Zákon č. 126/2015 Z. z.Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Čiastka 39/2015
Platnosť od 10.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015
01.07.2015

126

01.07.2015

ZÁKON

01.07.2015

zo 6. mája 2015

01.07.2015

o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

01.07.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2015

Čl. I

01.07.2015

§ 1

01.07.2015

Predmet úpravy

01.07.2015

(1) Tento zákon upravuje zriaďovanie a zakladanie knižníc, práva a povinnosti knižníc, práva a povinnosti zriaďovateľov knižníc a zakladateľov knižníc, knižničný systém Slovenskej republiky (ďalej len „knižničný systém“), rozsah a vykonávanie odborných knižničných činností, vyhlasovanie, evidenciu, ochranu, sprístupňovanie, dovoz a vývoz historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu.

01.07.2015

(2) Tento zákon sa vzťahuje na

01.07.2015

a) knižnice, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby používateľom a sú evidované v Zozname knižníc Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam knižníc“),

01.07.2015

b) vlastníka alebo správcu historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu alebo vzácneho rukopisu, starej a vzácnej tlače a významného slovacikálného dokumentu bez časového ohraničenia, ktoré okrem archívnych dokumentov upravených osobitným predpisom1) možno pre ich jedinečnú hodnotu vyhlásiť za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond.

01.07.2015

§ 2

01.07.2015

Vymedzenie základných pojmov

01.07.2015

(1) Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť.

01.07.2015

(2) Knižničný dokument je samostatne odborne evidovaná, spracovaná, uchovávaná, ochraňovaná a sprístupňovaná jednotka knižničného fondu bez ohľadu na jeho obsah a formu. Knižničným dokumentom je aj samostatný digitálny dokument, ktorým je elektronická kniha alebo elektronická periodická publikácia, ktorý zdigitalizovala knižnica alebo tento dokument získala v digitálnej forme prostredníctvom trvalého prístupového práva.

01.07.2015

(3) Knižničný fond je súbor všetkých knižničných dokumentov, účelovo vybraných, sústavne doplňovaných, uchovávaných, ochraňovaných a sprístupňovaných používateľovi.

01.07.2015

(4) Elektronický informačný zdroj je súbor elektronicky uchovávaných bibliografických záznamov alebo obsahov elektronických dokumentov vrátane ich úplných textov, obrázkov a zvukov so spoločným používateľským rozhraním a softvérom na vyhľadávanie a manipuláciu s údajmi. Sprístupňovanie elektronického informačného zdroja sa realizuje prostredníctvom internetu.

01.07.2015

(5) Elektronická zbierka je súbor zdrojov v elektronickej podobe, napríklad digitálne dokumenty, elektronické informačné zdroje, počítačové súbory a elektronické katalógy.

01.07.2015

(6) Slovacikálny dokument je knižničný dokument, ktorý sa podľa autorstva, jazyka, miesta vydania alebo obsahu týka Slovenska alebo Slovákov.

01.07.2015

(7) Súborný katalóg knižníc je katalóg združujúci bibliografické a lokalizačné záznamy o knižničných dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v knižničných fondoch viacerých knižníc.

01.07.2015

(8) Historický knižničný dokument je samostatný dokument a historický knižničný fond je súbor dokumentov vyhlásených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) za historický knižničný dokument alebo za historický knižničný fond podľa § 21 okrem archívnych dokumentov upravených osobitným predpisom.1) Historický knižničný dokument a historický knižničný fond nemusí byť súčasťou knižničného fondu.

01.07.2015

(9) Špecializovaný knižničný fond je knižničný fond knižničných dokumentov určitého zamerania z hľadiska obsahu, formy, druhu, pôvodu alebo využitia.

01.07.2015

(10) Konzervačný fond je súbor všetkých knižničných dokumentov získaných a trvalo uchovávaných knižnicou, ako právnickou osobou určenou podľa osobitného predpisu,2) ktoré knižnica trvalo uchováva pre budúce generácie ako súčasť národného kultúrneho dedičstva.

01.07.2015

(11) Odborné knižničné činnosti sú doplňovanie knižničného fondu, odborná evidencia a spracovanie knižničných dokumentov, revízia knižničného fondu, vyraďovanie knižničného fondu, organizácia, uchovávanie a ochrana knižničného fondu a poskytovanie knižnično-informačných služieb.

01.07.2015

§ 3

01.07.2015

Zriaďovanie knižnice a zakladanie knižnice

01.07.2015

(1) Knižnicu ako právnickú osobu podľa osobitného predpisu3) môže zriadiť

01.07.2015

a) ústredný orgán štátnej správy,

01.07.2015

b) samosprávny kraj,

01.07.2015

c) obec.

01.07.2015

(2) Knižnicu ako právnickú osobu podľa osobitného predpisu4) môže založiť alebo zriadiť iná právnická osoba.

01.07.2015

(3) Právnická osoba môže zriadiť knižnicu aj ako svoj organizačný útvar.

01.07.2015

(4) Slovenskú národnú knižnicu, vedeckú knižnicu a regionálnu knižnicu možno zriadiť len ako právnickú osobu.

01.07.2015

§ 4

01.07.2015

Práva a povinnosti zriaďovateľa knižnice alebo zakladateľa knižnice

01.07.2015

(1) Zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice je oprávnený

01.07.2015

a) zriadiť alebo založiť, zrušiť alebo zlúčiť knižnicu s inou knižnicou vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,

01.07.2015

b) požiadať príslušnú knižnicu s metodickou pôsobnosťou o odborné usmernenie; zoznam knižníc s celoštátnou metodickou pôsobnosťou je uvedený v prílohe č. 1,

01.07.2015

c) určiť rozsah a podmienky sprístupnenia knižnice verejnosti, ak ide o akademickú knižnicu, školskú knižnicu a špeciálnu knižnicu,

01.07.2015

d) poveriť knižnicu plnením úloh patriacich do vecnej pôsobnosti knižnice.

01.07.2015

(2) Zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice je povinný

01.07.2015

a) vydať zriaďovaciu listinu, zakladateľskú listinu alebo štatút knižnice, v ktorých určí zameranie, špecializáciu a pôsobnosť knižnice; v jej názve musí byť slovo knižnica,

01.07.2015

b) oznámiť ministerstvu zriadenie alebo založenie knižnice na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, najneskôr do 60 dní od vzniku týchto skutočností a písomne oznámiť ministerstvu zlúčenie vedeckej knižnice alebo regionálnej knižnice a zrušenie knižnice najneskôr do 60 dní od vzniku týchto skutočností,

01.07.2015

c) zabezpečiť vhodné priestory a interiérové vybavenie pre knižnicu primerané veľkosti jej knižničného fondu, rozsahu poskytovaných knižnično-informačných služieb, zameraniu a špecializácii knižnice,

01.07.2015

d) zabezpečiť moderné technické vybavenie a podmienky na zavádzanie nových technológií a knižnično-informačných služieb,

01.07.2015

e) zabezpečiť činnosť knižnice finančne a personálne,

01.07.2015

f) podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov knižnice,

01.07.2015

g) zabezpečiť systematické doplňovanie, odbornú evidenciu, spracovanie, uchovávanie, ochranu, využívanie a sprístupňovanie knižničného fondu,

01.07.2015

h) podporovať spoluprácu knižníc a utvárať predpoklady na integráciu knižníc do medzinárodných knižničných a informačných systémov a sietí,

01.07.2015

i) ponúknuť vyradené knižničné dokumenty alebo knižničný fond knižnice, ktorá sa zrušila, iným knižniciam; prednostné právo na získanie vyradených knižničných dokumentov majú knižnice, ktoré ako právnické osoby určené podľa osobitného predpisu2) uchovávajú konzervačný fond,

01.07.2015

j) vykonávať kontrolu činnosti knižnice,

01.07.2015

k) umožňovať výkon štátneho odborného dohľadu a kontroly a poskytovať potrebnú súčinnosť.

01.07.2015

(3) Zriaďovateľ vedeckej knižnice podľa § 3 ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 2 a zriaďovateľ regionálnej knižnice podľa § 3 ods. 1 písm. b) je povinný vyžiadať si pred zrušením knižnice alebo zlúčením knižnice s inou knižnicou záväzné stanovisko ministerstva. Rozhodnutie o zrušení knižnice alebo rozhodnutie o zlúčení knižnice vydané v rozpore so stanoviskom ministerstva alebo bez jeho vyžiadania je neplatné.

01.07.2015

Knižničný systém

01.07.2015

§ 5

01.07.2015

(1) Knižničný systém tvoria knižnice, ktorých zameranie, pôsobnosť a úlohy sú dané zložením a špecializáciou knižničného fondu a rozsahom poskytovaných knižnično-informačných služieb, a to v členení

01.07.2015

a) národná knižnica,

01.07.2015

b) vedecká knižnica,

01.07.2015

c) akademická knižnica,

01.07.2015

d) verejná knižnica,

01.07.2015

e) školská knižnica,

01.07.2015

f) špeciálna knižnica.

01.07.2015

(2) Knižnice z hľadiska pôsobnosti sú

01.07.2015

a) celoštátne,

01.07.2015

b) regionálne s krajskou pôsobnosťou,

01.07.2015

c) regionálne,

01.07.2015

d) mestské alebo obecné,

01.07.2015

e) inštitucionálne.

01.07.2015

(3) Podľa zamerania a špecializácie knižnica buduje univerzálny knižničný fond alebo špecializovaný knižničný fond.

01.07.2015

(4) Okrem úloh podľa § 6 až 11 môže knižnica vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré jej určí zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice v rozsahu svojej pôsobnosti v zriaďovacej listine, zakladateľskej listine alebo v štatúte.

01.07.2015

§ 6

01.07.2015

Slovenská národná knižnica

01.07.2015

(1) Slovenská národná knižnica so sídlom v Martine je národnou knižnicou, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo.

01.07.2015

(2) Slovenská národná knižnica

01.07.2015

a) získava a trvale uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky ako právnická osoba určená podľa osobitného predpisu,2)

01.07.2015

b) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond,

01.07.2015

c) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty a zahraničné dokumenty,

01.07.2015

d) je národnou bibliografickou agentúrou, zabezpečuje bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, koordináciu národného bibliografického systému a budovanie slovenskej národnej bibliografie,

01.07.2015

e) je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov,5)

01.07.2015

f) tvorí, udržiava a sprístupňuje súborný katalóg knižníc Slovenskej republiky – časť monografie,

01.07.2015

g) je ústredným vedeckovýskumným a štandardizačným pracoviskom knižničného systému,

01.07.2015

h) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom,

01.07.2015

i) je národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby,

01.07.2015

j) je pracoviskom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,

01.07.2015

k) plní metodické, poradenské, koordinačné, vzdelávacie, štatistické a analytické úlohy celoštátneho charakteru pre knižničný systém v odborných knižničných činnostiach,

01.07.2015

l) je špecializovaným pracoviskom na digitalizáciu dokumentov písomného kultúrneho dedičstva a uchovávanie a sprístupňovanie ich digitálnych foriem,

01.07.2015

m) je špecializovaným konzervačným a reštaurátorským pracoviskom pre písomné kultúrne dedičstvo,

01.07.2015

n) spravuje a ochraňuje historický knižničný dokument a historický knižničný fond,

01.07.2015

o) vyjadruje sa k návrhu na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu a určuje jeho hodnotu,

01.07.2015

p) predkladá návrhy na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu,

01.07.2015

q) vedie Ústrednú evidenciu vyhlásených a vyradených historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov (ďalej len „ústredná evidencia“),

01.07.2015

r) zriaďuje ako svoj organizačný útvar múzeum,6)

01.07.2015

s) je pracoviskom biografickej dokumentácie, výskumu a podpory slovenskej kultúry a literatúry a zriaďuje verejný archív,7)

01.07.2015

t) vydáva periodické publikácie a neperiodické publikácie,

01.07.2015

u) organizuje výstavy a zabezpečuje vzdelávacie a kultúrne podujatia,

01.07.2015

v) spolupracuje s inými knižnicami knižničného systému a s knižnicami v zahraničí,

01.07.2015

w) uzatvára s príslušnou organizáciou kolektívnej správy hromadnú licenčnú zmluvu na rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému,

01.07.2015

x) prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy uhrádza odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním v rozsahu udelenej licencie,

01.07.2015

y) môže uzavrieť s príslušnou organizáciou kolektívnej správy hromadnú licenčnú zmluvu alebo dohodu o primeranej odmene na použitie predmetov ochrany inak ako vypožičiavaním prostredníctvom knižničného systému,

01.07.2015

z) prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy uhrádza odmeny alebo primerané odmeny nositeľom práv za použitie predmetov ochrany inak ako vypožičiavaním v rozsahu hromadnej licenčnej zmluvy alebo dohody o primeranej odmene, ak boli uzatvorené podľa písmena y),

01.07.2015

aa) plní povinnosti vo vzťahu k osirelým dielam a obchodne nedostupným dielam podľa osobitného predpisu,8)

01.07.2015

ab) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

01.07.2015

§ 7

01.07.2015

Vedecká knižnica

01.07.2015

(1) Vedecká knižnica je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je ústredný orgán štátnej správy alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu.9)

01.07.2015

(2) Vedecká knižnica v rámci svojho zamerania a špecializácie

01.07.2015

a) informačne zabezpečuje vedu, techniku, výskum a inovácie ako súčasť infraštruktúry výskumu a vývoja,

01.07.2015

b) vykonáva vedecko-výskumnú činnosť a podieľa sa na vedecko-výskumných projektoch,

01.07.2015

c) môže byť koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím, poradenským a štatistickým pracoviskom knižničného systému vo vymedzených oblastiach,

01.07.2015

d) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné knižničné dokumenty z vedných odborov, buduje a uchováva špecializovaný knižničný fond,

01.07.2015

e) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom zamerané na rozvoj vedy, techniky, výskumu, inovácií, kultúry a vzdelávania,

01.07.2015

f) je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a pracoviskom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,

01.07.2015

g) buduje a uchováva konzervačný fond, ak je právnickou osobou určenou podľa osobitného predpisu,2)

01.07.2015

h) tvorí, udržiava a sprístupňuje súborné katalógy knižníc,

01.07.2015

i) sa zúčastňuje na tvorbe slovenskej národnej bibliografie,

01.07.2015

j) môže byť pracoviskom reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižničných dokumentov,

01.07.2015

k) môže byť pracoviskom pre správu a ochranu historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu,

01.07.2015

l) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

01.07.2015

§ 8

01.07.2015

Akademická knižnica

01.07.2015

(1) Akademická knižnica je knižnica vysokej školy10) a fakulty, ktorá v rámci svojho zamerania a špecializácie

01.07.2015

a) je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným, poradenským a vzdelávacím pracoviskom,

01.07.2015

b) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond,

01.07.2015

c) uchováva a bibliograficky registruje záverečné práce a kvalifikačné práce,

01.07.2015

d) je pracoviskom evidencie publikačnej činnosti podľa osobitného predpisu,11)

01.07.2015

e) je pracoviskom evidencie umeleckej činnosti podľa osobitného predpisu,12)

01.07.2015

f) poskytuje knižnično-informačné služby pedagogickým zamestnancom, vedeckým zamestnancom, študentom a za podmienok a v rozsahu určenom zriaďovateľom knižnice aj iným používateľom,

01.07.2015

g) zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc,

01.07.2015

h) je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby,

01.07.2015

i) zabezpečuje informačné vzdelávanie používateľov,

01.07.2015

j) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

01.07.2015

(2) Akademická knižnica môže plniť aj úlohy špecializovanej vedeckej knižnice.

01.07.2015

§ 9

01.07.2015

Verejná knižnica

01.07.2015

(1) Verejná knižnica je

01.07.2015

a) obecná knižnica alebo mestská knižnica,

01.07.2015

b) regionálna knižnica.

01.07.2015

(2) Obecná knižnica a mestská knižnica

01.07.2015

a) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,

01.07.2015

b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom,

01.07.2015

c) organizuje a uskutočňuje komunitné, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity,

01.07.2015

d) môže plniť funkciu školskej knižnice v rozsahu a za podmienok určených zriaďovateľom knižnice,

01.07.2015

e) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

01.07.2015

(3) Obec zabezpečuje knižnično-informačné služby zriadením obecnej knižnice alebo mestskej knižnice ako právnickej osoby, prostredníctvom organizačného útvaru právnickej osoby zriadenej obcou, prostredníctvom organizačnej zložky obecného úradu alebo prostredníctvom inej knižnice.

01.07.2015

(4) Samosprávny kraj zriaďuje regionálnu knižnicu ako právnickú osobu, ktorá pôsobí na území viacerých obcí, a vo svojom sídle plní aj funkciu mestskej knižnice.

01.07.2015

(5) Regionálna knižnica okrem úloh podľa odseku 2

01.07.2015

a) utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy vrátane úplných textov regionálnych dokumentov,

01.07.2015

b) odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne,

01.07.2015

c) môže plniť funkciu komunitného centra,

01.07.2015

d) je pracoviskom pre digitalizáciu regionálnych knižničných dokumentov,

01.07.2015

e) zhromažďuje a spracováva štatistické ukazovatele za verejné knižnice regiónu samosprávneho kraja,

01.07.2015

f) poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, mestským knižniciam, školským knižniciam, špeciálnym knižniciam a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom v regióne a upozorňuje ich na nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných služieb,

01.07.2015

g) zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov doplňovanie knižničných fondov obecných knižníc,

01.07.2015

h) sa zúčastňuje na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc,

01.07.2015

i) je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby.

01.07.2015

(6) Regionálna knižnica môže po dohode s obcami zabezpečovať knižnično-informačné služby používateľom prostredníctvom mobilnej knižnice.

01.07.2015

(7) Samosprávny kraj určí vybranú regionálnu knižnicu, ktorá okrem úloh uvedených v odsekoch 2 a 5 plní funkciu regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou, ktorá

01.07.2015

a) koordinuje, metodicky a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice v samosprávnom kraji a upozorňuje ich na nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných služieb,

01.07.2015

b) zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti v samosprávnom kraji,

01.07.2015

c) zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejných knižníc v samosprávnom kraji,

01.07.2015

d) zhromažďuje a spracováva štatistické ukazovatele za verejné knižnice samosprávneho kraja.

01.07.2015

§ 10

01.07.2015

Školská knižnica

01.07.2015

(1) Školská knižnica je organizačný útvar základnej školy, gymnázia, strednej odbornej školy, konzervatória alebo školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacích potrieb.

01.07.2015

(2) Školská knižnica dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond so zameraním najmä na potreby výchovy a vzdelávania.

01.07.2015

(3) Školská knižnica poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom školy. Môže byť prístupná iným používateľom v rozsahu a za podmienok určených zriaďovateľom knižnice.

01.07.2015

(4) Školská knižnica môže plniť funkciu obecnej knižnice v rozsahu a za podmienok určených zriaďovateľom knižnice.

01.07.2015

§ 11

01.07.2015

Špeciálna knižnica

01.07.2015

(1) Špeciálna knižnica

01.07.2015

a) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond podľa svojho zamerania a špecializácie,

01.07.2015

b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä svojmu zriaďovateľovi a v rozsahu a za podmienok určených zriaďovateľom knižníc aj iným používateľom,

01.07.2015

c) v oblasti svojej špecializácie môže poskytovať metodickú pomoc a poradenské služby iným knižniciam.

01.07.2015

(2) Špeciálnu knižnicu možno zriadiť alebo založiť ako právnickú osobu alebo ako organizačný útvar právnickej osoby.

01.07.2015

(3) Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči ako celoštátna špeciálna knižnica poskytuje knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť ich kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby.

01.07.2015

§ 12

01.07.2015

Základné princípy doplňovania knižničného fondu

01.07.2015

(1) Knižnica je povinná systematicky dopĺňať, odborne evidovať, spracovávať, uchovávať, ochraňovať, využívať a sprístupňovať svoj knižničný fond.

01.07.2015

(2) Doplňovanie, budovanie knižničného fondu a sprístupňovanie knižničného fondu v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice je knižnica povinná realizovať na princípe nezávislosti a odbornosti. Doplňovanie, budovanie a sprístupňovanie knižničného fondu nesmie podliehať ideologickej, politickej ani náboženskej cenzúre ani komerčnému vplyvu alebo inému vplyvu.

01.07.2015

(3) V obciach, kde žijú občania patriaci k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, je verejná knižnica povinná zohľadniť túto skutočnosť pri doplňovaní a budovaní knižničného fondu.

01.07.2015

(4) Knižnica s konzervačným fondom, ak je právnickou osobou určenou podľa osobitného predpisu,2) je povinná odpovedať na ponuku podľa § 4 ods. 2 písm. i) a § 14 ods. 6 najneskôr do 60 kalendárnych dní od doručenia ponuky.

01.07.2015

§ 13

01.07.2015

Odborná evidencia a spracovanie knižničných dokumentov

01.07.2015

(1) Knižnica je povinná viesť odbornú evidenciu knižničných dokumentov zaradených do knižničného fondu bez ohľadu na formu nosiča.

01.07.2015

(2) Základnú odbornú evidenciu knižničných dokumentov tvorí prírastkový zoznam a zoznam úbytkov.

01.07.2015

(3) Pomocnú odbornú evidenciu knižničných dokumentov vedie knižnica podľa svojich potrieb.

01.07.2015

(4) Spracovaním knižničného dokumentu je jeho menný popis a vecný popis vo forme bibliografického záznamu, lokalizačných údajov a údajov o exemplári.

01.07.2015

(5) Na nakladanie s knižničným fondom sa nevzťahujú osobitné predpisy13) a knižničný fond nepodlieha inventarizácii podľa osobitného predpisu.14)

01.07.2015

§ 14

01.07.2015

Revízia a vyraďovanie knižničného fondu

01.07.2015

(1) Knižnica je povinná vykonávať revíziu knižničného fondu.

01.07.2015

(2) Knižnica uskutočňuje revíziu knižničného fondu

01.07.2015

a) pravidelne, tak, že komplexná revízia knižničného fondu sa uskutoční

01.07.2015

1. do 50 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých päť rokov,

01.07.2015

2. do 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých desať rokov,

01.07.2015

3. nad 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých 15 rokov, pričom sa môže uskutočňovať formou čiastkových revízií,

01.07.2015

b) mimoriadne, ak

01.07.2015

1. revíziu nariadi zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice,

01.07.2015

2. treba zistiť skutočný stav knižničných dokumentov, najmä po mimoriadnej udalosti alebo premiestnení knižnice.

01.07.2015

(3) Vykonanie mimoriadnej revízie knižničného fondu nahrádza pravidelnú revíziu knižničného fondu.

01.07.2015

(4) Výsledky revízie sú podkladom na vyradenie chýbajúceho knižničného dokumentu z knižničného fondu.

01.07.2015

(5) Predmetom vyraďovania knižničného fondu je knižničný dokument, ktorý najmä

01.07.2015

a) nezodpovedá odbornej špecializácii knižnice, je multiplikátom alebo duplikátom knižničného dokumentu alebo je z obsahovej stránky zastaraný,

01.07.2015

b) je poškodený alebo

01.07.2015

c) je stratený.

01.07.2015

(6) Knižnica je povinná vyradený knižničný dokument podľa odseku 5 písm. a) ponúknuť iným knižniciam; prednostné právo na získanie vyradených knižničných dokumentov majú knižnice, ktoré uchovávajú konzervačný fond a ktoré sú právnickou osobou určenou podľa osobitného predpisu.2)

01.07.2015

§ 15

01.07.2015

Ochrana knižničného fondu

01.07.2015

Knižnica je povinná

01.07.2015

a) zabezpečiť ochranu alebo uloženie knižničného fondu tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu a odcudzeniu,

01.07.2015

b) zabezpečiť optimálne klimatické, svetelné a bezpečnostné podmienky v priestoroch, kde je uložený historický knižničný dokument a historický knižničný fond,

01.07.2015

c) predchádzať znehodnoteniu historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu jeho odborným ošetrením.

01.07.2015

§ 16

01.07.2015

Knižnično-informačné služby

01.07.2015

(1) Knižnično-informačné služby ako súčasť zabezpečenia práva na informácie sú službou vo verejnom záujme.

01.07.2015

(2) Knižnično-informačné služby sú výkony odborných činností založených na využívaní knižničných fondov a elektronickej zbierky s cieľom uspokojovať informačné potreby, požiadavky a záujmy používateľov. Knižnično-informačné služby sa poskytujú v priestoroch knižníc alebo prostredníctvom internetu.

01.07.2015

(3) Knižnica je povinná poskytovať knižnično-informačné služby v súlade so svojím zameraním a špecializáciou a v rámci svojej pôsobnosti zabezpečiť všetkým používateľom rovnaký prístup ku knižnično-informačným službám.

01.07.2015

(4) Používateľ je príjemca knižnično-informačných služieb. Aktívny používateľ je registrovaný používateľ, ktorý si počas vykazovacieho obdobia požičiava knižničné dokumenty alebo využíva knižnično-informačné služby.

01.07.2015

(5) Knižnično-informačné služby sú najmä

01.07.2015

a) výpožičky knižničných dokumentov v knižnici, výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice a prístup ku knižničnému katalógu,

01.07.2015

b) základné elektronické služby najmä prístup k elektronickému katalógu knižnice, webovému sídlu knižnice, prezeranie voľných internetových zdrojov v knižnici a sprístupnenie elektronickej zbierky v knižnici,

01.07.2015

c) poskytovanie ústnych bibliografických informácií, ústnych faktografických informácií a ústnych referenčných informácií,

01.07.2015

d) poskytovanie písomných bibliografických informácií, faktografických informácií a referenčných informácií, poskytovanie objednaných písomných rešeršných služieb, poskytovanie reprografických služieb z knižničného fondu,15)

01.07.2015

e) špeciálne elektronické služby poskytované knižnicou najmä vo forme prístupu k elektronickej zbierke mimo knižnice, zabezpečenie elektronického dodávania dokumentov, elektronických referenčných služieb, elektronických rešeršných služieb, poskytovanie inštruktáží používateľom k elektronickým službám a zabezpečenie prístupu na internet,

01.07.2015

f) medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba,

01.07.2015

g) vydávanie publikácií,

01.07.2015

h) organizovanie kultúrnych podujatí, výchovno-vzdelávacích podujatí a kurzov.

01.07.2015

(6) Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.16)

01.07.2015

(7) Knižnično-informačné služby podľa odseku 5 písm. a) až c) poskytuje knižnica bezplatne. Za knižnično-informačné služby podľa odseku 5 písm. d) až h) je knižnica oprávnená požadovať od používateľa primeranú úhradu vynaložených finančných nákladov.

01.07.2015

(8) Vypožičiavanie knižničných dokumentov prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby v rámci Slovenskej republiky si knižnice navzájom poskytujú bezplatne, čím nie sú dotknuté ustanovenia odseku 7.

01.07.2015

(9) Knižnica je oprávnená od používateľa požadovať úhradu ročného registračného poplatku.

01.07.2015

(10) Knižnica je povinná vypracovať a umiestniť na verejne prístupnom mieste knižničný a výpožičný poriadok a v súlade s ním poskytovať knižnično-informačné služby. V knižničnom a výpožičnom poriadku knižnica upraví spôsob, rozsah a úhradu za poskytovanie knižnično-informačných služieb.

01.07.2015

§ 17

01.07.2015

Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

01.07.2015

(1) Medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice na území Slovenskej republiky. Národným ústredím medziknižničnej výpožičnej služby je Slovenská národná knižnica.

01.07.2015

(2) Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice mimo územia Slovenskej republiky. Pri výpožičke sa postupuje podľa právneho poriadku dodávajúcej krajiny. Národným ústredím medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby je Univerzitná knižnica v Bratislave.

01.07.2015

(3) Knižnice sú povinné dodržiavať podmienky poskytovania medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.

01.07.2015

(4) Knižnice sú povinné v rámci medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby vypožičať požadovaný knižničný dokument alebo jeho časť alebo poskytnúť informácie, kde sa požadovaný knižničný dokument nachádza v snahe zabezpečiť všeobecnú dostupnosť publikácií. Poskytnutie knižničného dokumentu môže knižnica obmedziť pri knižničnom dokumente, ktorý je súčasťou konzervačného fondu, alebo je jeho požičiavanie mimo priestoru knižnice obmedzené knižničným a výpožičným poriadkom.

01.07.2015

(5) Žiadajúca knižnica preberá zodpovednosť za vypožičané dokumenty od času, keď knižničný dokument opustí požiadanú knižnicu, až po moment vrátenia vypožičaného dokumentu požiadanej knižnici. Knižnica je povinná knižničný dokument vrátiť knižnici, ktorá ho zapožičala, v dohodnutej lehote a v zodpovedajúcom stave.

01.07.2015

(6) Podrobnosti o poskytovaní medziknižničnej výpožičnej služby určí Slovenská národná knižnica na svojom webovom sídle a podrobnosti o poskytovaní medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby určí Univerzitná knižnica v Bratislave na svojom webovom sídle.

01.07.2015

§ 18

01.07.2015

Práva knižnice

01.07.2015

Knižnica je oprávnená

01.07.2015

a) na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje17) aktívnych používateľov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa,

01.07.2015

b) požiadať o odbornú pomoc a usmernenie príslušnú knižnicu s metodickou pôsobnosťou,

01.07.2015

c) združovať sa v profesijných záujmových združeniach, konzorciách, ako aj v medzinárodných knižničných a informačných systémoch,

01.07.2015

d) vytvárať podľa potreby svoje pobočky na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zriaďovateľa knižnice alebo zakladateľa knižnice.

01.07.2015

§ 19

01.07.2015

Odborný zamestnanec knižnice

01.07.2015

(1) Odborné knižničné činnosti knižnice zabezpečuje odborný zamestnanec knižnice s vysokoškolským vzdelaním alebo so stredoškolským vzdelaním, ktorý má osobitnú odbornú spôsobilosť.

01.07.2015

(2) Osobitná odborná spôsobilosť na účely tohto zákona je súhrn teoretických vedomostí, znalostí odborných štandardov, procesov a všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť knižnice.

01.07.2015

§ 20

01.07.2015

Financovanie knižnice

01.07.2015

(1) Financovanie knižnice zriadenej podľa osobitného predpisu3) upravuje osobitný predpis.18)

01.07.2015

(2) Zdrojmi financovania knižnice zriadenej podľa osobitného predpisu3) môžu byť

01.07.2015

a) dotácie zo štátneho rozpočtu,19) dotácie z rozpočtu obce alebo dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku,

01.07.2015

b) príjmy za knižnično-informačné služby podľa § 16,

01.07.2015

c) finančné zdroje prijaté od iných osôb formou dotácie alebo grantu,

01.07.2015

d) príspevky z rozpočtov obcí na nákup knižničného fondu, ak regionálna knižnica plní aj funkciu mestskej knižnice,

01.07.2015

e) iné príjmy.

01.07.2015

(3) Dotácie alebo granty, ktoré sú štátnou pomocou, možno knižnici podľa tohto zákona poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.

01.07.2015

§ 21

01.07.2015

Vyhlasovanie historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu

01.07.2015

(1) Ministerstvo vyhlasuje vo verejnom záujme za historický knižničný dokument taký dokument a za historický knižničný fond taký súbor dokumentov, ktoré okrem archívnych dokumentov upravených osobitným predpisom1) majú

01.07.2015

a) osobitnú kultúrnu a historickú hodnotu; je to najmä vzácny rukopis, stará a vzácna tlač do roku 1830, slovacikálny dokument alebo fond do roku 1918 a významný slovacikálny dokument alebo fond bez časového ohraničenia,

01.07.2015

b) priamy vzťah k významným osobnostiam alebo historickým udalostiam.

01.07.2015

(2) Vlastník dokumentu alebo správca dokumentu alebo súboru dokumentov, ktorý by pre jeho mimoriadnu hodnotu bolo možné navrhnúť na vyhlásenie za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond, je povinný na požiadanie zaslať Slovenskej národnej knižnici požadované údaje o tomto dokumente alebo súbore dokumentov a sprístupniť tento dokument Slovenskej národnej knižnici na nevyhnutný čas na vedecké a študijné účely.

01.07.2015

(3) Ministerstvo vyhlasuje historický knižničný dokument a historický knižničný fond na návrh Slovenskej národnej knižnice, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Ak návrh podáva iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ministerstvo si k nemu vyžiada stanovisko Slovenskej národnej knižnice. Na konanie o vyhlásení dokumentu alebo súboru dokumentov za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.20)

01.07.2015

(4) Návrh na vyhlásenie dokumentu alebo súboru dokumentov za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond obsahuje najmä

01.07.2015

a) presný názov dokumentu alebo súboru dokumentov,

01.07.2015

b) odôvodnenie návrhu,

01.07.2015

c) údaje o vlastníkovi dokumentu alebo údaje o správcovi dokumentu,

01.07.2015

d) zoznam a popis dokumentu alebo súboru dokumentov, ktorý obsahuje meno a priezvisko autora, názov dokumentu, miesto vydania, vydavateľa alebo tlačiara, rok vydania alebo tlače, rozsah a poznámku; ak ide o knižničný dokument alebo knižničný fond, návrh obsahuje prírastkové číslo alebo signatúru, ak sa nezhoduje s prírastkovým číslom.

01.07.2015

(5) Návrh na vyhlásenie dokumentu alebo súboru dokumentov za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond sa predkladá v písomnej podobe a v elektronickej podobe.

01.07.2015

(6) Vlastník dokumentu alebo správca dokumentu alebo súboru dokumentov, ktorý možno vyhlásiť za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond, je povinný od doručenia oznámenia o začatí konania až do vydania rozhodnutia ministerstva chrániť dokument alebo súbor dokumentov pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením alebo vývozom a oznámiť ministerstvu každú zamýšľanú zmenu jeho vlastníctva alebo správy.

01.07.2015

(7) Ministerstvo môže z mimoriadnych dôvodov zrušiť vyhlásenie dokumentu alebo súboru dokumentov za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond. Pred zrušením vyhlásenia si vyžiada stanovisko vlastníka dokumentu alebo správcu dokumentu a Slovenskej národnej knižnice.

01.07.2015

(8) Ministerstvo doručí rozhodnutie o zrušení vyhlásenia alebo o dôvodoch zamietnutia návrhu na zrušenie vyhlásenia vlastníkovi dokumentu alebo správcovi dokumentu.

01.07.2015

(9) Na historický knižničný dokument, historický knižničný fond a dokumenty, o ktorých bolo konanie o vyhlásenie za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond začaté, nemožno zriadiť záložné právo21) ani ho inak zaťažiť a tento majetok nepodlieha exekúcii22) ani konkurzu23).

01.07.2015

§ 22

01.07.2015

Ústredná evidencia

01.07.2015

(1) Historický knižničný dokument a historický knižničný fond sa zapisuje do ústrednej evidencie.

01.07.2015

(2) Slovenská národná knižnica najneskôr do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení dokumentu alebo súboru dokumentov za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond zapíše tento historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond do ústrednej evidencie a zápis oznámi vlastníkovi alebo správcovi.

01.07.2015

(3) Slovenská národná knižnica po zrušení vyhlásenia dokumentu alebo súboru dokumentov za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond tento historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond vyradí z ústrednej evidencie.

01.07.2015

§ 23

01.07.2015

Práva a povinnosti vlastníka alebo správcu historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu

01.07.2015

(1) Vlastník alebo správca historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu je oprávnený

01.07.2015

a) využívať informačné, poradenské a odborno-metodické služby Slovenskej národnej knižnice pri zabezpečovaní odborného spracovania, konzervovania, reštaurovania, ochrany a digitalizácie historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu,

01.07.2015

b) požiadať ministerstvo o dotáciu24) na konzervovanie, reštaurovanie a digitalizáciu historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu.

01.07.2015

(2) Vlastník alebo správca historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu je povinný

01.07.2015

a) oznámiť bezodkladne Slovenskej národnej knižnici zamýšľanú zmenu vlastníctva alebo správy historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu,

01.07.2015

b) oznámiť zmluvnej strane pri predaji, nájme, zámene, zmene správy a užívateľa, že na historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond sa vzťahuje ochrana podľa tohto zákona,

01.07.2015

c) starať sa o zachovanie historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu a chrániť ho pred ohrozením, poškodením, stratou alebo odcudzením,

01.07.2015

d) oznámiť bezodkladne Slovenskej národnej knižnici každé ohrozenie, poškodenie, stratu alebo odcudzenie historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu,

01.07.2015

e) uskutočniť bezpečnostné opatrenia na ochranu priestorov, v ktorých je historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond uložený,

01.07.2015

f) po vzniku mimoriadnej udalosti25) alebo keď bezprostredne hrozí, že vznikne alebo už vznikla krízová situácia26) zabezpečiť zvýšenú ochranu historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu alebo ho na nevyhnutný čas zveriť do správy Slovenskej národnej knižnice, inej knižnice, alebo ho premiestniť a uschovať na bezpečnom mieste,

01.07.2015

g) zabezpečiť odborné uloženie historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu, ako aj jeho odborné ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie,

01.07.2015

h) požiadať ministerstvo o povolenie na dočasný vývoz historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu,

01.07.2015

i) sprístupniť historický knižničný dokument a historický knižničný fond na vedecké a študijné účely, pričom sa sprístupňovanie prednostne zabezpečuje na mikrografických alebo elektronických nosičoch alebo v digitálnej podobe, ktorých výrobu môže zabezpečiť Slovenská národná knižnica na náklady vlastníka alebo správcu; ak je vlastníkom historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu knižnica, môže originál sprístupniť len prezenčne a za podmienok určených knižničným a výpožičným poriadkom.

01.07.2015

§ 24

01.07.2015

Vývoz a dovoz historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu

01.07.2015

(1) Historický knižničný dokument a historický knižničný fond nemožno trvalo vyviezť z územia Slovenskej republiky.

01.07.2015

(2) Historický knižničný dokument a historický knižničný fond možno dočasne vyviezť z colného územia Európskej únie podľa osobitného predpisu27) s povolením ministerstva.

01.07.2015

(3) Dočasný vývoz historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu z colného územia Európskej únie je možný na prezentačný, vedecko-výskumný, študijný, reštaurátorský a konzervátorský účel a môže trvať najviac dva roky od vydania povolenia.

01.07.2015

(4) Vlastník alebo správca je povinný pred uskutočnením dočasného vývozu uzavrieť so zmluvnou stranou zmluvu o výpožičke alebo zmluvu o nájme historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu, ktorá zabezpečí všestrannú ochranu, bezpečnosť a starostlivosť o historický knižničný dokument a historický knižničný fond.

01.07.2015

(5) Vlastník alebo správca je povinný bezodkladne preveriť pri spätnom dovoze historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu, či nedošlo k jeho poškodeniu, znehodnoteniu, zámene alebo odcudzeniu. Ak došlo k poškodeniu, znehodnoteniu, zámene alebo odcudzeniu historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu, je vlastník alebo správca najneskôr do 30 dní po spätnom dovoze povinný písomne informovať ministerstvo.

01.07.2015

(6) Knižničný dokument alebo súbor knižničných dokumentov, ktorý je chránený podľa právneho poriadku iného štátu, nemožno doviezť do Slovenskej republiky

01.07.2015

a) bez súhlasu príslušného orgánu štátu, z ktorého má byť dovezený alebo prepravený, ak je zaručená vzájomnosť,

01.07.2015

b) ak je zrejmé, že ide o knižničný dokument alebo knižničný fond, ktorý bol nezákonne vyvezený alebo prepravený zo štátu pôvodu alebo z tretieho štátu,

01.07.2015

c) ak je zrejmé, že ide o odcudzený knižničný dokument alebo knižničný fond.

01.07.2015

§ 25

01.07.2015

Zoznam knižníc

01.07.2015

(1) Zoznam knižníc vedie ministerstvo.

01.07.2015

(2) Zoznam knižníc je prístupný verejnosti na webovom sídle ministerstva.

01.07.2015

(3) Návrh na zápis do zoznamu knižníc je povinný podať zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby v súlade s týmto zákonom.

01.07.2015

(4) Návrh na zápis do zoznamu knižníc sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

01.07.2015

(5) Zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice je povinný oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, a to najneskôr do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo.

01.07.2015

(6) Ministerstvo vyznačí v zozname knižníc zrušenie knižnice na základe oznámenia zriaďovateľa knižnice alebo zakladateľa knižnice o zrušení knižnice v súlade s týmto zákonom.

01.07.2015

§ 26

01.07.2015

Ministerstvo

01.07.2015

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre kultúrne dedičstvo a knihovníctvo

01.07.2015

a) riadi a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti knižníc a ochrany historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov,

01.07.2015

b) vytvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj knižničného systému,

01.07.2015

c) určuje strategické a koncepčné smery rozvoja knižničného systému a poskytovania knižnično-informačných služieb,

01.07.2015

d) utvára podmienky na informatizáciu knižníc a ich zapojenie do štátneho informačného systému,

01.07.2015

e) vykonáva úlohy štátnej štatistiky v oblasti knižníc v rozsahu danom programom štátnych štatistických zisťovaní,28)

01.07.2015

f) zabezpečuje štátny odborný dohľad a kontrolu,

01.07.2015

g) vyhlasuje a zrušuje vyhlásenie dokumentu alebo súboru dokumentov za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,

01.07.2015

h) udeľuje povolenie na dočasný vývoz historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu z colného územia Európskej únie,

01.07.2015

i) vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo k zlúčeniu knižnice s inou knižnicou podľa § 4 ods. 3,

01.07.2015

j) ukladá pokuty podľa § 27 a 28.

01.07.2015

§ 27

01.07.2015

Priestupky

01.07.2015

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

01.07.2015

a) ako vlastník alebo správca dokumentu alebo súboru dokumentov, ktorý možno vyhlásiť za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond, poruší povinnosti podľa § 21 ods. 2 a 6,

01.07.2015

b) ako vlastník alebo správca historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu poruší povinnosti podľa § 23 ods. 2 a § 24 ods. 4 a 5,

01.07.2015

c) koná v rozpore s § 24 ods. 1, 2, 3 a 6.

01.07.2015

(2) Ministerstvo môže za priestupok

01.07.2015

a) podľa odseku 1 písm. a) a b) uložiť pokutu do 2 000 eur,

01.07.2015

b) podľa odseku 1 písm. c) uložiť pokutu do 50 000 eur.

01.07.2015

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.29)

01.07.2015

(4) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.07.2015

§ 28

01.07.2015

Iné správne delikty

01.07.2015

(1) Ministerstvo uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi pokutu

01.07.2015

a) do 700 eur za porušenie povinností podľa § 4 ods. 2 písm. a), b), g) a i), § 12 ods. 4, § 14 ods. 1, § 17 ods. 3 a § 25 ods. 5,

01.07.2015

b) do 2 000 eur za porušenie povinností podľa § 4 ods. 2 písm. k) a ods. 3, § 13 ods. 1, § 16 ods. 10, § 21 ods. 2 a 6, § 23 ods. 2, § 29 ods. 5 a 6,

01.07.2015

c) do 50 000 eur za porušenie povinností podľa § 24.

01.07.2015

(2) Ministerstvo pri ukladaní pokuty prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.

01.07.2015

(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

01.07.2015

(4) Pokutu možno uložiť aj opakovane do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí splniť.

01.07.2015

(5) Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.20)

01.07.2015

(6) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.07.2015

§ 29

01.07.2015

Štátny odborný dohľad a kontrola

01.07.2015

(1) Štátny odborný dohľad a kontrolu vykonáva ministerstvo.

01.07.2015

(2) Predmetom štátneho odborného dohľadu je dohľad nad dodržiavaním odborných knižničných činností podľa § 12 až 17, § 22 až 25.

01.07.2015

(3) Predmetom kontroly30) je dodržiavanie ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.

01.07.2015

(4) Ministerstvo pri výkone štátneho odborného dohľadu alebo kontroly je oprávnené

01.07.2015

a) vyžadovať potrebné doklady, údaje, informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom,

01.07.2015

b) vstupovať do priestorov knižníc.

01.07.2015

(5) Zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice je povinný poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon štátneho odborného dohľadu alebo kontroly v lehote určenej ministerstvom.

01.07.2015

(6) Knižnica je povinná umožniť výkon štátneho odborného dohľadu alebo kontroly a poskytovať potrebnú súčinnosť.

01.07.2015

(7) Osoby, ktoré sú poverené výkonom dohľadu alebo kontroly podľa odseku 1, sú pri výkone tejto činnosti v súlade s osobitným predpisom30)

01.07.2015

a) povinné preukázať sa preukazom príslušného orgánu dohľadu alebo kontroly a písomným poverením na výkon dohľadu alebo kontroly,

01.07.2015

b) oprávnené požadovať potrebnú súčinnosť, najmä poskytnutie informácií, údajov, písomného vysvetlenia alebo ústneho vysvetlenia, dokladov a príslušných písomných materiálov,

01.07.2015

c) povinné spísať protokol o vykonanom štátnom odbornom dohľade alebo kontrole, odovzdať ho a doručiť ho knižnici a jej zriaďovateľovi alebo zakladateľovi knižnice.

01.07.2015

§ 30

01.07.2015

Splnomocňovacie ustanovenia

01.07.2015

Podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov, revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach podľa § 13 a 14 a o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním v rozsahu udelenej licencie a jej rozsah podľa § 6 ods. 2 písm. w) a x) ustanovia všeobecné záväzné právne predpisy, ktoré vydá ministerstvo.

01.07.2015

§ 31

01.07.2015

Prechodné ustanovenia

01.07.2015

(1) Knižnica zriadená alebo založená pred 1. júlom 2015 sa považuje za knižnicu zriadenú alebo založenú podľa tohto zákona.

01.07.2015

(2) Knižnica evidovaná v zozname knižníc podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2015 sa považuje za knižnicu evidovanú v zozname knižníc podľa tohto zákona.

01.07.2015

§ 32

01.07.2015

Zrušovacie ustanovenia

01.07.2015

Zrušujú sa:

01.07.2015

1. zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z. a zákona č. 374/2013 Z. z,

01.07.2015

2. vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach,

01.07.2015

3. opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. decembra 2007 č. MK-4992/2007-10/19609 o odmene nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky (oznámenie č. 642/2007 Z. z.).


01.07.2015

Čl. II

01.07.2015

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2015

1. Slová „výtvarné umenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „vizuálne umenie“ v príslušnom tvare okrem § 13 ods. 9.

01.07.2015

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.07.2015

(8) Expozícia a výstava je súbor zbierkových predmetov vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií a predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú odborne spravované múzeom alebo galériou, vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií, ktoré sú zostavené do tematického celku s cieľom ich verejnej prezentácie a sprístupnenia.“.

01.07.2015

3. V § 6 písm. g) sa za slová „§ 3 ods. 5“ vkladajú slová „a § 4 ods. 3 písm. a) a b)“.

01.07.2015

4. V § 7 sa odsek 5 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

01.07.2015

"„k) sprístupòuje zbierkové predmety vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií a predmety kultúrnej hodnoty vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií, ktoré nie sú odborne spravované múzeom alebo galériou, najmä formou expozícií a výstav.“".

01.07.2015

5. V § 7 sa odsek 6 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

01.07.2015

"„k) sprístupòuje zbierkové predmety vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií a predmety kultúrnej hodnoty vrátane ich faksimílií, kópií, replík a reprodukcií, ktoré nie sú odborne spravované múzeom alebo galériou, najmä formou expozícií a výstav."“.

01.07.2015

6. V prílohách č. 4 až 6 časti A. sa slová „Štatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia)“ nahrádzajú slovami „Štatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia a podpis).“.


01.07.2015

Čl. III

01.07.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.


01.07.2015

Andrej Kiska v. r.

01.07.2015

Peter Pellegrini v. r.

01.07.2015

Robert Fico v. r.


01.07.2015

01.07.2015

Príloha č. 1 k zákonu č. 126/2015 Z. z.

01.07.2015

ZOZNAM KNIŽNÍC S CELOŠTÁTNOU METODICKOU PÔSOBNOSOU

01.07.2015
KnižnicaTypZriaďovateľ knižnice
Slovenská národná knižnica v MartinenárodnáMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
Univerzitná knižnica v BratislavevedeckáMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republikyvedeckáMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Slovenská pedagogická knižnicavedeckáMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie viedvedeckáSlovenská akadémia vied
Národné centrum zdravotníckych informácií – Slovenská lekárska knižnicašpeciálnaMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Knižnica Slovenského národného múzeašpeciálnaSlovenské národné múzeum
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v LevočišpeciálnaMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
01.07.2015

01.07.2015

Príloha č. 2 k zákonu č. 126/2015 Z. z.

01.07.2015

OZNÁMENIE O ZRIADENÍ KNIŽNICE A NÁVRH NA ZÁPIS DO ZOZNAMU KNIŽNÍC

01.07.2015

MINISTERSTVO KULTÚRY

01.07.2015

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.07.2015

Námestie SNP č. 33

01.07.2015

813 31 BRATISLAVA

01.07.2015

A. KNIŽNICE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

01.07.2015

Názov knižnice:

01.07.2015

Adresa (názov ulice, orientačné/súpisné číslo, PSČ, názov obce):

01.07.2015

IČO:

01.07.2015

Telefónne číslo (vrátane smerového čísla):

01.07.2015

E-mailová adresa:

01.07.2015

Webové sídlo:

01.07.2015

A.1 ZRIAĎOVATEĽ KNIŽNICE/ZAKLADATEĽ KNIŽNICE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

01.07.2015

Názov:

01.07.2015

Adresa (názov ulice, orientačné/súpisné číslo, PSČ, názov obce):

01.07.2015

B. KNIŽNICE BEZ PRÁVNEJ SUBJEKTIVITY

01.07.2015

Názov knižnice:

01.07.2015

Adresa (názov ulice, orientačné/súpisné číslo, PSČ, názov obce):

01.07.2015

Telefónne číslo (vrátane smerového čísla):

01.07.2015

E-mailová adresa:

01.07.2015

Webové sídlo:

01.07.2015

Názov organizácie, ktorej je knižnica organizačným útvarom:

01.07.2015

Adresa (názov ulice, orientačné/súpisné číslo, PSČ, názov obce):

01.07.2015

IČO:

01.07.2015

Telefónne číslo (vrátane smerového čísla):

01.07.2015

E-mailová adresa:

01.07.2015

Webové sídlo:

01.07.2015

C. ÚDAJE O KNIŽNICI

01.07.2015

Rok zriadenia/založenia:

01.07.2015

Základný dokument – aký, kedy a kým vydaný (zriaďovacia listina, zakladateľská listina, štatút):

01.07.2015

Typ knižnice (* hodiace sa vyznačiť):

01.07.2015

Slovenská národná knižnica

01.07.2015

vedecká knižnica

01.07.2015

akademická knižnica

01.07.2015

verejná knižnica: regionálna s krajskou pôsobnosťou/regionálna/mestská/obecná

01.07.2015

školská knižnica

01.07.2015

špeciálna knižnica:

01.07.2015

Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky

01.07.2015

detská knižnica,

01.07.2015

knižnica cirkvi a náboženskej spoloènosti,

01.07.2015

lekárska knižnica,

01.07.2015

technická knižnica,

01.07.2015

vojenská knižnica,

01.07.2015

po¾nohospodárska knižnica,

01.07.2015

väzenská knižnica,

01.07.2015

knižnica múzea a galérie,

01.07.2015

firemná knižnica,

01.07.2015

knižnica ústavu/úradu

01.07.2015

iná knižnica (aká)

01.07.2015

Zameranie a špecializácia knižnice:

01.07.2015

Knižnica má v knižničnom fonde dokument alebo súbor dokumentov, ktoré by pre ich mimoriadnu hodnotu bolo možné podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. navrhnúť na vyhlásenie:

01.07.2015

za historický knižničný dokument áno/nie*

01.07.2015

za historický knižničný fond áno/nie*

01.07.2015

dátum, pečiatka a podpis štatutárneho

01.07.2015

orgánu zriaďovateľa/zakladateľa knižnice

Poznámky pod čiarou

01.07.2015

1) § 2 ods. 2, § 9 až 15 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.

01.07.2015

2) § 3 až 5 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

3) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

4) Napríklad Občiansky zákonník, § 5 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 15 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z.

01.07.2015

5) § 8 zákona č. 212/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

6) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

01.07.2015

7) § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z.

01.07.2015

8) § 12a ods. 5, § 12c ods. 1 písm. c), § 12c ods. 3 až 5, § 31a ods. 5 a 6 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 283/2014 Z. z.

01.07.2015

9) § 15 zákona č. 133/2002 Z. z. v znení zákona č. 40/2011 Z. z.

01.07.2015

10) § 21 ods. 2, § 47 ods. 21 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z.

01.07.2015

11) § 108a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.

01.07.2015

12) § 108b zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 455/2012 Z. z.

01.07.2015

13) Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.

01.07.2015

14) § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

15) § 31 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 289/2013 Z. z.

01.07.2015

16) § 488 Občianskeho zákonníka.

01.07.2015

17) § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

01.07.2015

18) Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 523/2004 Z. z.

01.07.2015

19) Napríklad zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.

01.07.2015

20) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

21) § 151a až 151md Občianskeho zákonníka.

01.07.2015

22) § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

23) § 72 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.07.2015

24) Zákon č. 434/2010 Z. z. v znení zákona č. 79/2013 Z. z.

01.07.2015

25) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

26) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

27) Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. 12. 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie), (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) v platnom znení (Ú. v. EÚ L 93, 28. 3. 2014).

01.07.2015

28) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

29) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.07.2015

30) § 8 až 13 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.