Výnos č. 155/2015 Z. z.Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries

Čiastka 48/2015
Platnosť od 07.07.2015
Účinnosť od 07.07.2015

OBSAH

07.07.2015

155

07.07.2015

VÝNOS

07.07.2015

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

07.07.2015

z 1. júla 2015

07.07.2015

o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries

07.07.2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


07.07.2015

§ 1

07.07.2015

Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries1) sa poskytuje obci do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, a to

07.07.2015

a) v paušálnej sume 18 eur a

07.07.2015

b) na úkon podľa § 2.

07.07.2015

§ 2

07.07.2015

(1) Dotácia vo výške 1,60 eura sa poskytuje na

07.07.2015

a) zápis, zmenu alebo výmaz údajov adresy,2)

07.07.2015

b) zápis, zmenu alebo výmaz názvu ulice a geografickej osi ulice.3)

07.07.2015

(2) Ak ide o zmeny podľa odseku 1 na základe rozhodnutia obce, dotácia sa poskytuje jednorazovo vo výške 1,60 eura na zmenu všetkých údajov v registri súvisiacich s rozhodnutím obce.

07.07.2015

§ 3

07.07.2015

Paušálna suma podľa § 1 písm. a) na rok 2015 je 9 eur.


07.07.2015

§ 4

07.07.2015

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


07.07.2015

Robert Kaliňák v. r.

Poznámky pod čiarou

07.07.2015

1) § 13 ods. 2 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

07.07.2015

2) § 5 ods. 1 písm. g) až i) a § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 125/2015 Z. z.

07.07.2015

3) § 5 ods. 1 písm. f) a § 6 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z.