Nariadenie vlády č. 7/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku

Čiastka 6/2014
Platnosť od 30.01.2014
Účinnosť od 01.02.2014
01.02.2014

7

01.02.2014

NARIADENIE VLÁDY

01.02.2014

Slovenskej republiky

01.02.2014

z 8. januára 2014

01.02.2014

o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku

01.02.2014

Vláda Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 506/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.02.2014

§ 1

01.02.2014

Obsah žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady

01.02.2014

(1) Žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady obsahuje

01.02.2014

a) identifikačné údaje o osobe oprávnenej na uplatnenie nároku na finančnú náhradu,

01.02.2014

b) zoznam dotknutých pozemkov označených parcelným číslom podľa registra „C“ alebo registra „E“, ich výmeru a druh pozemku, číslo listu vlastníctva alebo pozemkovoknižnej vložky s uvedením kraja, okresu, obce, katastrálneho územia.

01.02.2014

(2) Prílohu žiadosti tvorí

01.02.2014

a) doklad oprávňujúci žiadateľa na podanie žiadosti, najmä

01.02.2014

1. písomné splnomocnenie spoluvlastníkov pozemku s úradne osvedčenými podpismi pre osobu oprávnenú na uplatnenie nároku na finančnú náhradu [§ 61e ods. 4 písm. b) zákona],

01.02.2014

2. výpis z registra pozemkových spoločenstiev,

01.02.2014

3. nájomná zmluva, ak z nej žiadateľovi vyplýva právo na podanie žiadosti (§ 61e ods. 5 zákona),

01.02.2014

b) identifikácia parciel podľa osobitného predpisu,1) ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva,

01.02.2014

c) grafický prienik stavu katastra nehnuteľností s dielcami tvoriacimi predmet finančnej náhrady na lesných pozemkoch,

01.02.2014

d) grafický prienik stavu katastra nehnuteľností s iným mapovým podkladom, ak je nevyhnutný na výpočet finančnej náhrady,

01.02.2014

e) kópie dokladov potvrdzujúcich obmedzenie bežného obhospodarovania, najmä právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, z ktorého obmedzenie bežného obhospodarovania vyplýva,

01.02.2014

f) výpis z popisu porastov a návrhu hospodárskych opatrení podľa programu starostlivosti o lesy pre dielce zodpovedajúci bežnému obhospodarovaniu pozemku, ktorý vychádza zo skutočného stavu porastu, zohľadňuje modely bežného hospodárenia a je vypracovaný a potvrdený odborne spôsobilou osobou na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy alebo iné podklady s obmedzujúcimi požiadavkami orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny zapracované do programu starostlivosti o lesy, ak ide o porastovú plochu lesných pozemkov,

01.02.2014

g) znalecký posudok o výpočte finančnej náhrady vrátane podkladov, na ktorých základe bol znalecký posudok vypracovaný, ak nie sú predložené podľa písmen a) až f), a doklad o vyúčtovaní nákladov za jeho vypracovanie,

01.02.2014

h) čestné vyhlásenie o majetkovej ujme, náhrade za obmedzenie bežného obhospodarovania alebo inej náhrade vzťahujúcej sa na dotknutý pozemok s uvedením obdobia, za ktoré bola uhradená do termínu podania žiadosti, ak ide o obmedzenie výkonu činnosti na základe požiadavky orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny,

01.02.2014

i) čestné vyhlásenie o výške dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na úhradu zvýšených nákladov na obhospodarovanie pozemku oproti bežnému obhospodarovaniu do termínu podania žiadosti,

01.02.2014

j) čestné vyhlásenie, že poľnohospodársky pozemok bol bežne obhospodarovaný podľa osobitného predpisu,2)

01.02.2014

k) výpočet výšky dane z nehnuteľností na dotknutých pozemkoch, o ktorú bol žiadateľ oslobodený,3) za obdobie, na ktoré si uplatňuje finančnú náhradu,

01.02.2014

l) doklad o rozhodnutí o využití územia alebo o povolení činnosti podľa osobitných predpisov;4) doklad sa nevyžaduje, ak sa žiadosť vzťahuje na uplatnenie finančnej náhrady pri poľnohospodárskej a lesníckej činnosti podľa § 2 a 3.

01.02.2014

(3) Žiadateľ môže na podporu svojej žiadosti podľa odseku 1 priložiť aj iné písomné a mapové doklady preukazujúce splnenie podmienok na úhradu finančnej náhrady.

01.02.2014

(4) Ak sa žiadosť uplatňuje na vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady na lesných pozemkoch, žiadateľ predkladá

01.02.2014

a) pri prvej žiadosti o vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady všetky prílohy uvedené v odseku 2 a výpočet výšky pomernej časti finančnej náhrady za kalendárne roky, za ktoré sa finančná náhrada uplatňuje,

01.02.2014

b) pri ďalšej žiadosti o vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady, ktorá nasleduje najmenej rok po uplynutí kalendárneho roku, za ktorý sa pomerná časť finančnej náhrady uplatňovala, žiadateľ predkladá len

01.02.2014

1. čestné vyhlásenie, že nedošlo k zmenám skutočností uvedených v prvej žiadosti o vyplatenie pomernej časti finančnej náhrady,

01.02.2014

2. doklad o priznaní pomernej časti finančnej náhrady za predchádzajúce kalendárne roky,

01.02.2014

3. výpočet pomernej časti finančnej náhrady za kalendárne roky, za ktoré sa pomerná časť finančnej náhrady uplatňuje.

01.02.2014

§ 2

01.02.2014

Spôsob výpočtu finančnej náhrady na poľnohospodárskom pozemku

01.02.2014

(1) Finančná náhrada na poľnohospodárskom pozemku5) v dôsledku zvýšenia nákladov nad bežné obhospodarovanie pozemku je rozdiel medzi skutočnými nákladmi vynaloženými na obhospodarovanie pozemku a priemernými nákladmi v danej výrobnej oblasti v tom istom kalendárnom roku.

01.02.2014

(2) Finančná náhrada na poľnohospodárskom pozemku v dôsledku zníženia produkcie je rozdiel medzi priemernou produkciou v danej výrobnej oblasti a dosiahnutou produkciou v tom istom kalendárnom roku.

01.02.2014

(3) Celková finančná náhrada na poľnohospodárskom pozemku sa vypočíta ako súčet náhrad podľa odsekov 1 a 2. Od uvedeného súčtu sa odpočíta výška oslobodenia od dane z pozemkov,3) výška nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť a výška dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu6) poskytnutých na úhradu zvýšených nákladov na obhospodarovanie pozemku oproti bežnému obhospodarovaniu.

01.02.2014

(4) Spôsob výpočtu finančnej náhrady na poľnohospodárskom pozemku je uvedený v prílohe č. 1.

01.02.2014

§ 3

01.02.2014

Spôsob výpočtu finančnej náhrady na lesnom pozemku

01.02.2014

(1) Finančná náhrada na lesnom pozemku v dôsledku straty alebo zníženia výnosu z dreva je rozdiel výnosu z ťažby dreva pri bežnom obhospodarovaní a výnosu z ťažby dreva pri obmedzenom obhospodarovaní v dielcoch alebo ich častiach, v ktorých obmedzenie vzniklo. Finančná náhrada sa vzťahuje na obdobie platnosti programu starostlivosti o lesy [§ 61e ods. 6 písm. b) zákona] a vychádza zo skutočného stavu porastu so zohľadnením modelov bežného a obmedzeného hospodárenia a uplynulej časti obnovnej doby. Finančnú náhradu na lesných pozemkoch s predpisom výchovných ťažieb pri bežnom obhospodarovaní možno uplatniť, len ak ide o hmotový predpis ťažby v programe starostlivosti o lesy. Po úplnom nahradení straty výnosu z dreva v dielcoch vzniká nový nárok na finančnú náhradu až po uplynutí periódy rubnej doby bežného obhospodarovania.

01.02.2014

(2) Finančná náhrada na lesnom pozemku v dôsledku zvýšených nákladov obhospodarovania je rozdiel medzi skutočnými nákladmi na požadované obhospodarovanie, ktoré vychádza z obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ustanovených zákonom, a nákladmi na bežné obhospodarovanie v dielcoch alebo ich častiach.

01.02.2014

(3) Finančná náhrada na lesnom pozemku v dôsledku obmedzenia spracovania dreva pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch7) sa určuje podľa odseku 1 alebo odseku 2 so zohľadnením výnosov zo spracovaného dreva a uhradených náhrad v predchádzajúcich obdobiach.

01.02.2014

(4) Výsledná hodnota finančnej náhrady na lesnom pozemku sa vypočíta ako súčet odôvodnených čiastkových náhrad uvedených v prílohe č. 2 v písmenách A až E, od ktorého sa odpočíta výška oslobodenia od dane z pozemkov,3) výška nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť za obdobie trvania nájmu alebo zmluvnej starostlivosti a výška vyplatených dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu6) vzťahujúcich sa na predmet ujmy a obdobie, na ktoré sa uplatňuje.

01.02.2014

(5) Spôsob výpočtu finančnej náhrady na lesnom pozemku je uvedený v prílohe č. 2.

01.02.2014

§ 4

01.02.2014

Spôsob výpočtu finančnej náhrady na inom pozemku

01.02.2014

(1) Finančná náhrada na inom pozemku, ako je uvedené v § 2 a 3 v dôsledku zvýšenia nákladov na obhospodarovanie z dôvodu obmedzení a opatrení vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody, je rozdiel medzi skutočnými odôvodnenými nákladmi a nákladmi na obhospodarovanie rovnakého pozemku v tom istom období pri bežnom obhospodarovaní.

01.02.2014

(2) Finančná náhrada na inom pozemku stratou alebo znížením produkcie je rozdiel medzi dosiahnutou produkciou a produkciou dosiahnutou pri bežnom obhospodarovaní rovnakého pozemku v tom istom období.

01.02.2014

(3) Spôsob výpočtu finančnej náhrady na inom pozemku je uvedený v prílohe č. 3.

01.02.2014

§ 5

01.02.2014

Spôsob určenia výšky nájomného za pozemok a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť o pozemok

01.02.2014

(1) Spôsob určenia minimálnej výšky a maximálnej výšky nájomného za pozemok je uvedený v § 61 ods. 7 zákona. Ak ide o lesný pozemok, spôsob výpočtu maximálnej výšky nájomného a odplaty za zmluvnú starostlivosť je uvedený v prílohe č. 4 okrem spôsobu výpočtu maximálnej výšky nájomného za lesné pozemky podľa odseku 3. Výška nájomného sa určuje jednotne pre všetky pozemky rovnakého druhu v jednom ekologicko-funkčnom priestore v rozsahu minimálnej a maximálnej výšky nájomného určenej podľa odseku 2.

01.02.2014

(2) Pre každý druh pozemku v príslušnom ekologicko-funkčnom priestore, okrem lesných pozemkov podľa odseku 3, sa určí výška finančnej náhrady ako priemer maximálnej výšky finančnej náhrady na jednotlivých pozemkoch rovnakého druhu. Takto určená výška finančnej náhrady sa považuje za maximálnu výšku nájomného a odplaty za zmluvnú starostlivosť pre daný druh pozemku v príslušnom ekologicko-funkčnom priestore.

01.02.2014

(3) Na výpočet maximálnej výšky nájomného za lesné pozemky bez lesných porastov nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach, okrem zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií, sa použije osobitný predpis.8)


01.02.2014

§ 6

01.02.2014

Zrušovacie ustanovenie

01.02.2014

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady.

01.02.2014

§ 7

01.02.2014

Účinnosť

01.02.2014

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2014.


01.02.2014

Robert Fico v. r.


01.02.2014

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 7/2014 Z. z.

01.02.2014

SPÔSOB VÝPOČTU FINANČNEJ NÁHRADY NA POĽNOHOSPODÁRSKOM POZEMKU

01.02.2014

A. Náhrada za zvýšenie nákladov na obhospodarovanie pozemku

01.02.2014

1. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre rastlinnú výrobu v dôsledku zvýšenia nákladov (U1)

01.02.2014

U1 = (V1sk – V1st) . p

01.02.2014

2. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre živočíšnu výrobu v dôsledku zvýšenia nákladov (U2)

01.02.2014

U2 = (V2sk – V2st) . 3,65 . m

01.02.2014

B. Náhrada za zníženie produkcie

01.02.2014

1. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre rastlinnú výrobu v dôsledku zníženia produkcie (U3)

01.02.2014

U3 = (Q1st – Q1sk) . p

01.02.2014

2. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre živočíšnu výrobu v dôsledku zníženia produkcie (U4)

01.02.2014

U4 = (Q2st – Q2sk) . 3,65 . m

01.02.2014

C. Celková náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania

01.02.2014

V opodstatnených prípadoch je možná aj kombinácia jednotlivých čiastkových úhrad vypočítaných podľa vzorcov U1 až U4. Suma jednotlivých čiastkových úhrad sa zníži o vyplatené dotácie, príspevky a oslobodenia od dane z pozemkov a výšku nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť. K výslednej hodnote sa pripočíta vyúčtovanie nákladov za vypracovanie znaleckého posudku.

01.02.2014

U = (U1... + ...U4) – (Ksp + Da + Knzs) + Z

01.02.2014

Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

01.02.2014

V1sk – skutočné náklady pri obmedzení na 1 ha plodiny,

01.02.2014

V1st – priemerné (štatistické) náklady na 1 ha plodiny v príslušnej výrobnej oblasti,

01.02.2014

p – plocha pozemku s obmedzením bežného obhospodarovania v ha,

01.02.2014

V2sk – skutočné náklady pri obmedzení pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus,

01.02.2014

V2st – priemerné (štatistické) náklady pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus,

01.02.2014

m – počet kusov príslušnej kategórie zvierat, ktorých sa dotýka obmedzenie,

01.02.2014

Q1st – finančne vyjadrená priemerná (štatistická) produkcia plodiny na 1 ha v príslušnej výrobnej oblasti,

01.02.2014

Q1sk – finančne vyjadrená skutočná produkcia pri obmedzení na 1 ha v príslušnej výrobnej oblasti,

01.02.2014

Q2st – finančne vyjadrená priemerná (štatistická) produkcia pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus,

01.02.2014

Q2sk – finančne vyjadrená skutočná produkcia pri obmedzení pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus,

01.02.2014

U – celková náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania,

01.02.2014

Ksp – výška dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na úhradu zvýšených nákladov na obhospodarovanie pozemku oproti bežnému obhospodarovaniu,

01.02.2014

Da – oslobodenie od dane z pozemkov, ktoré sú predmetom náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, o ktorú bol žiadateľ oslobodený, za obdobie, na ktoré si uplatňuje náhradu ujmy,

01.02.2014

Knzs – výška nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť,

01.02.2014

Z – náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.

01.02.2014

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 7/2014 Z. z.

01.02.2014

SPÔSOB VÝPOČTU FINANČNEJ NÁHRADY NA LESNOM POZEMKU

01.02.2014

A. Spôsob výpočtu náhrady za stratu alebo zníženie výnosu z dreva v územiach so zákazom ťažby alebo s výnimočným povolením ťažby

01.02.2014

vzorec 01

01.02.2014

Použije sa pre územia s trvalým zákazom vykonávania hospodárskych činností (5. stupeň ochrany prírody).

01.02.2014

Pri obnovných ťažbách počas obnovnej doby platí:

01.02.2014

Σ % Tob + Σ %OK počas obnovnej doby ‹=100 %,

01.02.2014

pričom

01.02.2014

vzorec 02

01.02.2014

B. Spôsob výpočtu náhrady za zníženie výnosu z dreva v porastoch, napríklad s obmedzeným predpisom obnovnej ťažby s predĺženou rubnou dobou, dočasným zákazom ťažby, odsunom ťažieb mimo území s trvalým zákazom ťažby (5. stupeň ochrany prírody) – podľa písmena A

01.02.2014

vzorec 03

01.02.2014

Použije sa pre územia s požadovanou zníženou intenzitou úmyselných ťažieb alebo s dočasným zákazom zasahovania do porastu.

01.02.2014

Napríklad: Predĺženie obnovnej doby, predĺženie rubnej doby, odsun ťažieb oproti bežnému obhospodarovaniu z dôvodu druhovej ochrany a ochrany biotopov.

01.02.2014

Pri obnovných ťažbách platí:

01.02.2014

Σ % Tob + Σ % Ok počas obnovnej doby ‹=100 %,

01.02.2014

pričom

01.02.2014

vzorec 04

01.02.2014

C. Spôsob výpočtu náhrady za zvýšenie nákladov na bežné obhospodarovanie porastu

01.02.2014

U3,1 = (Nob1 – Nb1 ) . Taz

01.02.2014

– pre prípady, keď sa zvýšené náklady vypočítavajú podľa zrealizovaného objemu drevnej hmoty,

01.02.2014

U3,2 = (Nob2 – Nb2 ) . Pz

01.02.2014

– pre prípady, keď sa zvýšené náklady vypočítavajú podľa plochy, na ktorej sa realizoval zásah.

01.02.2014

Pri výpočte sa vychádza z podkladov dokladujúcich skutočné náklady pri požadovanom spôsobe obhospodarovania alebo vykonania činnosti. Náklady pri bežnom spôsobe obhospodarovania alebo vykonania činnosti sa odvodia z prevádzkových nákladov v podobných podmienkach pri rovnakých činnostiach.

01.02.2014

D. Spôsob výpočtu náhrady v prípade mimoriadnych okolností prírodných kalamít

01.02.2014

vzorec 05

01.02.2014

E. Iné možnosti výpočtu

01.02.2014

Znalec použije iný postup výpočtu, keď možno náhradu určiť objektívnejšie inou metodikou presnejšie zodpovedajúcou skutočnosti.

01.02.2014

F. Spôsob výpočtu celkovej hodnoty náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania

01.02.2014

V opodstatnených prípadoch je možná aj kombinácia jednotlivých čiastkových úhrad vypočítaných podľa vzorcov U1 až U4. Suma jednotlivých čiastkových úhrad sa zníži o vyplatené dotácie, príspevky a oslobodenia od dane z pozemkov a výšku nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť. K výslednej hodnote náhrady sa pripočíta vyúčtovanie nákladov za vypracovanie znaleckého posudku určené podľa osobitného predpisu.9)

01.02.2014

U5 = (U1...+... U4) – (Ksp + Da + Knzs) + Z

01.02.2014

Výpočet pomernej ročnej časti náhrady, ktorá sa bude vyplácať podľa § 61e ods. 8 zákona v priebehu platnosti programu starostlivosti o lesy sa v tomto prípade určí ako

01.02.2014

vzorec 06

01.02.2014

Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

01.02.2014

Un,m – vzorce výpočtu náhrady, n – druh obmedzenia bežného obhospodarovania, m – poradie vzorcov na výpočet daného druhu obmedzenia bežného obhospodarovania,

01.02.2014

U5PCN – pomerná ročná časť náhrady,

01.02.2014

VŠHLPMJ – jednotková všeobecná hodnota lesného porastu v eurách/ha v skutočnom veku porastu vypočítaná podľa osobitného predpisu,8)

01.02.2014

Ta – objem plánovaných výchovných alebo obnovných ťažieb podľa bežného obhospodarovania,

01.02.2014

Tob – objem obmedzených výchovných alebo obnovných ťažieb,

01.02.2014

Ok – objem kalamitného dreva v m3,

01.02.2014

Za – zásoba lesného porastu,

01.02.2014

P – plocha lesného porastu v ha,

01.02.2014

Σ % Tob – suma % obnovnej ťažby, ktorú bolo umožnené vykonať (aj v predošlých decéniách obnovnej doby) + percento obnovnej ťažby, ktorú nebolo umožnené vykonať, ale za ktorú bola vyplatená náhrada v predošlých decéniách obnovnej doby,

01.02.2014

Σ % Tob – suma % náhodnej ťažby, ktorú bolo umožnené vykonať + percento náhodnej ťažby, ktorú nebolo umožnené vykonať, ale za ktorú bola vyplatená náhrada v predošlých decéniách,

01.02.2014

VŠHLPMJa – jednotková všeobecná hodnota lesného porastu v eurách/ha vo veku v čase schválenia programu starostlivosti o lesy vypočítaná podľa osobitného predpisu,8)

01.02.2014

n – 3-percentná úroková sadzba,

01.02.2014

r – platnosť programu starostlivosti o lesy v rokoch alebo dĺžka obmedzenia v rokoch v rámci programu starostlivosti o lesy (ak obmedzenie netrvalo celé obdobie jeho platnosti),

01.02.2014

Nob1 – celkové jednotkové náklady pri požadovanom (obmedzenom) spôsobe obhospodarovania v eurách/m3,

01.02.2014

Nob2 – celkové jednotkové náklady pri požadovanom (obmedzenom) spôsobe obhospodarovania v eurách/ha,

01.02.2014

Nb1 – celkové jednotkové náklady bežného spôsobu obhospodarovania v eurách/m3,

01.02.2014

Nb2 – celkové jednotkové náklady bežného spôsobu obhospodarovania v eurách/ha,

01.02.2014

Taz – objem ťažby so zvýšenými nákladmi v m3,

01.02.2014

Pz – plocha zásahu so zvýšenými nákladmi v ha,

01.02.2014

% Okz – percento náhodnej ťažby, ktorú nebolo umožnené vykonať,

01.02.2014

Okz – objem náhodnej ťažby v m3, ktorú nebolo umožnené vykonať,

01.02.2014

k – koeficient zníženia hodnoty kalamitného dreva,

01.02.2014

Cda – cena dreva na pni,

01.02.2014

Cka – cena kalamitného dreva na pni,

01.02.2014

Ksp – vyplatené dotácie alebo príspevky z podporných fondov vzťahujúce sa na predmet ujmy a obdobie, na ktoré sa ujma uplatňuje podľa § 1 ods. 2 písm. i) a j),

01.02.2014

Da – oslobodenie od dane z pozemkov, ktoré sú predmetom náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, o ktorú bol žiadateľ oslobodený, za obdobie, na ktoré si uplatňuje náhradu ujmy,

01.02.2014

Knzs – výška nájomného alebo odplaty za zmluvnú starostlivosť (§ 61b a 61d zákona),

01.02.2014

Z – náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.

01.02.2014

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 7/2014 Z. z.

01.02.2014

SPÔSOB VÝPOČTU FINANČNEJ NÁHRADY NA INOM POZEMKU

01.02.2014

A. Spôsob výpočtu náhrady za zvýšenie nákladov na obhospodarovanie pozemku (U1)

01.02.2014

U1 = Uzv – Ubob + Z

01.02.2014

B. Spôsob výpočtu náhrady za zníženie alebo stratu produkcie (U2)

01.02.2014

U2 = Upbob – Upobob + Z

01.02.2014

Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

01.02.2014

Uzv – skutočne odôvodnené náklady na obhospodarovanie pozemku,

01.02.2014

Ubob – náklady na obhospodarovanie pozemku pri bežnom obhospodarovaní,

01.02.2014

Upbob – finančne vyjadrená produkcia dosiahnutá pri bežnom obhospodarovaní,

01.02.2014

Upobob – finančne vyjadrená produkcia dosiahnutá pri obmedzení bežného obhospodarovania,

01.02.2014

Z – náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.

01.02.2014

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 7/2014 Z. z.

01.02.2014

SPÔSOB VÝPOČTU MAXIMÁLNEJ VÝŠKY NÁJOMNÉHO A ODPLATY ZA ZMLUVNÚ STAROSTLIVOSŤ NA LESNOM POZEMKU

01.02.2014

A. Výpočet maximálnej výšky nájomného na lesnom pozemku sa vykoná výpočtom podľa vzťahu

01.02.2014

vzorec 07

01.02.2014

B. Výpočet maximálnej výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť na lesnom pozemku sa vykoná výpočtom podľa vzťahu

01.02.2014

VZSMJ = VNRRDMJ

01.02.2014

Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

01.02.2014

VNJMJ – výška nájomného na mernú jednotku (v eurách/m2),

01.02.2014

VZSMJ – výška odplaty za zmluvnú starostlivosť na mernú jednotku (v eurách/m2),

01.02.2014

VNRRDMJ – predpokladaná výška finančnej náhrady pre hospodársky súbor lesných typov na mernú jednotku a rubnú dobu pre hospodársky súbor lesných typov určená podľa vzorcov U1, U2, U3,1, U3,2 podľa prílohy č. 2 alebo ich kombinácie,

01.02.2014

DNJ – obdobie trvania nájmu (v rokoch),

01.02.2014

RD – rubná doba pre hospodársky súbor lesných typov.

Poznámky pod čiarou

01.02.2014

1) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

01.02.2014

2) § 3 až 8 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.02.2014

3) § 17 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

01.02.2014

4) Napríklad § 11 a 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 13, 32, 33, 39, 39b, 39c a 40 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 24 až 28 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, § 29 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, § 5 a 6 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

01.02.2014

5) § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z.

01.02.2014

6) Napríklad § 60 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka.

01.02.2014

7) § 28 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

01.02.2014

8) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

01.02.2014

9) Vyhláška ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a predkladateľov v znení neskorších predpisov.