Nariadenie vlády č. 165/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.

Čiastka 54/2015
Platnosť od 22.07.2015
Účinnosť od 01.08.2015

OBSAH

01.08.2015

165

01.08.2015

NARIADENIE VLÁDY

01.08.2015

Slovenskej republiky

01.08.2015

z 8. júla 2015,

01.08.2015

na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.

01.08.2015

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.08.2015

§ 1

01.08.2015

(1) Právnickou osobou so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu podľa § 4 ods. 3 zákona, na posilnenie vlastných zdrojov financovania ktorej možno použiť štátne finančné aktíva podľa § 4 ods. 3 zákona, je spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“) založená Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

01.08.2015

(2) Posilnené vlastné zdroje financovania spoločnosti najviac vo výške 20 miliónov eur sa použijú na odkupovanie všetkých zistených pohľadávok pôvodného veriteľa skupiny pre nezabezpečené pohľadávky z reštrukturalizácie podľa osobitného predpisu,1) s ktorými sú spojené všetky práva podľa osobitného predpisu,1) uvedených v reštrukturalizačnom pláne od tohto pôvodného veriteľa za odplatu vo výške, ktorá neprevyšuje 50 % celkovej sumy takýchto pohľadávok, najviac však za odplatu vo výške podľa osobitného predpisu.2)

01.08.2015

(3) Odkupovanie pohľadávok podľa odseku 2 sa uskutoční na základe verejnej výzvy spoločnosti zverejnenej v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a na webovom sídle spoločnosti s určením, ktorej reštrukturalizácie sa verejná výzva týka a s uvedením podmienok odkupovania. Vo verejnej výzve sa uvedie lehota na podanie žiadosti o odkupovanie pohľadávok podľa odseku 2 nie kratšia ako šesť mesiacov.

01.08.2015

(4) Odkupovanie pohľadávok podľa odseku 2 a následné uplatňovanie a vymáhanie týchto pohľadávok môže spoločnosť zabezpečovať aj prostredníctvom iných právnických osôb so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu podľa osobitných predpisov.3) Na tieto účely sa činnosti vykonávajú inou právnickou osobou podľa prvej vety v rozsahu zmluvného poverenia spoločnosťou.


01.08.2015

§ 2

01.08.2015

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.


01.08.2015

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.08.2015

1) § 155a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurzea reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.

01.08.2015

2) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013).

01.08.2015

3) Napríklad § 14 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.