Vyhláška č. 9/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky

(v znení č. 186/2015 Z. z.)

Čiastka 6/2014
Platnosť od 30.01.2014
Účinnosť od 15.08.2015
01.02.2014

9

01.02.2014

VYHLÁŠKA

01.02.2014

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.02.2014

z 20. januára 2014,

01.02.2014

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky

01.02.2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.02.2014

§ 1

01.02.2014

Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov podľa prílohy č. 1 časti B zákona a jeho charakteristiky ustanovuje príloha.

01.02.2014

§ 2

01.02.2014

Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov spravodajská jednotka poskytne prvýkrát do 30. apríla 2014.


01.02.2014

§ 3

01.02.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.


01.02.2014

Zuzana Zvolenská v. r.


01.02.2014

Príloha k vyhláške č. 9/2014 Z. z.

01.02.2014

HLÁSENIE ÚDAJOV DO NÁRODNÉHO REGISTRA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

01.02.2014

Názov hlásenia: Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov

01.02.2014

Značka hlásenia: R (MZ SR) 8-99

01.02.2014

a) Vecná charakteristika a postupy získavania a zhromažďovania údajov

01.02.2014

Hlásením do Národného registra zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“) sa zbierajú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú v Slovenskej republike zdravotnícke povolanie, získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a sú zapísané v registri príslušnej komory.1) Predmetom hlásenia sú identifikačné údaje osoby, ako je rodné číslo, registračné číslo v príslušnej komore podľa vykonávaného zdravotníckeho povolania, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a akademický titul pred menom. Ďalej je predmetom hlásenia konkrétny spôsob výkonu zdravotníckeho povolania vyjadrený typom právneho vzťahu so spravodajskou jednotkou, dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, vlastný výkon zdravotníckeho povolania, dátum jeho začatia, miesto výkonu a ukončenia, kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak bol pridelený, a funkcia. Aktualizácia uvedených údajov v registri sa vykonáva na základe údajov z prijatých elektronických formulárov vo forme kompletných alebo doplňujúcich hlásení. Zabezpečenie aktualizácie údajov o výkone zdravotníckeho povolania spravodajskou jednotkou spočíva v

15.08.2015

1. hlásení skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra, a to vyplnením a odoslaním kompletného hlásenia alebo zaslaním požadovaných údajov z informačného systému spravodajskej jednotky vo formáte kompatibilnom s dátovým rozhraním hlásenia do registra podľa štandardov zdravotníckej informatiky2),

15.08.2015

2. udržiavaní údajov v registri v správnom a aktuálnom stave, a to zapracovaním zmeny alebo opravy do doplňujúceho hlásenia a jeho odoslaním alebo zaslaním požadovaných údajov z informačného systému spravodajskej jednotky vo formáte kompatibilnom s dátovým rozhraním hlásenia do registra podľa štandardov zdravotníckej informatiky2),

01.02.2014

3. priebežnej kontrole údajov uvedených v doplňujúcom hlásení,

01.02.2014

4. každoročnom potvrdzovaní platnosti údajov v registri k poslednému dňu kalendárneho roka, ak počas kalendárneho roka nedošlo k vzniku nového právneho vzťahu, zmene právneho vzťahu alebo zisteniu chyby údajov v registri.

01.02.2014

b) Použitá metóda získavania údajov

01.02.2014

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.02.2014

c) Okruh spravodajských jednotiek

15.08.2015

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, vyšší územný celok, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, držiteľ povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, zdravotná poisťovňa a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

01.02.2014

d) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.02.2014

Periodicita zisťovania: nepravidelná.

01.02.2014

Lehota na poskytovanie údajov spravodajskou jednotkou:

01.02.2014

1. do desiatich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra podľa písmena a) prvého bodu,

01.02.2014

2. do desiatich dní od vzniku skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť zmenu alebo opravu údajov v registri podľa písmena a) druhého bodu.

01.02.2014

Potvrdenie platnosti údajov v registri k poslednému dňu kalendárneho roka do 31. januára kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, ak nedošlo k vzniku novej skutočnosti zakladajúcej povinnosť hlásiť údaje do registra ani k jej zmene alebo oprave podľa písmena a) prvého a druhého bodu.

Poznámky pod čiarou

01.02.2014

1) § 3, 27, 33 a 62 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.08.2015

2) § 9 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 107/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov.