Vyhláška č. 74/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov

(v znení č. 141/2016 Z. z.)

Čiastka 29/2014
Platnosť od 25.03.2014
Účinnosť od 01.04.2016
01.04.2014

74

01.04.2014

VYHLÁŠKA

01.04.2014

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.04.2014

z 11. marca 2014,

01.04.2014

ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov

01.04.2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.04.2014

§ 1

01.04.2016

(1) Údaje do národných zdravotných registrov podľa § 4 ods. 1 písm. b) až m) zákona sa poskytujú prostredníctvom hlásení elektronicky

01.04.2014

a) on-line zápisom prostredníctvom web aplikácie do informačného systému národného centra zdravotníckych informácií,

01.04.2014

b) vo formáte Extensible Markup Language (XML) zasielaného národnému centru zdravotníckych informácií prostredníctvom zabezpečenej siete alebo do jeho elektronickej schránky1) alebo

01.04.2014

c) vo formáte Extensible Markup Language (XML) na dátovom nosiči.

01.04.2014

(2) Údaje do národného registra elektronických zdravotných knižiek podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona sa poskytujú on-line zápisom vytvorením elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke.

01.04.2014

§ 2

01.04.2014

(1) Zoznam hlásení do národného onkologického registra, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného onkologického registra, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 1.

01.04.2014

(2) Zoznam hlásení do národného registra pacientov s diabetes mellitus, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov s diabetes mellitus, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 2.

01.04.2014

(3) Zoznam hlásení do národného registra pacientov s vrodenou vývojovou chybou, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov s vrodenou vývojovou chybou, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 3.

01.04.2014

(4) Zoznam hlásení do národného registra pacientov so srdcovocievnym ochorením, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov so srdcovocievnym ochorením, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 4.

01.04.2014

(5) Zoznam hlásení do národného registra pacientov s neurologickým ochorením, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov s neurologickým ochorením, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 5.

01.04.2014

(6) Zoznam hlásení do národného registra pacientov s chronickým ochorením pľúc, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov s chronickým ochorením pľúc, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 6.

01.04.2014

(7) Zoznam hlásení do národného registra pacientov s tuberkulózou, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov s tuberkulózou, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 7.

01.04.2014

(8) Zoznam hlásení do národného artroplastického registra, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného artroplastického registra, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 8.

01.04.2014

(9) Zoznam hlásení do národného registra pacientov so zápalovým reumatickým ochorením, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra pacientov so zápalovým reumatickým ochorením, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 9.

01.04.2014

(10) Zoznam hlásení do národného registra osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 10.

01.04.2014

(11) Zoznam hlásení do národného registra osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 11.

01.04.2016

(12) Zoznam hlásení do národného registra asistovanej reprodukcie, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národného registra asistovanej reprodukcie, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení je uvedený v prílohe č. 12.


01.04.2014

§ 3

01.04.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.


01.04.2014

Zuzana Zvolenská v. r.


01.04.2014

Príloha č. 1 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

01.04.2014

NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ REGISTER

01.04.2014

a) Podrobnosti o obsahu

01.04.2016

V národnom onkologickom registri sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejňuje na svojom webovom sídle2) (ďalej len „choroba“):

01.04.2014

1. zhubné nádory (C00.0 – C97),

01.04.2014

2. nádory in situ (D00.0 – D09.9),

01.04.2014

3. nádory neistého biologického správania (D37.0 – D48.9),

01.04.2014

4. nezhubné nádory nervovej sústavy (D32.0 – D33.9),

01.04.2014

5. nezhubné nádory endokrinných žliaz (D35.0 – D35.9).

01.04.2014

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

01.04.2014

Zoznam hlásení:

01.04.2014

1. hlásenie zhubného nádoru,

01.04.2016

2. hlásenie o histopatologickej diagnostike zhubného nádoru.

01.04.2016

Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav pacienta, určenie choroby vrátane jej kódu a štádií podľa špecifickej onkologickej klasifikácie, liečebné postupy vrátane operačného výkonu.

01.04.2014

c) Použitá metóda získavania údajov

01.04.2014

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.04.2014

d) Okruh spravodajských jednotiek

01.04.2016

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý určil chorobu alebo poskytuje liečbu.

01.04.2016

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.04.2016

Do 30 dní od určenia choroby.

01.04.2016

Do 30 dní od začatia liečby alebo po jej ukončení.

01.04.2016

Do 30 dní od určenia histopatologickej diagnostiky.

01.04.2014

Príloha č. 2 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

01.04.2014

NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S DIABETES MELLITUS

01.04.2014

a) Podrobnosti o obsahu

01.04.2016

V národnom registri pacientov s diabetes mellitus sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou: diabetes mellitus (E10.01 – E14.91).

01.04.2014

Národný register pacientov s diabetes mellitus zahŕňa:

01.04.2014

1. register diabetes mellitus u detí,

01.04.2014

2. register diabetes mellitus u dospelých.

01.04.2014

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

01.04.2014

Zoznam hlásení:

01.04.2014

1. hlásenie diabetes mellitus u detí,

01.04.2014

2. hlásenie diabetes mellitus u dospelých.

01.04.2016

Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav pacienta, určenie choroby, nastavenie liečby, rodinná a osobná anamnéza a rizikové faktory životného štýlu.

01.04.2014

c) Použitá metóda získavania údajov

01.04.2014

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.04.2014

d) Okruh spravodajských jednotiek

01.04.2014

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením:

01.04.2014

1. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

01.04.2014

2. endokrinológia.

01.04.2014

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ambulanciu:

01.04.2014

1. diabetologickú,

01.04.2014

2. endokrinologickú,

01.04.2014

3. pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy.

01.04.2014

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.04.2016

Do 30 dní od určenia choroby.

01.04.2014

Príloha č. 3 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

01.04.2016

NÁRODNÝ REGISTER VRODENÝCH CHÝB

01.04.2016

a) Podrobnosti o obsahu

01.04.2016

V národnom registri vrodených chýb sa zhromažďujú a spracúvajú údaje o pacientoch s chorobou podľa špecifickej klasifikácie zriedkavých a genetických chorôb alebo s chorobou

01.04.2016

1. poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby (D66 – D68.2),

01.04.2016

2. choroby štítnej žľazy (E03.0 – E03.1),

01.04.2016

3. metabolické poruchy (E70.0 – E85.9, E88.0 – E88.9),

01.04.2016

4. vrodené chyby nervového systému (Q00.1 – Q07.9),

01.04.2016

5. vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku (Q10.0 – Q18.9),

01.04.2016

6. vrodené chyby obehovej sústavy (Q20.0 – Q28.9),

01.04.2016

7. vrodené chyby dýchacej sústavy (Q30.0 – Q34.9),

01.04.2016

8. rázštep pery a rázštep podnebia (Q35.1 – Q37.9),

01.04.2016

9. iné vrodené chyby tráviacej sústavy (Q38.0 – Q45.9),

01.04.2016

10. vrodené chyby genitálnych orgánov (Q50.0 – Q56.4),

01.04.2016

11. vrodené chyby močovej sústavy (Q60.0 – Q64.9),

01.04.2016

12. vrodené chyby a deformácie svalov a kostry (Q65.0 – Q79.9),

01.04.2016

13. iné vrodené chyby (Q80.0 – Q89.9),

01.04.2016

14. chromozómové anomálie nezatriedené inde (Q90.0 – Q98.9).

01.04.2016

Národný register vrodených chýb zahŕňa

01.04.2016

1. register vrodených chýb detí,

01.04.2016

2. register vrodených chýb plodu,

01.04.2016

3. register dedičných, genetických a zriedkavých chorôb.

01.04.2016

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

01.04.2016

Zoznam hlásení

01.04.2016

1. hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou,

01.04.2016

2. hlásenie plodu s vrodenou chybou,

01.04.2016

3. hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou.

01.04.2016

Obsahom zhromažďovaných a spracúvaných údajov je určenie choroby vrátane jej kódu, určenie choroby podľa špecifickej klasifikácie zriedkavých a genetických chorôb, rizikové faktory zdravia v osobnej a rodinnej anamnéze.

01.04.2014

c) Použitá metóda získavania údajov

01.04.2014

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.04.2016

d) Okruh spravodajských jednotiek

01.04.2016

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením

01.04.2016

1. neonatológia,

01.04.2016

2. pediatria,

01.04.2016

3. jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov,

01.04.2016

4. jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov,

01.04.2016

5. jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov.

01.04.2016

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ambulanciu

01.04.2016

1. všeobecnej starostlivosti o deti a dorast,

01.04.2016

2. pediatrickej kardiológie,

01.04.2016

3. lekárskej genetiky.

01.04.2016

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý určil zriedkavú chorobu (s výskytom menším ako 1 : 2 000).

01.04.2014

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.04.2016

Do 30 dní od určenia choroby.

01.04.2014

Do 30 dní od ukončenia genetického vyšetrenia.

01.04.2014

Príloha č. 4 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

01.04.2014

NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV SO SRDCOVOCIEVNYM OCHORENÍM

01.04.2014

a) Podrobnosti o obsahu

01.04.2016

V národnom registri pacientov so srdcovocievnym ochorením sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou:

01.04.2014

1. zhubný nádor srdca, medzipľúcia a pohrudnice (C38.0 – C38.8),

01.04.2014

2. zdĺhavé reumatické choroby srdca (I05.0 – I08.9),

01.04.2014

3. hypertenzná choroba (I10.00 – I15.91),

01.04.2014

4. ischemická choroba srdca (I20.0 – I25.9),

01.04.2014

5. iné choroby srdca (I30.0 – I43.8, I45.0, I47.0 – I50.9),

01.04.2014

6. aneuryzma a rázštepová vydutina aorty (I71.0 – I71.9),

01.04.2014

7. poranenie srdca (S26.0 – S26.9).

01.04.2014

Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením zahŕňa:

01.04.2014

1. register pacientov s akútnym koronárnym syndrómom,

01.04.2014

2. register detí s hypertenziou,

01.04.2014

3. register kardiochirurgických výkonov.

01.04.2014

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

01.04.2014

Zoznam hlásení:

01.04.2014

1. hlásenie akútneho koronárneho syndrómu,

01.04.2014

2. hlásenie hypertenzie u detí,

01.04.2014

3. hlásenie kardiochirurgického výkonu.

01.04.2016

Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie choroby, intervenčné výkony, liečba, rodinná a osobná anamnéza a rizikové faktory životného štýlu.

01.04.2014

c) Použitá metóda získavania údajov

01.04.2014

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.04.2014

d) Okruh spravodajských jednotiek

01.04.2014

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením:

01.04.2014

1. vnútorné lekárstvo vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti so zameraním na metabolické poruchy a poruchy
rytmov,

01.04.2014

2. kardiológia vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti so zameraním na metabolické poruchy a poruchy rytmov,

01.04.2014

3. geriatria vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti so zameraním na metabolické poruchy a poruchy rytmov,

01.04.2014

4. anestéziológia a intenzívna medicína,

01.04.2014

5. kardiochirurgia.

01.04.2014

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci kardiologickú ambulanciu a ambulanciu pediatrickej kardiológie.

01.04.2014

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.04.2016

Do 30 dní od určenia choroby.

01.04.2014

Do 30 dní od vykonania operačného výkonu.

01.04.2014

Príloha č. 5 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

01.04.2014

NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S NEUROLOGICKÝM OCHORENÍM

01.04.2014

a) Podrobnosti o obsahu

01.04.2016

V národnom registri pacientov s neurologickým ochorením sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou:

01.04.2014

1. Parkinsonova choroba (G20.00 – G20.91),

01.04.2014

2. Alzheimerova choroba (G30.0 – G30.9),

01.04.2014

3. skleróza multiplex (G35.0 – G35.9),

01.04.2014

4. tranzitórna ischemická ataka (G45.02 – G45.99),

01.04.2014

5. polyneuropatia a iné poruchy periférneho nervového systému (G60.0 – G64),

01.04.2014

6. choroby neurosvalovej platničky a svalu (G70.0 – G73.7),

01.04.2014

7. cievna choroba mozgu (I60.0 – I64).

01.04.2014

Národný register pacientov s neurologickým ochorením zahŕňa:

01.04.2014

1. register cievnych mozgových príhod,

01.04.2014

2. register sklerózy multiplex,

01.04.2014

3. register neurodegeneratívnych chorôb,

01.04.2014

4. register neuromuskulárnych chorôb.

01.04.2014

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

01.04.2014

Zoznam hlásení:

01.04.2014

1. hlásenie cievnej mozgovej príhody,

01.04.2014

2. hlásenie sklerózy multiplex,

01.04.2014

3. hlásenie neurodegeneratívnej choroby,

01.04.2014

4. hlásenie neuromuskulárnej choroby.

01.04.2016

Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie choroby, liečba, rodinná a osobná anamnéza a rizikové faktory životného štýlu.

01.04.2014

c) Použitá metóda získavania údajov

01.04.2014

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.04.2014

d) Okruh spravodajských jednotiek

01.04.2014

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením neurológia.

01.04.2014

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.04.2016

Do 30 dní od určenia klinickej choroby.

01.04.2014

Príloha č. 6 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

01.04.2014

NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S CHRONICKÝM OCHORENÍM PĽÚC

01.04.2014

a) Podrobnosti o obsahu

01.04.2016

V národnom registri pacientov s chronickým ochorením pľúc sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou:

01.04.2014

1. sarkoidóza (D86.0),

01.04.2014

2. cystická fibróza (E84.0, E84.58 – E84.9),

01.04.2014

3. syndróm spánkového apnoe (G47.3),

01.04.2014

4. chronická obštrukčná choroba pľúc (J44.00 – J44.99),

01.04.2014

5. astma (J45.0 – J45.9),

01.04.2014

6. intersticiálna choroba pľúc (J98.2, J98.4, J98.50, J98.58, J99.1),

01.04.2014

7. pneumónia získaná v komunite (J15.0 – J15.9, J16.0, J16.8, J18.08),

01.04.2014

8. stavy po transplantácii pľúc (Z94.2 – Z92.3).

01.04.2014

Národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc zahŕňa:

01.04.2014

1. register chronickej obštrukčnej choroby pľúc,

01.04.2014

2. register bronchiálnej astmy,

01.04.2014

3. register cystickej fibrózy,

01.04.2014

4. register inej chronickej choroby pľúc.

01.04.2014

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

01.04.2014

Zoznam hlásení:

01.04.2014

1. hlásenie chronickej obštrukčnej choroby pľúc,

01.04.2014

2. hlásenie cystickej fibrózy,

01.04.2014

3. hlásenie bronchiálnej astmy,

01.04.2014

4. hlásenie inej chronickej choroby pľúc.

01.04.2016

Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie choroby, liečba, rodinná a osobná anamnéza a rizikové faktory životného štýlu.

01.04.2014

c) Použitá metóda získavania údajov

01.04.2014

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.04.2014

d) Okruh spravodajských jednotiek

01.04.2014

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci ambulanciu:

01.04.2014

1. pneumologicko-ftizeologickú,

01.04.2014

2. klinickej imunológie a alergológie.

01.04.2014

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.04.2016

Do 30 dní od určenia choroby.

01.04.2014

Príloha č. 7 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

01.04.2014

NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV S TUBERKULÓZOU

01.04.2014

a) Podrobnosti o obsahu

01.04.2016

V národnom registri pacientov s tuberkulózou sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou:

01.04.2014

1. tuberkulóza (A15.0 – A19.9),

01.04.2014

2. infekcie vyvolané inými mykobaktériami (A31.0 – A31.9).

01.04.2014

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

01.04.2014

Zoznam hlásení:

01.04.2014

1. hlásenie tuberkulózy,

01.04.2014

2. kontrolné hlásenie tuberkulózy.

01.04.2016

Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav a jeho prognóza, určenie choroby, liečba, zdravotno-sociálna starostlivosť.

01.04.2014

c) Použitá metóda získavania údajov

01.04.2014

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.04.2014

d) Okruh spravodajských jednotiek

01.04.2014

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci pneumológicko-ftizeológickú ambulanciu.

01.04.2014

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.04.2016

Do 30 dní od určenia definitívnej choroby.

01.04.2014

Kontrolné hlásenie do 12 mesiacov od ukončenia liečby.

01.04.2014

Príloha č. 8 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

01.04.2014

NÁRODNÝ ARTROPLASTICKÝ REGISTER

01.04.2014

a) Podrobnosti o obsahu

01.04.2016

V národnom artroplastickom registri sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch, ktorí podstúpili primárnu a/alebo revíznu aloplastickú operáciu indikovanú pre chorobu:

01.04.2014

1. artróza (M16.0 – M16.9, M17.0 – M17.9, M19.01 – M19.99),

01.04.2014

2. zlomenina pleca a ramena (S42.0 – S42.9),

01.04.2014

3. zlomenina stehnovej kosti (S72.00 – S72.9),

01.04.2014

4. zlomenina predkolenia vrátane členka (S82.0 – S82.9).

01.04.2014

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

01.04.2014

Zoznam hlásení:

01.04.2014

1. hlásenie implantácie primárnej endoprotézy bedrového kĺbu,

01.04.2014

2. hlásenie revízie endoprotézy bedrového kĺbu,

01.04.2014

3. hlásenie implantácie primárnej endoprotézy kolenného kĺbu,

01.04.2014

4. hlásenie revízie endoprotézy kolenného kĺbu,

01.04.2014

5. hlásenie implantácie primárnej endoprotézy ramenného kĺbu,

01.04.2014

6. hlásenie revízie endoprotézy ramenného kĺbu,

01.04.2014

7. hlásenie implantácie primárnej endoprotézy členkového kĺbu,

01.04.2014

8. hlásenie revízie endoprotézy členkového kĺbu.

01.04.2016

Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie choroby, typy operačných výkonov a typy implantátov podľa ich konštrukcie.

01.04.2014

c) Použitá metóda získavania údajov

01.04.2014

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.04.2014

d) Okruh spravodajských jednotiek

01.04.2014

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením:

01.04.2014

1. ortopédia,

01.04.2014

2. chirurgia,

01.04.2014

3. úrazová chirurgia.

01.04.2014

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.04.2014

Do 30 dní od vykonania operačného alebo iného ortopedického výkonu.

01.04.2014

Príloha č. 9 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

01.04.2014

NÁRODNÝ REGISTER PACIENTOV SO ZÁPALOVÝM REUMATICKÝM OCHORENÍM

01.04.2014

a) Podrobnosti o obsahu

01.04.2016

V národnom registri pacientov so zápalovým reumatickým ochorením sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou:

01.04.2014

1. alkaptonúria (E70.2),

01.04.2014

2. zápalové polyartropatie (M05.00 – M08.99),

01.04.2014

3. systémové choroby spojivového tkaniva (M31.0 – M34.9),

01.04.2014

4. spondylitis ankylosans (M45.00 – M45.09).

01.04.2014

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

01.04.2014

Zoznam hlásení:

01.04.2014

hlásenie zápalovej reumatickej choroby.

01.04.2016

Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie choroby, liečba, rodinná a osobná anamnéza.

01.04.2014

c) Použitá metóda získavania údajov

01.04.2014

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.04.2014

d) Okruh spravodajských jednotiek

01.04.2014

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením reumatológia.

01.04.2014

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci reumatologickú ambulanciu alebo ambulanciu pediatrickej reumatológie.

01.04.2014

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.04.2016

Do 30 dní od určenia choroby.

01.04.2014

Príloha č. 10 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

01.04.2014

NÁRODNÝ REGISTER OSÔB S ÚRAZOM VYŽADUJÚCIM POSKYTNUTIE ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

01.04.2014

a) Podrobnosti o obsahu

01.04.2016

V národnom registri osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o pacientoch s chorobou:

01.04.2014

1. poranenia hlavy, krku (S00.00 – S19.9),

01.04.2014

2. poranenie hrudníka (S20.0 – S29.9),

01.04.2014

3. poranenie brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy (S30.0 – S39.9),

01.04.2014

4. poranenie pleca a ramena, lakťa a predlaktia, zápästia a ruky (S40.0 – S69.9),

01.04.2014

5. poranenie bedra a stehna, kolena a predkolenia, členkového kĺbu a nohy (S70.0 – S99.9),

01.04.2014

6. poranenia postihujúce viaceré oblasti tela (T00.0 – T07),

01.04.2014

7. účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným otvorom (T15.0 – T19.9),

01.04.2014

8. popáleniny a poleptania (T20.0 – T32.99),

01.04.2014

9. omrzliny (T33.0 – T35.7),

01.04.2014

10. otrava liečivami, liekmi a biologickými látkami/toxické účinky látok používaných mimo lekárstva
(T36.0 – T65.9),

01.04.2014

11. iné bližšie neurčené účinky vonkajších príčin (T66 – T78.9),

01.04.2014

12. vystavenie účinkom živých mechanických síl (W50 – W64.9),

01.04.2014

13. utopenie a topenie (W65 – W74.9),

01.04.2014

14. iné náhodné udusenie (W75 – W84.9).

01.04.2014

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

01.04.2014

Zoznam hlásení:

01.04.2014

hlásenie úrazu vyžadujúceho poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

01.04.2016

Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných údajov je klinický stav, určenie choroby, liečba, informácie o okolnostiach vzniku úrazu, následky úrazu, resp. liečenia u detí.

01.04.2014

c) Použitá metóda získavania údajov

01.04.2014

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.04.2014

d) Okruh spravodajských jednotiek

01.04.2014

Poskytovateľ ústavnej starostlivosti s oddelením chirurgia, úrazová chirurgia a ortopédia.

01.04.2014

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.04.2014

Do 30 dní od prepustenia z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

01.04.2014

Príloha č. 11 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

01.04.2014

NÁRODNÝ REGISTER OSÔB S PODOZRENÍM NA ICH ZANEDBÁVANIE, TÝRANIE, ZNEUŽÍVANIE A OSÔB, NA KTORÝCH BOLO PÁCHANÉ NÁSILIE

01.04.2014

a) Podrobnosti o obsahu

01.04.2014

V národnom registri osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie sa zhromažďujú a spracovávajú údaje o podozrení na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie identifikované na základe prítomnosti špecifických alebo nešpecifických príznakov poškodenia fyzického zdravia alebo psychického zdravia osôb.

01.04.2014

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

01.04.2014

Zoznam hlásení:

01.04.2014

hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby.

01.04.2014

Obsahom zhromažďovaných a spracovávaných dát sú údaje o osobách, ktorých fyzické a/alebo duševné príznaky by mohli byť prejavom zanedbávania, týrania alebo zneužívania, a okolnostiach, za ktorých mohlo k takýmto stavom dôjsť.

01.04.2014

c) Použitá metóda získavania údajov

01.04.2014

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.04.2014

d) Okruh spravodajských jednotiek

01.04.2014

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

01.04.2014

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.04.2014

Do troch pracovných dní od zistenia podozrenia.

01.04.2016

Príloha č. 12 k vyhláške č. 74/2014 Z. z.

01.04.2016

NÁRODNÝ REGISTER ASISTOVANEJ REPRODUKCIE

01.04.2016

a) Podrobnosti o obsahu

01.04.2016

V národnom registri asistovanej reprodukcie sa zhromažďujú a spracúvajú údaje o pacientkach s chorobou ženská neplodnosť (N97.0 – N97.9) alebo inou chorobou, ktorá je prekážkou otehotnenia.

01.04.2016

b) Zoznam hlásení a ich charakteristika

01.04.2016

Zoznam hlásení

01.04.2016

Hlásenie o pacientke s asistovanou reprodukciou.

01.04.2016

Obsahom zhromažďovaných a spracúvaných údajov je klinický stav pacientky, ktorá podstúpila výkon asistovanej reprodukcie, údaj o spôsobe umelého oplodnenia a o počte živo narodených detí, ktoré sa narodili po procese umelého oplodnenia.

01.04.2016

c) Použitá metóda získavania údajov

01.04.2016

Vyčerpávajúce zisťovanie.

01.04.2016

d) Okruh spravodajských jednotiek

01.04.2016

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore reprodukčná medicína.

01.04.2016

e) Podrobnosti o lehotách hlásení

01.04.2016

Do 60 dní od vykonania výkonu asistovanej reprodukcie.

01.04.2016

Do 30 dní od narodenia dieťaťa.

Poznámky pod čiarou

01.04.2014

1) § 3 písm. i) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

01.04.2016

2) § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.