Opatrenie č. 157/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

(v znení č. 442/2015 Z. z.)

Čiastka 49/2015
Platnosť od 10.07.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.01.2018 (za 7 dní)
Zrušený 194/2017 Z. z.
01.08.201531.01.2018

157

01.08.201531.01.2018

OPATRENIE

01.08.201531.01.2018

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.08.201531.01.2018

z 30. júna 2015,

01.08.201531.01.2018

ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu

01.08.201531.01.2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 46c ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.201631.01.2018

§ 1

01.01.201631.01.2018

Vzory ponukových listov sú uvedené v

01.01.201631.01.2018

a) prílohách č. 1, 3, 31, 36, 37, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok,

01.01.201631.01.2018

b) prílohách č. 1, 3, 4, 6, 9, 31, 32, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „register zmlúv“),

01.01.201631.01.2018

c) prílohách č. 1, 3, 4, 6, 7, 31, 32, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

d) prílohách č. 1, 3, 4, 10, 31, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

e) prílohách č. 1, 3, 4, 8, 31, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

f) prílohách č. 1, 3, 4, 11, 31, 32, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona,

01.01.201631.01.2018

g) prílohách č. 1, 3, 4, 22, 31, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 písm. a) zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. a) zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

01.01.201631.01.2018

h) prílohách č. 1, 3, 5, 6, 9, 31, 32, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

i) prílohách č. 1, 3, 5, 6, 7, 31, 32, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

j) prílohách č. 1, 3, 5, 10, 31, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

k) prílohách č. 1, 3, 5, 8, 31, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

l) prílohách č. 1, 3, 5, 11, 31, 32, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona,

01.01.201631.01.2018

m) prílohách č. 1, 3, 5, 22, 31, 33, 36, 39, 39a a 40, ak bola sporiteľovi vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 písm. b) zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

01.01.201631.01.2018

n) prílohách č. 2, 12, 15, 30, 32, 33, 36, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

o) prílohách č. 2, 12, 14, 30, 32, 33, 36, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

p) prílohách č. 2, 10, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

q) prílohách č. 2, 8, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

r) prílohách č. 2, 16, 30, 32, 33, 36, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

01.01.201631.01.2018

s) prílohách č. 2, 22, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

01.01.201631.01.2018

t) prílohách č. 2, 10, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, aj od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

u) prílohách č. 2, 8, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv,

01.01.201631.01.2018

v) prílohách č. 20, 29, 33, 36 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku a dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona a spĺňa podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, ale žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

01.01.201631.01.2018

w) prílohách č. 2, 13, 28, 32, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom (ďalej len „dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom“), na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

01.01.201631.01.2018

x) prílohách č. 19 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,

01.01.201631.01.2018

y) prílohách č. 2, 13, 30, 32, 33, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

01.01.201631.01.2018

z) prílohách č. 19 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,

01.01.201631.01.2018

aa) prílohách č. 26 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 zákona, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou nemá uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a má na svojom osobnom dôchodkovom účte evidované aj dôchodkové jednotky pripísané z dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

01.01.201631.01.2018

ab) prílohách č. 2, 13, 28, 32, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

01.01.201631.01.2018

ac) prílohách č. 19 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, má s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv, uzatvorenú dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom, na základe ktorej sa mu vypláca dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona, a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,

01.01.201631.01.2018

ad) prílohách č. 2, 13, 28, 32, 39a a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 46d zákona a bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 2 zákona,

01.01.201631.01.2018

ae) prílohách č. 19 a 40, ak je sporiteľ poberateľom doživotného dôchodku, dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 33a ods. 2 zákona a dôchodku vyplácaného programovým výberom podľa § 46d zákona a žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok,

01.01.201631.01.2018

af) prílohách č. 2, 25, 34, 35, 36, 39, 39a a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 3 zákona, a ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona,

01.01.201631.01.2018

ag) prílohách č. 2, 24, 35, 36, 38 a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dôchodok vyplácaný programovým výberom, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dôchodok programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona,

01.01.201631.01.2018

ah) prílohách č. 2, 23, 34, 36, 37, 39a a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok, ale bola mu vyhotovená ponuka na dočasný dôchodok, na základe ktorej sa mu môže vyplácať dočasný dôchodok podľa § 33 ods. 3 zákona,

01.01.201631.01.2018

ai) prílohách č. 18, 35, 36, 38 a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a spĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 3 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 3 zákona, ale žiadny poistiteľ nevyhotovil ponuku na dočasný dôchodok a žiadna dôchodková správcovská spoločnosť neponúkla vyplácanie dôchodku programovým výberom,

01.01.201631.01.2018

aj) prílohách č. 17 a 40, ak sporiteľovi nebola vyhotovená ponuka na doživotný dôchodok a nespĺňa podmienky na vyplácanie dočasného dôchodku podľa § 33 ods. 2 a 3 zákona a podmienky na vyplácanie dôchodku programovým výberom podľa § 33a ods. 2 a 3 zákona,

01.01.201631.01.2018

ak) prílohách č. 21 a 40, ak sporiteľ nesplnil podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa § 31 zákona,

01.01.201631.01.2018

al) prílohách č. 27 a 40, ak sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona rovná nule.

01.08.201531.01.2018

§ 2

01.08.201531.01.2018

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu v znení opatrenia č. 46/2015 Z. z.


01.08.201531.01.2018

§ 3

01.08.201531.01.2018

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.


01.08.201531.01.2018

Ján Richter v. r.


01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 1 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 01

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 2 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 02

01.08.201531.01.2018

01.01.201631.01.2018

Príloha č. 3 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.01.201631.01.2018

VZOR

01.01.201631.01.2018

časť ponukového listu

01.01.201631.01.2018

obrázok 01

01.01.201631.01.2018

Doživotné dôchodky sú vyplácané mesačne. Uvedené ponuky sú vypočítané z celej Vašej nasporenej sumy. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...4). Na zakúpenie doživotného dôchodku je potrebné v tomto prípade použiť celú svoju nasporenú sumu.5) Vysvetlenie jednotlivých variantov doživotných dôchodkov (Dôchodok A, B, C a D) spolu s jednoduchými príkladmi je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Ak máte v tabuľke uvedené „N/A“ znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na zakúpenie daného variantu doživotného dôchodku.

01.01.201631.01.2018

Garantovaný výnos (percento uvedené v tabuľke za lomkou) je jedným zo základných parametrov, ktorý vstupuje do výpočtu ponúkaného dôchodku a zásadne ovplyvňuje jeho výšku. Tento výnos už poisťovňa započítala do mesačnej sumy ponúkaného dôchodku a predstavuje priemerné garantované zhodnotenie prostriedkov technických rezerv, tvorených z úspor použitých na kúpu dôchodku, a to nezávisle od skutočne dosahovaných výnosov. Ak poisťovňa nedosiahne garantovaný výnos, s ktorým pre daný rok počítala, potrebný rozdiel doplatí z vlastných prostriedkov. Ak sa poisťovni v danom roku podarí dosiahnuť vyšší výnos ako garantovala, minimálne 90 % z tohto prebytku z výnosov, t. j. „nadvýnosu“ vyplatí poberateľom doživotných a dočasných dôchodkov. Podiel z „nadvýnosu“ Vám môže byť vyplatený jednorazovo alebo sa premietne do zvýšenia mesačnej sumy Vášho dôchodku. Bližšie informácie týkajúce sa garantovaného výnosu sú uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Alfanumerický kód Vašich ponúk doživotného dôchodku je:6)

01.01.201631.01.2018

Vysvetlivky:

01.01.201631.01.2018

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

01.01.201631.01.2018

2) Uvádza sa ročná percentuálna miera zvyšovania dôchodku podľa § 42 zákona.

01.01.201631.01.2018

3) V tabuľke sa uvádzajú ponuky doživotného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky doživotného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

01.01.201631.01.2018

4) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

01.01.201631.01.2018

5) Táto veta sa neuvádza, ak sa sporiteľovi zasiela príloha č. 4 alebo príloha č. 5.

01.01.201631.01.2018

6) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk doživotného dôchodku vytvorený centrálnym informačným ponukovým systémom.

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 4 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 04

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 5 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 05

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 6 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 06

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 7 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 07

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 8 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 08

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 9 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 09

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 10 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 10

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 11 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 11

01.08.201531.01.2018

01.01.201631.01.2018

Príloha č. 12 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.01.201631.01.2018

VZOR

01.01.201631.01.2018

(časť ponukového listu)

01.01.201631.01.2018

obrázok 02

01.01.201631.01.2018

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...3). Ak sa rozhodnete okrem dočasného dôchodku čerpať aj programový výber, ponuky dočasných dôchodkov Vám budú primerane znížené.4)

01.01.201631.01.2018

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovňu záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s uvedenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...3). Ak sa rozhodnete okrem dočasného dôchodku čerpať aj programový výber, ponuky dočasných dôchodkov Vám budú primerane znížené.5)

01.01.201631.01.2018

Ak máte v tabuľke uvedené „N/A“ znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na zakúpenie daného variantu dočasného dôchodku.

01.01.201631.01.2018

Garantovaný výnos (percento uvedené v tabuľke za lomkou) je jedným zo základných parametrov, ktorý vstupuje do výpočtu ponúkaného dôchodku a zásadne ovplyvňuje jeho výšku. Tento výnos už poisťovňa započítala do mesačnej sumy ponúkaného dôchodku a predstavuje priemerné garantované zhodnotenie prostriedkov technických rezerv, tvorených z úspor použitých na kúpu dôchodku, a to nezávisle od skutočne dosahovaných výnosov. Ak poisťovňa nedosiahne garantovaný výnos, s ktorým pre daný rok počítala, potrebný rozdiel doplatí z vlastných prostriedkov. Ak sa poisťovni v danom roku podarí dosiahnuť vyšší výnos ako garantovala, minimálne 90 % z tohto prebytku z výnosov, t. j. „nadvýnosu“ vyplatí poberateľom doživotných a dočasných dôchodkov. Podiel z „nadvýnosu“ Vám môže byť vyplatený jednorazovo alebo sa premietne do zvýšenia mesačnej sumy Vášho dôchodku. Bližšie informácie týkajúce sa garantovaného výnosu sú uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Vysvetlenie dočasného dôchodku (Dôchodok E) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Alfanumerický kód Vašich ponúk dočasného dôchodku je:6)

01.01.201631.01.2018

Vysvetlivky:

01.01.201631.01.2018

1) Uvádza sa suma uvedená v druhom alebo ďalšom certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona, ktorou je suma, ktorá zostala po zakúpení doživotného dôchodku na osobnom dôchodkovom účte.

01.01.201631.01.2018

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

01.01.201631.01.2018

3) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

01.01.201631.01.2018

4) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovili ponuku na dočasný dôchodok aspoň dvaja poistitelia.

01.01.201631.01.2018

5) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovil ponuku na dočasný dôchodok len jeden poistiteľ.

01.01.201631.01.2018

6) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vytvorený centrálnym informačným ponukovým systémom.

01.08.201531.12.2015

01.01.201631.01.2018

Príloha č. 13 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.01.201631.01.2018

VZOR

01.01.201631.01.2018

(časť ponukového listu)

01.01.201631.01.2018

obrázok 03

01.01.201631.01.2018

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...3).4)

01.01.201631.01.2018

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovňu záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s uvedenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...3).5)

01.01.201631.01.2018

Ak máte v tabuľke uvedené „N/A“ znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na zakúpenie daného variantu dočasného dôchodku.

01.01.201631.01.2018

Garantovaný výnos (percento uvedené v tabuľke za lomkou) je jedným zo základných parametrov, ktorý vstupuje do výpočtu ponúkaného dôchodku a zásadne ovplyvňuje jeho výšku. Tento výnos už poisťovňa započítala do mesačnej sumy ponúkaného dôchodku a predstavuje priemerné garantované zhodnotenie prostriedkov technických rezerv, tvorených z úspor použitých na kúpu dôchodku, a to nezávisle od skutočne dosahovaných výnosov. Ak poisťovňa nedosiahne garantovaný výnos, s ktorým pre daný rok počítala, potrebný rozdiel doplatí z vlastných prostriedkov. Ak sa poisťovni v danom roku podarí dosiahnuť vyšší výnos ako garantovala, minimálne 90 % z tohto prebytku z výnosov, t. j. „nadvýnosu“ vyplatí poberateľom doživotných a dočasných dôchodkov. Podiel z „nadvýnosu“ Vám môže byť vyplatený jednorazovo alebo sa premietne do zvýšenia mesačnej sumy Vášho dôchodku. Bližšie informácie týkajúce sa garantovaného výnosu sú uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Vysvetlenie dočasného dôchodku (Dôchodok E) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Alfanumerický kód Vašich ponúk dočasného dôchodku je:6)

01.01.201631.01.2018

Vysvetlivky:

01.01.201631.01.2018

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

01.01.201631.01.2018

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

01.01.201631.01.2018

3) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

01.01.201631.01.2018

4) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovili ponuku na dočasný dôchodok aspoň dvaja poistitelia.

01.01.201631.01.2018

5) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovil ponuku na dočasný dôchodok len jeden poistiteľ.

01.01.201631.01.2018

6) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vytvorený centrálnym informačným ponukovým systémom.

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 14 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 14

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 15 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 15

01.08.201531.01.2018

01.01.201631.01.2018

Príloha č. 16 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.01.201631.01.2018

VZOR

01.01.201631.01.2018

(časť ponukového listu)

01.01.201631.01.2018

obrázok 04

01.01.201631.01.2018

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...3). Ak sa rozhodnete okrem dočasného dôchodku čerpať aj programový výber, ponuky dočasných dôchodkov Vám budú primerane znížené.4)

01.01.201631.01.2018

Dočasné dôchodky sú vyplácané mesačne. Tieto ponuky sú pre poisťovňu záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete s uvedenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku do ...3). Ak sa rozhodnete okrem dočasného dôchodku čerpať aj programový výber, ponuky dočasných dôchodkov Vám budú primerane znížené.5)

01.01.201631.01.2018

Ak máte v tabuľke uvedené „N/A“ znamená to, že Vaša nasporená suma nepostačuje na zakúpenie daného variantu dočasného dôchodku.

01.01.201631.01.2018

Garantovaný výnos (percento uvedené v tabuľke za lomkou) je jedným zo základných parametrov, ktorý vstupuje do výpočtu ponúkaného dôchodku a zásadne ovplyvňuje jeho výšku. Tento výnos už poisťovňa započítala do mesačnej sumy ponúkaného dôchodku a predstavuje priemerné garantované zhodnotenie prostriedkov technických rezerv, tvorených z úspor použitých na kúpu dôchodku, a to nezávisle od skutočne dosahovaných výnosov. Ak poisťovňa nedosiahne garantovaný výnos, s ktorým pre daný rok počítala, potrebný rozdiel doplatí z vlastných prostriedkov. Ak sa poisťovni v danom roku podarí dosiahnuť vyšší výnos ako garantovala, minimálne 90 % z tohto prebytku z výnosov, t. j. „nadvýnosu“ vyplatí poberateľom doživotných a dočasných dôchodkov. Podiel z „nadvýnosu“ Vám môže byť vyplatený jednorazovo alebo sa premietne do zvýšenia mesačnej sumy Vášho dôchodku. Bližšie informácie týkajúce sa garantovaného výnosu sú uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Vysvetlenie dočasného dôchodku (Dôchodok E) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Alfanumerický kód Vašich ponúk dočasného dôchodku je:6)

01.01.201631.01.2018

Momentálne Vám nebolo cez centrálny informačný ponukový systém ponúknuté vyplácanie dôchodku programovým výberom. Ak však máte záujem použiť časť svojej nasporenej sumy (maximálne ...1) €) na túto formu vyplácania dôchodku, kontaktujte svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) za účelom uzatvorenia dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, ktorú môžete uzatvoriť po uplynutí platnosti ponukového listu, t.j. najskôr ...7) Kontaktné údaje nájdete uvedené nižšie.

01.01.201631.01.2018

obrázok 05

01.01.201631.01.2018

So svojou DSS si môžete dohodnúť:

01.01.201631.01.2018

a) výšku sumy, ktorá Vám bude každý mesiac vyplácaná, kým sa všetky prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú alebo,

01.01.201631.01.2018

b) dĺžku obdobia, počas ktorého Vám bude programový výber vyplácaný.

01.01.201631.01.2018

Vysvetlenie programového výberu (Dôchodok F) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Informačný modelový príklad:

01.01.201631.01.2018

Výška programového výberu vyplácaného mesačne je vypočítan á z Vašej nasporenej sumy. Vo Vašom prípade ide o sumu ... 9). Pri určení vyplácanej sumy sa počítalo s čistým výnosom na úrovni ...10) % ročne. Za takýchto predpokladov Vám môže byť vyplácaný programový výber v tejto výške:

01.01.201631.01.2018

•...11) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 5 rokov,

01.01.201631.01.2018

•...12) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 7 rokov,

01.01.201631.01.2018

•...13) eur mesačne pri dĺžke obdobia výplaty dôchodku programovým výberom 10 rokov.

01.01.201631.01.2018

! Uvedený príklad je len modelový, výška dôchodku závisí od skutočného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu !

01.01.201631.01.2018

* zhodnotenie vo výške zodpovedajúcej technickej úrokovej miere

01.01.201631.01.2018

Vysvetlivky:

01.01.201631.01.2018

1) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

01.01.201631.01.2018

2) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Ak suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona nepostačuje na vyhotovenie ponuky dočasného dôchodku, uvedie sa v danom políčku tabuľky „N/A“. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

01.01.201631.01.2018

3) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

01.01.201631.01.2018

4) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovili ponuku na dočasný dôchodok aspoň dvaja poistitelia.

01.01.201631.01.2018

5) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovil ponuku na dočasný dôchodok len jeden poistiteľ.

01.01.201631.01.2018

6) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku vytvorený centrálnym informačným ponukovým systémom.

01.01.201631.01.2018

7) Uvádza sa dátum pracovného dňa, ktorý nasleduje po dni, do ktorého platia predložené ponuky.

01.01.201631.01.2018

8) Uvádza sa názov sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu s uvedením jej telefónneho čísla a webového sídla.

01.01.201631.01.2018

9) Uvádza sa suma uvedená v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona.

01.01.201631.01.2018

10) Uvádza sa ročná percentuálna výška aktuálnej technickej úrokovej miery (TÚM).

01.01.201631.01.2018

11) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 5 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

01.01.201631.01.2018

12) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 7 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

01.01.201631.01.2018

13) Uvádza sa výška mesačnej sumy dôchodku vyplácaného programovým výberom po dobu 10 rokov, vypočítaná zo sumy uvedenej v certifikáte podľa § 45 ods. 1 zákona za predpokladu konštantného zhodnotenia majetku dôchodkového fondu na úrovni aktuálnej TÚM.

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 17 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 17

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 18 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 18

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 19 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 19

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 20 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 20

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 21 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 21

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 22 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 22

01.08.201531.01.2018

01.01.201631.01.2018

Príloha č. 23 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.01.201631.01.2018

VZOR

01.01.201631.01.2018

(časť ponukového listu)

01.01.201631.01.2018

Výška nasporených prostriedkov na Vašom osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku vyplácaného zo starobného dôchodkového sporenia. Pre Vás sú pripravené ponuky dočasných dôchodkov pre sporiteľov s malou nasporenou sumou (Dôchodok G). Môžete si vybrať z nasledovných ponúk.

01.01.201631.01.2018

obrázok 06

01.01.201631.01.2018

Vyššie uvedené ponuky dočasného dôchodku sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete do ...2) s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy.3)

01.01.201631.01.2018

Vyššie uvedená ponuka dočasného dôchodku je pre poisťovňu záväzná. Ak máte o túto ponuku záujem, môžete do ...2) s uvedenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy.4)

01.01.201631.01.2018

Garantovaný výnos (percento uvedené v tabuľke za lomkou) je jedným zo základných parametrov, ktorý vstupuje do výpočtu ponúkaného dôchodku a zásadne ovplyvňuje jeho výšku. Tento výnos už poisťovňa započítala do mesačnej sumy ponúkaného dôchodku a predstavuje priemerné garantované zhodnotenie prostriedkov technických rezerv, tvorených z úspor použitých na kúpu dôchodku, a to nezávisle od skutočne dosahovaných výnosov. Ak poisťovňa nedosiahne garantovaný výnos, s ktorým pre daný rok počítala, potrebný rozdiel doplatí z vlastných prostriedkov. Ak sa poisťovni v danom roku podarí dosiahnuť vyšší výnos ako garantovala, minimálne 90 % z tohto prebytku z výnosov, t. j. „nadvýnosu“ vyplatí poberateľom doživotných a dočasných dôchodkov. Podiel z „nadvýnosu“ Vám môže byť vyplatený jednorazovo alebo sa premietne do zvýšenia mesačnej sumy Vášho dôchodku. Bližšie informácie týkajúce sa garantovaného výnosu sú uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Vysvetlenie dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok G) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Alfanumerický kód Vašich ponúk dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy je: 5)

01.01.201631.01.2018

Vysvetlivky:

01.01.201631.01.2018

1) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

01.01.201631.01.2018

2) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

01.01.201631.01.2018

3) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovili ponuku na dočasný dôchodok aspoň dvaja poistitelia.

01.01.201631.01.2018

4) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovil ponuku na dočasný dôchodok len jeden poistiteľ.

01.01.201631.01.2018

5) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy vytvorený centrálnym informačným ponukovým systémom.

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 24 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 24

01.08.201531.01.2018

01.01.201631.01.2018

Príloha č. 25 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.01.201631.01.2018

VZOR

01.01.201631.01.2018

(časť ponukového listu)

01.01.201631.01.2018

Výška nasporených prostriedkov na Vašom osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku vyplácaného zo starobného dôchodkového sporenia. Pre Vás sú pripravené ponuky dôchodkov pre sporiteľov s malou nasporenou sumou. Môžete si vybrať z nasledovných ponúk. Z ponukového listu si môžete vybrať iba jednu ponuku od jednej poisťovne alebo jednu ponuku od jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

01.01.201631.01.2018

obrázok 07

01.01.201631.01.2018

Vyššie uvedené ponuky dočasného dôchodku sú pre poisťovne záväzné. Ak máte záujem o jednu z ponúk, môžete do ...2) s Vami zvolenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy.3)

01.01.201631.01.2018

Vyššie uvedená ponuka dočasného dôchodku je pre poisťovňu záväzná. Ak máte o túto ponuku záujem, môžete do ...2) s uvedenou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku, na základe ktorej sa Vám bude vyplácať dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy.4)

01.01.201631.01.2018

Garantovaný výnos (percento uvedené v tabuľke za lomkou) je jedným zo základných parametrov, ktorý vstupuje do výpočtu ponúkaného dôchodku a zásadne ovplyvňuje jeho výšku. Tento výnos už poisťovňa započítala do mesačnej sumy ponúkaného dôchodku a predstavuje priemerné garantované zhodnotenie prostriedkov technických rezerv, tvorených z úspor použitých na kúpu dôchodku, a to nezávisle od skutočne dosahovaných výnosov. Ak poisťovňa nedosiahne garantovaný výnos, s ktorým pre daný rok počítala, potrebný rozdiel doplatí z vlastných prostriedkov. Ak sa poisťovni v danom roku podarí dosiahnuť vyšší výnos ako garantovala, minimálne 90 % z tohto prebytku z výnosov, t. j. „nadvýnosu“ vyplatí poberateľom doživotných a dočasných dôchodkov. Podiel z „nadvýnosu“ Vám môže byť vyplatený jednorazovo alebo sa premietne do zvýšenia mesačnej sumy Vášho dôchodku. Bližšie informácie týkajúce sa garantovaného výnosu sú uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Vysvetlenie dočasného dôchodku v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok G) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Ak sa nerozhodnete pre výber dočasného dôchodku môžete si vybrať jednu z nasledovných dôchodkových správcovských spoločností (DSS), ktoré Vám ponúkajú vyplácanie programového výberu v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok H).

01.01.201631.01.2018

obrázok 08

01.01.201631.01.2018

Dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s Vami zvolenou DSS môžete uzatvoriť do ...6). Mesačná suma programového výberu v režime malej nasporenej sumy môže byť najviac ...7)€. Táto suma sa Vám bude vyplácať kým sa Vám celá nasporená suma neminie.

01.01.201631.01.2018

Vysvetlenie programového výberu v režime malej nasporenej sumy (Dôchodok H) spolu s jednoduchým príkladom je uvedené v ďalšej časti Vášho ponukového listu.

01.01.201631.01.2018

Alfanumerický kód Vašich ponúk dôchodku v režime malej nasporenej sumy je:8)

01.01.201631.01.2018

Vysvetlivky:

01.01.201631.01.2018

1) V tabuľke sa uvádzajú ponuky dočasného dôchodku. Tento údaj sa uvádza pred lomkou. Za lomkou sa uvádza percentuálna výška garantovaného výnosu z umiestnenia prostriedkov technických rezerv použitá pri výpočte mesačnej sumy dôchodku. Poistitelia sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

01.01.201631.01.2018

2) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

01.01.201631.01.2018

3) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovili ponuku na dočasný dôchodok aspoň dvaja poistitelia.

01.01.201631.01.2018

4) Text odseku sa uvedie len vtedy, ak sporiteľovi vyhotovil ponuku na dočasný dôchodok len jeden poistiteľ.

01.01.201631.01.2018

5) V tabuľke sa uvádzajú všetky dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré záväzne ponúkli sporiteľovi vyplácanie dôchodku programovým výberom spolu s uvedením ich telefónneho čísla a webového sídla. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa v tabuľke uvádzajú v abecednom poradí.

01.01.201631.01.2018

6) Uvádza sa dátum, do ktorého platia predložené ponuky.

01.01.201631.01.2018

7) Uvádza sa suma podľa § 46e ods. 9 zákona.

01.01.201631.01.2018

8) Uvádza sa alfanumerický kód ponúk dôchodku vyplácaného v režime malej nasporenej sumy vytvorený centrálnym informačným ponukovým systémom.

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 26 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 26

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 27 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 27

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 28 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 28

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 29 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 29

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 30 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 30

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 31 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 31

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 32 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 32

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 33 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 33

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 34 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 34

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 35 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 35

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 36 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 36

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 37 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 37

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 38 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 38

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 39 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 39

01.08.201531.01.2018

01.01.201631.01.2018

Príloha č. 39a k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.01.201631.01.2018

VZOR

01.01.201631.01.2018

(časť ponukového listu)

01.01.201631.01.2018

obrázok 09

01.08.201531.01.2018

01.08.201531.01.2018

Príloha č. 40 k opatreniu č. 157/2015 Z. z.

01.08.201531.01.2018

príloha 40

01.08.201531.01.2018

Vysvetlivky:

01.08.201531.01.2018

1) Uvádzajú sa kontaktné údaje a to názov inštitúcie, telefónne číslo a webové sídlo Sociálnej poisťovne, dôchodkových správcovských spoločností, poistiteľov, ktorí ponúkajú výplatu dôchodkov podľa zákona. Dôchodkové správcovské spoločnosti a poistitelia v kontaktných údajoch sú zoradené v abecednom poradí. Ako prvé sa uvádzajú kontaktné údaje dôchodkových správcovských spoločností.