Vyhláška č. 121/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

(v znení č. 21/2018 Z. z.)

Čiastka 38/2015
Platnosť od 05.06.2015
Účinnosť od 01.02.2018
01.10.2015

121

01.10.2015

VYHLÁŠKA

01.10.2015

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.10.2015

zo 14. mája 2015,

01.10.2015

ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

01.10.2015

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 Z. z. ustanovuje:


01.10.2015

§ 1

01.10.2015

Zoznam rizikových látok je uvedený v prílohe.

01.10.2015

§ 2

01.10.2015

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 298/2013 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok.


01.10.2015

§ 3

01.10.2015

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.


01.10.2015

Viliam Čislák v. r.


01.10.2015

Príloha k vyhláške č. 121/2015 Z. z.

01.10.2015

ZOZNAM RIZIKOVÝCH LÁTOK

01.02.2018
Poradové
číslo
Názov rizikovej látky
1.AB-FUBINACA, systémový názov N-(1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl)-1-
(4-fluorobenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid
2.AB-CHMINACA, systémový názov N-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-
metylpropyl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid
3.AB-PINACA, systémový názov N-(1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl)-1-
pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
4.ADB-PINACA, systémový názov N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-
1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
5.AKB-48, systémový názov N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid
6.Brefedrón, 4-BMC, 4-BMAP, 4-bromometkatinón, systémový názov (RS)-1-
(4-brómfenyl)-2-metylaminopropán-1-ón
7.AM-1248, systémový názov 1-[(N-metylpiperidín)-2-yl]-(adamant-1-oyl)indol
8.AM-2233, systémový názov 1-[(N-metylpiperidín-2-yl)metyl]-3-(2-jódobenzoyl)indol
9.AM694, systémový názov 1-[(5-fluóropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jódofenyl)metanón
10.3,4 -dimetylmetkatinón (3,4-DMMC), systémový názov 1-(3,4-dimetylfenyl)-
2-(metylamino)propán-1-ón
11.Etylón (bk-MDEA), systémový názov 2-etylamino-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)-propán-1-ón
12.3-fluorometkatinón (3-FMC), systémový názov 2-metylamino-1-(3-fluórfenyl)propán-1-ón
13.4-fluorometkatinón, flefedrón, 4-FMC, systémový názov metylamino-1-(4-fluórfenyl)-propán-1-ón
14.4-HO-MET (Metocín), systémový názov 4-hydroxy-N-metyl-N-etyltryptamín
15.JWH-022, systémový názov naft-1-yl[1-(pent-4-ényl)-1H-indol-3-yl]metanón
16.para-metoxyfenylpiperazín (pMeOPP), systémový názov 1-(4-metoxyfenyl)piperazín
17.4-MMA, systémový názov 4-metylmetamfetamín
18.4-metylbufedrón (4-Me-MABP), systémový názov 2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)bután-1-ón
19.N-heptyl analóg UR-144, systémový názov (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-
tetrametylcyklopropyl)-metanón
20.α-MT, systémový názov 2-metyltryptamín
21.STS-135, systémový názov N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid
22.TFMPP, systémový názov 1-(3-trifluorometylfenyl)-piperazín
23.UR-144, systémový názov (1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanón
24.XLR-11 (5-fluoro-UR-144), systémový názov (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)-
(2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanón