Nariadenie vlády č. 410/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za úžívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Čiastka 116/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015
01.01.2015

410

01.01.2015

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2015

Slovenskej republiky

01.01.2015

z 3. decembra 2014,

01.01.2015

ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 5 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


01.01.2015

§ 1

01.01.2015

(1) Úhrada diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a dvojstopovými motorovými vozidlami kategórie M1, bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť, je

01.01.2015

a) 50 eur na jeden kalendárny rok,

01.01.2015

b) 14 eur na jeden mesiac,

01.01.2015

c) 10 eur na desať dní.

01.01.2015

(2) Úhrada diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami prípojnými vozidlami kategórie O1 a O2 dvojstopových jazdných súprav tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 t, je

01.01.2015

a) 50 eur na jeden kalendárny rok za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2,

01.01.2015

b) 14 eur na jeden mesiac za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2,

01.01.2015

c) 10 eur na desať dní za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2.

01.01.2015

§ 2

01.01.2015

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


01.01.2015

§ 3

01.01.2015

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


01.01.2015

Robert Fico v. r.


01.01.2015

Príloha k nariadeniu vlády č. 410/2014 Z. z.

01.01.2015

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.01.2015

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011).