Vyhláška č. 56/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Čiastka 19/2014
Platnosť od 13.03.2014
Účinnosť od 01.04.2014
01.04.2014

56

01.04.2014

VYHLÁŠKA

01.04.2014

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.04.2014

z 23. októbra 2013,

01.04.2014

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby a vzory informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

01.04.2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.04.2014

§ 1

01.04.2014

(1) Poučenie, ktoré predchádza informovanému súhlasu podľa § 40 ods. 3 zákona, sa vykoná bezodkladne po podaní žiadosti o vykonanie sterilizácie. Poučenie vykoná ošetrujúci zdravotnícky pracovník zdravotníckeho zariadenia, v ktorom osoba žiada o vykonanie sterilizácie, spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 zákona.

01.04.2014

(2) Vzory písomného informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v štátnom jazyku sú uvedené v prílohe č. 1.

01.04.2014

(3) Vzory písomného informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby v jazykoch národnostných menšín sú uvedené v prílohe č. 2.


01.04.2014

§ 2

01.04.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.


01.04.2014

Zuzana Zvolenská v. r.


01.04.2014

Príloha č. 1 k vyhláške č. 56/2014 Z. z.

01.04.2014

VZORY PÍSOMNÉHO INFORMOVANÉHO SÚHLASU PRED VYKONANÍM STERILIZÁCIE OSOBY V ŠTÁTNOM JAZYKU

01.04.2014

príloha 01

01.04.2014

Príloha č. 2 k vyhláške č. 56/2014 Z. z.

01.04.2014

VZORY PÍSOMNÉHO INFORMOVANÉHO SÚHLASU PRED VYKONANÍM STERILIZÁCIE OSOBY V JAZYKOCH NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

01.04.2014

príloha 02