Zákon č. 118/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 38/2015
Platnosť od 05.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015

OBSAH

01.07.2015

118

01.07.2015

ZÁKON

01.07.2015

z 12. mája 2015,

01.07.2015

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.07.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2015

Čl. I

01.07.2015

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z. zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.2015

1. V § 22 ods. 7 písm. b) a § 23 ods. 4 prvej vete, ods. 5 písm. a) a j) a ods. 6 sa za slovom „vzdelávanie“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá je právnickou osobou“.

01.07.2015

2. V § 23 ods. 1 písm. a), ods. 3 a ods. 4 druhej vete sa za slovom „vzdelávanie“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá je právnickou osobou,“.

01.07.2015

3. V § 23 ods. 7 sa slová „právnickej osobe“ nahrádzajú slovami „osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie“ a slová „právnická osoba“ sa nahrádzajú slovami „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“.

01.07.2015

4. V § 24 ods. 10 sa za slovom „technikov“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá je právnickou osobou“.

01.07.2015

5. V § 27 ods. 1 sa slová „predmetom výučby na školách pripravujúcich žiakov a študentov na výkon povolania“ nahrádzajú slovami „povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania pri príprave na výkon povolania na stredných školách a štúdia na vysokých školách“.

01.07.2015

6. V § 27 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

01.07.2015

7. V § 27 odsek 4 znie:

01.07.2015

(4) Podmienkou na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je,

01.07.2015

a) ak žiadateľom je fyzická osoba, odborná spôsobilosť a odborná prax podľa prílohy č. 2a a lektorská spôsobilosť,

01.07.2015

b) ak žiadateľom je fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa podmienky ustanovené v písmene a), alebo právnická osoba, žiadateľom určený odborný zástupca s odbornou spôsobilosťou a odbornou praxou podľa prílohy č. 2a a žiadateľom

01.07.2015

1. určený školiteľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené pre žiadateľa v písmene a), alebo

01.07.2015

2. určení viacerí školitelia s odbornou spôsobilosťou podľa prílohy č. 2a, ktorí sú spoločne odborne spôsobilí na všetky témy všeobecných požiadaviek a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania, s odbornou praxou podľa prílohy č. 2a a lektorskou spôsobilosťou,

01.07.2015

c) vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania,

01.07.2015

d) materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania.“.

01.07.2015

8. V § 27 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „na činnosť, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie,“.

01.07.2015

9. V § 27 ods. 5 písmeno b) znie:

01.07.2015

b) lektorská spôsobilosť osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu30) alebo iným dokladom o absolvovaní pedagogického štúdia.“.

01.07.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

01.07.2015

30) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.07.2015

10. V § 27 ods. 6 sa slovo „konateľom“ nahrádza slovami „štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu“.

01.07.2015

11. V § 27 ods. 7 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je určený podľa odseku 4 písm. b),“.

01.07.2015

12. V § 27 ods. 9 písm. d) sa za slová „svojej odbornej praxe“ vkladá čiarka a slová „odbornej praxe odborného zástupcu, ak je určený podľa odseku 4 písm. b),“ a vypúšťajú sa slová „v činnosti, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie,“.

01.07.2015

13. V § 27 ods. 13 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.07.2015

b) sústavne spĺňať podmienky uvedené v odseku 4; to sa v období 15 dní od skončenia vykonávania činnosti odborného zástupcu nevzťahuje na podmienku mať určeného odborného zástupcu podľa odseku 4 písm. b),“.

01.07.2015

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).

01.07.2015

14. V § 27 ods. 13 písm. f) sa vypúšťajú slová „druhého bodu“.

01.07.2015

15. V § 27 ods. 13 písm. g) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „písm. b)“ sa vkladajú slová „alebo doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania“.

01.07.2015

16. V § 27 ods. 14 písmeno c) znie:

01.07.2015

c) osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je fyzickou osobou, stratou platnosti príslušného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) prestala spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti,“.

01.07.2015

17. V § 27 ods. 14 písm. d) sa slová „odborného zástupcu s odbornou spôsobilosťou“ nahrádzajú slovami „určeného odborného zástupcu podľa odseku 4 písm. b); to neplatí, ak nie je určený v období 15 dní od skončenia vykonávania činnosti odborného zástupcu“.

01.07.2015

18. Za § 39g sa vkladá § 39h, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.07.2015

㤠39h

01.07.2015

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015

01.07.2015

(1) Platné oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2015 zostáva v platnosti a podmienky, za ktorých bolo vydané, sa považujú za splnené podľa predpisov účinných od 1. júla 2015.

01.07.2015

(2) Konanie o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie začaté pred 1. júlom 2015, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2015. Podmienky, za ktorých bolo oprávnenie podľa prvej vety vydané, sa považujú za splnené podľa predpisov účinných od 1. júla 2015.“.

01.07.2015

19. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.07.2015

„Príloha č. 2a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

01.07.2015

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ A ODBORNÁ PRAX, KTORÉ SÚ PODMIENKOU NA VYDANIE OPRÁVNENIA NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE

01.07.2015

Odbornú spôsobilosť žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 písm. a), odborného zástupcu a školiteľa na jednotlivé výchovné a vzdelávacie činnosti podľa prílohy č. 2 spĺňa:

01.07.2015

Skupina podľa prílohy
č. 2

Žiadateľ o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 písm. a)

Odborný zástupca

Školiteľ

všeobecné požiadavky

osobitné požiadavky

pre teoretickú časť

pre praktickú časť

01

autorizovaný bezpečnostný technik

autorizovaný bezpečnostný technik

– autorizovaný
bezpečnostný
technik

– osoba
s príslušným
dokladom

– iná odborne
spôsobilá osoba

– autorizovaný bezpečnostný
technik

– osoba s príslušným dokladom

– iná odborne spôsobilá osoba

02

– príslušný revízny
technik

– osoba
s príslušným
dokladom

príslušný revízny technik

– autorizovaný
bezpečnostný
technik

– príslušný
revízny technik

– osoba
s príslušným
dokladom

– iná odborne
spôsobilá
osoba

– príslušný revízny technik

– osoba s príslušným
dokladom

– iná odborne spôsobilá osoba

03

04

05

06

osoba s príslušným dokladom

autorizovaný bezpečnostný technik

– autorizovaný
bezpečnostný
technik

– osoba
s príslušným
dokladom

– iná odborne
spôsobilá
osoba

– autorizovaný
bezpečnostný
technik

– osoba
s príslušným
dokladom

– iná odborne
spôsobilá
osoba

osoba s príslušným dokladom

07

osoba s príslušným dokladom

autorizovaný bezpečnostný technik v stavebníctve

– autorizovaný
bezpečnostný
technik
v stavebníctve

– osoba
s príslušným
dokladom

– iná odborne
spôsobilá
osoba

– autorizovaný
bezpečnostný
technik
v stavebníctve

– osoba
s príslušným
dokladom

– iná odborne
spôsobilá
osoba

08

osoba s príslušným dokladom

autorizovaný bezpečnostný technik v stavebníctve

– autorizovaný
bezpečnostný
technik
v stavebníctve

– osoba
s príslušným
dokladom

– iná odborne
spôsobilá
osoba

– osoba
s príslušným
dokladom

– iná
odborne
spôsobilá
osoba

09

osoba s príslušným dokladom

autorizovaný bezpečnostný technik v poľnohospodárstve

– autorizovaný
bezpečnostný
technik
v poľnohospodárstve

– osoba
s príslušným
dokladom

– iná odborne
spôsobilá osoba

– autorizovaný
bezpečnostný
technik
v poľnohospodárstve

– osoba
s príslušným
dokladom

– iná odborne
spôsobilá osoba

10

osoba s príslušným dokladom

autorizovaný bezpečnostný technik v lesníctve

– autorizovaný
bezpečnostný
technik
v lesníctve

– osoba
s príslušným
dokladom

– iná odborne
spôsobilá osoba

– autorizovaný
bezpečnostný
technik
v lesníctve

– soba
s príslušným
dokladom

– iná odborne
spôsobilá osoba

01.07.2015

Na účely splnenia odbornej spôsobilosti a odbornej praxe žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 písm. a), odborného zástupcu a školiteľa sa rozumie

01.07.2015

a) osobou s príslušným dokladom fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na činnosť, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, a s odbornou praxou v tejto činnosti najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch,

01.07.2015

b) príslušným revíznym technikom revízny technik vyhradených technických zariadení s príslušným rozsahom osvedčenia a s odbornou praxou revízneho technika najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch,

01.07.2015

c) autorizovaným bezpečnostným technikom autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného bezpečnostného technika najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch,

01.07.2015

d) autorizovaným bezpečnostným technikom v stavebníctve autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného bezpečnostného technika v stavebníctve najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch,

01.07.2015

e) autorizovaným bezpečnostným technikom v poľnohospodárstve autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného bezpečnostného technika v poľnohospodárstve najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch,

01.07.2015

f) autorizovaným bezpečnostným technikom v lesníctve autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného bezpečnostného technika v lesníctve najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch,

01.07.2015

g) inou odborne spôsobilou osobou fyzická osoba, ktorej odborná spôsobilosť a odborná prax najmenej tri roky v predchádzajúcich siedmich rokoch je v súlade s odborným zameraním príslušnej témy všeobecných požiadaviek alebo osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania.“.

01.07.2015

20. Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

01.07.2015

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).“.


01.07.2015

Čl. II

01.07.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.


01.07.2015

Andrej Kiska v. r.

01.07.2015

Peter Pellegrini v. r.

01.07.2015

Robert Fico v. r.