Nariadenie vlády č. 419/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami

Čiastka 118/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015
01.01.2015

419

01.01.2015

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2015

Slovenskej republiky

01.01.2015

zo 17. decembra 2014

01.01.2015

o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami

01.01.2015

Vláda Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2014 Z. z. nariaďuje:


01.01.2015

§ 1

01.01.2015

Limity výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami, ktoré sú určené výlučne na prepravu osôb, a okruh osôb, na ktoré sa tieto limity vzťahujú, sú ustanovené v prílohe.


01.01.2015

§ 2

01.01.2015

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


01.01.2015

Robert Fico v. r.


01.01.2015

Príloha nariadeniu vlády č. 419/2014 Z. z.

01.01.2015

LIMITY VÝDAVKOV NA OBSTARANIE OSOBNÝCH AUTOMOBILOV ŠTÁTNYMI ROZPOČTOVÝMI ORGANIZÁCIAMI A ŠTÁTNYMI PRÍSPEVKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI

01.01.2015
Obstarávanie osobných automobilov určených na prepravuLimit výdavkov
bez dane z pridanej hodnoty
1.štátnych tajomníkov, vedúcich služobných úradov ministerstiev, vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky, riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, verejného ochrancu práv, prezidenta finančnej správy, prvého námestníka generálneho prokurátora, náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky48 000 eur
2.podpredsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, vedúcich služobných úradov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predsedov krajských súdov, krajských prokurátorov, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, splnomocnencov vlády Slovenskej republiky, námestníka riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, ďalších námestníkov generálneho prokurátora, predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, predsedu Dopravného úradu, podpredsedov Ústavného súdu Slovenskej republiky, podpredsedov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podpredsedov Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu43 000 eur
3.generálnych riaditeľov a riaditeľov sekcií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predsedov okresných súdov, okresných prokurátorov, prednostov okresných úradov, podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, podpredsedu Dopravného úradu30 000 eur
4.predsedov, generálnych riaditeľov, riaditeľov a iných vedúcich štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a preddavkových organizácií okrem generálneho prokurátora, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a námestníkov riaditeľa Slovenskej informačnej služby20 000 eur
5.ostatných zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií12 000 eur