b ods. 1 písm. a) až c) v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), musí byť táto informácia podaná ešte predtým, ako prítomná fyzická osoba umožní výkon tohto oprávnenia; zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže bez predchádzajúceho informovania vyhotoviť obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam len vtedy, ak počas výkonu oprávnenia zistí okolnosti nasvedčujúce tomu, že dieťa je vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.

01.01.2016

(3) Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhotoví zvukový záznam z priebehu

01.01.2016

a) vykonávania opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), ak ho o to požiada plnoletá fyzická osoba prítomná v obydlí,

01.01.2016

b) zisťovania názoru dieťaťa podľa osobitného predpisu.18)

01.01.2016

(4) Obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam podľa § 93b ods. 1 písm. g) a h) sa nesprístupňuje podľa osobitného predpisu.74c) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately záznam podľa prvej vety poskytne iba orgánu činnému v trestnom konaní, súdu a inému orgánu na účel ustanovený osobitným predpisom.74d)

01.01.2016

(5) O poškodení obrazového záznamu, obrazovo-zvukového záznamu a zvukového záznamu spíše orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý poškodenie zistil, úradný záznam, v ktorom uvedie dátum poškodenia záznamu alebo dátum, kedy bolo poškodenie záznamu zistené, a okolnosti poškodenia záznamu; poškodený záznam naďalej tvorí súčasť spisovej dokumentácie.

01.01.2016

(6) Ak zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prostredí podľa § 4, nie je oprávnený nahradiť výkon svojho oprávnenia podľa § 93b ods. 1 písm. g) a h) obrazovým záznamom, obrazovo-zvukovým záznamom alebo zvukovým záznamom vyhotoveným inou osobou.

01.01.2016

§ 93d

01.01.2016

Poverenie

01.01.2016

Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa pri výkone oprávnenia podľa § 93b ods. 1 písm. a) až c) preukazuje písomným poverením orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré obsahuje

01.01.2016

a) meno a priezvisko zamestnanca,

01.01.2016

b) funkčné zaradenie zamestnanca,

01.01.2016

c) názov a sídlo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

01.01.2016

d) meno a priezvisko riaditeľa orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a jeho podpis,

01.01.2016

e) odtlačok úradnej pečiatky orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

01.01.2016

§ 93e

01.01.2016

Povinnosti rodiča dieťaťa a inej osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa

01.01.2016

Rodič dieťaťa a iná osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, je povinná

01.01.2016

a) umožniť zamestnancovi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately výkon jeho oprávnení a poskytnúť mu potrebné informácie a doklady na účely výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

01.01.2016

b) na požiadanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s ním osobne spolupracovať pri ochrane práv a právom chránených záujmov dieťaťa,

01.01.2016

c) osobne sa dostaviť na miesto uvedené v predvolaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a ak je to uvedené v predvolaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečiť aj účasť dieťaťa.

01.01.2016

Postup orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zabezpečení preverenia stavu dieťaťa

01.01.2016

§ 93f

01.01.2016

(1) Ak má orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately informácie nasvedčujúce tomu, že dieťa je vystavené ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, ktoré nie je možné overiť podľa § 93b ods. 1 písm. b) až f), a zamestnancovi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nie je umožnené preveriť stav dieťaťa, môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podať súdu návrh na povolenie vstupu do obydlia na účel preverenia stavu dieťaťa podľa osobitného predpisu74e) (ďalej len „návrh na povolenie“); ustanovenie § 27 tým nie je dotknuté.

01.01.2016

(2) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný pred podaním návrhu na povolenie oznámiť, čo i len ústne, rodičovi alebo inej osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, že podá návrh na povolenie. Ak to nie je možné alebo účelné, uvedie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately túto skutočnosť v návrhu na povolenie.

01.01.2016

(3) V návrhu na povolenie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uvedie

01.01.2016

a) dôvod, pre ktorý je potrebné preveriť stav dieťaťa,

01.01.2016

b) zdroj informácií, ktoré viedli k výkonu oprávnení podľa § 93b ods. 1 písm. a) až f),

01.01.2016

c) využité oprávnenia podľa § 93b ods. 1 písm. a) až f) alebo dôvod ich nevyužitia,

01.01.2016

d) ďalšie dôležité skutočnosti o stave dieťaťa, ktoré sú mu známe,

01.01.2016

e) identifikáciu obydlia podľa odseku 1.

01.01.2016

§ 93g

01.01.2016

(1) Ak súd povolil orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vstup do obydlia na účel preverenia stavu dieťaťa (ďalej len „vstup do obydlia“), zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je oprávnený v sprievode príslušníka Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vstúpiť do obydlia a preveriť stav dieťaťa.

01.01.2016

(2) So zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je oprávnená vstúpiť do obydlia aj orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prizvaná fyzická osoba, ak s tým prizvaná fyzická osoba súhlasí. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prizve zástupcu školy, zástupcu školského zariadenia, všeobecného lekára pre deti a dorast, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,74b) zamestnanca akreditovaného subjektu, ak akreditovaný subjekt vykonával pre dieťa niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo inú fyzickú osobu, ak môžu napomôcť prevereniu stavu dieťaťa. Prizvanou fyzickou osobou nemôže byť ten, kto by vstupom do obydlia alebo účasťou na preverení stavu dieťaťa mohol sledovať svoj vlastný záujem. Na zabezpečenie prítomnosti prizvanej fyzickej osoby stačí ústne požiadanie alebo elektronické požiadanie s dodatočným doručením žiadosti v listinnej podobe.

01.01.2016

(3) Útvar Policajného zboru na požiadanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytne ochranu zamestnancovi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a prizvanej fyzickej osobe pri vstupe do obydlia na základe povolenia súdu a preverení stavu dieťaťa.

01.01.2016

(4) Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže vyzvať policajta alebo prizvanú fyzickú osobu, aby ho počas preverenia stavu dieťaťa nesprevádzali, ak je to vzhľadom na najlepší záujem dieťaťa vhodné.

01.01.2016

(5) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný pred vstupom do obydlia na základe povolenia súdu

01.01.2016

a) preukázať sa fyzickej osobe nachádzajúcej sa v obydlí povolením súdu,

01.01.2016

b) stručne objasniť účel povolenia súdu a

01.01.2016

c) vyzvať plnoletú fyzickú osobu nachádzajúcu sa v obydlí k dobrovoľnému umožneniu preverenia stavu dieťaťa.

01.01.2016

(6) Ak je možné dôvodne predpokladať, že sa dieťa nachádza v obydlí a nebolo umožnené dobrovoľné preverenie stavu dieťaťa, zabezpečí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately otvorenie obydlia kľúčovou službou vybranou z dostupných informačných zdrojov. Ak nebolo možné preukázať sa fyzickej osobe nachádzajúcej sa v obydlí povolením súdu pred otvorením obydlia, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa fyzickej osobe nachádzajúcej sa v obydlí preukáže týmto povolením ihneď po otvorení obydlia a vstupe doň.

01.01.2016

(7) Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, policajt a prizvaná fyzická osoba sú pri vstupe do obydlia na základe povolenia súdu a preverení stavu dieťaťa povinní dbať na česť a ľudskú dôstojnosť fyzických osôb v obydlí, nesmú zasahovať do základných práv a slobôd fyzických osôb v obydlí nad mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu preverenia stavu dieťaťa a výkon tohto oprávnenia musí byť ukončený bezodkladne po tom, ako sa splní jeho účel.

01.01.2016

(8) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný zabezpečiť obrazovo-zvukový záznam zo vstupu do obydlia na základe povolenia súdu a preverenia stavu dieťaťa; súhlas prítomných osôb sa nevyžaduje.

01.01.2016

(9) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po opustení obydlia

01.01.2016

a) zabezpečí uzamknutie obydlia, ak to nemôže urobiť fyzická osoba nachádzajúca sa v obydlí,

01.01.2016

b) bezodkladne doručí oznámenie o vykonaní vstupu do obydlia na základe povolenia súdu vlastníkovi obydlia, ak nebol prítomný v obydlí.

01.01.2016

(10) Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečil uzamknutie obydlia, je súčasťou oznámenia podľa odseku 9 písm. b) aj miesto a čas, kedy je možné prevzatie kľúčov od obydlia.

01.01.2016

(11) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný doručiť súdu písomný záznam z priebehu vstupu do obydlia na základe povolenia súdu najneskôr do 20 pracovných dní od uzavretia obydlia alebo od uplynutia doby platnosti povolenia súdu.“.

01.01.2016

Poznámky pod čiarou k odkazom 74a až 74e znejú:

01.01.2016

74a) Napríklad § 25 a 45 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

74b) § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

74c) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

74d) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

74e) § 179b Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.

01.01.2016

41. V § 94 ods. 1 celom texte sa slová „školské správy“ nahrádzajú slovami „okresné úrady“.

01.01.2016

42. § 94 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

01.01.2016

(3) Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné na žiadosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bezplatne poskytnúť informácie na účely overenia úrovne starostlivosti o dieťa.

01.01.2016

(4) Plnením informačnej povinnosti podľa odseku 3 nie sú dotknuté povinnosti50) štátnych orgánov a ďalších osôb podľa odseku 1, ak ide o podozrenie z týrania dieťaťa, zneužívania dieťaťa alebo zo zanedbávania starostlivosti o dieťa.

01.01.2016

(5) Na účely koordinácie podľa § 73 ods. 2 písm. e) tretieho bodu sú osoby uvedené v odseku 1 okrem súdu a policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní,74f) povinné pri zosúlaďovaní postupov pri hodnotení situácie dieťaťa a postupov riešenia situácie dieťaťa spolupracovať s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 74f znie:

01.01.2016

74f) § 10 ods. 8 až 10 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

43. Za § 96 sa vkladá § 96a, ktorý znie:

01.01.2016

㤠96a

01.01.2016

(1) Ak je orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámené porušovanie práv dieťaťa, je povinný utajiť totožnosť oznamovateľa, ak o to oznamovateľ požiada; to neplatí, ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje informácie orgánu činnému v trestnom konaní, súdu a inému orgánu na účel ustanovený osobitným predpisom.74d) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže utajiť totožnosť oznamovateľa, ak je to na dosiahnutie účelu preverenia oznámenia nevyhnutné.

01.01.2016

(2) Ak sú orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opakovane oznamované skutočnosti, ktoré sa výkonom oprávnení podľa § 93b nepreukázali, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemusí takéto oznámenie preverovať, o čom upovedomí oznamovateľa.

01.01.2016

(3) Ak je oznamovateľ účastníkom konania, v ktorom orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plní funkciu kolízneho opatrovníka dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately doručí bezodkladne toto oznámenie príslušnému súdu.“.

01.01.2016

44. Za § 100k sa vkladá § 100l, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠100l

01.01.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

(1) Ak je súčasťou schválených priorít podľa § 73 ods. 1 písm. d) pre orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016 aj zabezpečenie výchovno-rekreačného skupinového programu podľa § 17 ods. 4 v znení účinnom do 31. decembra 2015, vzťahuje sa na zabezpečenie tejto priority zákon účinný do 31. decembra 2015.

01.01.2016

(2) Konanie o udelenie akreditácie, ktoré nebolo do 31. decembra 2015 právoplatne ukončené, sa dokončí podľa zákona účinného od 1. januára 2016.“.

01.01.2016

Čl. IV

01.01.2016

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 383/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu2)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

01.01.2016

2. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

01.01.2016

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

01.01.2016

3. V § 3 ods. 3 písm. a) sa slová „písm. d) až g)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až f)“.

01.01.2016

4. V § 5 ods. 2 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“ a vypúšťajú sa slová „alebo rozhodnutím príslušného orgánu2)“.

01.01.2016

5. V § 5 ods. 4 a § 10 ods. 1 sa slová „príslušnému orgánu podľa osobitného predpisu,8)“ nahrádzajú slovami „príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,8)“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

01.01.2016

8) § 45 a 51 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.

01.01.2016

6. V § 5 odsek 5 znie:

01.01.2016

(5) Uložením povinnosti poukazovať výživné príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny8) prechádza nárok na výživné oprávneného dieťaťa na tento úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a do sumy poskytovaného opakovaného príspevku dieťaťu podľa odseku 3 je príjmom štátneho rozpočtu. Ak výživné podľa prvej vety je vyššie ako opakovaný príspevok dieťaťu, patrí dieťaťu aj rozdiel medzi výživným a týmto príspevkom. Ak nárok na opakovaný príspevok dieťaťu nevznikol, výživné podľa prvej vety príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poukazuje dieťaťu. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny postupuje podľa druhej vety a tretej vety aj vtedy, ak rodič dieťaťa neplní súdom uloženú vyživovaciu povinnosť alebo ju plní čiastočne.“.

01.01.2016

7. V § 6 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo rozhodnutia príslušného orgánu2)“ a slová „písm. b) až d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.

01.01.2016

8. V § 6 ods. 3 písm. c) sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.

01.01.2016

9. V § 7 ods. 1 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“.

01.01.2016

10. V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo rozhodnutia príslušného orgánu2)“ a slová „písm. a) až e)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a) až d)“.

01.01.2016

11. Za § 19a sa vkladá §19b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2016

㤠19b

01.01.2016

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

(1) Ak bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča3) pred 1. januárom 2016 a súd rozhodne o povinnosti poukazovať výživné dieťaťa zvereného do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča3) platiteľovi, suma opakovaného príspevku dieťaťu sa upraví najskôr od 1. januára 2016 a prvýkrát sa vyplatí najskôr vo februári 2016 za január 2016.

01.01.2016

(2) Suma opakovaného príspevku dieťaťu vyplácaná za obdobie do 31. decembra 2015 sa upraví podľa zákona účinného do 31. decembra 2015, ak súd rozhodne o zmene výšky výživného za obdobie do 31. decembra 2015.“.


01.01.2016

Čl. V

01.01.2016

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016. Čl. II stráca účinnosť 1. júla 2016.


01.01.2016

Andrej Kiska v. r.

01.01.2016

Peter Pellegrini v. r.

01.01.2016

Robert Fico v. r.