Zákon č. 119/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 38/2015
Platnosť od 05.06.2015
Účinnosť od 05.06.2015

OBSAH

05.06.2015

119

05.06.2015

ZÁKON

05.06.2015

z 13. mája 2015,

05.06.2015

ktorým sa dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

05.06.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


05.06.2015

Čl. I

05.06.2015

Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 149/2008 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z. a zákona č. 115/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

05.06.2015

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

05.06.2015

(4) Ministerstvo na území bývalého Vojenského obvodu Javorina nesmie predávať cesty a komunikácie6) až do ukončenia reštitúcií.“.

05.06.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

05.06.2015

6) § 1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z.
STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.“.


05.06.2015

Čl. II

05.06.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


05.06.2015

Andrej Kiska v. r.

05.06.2015

Peter Pellegrini v. r.

05.06.2015

Robert Fico v. r.