Zákon č. 84/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 31/2014
Platnosť od 11.04.2014
Účinnosť od 15.04.2014 do24.05.2018 (za 3 mesiace)
15.04.2014

84

15.04.2014

ZÁKON

15.04.2014

z 3. apríla 2014,

15.04.2014

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

15.04.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.04.201424.05.2018

Čl. I

15.04.201424.05.2018

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

15.04.201424.05.2018

1. V § 4 ods. 2 písm. e) sa slová „pracovného pomeru“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávneho vzťahu“.

15.04.201424.05.2018

2. V § 8 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.

15.04.201424.05.2018

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 10.

15.04.201424.05.2018

3. V § 8 ods. 10 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

15.04.201424.05.2018

4. V § 10 ods. 3 písm. g) sa za slová „tretej strany“ vkladá čiarka a slová „najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov“.

15.04.201424.05.2018

5. V § 12 ods. 3 sa za slovo „sprístupniť“ vkladá čiarka a slovo „poskytovať“ a za slovo „Sprístupnenie“ sa vkladá čiarka a slovo „poskytovanie“.

15.04.201424.05.2018

6. V § 15 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 1 a 2“.

15.04.201424.05.2018

7. V § 15 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o získavanie osobných údajov na účely uzatvorenia pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu“.

15.04.201424.05.2018

8. V § 19 sa vypúšťa odsek 2.

15.04.201424.05.2018

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

15.04.201424.05.2018

9. V § 19 ods. 3 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

15.04.201424.05.2018

10. V § 19 sa vypúšťa odsek 4.

15.04.201424.05.2018

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

15.04.201424.05.2018

11. V § 19 ods. 4 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

15.04.201424.05.2018

12. V § 21 odsek 2 znie:

15.04.201424.05.2018

(2) Prevádzkovateľ je povinný poučiť osobu podľa odseku 1 o jej právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov; poučenie obsahuje najmä vymedzenie rozsahu jej oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná poučenie pred uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi oprávnenou osobou.“.

15.04.201424.05.2018

13. V § 21 odsek 3 znie:

15.04.201424.05.2018

(3) Prevádzkovateľ je povinný o poučení oprávnenej osoby vyhotoviť záznam, ktorý je povinný na požiadanie úradu hodnoverne preukázať.“.

15.04.201424.05.2018

14. V § 23 odseky 2 a 3 znejú:

15.04.201424.05.2018

(2) Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, môže výkonom dohľadu písomne poveriť zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Tým nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa podľa odseku 1.

15.04.201424.05.2018

(3) Ak prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu podľa odseku 2, je povinný oznámiť úradu tie informačné systémy, ktoré podľa tohto zákona podliehajú oznamovacej povinnosti podľa § 34. Povinnosť ustanovená prevádzkovateľovi podľa prvej vety sa nevzťahuje na sprostredkovateľa.“.

15.04.201424.05.2018

15. V § 23 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

15.04.201424.05.2018

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 9.

15.04.201424.05.2018

16. V § 23 ods. 6 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

15.04.201424.05.2018

17. V § 23 ods. 7 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

15.04.201424.05.2018

18. V § 23 sa vypúšťa odsek 9.

15.04.201424.05.2018

19. V § 26 ods. 2 písm. c) sa slová „ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

15.04.201424.05.2018

20. V § 26 ods. 3 sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovom „môže“.

15.04.201424.05.2018

21. V § 27 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.

15.04.201424.05.2018

22. V § 27 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 19 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 a 2“ a slová „§ 19 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 3“.

15.04.201424.05.2018

23. V § 27 ods. 3 sa slová „ods. 5, 6 alebo 7“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

15.04.201424.05.2018

24. Nadpis šiestej hlavy znie: „OZNAMOVACIA POVINNOSŤ, OSOBITNÁ REGISTRÁCIA A EVIDENCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV“.

15.04.201424.05.2018

25. § 33 znie:

15.04.201424.05.2018

㤠33

15.04.201424.05.2018

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť úradu informačné systémy, požiadať úrad o osobitnú registráciu informačných systémov alebo viesť o informačných systémoch evidenciu v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“.

15.04.201424.05.2018

26. Nadpis nad § 34 znie: „Oznamovacia povinnosť“.

15.04.201424.05.2018

27. Nadpis pod § 34 sa vypúšťa.

15.04.201424.05.2018

28. V 34 ods. 1 a 2 sa slová „Povinnosť registrácie“ nahrádzajú slovami „Oznamovacia povinnosť“.

15.04.201424.05.2018

29. V § 34 ods. 2 písmeno b) znie:

15.04.201424.05.2018

b) podliehajú dohľadu zodpovednej osoby, ktorú písomne poveril prevádzkovateľ podľa § 23 a ktorá vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov podľa tohto zákona, okrem informačného systému, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g), ktorý vždy podlieha oznamovacej povinnosti; úrad môže rozhodnúť, že informačný systém, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g), podlieha osobitnej registrácii,“.

15.04.201424.05.2018

30. Nadpis § 35 sa vypúšťa.

15.04.201424.05.2018

31. V § 35 ods. 1 prvá veta a predvetie druhej vety znejú:

15.04.201424.05.2018

„Prevádzkovateľ je povinný oznámiť informačný systém podľa § 34 pred začatím spracúvania osobných údajov; oznámenie možno vykonať aj prostredníctvom elektronického formulára. Oznámenie musí obsahovať“.

15.04.201424.05.2018

32. V § 35 ods. 1 písm. n) sa slová „ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 2“.

15.04.201424.05.2018

33. V § 35 odsek 2 znie:

15.04.201424.05.2018

(2) Vzor oznámenia informačného systému a príkladmý zoznam informačných systémov podľa odseku 1 zverejní úrad na svojom webovom sídle.“.

15.04.201424.05.2018

34. V § 35 sa vypúšťa odsek 3.

15.04.201424.05.2018

35. Nadpis § 36 sa vypúšťa.

15.04.201424.05.2018

36. V § 36 ods. 1 predvetie znie:

15.04.201424.05.2018

„Ak ide o informačný systém, ktorý podľa § 34 podlieha oznamovacej povinnosti a oznámenie spĺňa náležitosti podľa § 35 ods. 1, úrad informačnému systému pridelí identifikačné číslo. O splnení oznamovacej povinnosti vydá úrad na žiadosť prevádzkovateľa potvrdenie, ktoré obsahuje“.

15.04.201424.05.2018

37. V § 36 ods. 1 písm. d) sa slovo „registračné“ nahrádza slovom „identifikačné“.

15.04.201424.05.2018

38. V § 36 ods. 1 písmeno f) znie:

15.04.201424.05.2018

f) dátum splnenia oznamovacej povinnosti a“.

15.04.201424.05.2018

39. V § 36 sa vypúšťa odsek 2.

15.04.201424.05.2018

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

15.04.201424.05.2018

40. V § 36 odseky 2 a 3 znejú:

15.04.201424.05.2018

(2) Ak oznámenie nespĺňa náležitosti podľa § 35 ods. 1, úrad vyzve prevádzkovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorú určí a ktorá nemôže byť kratšia ako sedem dní. Ak prevádzkovateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote, úrad identifikačné číslo nepridelí a na oznámenie sa neprihliada.

15.04.201424.05.2018

(3) Ak informačný systém podlieha oznamovacej povinnosti a prevádzkovateľ si splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 35 ods. 1, je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov odo dňa oznámenia.“.

15.04.201424.05.2018

41. V § 36 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

15.04.201424.05.2018

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4.

15.04.201424.05.2018

42. V § 36 odsek 4 znie:

15.04.201424.05.2018

(4) Ak informačný systém prevádzkovateľa po jeho oznámení začne spĺňať podmienky uvedené v § 34 ods. 2, prevádzkovateľ je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať úrad; úrad odníme identifikačné číslo, o čom bez zbytočného odkladu informuje prevádzkovateľa. Ak úrad zistí túto skutočnosť pri plnení úloh podľa tohto zákona z vlastnej iniciatívy, odníme identifikačné číslo, o čom bez zbytočného odkladu informuje prevádzkovateľa. Proti rozhodnutiu o odňatí identifikačného čísla nie je prípustný opravný prostriedok.“.

15.04.201424.05.2018

43. V § 37 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak o tom rozhodne úrad podľa § 34 ods. 2 písm. b),“.

15.04.201424.05.2018

44. § 40 až 42 vrátane nadpisov znejú:

15.04.201424.05.2018

㤠40

15.04.201424.05.2018

Oznámenie zmien a odhlásenie osobitnej registrácie

15.04.201424.05.2018

(1) Prevádzkovateľ je povinný do 15 dní písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny oznámených údajov a údajov prihlásených na osobitnú registráciu, ktoré nastanú v priebehu spracúvania; povinnosť oznámenia zmien sa nevzťahuje na počet oprávnených osôb podľa § 35 ods. 1 písm. d). Vzor žiadosti o oznámení zmien zverejní úrad na svojom webovom sídle.

15.04.201424.05.2018

(2) Prevádzkovateľ je povinný do 15 dní odo dňa skončenia spracúvania osobných údajov písomne oznámiť ukončenie používania informačného systému podľa § 35 ods. 1 a písomne odhlásiť informačný systém z osobitnej registrácie. Pri písomnom oznámení podľa prvej vety je prevádzkovateľ povinný uviesť najmä svoje identifikačné údaje, názov odhlasovaného informačného systému, identifikačné alebo registračné číslo a dátum skončenia spracúvania osobných údajov. Vzor písomného oznámenia podľa prvej vety zverejní úrad na svojom webovom sídle.

15.04.201424.05.2018

(3) Zmenu oznámených údajov podľa odseku 1 a oznámenie ukončenia používania informačného systému podľa odseku 2 možno vykonať aj prostredníctvom elektronického formulára.

15.04.201424.05.2018

§ 41

15.04.201424.05.2018

Poplatok za osobitnú registráciu

15.04.201424.05.2018

Za osobitnú registráciu a za zmenu osobitnej registrácie sa vyberá správny poplatok podľa osobitného predpisu.35)

15.04.201424.05.2018

§ 42

15.04.201424.05.2018

Sprístupnenie a zverejnenie oznámení a osobitnej registrácie

15.04.201424.05.2018

(1) Údaje z oznámení v rozsahu podľa § 35 ods. 1 a osobitnej registrácie v rozsahu podľa § 38 ods. 1 je úrad povinný sprístupniť bezplatne komukoľvek, kto o to požiada.

15.04.201424.05.2018

(2) Úrad prostredníctvom svojho webového sídla zverejňuje zoznam oznámení a osobitných registrácií v rozsahu

15.04.201424.05.2018

a) názov a identifikačné číslo prevádzkovateľa informačného systému; titul, meno a priezvisko, ak je prevádzkovateľom fyzická osoba, a

15.04.201424.05.2018

b) identifikačné alebo registračné číslo informačného systému.“.

15.04.201424.05.2018

45. V § 43 ods. 1 sa slová „nepodliehajú registrácii“ nahrádzajú slovami „nepodliehajú oznamovacej povinnosti“.

15.04.201424.05.2018

46. V § 46 ods. 1 písm. b) sa slovo „registráciu“ nahrádza slovami „plnenie oznamovacej povinnosti“.

15.04.201424.05.2018

47. V § 46 ods. 1 písmeno i) znie:

15.04.201424.05.2018

i) umožňuje splnenie oznamovacej povinnosti a vykonáva osobitnú registráciu informačných systémov a zabezpečuje zverejnenie ich stavu,“.

15.04.201424.05.2018

48. V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

15.04.201424.05.2018

u) zverejňuje na svojom webovom sídle vzory poučení oprávnenej osoby podľa § 21.“.

15.04.201424.05.2018

49. V § 47 ods. 3 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

15.04.201424.05.2018

50. § 47 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

15.04.201424.05.2018

(9) Platové a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.38)“.

15.04.201424.05.2018

51. V § 49 ods. 4 písm. c) sa slová „d), f) a g)“ nahrádzajú slovami „a) a d)“.

15.04.201424.05.2018

52. § 61 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

15.04.201424.05.2018

(3) Na doručovanie písomností pri výkone kontroly sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.43a)“.

15.04.201424.05.2018

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

15.04.201424.05.2018

43a) § 25 a 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.

15.04.201424.05.2018

53. V § 64 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „prvej vety“.

15.04.201424.05.2018

54. § 66 znie:

15.04.201424.05.2018

㤠66

15.04.201424.05.2018

O rozklade podanom proti rozhodnutiu podľa § 65 rozhodne predseda úradu.“.

15.04.201424.05.2018

55. V § 68 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma „5 000 eur“ sa nahrádza sumou „3 000 eur“.

15.04.201424.05.2018

56. V § 68 ods. 1 písmeno c) znie:

15.04.201424.05.2018

c) nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne preukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávnených osôb podľa § 21 ods. 3,“.

15.04.201424.05.2018

57. V § 68 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 10 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

15.04.201424.05.2018

58. V § 68 ods. 1 písmeno h) znie:

15.04.201424.05.2018

h) nesplnil alebo porušil povinnosť podľa § 35 ods. 1 a § 36 ods. 3 prvej vety,“.

15.04.201424.05.2018

59. V § 68 ods. 1 písmeno i) znie:

15.04.201424.05.2018

i) nesplnil alebo porušil povinnosť oznámenia zmien podľa § 40,“.

15.04.201424.05.2018

60. V § 68 ods. 2 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma „80 000 eur“ sa nahrádza sumou „50 000 eur“.

15.04.201424.05.2018

61. V § 68 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a 8 druhej vety pred bodkočiarkou“.

15.04.201424.05.2018

62. V § 68 ods. 2 písm. e) sa slová „ods. 1, 2, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.

15.04.201424.05.2018

63. V § 68 ods. 2 písm. g) sa slová „ods. 2 a 5 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 5 až 7“.

15.04.201424.05.2018

64. V § 68 ods. 3 uvádzacej vete sa suma „300 000 eur“ nahrádza sumou „200 000 eur“.

15.04.201424.05.2018

65. V § 68 ods. 3 písm. c) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

15.04.201424.05.2018

66. V § 68 ods. 4 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma „5 000 eur“ sa nahrádza sumou „3 000 eur“.

15.04.201424.05.2018

67. V § 68 ods. 4 písmeno c) znie:

15.04.201424.05.2018

c) nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne preukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávnených osôb podľa § 21 ods. 3,“.

15.04.201424.05.2018

68. V § 68 ods. 4 písm. d) sa slová „ods. 10 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

15.04.201424.05.2018

69. V § 68 ods. 5 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma „80 000 eur“ sa nahrádza sumou „50 000 eur“.

15.04.201424.05.2018

70. V § 68 ods. 5 písm. b) sa slová „ods. 6 až 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.

15.04.201424.05.2018

71. V § 68 ods. 5 písm. e) sa slová „ods. 1, 2, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.

15.04.201424.05.2018

72. V § 68 ods. 5 písm. g) sa slová „ods. 2 a 5 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 5 až 7“.

15.04.201424.05.2018

73. V § 68 ods. 6 uvádzacej vete sa suma „300 000 eur“ nahrádza sumou „200 000 eur“.

15.04.201424.05.2018

74. V § 68 ods. 6 písm. a) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

15.04.201424.05.2018

75. V § 68 ods. 7 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“ a suma „3 000 eur“ sa nahrádza sumou „2 000 eur“.

15.04.201424.05.2018

76. V § 68 ods. 7 sa vypúšťajú písmená d) a f).

15.04.201424.05.2018

Doterajšie písmená e) a g) sa označujú ako písmená d) a e).

15.04.201424.05.2018

77. V § 68 ods. 7 písm. d) sa na konci pripája slovo „alebo“.

15.04.201424.05.2018

78. V § 69 uvádzacej vete sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.

15.04.201424.05.2018

79. V § 72 odsek 2 znie:

15.04.201424.05.2018

(2) Všeobecný predpis o správnom konaní41) sa nevzťahuje na

15.04.201424.05.2018

a) vykonávanie a absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa § 24,

15.04.201424.05.2018

b) oznamovaciu povinnosť podľa § 34 až 36 a

15.04.201424.05.2018

c) výkon kontroly podľa § 52 až 61, okrem doručovania písomností pri výkone kontroly.“.

15.04.201424.05.2018

80. V § 76 ods. 2 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.

15.04.201424.05.2018

81. Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.04.201424.05.2018

㤠77a

15.04.201424.05.2018

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2014

15.04.201424.05.2018

(1) Registrácie informačných systémov vykonané do 14. apríla 2014 sa považujú za oznámenia informačných systémov podľa § 34 v znení účinnom od 15. apríla 2014.

15.04.201424.05.2018

(2) Konania o registrácii informačných systémov a konania o osobitnej registrácii informačných systémov, ktoré neboli ukončené do 14. apríla 2014, sa dokončia podľa zákona účinného do 14. apríla 2014.

15.04.201424.05.2018

(3) Pri vyhotovovaní oznámenia podľa § 35 ods. 1, oznámení zmeny oznámených údajov a oznámení ukončenia používania informačného systému elektronickou formou sa od 15. apríla 2014 nevyžaduje zaručený elektronický podpis; od 1. septembra 2014 možno oznámenie podľa § 35 ods. 1, oznámenie zmeny oznámených údajov a oznámenie ukončenia používania informačného systému vykonať aj prostredníctvom elektronického formulára. Úrad zverejní elektronický formulár na svojom webovom sídle.

15.04.201424.05.2018

(4) Konania podľa § 68 a 69 začaté pred 15. aprílom 2014 sa dokončia podľa zákona účinného do 14. apríla 2014.“.

15.04.2014

Čl. II

15.04.2014

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. sa mení takto:

15.04.2014

V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov XXIII. časť „OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV“ vrátane poznámky znie:

15.04.2014

„XXIII. ČASŤ

15.04.2014

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

15.04.2014

Položka 273

15.04.2014

Osobitná registrácia informačného systému alebo jej zmena 50,- eur

15.04.2014

Poznámka:

15.04.2014

Poplatok podľa tejto položky vyberá Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.“.

15.04.2014

Čl. III

15.04.2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.


15.04.2014

Čl. IV

15.04.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2014.


15.04.2014

Ivan Gašparovič v. r.

15.04.2014

Pavol Paška v. r.

15.04.2014

Robert Fico v. r.