Vyhláška č. 44/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky

Čiastka 15/2014
Platnosť od 25.02.2014
Účinnosť od 01.03.2014
01.03.2014

44

01.03.2014

VYHLÁŠKA

01.03.2014

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.03.2014

z 5. februára 2014,

01.03.2014

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky

01.03.2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.03.2014

§ 1

01.03.2014

(1) Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa § 10 ods. 1 písm. b) až e) a g) až l) zákona a ich charakteristiky sú uvedené v prílohe.

01.03.2014

(2) Hlásenie o úmrtí a príčinách smrti podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona sa získava spracovaním údajov z listu o prehliadke mŕtveho a štatistického hlásenia o úmrtí.


01.03.2014

§ 2

01.03.2014

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 763/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú záväzné štandardy pre zdravotnícku štatistiku.

01.03.2014

§ 3

01.03.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2014.


01.03.2014

Zuzana Zvolenská v. r.


01.03.2014

Príloha k vyhláške č. 44/2014 Z. z.

01.03.2014

ZISŤOVANIA UDALOSTÍ CHARAKTERIZUJÚCICH ZDRAVOTNÝ STAV POPULÁCIE

01.03.2014

1. Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti

01.03.2014

Značka zisťovania: Z (MZ SR) 1-12

01.03.2014

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

01.03.2014

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov, dĺžky ošetrovania, druhu vykonanej liečby, počtu zomretých. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku a k pohlaviu.

01.03.2014

Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

01.03.2014

b) Použitá metóda získavania údajov:

01.03.2014

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

01.03.2014

c) Okruh spravodajských jednotiek:

01.03.2014

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje zdravotnícke zariadenie: všeobecná nemocnica, špecializovaná nemocnica, liečebňa, hospic, dom ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenie biomedicínskeho výskumu.

01.03.2014

d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

01.03.2014

Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

01.03.2014

Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.03.2014

2. Správa o rodičke

01.03.2014

Značka zisťovania: Z (MZ SR) 4-12

01.03.2014

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

01.03.2014

Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele, ktoré sú previazané s ukazovateľmi sledovanými v Správe o novorodencovi a týkajú sa všeobecných údajov o rodičke, o priebehu tehotenstva a pôrodu, základných údajov o novorodencovi a údajov, týkajúcich sa odporučenej zdravotnej starostlivosti súvisiacej s pôrodom.

01.03.2014

Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

01.03.2014

b) Použitá metóda získavania údajov:

01.03.2014

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

01.03.2014

c) Okruh spravodajských jednotiek:

01.03.2014

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením gynekológia a pôrodníctvo.

01.03.2014

d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

01.03.2014

Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

01.03.2014

Lehota na odovzdanie údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

01.03.2014

3. Správa o novorodencovi

01.03.2014

Značka zisťovania: Z (MZ SR) 5-12

01.03.2014

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

01.03.2014

Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele, ktoré sú previazané s ukazovateľmi sledovanými v Správe o rodičke a týkajú sa všeobecných údajov o rodičoch novorodenca, o pôrodnej a popôrodnej zdravotnej starostlivosti a stave novorodenca, informácií o prepustení alebo o úmrtí novorodenca.

01.03.2014

Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

01.03.2014

b) Použitá metóda získavania údajov:

01.03.2014

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

01.03.2014

c) Okruh spravodajských jednotiek:

01.03.2014

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením neonatológia, pediatria, pediatrická anestéziológia, jednotka intenzívnej starostlivosti pediatrická, jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, alebo jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov.

01.03.2014

d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

01.03.2014

Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

01.03.2014

Lehota na odovzdanie údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.

01.03.2014

4. Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva

01.03.2014

Značka zisťovania: Z (MZ SR) 7-12

01.03.2014

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

01.03.2014

Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu spontánnych potratov, umelých prerušení tehotenstva a ostatných potratov podľa veku ženy, počtu živo narodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, počtu doterajších umelých prerušení tehotenstva.

01.03.2014

Spravodajské jednotky zašlú prvú kópiu trojlistovej súpravy Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Národnému centru zdravotníckych informácií.

01.03.2014

b) Použitá metóda získavania údajov:

01.03.2014

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

01.03.2014

c) Okruh spravodajských jednotiek:

01.03.2014

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením gynekológia a pôrodníctvo alebo poskytovateľ jednodňovej zdravotnej starostlivosti s odborným zameraním gynekológia a pôrodníctvo.

01.03.2014

d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

01.03.2014

Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

01.03.2014

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.03.2014

5. Hlásenie pohlavnej choroby

01.03.2014

Značka zisťovania: Z (MZ SR) 8-12

01.03.2014

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

01.03.2014

Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu a charakteru chorôb prenášaných sexuálnym stykom. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku, pohlaviu a k územiu.

01.03.2014

Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

01.03.2014

b) Použitá metóda získavania údajov:

01.03.2014

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

01.03.2014

c) Okruh spravodajských jednotiek:

01.03.2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

01.03.2014

d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

01.03.2014

Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

01.03.2014

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.03.2014

6. Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

01.03.2014

Značka zisťovania: Z (MZ SR) 12-12

01.03.2014

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

01.03.2014

Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa novopriznaných chorôb z povolania alebo ohrozeniach chorobou z povolania v členení podľa pohlavia, veku, zamestnania, ekonomickej aktivity zamestnávateľa, závažnosti choroby pri akútnej a chronickej forme, expozície – príčinného faktora, expozície – produktu podľa použitia, dĺžky expozície škodlivým faktorom a schopnosti doterajšieho výkonu práce.

01.03.2014

Spravodajské jednotky zašlú III. oddiel Hlásenia choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania Národnému centru zdravotníckych informácií.

01.03.2014

b) Použitá metóda získavania údajov:

01.03.2014

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

01.03.2014

c) Okruh spravodajských jednotiek:

01.03.2014

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením alebo ambulanciou s odborným zameraním pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, dermatovenerológia.

01.03.2014

d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

01.03.2014

Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

01.03.2014

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.03.2014

7. Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti

01.03.2014

Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 1-12

01.03.2014

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

01.03.2014

Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov prijatých do ústavnej psychiatrickej starostlivosti, príčiny prijatia, dĺžky ošetrovania, druhu vykonanej liečby. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku, pohlaviu a k územiu.

01.03.2014

Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

01.03.2014

b) Použitá metóda získavania údajov:

01.03.2014

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

01.03.2014

c) Okruh spravodajských jednotiek:

01.03.2014

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením psychiatria, medicína drogových závislostí, gerontopsychiatria, detská psychiatria alebo neuropsychiatria.

01.03.2014

d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

01.03.2014

Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

01.03.2014

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.03.2014

8. Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

01.03.2014

Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 2-12

01.03.2014

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

01.03.2014

Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu a intenzity úmyselných sebapoškodení, príčiny, druh, spôsob poškodenia a poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Údaje sa sledujú vo vzťahu k veku, pohlaviu a územiu.

01.03.2014

Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

01.03.2014

b) Použitá metóda získavania údajov:

01.03.2014

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

01.03.2014

c) Okruh spravodajských jednotiek:

01.03.2014

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením alebo ambulanciou s odborným zameraním psychiatria, medicína drogových závislostí, gerontopsychiatria alebo detská psychiatria, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

01.03.2014

d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

01.03.2014

Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

01.03.2014

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.03.2014

9. Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe

01.03.2014

Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 3-12

01.03.2014

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

01.03.2014

Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov s ukončenou kúpeľnou liečbou v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, dĺžky liečby a druhu vykonanej liečby. Údaje sa sledujú vo vzťahu k diagnózam, veku, pohlaviu a k územiu.

01.03.2014

Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

01.03.2014

b) Použitá metóda získavania údajov:

01.03.2014

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

01.03.2014

c) Okruh spravodajských jednotiek:

01.03.2014

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje zdravotnícke zariadenie: prírodné liečebné kúpele, kúpeľná liečebňa.

01.03.2014

d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

01.03.2014

Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

01.03.2014

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

01.03.2014

10. Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti

01.03.2014

Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 4-12

01.03.2014

a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

01.03.2014

Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov liečených pre poruchy psychiky a rizikového správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok, príčin vedúcich k užívaniu psychoaktívnych látok, sociálno-ekonomického stavu, ako aj spôsob a druh poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Údaje sa sledujú vo vzťahu k veku, pohlaviu, územiu a k prvej liečbe pacienta.

01.03.2014

Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

01.03.2014

b) Použitá metóda získavania údajov:

01.03.2014

Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

01.03.2014

c) Okruh spravodajských jednotiek:

01.03.2014

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením, ambulanciou alebo stacionárom s odborným zameraním psychiatria, medicína drogových závislostí, gerontopsychiatria alebo detská psychiatria.

01.03.2014

d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

01.03.2014

Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

01.03.2014

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.