Zákon č. 112/2015 Z. z.Zákon o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Čiastka 37/2015
Platnosť od 03.06.2015
Účinnosť od 01.01.2016
01.01.2016

112

01.01.2016

ZÁKON

01.01.2016

zo 14. mája 2015

01.01.2016

o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

01.01.2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2016

Čl. I

01.01.2016

§ 1

01.01.2016

Predmet úpravy

01.01.2016

Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku športovému reprezentantovi (ďalej len „príspevok“) ako štátnej sociálnej dávky, ktorej účelom je finančne zabezpečiť športovca, ktorý ako športový reprezentant Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky získal medailové ocenenie na olympijských hrách, paralympijských hrách, deaflympijských hrách, majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách Európy.

01.01.2016

§ 2

01.01.2016

Podmienky nároku na príspevok

01.01.2016

(1) Nárok na príspevok má fyzická osoba, ktorá

01.01.2016

a) získala ako športový reprezentant Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Slovenskej republiky

01.01.2016

1. zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu (2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto) na olympijských hrách, paralympijských hrách alebo na deaflympijských hrách,

01.01.2016

2. zlatú medailu (1. miesto), striebornú medailu (2. miesto) alebo bronzovú medailu (3. miesto) na majstrovstvách sveta, alebo zlatú medailu (1. miesto) na majstrovstvách Európy v športovej disciplíne zaradenej Medzinárodným olympijským výborom na olympijských hrách, Medzinárodným paralympijským výborom na paralympijských hrách alebo Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich na deaflympijských hrách, ktoré bezprostredne predchádzali majstrovstvám sveta alebo majstrovstvám Európy alebo ktoré sa konali v kalendárnom roku, v ktorom sa konali majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy,

01.01.2016

b) je občan Slovenskej republiky,

01.01.2016

c) má trvalý pobyt1) na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu,2)

01.01.2016

d) nepoberá obdobný príspevok zo zahraničia,

01.01.2016

e) dovŕšila dôchodkový vek a

01.01.2016

f) uplatnila si nárok na dôchodkovú dávku podľa osobitných predpisov.3)

01.01.2016

(2) Na účely určenia, či ide o obdobný príspevok zo zahraničia, sa na druh medailového ocenenia a na druh športového podujatia podľa odseku 1 písm. a) neprihliada.

01.01.2016

(3) Ak fyzická osoba podľa odseku 1 získala viacero medailových ocenení, vzniká jej nárok len na jeden príspevok, a to v sume prislúchajúcej najvyššiemu medailovému oceneniu.

01.01.2016

§ 3

01.01.2016

Suma príspevku

01.01.2016

Suma príspevku je rozdiel medzi sumou

01.01.2016

a) 750 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov3) a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala

01.01.2016

1. zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu,

01.01.2016

2. zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu na majstrovstvách sveta alebo

01.01.2016

b) 600 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov3) a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala

01.01.2016

1. striebornú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu,

01.01.2016

2. striebornú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu na majstrovstvách sveta alebo

01.01.2016

c) 500 eur a súčtom súm dôchodkových dávok podľa osobitných predpisov3) a obdobných dôchodkových dávok zo zahraničia, ak fyzická osoba získala

01.01.2016

1. bronzovú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu,

01.01.2016

2. bronzovú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu na majstrovstvách sveta alebo

01.01.2016

3. zlatú medailu podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu na majstrovstvách Európy.

01.01.2016

§ 4

01.01.2016

Vznik a zánik nároku na príspevok

01.01.2016

(1) Nárok na príspevok vzniká odo dňa podania písomnej žiadosti Sociálnej poisťovni (ďalej len „platiteľ“), ak sú splnené podmienky nároku na príspevok.

01.01.2016

(2) Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého bydliska, informáciu o poberaní obdobného príspevku zo zahraničia a informáciu o sume dôchodkovej dávky vyplácanej podľa osobitného predpisu4) a dávky obdobnej dôchodkovým dávkam podľa osobitných predpisov3) vyplácanej zo zahraničia.

01.01.2016

(3) Nárok na príspevok zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval.

01.01.2016

§ 5

01.01.2016

Výplata príspevku

01.01.2016

(1) Príspevok sa vypláca mesačne počas trvania nároku na príspevok.

01.01.2016

(2) Platiteľ vyplatí príspevok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

01.01.2016

(3) Platiteľ vypláca príspevok mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom fyzická osoba splnila podmienky nároku na príspevok.

01.01.2016

(4) Príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

01.01.2016

(5) Príspevok sa poukazuje na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky; na žiadosť sa príspevok vypláca v hotovosti.

01.01.2016

§ 6

01.01.2016

Zmeny v nároku, odňatie a vrátenie príspevku

01.01.2016

(1) Príspevok sa zvýši alebo zníži a vyplatí sa vo vyššej sume alebo v nižšej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok.

01.01.2016

(2) Ak fyzická osoba prestala spĺňať podmienky nároku na príspevok, platiteľ rozhodne o odňatí príspevku.

01.01.2016

(3) Ak fyzická osoba písomne požiada o odňatie príspevku, platiteľ rozhodne o odňatí príspevku.

01.01.2016

(4) Ak platiteľ príspevok vyplatil neprávom, je fyzická osoba povinná ho vrátiť. Nárok na vrátenie príspevku vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.

01.01.2016

(5) Za neprávom vyplatený príspevok sa považuje aj príspevok vyplatený v sume vyššej než patril z dôvodu, že dôchodková dávka podľa osobitných predpisov3) alebo obdobná dôchodková dávka zo zahraničia boli priznané spätne.

01.01.2016

§ 7

01.01.2016

Pôsobnosť orgánov verejnej správy

01.01.2016

(1) Platiteľ

01.01.2016

a) rozhoduje o príspevku,

01.01.2016

b) vypláca príspevok.

01.01.2016

(2) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) vedie register medailových ocenení, do ktorého sa zapisuje

01.01.2016

a) meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. a),

01.01.2016

b) druh medailového ocenenia, ktoré fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) získala,

01.01.2016

c) druh športového podujatia, na ktorom fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) získala medailové ocenenie.

01.01.2016

§ 8

01.01.2016

Poskytovanie informácií

01.01.2016

(1) Právnická osoba príslušná na výplatu dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu4) bezplatne poskytuje platiteľovi údaje o skutočnostiach rozhodujúcich na vznik nároku na príspevok.

01.01.2016

(2) Ministerstvo školstva poskytuje platiteľovi údaje z registra medailových ocenení.

01.01.2016

(3) Poberateľ príspevku je povinný písomne oznámiť platiteľovi do ôsmich dní každú zmenu skutočností rozhodujúcich na nárok na príspevok spôsobom ním určeným a zverejneným na webovom sídle.

01.01.2016

§ 9

01.01.2016

Konanie o príspevku

01.01.2016

Na konanie o príspevku, ak nie je v § 4 ustanovené inak, sa vzťahuje všeobecný predpis o sociálnom poistení.5)

01.01.2016

§ 10

01.01.2016

Spracovávanie osobných údajov

01.01.2016

Platiteľ spracúva na účel poskytnutia príspevku osobné údaje o žiadateľovi v súlade s osobitným predpisom.6)


01.01.2016

Čl. II

01.01.2016

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z,, zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2016

1. V § 179 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štrnástym bodom, ktorý znie:

01.01.2016

14. o príspevku športovému reprezentantovi podľa osobitného predpisu,95aa) a o povinnosti poberateľa príspevku vrátiť príspevok alebo jeho časť vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril.“.

01.01.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 95aa znie:

01.01.2016

95aa) Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2016

2. V § 179 ods. 1 písm. e) sa za slová „pozostalostnú úrazovú rentu,“ vkladajú slová „príspevok športovému reprezentantovi podľa osobitného predpisu,95aa)“.

01.01.2016

3. V § 285 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

01.01.2016

o) príspevok športovému reprezentantovi podľa osobitného predpisu95aa) a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou.“.

01.01.2016

4. V § 285 ods. 2 sa za slová „až m“ vkladajú slová „a o“.


01.01.2016

Čl. III

01.01.2016

Účinnosť

01.01.2016

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


01.01.2016

Andrej Kiska v. r.

01.01.2016

Peter Pellegrini v. r.

01.01.2016

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2016

1) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.

01.01.2016

3) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

4) Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

5) Tretia časť zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

6) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.