Vyhláška č. 379/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky on-line pripojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH

01.01.2015

379

01.01.2015

VYHLÁŠKA

01.01.2015

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2015

z 10. decembra 2014,

01.01.2015

ktorou sa ustanovujú podmienky on-line pripojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy

01.01.2015

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 písm. b) devätnásteho bodu zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 218/2014 Z. z. ustanovuje:


01.01.2015

§ 1

01.01.2015

On-line pripojenie elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy má

01.01.2015

a) umožniť dodatočné pripojenie komunikačného zariadenia k elektronickej registračnej pokladnici, pričom komunikačným zariadením je technické zariadenie riadené vstavaným registračným programom1) alebo vstavaným riadiacim programom komunikačného zariadenia; vstavaným riadiacim programom komunikačného zariadenia je program riadiaci prenos vybraných údajov z elektronickej registračnej pokladnice do informačných systémov finančnej správy v súlade s osobitným predpisom,2)

01.01.2015

b) zabezpečiť umiestnenie komunikačného zariadenia tak, aby toto zariadenie bolo v elektronickej registračnej pokladnici v časti neprístupnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie3) predáva tovar alebo poskytuje službu, a aby spolu s elektronickou registračnou pokladnicou tvorili jeden funkčný celok.


01.01.2015

§ 2

01.01.2015

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


01.01.2015

v z. Radko Kuruc v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2015

1) § 2 písm. d) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

2) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

01.01.2015

3) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.