Vyhláška č. 169/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015
01.08.2015

169

01.08.2015

VYHLÁŠKA

01.08.2015

Úradu pre normalizáciu

01.08.2015

z 15. júla 2015,

01.08.2015

o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D

01.08.2015

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 5 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 120/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.08.2015

§ 1

01.08.2015

Táto vyhláška ustanovuje technický postup pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) zákona.

01.08.2015

§ 2

01.08.2015

(1) Úprava zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa vykonáva v súlade s technickou dokumentáciou spracovanou držiteľom skupiny B zbrojnej licencie, ktorý úpravu vykoná.

01.08.2015

(2) Pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa dodržiava tento postup:

01.08.2015

a) hlavné časti zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa upravia tak, aby využitie mechanických vlastností materiálu neumožnilo spätnú úpravu zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona na zbraň, do ktorej by bolo možné nabíjať a z nej strieľať strelivo určené pre zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C,

01.08.2015

b) v hlavni zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa umiestnia zábrany, ktorých odstránenie spôsobí zničenie hlavne,

01.08.2015

c) rozmery nábojovej komory zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sú také, aby strelivo určené pre zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C nebolo možné vystreliť,

01.08.2015

d) pri zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona s presadenou nábojovou komorou pri pokuse o odstránenie hlavne dôjde k poškodeniu jej nerozoberateľného spoja s puzdrom záveru,

01.08.2015

e) ústia nábojových komôr revolverového valca zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona sa oproti hlavni zúžia a presadia,

01.08.2015

f) pri zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona, ktorej konštrukcia je riešená tak, že pri bežnej manipulácii a čistení zbrane sa umožňuje rozobratie hlavných častí; tieto hlavné časti nesmú umožňovať z nich strieľať strelivo určené pre zbraň kategórie A, kategórie B alebo kategórie C.

01.08.2015

§ 3

01.08.2015

(1) Označenie zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) zákona kontrolnou expanznou značkou sa vykoná trvalým a viditeľným spôsobom. Kontrolnou expanznou značkou sa označí hlaveň a aspoň jedna ďalšia hlavná časť tejto zbrane.

01.08.2015

(2) Vzor kontrolnej expanznej značky podľa § 35 ods. 3 písm. c) zákona je uvedený v prílohe.

01.08.2015

§ 4

01.08.2015

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)


01.08.2015

§ 5

01.08.2015

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.


01.08.2015

Jozef Mihok v. r.


01.08.2015

01.08.2015

Príloha k vyhláške č. 169/2015 Z. z.

01.08.2015

VZOR

01.08.2015

Kontrolná expanzná značka:

01.08.2015

Kontrolná expanzná značka

Poznámky pod čiarou

01.08.2015

1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22.júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.