Vyhláška č. 142/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 44/2015
Platnosť od 27.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015
01.07.2015

142

01.07.2015

VYHLÁŠKA

01.07.2015

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.07.2015

z 23. júna 2015,

01.07.2015

ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.07.2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 12 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.07.2015

§ 1

01.07.2015

(1) Adresný bod sa vyjadruje v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému podľa § 3 ods. 3 zákona, ktoré sa získavajú na základe zamerania adresného bodu.

01.07.2015

(2) Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava (ďalej len „geometrický plán“).

01.07.2015

(3) Na účely určenia a vyjadrenia polohy budovy, ku ktorej sa adresný bod zameriava, sa použijú údaje o jej zameraní z geometrického plánu.

01.07.2015

(4) Adresný bod sa zameria využitím geodetických metód priameho merania v teréne tak, že sa zameria aj pravý okraj aj ľavý okraj vstupu do budovy. Poloha adresného bodu sa určí tak, aby bol v strede na spojnici pravého okraja a ľavého okraja vstupu do budovy, a to 0,30 m smerom do vnútra budovy. Presnosť určenia adresného bodu je rovnaká ako presnosť určenia podrobných bodov budovy, zameranej na účel geometrického plánu. Elipsoidická (geodetická) výška adresného bodu je daná výškou podlahy pri vstupe do budovy, udáva sa v centimetroch s presnosťou 0,20 m.

01.07.2015

(5) Ak bola poloha adresného bodu určená v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej s alfabetickým kódom S-JTSK, použije sa na transformáciu Rezortná transformačná služba.1)

01.07.2015

§ 2

01.07.2015

(1) Zameranie adresného bodu obsahuje popisnú časť a grafickú časť.

01.07.2015

(2) Popisná časť obsahuje

01.07.2015

a) elipsoidickú (geodetickú) šírku adresného bodu,

01.07.2015

b) elipsoidickú (geodetickú) dĺžku adresného bodu,

01.07.2015

c) elipsoidickú (geodetickú) výšku adresného bodu,

01.07.2015

d) označenie kraja, okresu, obce a časti obce, v ktorých sa budova nachádza,

01.07.2015

e) názov ulice, na ktorej sa budova nachádza, ak je určený,

01.07.2015

f) orientačné číslo vstupu do budovy, ak je určené,

01.07.2015

g) súpisné číslo budovy, ak je určené,

01.07.2015

h) meno, priezvisko a podpis toho, kto adresný bod zameral.

01.07.2015

(3) Grafická časť obsahuje vyznačenie budovy na parcele a označenie polohy adresného bodu vo vzťahu k budove.

01.07.2015

(4) Vzor zamerania adresného bodu v listinnej podobe je uvedený v prílohe.

01.07.2015

(5) Zameranie adresného bodu v elektronickej podobe sa vyhotovuje prostredníctvom elektronického formulára, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

01.07.2015

§ 3

01.07.2015

Vyznačenie polohy adresného bodu v geografickej časti registra adries sa vykoná priradením údajov podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) k údajom o adrese podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a j) zákona.

01.07.2015

§ 4

01.07.2015

(1) Vyznačenie geografickej osi ulice v geografickej časti registra adries sa vykoná priradením elipsoidických súradníc bodom označujúcim začiatok, koniec a lom ulice ku konkrétnej ulici.

01.07.2015

(2) Na postup pri zameraní elipsoidických súradníc bodov označujúcich začiatok, koniec a lom ulice sa použijú primerane ustanovenia § 1.


01.07.2015

§ 5

01.07.2015

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015.


01.07.2015

Robert Kaliňák v. r.


01.07.2015

Príloha k vyhláške č. 142/2015 Z. z.

01.07.2015

VZOR ZAMERANIA ADRESNÉHO BODU V LISTINNEJ PODOBE

01.07.2015

A. Grafická časť

01.07.2015

Obrázok

01.07.2015

B. Popisná časť

01.07.2015
KódNázovHodnota
φelipsoidická (geodetická) šírka adresného bodudd,ddd ddd d
λelipsoidická (geodetická) dĺžka adresného bodudd,ddd ddd d
helipsoidická (geodetická) výška adresného boduddd,dd
KRAJoznačenie kraja, v ktorom sa budova nachádza
OKRESoznačenie okresu, v ktorom sa budova nachádza
OBECoznačenie obce, v ktorej sa budova nachádza
ČASŤ OBCEoznačenie časti obce, v ktorej sa budova nachádza
ULICAnázov ulice, na ktorej sa budova nachádza
OCBorientačné číslo vstupu do budovy
SCBsúpisné číslo budovy
meno, priezvisko a podpis toho, kto adresný bod zameral

Poznámky pod čiarou

01.07.2015

1) § 2 ods. 10 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.