Zákon č. 38/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Účinnosť od 01.05.2014
01.05.2014

38

01.05.2014

ZÁKON

01.05.2014

z 31. januára 2014,

01.05.2014

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.05.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.05.2014

Čl. I

01.05.2014

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

01.05.2014

1. V § 2 odsek 6 znie:

01.05.2014

(6) Galéria je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktorá na základe vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda, odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje zbierkové predmety zo všetkých disciplín výtvarného umenia a realizuje tvorivé a umelecké výstupy a prezentácie.“.

01.05.2014

2. V § 2 ods. 7 druhá veta znie: „Vedomostný systém múzea alebo vedomostný systém galérie je tvorený zbierkovými predmetmi a informáciami o zbierkových predmetoch ako neoddeliteľnej súčasti základných odborných činností.“.

01.05.2014

3. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.05.2014

d) po zrušení múzea alebo zrušení galérie požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení alebo do evidencie galerijných zariadení.“.

01.05.2014

4. V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „od vydania, alebo ak je neskorším dňom“.

01.05.2014

5. V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „zriadených“.

01.05.2014

6. V § 4 ods. 3 písm. c) sa slová „zriadenými podľa § 3 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v súlade so zameraním a špecializáciou tohto múzea alebo galérie, ktorých zriaďovateľom je osoba podľa § 3 ods. 1“.

01.05.2014

7. V § 4 ods. 4 úvodnej vete sa za slovom „galérie“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú založené“.

01.05.2014

8. V § 4 ods. 4 písm. a) sa slová „ktoré je zapísané v registri podľa § 3 ods. 1“ nahrádzajú slovami „ktoré sú zapísané v registri a ktorých zriaďovateľom je osoba podľa § 3 ods. 1 vybraným podľa ich zamerania a špecializácie“.

01.05.2014

9. V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Na múzeum alebo galériu, ktoré boli vymazané z registra podľa prvej vety, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.“.

01.05.2014

10. V § 5 sa vypúšťa odsek 10.

01.05.2014

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

01.05.2014

11. V § 5 odsek 10 znie:

01.05.2014

(10) Na úkony týkajúce sa registra sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4)“.

01.05.2014

12. V § 6 písmeno h) znie:

01.05.2014

h) vydáva povolenie podľa § 17 ods. 2 a 3 na trvalý vývoz zbierkového predmetu (ďalej len „povolenie“) z územia Slovenskej republiky a povolenie podľa osobitného predpisu6) na vývoz zbierkového predmetu z colného územia Európskej únie,“.

01.05.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

01.05.2014

6) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 22. 11. 2012).
Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).“.

01.05.2014

13. V § 7 ods. 2 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „regiónu svojho pôsobenia“.

01.05.2014

14. V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „celoštátnou pôsobnosťou s komplexnou“.

01.05.2014

15. V § 7 ods. 2 písm. d) sa slová „vo vybraných oblastiach“ nahrádzajú slovami „vo vybranej oblasti alebo vednom odbore“.

01.05.2014

16. V § 7 ods. 4 sa za slovo „pôsobnosťou“ vkladajú slová „alebo špecializovaná galéria s celoštátnou pôsobnosťou“.

01.05.2014

17. V § 7 ods. 5 písm. e) sa slovo „digitalizáciu“ nahrádza slovom „informatizáciu“.

01.05.2014

18. V § 7 ods. 5 písm. g) sa za slovo „činnostiach“ vkladajú slová „poskytnuté múzeami“.

01.05.2014

19. V § 7 ods. 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „a správcom“.

01.05.2014

20. V § 7 ods. 5 písmeno j) znie:

01.05.2014

j) vedie evidenciu múzejných zariadení.“.

01.05.2014

21. V § 7 ods. 6 písm. g) sa za slovo „činnostiach“ vkladajú slová „poskytnuté galériami“.

01.05.2014

22. V § 7 ods. 6 písm. i) sa vypúšťajú slová „a správcom“.

01.05.2014

23. V § 7 sa odsek 6 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

01.05.2014

j) vedie evidenciu galerijných zariadení.“.

01.05.2014

24. § 8 vrátane nadpisu znie:

01.05.2014

㤠8

01.05.2014

Základné odborné činnosti

01.05.2014

Múzeá a galérie sú povinné vykonávať tieto základné odborné činnosti:

01.05.2014

a) nadobúdanie zbierkových predmetov podľa § 9,

01.05.2014

b) odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie podľa § 10,

01.05.2014

c) odborná revízia zbierkových predmetov podľa § 11,

01.05.2014

d) bezpečnosť zbierkových predmetov podľa § 12,

01.05.2014

e) odborná ochrana zbierkových predmetov podľa § 13,

01.05.2014

f) vedecko-výskumná činnosť podľa § 14,

01.05.2014

g) sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok podľa § 15 a historických objektov v správe múzea alebo galérie.“.

01.05.2014

25. V § 9 ods. 3 štvrtej vete sa slová „, ktoré sú zastúpené v zbierkovom fonde múzea alebo galérie“ nahrádzajú slovami „podľa charakteru zbierkových predmetov“.

01.05.2014

26. V § 9 odsek 5 znie:

01.05.2014

(5) Pri nadobúdaní zbierkových predmetov a zbierok komisia vykoná odborný odhad hodnoty nadobúdaných zbierkových predmetov a zbierok, a to jednotlivo za každý zbierkový predmet a zbierku. O nadobudnutí zbierkového predmetu a zbierky rozhoduje štatutárny orgán alebo iná osoba písomne poverená štatutárnym orgánom.“.

01.05.2014

27. V § 9 ods. 9 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to výlučne na základe originálneho vyhotovenia výskumnej dokumentácie.11a)“.

01.05.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

01.05.2014

11a) § 39 ods. 9 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.05.2014

28. V § 10 odsek 4 znie:

01.05.2014

(4) Katalogizácia zbierkových predmetov sa vykoná najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí zbierkového predmetu.“.

01.05.2014

29. V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slovo „pravidelne,“ vkladajú slová „a to naraz alebo“.

01.05.2014

30. V § 11 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.

01.05.2014

31. V § 11 ods. 2 písm. a) druhom bode sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.

01.05.2014

32. V § 11 ods. 2 písm. a) treťom bode sa slová „každé štyri roky“ nahrádzajú slovami „každých päť rokov“.

01.05.2014

33. V § 11 ods. 2 písm. a) štvrtom bode sa slovo „päť“ nahrádza slovom „šesť“.

01.05.2014

34. V § 11 ods. 2 písm. a) piatom bode sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „sedem“.

01.05.2014

35. V § 11 ods. 2 písm. a) šiestom bode sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „osem“.

01.05.2014

36. V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.05.2014

(3) Vykonanie mimoriadnej odbornej revízie nahrádza pravidelnú odbornú revíziu.“.

01.05.2014

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.05.2014

37. V § 13 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a uviesť zbierkový predmet do stavu čo najviac sa približujúcemu jeho pôvodnému stavu“.

01.05.2014

38. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.05.2014

e) skúmať a spracovávať javy a vývinové trendy, ktoré výrazne spolupôsobia na vývoj výtvarného umenia.“.

01.05.2014

39. V § 16 ods. 1 sa za slová „v prílohe č. 2“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „a všetky originály diel výtvarného umenia bez časového obmedzenia vrátane diel žijúcich autorov.26)“.

01.05.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

01.05.2014

40. V § 16 sa vypúšťa odsek 3.

01.05.2014

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

01.05.2014

41. V § 16 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v dvoch vyhotoveniach“.

01.05.2014

42. V § 16 ods. 4 úvodnej vete sa slová „alebo jeho správca podľa odseku 3 sú oprávnení“ nahrádzajú slovami „je oprávnený“.

01.05.2014

43. V § 16 ods. 6 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo jeho správca podľa odseku 3“ a slová „sú povinní“ sa nahrádzajú slovami „je povinný“.

01.05.2014

44. V § 16 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo správca“.

01.05.2014

45. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.05.2014

㤠16a

01.05.2014

Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie

01.05.2014

(1) Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby alebo špecializované zariadenie, ktoré nadobúda predmety kultúrnej hodnoty a sprístupňuje ich verejnosti na účely poznávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej prezentácie alebo galerijnej prezentácie.

01.05.2014

(2) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia je oprávnený požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o zápis do evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení.

01.05.2014

(3) Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie alebo zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia sú oprávnení požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú národnú galériu o odborné usmernenie podľa § 7 ods. 5 písm. i) alebo ods. 6 písm. i).

01.05.2014

(4) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia určí v zriaďovacej listine, zakladacej listine alebo v štatúte zameranie a špecializáciu nadobúdania predmetov kultúrnej hodnoty a formu sprístupňovania predmetov kultúrnej hodnoty.

01.05.2014

(5) Zriaďovateľ alebo zakladateľ múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia, ktoré je evidované podľa odseku 2, po zrušení múzejného zariadenia alebo galerijného zariadenia požiada o výmaz z evidencie múzejných zariadení alebo evidencie galerijných zariadení.“.

01.05.2014

46. Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

01.05.2014

31) Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.“.

01.05.2014

47. V § 17 ods. 7 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“ a v tretej vete sa za slovom „vyhotoveniach“ vypúšťa čiarka a slová „z ktorých jedno zašle múzeum alebo galéria ministerstvu“.

01.05.2014

48. V § 17 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

01.05.2014

(8) Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na dočasný vývoz zbierkového predmetu z oblasti prírodných vied na vedecko-výskumné účely.“.

01.05.2014

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.

01.05.2014

49. V § 17 ods. 9 sa slová „odsekov 7 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 10“.

01.05.2014

50. V § 17 ods. 10 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“ a v druhej vete sa za slovom „vyhotoveniach“ vypúšťa čiarka a slová „z ktorých jedno zašle múzeum alebo galéria ministerstvu“.

01.05.2014

51. V § 19 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

01.05.2014

52. V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

01.05.2014

53. V § 20 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 16 ods. 3, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 6 a 7“.

01.05.2014

54. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

01.05.2014

„Príloha č. 1 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

01.05.2014

REGISTER MÚZEÍ/GALÉRIÍ1) SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.05.2014

príloha 01

01.05.2014

55. Prílohy č. 3 až 6 vrátane nadpisov znejú:

01.05.2014

„Príloha č. 3 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

01.05.2014

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO EVIDENCIE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY

01.05.2014

príloha 03

01.05.2014

Príloha č. 4 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

01.05.2014

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA TRVALÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)

01.05.2014

príloha 04

01.05.2014

Príloha č. 5 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

01.05.2014

ŽIADOSŤ O SÚHLAS NA DOČASNÝ VÝVOZ ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)

01.05.2014

príloha 05

01.05.2014

Príloha č. 6 k zákonu č. 206/2009 Z. z.

01.05.2014

ŽIADOSŤ O ZMENU PODMIENOK DOČASNÉHO VÝVOZU ZBIERKOVÉHO PREDMETU/SÚBORU ZBIERKOVÝCH PREDMETOV1)

01.05.2014

príloha 06

01.05.2014

56. Slovo „Spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.

01.05.2014

Čl. II

01.05.2014

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.05.2014

V § 39 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie múzeu, ktoré bude správcom archeologických nálezov36a)“.

01.05.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

01.05.2014

36a) § 9 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.“.

01.05.2014

Čl. III

01.05.2014

Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

01.05.2014

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „Európskeho spoločenstva (ďalej len „Spoločenstvo“)“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

01.05.2014

2. V § 4 ods. 1 prvá veta znie: „Ministerstvo je príslušným orgánom na vystavenie povolenia podľa osobitného predpisu2) na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z colného územia Európskej únie, ak osobitný predpis5) neustanovuje inak.“.

01.05.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.05.2014

2) Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 39, 10. 2. 2009).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 22. 11. 2012).“.

01.05.2014

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 23 znejú:

01.05.2014

17) Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.

01.05.2014

18) Nariadenie (EÚ) č. 1081/2012.

01.05.2014

19) Čl. 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.

01.05.2014

20) Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.

01.05.2014

21) Čl. 8 ods. 1 posledná veta a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.

01.05.2014

22) Čl. 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.

01.05.2014

23) Čl. 7 až 9 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.“.

01.05.2014

4. Slovo „Spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.


01.05.2014

Čl. IV

01.05.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014.


01.05.2014

Ivan Gašparovič v. r.

01.05.2014

Pavol Paška v. r.

01.05.2014

Robert Fico v. r.